MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ"

Transkript

1 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Can Umut Çiner Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Oral Karakaya İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Özet Türkiye de devlet reformu kapsamında mülki idare, önemli bir dönüşüm içindedir. Bu makale, mülki idarenin yerel yönetimler karşısında güç kaybettiği savını tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, mülki idarenin tanımı yapıldıktan sonra, son dönem farklı kamu politikalarının etkisiyle mülki idarede yaşanan dönüşüm incelenmiştir. Mülki idarenin devlet içindeki yeri belirlenmiş, daha sonra yoksulluk, sivilleşme, insan hakları gibi farklı alanlarda mülki idarenin görev, yetki ve sorumluluklarındaki değişimlere değinilmiştir. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi politikaları ile yerelleşme ve bölgeselleşmenin mülki idareyi nasıl dönüştürdüğü ve mülki idarenin bu politikalar karşısında bugünkü durumu ile geleceği de ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Mülki idare, KÖYDES, yerelleşme, bütünşehir, bölgeselleşme Central-Local Relations and Transformation of Territorial Administration Abstract Territorial administration in Turkey has been undergone an important transformation within the content of state reforms. This paper aims to discuss the argument asserting that central administration has been losing power in favor of the local administration. In this study, after a brief definition of territorial administration, the transformation experiences caused by various recent public policies were examined. Next, the role of territorial administration in the state was determined, and the changes in the authority, duties and responsibilities of the administration in areas like poverty, civil rights and civilization were covered. Furthermore, a detailed analysis was conducted about how policies strengthening local governments together with decentralisation, and how regionalisation practices have transformed the territorial administration. This analysis also tried to cover the current and future position of the territorial administration considering the range of these policies and practices. Keywords: Territorial administration, KOYDES, decentralisation, unicity, regionalisation

2 64 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68-2 Merkez Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü Giriş Mülki idarede 1 yaşanan sorunları incelemek amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır (A.Ü. SBF ve New York Üniversitesi Ortak Yayını, 1957; Fişek, 1976; Emre, 2002; Emre vd., 2003). Söz konusu araştırmaların yanı sıra, son yıllarda alanda yapılmış akademik çalışmalarda mülki idare ile ilgili farklı bakış açıları ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, mülki idarenin, ağırlıklı olarak, yerel yönetimler üzerinde kullandığı vesayet yetkilerinin eleştirisi şeklindedir. Buna göre, yerel, merkez karşısında güçlendirilmesi gereken bir konumdadır. Diğer görüşü savunanlar ise, yerelleşme ile bölgeselleşme politikalarının etkisiyle mülki idarenin yerel yönetimler karşısında güç kaybettiğini iddia etmektedirler. Bu görüşlere ek olarak, İçişleri Bakanlığı nın eşgüdümünde mülki idare amirleri 2 tarafından yapılan çalışmalarda, değerlendirme notlarında, mülki idarenin günün gereksinimlerini ve halkın taleplerini karşılayamadığı belirtilerek sistemin gözden geçirilmesi gerektiği vurgusu yapılmaktadır. Başka bir deyişle, merkezin yerel karşısındaki konumunu sürdürmesi gerekliliğinin altını çizmektedirler. Söz konusu görüşlerin ortak noktası, merkezin ve yerelin karşıt bir noktada konumlandırılarak mülki idarenin dönüştüğü yönündedir. 1 Bilindiği gibi, mülki idarenin İngilizce karşılığı olarak territory government, territorial government, provincial government (Bozkurt, Ergun, Sezen, 2008: 176), civil administration (Özçağlar, 2005: 1) gibi farklı karşılıklar kullanılmaktadır. Makalenin İngilizce özetinde kullanıldığı gibi, bize göre mülki idarenin en uygun İngilizce karşılığı territorial administration dır. Benzer bir biçimde, Gözler de (2012) mülki idarenin Fransızca karşılığı olarak administration territoriale i tercih etmektedir. 2 Mülki idare amirliği mesleği ve Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği üzerine önemli bir çalışma için bkz. Başa ve Yıldız, 2011.

3 Can Umut Çiner Oral Karakaya Merkez - Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü 65 Kamu yönetiminde, merkezden yönetim-yerinden yönetim ayrımı, belirli sınırlı bir coğrafi alan (territory) üzerinde konumlanmıştır. Bu bağlamda, genelde merkez halktan uzaklık ve coğrafi kopuş ile eleştirilirken, yerel de halka yakınlık (proximity) 3 ve demokratiklik bağlamında ele alınmıştır. Oysa merkezi yerelden ayıran, binalarının ve personelinin nerede konumlandığı kadar, 4 ulusal düzeyde karar alma ve kaynak dağıtım tekelidir. Bunun tersi biçimde, yerinden yönetim için asıl olan, coğrafi olarak merkezden uzaklığının yanında ulusal ölçekte karar alma gücünden yoksunluğudur. Bu ayrımın göz ardı edilmesi, merkezden yönetimin halka uzak olduğu, kırtasiyeciliği artırdığı, 5 yerinden yönetimin de halka daha yakın olduğu ve demokrasi ile etkinliği/verimliliği temsil ettiği şeklinde sonuçların ilgili yazına egemen olmasını sağlamıştır. 6 Aslında, gerek mülki idare gerekse yerel ve bölgesel yönetimler söz konusu olduğunda temel sorun, belirli sınırlı coğrafi alanın tanımlanması meselesidir. 7 O belirli sınırlı coğrafi alanın bazı ülkelerde mülki idarenin bir parçası, bazı ülkelerde ise bir yerel/bölgesel yönetim birimi olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, Avrupa da son yıllarda yükselen bölge yönetimlerini incelemek bize mülki idarenin geleceği açısından önemli ipuçları verecektir. Nitekim Fransa örneği bu dönüşüm için önemli bir karşılaştırmalı zemin sunmaktadır. 8 3 Halka yakınlık denildiğinde Avrupa Birliği nin (AB) yönetsel ilkelerinden biri olan subsidiarite de akla gelmektedir. Ancak, burada yerel yönetimlerin halka yakın olması subsidiarite ilkesi bağlamında değildir. Daha açık bir ifadeyle, yakınlık (proximity) ile subsidiarite ilkeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Subsidiarite konusunda bkz. Çiner, Örneğin, İçişleri Bakanlığı teşkilat şemasında Ankara Valiliği, hükümetin siyasi merkezinde konumlanmış olmasına rağmen bir taşra birimidir. 5 Büyükşehir belediyelerine bağlı olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) gibi devasa kurumların, çoğu bakanlıktan daha fazla kırtasiyecilik sorunu olduğu açıktır. 6 Merkezin yerele oranla daha anti demokratik bir siyasal mekanizma ile oluştuğunu iddia etmek mümkün değildir. Merkezin demokrasi zaafı yereli de demokratik açıdan yoksun bırakır. Bu görüşü sistemli bir biçimde ilk ele alan Eisenmann dır (1948). Benzer şekilde, yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olmadığı savı Hamamcı (1980) ve Güler in (2006) çalışmalarında da irdelenmektedir. 7 Bu konuyu, Napolyoncu yönetim örgütlenmesi bağlamında tarihsel olarak incelemek için bkz.wunder, Fransa daki bölge yönetimi bağlamında territory kavramının bir açıklaması için bkz. Çiner, 2010.

4 66 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68-2 Türkiye de, mülki idare amirleri, bakanlıkların taşraya yetki devri yapmamasından, yerel yöneticiler ise merkezi yönetimin vesayetinden şikâyetçidirler. Mülki idare amirleri, mülki idarenin güçlendirilmesini savunmakta, siyasi otoriteye Yerinden Yönetilen İl Sistemi gibi alternatifler sunmakta (İçişleri Bakanlığı, 2002: 153), yerel yöneticiler ise, yerel yönetimlerinin özerkliklerinin güçlendirilmesini ve mali kaynaklarının artırılmasını talep etmektedirler. Bu durumda, sorunun kaynağı ve çözüm, nihai karar alıcı olan merkezi yönetimde düğümlenmektedir. Bu makale, son yıllarda hem mülki idare amirlerinin mesleki yayınlarında hem de akademik çalışmalarda genel kabul görmüş olan, mülki idare modelinin tasfiye edildiği yönündeki savı tartışmaktadır. Bu sav, mülki idarenin, merkezi yönetimden bağımsız bir yapı olarak ele alınması yanılgısının ve devlet örgütlenmesi içindeki yerinin net olarak ortaya konulamayışının ürünüdür. Söz konusu yanılgılara yol açan temel etmen, devletin işlevlerindeki değişimi ele almadan, mülki idarenin devlet içindeki yapısal konumunu irdelemeden mülki idareyi tek başına değerlendirmektir. Makale, 1980 sonrası kamu yönetiminde reform çabalarıyla birlikte mülki idarede meydana gelen işlevsel dönüşümü değerlendirecektir. Mülki idaredeki değişimi anlamak için, değişimin ana eksenleri tanımlanmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır. Eksenler tanımlanırken, öncelikle Türkiye de devletin dönüşümü temel alınacaktır. Bu çerçevede ilk bölümde, mülki idare tanımlanacak ve devlet idaresi içindeki yeri bakımından konumlandırılacak, ardından mülki idarede yaşanan dönüşümler, devletin farklılaşan işlevleri bağlamında ele alınacaktır. Mülki idarenin tanımı ve işlevsel dönüşümünün incelenmesinin ardından, ikinci bölümde yerelleşme politikaları ile yerel yönetimler alanında yaşanan değişimlere ve merkezi yönetim-yerel yönetimler arasındaki ilişkinin en temel boyutu olan idari vesayet ilişkisine değinilecektir. Son bölümde ise, il ölçeğinin değiştirilmesi bağlamında bölgeselleşme ve metropolitenleşme ya da büyükşehirleşme tartışmalarına yer verilecek, söz konusu politikaların mülki idarede yarattığı ya da yaratacağı etkiler kısaca değerlendirilecektir. I. Mülki İdarenin Devlet Yönetimi İçindeki Yeri Mülki idarenin devlet sistemi içindeki yerini belirleyebilmek için öncelikle mülki idarenin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Hukuk egemen yaklaşımın etkisiyle, mülki idare, kamu yönetimi kitaplarında merkezden yönetim-yerinden yönetim ayrımı çerçevesinde şemalaştırılmakta ve tanımlanmaktadır. Bu anlamda, mülki idare, ülke topraklarında yönetsel amaçlarla oluşturulmuş il, ilçe vb. alt birimlerin, merkezin ajanları eliyle yönetilmesi eylemi olarak tanımlanır (Bozkurt, Ergun, Sezen, 2008: 176). Bu

5 Can Umut Çiner Oral Karakaya Merkez - Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü 67 çalışmada, mülki idare anayasada yer alan unsurları da içerecek bir şekilde ve siyaset-yönetim ilişkisine farklı bir bakış açısı getirilerek tanımlanacak ve bu tanım etrafında dönüşüm anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 1. Mülki İdare Nedir? Mülk sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiş olup, ülke (TDK, 2012) ya da daha sosyolojik bir kavramla anlatılacak olursa memleket anlamına gelmektedir. Mülki idare de ülke yönetimi demektir. Ülke ile devlet kavramları, birbirlerinin ayrılmaz parçaları olmakla birlikte, aralarındaki farklılığı netleştirmek gerekir. Devlet, siyasal gücün kurumsallaşmasını, örgütlenmeyi, tüzel kişiliği, siyasi bir varlığı ifade ederken; ülke ise devletin üzerinde konumlandığı toprakları ve sınırları ifade eder. Devlet yönetimi ile ülke yönetimi arasındaki ayrım, devlet yönetimi ile mülki idare arasındaki ayrımın da belirleyici unsurlarından biridir. Ülkenin yönetimi ya da mülki idare, devletten bağımsız düşünülemez. Mülki idare, devletin kimi işlevlerinin coğrafi alanda somutlaşmış biçimidir. Bu perspektiften hareketle, mülki idarenin tanımlanmasında, sadece coğrafyayı esas alan açıklamalar doyurucu değildir Anayasası nın 126. maddesinde yer alan, Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. hükmüne karşın, mülki idarenin, devletin taşrada örgütlenme birimi olarak ele alınması, yani taşra yönetimi ile eş anlamlı kullanılması, mülki idarenin tanımlanmasını ve değişiminin anlamlandırılmasını da zorlaştırmaktadır. Anayasadaki tanım, üniter devlet modelinin tanımıdır ve illeri merkezi yönetimin bir parçası olarak görmektedir. Anayasa nın merkez dediğini, mülki idare ile ilgili yazın taşra olarak nitelendirmektedir. Mülki idarenin taşralığı, başta da belirtildiği üzere coğrafya bağlamında anlamlıdır. Mülki idareyi merkezden farklı konumlandırıp taşra olarak sınıflandıran yaklaşım, işlevsel boyutu ihmal etmekte, konuya sadece bir yönüyle, yani mekânsal konumlanma açısından bakmaktadır. Mülki idare, merkezden yönetimin uzantısı ya da taşrası değil, gölgesidir, bir başka ifadeyle izdüşümüdür (Tosun, 1970: 1). İşlevsel anlamda merkezi temsil eden mülki idarenin, binalarının ve personelinin hangi coğrafyada yer aldığı ise yönetimin niteliğini değil, hizmet alanını ve yetkilerinin sınırını belirleyen bir unsurdur. Coğrafya, sadece yetki sınırını belirler, hizmet alanını çizer. Mülki idare ile ilgili yapılan yorumlarda genelde bu coğrafya temelli bakış açısı baskındır. Bu noktadan hareketle de, ilgili coğrafyadaki görev bölüşümünün üzerinde durularak mülki idarenin zayıflamasından bahsedilmektedir. Ancak, burada konuya şu şekilde yaklaşmak mümkündür. Merkez zayıflamadan, merkezin

6 68 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68-2 gölgesi olarak tanımlanan mülki idarenin zayıflamayacağı açıktır. Buna bağlı olarak, merkezin bir politikası olarak, yerel yönetimlere aktarılan kimi yetkilerin de mülki idarenin geleceğini şekillendireceği düşünülebilir. Vilayet kavramı (Eyüboğlu, 2004: 710), etimolojik kökeninde içerdiği yakınlık ve bağlılık anlamlarıyla, merkezden ve yerinden yönetim unsurlarının bir arada bulunuşunun bir göstergesidir. Onar ın (1966: 819) mülki taksimat üzerindeki merkez teşkilatı ile Versan (1990: 192) ın merkezden yönetim bakımından ülkenin taksimatı ifadelerinde yer alan, mülki taksimat ya da ülkenin taksimatı terimleri, mekânı, yerinden yönetimi; merkez teşkilatı kısmı da merkezden yönetimi karşılamaktadır. Merkezden yönetim, gerek kamu hizmetlerini gerekse de kamu otoritesini tüm ülkeye yaymak üzere, yetki genişliğinden yararlanır. Bir anlamda, yetki genişliği ilkesi merkezden yönetimin, merkeziyetçilik düzeyini belirleyen ölçüdür. Özay a göre (2004: 189) yetki genişliği kavramındaki genişleme, merkezden yönetimin yetkilerine ilişkin olmayıp, taşranın yetkilerinin genişlemesini anlatmaktadır. Merkezin yetkisi zaten tüm ülke düzeyinde olduğundan, onun genişlemesi mümkün değildir. Görüldüğü gibi, merkezden yönetimin yetkileri bakımından genişlemeden daha çok yayılması söz konusudur. Kısaca, yetki genişliği, memuriyet bakımından âdemi merkezi (Pamuk, 1956: 14), işlevsel bakımdan da merkezi bir nitelik taşıyarak, mülki idarenin iki temel öğesini içermektedir. Mülki idareyi sadece bir yönü ile tanımlamak, sadece merkezden yönetimin bir ajanı olarak ya da sadece merkezin yetkilerini yerinde kullanan bir araç olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu nedenle, mülki idarenin tanımında, hem yönetimin alanı, hem de yönetme biçimini içerecek unsurların yer alması kaçınılmazdır. Mülki idare, merkezden yönetim ilkeleri çerçevesinde, ülke topraklarının o yerdeki yönetimidir. İşlevsel olarak merkezi, yetki sınırı bakımından da yerel bir nitelik gösterir. 2. Mülki İdarede İşlevsel Dönüşüm Devletin işlevlerinde yaşanan değişim, beraberinde devletin örgütlenmesinde de dönüşüme neden olmakta, bazen görev, yetki ve sorumlulukların kurumlar arasında bölüşümüne, bazen de kamu örgütlenmesinin yapısal boyutuna etki etmektedir. Bu çerçevede Türkiye de 1980 li yıllarda başlatılan devlet reformu kapsamında gerek örgütlenmede, gerekse de işlevlerin yönetsel bölüşümünde önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Devletin, toplumsal ve ekonomik yaşama müdahaleci rolünden düzenleyici ve denetleyici bir anlayışa geçmesi zorunlu olarak örgütlenmesinin değişimini beraberinde getirmiştir.

7 Can Umut Çiner Oral Karakaya Merkez - Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü 69 Mülki idare, Osmanlı dan Türkiye Cumhuriyeti ne devralındıktan sonra, ulus devletin kurulması sürecinin en önemli araçlarından biri olmuştur. Bu bağlamda, uluslaşma sürecinin ve yeni rejimin korunmasının ve yaygınlaştırılmasının, daha sonra da toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temellerinden birini oluşturmuştur. Hatta mülki idare amirleri, il özel idarelerindeki etkin rollerini de kullanarak, toplumsal kalkınmaya katkı yapmaya çalışmışlardır. Mülki idarenin bu rolü zamanla zayıflamıştır. 9 Özellikle, 1980 lerde başlayan liberalizasyon, deregülasyon ve özelleştirme uygulamalarıyla devletin rolü yeniden tanımlanmıştır larda ise dünyada yaşanan gelişmelere paralel şekilde, devlet daha çok piyasaları düzenleyici bir rol üstlenmiş bu çerçevede düzenleyici-denetleyici kurum ve kurullar yaygınlaşmıştır. Piyasa düzenleme işlevi, ülke coğrafyasının bölünmüş yönetsel birimleri üzerinde yürütülmesi olanaklı olmayan bir işlev olduğundan, bu görevler merkezde örgütlenmiştir li yıllarla birlikte, Türkiye de kamu yönetimi Avrupa Birliği ne (AB) tam üyelik hedefi çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) bileşenleri çerçevesinde ilgili-tanımlanmış program otoriteleri dönüştürülmüştür. Bu çerçevede, ajanslaşma (agencification) süreciyle hem merkezde, 10 hem de bölgesel ölçekte yeni yapılar ortaya çıkmıştır. Büyük ölçüde kamu politikalarının Avrupalılaşması 11, uluslararası kuruluşlar ve iç dinamiklerin etkileri kapsamında değerlendirilebilecek olan yoksulluk, sivilleşme, insan hakları ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi politikaları da, mülki idarenin görev, yetki ve sorumluluklarında önemli değişimlere neden olmuştur yılında yapılmış mülki idare araştırmasının önsözünde, Fişek (1976: xi-xiii), Türkiye nin yönetiminin küçük mülkiyet temeli üzerine oturduğunu, ekonominin ağırlık merkezinin de küçük aile işletmelerinden bölgesel düzeyde örgütlenen kamu iktisadi kuruluşlarına kaydığı saptamasını yapmaktadır. Bu nedenle mülki idarenin kalkınma ile bağlantısının zayıfladığı belirtilmektedir. 10 AB etkisiyle, merkezi düzeyde kurulmuş ajansların en önemlisi, IPARD (Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Mali Araç) Ajansı olarak da bilinen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu dur. 11 Kamu politikasının Avrupalılaşması, 2000 li yılların başından itibaren Avrupa Birliği nin kurumlarının, kurallarının ve kararlarının Birliğe aday ve üye ülkelerin kamu yönetimleri-politikaları üzerindeki etkilerini anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Palier ve Surel, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupalılaşmanın bilançosu: arasında İçişleri Bakanlığı ve merkeze bağlı kuruluşlar tarafından AB ve Dış İlişkiler İdaresi Başkanlığı'nın eşgüdümünde 25 hibe projesinin tamamlanmış ve 18 projenin de uygulanması devam etmektedir. (İçişleri Bakanlığı, 2012).

8 70 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68-2 Yoksulluk 1980 lerde başlayan liberalizasyon süreci, devletin sosyal işlevlerini azaltmış, diğer yandan da toplumsal sorunları önlemeye yönelik sosyal politika ve yardım mekanizmalarının kurulmasını gerektirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde, neoliberal politikaların sonucunda ortaya çıkan yoksulluğu kaldırmaya değil azaltmaya yönelik politikalar ve fonlar Dünya Bankası tarafından yönlendirilmektedir. Türkiye de 1986 yılında, yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi, yoksulluğun hafifletilmesi ve gelir dağılımındaki adaleti sağlamak amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 12 kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. Bilindiği gibi, bu dönemde, kamu mali yönetimi açısından bütçe dışı fon uygulamalarının yaygın olduğundan Fonun kullanımı dönemin ruhuna ve mali araçlarına uygun bir şekilde oluşturulmuştur. Fonun kullanımı, tüm il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına verilmiştir. Söz konusu vakıflar, diğer vakıflardan ayrı niteliktedir. 13 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yoksulluğun yönetiminin bir parçası olarak, Öncelikli Yaşam Kalitesi Göstergeleri (İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2012) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) destekli Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi (İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2012) projeleri uygulamaya konulmuş, özürlülere yönelik politikalar geliştirilmiştir. 14 Bu projelerin uygulaması da ağırlıklı olarak mülki idare üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sivilleşme AB uyum sürecinin en önemli gereklerinden biri olarak sivilleşme, mülki idare açısından mülki idare-asker ilişkileri, 15 mülki idare-jandarma 12 Resmi Gazete (RG): , Bu vakıflar, kuruluş, organlar, organlarda görevlendirme, tescil yetkisi, gelirler, amacın değiştirilmesi, mallarının değiştirilmesi gibi konular nedeniyle diğerlerinden ayrılmaktadır. 14 RG: , 26244, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik sayılı Kanunu nun 11. maddesinde 1996 ve 2003 yıllarında yapılan değişikliklerle, valilerin illerde çıkacak olaylarda gerek kendi illerinde konuşlanmış gerekse de başka illerde ya da sınırda konuşlanmış askeri birliklerden yardım istemesine ilişkin esaslar yer almıştır. Böylelikle, valilerin hiyerarşik olarak kendisine bağlı olmayan askeri birliklerden yardım alması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca,

9 Can Umut Çiner Oral Karakaya Merkez - Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü 71 ilişkileri, 16 kolluk kuvvetlerinin sivil gözetimi ve denetimi 17 ve ulusal sınır yönetiminin sivilleştirilmesi 18 olmak üzere dört biçimde ortaya çıkmıştır. Sivilleşme temelli bu projeler, özellikle 2000 sonrasında oluşturulan bazı kamu politikaları ve bu çerçevedeki yönetsel uygulamalar, ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklı projeler çerçevesinde yürütülmüştür. İnsan hakları alanında da, mülki idareye önemli görevler verilmiştir. 19 Kadına karşı şiddetle 20 mücadelede, 21 sokak çocuklarının korunmasında, kadın sığınma evlerinin açılmasında, kadınların ve çocukların haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, sosyal destek projesi (SODES) uygulamalarında mülki idare amirleri politika uygulayıcısı olarak kurgulanmıştır. Terörle mücadelede de insan hakları boyutuna yönelik ve sosyal nitelikli bazı yeni kamu politikaları oluşturulmuş ve uygulamaya aynı yasanın 29. maddesinde 2002 yılında yapılan bir başka değişiklikle de, ilçe kaymakamın izinli olması ya da ilçeye atama yapılmamış olması gibi durumlarda, sadece mülki idare amirliği hizmeti sınıfı mensuplarının kaymakamlığa vekâlet edebileceği düzenlemesi getirilerek, İlçe Jandarma Komutanlarının ya da İlçe Emniyet Müdür ya da Amirlerinin Kaymakamlığa vekalet etmesinin önüne geçilmiştir. 16 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu nun EK-1 maddesinde yılında yapılan değişiklikle, valilerin jandarma teşkilatlarını mülki görevleri yönünden denetleyebileceği ve EK-2 maddesinde aynı tarihte yapılan değişiklikle de valilerin il ve ilçe jandarma komutanları hakkında mülki sicil düzenleyebileceği yönünde düzenlemeler getirilmiştir. RG: , İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. (İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2012). 18 Türkiye nin Doğu Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması ve Mayın Temizlenmesi Projesi, RG: , 25298, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik /17 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler; RG: , 28239, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun.; RG: , 28532, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği. 21 İngiltere Büyükelçiliği ile İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile 22 Kasım Şubat 2012 tarihleri arasında AB Standartları Işığında İncinebilir Grupların Özellikle Kadınların Korunması Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, farklı illerde çalıştaylar düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Güleç, 2012.

10 72 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68-2 konulmuştur. Bunlar, terörden doğan zararların karşılanması 22 ve köye dönüş ve rehabilitasyon projesi (KDRP) 23 uygulamalarıdır. Etik ve Bilgi Edinme Ayrıca, bu politikalar dışında, yeni kamu işletmeciliği anlayışının temel göstergelerinden olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, etik 24 ve bilgi edinme 25 yönetimi de ağırlıklı olarak mülki idare üzerinden kurumsallaştırılmıştır. Teknik detayları bir kenara bırakılacak olursa, etik ve bilgi edinme işlemleri valilik ve kaymakamlık kanalıyla ve onların sorumluluğunda gerçekleşmektedir. Bir başka ifadeyle, kendilerine verilen yeni görevler nedeniyle mülki idare amirlerinin rolleri artırılmış, dolayısıyla mülki idare güçlenmiştir. Çelişkili bir biçimde, mülki idarenin görev, yetki ve sorumluluklarındaki yaşanan dönüşüm her zaman devlet işlevlerindeki değişime paralel gerçekleşmemiştir. Çünkü merkezden yönetim, mülki idarenin güç alanını genişletmeye her zaman istekli davranmamaktadır. Bu çerçevede, genelde siyasal iktidarlar, mülki idareye görev vermeyi tercih etmişlerdir. Her ne kadar, devlet reformu çalışmalarında, merkezden yönetimin birçok yetkisini mülki idareye devretmesi gerekliliğine değinilmekle birlikte, hükümetler yetkilerini devretme konusunda cimri davranmaktadır. Kamu yönetimi reformu çalışmalarında ve yazında en çok dile getirilen konulardan biri de, yerel yönetimlerin demokratikleşmeyi, mülki idarenin de bunun karşıtı bir eğilimi temsil ettiği yaklaşımdır. Bu doğrultuda, tek parti dönemi mülki idarenin altın çağı olarak nitelenmekte, demokratikleşme ile birlikte bunun değiştiği vurgulanmaktadır. Mülki idarenin yerel yönetimler üzerinde kullandığı idari vesayet yetkileri de belirtilen görüşü savunanların en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Oysa mülki idare amirlerinin yerel yönetimler üzerinde kullandıkları vesayet yetkileri merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisinin bir unsurudur. Mülki idarenin zayıflamasının 22 RG: , sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun. 23 KDRP kapsamındaki iller şunlardır: Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van. (İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2012). 24 RG: , sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 25 RG: , sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

11 Can Umut Çiner Oral Karakaya Merkez - Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü 73 demokratikleşmeye katkı verdiğini iddia edenlerin gözden kaçırdıkları nokta, merkez ve yerelin demokrasi düzeylerinin birbirlerinden ayrılamayacağıdır. II. Yerelleşme Karşısında Mülki İdare Genelde demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak ortaya atılan yerelleşme, yetkilerin, mali kaynakların transferi ve örgütsel kapasitenin artırılması gibi farklı boyutları olan birleşik bir kavramdır. Yerelleşme politikasının ilk amacı, farklı düzeyler arasında yetkilerin ve kaynakların dağılımını yeniden belirlemektir. Bu politikaya göre, kaynakların merkezin dışında farklı yerel birimlerin elinde olmasının demokrasiye katkı sağladığı varsayılmaktadır (Le Lidec, 2010: ). Kısaca, yerelleşme, merkezin gücünü yerel ile paylaşması ya da bu gücü elinde tutması ile ilgili bir kamu politikasıdır. Yerelleşmenin Türkiye de yaygın olarak kullanılan bir anlamı da yerel yönetim birimlerinin güçlendirilmesidir. Güçlenme bazen daha fazla görev, yetki ve sorumluluk sahibi olma, bazen de daha fazla gelire/mali imkâna sahip olma anlamında ele alınmaktadır. Yerel yönetimler bağlamında düşünüldüğünde, özerklik kavramı da güçlenmeyi ifade eder. Özerklik, bir başka otoriteye ihtiyaç duymaksızın kendi başına hareket edebilme kabiliyetidir. Ancak yerel özerklik ile yerel yönetimlerin özerkliği birbirine karıştırılmaması gereken iki unsurdur. Çok düzeyli, bir başka deyişle, küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte konuya yaklaşıldığında farklı sistemlerin merkezinin ve yerelinin farklılaştığı görülecektir. Örneğin, AB çerçevesinde bakıldığında Brüksel merkez, üye devletler ise bölgesel/yerel yapılardır. Türkiye de ise genelde merkez-yerel ayrımı, daha çok demokrasi perspektifinden ele alınmakta, karar organları yerel halk tarafından seçilen organlara sahip birimler yerel, karar organları ulusal düzeyde seçimle belirlenenler ise merkezi olarak adlandırılmaktadır. Merkez ve yerel arasındaki ayrımı, sadece demokratik oluşum mekanizmaları açısından ele almak işlevsel ya da coğrafi ölçütlerle birleştirildiğinde anlamlıdır. 26 Ülkemizde, 1980 sonrası kamu reformu çalışmalarında sıklıkla dile getirilen, 26 Bu bağlamda mülki idare, coğrafi anlamda yerelliği, işlevsel anlamda ise merkeziliği temsil eder. Ancak bu temel tanımın istisnaları da bulunmaktadır. Belediye sınırları dışında mahalli görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yerel demokrasinin ürünü olarak yapılandırılan il özel idarelerinde ve yine aynı şekilde yerel ortak ihtiyaçları karşılamak için kurulmuş olan köylere hizmet götürme birliklerinde mülki idarenin konumlanması, mülki idarenin yerel yönetimler alanına taşması şeklinde de yorumlanabilir.

12 74 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68-2 ancak 2000 sonrasında hızla gerçekleştirilen ve bu makalenin yazıldığı sırada hazırlanan yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde de tartışılmakta olan yerelleşme politikası, iki ana eksende ele alınabilir. Birincisi yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının artırılması, ikincisi yerel yönetimlerin mali olanaklarının artırılmasıdır. Yerelleşme açısından, Türkiye açısından en çok ilgi çeken Fransa nın izlediği aşamalı politika olmuştur. 27 Türkiye de, Anayasada tanımlandığı şekliyle, yerel yönetimler il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşmaktadır. Ancak bu sayı fiilen dörttür, çünkü büyükşehir belediyeleri yerel yönetim birimleri arasında yer almaktadır. Köyler, gerek merkezi yönetim bütçesinden düzenli bir pay alamamaları, gerekse de önemli bir bölümünün öz gelirlerinin bulunmaması nedeniyle, mali açıdan merkezden yönetime tam bağımlı yapıdadırlar. 28 Bu anlamda, Türkiye de köylerin yerellikleri, karar organlarının seçimle gelmesi dışında işlevsel değildir. Son yıllarda köylerin yönetsel yapılarında önemli bir değişim yaşanmamasına karşılık köylere yönelik hizmetlerin gördürülmesi üzerinden önemli bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Mülki idare köyler arasındaki ilişkinin yanı sıra, mülki idare ile il özel idareleri ile arasındaki ilişki ise adeta vesayet boyutunu aşmaktadır. İl özel idareleri, genel karar organları seçimle gelmekle birlikte, yönetim mekanizması açıdan mülki idarenin bir parçası, ya da tam tersi açıdan bakıldığında, mülki idare özel idarenin bir parçasıdır. Bu nedenle de ikisi arasındaki yönetsel ilişkiyi bir tür kaynaşma olarak nitelendirmek mümkündür. 1. Köy Hizmetlerinin Yerelleştirilerek Merkezileştirilmesi Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında birlik kurmaları, 1982 Anayasası nın 127. maddesinde Bakanlar Kurulu nun iznine bağlanmış, aynı maddede, Birliklerin yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. hükmü yer almıştır. Anayasa nın bu hükmüne rağmen, birliklere ilişkin özel bir yasal düzenleme uzun süre yapılamamıştır. Köyleri ve il özel idarelerini de kapsamak üzere bu konudaki en kapsamlı düzenleme, 1580 sayılı eski Belediye 27 Fransa nın izlediği yerelleşme politikasının Üçüncü Cumhuriyet ten ( ) beri devam ettiği bilinmektedir (Marcou, 2012). Ayrıca, Fransa da valilik kurumu ile ilgili bir çalışma için bkz. Şengül, Elbette, bazı istisna köyler bu genellemenin dışındadır.

Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi*

Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi* HAKEMLİ Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi* Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐKLERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ALAN ARAŞTIRMASI: BARTIN ÖRNEĞĐ Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL

KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐKLERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ALAN ARAŞTIRMASI: BARTIN ÖRNEĞĐ Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐKLERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ALAN ARAŞTIRMASI: BARTIN ÖRNEĞĐ Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL ÖZET Çalışmanın amacı alan araştırması üzerinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

FRANSA DA YERİNDEN YÖNETİM POLİTİKALARININ BELEDİYE YÖNETİMİNE ETKİLERİ

FRANSA DA YERİNDEN YÖNETİM POLİTİKALARININ BELEDİYE YÖNETİMİNE ETKİLERİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 31-44 FRANSA DA YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Danışman Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı