28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C."

Transkript

1 Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 OCAK 1965 PERŞEMBE Sayı: KARARNAMELER Karar Sayısı : 6/ /2/1963 tarihli ve 6/14 70 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastürüktür Programları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihalelere, döviz müsaadelerine, vergi, resim ve harcların maliyete sirayetini önliyecek tedbirlere dair Karar'ın 4 üncü maddesinin ı(lv) numaralı fıkrasının (1 Kasım 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere) ilişik şekilde değiştirilmesi; Maliye Bakanlığının uygun mütalâasına dayanan Dışişleri Bakanlığının 29/12/1964 tarihli ve ENF- A (4) 8634 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 12/1/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan İ. İNÖNÜ N. YETKİN Dışişleri Bakanı F. C. ERKİN Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Adalet Bakanı 5. ATALAY Maliye Bakanı F. MELEN İ. S. OMAY Milli Sa. Bakam İ. SANCAR Millî Eğit. Bakanı İ. ÖKTEM Sağ. ve Sos. Y. Balkanı Güm. ve Tek. Bakanı A. DEMİR M. YÜCELER Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı M. VURAL B. ECEVİT M. ERTEN Turizm ve Tanıtma Bakanı A. İ. GÖĞÜŞ İmar ve İskân Bakanı S. KUTLAY CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL M. YOLAÇ İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A. H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHİN En. ve Ta. Kay. Bakanı H. ORAL Köy işleri Bakanı L. YURDOĞLU «Madde 4 IV. Damga resmi (29/5/1928 tarihli ve 1324 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri); Damga Vergisi Kanunu (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) Karar Sayısı: 6/4205 Münderecatında, münhasıran bu kararın şümulüne giren NATO Müşterek Enfrastürüktür tesislerinin etüd, proje ve inşaası ile ilgili olarak yapılan masraflarla alâkalı bulunduğu 1 inci maddede sayılan ilgili idaresince verilmiş bir şerh bulunmak şartiyle, Türkiye'de veya hariçte tanzim edilmiş kâğıtlar damga vergisinden ve resminden muaf olacaktır.» Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Işletmesi'nin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine ilişik listede yazılı şahısların atanmaları; Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarının 8, 11/1/1965 tarihli ve 52700/ , 17-1/122 sayılı yazıları üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 12/1/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan INÖNÜ N. YETKİN Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ Ulaştırma Bakanı M. VURAL Turizm ve Tanıtma Bakanı A. İ. GÖĞÜŞ ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Adalet Bakanı S. ATALAY Maliye Bakanı F. MELEN İ. S. OMAY Millî Sa. Bakanı İ. SANCAR Millî Eğit. Bakanı İ. ÖKTEM Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER Çalışma Bakanı B. ECEVIT Sanayi Bakanı M. ERTEN İmar ve İskân Bakanı S. KUTLAY TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL M. YOLAÇ İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A. H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHIN En. ve Ta. Kay. Bakanı H.ORAL Köy İşleri Bakanı L. YURDOĞLU KURULU Bünyeden katılacak Başkan Üye Üye İsmail Ertan Erdoğan Koçak Mustafa Ersoy Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Ulaştırma Bakanlığınca inha edilen Üye Sabahattin Baydur Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığınca İnha edilen Üye Mehmet Ertuğruloğlu Kıbrıs Hükümetinin eski Ankara Büyükelçisi

2 Sahife: 2 (Resmî Gazete) 28 OCAK 1865 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün 22 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında îçtüzüğünün 1 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 22 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üyenin seçiminde aday gösterilmez. 2 Bu İçtüzük hükmü, Resmî Gazete'de yayınlandığının ertesi günü yürürlüğe girer. 3 - Bu İçtüzük hükmünü Anayasa Mahkemesi yürütür. '-*> ;. GENELGELER Ticaret Bakanlığından : Güm. Ta. ve 1st. No. Madde ismi Ek kontenjan Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler İthalât: (65/7) 1984 Yılı İkinci Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesinin 355 sıra numaralı Yatırım Kotasına, Fransız kredisinden karşılanmak üzere. 12/12/1964 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 64/60 sayılı Sirkülerle ilâve edillen 6 milyon dolardan kullanılmayan bakiyenin 1965 Yılı içinde kullanılması uygun görülmüştür. Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler Anlaşmalar : (65/6) 19 Şubat 1964 tarihli Türkiye-Bulgaristan Ticaret Protokolüne ek Türkiye'ye ihraç edilecek Bulgar malları «A» listesinde mevcut aşağıda gümrük tarife ve istatistik pozisyonlariyle isimleri zikredilmiş olan maddeler için hizalarında gösterilen miktarlarda ek kontenjan ve gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu maddeler için de yeni kontenjan tefrik edilmiştir : Yalnız plâstifian ] Kondansasyon, polikondan-1 sasyon ve poliadisyon yoluy- j la temin edilen müstahsallar j (Poli ester levha ve modifiye edilmiş olsun olmasın alkit l reçineler hariç) Yalnız akrilik esaslı plâstik-] ler Serfestirilmiş a.ibüminoit maddeler '(Levha ve çubuk j halinde galalit hariç) j Eritilerek tâdil edilmiş tabiî reçineler ve sairleri ı(kolofan ihtiva eden reçineler hariç) ] Ya'n'z radyo'arda kullanılan self ve reaktans bobinleri ile ağırlığı 300 gramı geçmeyen demir çekirdeksiz diğer self ve reaktans bobinleri Yalnız teleskorjik anten, düğmesiz dalga anahtarı ve çubuk ferit Elektrik kondansatörleri Yalnız reostalar fsürgülü dirençler) Suni memelerle mprerıve edilmiş kâğıt tabakalarının preslenmesi sjıetıyle imal olunan U'.vhalir (Fcrmilka vp brnze.rleri ve her nevi plâs sıınseılcçtmimifl tikler haliç) , , , , ,- TEBLİĞ Tarım Bakanlığından : 4/1/1965 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Rejimine dair İthalât Yönetmeliğinin, 1965 yılı Birinci Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesinde Bakanlığımız emrinde kaydı ile, 250 kota sıra numarasında /90 gümrük tarife ve istatistik numarasmdaki zirai mücadelede kullanılan püskürtme ve tozlama cihazları.(mayi halinde maddeleri püskürtmeye ve pulverize etmeye mahsus cihazlardan sırtta, elde ve omuzda taşman motorsuz pülverizatörler hariç) için $ ve 307 kota sıra numarasında /30 gümrük tarife ve istatistik numarasmdaki yalnız zirai mücadele uçakları ve motorsuz gövdeleri ve helikopterler için $ ayrılmış bulunmaktadır. 4/11142 sayılı Zirai Mücadele İlâç ve Aletleri hakkında Nizamnamenin 52 nci maddesine istinaden $ dan motorlu sedyeli tipindeki pülverizatör, tozlayıcı ve kombine atomizörler için tahsis verilmeyecek ve bu dövizin tevziinde, 13 üncü kotada ayrılan $ dan tahsis alan firmaların bu tahsisi kullanıp kullanmadıkları hususu nazarı itibara alınacaktır /90 ve /30 pozisyonlarında ayrılan dövizin Bakanlığımızca yapılacak tevziinde nazarı itibara alınmak üzere Bakanlığımızdan «Zirai Mücadele Aletleri İthalâtçı İzni Vesikası» almış bulunan firmaların bu kotalardan getirtmek istediği zirai mücadele aleti ve yedekleri ile zirai mücadele uçağı için gerekli sipariş izni ve ihtiyaç belgesi almak maksadiyle aşağıda kayıtlı belge ve bilgilerle engeç 22/2/1965 günü akşamına kadar Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı itibara alınmayacaktır. AID bölgesinden ithalât yapacak olanlar 4 Ocaf< 1965 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de müracaatlarını yapacaklardır. yayımlanan AID Yönetmeliğindeki süre içinde Evvelce satılan ve yeniden satılacak olan aletler için ihtiyaç duyulacak yedek parçaları zamanında karşılayacaklarını taahhüt eden ve stoklarında fazlaca miktarda yedek parça bulunduğunu tevsik eden firmalar bu devrede ithal edecekleri alet bedelinin % 10 u nispetine kadar yedek parça getirtebilirler (Memlekete yeni tip olarak getirtilen aletler hariç) ancak stok durumuna, göre yedek parça miktarı kâfi olmayan firmalar lüzumlu miktardaki yedek parçaları getirtmek mecburiyetindedirler. Bu tevziattan sonra verilen süre içinde kullanılmayan döviz bulunduğu takdirde yine bu husustaki tebliğimiz ve yönetmelikler hükümleri dahilinde müracaat eden firmalara tevzi edilecektir. Müracaat dilekçesine eklenecek belge ve bilgiler : a) 13 üncü kotada ayrılan $ dan tahsis alan firmaların bunu kullandıklarını belirten, Bankadan alacakları belge. b) iki nüsha proforma fatura, ve tasdikli Türkçe tercümesi '(Faturalar ve tercümeleri yeni Damga Vergisi Kanununa göre pullanıp tasdik edilecektir.) c) ithali istenilen maddenin gümrük tarife pozisyonu d) Kota sıra numarası e) Dolar olarak kıymeti f) Getirtileceği memleket g) Firmanın bağlı bulunduğu oda h) Sicil numarası i) Aletin cinsi, marka ve modeli j) Getirtecekleri aletlerin Türkiye mümessili bulunmayan firmalar, ayrıca bu ithalât için Türkiye mümessilinin muvafakatini bildirir bir yazıyı müracaatlarına ekleyeceklerdir.

3 28 OCAK 1965 (Resmî Gazete) Sah iff 3 İLA..N L Â, R M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı ndört) kalem haşerat öldürücü ilâç maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım irale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 4 kalem insektisit bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem insektisit ayrı ayrı isteklilere de iha.le edilebilir. Cinsi Miktarı M. bedeli Lira G. Tem. Lira İHALE Günü saati 1 No. lu formül '(D.D.T. li "j emülsiyon konsantre) Litre No. lu formül '(Emülsi-' yon konsantre) Litre Şubat No. lu formül (Toz ilâç 1, 11,00 Perşembe Dust Powder) Kilo No. lu formül «(Suda j ıslanabilen konsantre toz ilâç Wetable Powder) Kilo Tamamı / 4-1 M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için muhtelif ebatta üç kalem çam kereste satın alınacaktır. Tahmin bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/2/1965 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 173 / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır'da karargâh binası yaptırılacaktır Keşif bedeli : ,90 lira olup geçici teminatı liradır. Ihales; 12/2/19C5 Cuma günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 8/2/1965 günü saat 16 ya kadar Ankara'da Kv. K. K. İs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 174 /1-3 Kepalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için beş kalem cam ile cam macunu ve çivi satın alınacaktır. Tahmin bedeli lire olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/2/1965 Çarşamba günü saat 15,30 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat fvvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 175 / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için üç muhtelif renkte fayans alınacaktır. Tahmin bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/2/1985 Çarşemba günü saat 16 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 176 / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için on bir kalem muhtelif inşaat malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli , lira olup geçici teminatı ,00 Uradır. İhalesi 11/2/1965 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 'komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 202 /4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için 60 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli , lira olup geçici teminatı 5.500, liradır. İhalesi 11/2/1965 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 203 /4-3 Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için asansör ve elektrik malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli : , lira olup geçici teminatı : 6.100, liradır. İhalesi : 11/2/1965 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonca ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 204 / 4-3 Fındıklı Belediye Başkanlığından : Belediyemiz için aşağıda müfredatı yazılı su borusu kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Fiyatı Muv. teminat Katî teminat 1 Cinsi mt. tül Lira Lira Lira 1/2" dişli ve manşonlu ,50 ^ 3/4"»»» ,45 J 4.192, ,00 2 Şartnamelerimiz tstanbul ve Ankara Valiliklerinde Rize ve Trabzon Belediyelerinde bedelsiz görülebilir. 3 ihale 8/2/1965 günü saat 14 de Fındıklı Be'ediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Teklif ve teminatların ihale saatinden 2 saat öncesine kadar Encümenimize teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 321 / 4-4 Kadirli Asliye Hukuk Hâkimliğinden 961/249 Hazinei Maliye adına Malmüdürlüğü tarafından Akmaşat Köyünden Ali oğlu Ali Ablay hakkında açılan lira 50 kuruş ecrim/sil alacak dâvasında, dâvâlının tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla duruşmanın 9/2/1985 günü ve duruşma numarasının 961/249 olduğunun ilân olunur. 8375

4 Sahife: 4 (Resmî Gazete) 28 OCAK 1%3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Gediz, Köyü veya mevkii : Göynük, Madenin cinsi : Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi : 27/12/1943, Numarası : Hudutları : Kuzeyi : A~ısu ve Manastır Deresinin kavşağmdaki beton sütundan başlayıp Aslaııkaya Tepesi beton sütunundan geçerek Kabaktepe beton sütununa kırık hat. Doğusu : Kabaktepe beton sütunundan Karaahmet Çairtepesi beton sütununa doğru hat. Güneyi : Karaahmet Çalıtepesi beton sütunundan beton sütununa doğru hat. Sarıkaya Tepesi Batısı : Sarıkaya Tepesi beton sütunundan başlıyarak Kapangedik Tepesi beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı olan Acısu ve Manastır Deresi kavşağmdaki beton sütununa kırık hat. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü madeni için Kütahya İstasyon Caddesi No. 22 de Karaelmas Madencilik Limited Şirketi uhdesine (40) yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. itirazı olanların 20 Ocak 1965 tarihinden itibaren onbcş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 147 / 2-2 Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : Karabük Pik talaşı satın alınacaktır Işletmelerimizce kapalı teklif alınmak suretiyle 1500 ton pik talaşı satın alınacaktır. istekliler bir ayda 125 ton teslim edilmek şartiyle asgari 125 şer ton üzerinden ayrı ayrı teklifte bulunabilecekleri gibi 1500 tonluk ihtiyacın tamamı için de teklif verebilirler. Pik talaşı mubayaasına ait mukavele projemiz, a) Karabük'te Malzeme İkmal Müdürlüğümüzden, b) İstanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak Beyaz Handaki ve Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Handaki Mümessilliklerimizden bedelsiz olarak alınabilir. Muvakkat teminat teklif edilecek miktarın beher tonuna TL. 15, dan isabet edecek meblâğ, katî teminat ise; Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa göre bedeli tutarına isabet eden meblâğ kadar olacaktır. isteklilerin şartname ve mukavele projesine uygun olarak hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 12 Şubat 1965 Cuma günü saat 14,30 a kadar Karabük'te işletmelerimiz Muhaberat Müdürlüğüne tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp malı alıp almamakta veya dilediğinden istediği miktarda almakta serbesttir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden : 325 / Erzurum DSt. 8. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan Ağrı-Eleşkirt ovası sulaması 3. kısım inşaatı işi ihaleye çıkarılmıştır. 2 inşaatın muhammen keşif bedeli ( ,) lira olup, geçici teminatı ( ,) liradır. 3 Mütaahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette 2 aded skrcyper ve çekicisi, 3 aded betoniyer, 3 aded vibratör (ikisi satıh vibratörü), 2 aded keçiayağı ve çekicisi ile kâfi miktarda kamyon ve arazöz bulundurulacaktır. 4 ihale 15/2/1965 Pazartesi günü saat (15,00) de Ankara'da Ulus Rüzgârlı Sokak Çatal Handaki DSl. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 İhale tasarısı ve ekleri i(100,) lira bedel mukabilinde 4 üncü maddede yazılı adresten 28/1/1965 tarihinden itibaren temin edilebilir. 6 İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına 9/2/1965 Cuma günü saat '(17,00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütaahhitlik karnesi, (B grupundan en az ı( ,) liralık) b) Makina ve teçhizat beyannamesi, c) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) 3 üncü maddede istenilen iş makinalarını iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına, dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname, f) işi alacak' mütaahhit veya bu işte çalıştıracağı şantiye şefinin DSl. 8 inci Bölge Müdürlüğünden iş yerinin görüldüğüne dair alacağı belge, 7 İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 11/2/1965 Perşembe sabahından itibaren DSl. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 8 9/2/1965 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 ' İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 15/2/1965 Pazartesi günü saat 14,45 e kadar 4 üncü maddedeki belirtilen adresteki DSl. Merkez ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 351 / 2-1 Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : 4 aded 132 volt 150 amper-saatlık akümülâtör bataryası alınacaktır. Geçici teminatı 2.000, T.L. dır. Teklif verme müddeti 19/2/1965 Cuma günü saat 16,00 ya kadardır. Şartnamesi Selanik Caddesi Işkur Kan Kat 1 Ankara (G-3) adresinden temin edilebilir. 346 / 4-1 Maliye Bakanlığından : Geminin adı ERKİN ZAFER UYANIK Cinsi Yük ve yolcu (Çelik konstrüksiyon) Muhrip (Çelik konstrüksiyon) Mayin dökücü (Çelik konstrüksiyon) Takribi tonajı M. bedeli G. teminat , , , , 1 Gölcük Seynıen'de Deniz Üs Komutanlığı emrinde ve yüzer durumda bulunan yukarıda adları, takribi tonajları, muhammen bedelleri ile geçici teminatları gösterilen hizmet dışı edilmiş harb gemileri ayrı ayn ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliylc arttırmaya çıkarılmıştır. (Teklifler her gemi için ayrı ayrı zarfla yapılacaktır.) 2 Satışlar 19/2/1965 Cuma günü saat (16) da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 4 Her gemiye ait şartname ve gemilerin boyu, eni, derinliği ve üzerlerinde mevcut tahmini malzeme ve miktarlarını muhtevi raporlar Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde, istanbul, izmir, Kocaeli, Çanakkale, Samsun, Trabzon, Zonguldak, içel, Adana Defterdarlıkları Millî Emlâk Müdürlüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 Gemileri görmek ve izahat almak için isteklilerin Gölcük Deniz Kuvvetleri Üs Komutanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 263/4-3

5 28 OCAK 1965 (Resmî Gazete) Saıhife: 5 Adalet Bakanlığı Noter Yardım Sandığı Başkanlığından : Lira K. I. Noter Yardım Sandığının 1963 yılı dağıtım bilançosu Noterlerin 1963 yılı aidatları Noter yardımcılarının 1963 yılı aidatları Noter vekillerinin 1963 yılı aidatları TOPLAM Faiz ve ikramiyeler yılı idare masrafından yapılan tasarruf Genel gelir toplamı Evvelki yıllar masrafı nazara alınarak takdiren (1964) yılı idare masrafına ayrılan % 10 hesabiyle 1964 yılı ihtiyat akçasına ayrılan \% 10 hesabiyle 1964 yılı noter memurları cari hesabına ayrılan '>% 5 hesabiyle 1964 yılı ölüm ve malûllük fonuna ayrılan DAĞITIMA TABİ PARA Lira K. II yılı noterler aidatı yılı noter yardımcıları aidatı Dağıtılacak para 29, Noterlerden Noter Yardım. : Gönderilen paraya nazaran noksan kalan miktarın ( ,20) liraya nispeti : 0,02.248,84 (29.275,26 : ,20) = olduğundan noter ve noter yardımcılarının gönderdikleri p&ralardan bu nispette tenzilât yapılarak artanın dağıtılması gerektiğinden : ,57 X 0,02.248, , ,63 X 0,02.248, , ,26 a) , ,15 = ,42 lira noterlere dağıtılacak. b) , ,11 = ,52 lira noter yardımcılarına değıtılacak. Toplam = ,94 Ura III. Tüzüğün 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının A bendi gereğince noter ve noter yardımcılarına dağıtılacak olan ,94 liranın hizmet sürelerine ve gönderdikleri aidata göre hesap ve dağıtım şekli aşağıda gösterilmiştir. Noterlere dağıtılacak para ,42 Noter yardımcüarma dağıtılacak para ,52 + Noterlerin aidatları ile hizmet sürelerinin çarpımından elde edilen aidat toplamı Her noterin hissesini bulmak için elde edilen nispet ,426 0,155,304 Noter yardımcılarının Her noter yardımcısının aidatları ile hizmet sü- hissesini bulmak içinrelerinin çarpımından elde edilen nispet elde edilen aidat toplamı , N O T E R L E R 1963 yılı Noterlik Dairesi Adana Birinci Adana ikinci Adana Üçüncü Açana Dördüncü Adı ve Soyadı Hasan Nejat Sarıca Abdülkadir Gürpınar Seyfettin Tokbey I. S. İbrahtmoğlu 31/12/1963 sonu itiba- Hizmet riyle hizmet müddeti başlangıç, A S v tarihi' Yıl Ay Gün "~9~ 11 21/3/1961 4/1/ /12/1962 3/1/ Dağıtıma esas hizmet yılı Verdiği aidat Verdiği aidatla hizmet yılının çarp , , , , Nispeti ~0, Hissesine düşen Lira 3.662, , ,98 718,54

6 Sahife: 6 (Resmî GazeHe) 28 OCAK /12/1963 sonuitiba- Hizmet riyle hizmet müddeti Dağıtıma Verdiği Hissesine başlangıç A esas Verdiği aidatla hizmet düşen Noterlik Dairesi Adı ve Soyadı tarihi Yü Ay Gün hizmet yılı aldat yılının çarp. Nispeti Lira Adana Beşinci Sabri Baykam 27/12/ , , ,05 Afyon Ahmet Tuncer 2/1/ , » 6.432,92 Akhisar irfan Başaran 18/4/ , » 9.052,63 Ankara Birinci I. Hakkı Uma 22/11/ , » 6.148,95 Ankara İkinci Hayri Tosunoğlu 23/1/ , ,36 Ankara Üçüncü Baha Soysal 2/1/ , » ,60 Ankara Dördüncü Şevki Pasinler 5/8/ , » ,62 Ankara Beşinci Cevat Kayaer 6/10/ , ,63 Ankara Altıncı Zihni Taşkıran 21/1/ , » ,28 Ankara Yedinci Zafer Gökçer 5/10/ , ,46 Ankara Sekizinci Muvaffak özenç 10/10/ , » 4 255,73 Ankara Dokuzuncu Y. P. Mehmetoğlu 5/10/ , » ,08 Ankara Onbirincı O. Rasim Eyüpoğlu 24/1/ , » 1.805,82 Ankara Onikinci M. Sırrı Atlı 29/1/ , » 769,14 Ankara Onüçüncü Ahmet Köseoğlu 5/2/ , » 1.335,54 Ankara Ondördüncü Halis Tokdemir 17/1/ , » 1.374,00 Ankara Onbeşinci Osman Canatan 14/2/ , » 658,39 Ankara Onaltmeı Celâlettin Gökler 15/1/ ] , » 2.650,91 Antalya Birinci Enver Araslı 28/4/ , » 8.506,74 Aydın İkinci H. Cahit Sak 9/1/ , » 441,23 Bakırköy Fürüzan özçeri 1/10/ , » ,97 Balıkesir Birinci Celâlettin Tursan 9/1/ , » 6.380,92 Balıkesir İkinci Fethiye Tunçsiper 28/12/ , » 286,70 Beşiktaş Birinci Belkıs Elbi 22/5/ , » ,96 Beşiktaş İkinci ismet Erbay 19/1/1963, , » 731,47 Beyoğlu Birinci Kemal Türkoğlu 1/8/ , » ,86 Beyoğlu İkinci Muhlis Tümay 20/1/ , » , Beyoğlu Üçüncü Rami Gümüşoğlu 25/1/ , » ,58 Beyoğlu Dördüncü Abdulhadi Semi 2/4/ , » ,79 Beyoğlu Beşinci Zühtü Tarhan 7/10/ , » ,08 Beyoğlu Altıncı Zeki Çavuşoğlu 24/1/ C » ,66 Beyoğlu Yedinci Hakkı Müftüoğlu 7/11/ , » 6.087,16 Beyoğlu Sekizinci 0. Fuat Bilgin 31/1/ , t, 1.929,32 Beyoğlu Dokuzuncu Muzaffer Erer 19/1/ , » 1.458,17 Beyoğlu Onuncu Kâzım Kiziroğlu 14/1/ , » 2.133,47 Bursa Birinci Akif Tatlıoğlu 9/4/1956 i , » 9.557,26 Bursa İkinci Fevzi Güney 1/9/ , ,93 Bursa Üçüncü H. Şermin Vardar 18/1/ , » 392,43 Bursa Dördüncü Şefik Öz 21/1/ , » 436,03 Ceyhan Birinci Bahri Uzel 17/11/ , » 4.127,28 Çorum Birinci İhsan Sabuncudğlu 1/9/ , » ,20 Çorum İkinci Asaf Uz 2/1/ , ,72 Denizli Birinci Suat Bora 28/10/ , Denizli İkinci Hulusi Dülgeroğlu 4/1/ , » 302,56 Diyarbakır Birinci Agâh Arman 22/10/ , » 4.387,99 Diyarbakır İkinci Reşit İskenderoğlu 8/6/ , ,07 Düzce İkinci Avni Demircioğlu 17/1/ , » 426,53 Elâzığ İkinci Kâzım Bayer 2/2/ , » 5.018,58 Erzurum Birinci Ahmet E. Güneş 18/5/ , C ,05 Erzurum İkinci Necati Ahıshalılar 10/10/ , » 3.397,67 Erzurum Üçüncü M. Sait Erdinç 14/2/ , » 579,91 Eskişehir Birinci Reşat Demirkazık 15/2/ G 5.573, » 5.193,93 Eskişehir İkinci Orhan Vardar 24/12/ , » 5.149,36 Eskişehir Üçüncü Fahrettin Tanju 16/1/ , » 1.001,03 Eyüp Malike Güler 1/11/ , » 4.806,08 Gaziantep Birinci M. Ali Taşer 1/1/ ,17 4.6C0.519» 7.144,79 Gaziantep İkinci Adil özbilge 8/4/ A 4.946, » 3.072,88 Giresun ikinci Ş. Mahmut Ersöz 21/1/ , » 323,32 Katay İkinci Piraye Uluğ 19/1/ » 299,88 İskenderun Bilinci M. Kemal Öner 10/5/ , » 676,20 İskenderun İkinci Hamza Ali Çelebi 21/1/ , » 661,19 İstanbul Birinci Fahire Akman 8/10/ , » ,56 İstanbul İkinci Ümran N. Yiğitler 15/5/ , » ,73 İstanbul Üçüncü Mihri Devrimsel 15/9/ , » ,31 istanbul Dördüncü Kâzım Azamet 23/9/ , » İstanbul Beşinci Necati Işılav 19/9/ , » 8.348,96 istanbul Altıncı Hamdi Selçuk 6/1/ , » ,60 İstanbul Yedinci Selim Demirelli 14/7/ , » ,67 İstanbul Sekizinci Hilmi Soyaslan 1/8/ » ,62 istanbul Dokuzuncu T. Fikret Baran 10/11/ , » 5.687,26 istanbul Onun er' Hicabi Dinç 27/11/ , » ,49 İstanbul Onbüiııci Tahsin Karakaş 21/1/ , ,08 İstanbul Onık'nci özer Kuray 14/1/ , >> 1.234,84 istanbul Onüçüncü Yılmaz Ataksor 1/2/ , » 698,52 İstanbul Ondördüncü Abdullah Izmen 16/1/ ,76 385, ,13 istanbul Onbeşinci Macit Bakkaloğlu 10/1/ , » 2.330,21 istanbul Onaltırıcı Kâtibe Yürür 14/1/1963, , » izmir Birinci Bahri Pehlivanoğlu 24/12/ , , » 2.177,77 izmir ikinci Mazlume Yüce 20/8/ , » ,50 izmir Üçüncü Pertev Arat 18/11/ » ,28 îzmir Dördüncü Semih Bingöl 20/2/ , » ,80 izmir Beşinci Mesude Varol 21/1/ , » 1.280,92.

7 28 OCAK 1965 Mili Ih MIUılULlUHlIlll l"«giıb UMMIJa (Resmî Gazete) Sahâfe: 7 31/12/1963 sonu itiba- Hizmet riyle hizmet müddeti Dağıtıma Verdiği Hissesine Noterlik Dairesi başlangıç A esas Verdiği aidatla hizmet düşen Adı ve Soyadı tarihi Yıl Ay Gün hizmet yılı aidat yılının çarp. Nispeti Lira İzmir Altıncı A. Hüsnü Üstel 21/1/ , , ,53 îzmir Yedinci A. Suat Uluğ 9/11/ , ,60 izmir Sekizinci Adlî Kısagün 15/1/ , ,94 Kadıköy Birinci Safter Aktuğ 6/2/ » ,23 Kadıköy ikinci A. Fazlı Ertekin 11/1/ , » 840,20 Kars ikinci Muhittin Güneş 3/1/ , » 189,66 Karşıyaka Bedaat Tekinoğlu 21/12/ , » 2.484,86 Kayseri Birinci A, Galip Sümengen 18/1/1963 ı(* ) , » 243,35 Kayseri ikinci Ayhan Molu 2/1/1963 1,, 1 8X00, ,53 Keşan Ahmet Yenice 24/7/ , » 691,55 Kırıkkale Ik'nci M. Enis Ertürk 7/1/ , » 206,29 Kırşehir Mehmet Mahmutoğlu 2/9/ *5 ll 2.123, » 989,22 Kilis M. İhsan Yazaroğlu 1/6/ , » 582,10 Kocaeli İkinci Nihat Özbek 9/5/ , » 2.488,22 Konya Üçüncü Celâl Özdemir 14/2/ , » 279,47 Kozan Cevdet Altun 4/12/ ,92» Kütahya İkinci Rıza Kılavuz 17/1/ , » 207,90 Malatya ikinci Hediye Yücebilgin 28/1/ , » 466,87 Manisa Sabahattin Sezik 30/5/ , » 4.503,26 Maraş İhsan Hüdayioğlu 4/1/ , » 720,95 Mersin Birinci Kemal Tavman 20/10/ ,528, » ,47 Mersin ikinci Hulusi Özelçi 4/5/ » 2.909,81 M. Kemalpaşa Musa Uzel 22/2/ , » 1.093,32 Nazilli ikinci M. Kemal Gençer 23/1/ , » 366,11 Niğde E. Yaşar Artıran 5/2/ O 1.740, Ordu Birinci Nusret Aydın 2/5/ , » 8.034,97 Ordu ikinci Kemal Şensoy 14/1/1963., ödemiş Kemal Toygar 15/10/ G 4.339, » Sakarya Birinci Ekrem Alpay 1/10/ , » Sakarya ikinci Osman Ü. Erler 2/5/ , » 3.643,83 Salihli Mithat Kayaalp 1/9/ , » 5.159,64 Samsun Birinci Osman N. Arıca 15/11/ , » 4.246,56 Samsun ikinci M. Bahri Çolakoğlu 19/12/ , » 697,05 Samsun Üçüncü Senih Üstel 18/2/ , » 315,37 Sarıyer Hüseyin Özder 3/12/ , » 5.446,83 Sivas ikinci Vahit Bozatlı 5/7/ ,32» Tarsus Sami Özsoylu 24/4/ , » 5.136,35 Tekirdağ Reşst Güney 2/3/ , » 1.720,07 Turgutlu Muharrem Özbolluk 15/12/ , » 3.227,78 Urfa Halil Kaysı 18/1/ , » 3.249,19 Üsküdar Tekin Özker 1/2/ , » 7.361,24 Yozgat Yaşar Nefesli 26/4/ , » 794,20 Zeytinburnu Osman N. Sözge 4/1/ , » 1.656,87 Zonguldak Birinci Hayri Yüksel 24/9/ , » 6.555,58 Zonguldak ikinci Kemal Doğandor 24/1/ , » 446,52 Çankırı Mehmet Şahinoğlu 9/9/ ,40 TOPLAM , ,42 NOTER YARDIMCILARI 1963 yılı Ağrı Şemsettin Türkmen 17/8/ , , ,55 Akçaabat Yusuf K. Ünal 21/4/ , » 807,44 Akşehir Hilmi Çallı 1/2/ , » 3.931,88 Alaşehir Ş. Naili Başer 10/9/ , ,34 Amasya Haydar Köse 10/8/ , ,35 Anamur Ziya Keskinaslan 5/5/ , » 647,19 Antalya ikinci Burhan Özgüven 4/11/ , » 719,41 Aydın Birinci Muhtar Tekin 23/11/ , » 11,026,84 Ayvalık Sabahattin Tonguç 1/8/ , » 2.467,42 Babaeski Atıf Mengü 1/9/ , » 1.327,75 Bafra Necati Ege 7/9/ , » 4.921,53 Bandırma Lâtif Baltutan 1/9/ ? 2.978, ,40 Bayındır Hulusi Tatlıcıoğlu 9/5/ , » 746,18 Bergama Şefik Çuhadaroğlu 22/6/ , » 2.810,11 Beykoz Nurettin Mutlusoy 11/5/ , » 1.254,86 Bolu F. Rahmi Tanakol 1/9/ , » 3.485,96 Bulancak Yusuf Aydın 1/11/ , » 1.097,10 Burdur irfan Güngör 6/4/ , » 2.235,45 Burhaniye I. Ethem Kutsoylu 14/9/ , » 1.462,73 Çanakkale M. Ali Karahan 13/10/ , » 1.265,47 Çarşamba Velit Yantuna 24/7/ , » 3.625,49 Düzce Birinci Ahmet Yıldırım 1/9/ , » 3.889,55 Edirne Salih Gerçek 24/8/ , ,06 Edremit Süleyman Kaçar 17/7/ , » 2.294,58 Elâzığ Birinci Mustafa Eren 28/7/ , » 3.734,71 Ereğli (Konya) Salih Gözen 29/5/ , » 1.094,71 Ereğli '(Karadeniz) Ahmet R. Cöbek 1/2/ , » 6.976,60 Erzincan Emrullah Kaynar 18/12/ , » 3.858,21 Fatsa Muzaffer Çavuşoğlu 1/7/ , » 1.871,18 Giresun Birinci Orhan Mucj 1/8/ , » 2.168,03

8 Safaife: 8 (Resmî Gazete) 28 OCAK 1965 sue* Noterlik Dairesi Adı ve Soyadı Hizmet başlangıç tarihi 31/12/1963 sonu itibariyle hizmet müddeti A Yıl Ay Gün Dağıtıma esas hizmet yılı Verdiği aidat Verdiği aidatla hizmet yılının çarp. Nispeti Hissesine düşen Lira Hatay Birinci Celâl Sürmeli 26/7/ ,08 S , ,72 İnegöl Ömer L. Gökçe 15/5/ » 1.600,11 İsparta A. Rıza Tuncay 12/10/ » 2.714,82 Karabük Mustafa Karagülle 1/6/ , » 2.655,43 Kars Birinci Ahmet Cankorur 14/9/ , » 2.495,40 Kartal Cevdet Alsan 15/5/ , » 3.483,83 Kastamonu Süleyman Soyuyüce 8/3/ , ,16 Kırıkkale Birinci A. Hâkim Aktaş 24/8/ , ,33 Kırklareli M. Turgut Soyken 6/7/1956 rr X , S» 1.421,85 Kocaeli Birinci Rahmi Helvacıoğlu 8/12/ , » ,42 Koçarlı A. Cevdet Şahinci 11/4/ , » 825,29 Konya Birinci Yasin Canbulat 2/1/ , » 8.492,24 Konya İkinci Kâzım Tüzün 4/11/ ,776, » 8.679,03 Kütahya Birinci Ahmet Oğurtay 21/8/ , » 3.238,68 Lüleburgaz ö. Faruk Ergüney 20/4/ , ,62 Mardin A. Hamdi Numanoğlu 19/6/ , » 1.378,45 Menemen Mukbll Ertem 13/6/ , » 1.543,70 Milas İbrahim Uzun 11/9/ , » 3.095,81 Muğla Kerimi Ertem 9/7/ , » 2.522,67 Nazilli Birinci Hamdi Binbir 7/4/ , » 8.752,05 Nizip Fahrettin Yıldızeli 1/11/ , » Osmaniye Şakir Efendioğlu 18/8/ , » 2.289,89 Perşembe Tahsin Kılıçoğlu 16/1/ , » 717,41 Rize H. Sabri Bilgin 17/9/ , » 2.075,75 Sarayköy Süleyman Cincinoğlu 4/9/ , » 1.096,31 Silifke Yahya Uyanık 18/4/ , » 1.297,89 Sinop A. Tevfik Inceoğlu 1/2/ ?, 952, » 1.671,30 Sivas Birinci Yılmaz Atâkanlı 15/12/ ,23 ] » 9.504,97 Söke Oğuz Akıncılar 23/2/ , » 3.026,23 Tavşanlı İbrahim Sirel 7/9/ , » 1.050,45 Terme Muzaffer Güler 2/4/ , » 1.653,72 Tire Hikmet Bengisu 8/4/ , » 2.510,24 Tokat Nuri Karaca 24/6/ A 3.684, » 1.174,91 Trabzon Fehmi Tosun 8/1/ , » ,38 O Uzunköprü Kemaıl Tamer 19/10/ , » 366,53 u Ünye Nejat Çoldur 1/8/ , » 3.480,54 Van Muttalip özdemir 2/7/ , » 682,97 Yalova Salih Z. Çağatay 1/7/ , » 2.920,67 TOPLAM , ,52 * 136 Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 1 Cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatlariyle grup numarası aşağıda belirtilen tezgâhlar 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince mütaahhit namı hesabına açık artırma ve eksiltme ile satın almacaktır. 2 İhale 9 Şubat 1965 Salı günü saat 11 de Ankara Kızılay Sakarya Caddesi Şahinoğlu İş Hanı kat 3 ide Akşam Erkek Sanat Okulu Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler ihaleye ait idari ve fenni şartnameleri her gün mesai saatleri içinde yukarıda adresi yazılı Okulumuzda görebilirler. Tezgâhların tamamı bir tüm olarak kabul edilmektedir. Bu miktar bölünemez ve bir miktarı için teklif verilemez. 4 Taliplerin muvakkat teminatlarını yatırarak makbuzunu ve ticaret odası belgelerini beraberlerinde getirmek suretiyle Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. Grup No: 8, cinsi : Şerit testere tezgâhı, miktarı : 10 aded, muhammen bedeli : , lira, muvakkat teminatı : 2.625, lira. 425 / 4-1 e PTT Genel Müdürlüğünden : İnşaat ilânı 1 1( ) TL. keşif bedelli Horasan PTT binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı (11.250) liradır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Erzurum PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 12/2/1965 Cuma günü saat 16 da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İstekliler 9/2/1965 Sah günü saat 17,30 a kadar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş- vurarak iştirak belgesi alacak ve teklif mektuplarını eksiltmenin açılma saatinden bir saat evvel Kurul Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 5 İdare, eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 431 / Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : Vilâyeti : İstanbul, Kazası : Eyüp, Köyü veya Mevkii : Akp-.nar Karaburun, Madenin cinsi : Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi : 13 Haziran 1959, Numarası : 32/408. Hudutları : Kuzeyi ve Doğusu : «A» noktasından Akpmar tahlisiye kulübesine doğru hat. Güneyi : Akpınar tahlisiye kulübesinden Alantepe Deresi mansabma doğru hat. Batısı : Alantepe Deresi mansabmdan Karadeniz sahilini takiben hudut başlangıcı olan «A» noktasına eğri hat. «A» tekatü noktasının tarihi : Balaban Köyü Camünden Karaburun Köyü Camiine çekilen düz hattın temadisinin denizi kestiği nokta (Beton sütun) Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü İçin Bahçelievler Ankara 2 nci Cadde 7 nci Sokağı No. 1/3 de Hüseyin Ökten'in uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. İtirazı olanların 20 Ocak 1965 tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 155 / 2-2 Başbakanlık Devlet Matbaası

9 28 Ocak 1965 RESMİ GAZETE Sayı:11918 İÇİNDEKİLER Kararnameler Sayfa 6/4167 Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Ait İhalelere, Döviz Müsaadelerine,Vergi, Resim ve Harcların Maliyete Sirayetini Önliyecek Tedbirlere Dair Kararname 1 6/4205 Atanmalara Dair Kararnameler 1 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 22 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük 2 Genelgeler Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler İthalat : (65/7) 2 Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar : (65/6) 2 Tebliğ Tarım Bakanlığınca 4/1/1965 Tarih ve Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Dışticaret Rejimine Dair Tebliğ 2 İlanlar 3

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013 4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı si/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa si/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Bakanlıklar si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Mart

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı