ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda başlatılması öngörülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 1. PROGRAMLA ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 1.1 Programın adını belirtiniz. Türkçe: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (Program Kodu: GPC) Đngilizce: Middle East Technical University Northern Cyprus Campus Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Program (Program Code: GPC) 1.2 Programın hangi bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütüleceğini belirtiniz. Program, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) Sosyal Bilimler Programları altında açılacaktır. 1.3 Programının somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bireylerin kendini tanıması ve bu yolla var olan gizil güçlerini geliştirerek yaşamı süresince çevresiyle ilişkilerinde etkin başa çıkma yolları geliştirmesini sağlamak amacıyla kişilere verilen bir yardım sürecidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programı öğrencilere bu alan için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, bu alanda başarılı olmak için gereken kişilik özelliklerini de geliştirmeye yönelik motivasyona sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede öğrencilere psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi temel sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal bilgi, bilimsel düşünce ve araştırma becerileri ile psikolojik danışma kuram ve süreçlerine ilişkin bilgi, beceri ve mesleki etik anlayışının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere mesleki uygulama olanağı sağlayan; mesleki etik ilkelerinin kazandırıldığı ve kuramsal ve uygulama alanlarının dengeli olarak temsil edildiği bir lisans programını düşünülmektedir. Ayrıca, bu program etrafında bir araya gelen akademik kadronun, RPD alanında nitelikli araştırmalar yaparak bu araştırmaların sonuçlarını toplumun ilgili kurum ve kuruluşlarına yayması amaçlanmaktadır. Dünyadaki gelişmeler paralelinde ülkemizde RPD formasyonuna sahip elamanlara giderek artan talep ve ilgili alanlarda ODTÜ merkez kampusunun bilgi ve deneyimi, programın başarıyla yürütülmesi için en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. 1

2 1.4 Program başladığı takdirde yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız. Öğrencilerin yeterli ve bilgi donanımına sahip olabilmeleri için ders programında kuramsal ve uygulamaya yönelik kredili dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahip olması ve bu bilgilerini uygulamalarda başarıyla kullanabilmeleri, kuramsal ve uygulamaya yönelik derslerdeki amaçlara ulaşılmasının ölçütüdür. Öğrencilerin uygulama derslerindeki süpervizyon süresince öğretim üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle, öz değerlendirme/eleştiri raporları ve arkadaş değerlendirmeleriyle kendilerini kişisel ve mesleki açılardan geliştirme süreçleri her aşamada değerlendirilmektedir. Ayrıca, program uygulayıcıları tarafından çeşitli değerlendirme yöntemleri (yazılı ve sözlü sınavlar, araştırma ve uygulama projeleri ve RPD uygulamaları) çerçevesinde izlenecek olan programın amaçları, derslere ilişkin öğrenci değerlendirmeleri ve okullardaki RPD uygulamaları sonrasında öğrencilerin akademik ve bireysel olarak değerlendirildiği anketlerle izlenecektir. Program mezun vermeye başladıktan sonra ise programın amaçlarına ne derece ulaştığına ilişkin bilgiler, mezunların çalıştıkları kurumlardan anket ve görüşmeler yoluyla toplanacak bilgilerle izlenecektir. 1.5 Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız. Hızla değişen teknolojinin baskısı altında oluşan toplumsal yaşam koşulları bireylerin kendini tanıma ve çevreye uyum sağlama süreçlerini karmaşıklaştırmakta ve bu süreç toplumda hızlı uyum sağlayabilen, stresle etkin başa çıkma yöntemleri geliştirebilen ve kendi ve toplum için üretebilen insan ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle, özel sektör ve kamuya ait eğitim kurumlarında, öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan, karar verme becerilerine sahip ve kendi gizil güçlerini en üst düzeyde kullanabilen kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olacak psikolojik danışmanlara olan ihtiyaç artmaktadır. Bu durumda, önleyici hizmetler çerçevesinde, bireylere küçük yaşlardan başlayarak bu becerileri kazandıracak bir yardım sürecini sunacak RPD mezunlarına duyulan ihtiyaç artarak devam edecektir. Bazı TC Vakıf Üniversiteleri ile KKTC Üniversitelerinin 2010 Üniversitelerarası Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda RPD bölümlerindeki doluluk oranları Tablo 1 de verilmektedir. Bu tablodan da görüleceği gibi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerine son yıllarda oluşan talep artarak devam etmektedir. Halen burslu, burssuz ve ikinci öğretim de dahil olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinde 64 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri incelendiğinde, RPD programının ilk kez 2005 yılında Maltepe ve Yeditepe Üniversitelerinde açıldığı; 2008 yılından itibaren de Başkent, Đstanbul Aydın ve Zirve Üniversitelerinde başlatıldığı görülmektedir. Bu program 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi nde, 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi nde açılmış olup, halen tüm KKTC üniversitelerinde RPD lisans programlarında eğitim verilmektedir ÖSYS sonuçları incelendiğinde KKTC üniversitelerinde yerleştirme/kontenjan oranının %100, kayıt/kontenjan oranının %84 olduğu görülmektedir. Burslu programlarda kayıt yaptırma oranı ise %100 e yakındır. 2

3 Tablo ÖSYS sonuçlarına göre bazı RPD bölümlerinin Burssuz kontenjanları ile yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenci sayıları RPD Burssuz Programları Kontenjan Yerleştirilen Kayıt Yaptıran KKTC-DAÜ KKTC-GAÜ KKTC-LAÜ KKTC-UKÜ KKTC-YDÜ BAŞKENT ĐSTANBUL AYDIN MALTEPE YEDĐTEPE ZĐRVE Programla ilgili yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ayrı ayrı belirtiniz (Yurtdışından en az 3 örnek). Programın Türkiye de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Önerilen programın bu programlarla olan benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız. Yurt dışı uygulamalarından farklı olarak, Türkiye de RPD lisans programlarının müfredatları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen standart bir yapıya göre düzenlenmektedir. ODTÜ KKK için önerilen RPD lisans programı da bu temel yapı yanında, ODTÜ lisans eğitimine ilişkin bazı prensipler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, ODTÜ KKK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı müfredatı, ODTÜ ye özgü bazı derslerin eklenmesi ve bazı kredi düzenlemeleriyle, temel yapı aynı olmakla birlikte, diğer üniversitelerdeki RPD programlarından farklılıklar göstermektedir. 1.7 Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız. Önerilen programda yer alan bazı dersler ODTÜ KKK da halen yürütülmekte olan Đngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler lisans programları kapsamında sunulan, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Biyoloji ve Felsefe alanlarındaki dersler arasından olabilecektir. Aynı şekilde RPD lisans programı kapsamında açılan dersler de diğer lisans programlarının öğrencilerine sunulan seçmeli ders seçeneklerini artıracaktır. 1.8 Önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız. RPD programının, ODTÜ KKK daki diğer mevcut programlarla servis ve seçmeli ders sunumu çerçevesinde işbirliği içinde olması bu programları zayıflatmayacaktır. ODTÜ KKK 2010 Güz dönemi itibariyle 13 lisans ve 2 lisansüstü programda 1500 öğrenciyle eğitim-öğretim veren küçük bir kampustur. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 12 civarındadır. Bu nedenle RPD öğrencilerinin diğer programlardan seçmeli dersler alması sınıf mevcutlarında hiçbir sorun yaratmayacağı gibi Psikoloji ve Eğitim programlarında 3

4 görevli öğretim üyelerinin RPD programına destek vermelerini de mümkün kılacaktır Ayrıca, program, hem Türkiye deki hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki RPD yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci akışına da katkıda bulunacaktır. Bilindiği gibi Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda ODTÜ merkez kampusunda lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir ve ODTÜ KKK RPD lisans programının özellikle ODTÜ merkez kampusundaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisansüstü programa öğrenci potansiyeli sağlayacağı düşünülmektedir. 1.9 Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız. ODTÜ KKK RPD Bölümü nün iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri aşağıda belirtilmiştir: I. Đç Değerlendirmelere Dayalı Güçlü Yönleri a. ODTÜ nün eğitim-öğretimde uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış deneyim ve birikimi, ODTÜ KKK öğrencilerinin de bu deneyim ve birikimden yararlanacak olması. b yılında kapatılan ve 2000 yılında son mezunlarını veren ODTÜ RPD lisans programının verdiği mezunlarla ve istihdam gücüyle başarısını kanıtlamış olması. c. Kalite, süreklilik ve çeşitlilik için gerekli teknolojik altyapı, öğrenmeyi teşvik eden modern Kampus ortamı. d. Alanla ilgili literatürü yakından takip etme olanağı. II. Đç Değerlendirmelere Dayalı Zayıf Yönleri a. Yeni açılan bir program olması. b. Kalıcı akademik kadronun zaman içinde oluşacak olması. III. Dış Değerlendirmelere Dayalı Güçlü Yönleri a. RPD mezunlarına talebin giderek artacak olması. b. ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü nün bu programı destekliyor olması. c. Eğitim dilinin Đngilizce olması nedeniyle uluslararası öğrenci kabulüne olanak sağlaması. IV. Dış Değerlendirmelere Dayalı Zayıf Yönleri a. Ekonomik kriz nedeniyle nitelikli öğrenci talebinde düşme olasılığı Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları nedir? Program eğitim-öğretim yılında başlatılması planlanmaktadır.. Programa yıllara göre alınması düşünülen burslu ve burssuz öğrenci sayısı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nun kuruluş protokolü uyarınca KKTC vatandaşlarına ve yabancı öğrencilere tahsis edilecek kontenjanlar hariç olmak üzere, aşağıda verilmektedir (Tablo 2). 4

5 Tablo 2. ODTÜ KKK da ve eğitim-öğretim yılları arasında öngörülen RPD Lisans Programı kontenjanları Eğitim öğretim yılı Üniversite giriş sınavları ile alınacak öğrenci sayıları Burssuz Burslu * * eğitim-öğretim yılında Đngilizce hazırlık programına devam edecek öğrenci sayısı dikkate alınmıştır Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir? Programdan mezun olanlar, öğretmenlik formasyonunu da içeren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans derecesini almaya hak kazanacaklardır Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz. Programdan mezun olanlar, üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde akademisyen, Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı devlet ve özel statülü özel okullarda rehber öğretmen/psikolojik danışman, üniversitelerin Sağlık ve Rehberlik Merkezlerinde psikolojik danışman olarak çalışabilirler. Mezunlar, edindikleri bilgi ve donanıma bağlı olarak, değişik kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz. Programdan mezun olabilmek için 138 kuramsal 28 uygulama saati olmak üzere toplam 166 saatlik 51 ders üzerinden en az 146 krediyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız. Öğrencilerin 4., 6., 7. ve 8. yarı yıllarda GPC 200 Observation in Schools, GPC 301 Practicum in Career Counseling, GPC 410 Field Practice in Individual Counseling ve GPC 400 Field Practice in School Counseling Services derslerini alarak okullarda deneyim kazanmaları gerekmektedir. Bu uygulamalar için gerekli olanaklar ve dokümanlar merkez kampustaki RPD uygulamaları ve Đngilizce Öğretmenliği ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programları için KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülmekte olan işbirliği çerçevesinde sağlanacaktır Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Ek-1 deki örneğe uygun olarak dönem bazında gösteriniz. Önerilen programın müfredatı Ek-1 de sunulmaktadır. 5

6 1.16 Programda yer alan tüm derslerin içeriğini Ek-2 deki örneğe göre belirtiniz. Derslerin içeriği ve yararlanılacak kitaplar Ek-2 de sunulmaktadır Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz. Program sadece birinci öğretime açılacaktır. 2. AKADEMĐK ALTYAPI 2.1 Önerilen programda ders verecek öğretim elemanlarını belirtiniz ODTÜ KKK RPD lisans programı ders yılında Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrosunda istihdam edilecek RPD dalında bir öğretim elemanı ile başlatılabilecektir. Bu amaçla önceki yıllarda ODTÜ merkez kampusunda da dersler veren ABD Morehead State University öğretim üyesi Prof. Dr. Dean Owen ders yılı Đlk Bahar döneminde ODTÜ KKK ya tam zamanlı misafir öğretim üyesi olarak katılacaktır. RPD Lisans Programı açıldığı takdirde, Prof. Owen ODTÜ KKK kadrosunda tam zamanlı statüsüne geçecek ve bu programın koordinatörlüğünü üstlenecektir yılından itibaren tam zamanlı üç, 2013 yılından itibaren de tam zamanlı beş öğretim üyesinin programda görev yapması planlanmaktadır. Bu amaçla, Kampusun kuruluşundan bu yana diğer programlarda uygulandığı gibi, yurtdışında saygın üniversitelerde doktoralarını yeni tamamlamış TC ve KKTC vatandaşı genç akademisyenler ve uluslararası düzeyde tanınmış deneyimli akademisyenlere yönelik iş ilanları verilecektir. Tam zamanlı öğretim üyelerinin seçiminde ODTÜ Atama ve Yükseltme Kriterleri dikkate alınacaktır. Öte yandan ODTÜ KKK RPD programı öğretim üyesi gereksiniminin bir kısmı da, merkez kampustaki işleyiş ve eğitimi aksatmayacak şekilde, ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü nde görevli olup Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisansüstü programlarında ders vermekte olan öğretim elemanlarının, 4695 sayılı Kanun kapsamında KKK da görevlendirilmesi ile karşılanacaktır. Ayrıca, halen ODTÜ KKK Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ni (ÖGPD) yönetmekte olan Dr. Eda Sun Selışık doktora derecesini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamış olup, yarı zamanlı olarak bu programa destek verebilecektir. 2.2 Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, v.b.) gerek varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz. Programın ikinci yılından itibaren bazı uygulamalı dersler için 2-3 araştırma görevlisi gereklidir. Bu personelin istihdamı eğitim öğretim yılı içinde başlatılacaktır. 3. FĐZĐKĐ ALTYAPI 3.1 Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m 2 ) ve sınıf adedi, sınıfların m 2 olarak alanlarını belirtiniz. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda her bölüm için ayrı bina bulunmamakta, bütün programların eğitim-öğretim faaliyetleri ortaklaşa kullanılan eğitim bloklarında yürütülmektedir ders yılı başı itibariyle Kampus ta 13 lisans ve 2 yüksek lisans programında yaklaşık 1500 öğrenci eğitim görmektedir. Mevcut dört eğitim binasının toplam kullanım alanları (laboratuar, ofis, toplantı-seminer odaları, kantin vb. 6

7 dahil) ve bu binalardaki sınıfların sayı, alan ve öğrenci kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmektedir (Tablo 4). Görüleceği gibi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nun fiziki olanakları çok daha fazla sayıda, öğrenciye eğitim verecek kapasitedir. Bugüne kadar öğrenci sayısının fiziki olanakların altında kalmasının nedeni, kabul edilen öğrencilerin niteliğinin ODTÜ standartlarında eğitim ile uyumlu olmasının gözetilmesi olmuştur. Tablo 4- ODTU KKK Eğitim Blokları ve Sınıf Kapasitesi (2010) Toplam Sınıflar Eğitim Binaları Kullanım Alanı (m 2 ) Adet Toplam Öğrenci Alan (m 2 ) Kapasitesi P-Blok (Hazırlık) R-Blok S-Blok T-Blok Toplam Sınıfların donanımını ve öğrenci kapasitesini belirtiniz. Yukarıda öğrenci kapasiteleri verilen sınıfların hepsi, bilgisayar ve veri yansıtma olanağı da dahil olmak üzere, eğitim için gerekli her türlü donanıma sahiptir. 3.3 Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız. Bu programın yürütülebilmesi için gözlem-görüşme, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarının yapılacağı uygulama odaları ve genel bilgisayar laboratuvarına ihtiyaç vardır. Đstatistik, araştırma, bilgisayar vb. dersler için gereken bilgisayar alt yapı donanımı ODTÜ KKK de bulunan genel bilgisayar laboratuarlarından karşılanacaktır. ODTÜ KKK eğitim-laboratuvar blokları ve Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi nin bulunduğu binada, bireysel ve grup danışması odaları ile gözlem odalarına dönüştürülebilecek uygun mekanlar bulunmaktadır. 3.4 Mevcut laboratuvar, stüdyo, v.b. nin kapasiteleri (m 2, aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz. Kampus içindeki derslik, bilgisayar odası, vb. eğitim mekanları genel olarak bütün programların ortak kullanımına yönelik olarak tasarlanmış olup, halen mevcut kurulu kapasite ihtiyacın üzerindedir. 3.5 Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunun yaklaşık maliyetini belirtiniz. ODTÜ KKK nın fiziki olanakları 3000 öğrencinin eğitim görmesi için yeterli olup halen Kampus da yaklaşık 1500 öğrenci bulunmaktadır. Derslikler ve öğretim üyesi ofisleri hazırdır. Laboratuvar ve gözlem-görüşme odaları oluşturmak için de yeterli mekan mevcuttur. 7

8 3.6 Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. Ek olarak alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve tahmini maliyetini belirtiniz. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgi Đşlem binasında toplam 738 m 2 kullanım alanına sahip 5 bilgisayar laboratuvarı, R-Blok eğitim binasında ise toplam 200 m 2 kullanım alanına sahip 4 bilgisayar odası bulunmaktadır. Her yıl öğrenci sayısı arttıkça bu mekanların donanımları bir plan dahilinde tamamlanmaktadır. Halen bilgisayar laboratuarlarının dörtte üçü tam donanımlı durumdadır ve 2011 yılında alımı yapılacak yeni kişisel bilgisayarlar ile mevcut kapasite RPD programının ihtiyacını da rahatlıkla karşılayacak düzeydedir. 3.7 Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri ABD dolarından daha fazla olan ekipmanların adları için Ek-5 te verilen tabloyu doldurunuz. Değeri ABD dolarından daha fazla maliyeti olan yazılım/ekipman ihtiyacı bulunmamaktadır. 3.8 Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda ne kadarlık mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtiniz. Programın yürütülebilmesi için kırtasiye ve eğitim giderleri olarak program tüm sınıfların tam öğrenci kapasitesi ile uygulandığı durumda, yılda yaklaşık TL civarında sarf malzemesi gideri olacağı tahmin edilmektedir. 3.9 Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz. Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz. ODTÜ Kütüphanesi Türkiye deki en zengin koleksiyonlardan birisine sahip olup, buna ek olarak Elektronik Kütüphane konusunda da son derece ciddi yatırımlar yapmış ve altyapısını oluşturmuştur. ODTÜ KKK Kütüphanesi ODTÜ merkez kütüphanesi ile aynı sistemi paylaşmakta ve Kampustan sayısı i bulan elektronik kaynaklara (kitap ve dergi) Ankara daki öğrenci ve araştırmacılarla aynı hız ve etkinlikle erişilebilmektedir. Basılı koleksiyona erişim ise Kütüphaneler arası ödünç alma sistemi ile sağlanmaktadır. Buna ek olarak Kuzey Kıbrıs Kampusu Kütüphanesinde de basılı bir koleksiyon oluşturma süreci devam etmektedir. Halen hepsi 1990 sonrası basımlı güncel kitap mevcuttur ve bu sayılar düzenli kitap alımları ile katlanarak çoğalmaktadır. Kitap alımında yeni açılan programlara öncelik verilmekte ve programın açılması onaylanmasını takiben, o program için gerekli referans katalog çok kısa bir sürede tamamlanmaktadır Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtimiz (kantin, kafeterya vb.) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu m 2 açık ve kapalı spor tesisleri, 5790 m 2 Kültür ve Kongre Merkezi, bir bölümü henüz hizmete açılmamış olan m 2 kafeterya binası, 990 m 2 Sağlık ve Rehberlik Merkezi, 2000 m 2 Çarşı Merkezi (banka, market, postane, kitap-kırtasiye, berber, kuru temizleme vb.) ve halen hizmet veren beş kantini ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine her türlü desteği sağlamaktadır. 8

9 EK-1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK DERS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K PSYC 100 GPC 124 GPC 136 EDUS 200 General Psychology GPC 122 Developmental Psychology Introduction to Guidance and Counseling GPC 126 Physiological Psychology Human Relations in Education GPC 150 Psychology of Learning Introduction to Education SOCL 109 Introduction to Sociology ENGL101 Dev. of Reading and Writing Skills I ENGL102 Dev. of Reading and Writing Skills II TUR103 CNG100 Turkish I: Written Expression Introduction to Information Technologies and Applications TUR NC Turkish II: Oral Communication Toplam kredi 18 Toplam kredi 18 ĐKĐNCĐ YIL III. Yarıyıl IV. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K EDUS 209 EDUS 230 GPC 253 Introduction to Educational Statistics I EDUS 210 Introduction to Educational Statistics II Introduction to Curriculum and Instruction GPC 200 Observation in Schools Psychology of Adolescence GPC 254 Social Psychology ELECTIVE Non-departmental (PHL) GPC 355 Special Education ELECTIVE Departmental ELECTIVE Non-departmental (SOCL) ENGL211 Academic Oral Presentations ELECTIVE Departmental HST201 Prin. of Kemal Atatürk I 2 0 NC HST202 Prin. of Kemal Atatürk II 2 0 NC Toplam kredi 18 Toplam kredi 18 9

10 ÜÇÜNCÜ YIL V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K PSYC 340 GPC 300 Theories of Personality Career Counseling GPC 313 Theories of Counseling GPC 363 Measurement and Evaluation in Counseling ENGL 311 Advanced Communication Skills ELECTIVE Non-departmental EDUS 302 GPC 301 GPC 314 GPC 364 ELECTIVE ELECTIVE Research Methods in Education Practicum in Career Counseling Methods and Techniques of Counseling Appraisal of Students Non-departmental Non-departmental Toplam kredi 19 Toplam kredi 19 DÖRDÜNCÜ YIL VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl Kodu Dersin adı T U K Kodu Dersin adı T U K GPC 410 Field Practice in Individual Counseling GPC 411 Community Work GPC 415 Behavior Disorders GPC 437 Group Counseling ELECTIVE Departmental ELECTIVE Non-departmental GPC 400 GPC 438 GPC 490 GPC 495 ELECTIVE ELECTIVE Field Practice in School Counseling Services Practicum in Group Counseling Professional Standards and Problems in Guidance and Counseling Seminar in Guidance and Counseling Departmental Non-departmental Toplam kredi 17 Toplam kredi 19 Kısaltmalar T = Haftalık teorik ders saati U = Haftalık uygulama ders saati K = Dersin kredisi NC = Kredisiz 10

11 EK-2 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR GPC 122 Developmental Psychology (3-0)3 Physical, sensory, motor, cognitive, social and emotional development from birth to late adulthood, with special reference to major theoretical approaches to human development. Crain, W. (2011). Theories of development: Concepts and applications (6 th ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 124 Introduction to Guidance and Counseling (3-0)3 An introduction to basic concepts of guidance and counseling; historical background and development of the field; basic functions of the counseling and guidance services; roles and functions of school counselors; basic counseling and guidance techniques utilized by counselors. Gibson, L.R. & Mitchell, H. M. (2008). Introduction to counseling and guidance (7 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill. Schmidt, J. J. (2008). Counseling in schools (5th. ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 126 Physiological Psychology (3-0)3 Fields of physiological psychology, research methods in physiological psychology, physiology and anatomy of organism, mechanisms of behavior, functions of senses, motor functions, motives and physiological foundations of emotions, functional disorders and causes of functional disorders. Carlson, N. R. (2009). Physiology of behavior (10 th ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 136 Human Relations in Education (3-0)3 An introduction to basic concepts and principles of human relationships with special emphasis on interaction, power, roles, conflict, development and change in human relationships; techniques of improving communication skills; the role of human relations in educational process. DeVito, J. A. (2008). Interpersonal messages: Communication and relationship skills. Boston, MA: Allyn & Bacon. Reece, B. L. & Brandt, R. (2003). Human relations: Principles and practices (5 th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin. 11

12 GPC 150 Psychology of Learning (3-0)3 A survey of different theories and approaches to psychology of learning. Areas of major emphasis are concepts and principles of classical and instrumental conditioning. A selective treatment of behavior modification is included in the course material. Mazur, J. E. (2006). Learning and behavior (6 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education. GPC 200 Observation in Schools (2-2)3 Experiencing school environment and school climate with its organization, process and problems. Understanding roles of all the personnel and their activities; their interactions and parent-school collaborations and school-community relationships. Provenzo, E. F. & Blanton, W. E. (2006). Observing in schools: A guide for students in teacher education. Upper Saddle River, NJ: Merrill. GPC 253 Psychology of Adolescence (3-0)3 A detailed account of various theories of adolescent development emphasizing biological, cognitive and emotional changes in adolescence. Adolescents and their families, adolescents in schools and at work. Counseling services for adolescents. Dolgin, K. G. (2011). The adolescent: Development, relationships, and culture (13 th ed.). Boston, MA: Pearson. Feldman, R. S. (2008). Adolescence. Boston, MA: Pearson. GPC 254 Social Psychology (3-0)3 An introduction to the basic concepts, principles, and theories of social psychology; the method of social psychology; analysis of major topics including human interaction and its products such as group structure, properties of groups, types of groups, intra and intergroup relations, leadership, power, communication, and social attitudes. Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2010). Essentials of social psychology. Boston, MA: Pearson. GPC 300 Career Counseling (3-0)3 Survey and critical analysis of theory and research on career choice and adjustment. Definition and correlates of career preferences, choices, motivation, success and satisfaction. Developmental trends in career decision making and career patterns. Niles, S. & Haris-Bowlsbey, (2005). Career development interventions in the 21 st Century (2 nd ed.). London: Pearson. Zunker, V.F. (2006). Career counseling: A holistic approach (7 th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson Learning. 12

13 GPC 301 Practicum in Career Counseling (1-4)3 Administering and evaluating instruments used in career counseling; preparing and implementing career development programs; conducting career counseling sessions with individuals and group. Uygulama derslerinde belli bir ders kitabı önerilmemektedir. Kütüphanede ve Internet ortamında bulunabilecek alanla ilgili tüm bilimsel yayınlar kullanılabilir. GPC 313 Theories of Counseling (3-0)3 Introduction and overview of the counseling theories in terms of the emphasis placed upon the cognitive, affective and behavioral domains. Comparison of basic philosophies, key concepts, goals of counseling; development of relationship between counselor and client; client s and counselor s work and techniques of various approaches in counseling. Corey, G. (2009). Theory and practice of counseling and psychotherapy (8 th ed.). Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole. GPC 314 Methods and Techniques of Counseling (3-0)3 Some perspectives on effective helping; characteristics of effective helpers; various methods and skills used in individual counseling; selecting and structuring skills to meet clients needs; developing counseling skills appropriate to different stages of counseling. Hackney, H. & Cormier, L. S. (2005). The professional counselor: A process guide to helping (5th ed.). Boston, MA: Pearson. Hill, C. E. (2004). Helping skills: Facilitating, exploration, insight, and action (2 nd ed.). Washington, DC: APA. GPC 355 Special Education (3-0)3 Basic concepts and principles of special education; examination of the various types of handicaps in childhood and adolescence; types of special education services; intervention strategies offered to different types of handicaps. Organizations, programs, curriculum, and their implications provided for various types of handicaps. Friend, M. (2011). Special education: Contemporary perspectives for school professionals (3 rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill. GPC 363 Measurement and Evaluation in Counseling (3-0)3 Principles of measurement and evaluation; methods and techniques used for the measurement and evaluation of student behavior in various domains. Hopkins, K. D. (1998). Educational and psychological measurement and evaluation (8 th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. Linn, R.L. & Miller, M.D. (2005). Measurement and assessment in teaching (9 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill/Prentice Hall. 13

14 GPC 364 Appraisal of Students (3-0)3 Use of various non-test and test techniques in school counseling services with special emphasis on assessment procedures and skills used in interpreting the test results in counseling. Drummond, R. J. & Jones, K. D. (2006). Assessment procedures for counselors and helping professionals (6 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education. Aiken, L. R., & Groth-Marnat, G. (2006). Psychological testing and assessment (12 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education. GPC 400 Field Practice in School Counseling Services (1-4)3 In this practicum course, students attend to counseling services where they are expected to observe and practice guidance activities based on the needs of a particular school. Every student administers a test or non test guidance technique, writes observation reports about the schools and conducts a research project. Uygulama derslerinde belli bir ders kitabı önerilmemektedir. Kütüphanede ve Internet ortamında bulunabilecek alanla ilgili tüm bilimsel yayınlar kullanılabilir. GPC 410 Field Practice in Individual Counseling (1-4)3 In this practicum course, students attend to the secondary schools or prep-schools and conduct interviews with students. Each session of these interviews is tape-recorded, transcribed and supervised. Theoretical discussions and providing feedback are essential elements of the course. Uygulama derslerinde belli bir ders kitabı önerilmemektedir. Kütüphanede ve Internet ortamında bulunabilecek alanla ilgili tüm bilimsel yayınlar kullanılabilir. GPC 411 Community Work (1-2)2 Introducing the principles of community work; enhancing the skills of students to develop programs and strategies in assisting the community to meet its own needs. Homan, M. S. (2011). Promoting community change (5 th ed.). Belmont, CA: Wadsworth. GPC 415 Behavior Disorders (3-0)3 Misconceptions about abnormal behaviors, criteria for abnormality, the problem of classification, main approaches to behavior disorders, the basic nature of neurosis (the neurotic nucleus and paradox, anxiety disorders, somatoform disorders, affective disorders, sexual dysfunction and variants). Butcher, J. N., Mineka, S., & Hooley, J. M. (2011). Abnormal psychology: Core concepts (2 nd ed.). Boston, MA: Pearson. GPC 437 Group Counseling (3-0)3 Basic concepts and philosophies of group counseling; a survey and comparison of different theoretical approaches to group counseling; group processes, norms, and stages in the 14

15 development of a counseling group; characteristics of group leadership and group members; effective group leadership skills; multicultural issues in group counseling. Corey, G. (2012). Theory and practice of group counseling (8 th ed.).belmont, CA: Wadsworth. GPC 438 Practicum in Group Counseling (2-4)4 Application of different techniques used in group counseling. Practicing group process and different stages of group counseling. Uygulama derslerinde belli bir ders kitabı önerilmemektedir. Kütüphanede ve Internet ortamında bulunabilecek alanla ilgili tüm bilimsel yayınlar kullanılabilir. GPC 490 Professional Standards and Problems in Guidance and Counseling (3-0)3 The role definitions and work settings of the counselor, desired requisite preparation of counseling practice and the related ethnical standards. Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2007). Issues and ethics in the helping professions (7 th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson. GPC 495 Seminar in Guidance and Counseling (2-2)3 Preparing and presenting comprehensive projects on chosen subjects according to students needs and interests. Ders kitabı kullanılmamaktadır. 15

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ EK:1 GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (DEĞERLENDİRME-28401 Sayılı Resmi Gazete) Yönetmeliğin değerlendirilmesinde

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

(Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests.

(Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests. COURSE LIST Institute of Social Sciences Field : Language and Literature (Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ I. YARIYIL İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0803101 Genel Fizik I 4 General Physics

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

MYO BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

MYO BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ko ny a Sa ğl ık Hi zm et le ri M YO 2 İçindekiler 05 Müdürün Mesajı 07 İlk ve Acil Yardım Programı 3 4 Müdürün Mesajı Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamdaki gelişimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) 2014-2015 Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans Dersleri (Zorunlu) I.DÖNEM T U K I.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER T U K EPÖ 751 Program Geliştirmenin Temelleri

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700902012 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı LİMER KOMZİT TEST YÖNTEMLERİ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye günümüzde kullanımı

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı lisansüstü programlara, 20172018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda ve şartlarda kadrosuz yüksek

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

2010 2011 Güz Dönemi Ara Sınav Programı

2010 2011 Güz Dönemi Ara Sınav Programı YDYO 1 Mütercim Tercümanlık (İng) TRG101 Foreign Language (German I) E2 23 22.11.10 16:00 D.AYDIN YDYO 1 Mütercim Tercümanlık (İng) TRG101 Foreign Language (German I) E2 24 22.11.10 16:00 D.AYDIN YDYO

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Berke Kırıkkanat 2. Doğum Tarihi : 09 Şubat 1988 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

52 yıllık TARİH. Tarihçe

52 yıllık TARİH. Tarihçe Tarihçe Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine Aralık 1964 yılında Demirci İlköğretmen Okulu olarak başlar. Öğretmen yetiştirme politikalarının değişimi ile 1974 te Öğretmen

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kongre ve fuar organizasyonu IYP13205 GÜZ 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI Yükseköğretim Kurumları tarafından yeni bir yüksek lisans programı açılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Kampüsü, Bornova/ ĐZMĐR Telefon: 0 (232) 311 52 59 E-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU 1. Yıl Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili GÜZ DÖNEMİ ESN725 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 6 3 0 3 Zorunlu Türkçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( )

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Yürürlükteki programdaki tüm zorunlu derslerin adı ve/veya kodu ve/veya kredisi değişmiş olduğundan

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 1 Ders Adi: UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 2 Ders Kodu: BIL5109 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Konya Sağlık Hizmetleri MYO

Konya Sağlık Hizmetleri MYO Konya Sağlık Hizmetleri MYO BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi, No 1 Selçuklu KONYA t 0332 257 06 06 f 0332 247 85 14 konyamyo.baskent.edu.tr baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ bilim

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS. Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS. Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE 552) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yazılım Proje Yönetimi SE 552 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı