ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda başlatılması öngörülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 1. PROGRAMLA ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 1.1 Programın adını belirtiniz. Türkçe: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (Program Kodu: GPC) Đngilizce: Middle East Technical University Northern Cyprus Campus Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Program (Program Code: GPC) 1.2 Programın hangi bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütüleceğini belirtiniz. Program, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) Sosyal Bilimler Programları altında açılacaktır. 1.3 Programının somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bireylerin kendini tanıması ve bu yolla var olan gizil güçlerini geliştirerek yaşamı süresince çevresiyle ilişkilerinde etkin başa çıkma yolları geliştirmesini sağlamak amacıyla kişilere verilen bir yardım sürecidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programı öğrencilere bu alan için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, bu alanda başarılı olmak için gereken kişilik özelliklerini de geliştirmeye yönelik motivasyona sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede öğrencilere psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi temel sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal bilgi, bilimsel düşünce ve araştırma becerileri ile psikolojik danışma kuram ve süreçlerine ilişkin bilgi, beceri ve mesleki etik anlayışının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere mesleki uygulama olanağı sağlayan; mesleki etik ilkelerinin kazandırıldığı ve kuramsal ve uygulama alanlarının dengeli olarak temsil edildiği bir lisans programını düşünülmektedir. Ayrıca, bu program etrafında bir araya gelen akademik kadronun, RPD alanında nitelikli araştırmalar yaparak bu araştırmaların sonuçlarını toplumun ilgili kurum ve kuruluşlarına yayması amaçlanmaktadır. Dünyadaki gelişmeler paralelinde ülkemizde RPD formasyonuna sahip elamanlara giderek artan talep ve ilgili alanlarda ODTÜ merkez kampusunun bilgi ve deneyimi, programın başarıyla yürütülmesi için en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. 1

2 1.4 Program başladığı takdirde yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız. Öğrencilerin yeterli ve bilgi donanımına sahip olabilmeleri için ders programında kuramsal ve uygulamaya yönelik kredili dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahip olması ve bu bilgilerini uygulamalarda başarıyla kullanabilmeleri, kuramsal ve uygulamaya yönelik derslerdeki amaçlara ulaşılmasının ölçütüdür. Öğrencilerin uygulama derslerindeki süpervizyon süresince öğretim üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle, öz değerlendirme/eleştiri raporları ve arkadaş değerlendirmeleriyle kendilerini kişisel ve mesleki açılardan geliştirme süreçleri her aşamada değerlendirilmektedir. Ayrıca, program uygulayıcıları tarafından çeşitli değerlendirme yöntemleri (yazılı ve sözlü sınavlar, araştırma ve uygulama projeleri ve RPD uygulamaları) çerçevesinde izlenecek olan programın amaçları, derslere ilişkin öğrenci değerlendirmeleri ve okullardaki RPD uygulamaları sonrasında öğrencilerin akademik ve bireysel olarak değerlendirildiği anketlerle izlenecektir. Program mezun vermeye başladıktan sonra ise programın amaçlarına ne derece ulaştığına ilişkin bilgiler, mezunların çalıştıkları kurumlardan anket ve görüşmeler yoluyla toplanacak bilgilerle izlenecektir. 1.5 Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız. Hızla değişen teknolojinin baskısı altında oluşan toplumsal yaşam koşulları bireylerin kendini tanıma ve çevreye uyum sağlama süreçlerini karmaşıklaştırmakta ve bu süreç toplumda hızlı uyum sağlayabilen, stresle etkin başa çıkma yöntemleri geliştirebilen ve kendi ve toplum için üretebilen insan ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle, özel sektör ve kamuya ait eğitim kurumlarında, öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan, karar verme becerilerine sahip ve kendi gizil güçlerini en üst düzeyde kullanabilen kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olacak psikolojik danışmanlara olan ihtiyaç artmaktadır. Bu durumda, önleyici hizmetler çerçevesinde, bireylere küçük yaşlardan başlayarak bu becerileri kazandıracak bir yardım sürecini sunacak RPD mezunlarına duyulan ihtiyaç artarak devam edecektir. Bazı TC Vakıf Üniversiteleri ile KKTC Üniversitelerinin 2010 Üniversitelerarası Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda RPD bölümlerindeki doluluk oranları Tablo 1 de verilmektedir. Bu tablodan da görüleceği gibi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerine son yıllarda oluşan talep artarak devam etmektedir. Halen burslu, burssuz ve ikinci öğretim de dahil olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinde 64 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri incelendiğinde, RPD programının ilk kez 2005 yılında Maltepe ve Yeditepe Üniversitelerinde açıldığı; 2008 yılından itibaren de Başkent, Đstanbul Aydın ve Zirve Üniversitelerinde başlatıldığı görülmektedir. Bu program 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi nde, 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi nde açılmış olup, halen tüm KKTC üniversitelerinde RPD lisans programlarında eğitim verilmektedir ÖSYS sonuçları incelendiğinde KKTC üniversitelerinde yerleştirme/kontenjan oranının %100, kayıt/kontenjan oranının %84 olduğu görülmektedir. Burslu programlarda kayıt yaptırma oranı ise %100 e yakındır. 2

3 Tablo ÖSYS sonuçlarına göre bazı RPD bölümlerinin Burssuz kontenjanları ile yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenci sayıları RPD Burssuz Programları Kontenjan Yerleştirilen Kayıt Yaptıran KKTC-DAÜ KKTC-GAÜ KKTC-LAÜ KKTC-UKÜ KKTC-YDÜ BAŞKENT ĐSTANBUL AYDIN MALTEPE YEDĐTEPE ZĐRVE Programla ilgili yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ayrı ayrı belirtiniz (Yurtdışından en az 3 örnek). Programın Türkiye de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Önerilen programın bu programlarla olan benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız. Yurt dışı uygulamalarından farklı olarak, Türkiye de RPD lisans programlarının müfredatları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen standart bir yapıya göre düzenlenmektedir. ODTÜ KKK için önerilen RPD lisans programı da bu temel yapı yanında, ODTÜ lisans eğitimine ilişkin bazı prensipler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, ODTÜ KKK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı müfredatı, ODTÜ ye özgü bazı derslerin eklenmesi ve bazı kredi düzenlemeleriyle, temel yapı aynı olmakla birlikte, diğer üniversitelerdeki RPD programlarından farklılıklar göstermektedir. 1.7 Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız. Önerilen programda yer alan bazı dersler ODTÜ KKK da halen yürütülmekte olan Đngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler lisans programları kapsamında sunulan, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Biyoloji ve Felsefe alanlarındaki dersler arasından olabilecektir. Aynı şekilde RPD lisans programı kapsamında açılan dersler de diğer lisans programlarının öğrencilerine sunulan seçmeli ders seçeneklerini artıracaktır. 1.8 Önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız. RPD programının, ODTÜ KKK daki diğer mevcut programlarla servis ve seçmeli ders sunumu çerçevesinde işbirliği içinde olması bu programları zayıflatmayacaktır. ODTÜ KKK 2010 Güz dönemi itibariyle 13 lisans ve 2 lisansüstü programda 1500 öğrenciyle eğitim-öğretim veren küçük bir kampustur. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 12 civarındadır. Bu nedenle RPD öğrencilerinin diğer programlardan seçmeli dersler alması sınıf mevcutlarında hiçbir sorun yaratmayacağı gibi Psikoloji ve Eğitim programlarında 3

4 görevli öğretim üyelerinin RPD programına destek vermelerini de mümkün kılacaktır Ayrıca, program, hem Türkiye deki hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki RPD yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci akışına da katkıda bulunacaktır. Bilindiği gibi Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda ODTÜ merkez kampusunda lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir ve ODTÜ KKK RPD lisans programının özellikle ODTÜ merkez kampusundaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisansüstü programa öğrenci potansiyeli sağlayacağı düşünülmektedir. 1.9 Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız. ODTÜ KKK RPD Bölümü nün iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri aşağıda belirtilmiştir: I. Đç Değerlendirmelere Dayalı Güçlü Yönleri a. ODTÜ nün eğitim-öğretimde uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış deneyim ve birikimi, ODTÜ KKK öğrencilerinin de bu deneyim ve birikimden yararlanacak olması. b yılında kapatılan ve 2000 yılında son mezunlarını veren ODTÜ RPD lisans programının verdiği mezunlarla ve istihdam gücüyle başarısını kanıtlamış olması. c. Kalite, süreklilik ve çeşitlilik için gerekli teknolojik altyapı, öğrenmeyi teşvik eden modern Kampus ortamı. d. Alanla ilgili literatürü yakından takip etme olanağı. II. Đç Değerlendirmelere Dayalı Zayıf Yönleri a. Yeni açılan bir program olması. b. Kalıcı akademik kadronun zaman içinde oluşacak olması. III. Dış Değerlendirmelere Dayalı Güçlü Yönleri a. RPD mezunlarına talebin giderek artacak olması. b. ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü nün bu programı destekliyor olması. c. Eğitim dilinin Đngilizce olması nedeniyle uluslararası öğrenci kabulüne olanak sağlaması. IV. Dış Değerlendirmelere Dayalı Zayıf Yönleri a. Ekonomik kriz nedeniyle nitelikli öğrenci talebinde düşme olasılığı Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları nedir? Program eğitim-öğretim yılında başlatılması planlanmaktadır.. Programa yıllara göre alınması düşünülen burslu ve burssuz öğrenci sayısı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nun kuruluş protokolü uyarınca KKTC vatandaşlarına ve yabancı öğrencilere tahsis edilecek kontenjanlar hariç olmak üzere, aşağıda verilmektedir (Tablo 2). 4

5 Tablo 2. ODTÜ KKK da ve eğitim-öğretim yılları arasında öngörülen RPD Lisans Programı kontenjanları Eğitim öğretim yılı Üniversite giriş sınavları ile alınacak öğrenci sayıları Burssuz Burslu * * eğitim-öğretim yılında Đngilizce hazırlık programına devam edecek öğrenci sayısı dikkate alınmıştır Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir? Programdan mezun olanlar, öğretmenlik formasyonunu da içeren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans derecesini almaya hak kazanacaklardır Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz. Programdan mezun olanlar, üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde akademisyen, Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı devlet ve özel statülü özel okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışman, üniversitelerin Sağlık ve Rehberlik Merkezlerinde psikolojik danışman olarak çalışabilirler. Mezunlar, edindikleri bilgi ve donanıma bağlı olarak, değişik kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz. Programdan mezun olabilmek için 138 kuramsal 28 uygulama saati olmak üzere toplam 166 saatlik 51 ders üzerinden en az 146 krediyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız. Öğrencilerin 4., 6., 7. ve 8. yarı yıllarda GPC 200 Observation in Schools, GPC 301 Practicum in Career Counseling, GPC 410 Field Practice in Individual Counseling ve GPC 400 Field Practice in School Counseling Services derslerini alarak okullarda deneyim kazanmaları gerekmektedir. Bu uygulamalar için gerekli olanaklar ve dokümanlar merkez kampustaki RPD uygulamaları ve Đngilizce Öğretmenliği ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programları için KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülmekte olan işbirliği çerçevesinde sağlanacaktır Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Ek-1 deki örneğe uygun olarak dönem bazında gösteriniz. Önerilen programın müfredatı Ek-1 de sunulmaktadır. 5

6 1.16 Programda yer alan tüm derslerin içeriğini Ek-2 deki örneğe göre belirtiniz. Derslerin içeriği ve yararlanılacak kitaplar Ek-2 de sunulmaktadır Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz. Program sadece birinci öğretime açılacaktır. 2. AKADEMĐK ALTYAPI 2.1 Önerilen programda ders verecek öğretim elemanlarını belirtiniz ODTÜ KKK RPD lisans programı ders yılında Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrosunda istihdam edilecek RPD dalında bir öğretim elemanı ile başlatılabilecektir. Bu amaçla önceki yıllarda ODTÜ merkez kampusunda da dersler veren ABD Morehead State University öğretim üyesi Prof. Dr. Dean Owen ders yılı Đlk Bahar döneminde ODTÜ KKK ya tam zamanlı misafir öğretim üyesi olarak katılacaktır. RPD Lisans Programı açıldığı takdirde, Prof. Owen ODTÜ KKK kadrosunda tam zamanlı statüsüne geçecek ve bu programın koordinatörlüğünü üstlenecektir yılından itibaren tam zamanlı üç, 2013 yılından itibaren de tam zamanlı beş öğretim üyesinin programda görev yapması planlanmaktadır. Bu amaçla, Kampusun kuruluşundan bu yana diğer programlarda uygulandığı gibi, yurtdışında saygın üniversitelerde doktoralarını yeni tamamlamış TC ve KKTC vatandaşı genç akademisyenler ve uluslararası düzeyde tanınmış deneyimli akademisyenlere yönelik iş ilanları verilecektir. Tam zamanlı öğretim üyelerinin seçiminde ODTÜ Atama ve Yükseltme Kriterleri dikkate alınacaktır. Öte yandan ODTÜ KKK RPD programı öğretim üyesi gereksiniminin bir kısmı da, merkez kampustaki işleyiş ve eğitimi aksatmayacak şekilde, ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü nde görevli olup Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisansüstü programlarında ders vermekte olan öğretim elemanlarının, 4695 sayılı Kanun kapsamında KKK da görevlendirilmesi ile karşılanacaktır. Ayrıca, halen ODTÜ KKK Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ni (ÖGPD) yönetmekte olan Dr. Eda Sun Selışık doktora derecesini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamış olup, yarı zamanlı olarak bu programa destek verebilecektir. 2.2 Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, v.b.) gerek varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz. Programın ikinci yılından itibaren bazı uygulamalı dersler için 2-3 araştırma görevlisi gereklidir. Bu personelin istihdamı eğitim öğretim yılı içinde başlatılacaktır. 3. FĐZĐKĐ ALTYAPI 3.1 Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m 2 ) ve sınıf adedi, sınıfların m 2 olarak alanlarını belirtiniz. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda her bölüm için ayrı bina bulunmamakta, bütün programların eğitim-öğretim faaliyetleri ortaklaşa kullanılan eğitim bloklarında yürütülmektedir ders yılı başı itibariyle Kampus ta 13 lisans ve 2 yüksek lisans programında yaklaşık 1500 öğrenci eğitim görmektedir. Mevcut dört eğitim binasının toplam kullanım alanları (laboratuar, ofis, toplantı-seminer odaları, kantin vb. 6

7 dahil) ve bu binalardaki sınıfların sayı, alan ve öğrenci kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmektedir (Tablo 4). Görüleceği gibi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nun fiziki olanakları çok daha fazla sayıda, öğrenciye eğitim verecek kapasitedir. Bugüne kadar öğrenci sayısının fiziki olanakların altında kalmasının nedeni, kabul edilen öğrencilerin niteliğinin ODTÜ standartlarında eğitim ile uyumlu olmasının gözetilmesi olmuştur. Tablo 4- ODTU KKK Eğitim Blokları ve Sınıf Kapasitesi (2010) Toplam Sınıflar Eğitim Binaları Kullanım Alanı (m 2 ) Adet Toplam Öğrenci Alan (m 2 ) Kapasitesi P-Blok (Hazırlık) R-Blok S-Blok T-Blok Toplam Sınıfların donanımını ve öğrenci kapasitesini belirtiniz. Yukarıda öğrenci kapasiteleri verilen sınıfların hepsi, bilgisayar ve veri yansıtma olanağı da dahil olmak üzere, eğitim için gerekli her türlü donanıma sahiptir. 3.3 Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız. Bu programın yürütülebilmesi için gözlem-görüşme, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarının yapılacağı uygulama odaları ve genel bilgisayar laboratuvarına ihtiyaç vardır. Đstatistik, araştırma, bilgisayar vb. dersler için gereken bilgisayar alt yapı donanımı ODTÜ KKK de bulunan genel bilgisayar laboratuarlarından karşılanacaktır. ODTÜ KKK eğitim-laboratuvar blokları ve Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi nin bulunduğu binada, bireysel ve grup danışması odaları ile gözlem odalarına dönüştürülebilecek uygun mekanlar bulunmaktadır. 3.4 Mevcut laboratuvar, stüdyo, v.b. nin kapasiteleri (m 2, aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz. Kampus içindeki derslik, bilgisayar odası, vb. eğitim mekanları genel olarak bütün programların ortak kullanımına yönelik olarak tasarlanmış olup, halen mevcut kurulu kapasite ihtiyacın üzerindedir. 3.5 Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunun yaklaşık maliyetini belirtiniz. ODTÜ KKK nın fiziki olanakları 3000 öğrencinin eğitim görmesi için yeterli olup halen Kampus da yaklaşık 1500 öğrenci bulunmaktadır. Derslikler ve öğretim üyesi ofisleri hazırdır. Laboratuvar ve gözlem-görüşme odaları oluşturmak için de yeterli mekan mevcuttur. 7

8 3.6 Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. Ek olarak alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve tahmini maliyetini belirtiniz. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgi Đşlem binasında toplam 738 m 2 kullanım alanına sahip 5 bilgisayar laboratuvarı, R-Blok eğitim binasında ise toplam 200 m 2 kullanım alanına sahip 4 bilgisayar odası bulunmaktadır. Her yıl öğrenci sayısı arttıkça bu mekanların donanımları bir plan dahilinde tamamlanmaktadır. Halen bilgisayar laboratuarlarının dörtte üçü tam donanımlı durumdadır ve 2011 yılında alımı yapılacak yeni kişisel bilgisayarlar ile mevcut kapasite RPD programının ihtiyacını da rahatlıkla karşılayacak düzeydedir. 3.7 Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri ABD dolarından daha fazla olan ekipmanların adları için Ek-5 te verilen tabloyu doldurunuz. Değeri ABD dolarından daha fazla maliyeti olan yazılım/ekipman ihtiyacı bulunmamaktadır. 3.8 Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda ne kadarlık mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtiniz. Programın yürütülebilmesi için kırtasiye ve eğitim giderleri olarak program tüm sınıfların tam öğrenci kapasitesi ile uygulandığı durumda, yılda yaklaşık TL civarında sarf malzemesi gideri olacağı tahmin edilmektedir. 3.9 Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz. Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz. ODTÜ Kütüphanesi Türkiye deki en zengin koleksiyonlardan birisine sahip olup, buna ek olarak Elektronik Kütüphane konusunda da son derece ciddi yatırımlar yapmış ve altyapısını oluşturmuştur. ODTÜ KKK Kütüphanesi ODTÜ merkez kütüphanesi ile aynı sistemi paylaşmakta ve Kampustan sayısı i bulan elektronik kaynaklara (kitap ve dergi) Ankara daki öğrenci ve araştırmacılarla aynı hız ve etkinlikle erişilebilmektedir. Basılı koleksiyona erişim ise Kütüphaneler arası ödünç alma sistemi ile sağlanmaktadır. Buna ek olarak Kuzey Kıbrıs Kampusu Kütüphanesinde de basılı bir koleksiyon oluşturma süreci devam etmektedir. Halen hepsi 1990 sonrası basımlı güncel kitap mevcuttur ve bu sayılar düzenli kitap alımları ile katlanarak çoğalmaktadır. Kitap alımında yeni açılan programlara öncelik verilmekte ve programın açılması onaylanmasını takiben, o program için gerekli referans katalog çok kısa bir sürede tamamlanmaktadır Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtimiz (kantin, kafeterya vb.) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu m 2 açık ve kapalı spor tesisleri, 5790 m 2 Kültür ve Kongre Merkezi, bir bölümü henüz hizmete açılmamış olan m 2 kafeterya binası, 990 m 2 Sağlık ve Rehberlik Merkezi, 2000 m 2 Çarşı Merkezi (banka, market, postane, kitap-kırtasiye, berber, kuru temizleme vb.) ve halen hizmet veren beş kantini ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine her türlü desteği sağlamaktadır. 8

9 EK-1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK DERS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K PSYC 100 GPC 124 GPC 136 EDUS 200 General Psychology GPC 122 Developmental Psychology Introduction to Guidance and Counseling GPC 126 Physiological Psychology Human Relations in Education GPC 150 Psychology of Learning Introduction to Education SOCL 109 Introduction to Sociology ENGL101 Dev. of Reading and Writing Skills I ENGL102 Dev. of Reading and Writing Skills II TUR103 CNG100 Turkish I: Written Expression Introduction to Information Technologies and Applications TUR NC Turkish II: Oral Communication Toplam kredi 18 Toplam kredi 18 ĐKĐNCĐ YIL III. Yarıyıl IV. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K EDUS 209 EDUS 230 GPC 253 Introduction to Educational Statistics I EDUS 210 Introduction to Educational Statistics II Introduction to Curriculum and Instruction GPC 200 Observation in Schools Psychology of Adolescence GPC 254 Social Psychology ELECTIVE Non-departmental (PHL) GPC 355 Special Education ELECTIVE Departmental ELECTIVE Non-departmental (SOCL) ENGL211 Academic Oral Presentations ELECTIVE Departmental HST201 Prin. of Kemal Atatürk I 2 0 NC HST202 Prin. of Kemal Atatürk II 2 0 NC Toplam kredi 18 Toplam kredi 18 9

10 ÜÇÜNCÜ YIL V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K PSYC 340 GPC 300 Theories of Personality Career Counseling GPC 313 Theories of Counseling GPC 363 Measurement and Evaluation in Counseling ENGL 311 Advanced Communication Skills ELECTIVE Non-departmental EDUS 302 GPC 301 GPC 314 GPC 364 ELECTIVE ELECTIVE Research Methods in Education Practicum in Career Counseling Methods and Techniques of Counseling Appraisal of Students Non-departmental Non-departmental Toplam kredi 19 Toplam kredi 19 DÖRDÜNCÜ YIL VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K GPC 410 Field Practice in Individual Counseling GPC 411 Community Work GPC 415 Behavior Disorders GPC 437 Group Counseling ELECTIVE Departmental ELECTIVE Non-departmental GPC 400 GPC 438 GPC 490 GPC 495 ELECTIVE ELECTIVE Field Practice in School Counseling Services Practicum in Group Counseling Professional Standards and Problems in Guidance and Counseling Seminar in Guidance and Counseling Departmental Non-departmental Toplam kredi 17 Toplam kredi 19 Kısaltmalar T = Haftalık teorik ders saati U = Haftalık uygulama ders saati K = Dersin kredisi NC = Kredisiz 10

11 EK-2 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR GPC 122 Developmental Psychology (3-0)3 Physical, sensory, motor, cognitive, social and emotional development from birth to late adulthood, with special reference to major theoretical approaches to human development. Crain, W. (2011). Theories of development: Concepts and applications (6 th ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 124 Introduction to Guidance and Counseling (3-0)3 An introduction to basic concepts of guidance and counseling; historical background and development of the field; basic functions of the counseling and guidance services; roles and functions of school counselors; basic counseling and guidance techniques utilized by counselors. Gibson, L.R. & Mitchell, H. M. (2008). Introduction to counseling and guidance (7 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill. Schmidt, J. J. (2008). Counseling in schools (5th. ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 126 Physiological Psychology (3-0)3 Fields of physiological psychology, research methods in physiological psychology, physiology and anatomy of organism, mechanisms of behavior, functions of senses, motor functions, motives and physiological foundations of emotions, functional disorders and causes of functional disorders. Carlson, N. R. (2009). Physiology of behavior (10 th ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 136 Human Relations in Education (3-0)3 An introduction to basic concepts and principles of human relationships with special emphasis on interaction, power, roles, conflict, development and change in human relationships; techniques of improving communication skills; the role of human relations in educational process. DeVito, J. A. (2008). Interpersonal messages: Communication and relationship skills. Boston, MA: Allyn & Bacon. Reece, B. L. & Brandt, R. (2003). Human relations: Principles and practices (5 th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin. 11

12 GPC 150 Psychology of Learning (3-0)3 A survey of different theories and approaches to psychology of learning. Areas of major emphasis are concepts and principles of classical and instrumental conditioning. A selective treatment of behavior modification is included in the course material. Mazur, J. E. (2006). Learning and behavior (6 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education. GPC 200 Observation in Schools (2-2)3 Experiencing school environment and school climate with its organization, process and problems. Understanding roles of all the personnel and their activities; their interactions and parent-school collaborations and school-community relationships. Provenzo, E. F. & Blanton, W. E. (2006). Observing in schools: A guide for students in teacher education. Upper Saddle River, NJ: Merrill. GPC 253 Psychology of Adolescence (3-0)3 A detailed account of various theories of adolescent development emphasizing biological, cognitive and emotional changes in adolescence. Adolescents and their families, adolescents in schools and at work. Counseling services for adolescents. Dolgin, K. G. (2011). The adolescent: Development, relationships, and culture (13 th ed.). Boston, MA: Pearson. Feldman, R. S. (2008). Adolescence. Boston, MA: Pearson. GPC 254 Social Psychology (3-0)3 An introduction to the basic concepts, principles, and theories of social psychology; the method of social psychology; analysis of major topics including human interaction and its products such as group structure, properties of groups, types of groups, intra and intergroup relations, leadership, power, communication, and social attitudes. Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2010). Essentials of social psychology. Boston, MA: Pearson. GPC 300 Career Counseling (3-0)3 Survey and critical analysis of theory and research on career choice and adjustment. Definition and correlates of career preferences, choices, motivation, success and satisfaction. Developmental trends in career decision making and career patterns. Niles, S. & Haris-Bowlsbey, (2005). Career development interventions in the 21 st Century (2 nd ed.). London: Pearson. Zunker, V.F. (2006). Career counseling: A holistic approach (7 th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson Learning. 12

13 GPC 301 Practicum in Career Counseling (1-4)3 Administering and evaluating instruments used in career counseling; preparing and implementing career development programs; conducting career counseling sessions with individuals and group. Uygulama derslerinde belli bir ders kitabı önerilmemektedir. Kütüphanede ve Internet ortamında bulunabilecek alanla ilgili tüm bilimsel yayınlar kullanılabilir. GPC 313 Theories of Counseling (3-0)3 Introduction and overview of the counseling theories in terms of the emphasis placed upon the cognitive, affective and behavioral domains. Comparison of basic philosophies, key concepts, goals of counseling; development of relationship between counselor and client; client s and counselor s work and techniques of various approaches in counseling. Corey, G. (2009). Theory and practice of counseling and psychotherapy (8 th ed.). Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole. GPC 314 Methods and Techniques of Counseling (3-0)3 Some perspectives on effective helping; characteristics of effective helpers; various methods and skills used in individual counseling; selecting and structuring skills to meet clients needs; developing counseling skills appropriate to different stages of counseling. Hackney, H. & Cormier, L. S. (2005). The professional counselor: A process guide to helping (5th ed.). Boston, MA: Pearson. Hill, C. E. (2004). Helping skills: Facilitating, exploration, insight, and action (2 nd ed.). Washington, DC: APA. GPC 355 Special Education (3-0)3 Basic concepts and principles of special education; examination of the various types of handicaps in childhood and adolescence; types of special education services; intervention strategies offered to different types of handicaps. Organizations, programs, curriculum, and their implications provided for various types of handicaps. Friend, M. (2011). Special education: Contemporary perspectives for school professionals (3 rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill. GPC 363 Measurement and Evaluation in Counseling (3-0)3 Principles of measurement and evaluation; methods and techniques used for the measurement and evaluation of student behavior in various domains. Hopkins, K. D. (1998). Educational and psychological measurement and evaluation (8 th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. Linn, R.L. & Miller, M.D. (2005). Measurement and assessment in teaching (9 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill/Prentice Hall. 13

NaturalResourcesManagement

NaturalResourcesManagement NaturalResourcesManagement Uluslararası düzeyde yenilenebilir doğal kaynakların yönetimi önem kazanmıştır. (Örneğin karbon yönetimi, biyoçeşitlilik, rüzgar santralleri). Mevcut disiplinler -örneğin Orman

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

High School Students University Preferences: Department Info Sessions as a Career Exploration Method

High School Students University Preferences: Department Info Sessions as a Career Exploration Method Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2014, 5 (41), 61-74 Üniversite Adaylarının Bölüm Tercihleri: Bir Kariyer Araştırma Yöntemi Olarak Bölüm Tanıtımları High School Students University Preferences:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde

Detaylı

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler i İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:... 3 Kayıt günü için önemli bilgiler:...

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Reflection of Instructional Leadership Concept

Detaylı

TÜRKİYE DE YETİŞKİN VE YAŞAM BOYU EĞİTİMİNE YÖNELİK LİSANS PROGRAMI ÖNERİSİ

TÜRKİYE DE YETİŞKİN VE YAŞAM BOYU EĞİTİMİNE YÖNELİK LİSANS PROGRAMI ÖNERİSİ TÜRKİYE DE YETİŞKİN VE YAŞAM BOYU EĞİTİMİNE YÖNELİK LİSANS PROGRAMI ÖNERİSİ Mustafa Koç Sait Taş Hasan Hüseyin Özkan Ebru Yılmaz Süleyman Demirel Üniversitesi ÖZET Son yıllarda yurt dışındaki üniversitelerde

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme *

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * DOI: 10.5961/jhes.2015.104 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * Changes in the

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988

The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988 Elementary Education Online, 10(3), 1010-1027, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 1010-1027, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988

Detaylı

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 113-130 TÜRKİYE VE FİNLANDİYA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı