28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C."

Transkript

1 Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 OCAK 1965 PERŞEMBE Sayı: KARARNAMELER Karar Sayısı : 6/ /2/1963 tarihli ve 6/14 70 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastürüktür Programları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihalelere, döviz müsaadelerine, vergi, resim ve harcların maliyete sirayetini önliyecek tedbirlere dair Karar'ın 4 üncü maddesinin ı(lv) numaralı fıkrasının (1 Kasım 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere) ilişik şekilde değiştirilmesi; Maliye Bakanlığının uygun mütalâasına dayanan Dışişleri Bakanlığının 29/12/1964 tarihli ve ENF- A (4) 8634 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 12/1/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan İ. İNÖNÜ N. YETKİN Dışişleri Bakanı F. C. ERKİN Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Adalet Bakanı 5. ATALAY Maliye Bakanı F. MELEN İ. S. OMAY Milli Sa. Bakam İ. SANCAR Millî Eğit. Bakanı İ. ÖKTEM Sağ. ve Sos. Y. Balkanı Güm. ve Tek. Bakanı A. DEMİR M. YÜCELER Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı M. VURAL B. ECEVİT M. ERTEN Turizm ve Tanıtma Bakanı A. İ. GÖĞÜŞ İmar ve İskân Bakanı S. KUTLAY CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL M. YOLAÇ İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A. H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHİN En. ve Ta. Kay. Bakanı H. ORAL Köy işleri Bakanı L. YURDOĞLU «Madde 4 IV. Damga resmi (29/5/1928 tarihli ve 1324 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri); Damga Vergisi Kanunu (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) Karar Sayısı: 6/4205 Münderecatında, münhasıran bu kararın şümulüne giren NATO Müşterek Enfrastürüktür tesislerinin etüd, proje ve inşaası ile ilgili olarak yapılan masraflarla alâkalı bulunduğu 1 inci maddede sayılan ilgili idaresince verilmiş bir şerh bulunmak şartiyle, Türkiye'de veya hariçte tanzim edilmiş kâğıtlar damga vergisinden ve resminden muaf olacaktır.» Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Işletmesi'nin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine ilişik listede yazılı şahısların atanmaları; Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarının 8, 11/1/1965 tarihli ve 52700/ , 17-1/122 sayılı yazıları üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 12/1/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan INÖNÜ N. YETKİN Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ Ulaştırma Bakanı M. VURAL Turizm ve Tanıtma Bakanı A. İ. GÖĞÜŞ ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Adalet Bakanı S. ATALAY Maliye Bakanı F. MELEN İ. S. OMAY Millî Sa. Bakanı İ. SANCAR Millî Eğit. Bakanı İ. ÖKTEM Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER Çalışma Bakanı B. ECEVIT Sanayi Bakanı M. ERTEN İmar ve İskân Bakanı S. KUTLAY TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL M. YOLAÇ İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A. H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHIN En. ve Ta. Kay. Bakanı H.ORAL Köy İşleri Bakanı L. YURDOĞLU KURULU Bünyeden katılacak Başkan Üye Üye İsmail Ertan Erdoğan Koçak Mustafa Ersoy Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Ulaştırma Bakanlığınca inha edilen Üye Sabahattin Baydur Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığınca İnha edilen Üye Mehmet Ertuğruloğlu Kıbrıs Hükümetinin eski Ankara Büyükelçisi

2 Sahife: 2 (Resmî Gazete) 28 OCAK 1865 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün 22 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında îçtüzüğünün 1 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 22 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üyenin seçiminde aday gösterilmez. 2 Bu İçtüzük hükmü, Resmî Gazete'de yayınlandığının ertesi günü yürürlüğe girer. 3 - Bu İçtüzük hükmünü Anayasa Mahkemesi yürütür. '-*> ;. GENELGELER Ticaret Bakanlığından : Güm. Ta. ve 1st. No. Madde ismi Ek kontenjan Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler İthalât: (65/7) 1984 Yılı İkinci Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesinin 355 sıra numaralı Yatırım Kotasına, Fransız kredisinden karşılanmak üzere. 12/12/1964 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 64/60 sayılı Sirkülerle ilâve edillen 6 milyon dolardan kullanılmayan bakiyenin 1965 Yılı içinde kullanılması uygun görülmüştür. Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler Anlaşmalar : (65/6) 19 Şubat 1964 tarihli Türkiye-Bulgaristan Ticaret Protokolüne ek Türkiye'ye ihraç edilecek Bulgar malları «A» listesinde mevcut aşağıda gümrük tarife ve istatistik pozisyonlariyle isimleri zikredilmiş olan maddeler için hizalarında gösterilen miktarlarda ek kontenjan ve gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu maddeler için de yeni kontenjan tefrik edilmiştir : Yalnız plâstifian ] Kondansasyon, polikondan-1 sasyon ve poliadisyon yoluy- j la temin edilen müstahsallar j (Poli ester levha ve modifiye edilmiş olsun olmasın alkit l reçineler hariç) Yalnız akrilik esaslı plâstik-] ler Serfestirilmiş a.ibüminoit maddeler '(Levha ve çubuk j halinde galalit hariç) j Eritilerek tâdil edilmiş tabiî reçineler ve sairleri ı(kolofan ihtiva eden reçineler hariç) ] Ya'n'z radyo'arda kullanılan self ve reaktans bobinleri ile ağırlığı 300 gramı geçmeyen demir çekirdeksiz diğer self ve reaktans bobinleri Yalnız teleskorjik anten, düğmesiz dalga anahtarı ve çubuk ferit Elektrik kondansatörleri Yalnız reostalar fsürgülü dirençler) Suni memelerle mprerıve edilmiş kâğıt tabakalarının preslenmesi sjıetıyle imal olunan U'.vhalir (Fcrmilka vp brnze.rleri ve her nevi plâs sıınseılcçtmimifl tikler haliç) , , , , ,- TEBLİĞ Tarım Bakanlığından : 4/1/1965 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Rejimine dair İthalât Yönetmeliğinin, 1965 yılı Birinci Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesinde Bakanlığımız emrinde kaydı ile, 250 kota sıra numarasında /90 gümrük tarife ve istatistik numarasmdaki zirai mücadelede kullanılan püskürtme ve tozlama cihazları.(mayi halinde maddeleri püskürtmeye ve pulverize etmeye mahsus cihazlardan sırtta, elde ve omuzda taşman motorsuz pülverizatörler hariç) için $ ve 307 kota sıra numarasında /30 gümrük tarife ve istatistik numarasmdaki yalnız zirai mücadele uçakları ve motorsuz gövdeleri ve helikopterler için $ ayrılmış bulunmaktadır. 4/11142 sayılı Zirai Mücadele İlâç ve Aletleri hakkında Nizamnamenin 52 nci maddesine istinaden $ dan motorlu sedyeli tipindeki pülverizatör, tozlayıcı ve kombine atomizörler için tahsis verilmeyecek ve bu dövizin tevziinde, 13 üncü kotada ayrılan $ dan tahsis alan firmaların bu tahsisi kullanıp kullanmadıkları hususu nazarı itibara alınacaktır /90 ve /30 pozisyonlarında ayrılan dövizin Bakanlığımızca yapılacak tevziinde nazarı itibara alınmak üzere Bakanlığımızdan «Zirai Mücadele Aletleri İthalâtçı İzni Vesikası» almış bulunan firmaların bu kotalardan getirtmek istediği zirai mücadele aleti ve yedekleri ile zirai mücadele uçağı için gerekli sipariş izni ve ihtiyaç belgesi almak maksadiyle aşağıda kayıtlı belge ve bilgilerle engeç 22/2/1965 günü akşamına kadar Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı itibara alınmayacaktır. AID bölgesinden ithalât yapacak olanlar 4 Ocaf< 1965 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de müracaatlarını yapacaklardır. yayımlanan AID Yönetmeliğindeki süre içinde Evvelce satılan ve yeniden satılacak olan aletler için ihtiyaç duyulacak yedek parçaları zamanında karşılayacaklarını taahhüt eden ve stoklarında fazlaca miktarda yedek parça bulunduğunu tevsik eden firmalar bu devrede ithal edecekleri alet bedelinin % 10 u nispetine kadar yedek parça getirtebilirler (Memlekete yeni tip olarak getirtilen aletler hariç) ancak stok durumuna, göre yedek parça miktarı kâfi olmayan firmalar lüzumlu miktardaki yedek parçaları getirtmek mecburiyetindedirler. Bu tevziattan sonra verilen süre içinde kullanılmayan döviz bulunduğu takdirde yine bu husustaki tebliğimiz ve yönetmelikler hükümleri dahilinde müracaat eden firmalara tevzi edilecektir. Müracaat dilekçesine eklenecek belge ve bilgiler : a) 13 üncü kotada ayrılan $ dan tahsis alan firmaların bunu kullandıklarını belirten, Bankadan alacakları belge. b) iki nüsha proforma fatura, ve tasdikli Türkçe tercümesi '(Faturalar ve tercümeleri yeni Damga Vergisi Kanununa göre pullanıp tasdik edilecektir.) c) ithali istenilen maddenin gümrük tarife pozisyonu d) Kota sıra numarası e) Dolar olarak kıymeti f) Getirtileceği memleket g) Firmanın bağlı bulunduğu oda h) Sicil numarası i) Aletin cinsi, marka ve modeli j) Getirtecekleri aletlerin Türkiye mümessili bulunmayan firmalar, ayrıca bu ithalât için Türkiye mümessilinin muvafakatini bildirir bir yazıyı müracaatlarına ekleyeceklerdir.

3 28 OCAK 1965 (Resmî Gazete) Sah iff 3 İLA..N L Â, R M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı ndört) kalem haşerat öldürücü ilâç maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım irale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 4 kalem insektisit bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem insektisit ayrı ayrı isteklilere de iha.le edilebilir. Cinsi Miktarı M. bedeli Lira G. Tem. Lira İHALE Günü saati 1 No. lu formül '(D.D.T. li "j emülsiyon konsantre) Litre No. lu formül '(Emülsi-' yon konsantre) Litre Şubat No. lu formül (Toz ilâç 1, 11,00 Perşembe Dust Powder) Kilo No. lu formül «(Suda j ıslanabilen konsantre toz ilâç Wetable Powder) Kilo Tamamı / 4-1 M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için muhtelif ebatta üç kalem çam kereste satın alınacaktır. Tahmin bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/2/1965 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 173 / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır'da karargâh binası yaptırılacaktır Keşif bedeli : ,90 lira olup geçici teminatı liradır. Ihales; 12/2/19C5 Cuma günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 8/2/1965 günü saat 16 ya kadar Ankara'da Kv. K. K. İs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 174 /1-3 Kepalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için beş kalem cam ile cam macunu ve çivi satın alınacaktır. Tahmin bedeli lire olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/2/1965 Çarşamba günü saat 15,30 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat fvvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 175 / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için üç muhtelif renkte fayans alınacaktır. Tahmin bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/2/1985 Çarşemba günü saat 16 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 176 / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için on bir kalem muhtelif inşaat malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli , lira olup geçici teminatı ,00 Uradır. İhalesi 11/2/1965 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 'komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 202 /4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için 60 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli , lira olup geçici teminatı 5.500, liradır. İhalesi 11/2/1965 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 203 /4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için asansör ve elektrik malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli : , lira olup geçici teminatı : 6.100, liradır. İhalesi : 11/2/1965 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonca ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 204 / 4-3 Fındıklı Belediye Başkanlığından : Belediyemiz için aşağıda müfredatı yazılı su borusu kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Fiyatı Muv. teminat Katî teminat 1 Cinsi mt. tül Lira Lira Lira 1/2" dişli ve manşonlu ,50 ^ 3/4"»»» ,45 J 4.192, ,00 2 Şartnamelerimiz tstanbul ve Ankara Valiliklerinde Rize ve Trabzon Belediyelerinde bedelsiz görülebilir. 3 ihale 8/2/1965 günü saat 14 de Fındıklı Be'ediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Teklif ve teminatların ihale saatinden 2 saat öncesine kadar Encümenimize teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 321 / 4-4 Kadirli Asliye Hukuk Hâkimliğinden 961/249 Hazinei Maliye adına Malmüdürlüğü tarafından Akmaşat Köyünden Ali oğlu Ali Ablay hakkında açılan lira 50 kuruş ecrim/sil alacak dâvasında, dâvâlının tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla duruşmanın 9/2/1985 günü ve duruşma numarasının 961/249 olduğunun ilân olunur. 8375

4 Sahife: 4 (Resmî Gazete) 28 OCAK 1%3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Gediz, Köyü veya mevkii : Göynük, Madenin cinsi : Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi : 27/12/1943, Numarası : Hudutları : Kuzeyi : A~ısu ve Manastır Deresinin kavşağmdaki beton sütundan başlayıp Aslaııkaya Tepesi beton sütunundan geçerek Kabaktepe beton sütununa kırık hat. Doğusu : Kabaktepe beton sütunundan Karaahmet Çairtepesi beton sütununa doğru hat. Güneyi : Karaahmet Çalıtepesi beton sütunundan beton sütununa doğru hat. Sarıkaya Tepesi Batısı : Sarıkaya Tepesi beton sütunundan başlıyarak Kapangedik Tepesi beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı olan Acısu ve Manastır Deresi kavşağmdaki beton sütununa kırık hat. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü madeni için Kütahya İstasyon Caddesi No. 22 de Karaelmas Madencilik Limited Şirketi uhdesine (40) yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. itirazı olanların 20 Ocak 1965 tarihinden itibaren onbcş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 147 / 2-2 Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : Karabük Pik talaşı satın alınacaktır Işletmelerimizce kapalı teklif alınmak suretiyle 1500 ton pik talaşı satın alınacaktır. istekliler bir ayda 125 ton teslim edilmek şartiyle asgari 125 şer ton üzerinden ayrı ayrı teklifte bulunabilecekleri gibi 1500 tonluk ihtiyacın tamamı için de teklif verebilirler. Pik talaşı mubayaasına ait mukavele projemiz, a) Karabük'te Malzeme İkmal Müdürlüğümüzden, b) İstanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak Beyaz Handaki ve Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Handaki Mümessilliklerimizden bedelsiz olarak alınabilir. Muvakkat teminat teklif edilecek miktarın beher tonuna TL. 15, dan isabet edecek meblâğ, katî teminat ise; Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa göre bedeli tutarına isabet eden meblâğ kadar olacaktır. isteklilerin şartname ve mukavele projesine uygun olarak hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 12 Şubat 1965 Cuma günü saat 14,30 a kadar Karabük'te işletmelerimiz Muhaberat Müdürlüğüne tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp malı alıp almamakta veya dilediğinden istediği miktarda almakta serbesttir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden : 325 / Erzurum DSt. 8. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan Ağrı-Eleşkirt ovası sulaması 3. kısım inşaatı işi ihaleye çıkarılmıştır. 2 inşaatın muhammen keşif bedeli ( ,) lira olup, geçici teminatı ( ,) liradır. 3 Mütaahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette 2 aded skrcyper ve çekicisi, 3 aded betoniyer, 3 aded vibratör (ikisi satıh vibratörü), 2 aded keçiayağı ve çekicisi ile kâfi miktarda kamyon ve arazöz bulundurulacaktır. 4 ihale 15/2/1965 Pazartesi günü saat (15,00) de Ankara'da Ulus Rüzgârlı Sokak Çatal Handaki DSl. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 İhale tasarısı ve ekleri i(100,) lira bedel mukabilinde 4 üncü maddede yazılı adresten 28/1/1965 tarihinden itibaren temin edilebilir. 6 İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına 9/2/1965 Cuma günü saat '(17,00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütaahhitlik karnesi, (B grupundan en az ı( ,) liralık) b) Makina ve teçhizat beyannamesi, c) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) 3 üncü maddede istenilen iş makinalarını iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına, dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname, f) işi alacak' mütaahhit veya bu işte çalıştıracağı şantiye şefinin DSl. 8 inci Bölge Müdürlüğünden iş yerinin görüldüğüne dair alacağı belge, 7 İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 11/2/1965 Perşembe sabahından itibaren DSl. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 8 9/2/1965 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 ' İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 15/2/1965 Pazartesi günü saat 14,45 e kadar 4 üncü maddedeki belirtilen adresteki DSl. Merkez ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 351 / 2-1 Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : 4 aded 132 volt 150 amper-saatlık akümülâtör bataryası alınacaktır. Geçici teminatı 2.000, T.L. dır. Teklif verme müddeti 19/2/1965 Cuma günü saat 16,00 ya kadardır. Şartnamesi Selanik Caddesi Işkur Kan Kat 1 Ankara (G-3) adresinden temin edilebilir. 346 / 4-1 Maliye Bakanlığından : Geminin adı ERKİN ZAFER UYANIK Cinsi Yük ve yolcu (Çelik konstrüksiyon) Muhrip (Çelik konstrüksiyon) Mayin dökücü (Çelik konstrüksiyon) Takribi tonajı M. bedeli G. teminat , , , , 1 Gölcük Seynıen'de Deniz Üs Komutanlığı emrinde ve yüzer durumda bulunan yukarıda adları, takribi tonajları, muhammen bedelleri ile geçici teminatları gösterilen hizmet dışı edilmiş harb gemileri ayrı ayn ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliylc arttırmaya çıkarılmıştır. (Teklifler her gemi için ayrı ayrı zarfla yapılacaktır.) 2 Satışlar 19/2/1965 Cuma günü saat (16) da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 4 Her gemiye ait şartname ve gemilerin boyu, eni, derinliği ve üzerlerinde mevcut tahmini malzeme ve miktarlarını muhtevi raporlar Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde, istanbul, izmir, Kocaeli, Çanakkale, Samsun, Trabzon, Zonguldak, içel, Adana Defterdarlıkları Millî Emlâk Müdürlüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 Gemileri görmek ve izahat almak için isteklilerin Gölcük Deniz Kuvvetleri Üs Komutanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 263/4-3

5 28 OCAK 1965 (Resmî Gazete) Saıhife: 5 Adalet Bakanlığı Noter Yardım Sandığı Başkanlığından : Lira K. I. Noter Yardım Sandığının 1963 yılı dağıtım bilançosu Noterlerin 1963 yılı aidatları Noter yardımcılarının 1963 yılı aidatları Noter vekillerinin 1963 yılı aidatları TOPLAM Faiz ve ikramiyeler yılı idare masrafından yapılan tasarruf Genel gelir toplamı Evvelki yıllar masrafı nazara alınarak takdiren (1964) yılı idare masrafına ayrılan % 10 hesabiyle 1964 yılı ihtiyat akçasına ayrılan \% 10 hesabiyle 1964 yılı noter memurları cari hesabına ayrılan '>% 5 hesabiyle 1964 yılı ölüm ve malûllük fonuna ayrılan DAĞITIMA TABİ PARA Lira K. II yılı noterler aidatı yılı noter yardımcıları aidatı Dağıtılacak para 29, Noterlerden Noter Yardım. : Gönderilen paraya nazaran noksan kalan miktarın ( ,20) liraya nispeti : 0,02.248,84 (29.275,26 : ,20) = olduğundan noter ve noter yardımcılarının gönderdikleri p&ralardan bu nispette tenzilât yapılarak artanın dağıtılması gerektiğinden : ,57 X 0,02.248, , ,63 X 0,02.248, , ,26 a) , ,15 = ,42 lira noterlere dağıtılacak. b) , ,11 = ,52 lira noter yardımcılarına değıtılacak. Toplam = ,94 Ura III. Tüzüğün 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının A bendi gereğince noter ve noter yardımcılarına dağıtılacak olan ,94 liranın hizmet sürelerine ve gönderdikleri aidata göre hesap ve dağıtım şekli aşağıda gösterilmiştir. Noterlere dağıtılacak para ,42 Noter yardımcüarma dağıtılacak para ,52 + Noterlerin aidatları ile hizmet sürelerinin çarpımından elde edilen aidat toplamı Her noterin hissesini bulmak için elde edilen nispet ,426 0,155,304 Noter yardımcılarının Her noter yardımcısının aidatları ile hizmet sü- hissesini bulmak içinrelerinin çarpımından elde edilen nispet elde edilen aidat toplamı , N O T E R L E R 1963 yılı Noterlik Dairesi Adana Birinci Adana ikinci Adana Üçüncü Açana Dördüncü Adı ve Soyadı Hasan Nejat Sarıca Abdülkadir Gürpınar Seyfettin Tokbey I. S. İbrahtmoğlu 31/12/1963 sonu itiba- Hizmet riyle hizmet müddeti başlangıç, A S v tarihi' Yıl Ay Gün "~9~ 11 21/3/1961 4/1/ /12/1962 3/1/ Dağıtıma esas hizmet yılı Verdiği aidat Verdiği aidatla hizmet yılının çarp , , , , Nispeti ~0, Hissesine düşen Lira 3.662, , ,98 718,54

6 Sahife: 6 (Resmî GazeHe) 28 OCAK /12/1963 sonuitiba- Hizmet riyle hizmet müddeti Dağıtıma Verdiği Hissesine başlangıç A esas Verdiği aidatla hizmet düşen Noterlik Dairesi Adı ve Soyadı tarihi Yü Ay Gün hizmet yılı aldat yılının çarp. Nispeti Lira Adana Beşinci Sabri Baykam 27/12/ , , ,05 Afyon Ahmet Tuncer 2/1/ , » 6.432,92 Akhisar irfan Başaran 18/4/ , » 9.052,63 Ankara Birinci I. Hakkı Uma 22/11/ , » 6.148,95 Ankara İkinci Hayri Tosunoğlu 23/1/ , ,36 Ankara Üçüncü Baha Soysal 2/1/ , » ,60 Ankara Dördüncü Şevki Pasinler 5/8/ , » ,62 Ankara Beşinci Cevat Kayaer 6/10/ , ,63 Ankara Altıncı Zihni Taşkıran 21/1/ , » ,28 Ankara Yedinci Zafer Gökçer 5/10/ , ,46 Ankara Sekizinci Muvaffak özenç 10/10/ , » 4 255,73 Ankara Dokuzuncu Y. P. Mehmetoğlu 5/10/ , » ,08 Ankara Onbirincı O. Rasim Eyüpoğlu 24/1/ , » 1.805,82 Ankara Onikinci M. Sırrı Atlı 29/1/ , » 769,14 Ankara Onüçüncü Ahmet Köseoğlu 5/2/ , » 1.335,54 Ankara Ondördüncü Halis Tokdemir 17/1/ , » 1.374,00 Ankara Onbeşinci Osman Canatan 14/2/ , » 658,39 Ankara Onaltmeı Celâlettin Gökler 15/1/ ] , » 2.650,91 Antalya Birinci Enver Araslı 28/4/ , » 8.506,74 Aydın İkinci H. Cahit Sak 9/1/ , » 441,23 Bakırköy Fürüzan özçeri 1/10/ , » ,97 Balıkesir Birinci Celâlettin Tursan 9/1/ , » 6.380,92 Balıkesir İkinci Fethiye Tunçsiper 28/12/ , » 286,70 Beşiktaş Birinci Belkıs Elbi 22/5/ , » ,96 Beşiktaş İkinci ismet Erbay 19/1/1963, , » 731,47 Beyoğlu Birinci Kemal Türkoğlu 1/8/ , » ,86 Beyoğlu İkinci Muhlis Tümay 20/1/ , » , Beyoğlu Üçüncü Rami Gümüşoğlu 25/1/ , » ,58 Beyoğlu Dördüncü Abdulhadi Semi 2/4/ , » ,79 Beyoğlu Beşinci Zühtü Tarhan 7/10/ , » ,08 Beyoğlu Altıncı Zeki Çavuşoğlu 24/1/ C » ,66 Beyoğlu Yedinci Hakkı Müftüoğlu 7/11/ , » 6.087,16 Beyoğlu Sekizinci 0. Fuat Bilgin 31/1/ , t, 1.929,32 Beyoğlu Dokuzuncu Muzaffer Erer 19/1/ , » 1.458,17 Beyoğlu Onuncu Kâzım Kiziroğlu 14/1/ , » 2.133,47 Bursa Birinci Akif Tatlıoğlu 9/4/1956 i , » 9.557,26 Bursa İkinci Fevzi Güney 1/9/ , ,93 Bursa Üçüncü H. Şermin Vardar 18/1/ , » 392,43 Bursa Dördüncü Şefik Öz 21/1/ , » 436,03 Ceyhan Birinci Bahri Uzel 17/11/ , » 4.127,28 Çorum Birinci İhsan Sabuncudğlu 1/9/ , » ,20 Çorum İkinci Asaf Uz 2/1/ , ,72 Denizli Birinci Suat Bora 28/10/ , Denizli İkinci Hulusi Dülgeroğlu 4/1/ , » 302,56 Diyarbakır Birinci Agâh Arman 22/10/ , » 4.387,99 Diyarbakır İkinci Reşit İskenderoğlu 8/6/ , ,07 Düzce İkinci Avni Demircioğlu 17/1/ , » 426,53 Elâzığ İkinci Kâzım Bayer 2/2/ , » 5.018,58 Erzurum Birinci Ahmet E. Güneş 18/5/ , C ,05 Erzurum İkinci Necati Ahıshalılar 10/10/ , » 3.397,67 Erzurum Üçüncü M. Sait Erdinç 14/2/ , » 579,91 Eskişehir Birinci Reşat Demirkazık 15/2/ G 5.573, » 5.193,93 Eskişehir İkinci Orhan Vardar 24/12/ , » 5.149,36 Eskişehir Üçüncü Fahrettin Tanju 16/1/ , » 1.001,03 Eyüp Malike Güler 1/11/ , » 4.806,08 Gaziantep Birinci M. Ali Taşer 1/1/ ,17 4.6C0.519» 7.144,79 Gaziantep İkinci Adil özbilge 8/4/ A 4.946, » 3.072,88 Giresun ikinci Ş. Mahmut Ersöz 21/1/ , » 323,32 Katay İkinci Piraye Uluğ 19/1/ » 299,88 İskenderun Bilinci M. Kemal Öner 10/5/ , » 676,20 İskenderun İkinci Hamza Ali Çelebi 21/1/ , » 661,19 İstanbul Birinci Fahire Akman 8/10/ , » ,56 İstanbul İkinci Ümran N. Yiğitler 15/5/ , » ,73 İstanbul Üçüncü Mihri Devrimsel 15/9/ , » ,31 istanbul Dördüncü Kâzım Azamet 23/9/ , » İstanbul Beşinci Necati Işılav 19/9/ , » 8.348,96 istanbul Altıncı Hamdi Selçuk 6/1/ , » ,60 İstanbul Yedinci Selim Demirelli 14/7/ , » ,67 İstanbul Sekizinci Hilmi Soyaslan 1/8/ » ,62 istanbul Dokuzuncu T. Fikret Baran 10/11/ , » 5.687,26 istanbul Onun er' Hicabi Dinç 27/11/ , » ,49 İstanbul Onbüiııci Tahsin Karakaş 21/1/ , ,08 İstanbul Onık'nci özer Kuray 14/1/ , >> 1.234,84 istanbul Onüçüncü Yılmaz Ataksor 1/2/ , » 698,52 İstanbul Ondördüncü Abdullah Izmen 16/1/ ,76 385, ,13 istanbul Onbeşinci Macit Bakkaloğlu 10/1/ , » 2.330,21 istanbul Onaltırıcı Kâtibe Yürür 14/1/1963, , » izmir Birinci Bahri Pehlivanoğlu 24/12/ , , » 2.177,77 izmir ikinci Mazlume Yüce 20/8/ , » ,50 izmir Üçüncü Pertev Arat 18/11/ » ,28 îzmir Dördüncü Semih Bingöl 20/2/ , » ,80 izmir Beşinci Mesude Varol 21/1/ , » 1.280,92.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: 18400 J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL 1964. SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ.

T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL 1964. SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ. T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 f önelim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 EYLÜL 1964 SALı Sayı: 11819' J KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı