MÜŞRİKLERİ TAKLİT ETMEYE REDDİYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞRİKLERİ TAKLİT ETMEYE REDDİYE"

Transkript

1 MÜŞRİKLERİ TAKLİT ETMEYE REDDİYE Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz et-türkmani ez-zehebi Mütercim: Ebu Muhammed es-selefi 1

2 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Zehebi Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz et-turkmani ez-zehebi, Şemsettin, Ebu Abdullah eş-şafii ed-dimeşki; hafız, âlim, tarihçi ve araştırmacıdır. Hicri 673, Miladi 1275 yılının Rebiü'l-Evvel ayında Şam Kafarabatna da doğmuştur. Karafabatna olarak bilinen yer aynı zamanda Meyyafarkin olarak bilinir ki bu mıntıka Diyarbakır, Silvan dır. Hafiz Zehebi ilim öğrenmek amacıyla birçok bölgelere gitmiştir. Zehebi Şam diyarından Balebek, Haleb, Hımış, Hama, Trablus, Kerk, Maarra, Busra, Nablus, Remle, Kudüs ve Tebük'e ilim elde etmek amacıyla seyahatler düzenlemiş ve icazet sahibi olmuştur. Ardından Mısıra giden Zehebi İskenderiye el-ula, Maan, Mekke, Arafat, Mina ve Medine nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yere ilim tahsili amacıyla seyahatler düzenlemiş ve ilim öğrenmiştir. Kimi erkek, kimi bayan birçok büyük alimden eğitim gören Zehebi nin ilim öğrendiği alimler arasında Şeyhü'l-İslam İbni Teymiye (ö. 728/1328), İbni Dakik el-iyd, İbrahim Taberi Ömer bin Abbas, Ebu'l-Haccac el-mizzi (ö. 742/1341), Alimuddin Barzali, Hatice bint Yusuf, Zeynep bint Ahmed ve Fatıma bint İbrahim de yer almıştır. İlim öğrendiği bayan alimlerin 100 den fazla olduğu bilinmektedir ve bin kırk tane alimden semai (dinlemeyle) yolla dersler almıştır. Kıraat, hadis, cerh ve tadil ve tarih ilimlerinde uzmanlaşmış ve otorite olmuştur. Okumuş olduğu kitapların sayısı bilinmeyecek dereceye ulaşmıştır. Zehebi ilim edindiği her alanın tümüne vakıf olmuş ve hiçbir alanını boş bırakmamıştır. Edindiği ilimlerden hadiste öyle bir dereceye varmıştır ki kendisinden sonra gelenler ona "hadis ilminin Emirü'l Mü'minin'i, Selefin bakiyesi, âlemin reisi, İmam ve Hafız" gibi ünvanlar vermişlerdir. Zehebi'nin hıfzı darbı mesellere konu olmuş hadis ilminde "Emirü'l Mü'minin" olarak nam salmış, İbni Hacer el-askalanî onun bu ilmine hep hayranlık duymuş ve "Zemzemi ne niyetle içersen o olur" 1 hadisine dayanarak Zemzemi içip kendisini Zehebi gibi bir ilim sahibi yapması için 1 Ahmed, Müsned, 3/357; İbni Mace, 3062; Beyhaki, 5/202, 248; Hakim, 1/475; Darakutni, 2/289; Hatib, Tarih, 1/166; 3/179; Ebu Nuaym, Tarih-i İsfahan 2/37 2

3 Allah'a dua etmiş ve onun hakkında O, hadis ravilerini eleştirebilecek derecede hadis ilminin âlimi olmuşların arasındadır demiştir. Yine İbni Hacer, Zehebi hakkında: "O öyle bir âlimdir ki, kıyamet günü peygamberimizin yanına oturtulup kendisine hadi şu insanlara bak da hükmünü ver dense Zehebi oradakilerin yüzlerine bakarak kimin yalancı kimin sika olduğunu ayırabilirdi." demiştir Talebelerinin en meşhurlarından Zerkeşi onu şöyle anlatır... Tam Zahidliği, başkalarını nefsine tercihi, hayra ilk koşan olması, geleceğe rağbet etmekle birlikte hayatını peygamberin hadisleri, uğruna feda etmesi... Bir başka talebesi el-hüseyni Ondan Kitap ve Sünneti çok kimse öğrendi" demektedir. Hafız İbni Kesir ise onun hakkında şöyle demiştir: Hadis alimleri ve hocaları onunla bitmiştir. Suyuti onun hakkında şöyle demiştir: Ben derim ki Allaha yemin olsun gelmiş geçmiş alimlerden hadis konusunda kendisine başvurulacak ancak dört tanesi vardır: el-mizzi, ez-zehebi, el-iraki ve İbn ul Hacer el-askalani Zehebi ye reddiyeler de yazan talebelerinden Taceddin Sübki Zehebi hakkında şunları söyler: Şeyhimiz, üstadımız, İmam, Hafız... Asrın hafızı; Asrımız dört büyük hadis hafızı görmüştür; Mizzî, Birzalî, Zehebî ve babam, onların asrında beşinci bir kimse gösterilemez... Hocamız İmam Zehebi'nin bir benzeri yoktur. O ilim deryasıdır, çözümü imkansız meselelerin sığınağı, hıfz bakımından gelmiş geçmiş imamların en üstünüdür. Cerh ve tadil ilminin şeyhidir, lafzen de manen de asrın altını (Zehebi)dir. Bizleri hadis ilmine ulaştıran ve bizi adam sınıfına koyandır. Hafız Zehebi nin yüz binlerle ifade edilen talebeleri arasında; Ahmed bin Muhammed el-maqdisi, Ahmed bin Muhammed el-ala i, İbn-i Kesir, Birzali, İbni Receb, İbni Rafi ve Takiyuddin es-sübki gibi önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Şam da bulunan Darul Hadis Aravviye, Darul Hadis en-nefisiyye, Darul Hadis el-fazila, Darul Hadis'it-Tengıziyye ve Türbet-i Ümmü Salih gibi birçok hadis okulunda müderrislik yapmıştır. Daha sonra tüm bölgelerde aranan iki yüzü aşan paha biçilmez birçok eser yazmıştır. Bunlardan en meşhur olanları Erbain fi Sıfatillah, el-uluvvli'l-aliyyi'i-gaffar, Tenkir ve Tahkik, Kitabü'l Arş, Mizan ul-itidal, Tarih ul- İslam, Siyeru A lam-in Nubela, el-kebair, Tıbbün-Nebevi ve Tezkiret ül- Huffaz dır. 3

4 Bu eserlerinde dışında bir de Şeyhü'l-İslam İbni Teymiye ye yazmış olduğu iddia edilen reddiyeleri, itirazları ve nasihatleri ihtiva eden bir mektubu bulunmaktadır. Risaletu'z-Zehebiyye ila Ibni Teymiyye adıyla bilinen bu risalenin uydurma olduğu düşünülmektedir. Ölmeden 7 yıl önce kör olmuş ve hicri 748 (m. 1347) yılında ölmüştür. Allah ın rahmeti üzerine olsun. 2 Ele aldığımız bu reddiyenin orijinal ismi Teşebbüh el-hasis bi Ehli-l Hamis fi r-red et-teşebbüh bi l-müşrikin şeklindedir ve Türkçeye Hamis i 3 kutlayanların rezilce taklidi ve Müşrikleri taklit etmeye reddiye olarak çevirebiliriz. 2 Dipnotlar çevirmen tarafından ilave edilmiştir. 3 Risalenin el yazmasında küçük yazıyla ve Hamis el-bayd başlığının üzerinde yazılıdır ve çok iyi bilinmektedir. Diyorum ki Hamis iki kategoriye ayrılır. a- Küçük hamis ki bu Hıristiyanların oruç tuttukları son Perşembeye işaret eder. b- Büyük hamis ki bu da Hıristiyanların oruç tuttukları günlerin sonuncusudur ve onlar buna İsa nın son yemek kutlaması (sofra bayramı) derler. Daha detaylı bilgi için İbni Teymiye nin İktida as-sıratu l-mustakim adlı eserine bakınız. Hıristiyanların oruç tuttukları günler Lent diye bilinir, Kül Çarşambası olarak adlandırılan gün ile başlar ve 40 gün sonunda Paskalya ile biter. Paskalya Hristiyanların İsa nın yeniden dirilişini kutlamasıdır. Bu yüzden yazarın (Allah ın rahmeti üzerine olsun) söz ettiği Hamis büyük olasılıkla Paskalyadır. Lent den önceki Pazartesi günü Kalop Pazartesi olarak adlandırılır ve et yiyerek geçirilir ve Salı günüyse tatlı yiyerek geçirilir. (Pankek = krep günü de buradan başlamıştır.) Hristiyanların önemsenecek ibadetlerinden biri de Eukarist olarak adlandırılan gündür ki Hristiyanlar bu günde İsa nın son yemeğini kutlar, ekmek yer, şarap içer ve mumları kutsayıp adarlar. Müellif eserinde sıkça yenilen ekmeği referans olarak gösterir ve Hristiyanların ekmek yedikleri diğer ibadetlere de değinir. 4

5 MÜŞRİKLERİ TAKLİT ETMEYE REDDİYE Tüm övgü ve şükrümüz bize İslam ı lütfeden, körlükten sonra görebilme yetisi veren, bizi dosdoğru yola ileten ve bizi hidayete erdirip dik ve sabit olarak dini üzere kul kılan Allah a mahsustur. Salât ve selam Efendimiz Muhammed in (s.a.v.) üzerine olsun. O ki tüm dünyaya rahmet olarak, dindar ve Allah tan korkanlara imam olarak, günahkârlara şefaatçi 4 olarak, (Yahudi, Hıristiyan ve Sabileri 5 taklit etmekten men etmek için) uyarıcı olarak ve sağlam ilimle ve açık delilleriyle Allah a çağıran olarak gönderildi. Allah ın rahmeti onun, ehl-i beytinin ve ashabının üzerine olsun. Cahiliye toplumunun; doğru yolda olan selefin 6 sıkıca tutunduğu doğru yol, kaçındığı bidat ve onları cehennem ehlinden ayırt eden sakınma farkını göstermek yolundan yani selefin ilim ve anlayışından ayrıldığını görmek çok rahatsızlık veriyor. Buna benzer olarak yine haleften 7 olan cahillerin tüm günahkâr ve sapkınları takibi de çok rahatsız edici bir hal almış durumda. Allah tan gayrisiyle kudret ve hareket yoktur O uludur O yücedir. Allah resulünün (s.a.v.) bizi kendisiyle uyardığı şey bugün ortaya çıkmıştır. Siz, sizden öncekilerin yolunu aynen takip edeceksiniz öyle ki onlar kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Bunun üzerine ona Ey Allah ın resulü Yahudi ve Hıristiyanları mı kast ediyorsunuz? diye soruldu O da başka kim? diye yanıtladı. 8 Yani başka kimi kastediyor 4 Allah Rasulü nün (s.a.v.) şefaatçi olarak gönderilmiş olmasına alimler kitaplarında yer vermiştir. Bu konuda İmam İbni Ebi l-izz el-hanefi nin Tahavi Akidesi Şerhi isimli eseri geniş malumat vermektedir. 5 Sabii: Dinini bırakıp başka bir dine giren kimse demektir. Sabiiler, yıldızlara ve meleklere tapan bir cemaattir. Hiçbir dine inanmayıp doğdukları gibi yaşadıkları da söylenir. Bu konuda geniş malumat için İbni Kesir Tefsirine (2/ ) bakılabilir. Bunun dışında da Türkçe eserler arasında Sabiileri inceleyen kaynak kitaplar bulunmaktadır. 6 Selef, Allah Rasülü nün (s.a.v.) en hayırlı nesil olarak adlandırdığı topluluğu ifade etmektedir. Buhari de geçen hadiste Allah Rasülü şöyle buyurmaktadır: İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlardır, sonra onları takip eden, sonra onları takip edenlerdir. Bu hadisin çok farklı kanallardan rivayet edildiğini görmekteyiz. Bu sekliyle Buhari ve Müslim de geçmektedir ve İmran kanalıyla rivayet edilmektedir. [bkz. Buhari, (Şehadat: 9/2, Fedail ul ashab: 1/2, Rikak: 7/4, Eyman: 27 ve Müslim, Fedail us-sahabe: 214-5)] Ayrıca Abdullah bin Mesud'dan Buhari ve Müslim'de, Ebu Hureyre den Müslim'de ve Hz Ayşe den Müslim'de rivayet edilmiştir. 7 Halef, seleften sonra gelen nesildir. Bu nesil zamanında dinde bozulmalar başlamış ve bidatler ortaya çıkmıştır. Ey rabbimiz bizleri selefin hayırlı yoluna ilet ve bizi halefin bidatlerinden sakındır. 8 Hadis bu sekliyle Buhari ve Müslim'de geçmekte ve Ebu Said den rivayet edilmektedir. Ayrıca yine Buhari de Ebu Hureyre kanalıyla da nakledilmektedir. Bkz. Sahih el-buhari, Kitab ul-i'tisam, Peygamber Efendimizin: "Sizden öncekilerin geleneklerine mutlaka uyacaksınız" hadisi babı, H. No: 5

6 olabilirim manasında. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Bir kavmi taklit eden onlardandır 9 Allah resulü (s.a.v.) dedi ki: Yahudiler gazaba uğramış ve Hıristiyanlar da sapmıştır. 10 Ey Müslüman Yüce Allah sizi; kendisine, her gün ve gece tam on yedi kez 11 bizi dosdoğru yoluna ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğramışlarınkine (Yahudilerin) ve sapmışlarınkine (Hıristiyanların) değil diyerek niyazda bulunmakla yükümlü kılmıştır. Nasıl olur da Allah ın kendilerini bu şekilde tarif ettiği ve cehennem ateşine yakıt olacak bu kimseleri taklit edersiniz? Eğer size alay edilen, gülünç bir şeyi taklit etmeniz söylenseydi bunu kesinlikle reddeder ve kızardınız. O halde kutlamalarında (bayramlarında) bu, haça tapan sünnetsizleri nasıl taklit edersiniz? Nasıl olur da (o günlerde) çocuklarınıza yepyeni giysiler giydirerek onlara sevinmeyi, kutlamayı, mutlu olmayı aşılarsınız? Nasıl olur da onlar için yumurtalar süsler, tütsüler alır ve kendi bayramınızı Rasulullah ın (s.a.v.) teşri buyurduğu bayramı 12 düşmanlarınızın bayramlarını kutladıkları şekilde kutlarsınız? Eğer Allah sizi affetmezse ve sizler de Peygamberin (s.a.v.) ehli kitaptan, onlara has her şeyde onlardan farklı olmayı teşvik ettiğini biliyorsanız 13 böyle bir uygulama sizi Allah ın öfke ve gazabından başka bir sonuca ulaştırır mı? Allah Resulünün (s.a.v.) beyazlamış saç hakkında söylediklerini dikkate 7320; Feth'ul-Bari, c. 3, s. 200; Müslim, Kitab ul-ilm, Yahudi ve Hristiyanlarin Yollarına Uyma Babı. H. No: 2669, c. 4, s Hadisin bir kısmı İbni Ömer den naklen Ahmed 2/50-92, 7/142 de hasen isnadla nakledilmiştir. Burada geçtiği şekliyle Ebu Davud Libas: 4031 de hasen isnadla rivayet edilmis ve el-iraki tarafından Sahih olarak nitelendirilmiştir. el-mugni an-hamal el-asfar (1/342) 10 Adiyy bin Hatem den Tirmizi Tefsir: 2, (2957) de ve ayrıca Ahmed (bkz. Müsned, c. 4, s. 378.) ve İbni Hibban rivayet etmiştir. Hadisin rivayet zincirinde Ubbad bin Hubayş bulunmaktadır ki ondan sadece bir muhaddis hadis almıştır ve İbn Hibban onun sika olduğunu söylemiştir. Hafız onun için makbuldür demektedir. 11 Beş vakit (farz) namazda Fatiha suresinin okunmasına işaret edilmektedir. Müslim, her zaman, yalnız Allah'tan hidayet (doğru yola iletme) istemiyle Fatiha'nın dua olarak okunmasının müstehab olduğunu belirtmektedir. 12 Burada İslam ın bizler için meşru kıldığı iki bayram Ramazan ve Kurban Bayramları kastedilmektedir. Bu iki bayramın dışındaki bütün kutlama ve bayramlar Allah ın dini nezdinde bidattir. 13 Cehalet; dinin asıllarıyla alakalı hususlarda mazeret değildir, furudan olan hususlarda ise ancak belli şartlar altında mazaret olarak değerlendirilir, ilimsizlikten sakının. 6

7 almak gerekir: Her kim başında tek bir beyaz saçı görecek kadar İslam üzere yaşayacak olursa o saç onun için Ahiret gününde bir nur olur 14 Ayni zamanda bize saçlarımızı siyahtan başka bir renge boyamamızı da onlardan farklı olmamız için emretti ve şöyle buyurdu: Gerçekten Yahudiler saçlarını boyamazlar, öyleyse onlardan farklı olun (saçlarınız beyazladığında boyayın) 15 Allah Resulü (s.a.v.) bize onlardan birçok şekilde farklı olmayı emretti. Bunların en bariz olanları şunlardır: Herhangi birinizin iki giysisi varsa izin verin onlarla namaz kılsın, eğer bir giysisi varsa onu izar gibi sıkıca bağlasın, belinden aşağısını örtsün, onu Yahudiler gibi belden yukarısına sarmasın. 16 Ebu Davut un 17 rivayet ettiği bir hadiste Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır Yahudilerden farklı olun ve ayakkabılarınızla namaz kılın, onlar ayakkabılarıyla veya deriden çoraplarla (mest vb) namaz kılmazlar Şeddad bin Evs 18 tarafından rivayet edilmiştir. Görmüyor musunuz ki mavi ve sarı sarık (türban) bizim için helaldi 14 Hadis Amr bin Abese yoluyla Tirmizi ve Nesai de nakledilmiştir. Hadisin Amr bin Şuayb dan gelen bir benzeri için bkz. Ebu Dâvud, Tereccül 17, (4202); Tirmizî, Edeb 56, (2822); Nesâî, Zînet 13, (8, 136); İbnu Mâce, Edeb 25, (3721); Müslim, Fedâil 100, (2341). Zehebi nin kitapta yer verdiği hadis bu sekliyle Tirmizi'de ve Kab bin Murra kanalıyla rivayet edilmiştir. Amr kanalıyla gelen rivayet bu hadisten sonra yer almıştır ve İslam da bölümü Allah yolunda şeklindedir. 15 Buhari, Muslim ve diğerlerinde Ebu Hureyre den rivayet edilmiştir. (Bkz. Buhari Enbiya: 5, Libas: 67, Müslim Libas: 80,Ebu Davud Tereccül:18, Nesai Zinet: 14,İbni Mace Libas: 32, Ahmed: 2/240, 260, 309, 401.) İbn ul Hacer Fethul Bari de (6/618) saçları boyamak demek sakalları ve başı boyamaktır. Bu beyaz saçın muhafaza edilmesi gerektiği yönündeki uygulamayla zıtlık içermez şöyle ki saçları boyamak beyaz saçı ortadan kaldırmak değildir. Muslim in Cabir den rivayet ettiği hadise göre de saçları siyahtan başka bir renge boyamak gerekmektedir. Allah Rasülü (s.a.v.) Cabir'den gelen hadiste Rengini değiştirin ama siyahtan kaçının buyurmaktadır. Ebu Davud un İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir başka hadiste de Allah Rasülü (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Son zamanlarda öyle bir nesil türeyecek ki o kimseler saçlarını kumru kursağı gibi siyaha boyayacaklar. Onlar cennetin kokusuna dahi erişemeyecekler İbni Hibban sahih olduğunu belirtmiştir ve isnadı da güçlüdür. 16 Vücudun üzerinden sarkacak şekilde aşağıya doğru sarkıtılarak ve yere değen kısmı toplanmadan bırakmaktır. el-hattabi Mealim us-sünen de (1/154) ve oradan alıntıyla el-azimabadi Avn ul-mabud (2/239) da bu şekilde tarif etmektedir. Hattabi: İstimal el-yahudi'yi, "elbisesiz kimsenin yalnız belden üstüne attığı şal olarak açıklıyor. 17 İbni Ömer kanalıyla Ebu Davud ve Ahmed tarafından rivayet edilmiştir ve hasendir. bk. Buhârî, salât 6; Ebu Dâvûd, salât 82; Ahmed b. Hanbel, II, 328. Sünen-i Ebu Davud Tercüme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/ Ebu Davud, Hakim ve Taberani Kebir de rivayet olunmuştur. Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitab us- Salat, Ayakkabıyla Namaz Kılma Babı, H. No: 652, c. I, s Hakim de el-müstedrek'inde rivayet ediyor ve "hadisin isnadı sahihtir" diyor. ez-zehebi de el-telhis'de: "Sahihtir" dedi. 7

8 önceleri, lakin 8. asra girerken Sultan Melik en Nasr 19 Yahudi ve Hıristiyanlara bunlara giyme emri verince onlar bizim için haram oldu? Sen ey Müslüman şimdi sarı ya da mavi sarık giyebilir misin? Sen özensizlik ve umursamazlık sarhoşluğunda boğuluyorsun. Gerçekten biz atalarımızı bir ümmet (din) üzere bulduk. (Zuhruf :23) Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: Müşriklerden farklı olun! 20 ve yine şöyle buyurdu: Bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. 21 Seleften bir grup Mücahit gibi Furkan Suresi 72. ayetteki Onlar ki yalan şahitlikte bulunmazlar bölümünü müşriklerin eğlencelerinde bulunmak, şahitlik etmek 22 olarak yorumlamışlardır. Allah resulü (s.a.v.) dedi ki : Her ümmetin bir bayramı var ve gerçekten bugün bizim bayramımızdır 23 Bu hadis-i şerif her ümmetin kendine has kutlama sekliyle bayramını kutlamasını zorunlu kılar. Allahu Teâlâ Maide Suresi 48. ayette Sizden her biriniz için bir şeriat ve 19 Muhammed bin Kalavun (o 741 H) Biyografisi en-nucum ez-zahira (8/41, 115) ve ed-durar ul- Kamine (4/144) içinde bulunabilir. İbni Kesir el-bidaye ve n-nihaye de hicri 700. yıl içerisinde cereyan eden olayları anlatırken bu durumdan şu şekilde söz eder: Pazartesi günü zımmilerin uymaları gereken şartlar okundu. Bunların, devlet dairelerindeki görevlerinden azledilmeleri hususunda söz birliği edildi. Zillete maruz bırakıldılar. Bu husus şehirde ilan edildi. Hristiyanlarin mavi sarık, Yahudilerin sarı, (farklı bir Yahudi mezhebi olan) Samirilerin de kırmızı sarık kullanmaları zorunlu kılındı. Böylece çok hayırlar elde edildi. Bunların kılıkları farklı olunca Müslümanlardan rahatlıkla ayırt edilebilir hale geldiler. (14/61) 20 Hadisin sonu şu şekildedir: sakallarınızı uzatın ve bıyıklarınızı kısaltın İbnu Ömer kanalıyla Buhari, Muslim ve Beyhaki de naklonulmuştur. Hadis Buhari'de şu ifadelerle yer alıyor: "Enhiku el-şevarib Ve A'fü el-lihye'' (Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın). Bkz. Feth ul- Bari, Kitab ul-libas, Bıyıklan Kısaltma Babı, H. No:5893, 2. 10, s; 351; Müslim rivayetinde, müellifin yukarıda kullandığı ifadeleri kullanıyor. "Afvü, el-şevarib Ve A'fu el-liha" sözcükleri yerine "Ceza el- Şevarib Ve Erhu el-liha Ve Halifu el-mecuse" sözcüklerini kullanıyor. Görünürde farklı olan bu sözcüklerin anlamı aynıdır. Bkz. Sahih-i Müslim, Kitab el-tahare Yaratılış Özellikleri Babı, H. No: c.), s Hadis aynı zamanda Ebu Hureyre kanalıyla Müslim'de rivayet edilmiştir. 21 Amr bin el-as dan Muslim, Ebu Davud, Tirmizi ve diğerleri tarafından rivayet edilmiştir. Bkz. Sahihi Müslim, Kilab el-sıyam, Sahurun Fazileti Babı, H. No: 1096, c.2,-s Suyuti ed-durr ul-mensur da (6/282) İbni Abbas ın görüşü olarak aktarır ve Hatib de geçmektedir. Şeyhul İslam İbni Teymiye İktida us Sıratıl Mustakim'de İbni Sirin, er-rabi bin Enes ve Dahhak dan bu görüşü aktarmıştır. 23 Hz Ayşe annemizden rivayet edilmiştir ve Buhari, Muslim ve Nesai de yer almaktadır. Hadisin bir benzeri için bkz. Buhari, Feth'ul-Bari, c.3, s. 474, H. No: 987, Kitap: Bayramlar, Bab: Bayram namazını geçiren yerine iki rekat namaz kılar 8

9 bir yol-yöntem kıldık buyurmaktadır. Yani eğer Hıristiyanların kendilerine has bayramları varsa ve Yahudilerin de kendilerine has bayramları varsa, Müslüman kimse onların bayramlarına ve kutlamalarına katılamaz yine aynı şekilde bir Müslüman onların kanunlarını uygulamada ve kıblelerine yönelmede onlara katılamaz. Hz Ömer in Ehli Kitaba bayramlarını açıktan kutlama yasağı 24 koymuş olduğu açıkça bilinmektedir. Müslümanlar da bunu kabul etmişlerdir. O halde nasıl olur da Müslümanların açıkça onlara ait gelenekleri uygulamalarına izin verilir? Çocukların saçlarının boyanması, yumurtaların süslenmesi, üzerinde boyalı resim olan sayfaları satıp-satın almak, melekleri kaçırıp şeytanları toplayan ve inkârcı günahkârların açık kutlamalarını destekleyen insanların üzerine kokusunu serpmek için kullanılan metal kaplar, çarşılarda onların çanını çalmak ve adam ve çocukların yumurta kullanarak bahse girmeleri gibi adet ve geleneklerinin taklidine nasıl izin verilir? 25 Rahman ve Rahim olanın izni olmaksızın hiçbir şey yapılamaz. Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu ki: İnsanlar bir kötülük gördüklerinde onu değiştirmeye çalışmazlarsa, Allah yakın bir zamanda cezasıyla onları kuşatır 26 ve yine şöyle buyurdu: Hiçbir ümmet yoktur ki o toplulukta bir kimse bir kötülük işlediğinde o kötülüğü defetmeye güçleri yetmesin. Buna güç yetirdikleri halde bu kötülüğü defetmediklerinde Allah onları katından bir cezayla kuşatır. 27 İşlerin en kötüsü ve felaketlerin en büyüğü ise cahil kardeşinin, yine kendisi gibi cahil olan eşine bu tütsü ve renkli kâğıtlardan alarak, gökyüzüne karşı açık şekilde bırakarak, üzerinden Hz. Meryem in geçeceğine ve eteğini üzerine sürüyeceğine inanmasıdır. Hz. Meryem 24 İbni Kayyim in Ahkamu Ehli z-zımme (2/ ) adlı eserinde konuyla alakalı olarak detaylı bilgi verilmektedir. 25 Bugün maalesef müslüman olduğunu iddia eden yığınlar işi o derece abartmıştır ki artık para ve ondan daha değerli şeyler karşılığında bahisler oynamaya başlamışlardır. 26 Ebu Bekirden sahih isnadla Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud ve diğerleri tarafından rivayet edilmiştir. Bir sonraki dipnota bkz. 27 Cerir bin Abdullah dan Ahmed, Ebu Davud, İbni Mace ve diğerleri bir çok farklı şekilde rivayet etmiştir. Bkz. Ebu Dâvud, Melâhim 17, (4338); Tirmizî, Tefsir, Mâide (3059), Fiten 8 (2169); İbnu Mâce, Fiten 20 (4005) 9

10 (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) 1300 yıldan fazla bir zaman önce olmuş ve gömülmüştür. Kapının önüne ziftle istavroz çizer ki evi büyüye karşı korunsun. Duvarlara resimler asar ki yılan ve akrepler kaçsın, oysa gerçekten kaçacak olanlar meleklerdir. Vallahi Hıristiyanları yüceltecek başka yapılmadık ne kaldı bilmiyorum. Vallahi, bu geleneklerden vazgeçmezseniz onları ya kabulleniyor ve onlardan hoşnut oluyorsunuz ya da cahil olmalısınız. Cehaletten Allah a sığınırız Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu ki: Her kim bir topluluğu taklit ederse o da onlardandır. Şimdi biri çıkar da Ama biz onlara benzemeye çalışmıyor, onları taklit etmiyoruz derse, Cevaben şu denir: Onlarla aynı fikirde olmak ve kutlamalarında onlarla birlikte olmak yasaklanmıştır. Bunun delili de Allah resulünün (s.a.v.) şu hadisidir: Güneş doğarken ve batarken namaz yasaktır. 28 Ve yine o şöyle buyurmuştur: Gerçekten, güneş şeytanın iki boynuzundan doğar ve kâfirler bu vakit ibadet ederler 29 Lakin namaz kılanların kastı bu değildir, çünkü kasıt bu olsa o kafir olur. Yani hemfikir olmaktan ziyade yasaklanmış olan katılımdır. Onları taklit etmenin sonucu olarak bozulmaya yol açan birçok sebep var, bu bozulmalar arasında şunlar yer alır: Müslüman çocuklar; kutlamalarda yer alan oyunlar, yeni giysiler, yenilen yemekler, ekmekler ve bunun gibi şeyler yüzünden bu kutlamaları 28 Buhari, Muslim ve diğerleri Ebu Hureyre den nakletmiştir. Ayrıca İbni Abbas dan, Ebu Said den, İbni Ömer den ve Ukbe bin Amir den Müslim'de rivayet edilmiştir. İbnu Ömer den gelen rivayet için bkz. Buhârî, Mevâkît: 31, 30, Hacc: 73; Müslim, Müsâfirîn: 289, (838); Muvatta, Kur'ân: 47, (1, 220); Nesâî, Mevâkît: 33, (1, 277) 29 ] Müslim'de rivayet edilmiştir. Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu, Salat il-müsafirin ve Kasriha, Amr b. Abese'nin Müslüman Olması Babı, H.-No: 832, el, s Ahmed b. Hanbel el-müsned, s.4, s Amr bin Abese'den nakledilen uzunca bir hadisten bir bölümdür ve aynı zamanda Ebu Davud ve Nesai de de yer almaktadır. 10

11 severek yetişeceklerdir. Ey Müslüman, eğer aileni ve çocuklarını bunlardan ayrı koyup onları bunlara katılımdan yasaklamaz, onlara bunların Hıristiyan âdeti olduğunu açıklamazsan ve bunlara katılımın ve onları taklidin yasak olduğunu anlatmazsan ne şeytani bir eğitimcisin. Şeytan birçok cahil topluma ve umarsız âlime bu çeşit kutlamaları sevimli kılmıştır. İlimle isnat edilmelerine rağmen böyle insanlar için ilim, bir cezalandırmaya dönüşür, Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu ki Ahiret gününde en şiddetli cezalandırılacak kişi Allah'ın ilminden faydalanmayandır 30 Her kim bir şey biliyorsa ve bu bildiğinin aksini yapıyorsa ahiret gününde cezalandırılacaktır. Bütün bunları, bütün gücünü kullanarak durdurmak zorundadır, bunu engellememek, haçın takipçilerine kendilerine has olan bu kutlamalarını açıktan yapmalarına izin çıkarır. Ömer bin Hattab dan (r.a.) nakledilir ki: Farisilerin konuşma tarzlarını öğrenmeyin ve müşriklerin bayramlarında onların kiliselerine girmeyin ki bunu yapanın üzerine gazap iner 31 Allaha ve ahiret gününe gerçekten iman eden her Müslüman'ın onların kutlamalarından kaçınması ve kendini, ailesindeki kadınları ve çocukları bu tehlikeye karşı koruması gerekmektedir. Bu tarz kutlamalara katılmaktan men edildiğimiz zaman o inatçı inkârcıların dediği gibi Bu yaptıklarımızda ne var ki dememeliyiz. Büyük âlim Fudayl bin İyad dedi ki: Ey kardeşim içten inananlar az bile olsa siz doğru yolu takip etmekle yükümlüsünüz ve aranızda helak olmaya acele edenler olsa bile doğru olmayandan kaçınmakla yükümlüsünüz. Şeytan yanlış yola sapan birçok günahkârı aldatmış ve yanlışı onlara güzelleştirmiştir, onların başka topraklara ya da şehre rahatlık bulmak için gitmelerini sağlamış onların başka günahkârlara yardım edip sayılarının çoğalmalarını sağlamıştır. Hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır: Herkim 30 Acurri Ahlak ul Ulema (128), İbni Abdi'l-Berr el-cami (1/165), İbni Asakir Zemmu men la ya mel bi ilmihi (33) ve Taberani es-sagir (1/83). Zayıf isnadlıdır. Rivayet zincirinde yer alan Osman el-burri birçok alim tarafından metruk ilan edilmiştir. Ancak hadis Ebu Derda dan mevkuf olarak Darimi de, İbnu Mubarek ez-zuhd de (40), Ebu Nuaym (1/223) ve İbnu Abdil-Berr de (1/65) yer almıştır. 31 Beyhaki nin Sünen ul-kübra daki (9/234) ve Abdurrezzaktaki (1609) rivayetlere benziyor ve Şeyhul İslam tarafından Sıratıl Mustakim de sahih olarak adlandırılmıştır. 11

12 bir topluluğun sayısını arttırırsa onlarla birlikte dirilir 32 Rahman ve Rahim olan Allahu Tela şöyle buyurur: Ey iman edenler. Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. 33 Âlimler, bu kimseleri, kısmen ya da tümüyle dost ve koruyucu edinmenin, onları taklit etmek ve onların bayramlarını açıktan kutlamalarına, (meşru sayılmasına) yardımcı olmak demek olduğunu bildirmişlerdir ki bu kimseler İslam topraklarında kendi bayramlarını gizli kutlamak zorundadırlar. Bir müslümanın onların bayramlarına katılması açıktan kutlama yapmalarına yardımcı olmak demektir. Bu İslam'da şeytani bir tavır ve bidattir, dini ve imanı zayıf olanın dışında hiç kimse bunu yapmaz. Böyle bir insan Allah Resulünün şu hadiste tarif ettiği gibidir: Herkim bir kavmi taklit eder/benzer/onlar gibi davranırsa o da onlardandır Allah kâfirlerin bayramlarına şahit olmayanları Kuran da şöyle över: Onlar ki batıla şahitlik etmezler 34 Bu ayeti şu şekilde anlarız; bu tür kutlamalara şahit olan ve katılım gösteren herkes suçludur ve bu kimselerden bu davranışları sebebiyle nefret edilir. Çünkü onlar münkeri ortadan kaldırma niyeti taşımaksızın kasten onlara katılmıştır. Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: İçinizden herkim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin buna gücü yetmeyen diliyle değiştirsin buna da gücü yetmeyen kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf derecesidir Deylemi'de (özet olarak 5261), Ebu Yala ve Ali bin Mabad Kitab et-taah wa-l Masiyah da Nab ar- Rayab seklinde (4/346) İbn Vehb kanalıyla Bekir bin Mudardan o da Amir bn Harisden o da İbnu Mesud'dan nakletmiştir. İbnu Mubarek Zuhd'de Ebu Zerden mevkuf olarak nakleder. Derim ki hadisin bu sekliyle rivayetinde ravilerden el-ifriqi zayıf biridir. Bu söylediğin aynısını İbnu Hacer de el-metalib el-aliye da (1605) el- Ifriqi için dile getirmektedir. Duamız bir olan Allah'adır. 33 Maide Furkan Ebu Said el-hudri den Buhari, Melâhim: 17, (4340); Müslim, İman: 78 (49); Ebu Dâvud; Salâtu'l- İydeyn: 248 (1140); Tirmizî, Fiten: 11 (2173); Nesâî, 17 (8, 111); İbnu Mâce, Fiten: 20, (4013) de nakledilmiştir. 12

13 Yahudi ve Hristiyanları, onların bayramlarında ve kutlama zamanlarında gözetleyerek, kabarmamış ekmek gibi pişirdikleri şeyleri pişirerek, tütsü satarak, çocukların ve kadınların saçlarını boyayarak, yumurta süsleyerek, yeni giysiler giyerek ve şehrin kalabalık merkezlerine ve deniz kenarına pahalı ve şaşaalı giysiyle giderek, onlara iştirak etmekten daha büyük günah ne vardır. tüm bunlar karşısında Yahudi ve Hıristiyanlar bizim otoritemiz altında bize boyun eğmek zorundayken bile bizlere iştirak etmez yada kutlamalarımızı taklit etmezler. Yarın ahiret gününde peygamberinin yüzüne nasıl bakacaksın? Onun sünnetine karşı çıkmış ve kâfirleri sapkın ve dinimizin düşmanı olantaklit etmişken. Biri deseni biz bunu sadece çocuklarımızı ve kadınlarımızı eğlendirmek için yapıyoruz Ona cevaben denir ki İnsanların en fenası yüce Allaha hoşnut etmeyen şeyde, ailesi için hoşnut ve memnun olandır. Hasan Basri demiştir ki bir adam uyanmaz da esinin arzuladığı istediği her şeyde onun emrini yerine getirirse yüce Allah onu ateşe baş aşağı atar 36 yüce ve hamd edilen Allah yüce kitabında şöyle büyümüştür: Ey inananlar. Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taslar olan ateşten koruyun. 37 Bu ayetten anlaşılan sudur: onları yani aileni doğru yetiştir ve eğit, onları günahtan sakindir/kötülüğü yasakla ki yakıtı insan ve tas olan ateşten korunmuş olasın. Kabul edilir ki taslar çeşit çeşit kibirlenmeyi sembolize eder, Allah bizi onlardan kurtarsın. Abdullah bin Amr'dan rivayet edilir ki: Herkim onların yılbaşı ve diğer kutlamalarına uyarsa ve taklit ederse ve o hal üzere ölürse, tevbe etmeden, ahiret gününde onlarla birada dirilecektir. Ava Mugire'den o da Abdullah'tan 38 rivayet etmiştir bu hadisi. Bu hadis bu fiillerin büyük günah olduğunu ve az bir kısmının bile daha çoğunu yapmaya yönelteceğini ortaya koyar. 36 Bu sözün kaynağını bulamadım ancak Suyuti de Durul Mensur da ayni ifadelere yer vermektedir. 37 Tahrim 6 38 Beyhaki es-sünen el-kübra (9/234) Şeyhul İslam Ibni Teymiye Sıratıl Mustakim'de bu hadis için sahih isnatlıdır der. 13

14 Müslüman, kapısını bu gibi şeylere karşı kapatıp isi kökünden halletmeli ve ailesini onları taklitten sakındırmalı ve tiksindirmelidir. İyilik alışkanlık haline getirilmeli ve yeniliklerden sakınmak da ibadettir. Cahil olan çocuklarımı eğlendirmeye çalışıyorum dememeli. Ey Müslüman küfür ve günahın simgesi olan, şeytani hoşnut eden ve Rahman olan Allaha hoşnut etmeyen yoldan başka bir yol bulamaz mısın onları eğlendirecek? Ne kotu bir eğitimcisin Çocuklarını bu şekilde mi yetiştiriyorsun? Kardeşim temel arzularına karşı çıkınca ne kadarda güçlüsün ve o arzularına uyarak nasıl da yoldan çıkarılırsın, kendinden başkasını suçlayamazsın. İlacını içmesen ne kadar hasta olursun. Yolculuğun cennet bahçelerine varacağını keşfettiğinde ne kadarda mutlu ve saadet dolu olursun? Ne utanç verici bir dindir, ruhban ve papazları takip edenin dini? Ne kadar cahildir kotu büyüyü evinden uzak tutmak için evine ziftten hac asan? Kutlamalarında yer alan koku ve tütsüler ne kadar iğrenç kokuyor? Nereye yöneliyorsun seni yaşlı zayıf günahkâr ruh? Mezara mı? Ne zaman günah dolu ve sapkın inançlarını dile getiren dualar eden bu topluluğun bakir kilise canlarına vurmayı bırakacaksın? Kim onların (yüce olmayan) yüz karası Paskalyalarını yüceltirse bu en büyük günahlardandır. Herkim Allah'tan korkar kanunlarını yüceltirse bu da yüreklerindeki takvadandır. Ey kalpleri çeviren! Resulünün sünnetine uymak için bizi telkin et ve bizi bidatlerden ve kâfirleri taklit etmekten sakindir. Allah Rasulü (s.a.v.) dediği: Herkim bizim nehyettiğimiz bir fiili yaparsa o fiil ondan kabul edilmemiştir 39 Sahihayn'de Allah Resulünden nakledilir ki: Herkim bizim emrimizin dışında bir şey emrederse bu ondan geri çevrilmiştir. 40 Allah Rasulü (s.a.v.) dediği: En hayırlı söz Allah'ın sözüdür ve en hayırlı yol Muhammed'in (s.a.v.) yoludur islerin en kötüsü yeni icada edilendir 39 Muslim, Ebu Davud ve diğerleri Hz Ayşe den nakletmiştir. Muslim 1719, Buhari. Sulh:5 Buhari ayrıca taliq şekilde rivayet etmiştir. 40 Buhari, Muslim ve diğerleri Hz Ayşe den nakletmiştir. Yukarıdaki dipnota bkz. 14

15 her yeni icada bidattir ve her bidat sapıklıktır. 41 Benim getirdiğimi havanıza tercih etmedikçe iman etmiş olmazsınız 42 Sizi beyaz bir düzlük üzerinde bıraktım, gecesi gündüz gibidir ondan helak olanın dışında hiç kimse sapmamıştır 43 Aranızda yasayanlar yakında birçok anlaşmazlık göreceklerdir bu sebeple sünnetime sıkıca sarilin ve benden sonraki raşid halifelerininkine de. Bidatlerden uzak durun, her bidat sapıklıktır 44 Allahu Teâlâ bidat sahibinden nefret eden kişinin (iyi) amelleri az bile olsa onu affeder. 45 Herkim bidatçiyi terslerse Allah onun yüreğini iman ve güvenle doldurur 46 Herkim bidat sahibini rezil ederse Allah onu büyük felaketten korur 47 Bu hadisler meşhur ve iyi olarak bilinmektedirler. 48 Ba labakka ve el-bakka 49 da yasayan kara cahillerin bağlarında ve meyve bahçelerinde Hz. İsa nın çarmıha gerildiği aksam 50 yakılan ateş Hıristiyanlara benzemenin örnekleri arasında yer alır. Bu tutum ayni 41 Muslim, Ahmed ve Beyhaki (3/214) Cabir'den rivayet etmiştir. Bu hadisin İrbaz bin Sariye den nakledilen bir benzeri için bkz. Tirmizî, İlim: 16, (2678); Ebu Dâvud, Sünne: 6, (4607); 42 Ibni Ebi Asım es Sunnah (15), el-beyhaki el-medhal (209), Hatin et-tarik (4/369) el-begavi (1/212) ve diğerleri tarafından Abdullah bin Amr dan nakledilmiştir. Hadisin isnadı zayıftır. Ibni Receb (Cami'ul-Ulum vel-hikem de (339) hadisin zayıflığını ve bozukluğunu uzun uzadıya açıklamıştır. 43 Ibni Mace: 43, el-hakim (1/96) ve digerlerince İrbad bin Sariye kanalıyla nakledilmiştir. 44 Ahmed, Tirmizi, Ibni Mace ve diğerleri tarafından el-irbad dan nakledilmiştir.tirmizî, İlim: 16, (2678); Ebu Dâvud, Sünne: 6, (4607) Hadisin isnadı sahihtir. 45 Bu hadisin kaynağını bulamadım. 46 Ebu Nuaym, el-hilye ve el-herevi Zemm el-kelam da yer vermiştir. Hadisin isnadı el-iraki nin Tahriç el-ihyada (2/169) bildirdiğine göre zayıftır. 47 Bu pasaj bir önceki hadisin son bölümüdür. 48 Zikredilen son üç hadisin zayıf ve garib oluşları bu hadisleri ve Zehebi'nin anlatmak istediği şeyi olumsuz yönde etkilemez. 49 Lübnan'da bulunan iki yerleşim birimi. 50 Paskalyadan önceki son Cuma (Good Friday) yenilen çörek (Paskalya çöreği) o günün kutlama yiyeceklerindendir ki bunun kökeni Paskalya öncesindeki 40 gün tutulan oruca dayanmaktadır. Paskalya Günü süslenen yumurtalar yeni hayatı temsil eder ki bu günde Hz İsa nın yeniden dirilmesi kutlanıp, yad edilir. 15

16 zamanda açıkça Hristiyanların muayyen eserlerini, aşikar (alametlerini) taklit etmekten ileri gelir, lanet bunları yapanların üzerine olsun. Noel gecesi ateş yakmak, mum satın almak, bu dönem için izine ayrılmak, tatlı ve ballı kekle nefsini hoşnut tutmak ve açıkça heyecan ve mutluluğu sergilemek bunlardan örneklerdir. Bu iştirak haçın dinini ve uydurdukları bayramlarını yeniden canlandırmak, müşrikleri ve sapmış olanları taklit etmektir. Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu ki Bir kavmi taklit eden /bir kavme benzeyen onlardandır Ey zavallı! Aklin seni nereye oturuyor? Düşmanının alametlerini (aşikâr simgelerini ya da eserlerini) taklit ederek Allah Resulü Muhammed in (s.a.v.) sünnetinden ne kadar uzağa kaçacaksın? Bu insanlar doğru yoldan ne kadar uzağa kaçtılar ve sapmış şeytanların yoluna ne kadar da yaklaştılar? Mesela ibadet ettiğin zaman ondan çarçabuk kaçıyor, soluna ve sağına kaçacak yer bulmak için bakıyorsun. İlim yolunu reddettiğin zaman kendine kaçacak yol bulup; imamları taklit ediyoruz diyerek, taviz vererek, oyalayacaksın kendini. Ticaret yaptığın vakit tüccara yasaklanmış alışverişle, faizle ve sürekli yeminler ederek, kendini oyalayacaksın. Allah Rasulü (s.a.v.) buyurdu ki: Alım-satım yaparken sürekli yemin etmekten kaçının; bu, satışı kolaylaştırır ama bereketi uzaklaştırır. 51 Allah Rasulü (s.a.v.) alışveriş yapan her iki taraf için sunu söyler: Onlar doğru söylüyor ve dürüstseler, yaptıkları iste bereketlendirilirler, fakat yalan söyler ve bir şeyleri gizlerlerse bereket onlardan gider. 52 Simdi, bil ki! Eğer durumunu düzeltmek istiyor ve elinden geleni yapıyorsan, iyiliğe katıl ve kötülüğü nehyet. Kötülüğe sapabilir, ruhun tutuşabilir ve doğru olanı ihlal edebilirsin ama getirdiğin kötülük gözettiğin iyilikten fazla olur. Yakın akrabalarınla birlikteysen ya da otorite sahipleriyleysen iyiliği emredip ve kötülüğü güç sahibini görmezden gelerek zayıf ve cahil olandan men edersen itaatsizlik etmiş olursun. Ama ruhun arzularına karşı çıkarsan iyiliğe katılır ve kötülüğü men edersen her şeyden temkinli ve sakınanlardan olursun. 51 Ebu Katade den Muslim, Ibni Mace ve diğerleri rivayet etmiştir. Müslim, Müsâkât 132. Ayrıca bk. Nesâî, Büyû 5; İbni Mâce, Ticârât Buhari, Muslim ve diğerleri Hakim bin Hizam dan rivayet etmiştir. Bkz. Muslim:Büyû, 11 16

17 Bunlarda ihlâslı olmalısın. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; Hâlbuki onlara ancak, dini yalnız O na has kılarak ve hanifler olarak Allah a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler Yenilik getirene ve kara cahile karşı müşfik ol ki onları bulundukları yoldan çevirebilesin ve yoldan çıkmış inkârcılara karşı da ciddi ve sert ol. Acı çekene karşı merhametli ol ve Allah tan kendi iyiliğini dile.... önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti Kötülüğü nehyederken iyiliği emrederken kendine kızgın bir gözle bak. Cahil, Allah a itaat etmeyen kardeşine rahmetle bak bunu haddini asmadan Allah ın hukukunu çiğnemeden yap Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: Hiç bir ümmet yoktur ki bir bidat çıkardıklarında, onlardan ona benzer bir sünnet kaldırılmış olmasın 56 Sünneti takipte yüreklere hayat ve besin ver. Yürekler bidate alışınca ve tamamen kabul edince sünnete hiç yer kalmaz. Dahası hazin Paskalyada islenen günahların dereceleri farklı kimi diğerlerinden daha gizli tehlikeler arz etmektedir. 57 * o gün Hıristiyan komşudan yumurta gibi hediye kabul etmeye izin verilmiştir. * yumurta satmak ve süslemek ise suçtur. * gençlerin o günlerde iddialara tutuşmaları ise büyük ve yok edici 53 Beyyine 5 54 Fetih Nisa Ahmed, el-bezzar ez-zevaid (1/82) ve İbn Nasr es-sunnah (85) Gudayf bin Haris ten nakletmişlerdir. 57 Bu konuda daha fazla bilgi için Şeyhul İslam'ın Sıratıl Mustakim adlı eserine müracaat edilebilir. 17

18 günahtır. Allah a Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler. Şarap, kumar, dikili taslar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan isi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. 58 Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) der ki: Her kim yanındakine bahse var mısın derse, sadaka versin. 59 Yani eğer bu söz kefaret gerektiren itaatsizlikse peki fiilinin cezası ne ola? Bu fiil başkasına parasını batıl yolla almaktır ve Allah birden çok ayette başkasının malini batıl yolla almaktan nefretle bahsetmiştir. 60 Yüce Allah, kumarı yasaklamıştır ve Müslümanlar böyle bir yasağın varlığını kabul etmiştir. Bu yasak satranç, tavla, zarlı herhangi bir oyun ve yumurta tokuşturarak bahisleşme dâhil birçok oyunu kapsamaktadır. Ata, Mücahid, İbrahim en-nehai ve Tavus gibi birden fazla Tabiinden kimse iddialaşmayı içeren her şey kumardır ve yasaktır, buna çocukların bile zarla oynaması dâhildir. 61 demektedirler. * Yine o gün tütsü alıp koku çıkarması için sallanan kabin içine koymak çirkin davranışlardandır. * Evlere hac ve resim asmakta en büyük günahlardandır. Bunun caiz olduğuna ve bir getirisi olacağına inanan dinden çıkmıştır/sapmıştır. Allah Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) su hadisini işitmediniz mi? Melekler resim olan eve girmez 62 Ey insan, yüce ve Ulu olan Allah tan utanmaz mısın ki, evini put ve resimlerle dolu bir kiliseye çevirirsin? 58 Maide Ebu Hureyre den Buhari, Muslim ve diğerleri rivayet etmiştir. Hadisin lafzı şu şekildedir: "Sizden kim yemin eder ve yemininde: "Lât ve Uzza'ya kasem olsun!" derse hemen "La ilâhe illallah!" desin. Kim de arkadaşına: "Gel seninle kumar oynayalım" derse hemen (bir şeyler) tasadduk etsin!" Buhâri, Eymân 5, Tefsir, Necm, Edeb 74, İsti'zân 52; Müslim, Eymân 5, (1647); Ebu Dâvud, Eymân 4, (3247); Tirmizi, Nüzür 17, (1545); Nesâî, Eymân 11, (7, 7). 60 Bunlardan birinde Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler. Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Allah sizi esirgeyecektir. Nisa Durul Mensur (2/230) ve el-acurri Tahrim en-nard ves-satranc vel-melahi ( ) 62 Buhari, Muslim ve diğerleri hadisi Ebu Talha el-ensari den rivayet etmişlerdir. [Buhârî, Libâs 92, 88, Bed'u'l-Halk 6, 14, Megâzî 11; Müslim, Libâs 102, (2606); Ebu Dâvud, Libâs 48, (4155); Tirmizî, Edeb 44, (2805); Nesâî, Zînet 112, (8, 212, 213); İbnu Mace, Libâs 44, (3649).] 18

19 İbni Sirin (RA) dediği : Bir Nevruz gününde Ali b. Ebi Talib e bir hediye verildi ve bu nedir diye sorulunca Ey Müminlerin Emiri bugün Nevruzdur denildi. Bunun üzerine O, o zaman her gün Nevruz olsun dedi. 63 Bazı âlimler bunu yorumlamış ve demiştir ki: Ali (ra) o güne sadece bir gün değil de nevruz günü denildiği için hoşlanmadı. Mısırlılar abartılı bir şekilde Nevruzu kutlarlar. Kıptilerin yeni yılının ilk günüdür ve bunu onlardan alıp taklide ederler, Müslümanlarda bunu taklide ederler. Sonbaharın basında yer alır. 64 Huzeyfe (RA) der ki Herkim birini taklit ederse o da onlardan olur. İnsanin dış görünüşü başkalarına benzemez ama zamanla ahlaki ve karakteri benzer. İbni Mesud (Ra) der ki İnsanin dış giyimi başkalarına benzemez ama zamanla yüreği benzer. Yani eğer sonucu zararlı olacaksa az ya da önemsiz görünen bir taklide ya da benzeyiş yasaktır, ya saf ve temiz olana ekleyip karıştırırsanız bu benzeri şeyleri durum ne olur? Mesela Hac/ puttan merhamet beklemek, baptis ve kutsanma, ya da ibadet edinilen şey birdir ama ona giden yollar farklıdır manası taşıyan bizlerin Allah diyerek taptığı varlık birdir ve aynidir lafzını söylemek gibi fiiller. Bunların ışığında, yumurta süslemek, kırmızı toprakla keçiboynuzu ya da sığır boyamak yukarıdakilerin yanında önemsiz görünürler. Yüce ve Ulu Allah'ın izni olmaksızın hiçbir fiil olmaz. Ey Allah ım saf sünneti takibe kalplerimizi nurlandır, takvamızı artır, bizi biran dahi kendi nefsimizle yalnız bırakma, doğru yola ilet ve bizi ahlaksızlıktan ve bidatten gizli ve açık olanlarından koru. Âmin 65 Ey dünyaların Efendisi. 63 Beyhaki es-sünen el-kübra (9/235) 64 Bu gün, Shamm an-nasim Bayramı olarak adlandırılmaktadır. Yunan-Koptik Paskalyasının hemen ertesine denk gelen Pazartesi günü Mısırlılarca kutlanan bir bayramdır. 65 Amin sözcüğü cumhurun kanaatine göre Ey Allahım dualarıma cevap ver manasındadır. Mukatil bu sözcüğün duayı güçlendirdiğini ve bereketle nurlanmaya yol açtığını söylemiştir. Ibni Mace nin Hz Ayşe den naklettiği bir hadiste Allah Rasülü (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Yahudilerin sizin selam 19

20 Salât ve selam efendimiz Muhammed, ailesi ve ashabına olsun. vermenizden ve amin demenizden daha çok sizde kıskandıkları bir başka haslet yoktur buyurmaktadır. (Bu hadisi Buhari Cüz'ünde (988) Ahmed (6/1 35) ve İbnu Mace (856) rivayet etmişlerdir.) 20

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

2010 yılının son ayına girdiğimiz bu aylarda hıristiyan olan batı toplumunda olduğu gibi

2010 yılının son ayına girdiğimiz bu aylarda hıristiyan olan batı toplumunda olduğu gibi Kuşun biri, her gün kilisenin çanına konar ve oraya pislermiş. Gel zaman git zaman derken her gün kuşun pisliğini temizlemekten bıkan papaz, bir gün aklına bir fikir gelir uygulamaya karar verir. Sabah

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ

KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ حكم مشا ة لكفا يف عيا هم ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 009-43 حكم مشا ة لكفا يف عيا هم» باللغة

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ حكم لصو يف جب تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 حكم لصو يف جب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة:

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir.

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Müslümanın 24 Saati Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Temizliği ve temiz olanları sever. (Hadis,

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301)

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) Mecmuatü'r-Resail ve'l-mesaili'n-necdiyye, 1/742-746 www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرحمن

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisler Allah a takva ve güzel ahlak. (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.) (Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt, sf. 329)

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Kur an la Çelişen Hadisler

Kur an la Çelişen Hadisler Kur an la Çelişen Hadisler Rasulullah Kur an Aykırı Konuşmuş Olamaz! Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSENİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 009-4 حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص»

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı