T.C. SAGLIK BAKANLIGI Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti BAKANLIK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLIK BAKANLIGI Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti BAKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 .. Sayt : B.lO.O.SEG Konu :Ytirtitmeyi durdurma kararlan Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti SACLIK BAKA LICI Sagltk Egltlml Gene! MUd. T 1pta Uzmanhk Egltlm Programlan ve 27 May1s :31:00 / Bilindigi tizere ttp veya di~ hekimligi alanlannda uzmanhk egitiminin usul ve esaslanm dtizenleyen Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi (TUEY) 18 Temmuz 2009 tarihli ve sayth Resm! Gazete'de yaytmlanarak ytirtirli.ige girmi~tir. Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin (TUEY) ytirtirltige girmesinden sonra hgtmtz ve Ba~bakanhk aleyhine aytlan davalar sonucunda; TUrk Plastik Rekonstrtiktif ve Estetik Cerrahi Dernegi tarafmdan hgnmz ve Ba~bakanltk aleyhine a9ilan davada, Dam~tay 8. Daircsi'nce verilen tarihli ve 2009/7827 Esas sayth Karar ile Yonetmeligin Ek-1 say11i ~izelgenin 31. s1rasmda yer alan Plastjk Rekonstriiktif ve Estetik Cerrahi dalimn uzmanlik egitim siiresinin (5) be; pi olarak belirlenmesine dair diizenlemenin ve Ek-2 saph (:izelge'nin 1. s1rasmda Ag10 Di; ve r;ene Cerrahisi ad1 altmda bir ana dal ihdas edilmesine ili~kin yiiriitiilmesinin durdurulmasma; Yonetmeligin davaya konu edilen diger hukumlerinin yi.irii.tulmesinin durdurulmast talebinin reddine karar verilmi~tir. Uygun gortildtigu takdirde hukuki sfue9 sonuylamncaya kadar, Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'ne (TUEY) tabi olup halen Plastik Rekonstrtiktif ve Estetik Cenahi ana dalmda uzmanhk egitimi gorenlerin surelerinin "(6) alt1 yii" olarak tamamlatllmast, Prof. Dr. M.i. Safa KAPICIOGLU Gene! MiidUr (\ Prof.Dr.Recep AKDAG Te1efon: (0 312) F:nc (0 312) e-posta: segm!zt)sag1ik.gov.tr E1ektronik ag: Aynnllh bi1gi icin irtibat: Kadir TEM ir Dnire Bn~knm

2 Say1 : B.lO.O.SEG Konu :Ytirtitmeyi durdurma kararlan Saghk Egitimi Genel Mudurlugu r.c. SACLIK BAKANLICI Saghk Eg!Umf Gene! MUd. Tipta Uzmanflk Egtum Programlan ve 27 Mayis :27:42 /7545 l~jlltjjiiiiiiiiiiiiiiii/ /11111 Bilindigi uzere tip veya di~ hekimligi alanlannda uzmanhk egitiminin usul ve esaslanm dtizenleyen T1pta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi (TUEY) 18 Temmuz 2009 tarihli ve sayllt Resmi Gazete'de yaytmlanarak yi.irlirltige girmi~tir. Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin (TUEY) ylirurltige girmesinden sonra hgtmtz ve Ba~bakanhk aleyhine ac;ilan davalar sonucunda; Kulak Burun Bogaz ve Ba~ Boyun Cerrahisi Dernegi tarafmdan, Dam~tay 8. Dairesi'nin, 2009/7859 Esas No' lu ve tarihli karan ile " tarihli ve sayiii Resmf Gazete'de yay1mlanarak yiiriirliige giren T1pta ve Dj~ HlfkJ!n}jjjjnde UzmanlJk EgHimi Ybnetme}jgi'nin; 9. Maddesinde yer alan "Ag1z, Yiiz ve (:ene CerrahJ"sj'' ibaresi ve Ek-1 sayil1 r;izelgesinin 27. s1rasmda Kulak Burun Bogaz Hastaiiklan (KBB) ana dalmm siiresinh1 4 yil olarak belirlenmesine iiijkin diizenleme ybniinden yiiriitmenin durdurulmasma" karar verilmi~tir. Uygun gortildtigti takdirde hukuki stirec; sonuc;lamncaya kadar Ttpta Uzmanhk Egitimi Giri~ Smav1 (TUS) kontenjanlan belirlenirken ilgili donemlere ait TUS Kilavuzlannda; Kulak Burun Bogaz Hastahklar1 ana dahmn uzmanhk egitimi stiresinin 5 yll olarak yer almast, Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'ne (TUEY) tabi olup halen Kulak Burun Bogaz Hastahklan ana dalmda uzmanhk egitimi gorenlerin stirelerinin 5 y1l tizerinden degerlendirilmesi ve tamamlatilmasl, Prof. Dr. M.i. Safa KAPICIOGLU Genel Mtidtir Tclefon: (0 3 12) Fax: (0 312) e-posta: Elektronik ag: Aynnlllt bilgi iyin irtibat: Kadir TEMiR Daire ll ~kam

3 Sayt : B.lO.O.SEG Konu :Yurutmeyi durdurma kararlan Saghk Egitimi Genel Mudfulugu SACLIK BAKANLICI Saghk Egltlml Gene! Mild. Ttpta Uz manllk Egltlm Programlart ve 27 Mayts :29: l~j~ullllllllllllllllllllllll Bilindigi uzere t1p veya di~ hekimligi alanlarmda uzmanhk egitiminin usul ve esaslarm1 di.izenleyen Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi (TUEY) 18 Temmuz 2009 tarihli ve sayll1 Resmi Gazete'de yaytmlanarak yfui.irli.ige girmi~tir. Ttpta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin (TUEY) yiiri.irli.ige girmesinden sonra llgrm1z ve Ba~bakanllk aleyhine a<;ilan davalar sonucunda; Turk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi ve Ureme Endokrinolojisi infertilite ve Yard1mla Dreme Teknikleri Dernegi tarafmdan a<;ilan davalarda Dam~tay 8. Dairesi'nin, 2009/10357 Esas No'lu ve tarihli ve 2009/10354 Esas No'lu ve tarihli kararlan ile; "T1pta ve D1~ Hekimfjginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin Ek-1 sa;nli }:izelgem'n 24. S1rasmda yer alan Kadm Hastahk!an ve Dogum Ana Da!J uzman!jk egitimi siiresinin (4) dart ;nl olarak belirfenmesjne ifi$kin diizenleme ve Ek-3 say11i rizefgede Oreme Endokrino!ojisi ve jnfertifite disiplinine yer verilmemesine ili$kin eksik diizenlemenin yiiriitiilmenin durdurulmasl' diger talepler baklffilndan ise y\iri.itmenin durdurulmas1 talebinin reddine karar verilmi~tir. Uygun gori.ildi.igi.i takdirde hukuki sfue<; sonu<;lamncaya kadar T1pta Uzmanhk Egitimi Giri~ Smav1 (TUS) kontenjanlan belirlenirken ilgili donemlere ait TUS Kilavuzlannda; Kadm Hastahklan ve Dogum ana dahmn uzmanhk egitimi suresinin "5 yd olarak" yer almas1, T1pta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'ne (TUEY) tabi olup halen Kadm Hastahklan ve Dogum ana dalmda uzmanllk egitimi gorenlerin si.irelerinin 5 y1l uzerinden degerlendirilmesi ve tamamlat1lmasi, Hususlar1m takdir ve tensiplerinize arz ederim. Prof. Dr. M.t. Safa KAPICIOGLU Gene) MUdiir Prof.Dr.Recep AKDAG Telefon: (0 312) Fax: (0 312) e-posta: sel!.ml'ii)saglik.gov.tr Elektronik ag: Aynntth bi1gi ivin irtibat: Kadir TEMiR Daire B~kan1

4 Say1 Konu SAGLIK BAKA LIGI Saghk Egitimi Gene! Mi.idtirltigli : B.lO.O.SEG I 'jdh~ : Ylirlitmeyi durdurma kararlan T ~ 2 3 ~UB 2010 BAKANLIK MAKAMI A Bilindigi Uzere tlp veya di~ hekimligi alanlannda uzmanhk egitiminin usul ve esaslanm di.izenleyen T1pta ve Di~ Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi (TUEY) 18 Temmuz 2009 tarihli ve say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak ylirlirllige girmi~tir. TUEY'in "Uzmanhk ana ve yan dallan ile egitim siirelcri ve rotasyonlar ' ba~llkll 27'inci maddesi; "T1pta uzmanhk ana ve yan dallan ile bunlann egitim si.ireleri Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayl11 yizelgelerde gosterilmi~tir." ile yine TUEY'in "Veteriner, eczac1 ve kimyagerler" ba~hkh Ge9ici 4'i.incli maddesinde; " tarihli ve 992 sayth Kanun hi.iktimlerine gore veteriner, eczac1 ve kimyager olanlar, kendi alanlarma ili~kin dtizenleme yapthncaya kadar tlbbi biyokimya ve tlbbi mikrobiyoloji alanlannda TUS' ta ba~anh olmalan kayd1yla uzmanhk egitimi yapabilir." htiktimleri yer almaktad1r. TUEY'in yliri.irltige girmesinden sonra hg1miz ve Ba~bakanhk aleyhine a911an davalar sonucunda; 1- Dan1~tay 8. Dairesi'nin, 2009/7855 Esas o'lu ve tarihli karan ile Ek-1 Say1h <;izclgcnin 25. suasmda yer alan "Kalp ve Damar Cerrahisi" ana dahmn uzmanl!k egitimi stiresinin be~ (5) yll olarak belirlenmesine ili~kin dtizcnlemenin ytirtitmesinin durdurulmasma, 2- Daru~tay 8. Dairesi ' nin 2009/6689, 2009/6793, 2009/6740, 2009/6742, 2009/6739, 2009/6618, 2009/6800, 2009/6688, 2009/7234, 2009/6741, 2009/6743 ve 2009/6798 Esas say1h kararlan ile yukar1da yer alan Gc~ici 4'iincii maddesindeki boltimtin eksik di.izenlenmesi ncdcniyle yi.iriitmesinin durdurulmasma, 3- Dam~tay 8. Dairesi'nin 2009/6398 Esas No'lu ve tarihli Karar1 ile YOK Genel Kurulu' nun tarih ve 21 Sayiii Karan ile Ttbbi Biyolojik Bilimler Boltimli mezunlarmm tlpta uzmanhk egitimi almasiru engellcycn dtizenleme ile bu dtizenlemeye bagh olarak Saghk Egitimi Ocncl Mtidi.irltigtinlin tarih ve 7695 sayd1 i leminin ylirutmcsinin durdurulmasma karar verildiginden yarg1 kararlannm icaplanna uygun i~lem tesis edilmesi geregi dogmu~tur. Uygun gortildugu takdirde hukuki sure9 sonuylamncaya kadar Ttpta Uzmanllk Egitimi Giri~ Smav1 (TUS) kontenjanlan belirlcnirkcn ilgili donemlere ait TUS K lavuzlannda; Kalp vc Damar CcrTahisi ana daltntn uzmanl1k egitimi si.iresinin 6 yii olarak ycr almas1, Tip doktoru olmayanlar tpn ac;alacak uzmanhk egitimi kontcnjanlanna miiracaat edeceklerin; T1bbi Mikrobiyoloji uzmanhk dah egitimi i~in ; fen faki.iltesi biyoloji boltimti, t1p fakultclcrinin t1bbi biyolojik bilimler bolumu ve veteriner faki.iltesi mezunu olmas1, T1bbi Biyokimya uzmanhk dah egitimi il;in ; fen fakultesi ya da clengi faktiltelerin kimya boli.imi.i, fen faki.iltcsi ya da dengi faktiltelerin biyoloji boltimli, tip faki.iltelerinin t1bbi biyolojik bilimler boltimti, kimya yuksekokulu, eczac1hk faki.iltesi, eczacthk yi.iksekokulu, veteriner faki.iltesi mezunu olmas1 Tabbi Farmakoloji uzmanhk egitimi i~in ; cczac1hk fakiiltcsi, eczac1hk yuksekokulu, fen faki.iltesi kimya boli.imi.i vc kimya yi.iksckokulu mczunu olmas1,.../... Prof.!Jr. Nusrct Fisck Cad. o:41 Y cnischir ANKARA Telefon : (0 312) Fax: (0 312) e-posta: segm'a' a lik. ov.tr Elektronik ag: Aynnt1h bilgi icin irtibat: Kadir TEMiR Dairc B~kam

5 Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti Say1 : B.lO.O.SEG Histoloji ve Embriyoloji uzmanhk egitimi 1~m; fen faktiltesi biyoloji boltimti, tip faktiltelerinin tlbbi biyolojik bilimler boltimti ve veteriner faktiltesi mezunu olmas1, Fizyoloji uzmanhg egitimi i~in; fen faktiltesi biyoloji, fen faktiltesi kimya boltimti, kimya ytiksekokulu, tip faktiltelerinin t1bbi biyolojik bilimler boltimti, veteriner faktiltesi mezunu olmas1, TUEY'ne tabi olup halen Kalp ve Damar Cerrahisi ana dahnda uzmanhk egitimi gorenlerin stirelerinin 6 yll tizerinden degerlendirilmesi ve tamamlatllmasi, Prof. Dr. M.i.Safa KAPICIOGLU Gene! Mi.idi.ir Prof.Dr.ReccLAJoi'L'""-JJ "1 Prof. Dr. Nusret Fisek Cad. No:41 Yenisehir ANKARA Telefon: (0 312) Fax: (0 312) e-posta: Elektronik ag : www. saglik.gov.tr Aynnt1h bilgi icin irtibat: Kadir TEMiR Daire Baskam

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ Tarihi:18.04.1973 Sayısı:14511 Resmi Gazete Tarih: 18.4.1973; Sayı:14511 Kapsam: Madde 1- Türkiye de tababet dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine

Detaylı

EYLÜL 2011 TUS - KONTENJANLARIN ANALİZİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER

EYLÜL 2011 TUS - KONTENJANLARIN ANALİZİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER EYLÜL 2011 TUS - KONTENJANLARIN ANALİZİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER GENEL BİLGİ 08 Ağustos 2011 tarihinde ÖSYM, resmi web sitesi üzerinden Eylül 2011 TUS u için başvuru ve kontenjan kılavuzunu yayınlamıştır.

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J&

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J& l.u. "S C K SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI Genel Saglik Sigortasi Genel Mudurlugu Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu IQ./O212Q12 GENELGE 2012/.J& Yol ve giindelik

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1)

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1) 5519 ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2659 Kabul Tarihi : 14/4/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/4/1982 Sayı : 17670 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 301 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) TANIM İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. GÖREVLER Pratisyen

Detaylı

T.C. KAFKAS UNiVERSiTESi REKTORLUGU (G e n e I S e k r e t e r I i k)

T.C. KAFKAS UNiVERSiTESi REKTORLUGU (G e n e I S e k r e t e r I i k) T.C. KAFKAS UNiVERSiTESi REKTORLUGU (G e n e I S e k r e t e r I i k) Say1 : 86736642 I 2 2..8 15/04/2013 Konu : Lojman baklm-onanmlan ' r t II ~. r' 1'\.f'\. o ' 'I

Detaylı

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI T. C V B «u m a I i I i g i ISTANBUL VALILIGI CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI 2015 ICINDEKILER BIRtNCi BOLUM 1 GENEL ESASLAR... 1 I- AMAC VE KAPSAM 1 D-HUKUKl DAYANAKLAR 1 m-tanimlar 2 IKINCIBOLUM

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 MADDE 1 21/8/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Üremeye Yardımcı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DİŞ HEKİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

DİŞ HEKİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER DİŞ HEKİMİ TANIM Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sevgili Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Erciyes

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli, Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 03-07 Şubat 2014 saat 16.00

Detaylı

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2013 2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mayıs 2012 ii ii İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23824201/663.02 Konu : YBÜ Denetimi İlgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı. b) 22.10.2013 tarihli

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA 2007 BAKAN SUNUŞU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- MİSYON VE VİZYON 4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD6032640411* Sayı : 77517973-770-

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM REHBERİ İ Ç İ N D E K İ L E R Akademik Kadro Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Süreleri Çizelgesi Cerrahi Tıp

Detaylı

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU İlimiz, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği 10/11/2008 tarihinde Aile Hekimliği

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı