Orman ve Su İşleri Bakanlığından: AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi : Karar No : 13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13"

Transkript

1 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : Karar No : sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir. MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1-(1) Bu kararda geçen; a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, b) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını, c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü d) Şube Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı İllerdeki Şube Müdürlüğünü e) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü, f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu, g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları, h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları, 1

2 n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları, ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini, p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi, r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini, t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını, u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini, ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı, v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri, y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri, z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi, aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı, cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı, çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi, dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri, gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı, 2

3 ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi, hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi, ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü, jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini, kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini, (ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları, mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri, oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini, öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri, pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri, rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-II de belirtilen ve avlanmasına MAK ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1 de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiştir. Tablo-1 Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri. KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ 3

4 AVLANMA BÖLGESİ I. Grup Kuşlar Bıldırcın ve üveyik avı II. Grup Kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı Çil keklik avı sadece bu av sezonunda Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Malatya, Erzurum, Van, Mardin, Amasya, Çorum, Bayburt, Gümüşhane ve Tokat illerinde avlanacaktır. Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara İç Anadolu Doğu Anadolu G. D. Anadolu D. Karadeniz B. Karadeniz AVLANMA BÖLGESİ III. grup Kuşlar (a) Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu avı. III. grup Kuşlar (b) Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara İç Anadolu D. Anadolu G.D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz AVLANMA BÖLGESİ IV. grup Kuşlar Alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan avı I. grup Memeliler Yabani tavşan, adatavşanı, tilki, kaya sansarı avı Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara İç Anadolu

5 D. Anadolu G.D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ AVLANMA II. grup Memeliler BÖLGESİ Yaban domuzu ve çakal avı Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara İç Anadolu D. Anadolu G. D.Anadolu D. Karadeniz B. Karadeniz (2) Tablo-1 de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir. (3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz. (4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilir. (5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir. Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 30 Ağustos Kasım 2014 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler. Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır. Tablo-2 Avlanma bölgelerine göre iller Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İller D. Akdeniz Bölgesi Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay B. Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale G. Doğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri Marmara Bölgesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ B. Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük 5

6 D. Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler MADDE 3- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır. (2) İlde ve ilçede avlanması yasaklanan türler, o il ve ilçe sınırları içerisinde kalan ilan edilmiş devlet ve genel avlaklarında da avlanamaz. Tablo-3 İller bazında koruma altına alınan av hayvanları BÖLGESİ SIRA NO İLİ AVI YASAKLANAN TÜRLER D. AKDENİZ B.AKDENİZ EGE G. D. ANADOLU MARMARA B.KA RAD ENİZ 1 Mersin Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde tüm keklik türleri, Mut, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çakal. 2 Kahramanaraş Kum kekliği 3 Kilis Çakal. 4 Osmaniye Çakal. 5 Antalya Çakal. 6 Burdur Küçük karga, ekinkargası, leşkargası, kum kekliği, çakal, kaya sansarı tilki ve ada tavşanı. 7 Denizli Alakarga. 8 Isparta Küçük karga, ekin kargası ve leşkargası. 9 Muğla Çakal. 10 Şanlıurfa Kaya sansarı ve çakal. 11 Siirt Çakal. 12 Mardin Çakal. 13 İstanbul Tüm keklik türleri. 14 Edirne Tüm keklik türleri. 15 Kırklareli Tüm keklik türleri. 16 Kocaeli Tüm keklik türleri. 17 Tekirdağ Tüm keklik türleri. 18 Sinop Tüm keklik türleri, tilki. Ayrıca Dikmen ve Erfelek ilçelerinde bu türlerle birlikte yabani tavşan. 19 Karabük Tüm keklik türleri. 6

7 BÖLGESİ SIRA NO İLİ AVI YASAKLANAN TÜRLER D. KARADENİZ İÇ ANADOLU D. ANADOLU 20 Bartın Tüm keklik türleri, kaya güvercini, tepeli patka ve kılkuyruk ördek. Ayrıca Ulus ilçesinde bu türlerle birlikte tavşan. 21 Düzce Tüm keklik türleri. 22 Zonguldak Tüm keklik türleri ve tavşan. 23 Trabzon Tüm keklik türleri, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk, çıkrıkçın ve tilki. 24 Amasya Çakal. 25 Giresun Çakal. 26 Ordu Tilki. 27 Rize Tavşan. 28 Ankara Tilki. 29 Afyonkarahisar İl genelinde çakal, Şuhut ilçesinde tüm keklik türleri. 30 Aksaray Tilki. 31 Çorum Kum kekliği. 32 Kırşehir Tilki. 33 Kırıkkale Tilki. 34 Sivas Karga, çakal ve kaya güvercini. 35 Erzurum Çakal. 36 Ağrı Çakal ve kaya sansarı. 37 Kars Kaya sansarı. 38 Ardahan Tilki ve çakal. 39 Bingöl Tilki ve çakal. Avlanma Limitleri MADDE 4-(1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-4 Avlanma limitleri KUŞLAR Avlanma Limiti Bıldırcın 10 Üveyik 8 Karatavuk, öter ardıç 3 er Kaya güvercini 6 Çulluk 4 Saksağan 15 Tahtalı, sakarca 3 er Sakarmeke 4 Alakarga, suçulluğu (bekasin) 1 er 7

8 Kınalı keklik, kum kekliği ve çil keklik (Çil keklik avı sadece bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Malatya, Erzurum, Van, Mardin, Toplamda 2 Amasya, Çorum, Bayburt, Gümüşhane ve Tokat illerinde yapılacaktır). Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk Toplamda 6 olabilir) Küçük karga, ekinkargası ve leşkargası Toplam 15 Serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla Yılda Toplam 6 yakalayabilir.) MEMELİLER Avlanma Limiti Yabani tavşanı 1 Ada tavşanı 2 Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) 2 Kaya Sansarı 2 Yaban domuzu (sürek avında avcı başına) (sürekçiler av yapamaz) 3 Çakal 1 Tilki 2 (2) Bir av gününde Tablo-4 te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır. (3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler. (4) İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde. Avlağında Avlanma İzin Belgesi alınarak avlanılabilir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır.. (5) İlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır. Koruma Altına Alınan Av Hayvanları MADDE 5-(1) Kanunun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca belirlenen yaban hayvanları, av hayvanları ile koruma altına alınan yaban hayvanları listeleri 19 Nisan 2014 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Bu av döneminde Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları (av turizmi kapsamında avına izin verilenler hariç) ile Bakanlık tarafından av hayvanı olarak belirlenen yaban hayvanlarından MAK ca koruma altına EK LİSTE-I de yer alan av hayvanlarının avlanması yasaktır. 8

9 Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları MADDE 6- (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından av döneminde, MAK ca avına izin verilen av hayvanları EK LİSTE- II te yeralmıştır. Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar MADDE 7- (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; a) EK LİSTE-III deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda, b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda, c)tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, ç) Arboretumlarda d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç), g) Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır. (2) İl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) de sayılan sahalar ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır. Korunan Alanlar MADDE 8-(1) Özel Kanunlarla korunan alanlar; a) Yaban Hayatı Koruma Sahaları, b) Milli Parklar, c) Tabiat Parkları, ç) Tabiat Koruma Alanları, d) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LİSTE-VII de yer alan özel çevre koruma bölgeleri, (2) 4915 sayılı Kanunla Korunan Alanlar a) Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, b) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonları, c) Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları, ç) Örnek Avlaklar, d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasaktır. Ancak 1 inci ve 2 inci fıkrada yer alan sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri 9

10 Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları Madde 9- (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları; a) Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgârla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz. b) Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz. c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz. ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz. d) Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır. Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. f)tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez. g) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz. ğ) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz. Ancak av dönemine mahsus olmak üzere deneme maksadıyla; avcılar sulak alanlarda soğuktan korunmak için aşağıda belirtilen kurallara uymak koşuluyla üstü kapalı barınakları kullanabilirler. - Sadece sahipli arazilerdeki barınak kullanılabilir. Her bir sahipli arazide ancak bir adet barınak bulunabilir. - Kullanılacak barınaklar avcı dernekleri ve il şube müdürlüklerince numaralandırılır ve kayıt altına alınır. - Herbir barınaktan en fazla üç avcı faydalanabilir. - Seyyar nitelikli barınaklar ve toprak altına gömülü şekilde yapılan barınaklar avcılıkta kullanılamaz. - Barınaklarda sadece sabit pencere olabilir, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgallar bulunamaz. - Barınaklar avlanma amacıyla kullanılamaz. Barınak içerisinde tüfekler kılıfında ve boş olmak zorundadır. 10

11 h) Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır. ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir şekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir. i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen Engelli Kimlik Belgesi ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler. Yasaklanan avlanma usulleri MADDE 10-(1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır. a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır. c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak, d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, ğ) Av sezonu dışında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek. h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il şube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar. ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır. i) Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır. Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 11-(1) Yaban domuzu sürek avları tescil edilen genel ve devlet avlakları ile ava açık alanlarda yapılabilecektir. (2) Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında yaban domuzu avı Tablo-1 de belirtilen sürelerde avlağın belirlenen kotaları dahilinde yapılabilir. (3) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce şube müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İldeki şube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni 11

12 yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. (4) İzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz. Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 12-(1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışması şube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan 2014 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yapılır. (2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiş en son yaban domuzu avının bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması MADDE 13-(1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin Taşınması MADDE 14- (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden bir bütün halindeyken; a) İl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan şube müdürlüğü veya orman işletme şefliğine başvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır. b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dışına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına başvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır. c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır. (2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taşınması zorunludur. (3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar. (4) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar. 12

13 (5) İdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları başka bir yere naklederken şube müdürlüğünden izin almak zorundadır. (6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır. Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları MADDE 15-(1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 57. maddesi kapsamında, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar. (2) Bu kişiler; a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini, b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini, c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı, ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı, Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. (3) Yukarıda belirtilen kişiler; a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidipgelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar. c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır. ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler başıboş bırakılmaz. Çobanlar yanlarında tek kurşun fişekler dışında başka fişekler bulunduramazlar. d) Bu kişiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler. 13

14 (4) Avlaklarda başıboş yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında işlem yapılır. (5) Tasmasız ve yabanileşmiş yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için şube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır. (6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma MADDE 16-(1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır. (2) Tazıyla avlanmak yasaktır. (3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu olmak üzere toplam 6 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir. (4) Av köpeği eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. İldeki şube müdürlüğü av sezonu dışında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve gelişimiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir. (5) Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler MADDE 17-(1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır: a) Ormana girişlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriş çıkışın Bakanlık veya valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir. b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz. ç) Avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır. d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı başında ilan edecektir. 14

15 Sürülerin bu güzergâh ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il şube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır. g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır. Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması MADDE 18-Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır. Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı MADDE 19-(1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete de yayımlanacaktır. (2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bedelsiz verilecektir. (3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir. Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir. Yürürlük MADDE 20- Bu Karar, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır. MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI MEMELİLER EK LİSTE-I 15

16 Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN SANSARGİLLER MUSTALIDAE 1 Mustela navilis Gelincik 2 Mustela putorius Kokarca 3 Mustela erminea Kakım 4 Meles meles Porsuk KUYRUKSÜRENLER HERPESTIDAE 5 Herpestes ichneumon Kuyruksüren KUŞLAR Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN Karabatakgiller Phalacrocoracidae 1 Phalacrocorax carbo Karabatak Balıkçılgiller Ardeidae 2 Ardea cinerea Gri Balıkçıl Ördekgiller Anatidae 3 Anser fabalis Tarla Kazı 4 Anser brachyrhynchus Küçük Tarla Kazı 5 Anser anser Boz Kaz 6 Anas clypeata Kaşıkgaga 7 Mergus serrator Tarakdiş 8 Mergus merganser Büyük Tarakdiş Sülüngiller Phasianidae 9 Perdix perdix Çilkeklik 10 Phasianus colchicus Sülün Yelvegiller Rallidae 11 Rallus aquaticus Sukılavuzu 12 Gallinula chloropus Sutavuğu Poyrazkuşugiller Haematopodidae 13 Haematopus ostralegus Poyrazkuşu Cılıbıtgiller Charadriidae 14 Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun 15 Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun 16 Vanellus indicus Büyük Kızkuşu 17 Vanellus leucurus Ak Kuyruklu Kızkuşu 18 Vanellus vanellus Kızkuşu Çullukgiller Scolopacidae 19 Calidris canutus Büyük Kumkuşu 20 Philomachus pugnax Döğüşkenkuş 21 Lymnocryptes minimus Küçük Suçulluğu 22 Limosa limosa Çamurçulluğu 23 Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu 24 Numenius arquata Kervançulluğu 25 Tringa erythropus Kara Kızılbacak 26 Tringa totanus Kızılbacak 27 Tringa nebularia Yeşilbacak 28 Xenus cinereus Terek Düdükçünü Tablo1 II. grup kuşlarda belirtilen iller hariç 16

17 Korsanmartıgiller Stercorariidae 29 Stercorarius pomarinus Küt Kuyruklu Korsanmartı 30 Stercorarius parasiticus Korsanmartı 31 Stercorarius longicaudus Uzun Kuyruklu Korsanmartı 32 Stercorarius skua Büyük Korsanmartı Martıgiller Laridae 33 Ichthyaetus ichthyaetus Büyük Karabaş Martı 34 Chroicocehalus ridibundus Karabaş Martı 35 Larus canus Küçük Gümüş Martı 36 Larus fuscus Kara Sırtlı Martı 37 Larus armenicus Van Gölü Martısı 38 Larus michahellis Gümüş Martısı 39 Larus cachinnans Hazar Martısı 40 Larus marinus Büyük Kara Sırtlı Martı 41 Rissa tridactyla Kara Ayaklı Martı Bağırtlakgiller Pteroclidae 42 Pterocles orientalis Bağırtlak EK-II 43 Pterocles alchata Kılkuyruk Bağırtlak EK-II Güvercingiller Columbidae 44 Columba oenas Gökçe Güvercin 45 Streptopelia decaocto Kumru 46 Streptopelia senegalensis Küçük Kumru Toygargiller Alaudidae 47 Ammomanes deserti Çöl Toygarı 48 Galerida cristata Tepeli Toygar 49 Lullula arborea Orman Toygarı 50 Alauda arvensis Tarlakuşu Sinekkapangiller Muscicapidae 51 Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan EK-II 52 Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan EK-II 53 Oenanthe deserti Çöl Kuyrukkakanı 54 Oenanthe lugens Kara Sırtlı Kuyrukkakan Ardıçkuşugiller Turdidae 55 Turdus pilaris Tarla Ardıcı 56 Turdus iliacus Kızıl Ardıç 57 Turdus viscivorus Ökse Ardıcı Duvar Tırmaşıkkuşugiller Tichodromadae 58 Tichodroma muraria Duvar Tırmaşıkkuşu Örümcekkuşugiller Laniidae 59 Lanius collurio Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu EK-II geleneksel atmaca avı hariç Kargagiller Corvidae 60 Corvus corax Kuzgun Sığırcıkgiller Sturnidae 61 Sturnus vulgaris Sığırcık 62 Acridotheres tristis Çiğdeci 17

18 Serçegiller Passeridae 63 Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi 64 Passer moabiticus Küçük serçe 65 Passer montanus Ağaç Serçesi 66 Gymnoris xanthocollis Sarıboğazlı Serçe İspinozgiller Fringillidae 67 Fringilla coelebs İspinoz 68 Fringilla montifringilla Dağ İspinozu 69 Rhodopechys sanguinea Alamecek 70 Rhodospiza obsoleta Boz Alamecek 71 Bucanetes mongolicus Doğu Alameceği 72 Pyrrhula pyrrhula Şakrak Çintegiller Emberizidae 73 Emberiza hortulana Kirazkuşu 74 Emberiza buchanani Doğu Kirazkuşu 75 Emberiza bruniceps Kızıl Başlı Çinte 76 Emberiza calandra Tarla Çintesi MAK TARAFINDAN AVINA BELLİ EDİLEN SÜRELERDE İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI EK LİSTE-II MEMELİLER Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe TAVŞANLAR LAPORIDAE 1 Lepus europaeus Yabani Tavşan 2 Oryctalagus cunicullus Ada Tavşanı KÖPEKGİLLER CANİDAE 3 Canis aureus Çakal 4 Vulpes vulpes Tilki SANSARGİLLER MUSTALİDAE 5 Martes foina Kaya Sansarı DOMUZGİLLER SUİDAE 6 Sus scrofa Yaban Domuzu KUŞLAR Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe Ördekgiller Anatidae 1 Anser albifrons Sakarca 2 Anas penelope Fiyu 3 Anas strepera Boz Ördek 4 Anas crecca Çamurcun 5 Anas platyrhynchos Yeşilbaş 6 Anas acuta Kılkuyruk 7 Anas querquedula Çıkrıkçın 8 Netta rufina Macar Ördeği 9 Aythya ferina Elmabaş Patka 10 Aythya fuligula Tepeli Patka Sülüngiller Phasianidae 11 Alectoris chukar Kınalı Keklik 18

19 12 Ammoperdix griseogularis Kum Kekliği 13 Coturnix coturnix Bıldırcın Sutavuğugiller Rallidae 14 Fulica atra Sakarmeke Yağmurcunlar Charadriidae 15 Gallinago gallinago Suçulluğu 16 Scolopax rusticola Çulluk Güvercingiller Columbidae 17 Columba livia Kaya Güvercini 18 Columba palumbus Tahtalı 19 Streptopelia turtur Üveyik Ardıçkuşugiller Turdidae 20 Turdus merula Karatavuk 21 Turdus philomelos Öter Ardıç Kargagiller Corvidae 22 Garrulus glandarius Alakarga 23 Pica pica Saksağan 24 Coloeus monedula Küçük Karga 25 Corvus frugilegus Ekin Kargası 26 Corvus corone pallescens Leş Kargası Ötücükuşgiller Passeridae 27 Passer domesticus Serçe 1- İLLERİMİZE GÖRE MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR, 2-DEVLET, GENEL, ÖRNEK VE ÖZEL AVLAKLAR, 3-YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR 4-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR EK LİSTE-III 01-ADANA: Avın Yasaklandığı Sahalar: 1-Aladağ İlçesi; Doğusu: İl sınırından Zamantı Çayını takiben Köprücek Köy yolu ayrımına, Güneyi: Köprücek Köy yolunu takiben Darılık Köyü, Yeniköy yol ayırımından Aladağ İlçesine, Batısı: Doğan Çayı ve Hızar Deresini takiben Aladağ Milli parkına kavuştuğu yer. Kuzeyi: Aladağ Milli Parkı, oradan Şamadan beli sırtını takiben Zamantı Çayı na birleştiği yer arasında kalan kısım. 2- İmamoğlu İlçesi; Doğusu: Karlık Köy yolu istikametinden Yağızlar köy yolundan Alaybeyi Köyüne, Kuzeyi: Alaybeyi Köy Yolu istikametinden Boz Tahta Köyü Yoluna, Batısı: Karaisalı-İmamoğlu İlçe Sınırı (Çatalan Baraj Gölü), Güneyi: Karlık Köy yolundan Eğceli Köyüne ve Eğceli köyünden Çatalan Barajına. 3- Kozan İlçesi; Doğusu: Deliçay Deresi, Kabaktepe Köyü, Karanebili Köy yolunu takiben Bağözü Köyüne, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Göksu Nehri Ergenuşağı Köyü Yolu takiben Gökgöz Köyü, Güneyi: Gökgöz Köyünden Bağözü Köyü istikametine giden köy yolu ve Deliçay deresine. 4- Pozantı-Karaisalı İlçesi; Doğusu: Karanfildağ YHGS, Karakuz Gildirli, Nergizlik, Gülüstü, Aşağı Yirikler yolundan YHGS na kadar, Kuzeyi: Yukarı Yirikler YHGS güney 19

20 sınırından Karakuzu Köyüne kadar, Güneyi: Otobandan YHGS nin kuzey sınırından Aşağı Yirikler, Batısı: Yukarı yirikler, Pozantıdan Adana otobanının il sınırını kestiği yere kadar. 5- Tufanbeyli İlçesi; Doğusu: Kayırcık Köyünden Beypınarı köyü avcıpınarı köy yolu, Kuzeyi: Yamanlı Köy yolu istikametinden ve Kayırcık Köyü Yolu istikametine, Güneyi- Batısı: Avcıpınar Köyünden Tufanbeyli yolundan Güzelim Köyünden Yamanlı Köyü Sapağına kadar olan yol hattı. 6- Sarıçam-İmamoğlu İlçeleri; Doğusu: Karlık Köyü, Sarıçam İlçe Merkezinden Kızılkaş Köyüne, Kuzeyi: Karlık Köyünden Turunçlu, Eğceli Köyü yol ayrımına kadar, Batısı: Boynuyorgun Köy Yolundan Hocalı, Turunçlu ve Eğceli Köyü yol ayrımı, Güneyi: Boynuyorgun Köy Yolundan Çarkıpare Kızıldağ Köy Yolu. Devlet/Genel Avlak: 1-Pozantı İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Niğde il sınırından başlayıp DSİ sulama kanalına, kanalı takiben Aşçıbekirli ile Yukarı Belemedik Köyüne (Kökçeler) giden yolun kesiştiği yere, yolu takiben Ayşe Deresini kestiği yere, Dereyi takiben 85 nolu bölmenin doğu sırtına, sırtı takiben gömel gediğine, oradan 300 metre sırtı takiben batıya, batıdan kuru dereyi kestiği yere, oradan dereyi takiben Yazıcak Köyü yoluna, yolu takiben bağderesini kestiği yere, oradan dereyi takiben Gülsüm pınarına, oradan direk 121 rakımlı tepeye, oradan sırtı takiben Sürükge tepeye, oradan sırtı takiben 209 nolu bölmenin doğusundan geçen ve Yukarı Yirikler Köyü yolunun kestiği yere, oradan yolu takiben 250 ile 251 nolu bölmeleri birbirinden ayıran sırtın kestiği yere, oradan Ören dereye, oradan doğuya doğru dereyi takiben 286 nolu bölme ile 287 nolu bölme arasındaki kuru dereye, dereyi takiben Tellal tepeye, oradan güneye doğru sırtı takiben 193 rakımlı Büyükkara Höyük Tepeye, oradan sırtı takiben Asar Yaylası yolunun kestiği yere, Kuzeyi-Batısı: Niğde il sınırı, Güneyi: Asar Yaylası yolunun kestiği yerden Ömerli köy yolunu takiben Ömerli Köyüne, oradan 376 nolu bölmenin doğusundaki sırta, oradan kuzeye doğru sırtı takiben 375 nolu bölmenin sırtı kestiği yere, oradan sırtı takiben Gözler Dereye, dereyi takiben Ömerli Köyü yolu ile kesiştiği yere, oradan yolu takiben Niğde il sınırına. Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar: 1-Aladağ İlçesi; Doğusu: Aladağ-Darılık köy yolunun Doğan Çayının kestiği yerden Doğan Çayı takiben İlçe sınırındaki Seyhan Irmağının birleştiği yere, Güneyi: Seyhan Irmağının takiben Eğner köprüsüne, Batısı: Eğner köprüsünden başlayıp karayolunu takiben Akören, Kelerbaşı (Çarkıpare), oradan yolu takiben Hasandede gediği, oradan yolu takiben Başpınar Yaylası, oradan yolu takiben Aladağ ilçesine, Kuzeyi: Aladağ İlçesinden Darılık Köy yolunun Doğan Çayını kestiği yer arasında kalan kısım. 2-Ceyhan İlçesi; Doğusu: Sirkeli Köyü yolundan başlayıp, yolu takiben Yeniköy yolu, oradan yolu takiben İsalı Köyü, Güneyi: İsalı Köyü yolu, oradan yolu takiben Gündoğan Köyü, oradan yolu takiben Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi yolu sınırı. Batısı: Yüreğir ilçe sınırı, Kuzeyi: Yüreğir ilçe sınırından Misis (Yakapınar) köy yolundan başlayıp Kızıldere Köyü yolu, oradan yolu takiben Sirkeli yolu arasında kalan alan, 3- Kozan İlçesi; Kuzeyi: Alınköy Mah. Doğusu: Deliçay Deresi, Güneyi: Karapınar Mah., Batısı: Çamalağı Mah. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar: 1-Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.) 2-Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.) 3-Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.) 20

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Kurumumuza sunulan proje önerileri, YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Temmuz - 2013 Kamu/özel kurum ve kuruluşlarından kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. verilerin toplanmasını, Bu kurum/kuruluşlarda

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 Nisan 2013 - İstanbul Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA TAŞKIN MEVZUATI İLE DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN TESİSLERİNE YAPILAN MÜDAHALELERİN

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kanun Numarası: 1380 Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Şümul: Madde 1 - (Değişik:15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması,

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET SİSTEMİ (TÜMSİS) YARDIMCI KILAVUZ

TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET SİSTEMİ (TÜMSİS) YARDIMCI KILAVUZ 1. TANIM VE KAPSAM TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET SİSTEMİ (TÜMSİS) YARDIMCI KILAVUZ Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) kapsamında yer alan Tarım Ürünleri Maliyet Sistemi (TÜMSİS) ilçe bazında, o ilçede üretimi yapılan

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1

2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1 2014-2015 A V Y I L I ( 1 N Ġ S A N 2 0 1 4-3 1 M A R T 2 0 1 5 ) A V T U R Ġ Z M Ġ U Y G U L A M A T A L Ġ M A T I I. AVINA ĠZĠN VERĠLEN YABAN ve AV HAYVANI TÜRLERĠ, AVLANMA TARĠH ve AVLANMA ZAMANI ile

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı