İmalatı sırasında hangi madde kullanılırsa kullanılsın, bir filtre boyutu ve şekli birbirinden farklı çok sayıda kanal ve gözenekten oluşur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İmalatı sırasında hangi madde kullanılırsa kullanılsın, bir filtre boyutu ve şekli birbirinden farklı çok sayıda kanal ve gözenekten oluşur."

Transkript

1 SÜZME FİGEN TIRNAKSIZ üzme, akıcı bir sistemden, çözünmemiş parçaların/tanelerin ayrılması işlemidir. Bu işlem sırasında gözenekli yapıda olup, filtre (filter veya filter medium) olarak adlandırılan ve çözünmemiş parçaların tutulmasını veya ayrılmasını sağlayan bir malzeme kullanılır. Filtre, sıvı veya gaz olan akıcı ortamın geçişine izin verirken, tutulması istenen yapının geçişini engeller. Filtre yüzeyinde veya filtre içinde tutulan parçalara kabaca artık denir. Yüzeydeki artık kütlesine filtre keki, parçacıklarından ayrılmış akıcı karışıma da süzürıtü (filtrate) denir. Süzme, sadece filtre kekinin elde edilmesi amacıyla yapılıyorsa, bu işlem için kek süzme (cakefiltration) ifadesi kullanılmaktadır. Berraklaştırma terimi ise % 1'den daha az oranda katı parçacık taşıyan ve sadece berrak süzüntü eldesi İçin yapılan süzme işlemi için kullanılır. Steril filtrasyon ifadesi fiziksel veya kimyasal olarak dayanıklı olmadığı için diğer yöntemlerle sterilize edilemeyen çözelti veya gazların sterilizasyonu amacıyla kullanılan süzme işlemini belirtir. İmalatı sırasında hangi madde kullanılırsa kullanılsın, bir filtre boyutu ve şekli birbirinden farklı çok sayıda kanal ve gözenekten oluşur. Sıvıların süzülmesi, Şekil 4.1 'de şematik olarak gösterilen düzenekle yapılır. İşlem sırasında vakum veya basınç uygulanabilir.

2 VI Modern Farmasötik Teknoloji Hava basıncı v = ks (1-e) AAPg îll (4.2) Tablo 4.1 Sabit sıcaklıkta ve 200 kpa (=2 Bar) basınç altında suyun süzülme hızına, membran filtrenin yüzey alanı ile gözenek veya kılcal çapının etkisi 3 Membran Membranfiltreningözenek çapı filtrenin çapı 0.8 um 0.45 um 0.2 (im 25 mm 0.7 L/dak. 0.2 L/dak. 0.1 L/dak. 47 mm 4 L/dak. 1 L/dak. 0.5 L/dak. 142 mm 32 L/dak. 12 L/dak. 3.5 L/dak. 293 mm 63 L/dak. 40 L/dak. 17 L/dak. Şekil 4.1 Süzme işleminin şematik gösterimi yılında Poiseuille, basınç farkıyla herhangi bir sıvının kapillerden geçişini 4.1 eşitliği (Poiseuille eşitliği) ile açıklamıştır 2. V: k AP r 8 Lr (4.1) Bu eşitlikte V, sıvının akış hızını (cm/dak); r, kapillerin yarıçapını (cm); L, kapillerin uzunluğunu (cm); q sıvının viskositesini (cp) ve AP, sıvının kapillere giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkını belirtir. Kapillerin yarıçapının sıvının akış hızı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Mesela, sıvının içinden geçtiği kapillerin çapının 1/8 oranında azaltılması île aynı akış hızını elde edebilmek için uygulanması gereken basıncın yaklaşık 4000 kat arttırılması gereklidir 2. Kapiller çapının süzme hızına olan etkisi membran filtrelerde de açık olarak gösterilmiştir (Tablo 4.1). Poiseuille eşitliğine dayanılarak türetilmiş olan Kozeny- Corman eşitliği, herhangi bir süzme işleminde sıvının süzülme hızının, hangi parametrelere bağlı olduğunu belirten bir eşitliktir (4.2 eşitliği) 2. Bu eşitlikte A, filtrenin enine kesitinin alanı; AP, sıvının kapillere giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkını; g, yer çekimi İvmesini; r, sıvının viskozitesini; L, filtredeki kapillerin uzunluğunu; S, filtrenin yüzey alanını;, filtrenin gözenekliliğini ve k değeri genellikle 3 ile 6 arasında olan sabit bir değeri belirtir. Poiseuille ve Kozeny-Carman eşitliklerinin süzme işlemi için düşünülmesi durumunda, filtre içinde sıvının içinden geçeceği kapillerlerin eğri büğrülüğü dolayısıyla herbirinin uzunluğunun diğerinden farklı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca filtrenin boşluk hacminin tam olarak ölçülmesi de zordur. Darcy Eşitliği olarak bilinen eşitlik, bütün bunlar dikkate alınarak türetilmiş bir eşitliktir (4.3 eşitliği) 1 : V = K A AP L Tj (4.3) Bu eşitlikte filtrenin geçirgenlik sabiti olarak ifade edilen K değeri filtrenin ve filtre yüzeyinde birikmiş olan filtre kekinin fiziksel yapısına bağlıdır. L değeri ise, filtrenin kalınlığını göstermektedir. Sonuç olarak K ve L değerleri filtrenin süzme işlemine karşı gösterdiği direnci belirler. Berraklaştırma amaçlı süzmelerde, filtrenin kendisi oldukça büyük bir direnç gösterirken, kek süzme işleminde filtrenin gösterdiği direnç anlamlı olmamaktadır 4.

3 Süzme 51 Filtre yüzeyinde tutulacak olan parçaların büyük olması süzmeyi kolaylaştırır. Bunun nedeni filtre yüzeyinde gözenekli ve gevşek bir yapının oluşarak sıvının kolayca geçmesine izin verilmesidir. Buna karşılık küçük taneciklerin tutulacağı bir sıvının süzülmesi sırasında, filtre yüzeyinde gözenekliliği az bir tabaka oluşacağından, sıvı bu yapı içinden zor geçer ve süzme zorlaşır 1. Süzmeyi hızlandırmak amacıyla eşitliklerde belirtilen AP değeri, süzülecek karışımın basınç altında filtreye gönderilmesi veya süzüntünün toplanacağı kaba vakum uygulanması ile artırılabilir. Bu durum filtre yüzeyinde tutulacak olan tanecikler arasındaki gözenekliliğin azalarak geçirgenliğin (K) ve dolayısıyla süzme hızının azalmasına neden olabilir 1. K = 5S (1 e) (4.4) Bu eşitlikte filtre kekinin geçirgenliğinin (K), filtre yüzeyinde biriken tortunun gözenekliliğine ( ) ve tortuyu oluşturan parçacıkların spesifik yüzey alanına (S) bağlı olduğu görülmektedir. Süzme hızını artırmak amacıyla, basıncın veya vakumun şiddetinin artırılması, filtre yüzeyindeki tortuyu oluşturan taneciklerin arasındaki boşluğu, yani gözenekliliği (E ) azaltacaktır (Şekil 4.2). Bu nedenle gözeneklilik değerindeki küçük bir değişim, süzme hızı üzerinde anlamlı ölçüde etkili olur. Tanecikler) arası boşluk^ Sıkışan ve şekii değiştiren tanecikler Azaltılmış ' boşluk hacmi Sılyşan ve şekiı dectıstıren ranectkıer Azaltılmış, boşluk hacmi Süzme işlemi devam ederken filtre yüzeyinde zamanla taneciklerden oluşan bir tabaka birikecektir. Bu tabakanın kalınlığının artışı süzme hızını azaltır. Tabakanın kalınlığını azaltmak için filtrenin yüzey alanının artırılması gerekir. Süzme hızını artırmak amacıyla yüzey alanı daha geniş olan tek bir filtrenin kullanımı her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda ya paralel olarak birbirine bağlı olan küçük süzme birimleri ya da kartuş filtreler kullanılabilir. Membran filtrelerde ise durum biraz daha farklıdır. Bu filtreler gözenekli olmaları nedeniyle büyük bir boşluk hacmine sahiptir. Filtredeki herbir gözenek bir kılcal gibi davranır. Dolayısıyla süzme hızını, süzülecek sıvı ile filtre maddesi arasındaki değme açısı ve sıvının yüzey gerilimi etkiler 4. Süzme Mekanizması Süzme sırasında parçacıklar değişik mekanizmalarla filtrelerde tutulurlar 15. Süzmenin ilk aşamalarında, filtrenin kendisi süzmeyi etkileyen en önemli etkendir. Zamanla filtre yüzeyinde ve/veya filtrenin içinde parçacıklar birikmeye başlayacağından, bunlar da süzmeye karşı bir direnç oluştururlar. Süzme işlemi değişik mekanizmalarla gerçekleşir. Süzmenin hangi amaçla yapıldığına ve süzülecek karışımın özelliğine göre uygun bir filtrenin kullanılması gerekir. Süzme mekanizmalarından birincisi, yüzeyde tutulma mekanizmasıdır. Filtrenin gözeneklerinin, tutulması istenen taneciklerden daha küçük olması durumunda, parçacıklar filtrenin yüzeyinde kalır. Bu mekanizma ile süzen filtreler kısa sürede tıkanır ve süzme hızları çok yavaşlar. Bu filtrelere yüzeysel süzme yapan filtreler denir. Bunlar özellikle, süzülecek sıvıdaki parçacıklara gereksinim var ise kullanılırlar. Bunun nedeni, karışım içindeki parçacıkların tümünün filtre yüzeyinde birikmesi ve oluşan bu filtre kekinin çok az bir kayıpla yüzeyden alınabilmesidir. Şekil 4.2 Tortuyu oluşturan taneciklerin basınç veya vakum altındaki davranışları 1 Süzülecek sıvının viskozitesinin azaltılması da sıvının filtre içinden geçiş hızını artırır. Bu nedenle herhangi bir bozulmaya neden olmaması durumunda süzülecek karışımlar ısıtılabilir. Bir diğer süzme mekanizması "impingement"'olarak adlandırılan çarpma ve çökme mekanizmasıdır. Süzme işlemi sırasında süzülecek sıvı bir engelle karşılaştığında, sıvının akış yönünde bir miktar sapma meydana gelir. Bu sırada sıvı ile birlikte hareket eden bazı parçacıklar ağırlıkları nedeniyle sıvıyla aynı hızda hareket edemez ve karşılaştıkları bu engele çarparak burada kalırlar. Bu

4 VI Modern Farmasötik Teknoloji parçacıklar ağırlıkları nedeniyle takıldıkları yüzeyden sıvı akışına rağmen ayrılamazlar. Diğer parçacıklar ise karşılaşacakları başka bir engelde tutulmak üzere yollarına devam ederler. Böylece filtre içinde önce büyük parçacıklar tutulmaya başlanır (Şekil 4.3). Süzülecek sıvınm akış yönü nedeni, parçacık ile filtrenin imal edildiği maddenin elektriksel olarak zıt yüklerde olmasıdır. Sonuçta parçacık filtreye hangi noktada değerse, o noktada tutulur (Şekil 4.3). Derinlemesine süzme yapan filtrelerin, gözenek boyutundan daha küçük parçacıkları tutabilmelerinin bir nedeni de budur. Bu mekanizma, havanın toz parçacıklarından temizlenmesi için süzülmesi sırasında kullanılan yöntemin esasını oluşturur. Boyutu filtre gözeneğinden az olan bir parçacığın filtre içinde elektrostatik bir çekim ile tutulmasında sadece zıt yükler etkili değildir. Süzülecek sıvının filtre içinden geçiş hızı, sıcaklık ve elektrolit varlığı bu tutulmayı etkilemektedir. Mesela sıcaklığın artması ile parçacığın hareketliliği (Brown hareketi) artar. Sonuçta gözenek veya kanal içinde sıvı ile beraber ilerlerleyen parçacığın, tutulmasını sağlayacak olan gözenek veya kanal duvarına çarpma olasılığı da artar. Ayrıca akış hızının azalması, parçacığın filtre ile etkileşme ve çekim kuvvetlerinin etkisi altına girmesini kolaylaştırır. A B ve C D Elektrostatik etki ile tutulma impingement ile tutulma Brown hareketi Taneciklerin hareket yönü Şekil 4.3 Çarpma ve çökme mekanizması ile elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkili olduğu süzme mekanizmasının şematik gösterimi 1,5 Elektrostatik çekim kuvvetleri parçacıkların filtreye tutulmalarını sağlayan diğer bir etkendir. Bu mekanizma ile, boyutu filtrenin gözeneğinden daha az olan parçacıkların filtre tarafından tutulması sağlanır. Bunun Derinlemesine süzme Filtre Çeşitleri Filtreler genellikle, Yüzeysel süzme yapan filtreler, Derinlemesine süzme yapan filtreler, Membran filtreler olmak üzere üç temel gurupta incelenirler. Yüzeysel süzme yapan filtreler: Parçacıkları sadece yüzeylerinde tutan filtrelerdir. Plastik veya metal tabakaların belli gözenek çapında delinmesi ile elde edilebilirler. Ayrıca selüloz, yün veya metal ipliklerin dokunması ile hazırlanmış bazıfiltrelerde bu gruba girer (Şekil 4.4). Yüzeysel süzme Süzüntü Süzüntü Şekil 4.4 Yüzeysel ve derinlemesine süzme 6

5 Süzme 53 Derinlemesine süzme yapan filtreler: Kullanılan bazı filtreler kalın ve gözenekli bir yapıdadır. Bunlar süzme işlemi sırasında sıvının geçişine izin verirken, parçacıkları iç yapılarında tutarlar. Bu nedenle bunlar derinlemesine süzme yapan filtreler olarak adlandırılır. Cam veya metal iplikçiklerin ya da cam, metal veya seramik tozlarının, ya da bazı polimerlerln basınç altında sıkıştırılması sonucu elde edilirler (Şekil 4.4). Dokunarak hazırlanan filtreler (filter cloth, woven filter), sentetik veya doğal ipliklerden imal edilmişlerdir. Bunlar yüzeysel süzme yapan filtrelerdir. Üretildikleri ham maddeye bağlı olarak herbir filtrenin dayanabileceği sıcaklık değeri, asite veya baza karşı gösterilen direnç ve üretim maliyeti değişmektedir. Dokuma filtreler için kullanılacak en ucuz iplik pamuk ipliği, en pahalı iplik ise teflon ipliktir. Naylondan dokunarak imal edilmiş filtreler farmasötik kullanım için çok uygundur. Kekin kullanılacağı süzme işlemlerinde son derece düzgün bir yüzey oluşturan naylon filtrelerin molekülleri tutma özellikleri ihmal edilebilir düzeydedir. Hem pamuk hem de naylon dokuma filtreler otoklavda sterilize edilebilir. Teflondan dokunarak hazırlanmış filtreler ise, inert ve fiziksel olarak dayanıklı olmaları nedeniyle, çoğu sıvı için rahatlıkla kullanılabilir. Paslanmaz çelik iplerden dokunarak hazırlanmış filtreler ise dayanıklı, kolay temizlenen ve özellikle kek süzme için çok uygun filtrelerdir 4. Dokuma işlemi yapılmadan imal edilmiş filtreler (non woven filter) ise, keçe filtreler, bonded filtreler (bonded fabrics) ve filtre kağıtları olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Keçe filtreler lifli yapıdadır ve gözenek çapları bellidir. Düşük basınçta bile büyük bir süzme hızına sahiptirler. Doğal veya sentetik özellikte olabilen bu filtreler derinlemesine süzme yaparlar 4. Bonded filtreler, dokumacılıkta kullanılan İpliklerin çözücü ve plastikleştirici maddelerle birbirine bağlanması sonucu elde edilirler. Değişik maddelerle etkileşmeleri nedeniyle, ilaç imalatında kullanımları çok sınırlıdır. Gözenek çapları belli ve düşük maliyetli filtrelerdir. Genellikle beyaz renkli olup, yüzey alanının artırılması amacıyla kırıştırılmışlardır 4. Filtre yardımcıları: Bazı durumlarda filtre tarafından tutulacak parçacıkların doğrudan filtre yüzeyinde birikerek süzme hızını azaltmasını engellemek için filtre yardımcıları (filter aids) denen maddeler kullanılır. Bunlar filtre yüzeyinde gözenekli bir filtre keki tabakası oluşturarak, derinlemesine süzme yapan filtrelerde olduğu gibi parçacıkları içlerinde tutarlar. Süzüntüdeki herhangi bir molekülü tutma veya kimyasal etkileşme gibi istenmeyen bir duruma neden olmazlar. Bu amaçla saf silika, perlit (aluminyum silikat), bentonit, değişik killer, magnezyum karbonat, talk, selüloz ve karbon tozu kullanılır. Selüloz, süzülecek karışımın silika ile bir geçimsizliği varsa tercih edilir. Karbon sadece kuvvetli alkali çözeltilerin süzülmesinde önerilmektedir. Talk ve saf Si0 2, kil veya kömürün aksine molekülleri adsorblayıcı özellikte değildir. Bu nedenle en fazla kullanılan filtre yardımcılarıdır. Killer, sulu ortamda şişmeleri nedeniyle, sadece sabit yağların süzülmesinde kullanılır. Filtre yardımcılarının inert olması ve süzülecek karışımda çözünmemesi gerekir. Ayrıca bu maddelerin toz taneciklerinin basınç veya vakum altında şekil değiştirmemesi, basılmaması, yani süzme sırasında gözeneksiz bir tabaka oluşturmaması ve girintili çıkıntılı olması gerekir. Toz tanecikleri 3 pm ile 6 pm arasında olanlar düşük akış hızı sağlarken, 20 ^m ile 40 pm arasında olanlar yüksek akış hızı sağlar 2,4. Filtre yardımcılarının süzme işleminde kullanılabilmesi için bu maddelerin önce sıvı ortamda seyreltik süspansiyonları hazırlanır ve bu karışım toz tanelerini geçirmeyecek bir filtreden süzülür. Bu işlem sırasında toz tanecikleri filtrenin üstünde kalırken, sıvı kısım kolayca süzülürerek akar. Uygulanan bu işlem, istenen kalınlıkta filtre keki oluşana kadar birkaç defa tekrarlanır. Bu tip filtre keki kullanılarak yapılan süzmede amaç sıvıların berraklaştırılmasıdır. Selülozdan imal edilmiş filtre kağıtları hem yüzeysel, hem de derinlemesine süzme yapabilir. Bunlar eczacılıkta kaba süzme yapmak amacıyla kullanılır. Süzme işlemi sırasında elde edilen süzüntünün ilk birkaç mililitresi, filtre kağıdından gelen parçaların uzaklaştırılması için tekrar süzülecek sıvı içine aktarılır veya atılır. Membran filtreler: Eczacılık alanında çok önemli bir yere sahip olan membran filtreler: İlaç üretimi sırasında filtre kullanılması gereken her aşamada, Başka bir yöntemle sterilize edilemeyen sıvıların süzme ile sterilize edilmesi işleminde, havanın veya bazı gazların sterilize edilmesinde,

6 VI Modern Farmasötik Teknoloji il) (2) Şekil 4.5 1: Sünger görünümündeki membran filtrenin elektron mikroskobunda 2500 kez büyütülmüş görüntüsü (A, filtrenin yüzeyi; B, filtre enine kesildiğinde oluşan kenar; C, filtrenin enine kesiti) 3 2; Nükleer tip membran filtrenin kez büyütülmüş görüntüsü 6 PolîtetrafloroetHen (PTFE, teflon) Şekil 4.6 Değişik polimerlerden imal edilmiş bazı filtrelerin yüzeysel görüntüleri 3 Bazı analizlerde kullanılacak olan tampon, reaktif veya örnek sıvıların süzülmesi işleminde, Mikrobiyolojik ve radyokimyasal çalışmalarda kullanılır. Geniş bir kullanım alanına sahip olmaları nedeniyle, bu filtrelerle ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. Membran filtreler ince ( jjm), esnek ve gözenekli yapıda olup selüloz esterleri (selüloz asetat veya nitrat), poliamit, poliester, polivinil klorür, poliviniliden diflorür, naylon, polikarbonat, polipropilenpolisülfon veya teflon (politetrafloroetilen, PTFE) gibi değişik polimerler kullanılarak imal edilmiş filtrelerdir. Enine kesitlerinin elektron mikroskobundaki görüntüleri genellikle süngere benzer ve yüzeysel görüntüleri imal edildikleri maddeye veya polimere bağlı olarakfarklılık gösterir (Şekil 4.5 ve 4.6). Membran filtreler bazı özelliklere sahiptir 2 " 4 ' 6 ' 7 ' 0. Bunlar:

7 Süzme 55 Tipine göre değişmekle beraber bir membran filtre- nin yaklaşık % 60-80'i hava ile dolu gözeneklerden oluşmaktadır. Bu filtreler son derece düzgün yüzeyli olarak görünürler, insan gözünün görme sınırı 40 pm olduğuna göre, filtrenin gözenekleri bu sınırın çok altındadır. Bufiltrelerlesüzme ya basınç altında ya da vakum uygulanarakyapılır. Süzme işlemi sırasında süzüntüyü tutma özellikleri düşüktür, bu durum özellikle küçük hacimli süzme işlemlerinde çok önemli olmaktadır. İçinde herhangi bir etkin madde bulunan bir çözel- tinin süzülmesi sırasında bu maddenin membran filtrelere adsorbsiyon olasılığı çok azdır. Çok büyük bir kısmının sterilizasyonu mümkündür. Steril süzme amacıyla kullanıldıklarında yapılarında bakteri üreme olasılığı çok azdır. Süzme işlemi sırasında süzüntüye genellikle kendilerinden herhangi bir yapı veya molekül vermezler. Ancak üretimleri sırasında kullanılan bazı maddelerin süzüntüye geçebileceği akılda tutulmalıdır. Bu katkı maddelerinin kullanım oranı, membran filtrenin türü ve üretim yöntemine göre değişir ve filtre ağırlığının en fazla % 15'i kadardır. Dolayısıyla bu durum önemli olmayabilir. Bazı özel durumlar için (doku kültürü çalışmaları veya çok küçük hacimli sıvıların süzülmesi gibi) özel membran filtrelerin (nükleer membran filtre) kullanılması gerekir. Tablo 4.2 Sterilizasyon amacıyla kullanılan membran filtrelerin (0.2 pm) bazı özellikleri 10 Filtre tipi Süzülebileıı Süzülmesinden kaçınılması karışımlar gereken sıvılar Hidrofilik özellikte olanlar Selüloz asetat Sulu çözeltiler Benzîl alkol, etanol, propilen glikol, dimetilformamit Selüloz asetat/nitrat Sulu çözeltiler Benzil alkol, etanol, propilen glikol, dimetilformamit Rejenere selüloz Sulu çözeltiler ve eczacılıkta kullanılan çözücüler Dayanıklı Akrilik ko-polimer Sulu çözeltiler alkoller, Dimetilformamit (nylonlu) Glikoller Nylon 66 (poliamit) Sulu çözeltiler ve eczacılıkta kullanılan çözücüler Dayanıklı Polikarbonat Sulu çözeltiler Benzil alkol ve dimetilformamit Polisülfon Sulu çözeltiler Benzil alkol ve dimetilformamit Poliviniliden diflorür Hidrofobik Özellikte olanlar % 35'e kadar organik çözücü içeren sulu çözeltiler Polietilen veya polipropilen Hava, su içermeyen çözücüler, Dayanıklı Politetrafloroetilen (Teflon) filtre önce metanolle ıslatılırsa sulu çözeltiler Aseton ve dimetilformamit Poliviniliden diflorür Hava, su içermeyen çözücüler, Aseton ve filtre önce metanolle ıslatılırsa dimetilformamit sulu çözeltiler

8 VI Modern Farmasötik Teknoloji Membran filtreler, özellikle büyük hacimli veya tutulması gereken parçacık miktarı fazla olan karışımların süzülmesinde kolayca tıkanabilirler. Maliyeti artıran bu durumu engellemek için, membran filtrenin önünde kullanılan ve filtreyi kolayca tıkayacak kaba parçacıkların tutulmasını sağlayan uygun özellikli önfiltrelerin kullanılması gerekir. Membran filtreler çok ince olmalarına rağmen, hem yüzeysel, hem de derinlemesine süzme yaparlar. Süzülecek kanşım içinde tutulması gereken yapıları hem yüzeylerinde, hem de gözenek veya kılcallarının içinde tutma özelliğine sahiptirler. Bütün membranfiltrelerçelik, teflon, polikarbonat veya polipropilenden imal edilmiş özel tutucular içinde kullanılırlar. Bazıları ise kartuş şeklinde hazırlanmıştır. Membran filtreler farklı gözenek çapına, farklı % gözeneklilik oranına ve farklı kimyasal geçimliliğe sahiptirler. Süzme işlemine geçmeden önce süzülecek sıvının çözücüsü ile kimyasal uyumlu olan maddeden imal edilmiş membran filtrenin seçilmesi gerekir (Tablo 4.2). Özellikle asit, baz veya organik çözücüleri taşıyan karışımların süzülmesinde bu konu çok önemli olmaktadır. Mesela kloroform içeren bir karışımın veya 1 N NaOH çözeltisinin süzülmesinde selüloz asetattan imal edilmiş bir membran filtrenin kullanılmaması gerekir. Teflondan imal edilmiş membran filtrelerin ise, kimyasal uyumu çok iyidir 4. Membran filtrelerin gözenek çapları çok küçük olmakla birlikte, boşluk oranları çok yüksek olduğu için, süzme hızları buna bağlı olarak yüksektir. Bu filtrelerin sahip olacakları en düşük gözenek çapı 0.1'pm dır. Bu, çapı 0.1' im den büyük olan her parçacığın tutulabileceği anlamına gelir 3.Tutulması gereken parçacığın boyutuna bağlı olarak uygun gözenek çapına sahip membran filtre seçilmelidir (Tablo 4.3). Membran filtre İmalatı: Membran filtrelerin İmalatı genellikle gliserin veya etilen glikol gibi hidrofilik madde içeren uygun bir çözücü karışımında filtre hammaddesinin çözünmesi daha sonra bu karışımın hareketli bir yatak üzerine belli bir kalınlık oluşturacak şekilde yayılması ve çözücünün uzaklaştırılarak geriye matris özelliğinde gözenekli ve kılcal bir yapının kalması şeklinde olmaktadır. Çözücü karışım içinde hidrofilik madde kullanılmasının nedeni, matrisin gözenekli bir yapıda olmasını sağlamaktır. Sıcaklık ve nem oranının denetlenmesi sonucu çözücünün belli bir hızda buharlaşması ile matris yapının oluşması sağlanır. Gözenekli yapı oluştuktan sonra ve son kurutma işleminden önce, filtre su ile yıkanarak içinde hapsedilmiş hidrofilik madde uzaklaştırılır. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ise gözenekler sadece hava ile dolu hale gelir 5,6. Tablo 4.3 Membran filtrelerin gözenek çapına bağlı olarak tutabilecekleri parçacık türü 4 Gözenek çapı Tutulacak parçacık tipi 0.2 (0.22) pm bütün bakteriler 0.45 im bütün koliform grubu bakteriler 0.8 pm havadan gelen tüm parçacıklar 1.2 pm canlı olmayan tüm parçacıklar 5 pm insan organizmasındaki tüm hücreler Çok kullanılan bu imalat yönteminden başka nükleer tip membran filtrelerin üretildiği diğer bir yöntemde ise, polikarbonat veya poliesterden oluşmuş 5-10 pm kalınlığındaki filmler nükleer reaktör içinde yüklü parçacık akımında bırakılır 5. Daha sonra bu film asit banyosunda yıkanarak silindirik gözeneklerin oluşması sağlanır. Gözenek yoğunluğu ve boyutu, filmin reaktör içinde bekletilme süresine ve asitle yıkama işlemine göre değişmektedir. PTFE'den imal edilen membran filtreler ise, çekme ve uzatma yöntemi ile hazırlanır. Bu filtrelerin bir yüzü polietilen veya polipropilen İle desteklenmiştir. Membran filtreler ya disk şeklinde, ya da pliselenmiş/akordeon şeklinde katlanmış olarak imal edilirler 10. Üretici firmalar tarafından, bildirildiği şekilde katlanarak üretilmiş membran filtrelerin plastik veya çelikten imal edilmiş bir silindir içine yerleştirilip, kapalı bir birim haline getirilmesi ile elde edilen filtrelere Kartuş Filtre denilmektedir. Ultrafilteler: Bazı durumlarda gözenek çapı 0.1 'pm den daha az olan bir filtre gerekebilir. Bu durumda filtrenin süzmeye karşı göstereceği büyük direnci düşürmek için filtrenin kalınlığı azaltılır (0.1 pm'ye kadar). Bun-

9 Süzme 57 ların gözenek çaplan pm arasındadır. Bu tip membran filtrelere ultrafiltre denmektedir. Ultrafiltreler, süzmede etkili olmayan, ancak filtrenin fiziksel direncini artıran destek tabakası ile birlikte imal edilirler. Bu filtreler çözünmüş molekülleri ayırırlar ve gözenek çapları ile değil, tutabildikleri molekülün ağırlığı (Dalton) ile tanımlanırlar. Proteinler, peptitler ve enzimler bu filtreler yardımıyla daha derişik duruma getirilir ve ortamda bulunan elektrolit yapısındaki moleküllerden kurtarılabilirler (Şekil 4.7). Ayrıca bu filtreler kullanılarak su veya parenteral çözeltilerin pirojensiz duruma getirilmesi mümkündür. Ultrafiltrenin kullanıldığı ters-osmos yöntemi ile su, elektrolit moleküllerinden kurtarılarak saflaştırılabilir 2. Bir ultrafiltrenin enine kesiti Şekil 4.8'de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi yüzeyde son derece ince bir bölge ve bunun altında daha kaba görünüşlü bir bölge bulunmaktadır. Bu filtreler selüloz maddelerden veya pollsülfondan imal edilmektedirler 3-7. Basınçlı Sıvı Derişik Y çözeltisi Şekil 4.7 Ultrafİltrasyon işleminin şematik gösterimi 4 Havanın veya bazı gazların süzülerek sterilizasyonu için PTFE'den imal edilmiş hidrofobik membran filtreler kullanılır. Bunlar ısıya dayanıklı ve tekrar tekrar otoklavlanabilen filtrelerdir. Gözenek çapları 0.2 pm olup, hem yüzeysel süzme, hem de elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkisiyle, bundan daha küçük olan parçacıkları tutarak derinlemesine süzme yaparlar. Bu filtreler önce etanol gibi küçük molekül ağırlıklı bir alkol ile ıslatıldıktan sonra sulu çözeltilerin süzülmesinde de kullanılabilir. Membran filtrelerde yapılan bazı temel denetimler Sterilizasyon amacıyla kullanılan filtrelerin 0.2 pm boyutundan daha büyük parçacıkları tutup tutamadığının denetimi için, boyutu 0.3 pm olan Pseudomonas diminuta kullanılır 11. Bu denetim, sadece gözenek çapı hakkında bilgi verir, kullanılan filtrenin bütünlüğünün bozulup bozulmadığı hakkında tam bir bilgi vermez. Özellikle süzme ile sterilizasyon sırasında kullanılacak membran filtrenin çatlak veya yırtık içermemesi, yani bütünlüğünün bozulmamış olması, ürünün steril olması için "olmazsa olmaz" bir koşuldur. Bu nedenle süzme öncesi ve sonrası kullanılan filtrenin bütünlük denetiminin yapılması şarttır. Süzme öncesi yapılan bu denetimler sorunu başta saptayarak zaman, emek ve para kaybını önler. Süzme sonrasında ise en azından süzme işleminden kaynaklanan bir sorunun yaşanmadığını gösterir. Bu denetleme genellikle kabarcık noktası testi (bubbiepoint test) uygulanarak yapılmaktadır 10. Bu denetime göre, sağlam bir membran filtrenin yapısındaki gözenek ve kılcallarda tutulmuş olan sıvının dışarı atılması için, belli bir gaz basıncı gerekmektedir. Bu basınç değeri herbir filtre için üretici firma tarafından saptanıp belgelenir. Filtrenin bütünlüğünde bir bozulma olduğunda, gözenek çapında bir artış olacağından sıvının uzaklaştırılması için daha az bir basınç gerekecektir. Şekil 4.8 Bir ultrafiltrenin enine kesiti (x8800) 7 Bu denetim için önce membran filtre uygun bir sıvı ile ıslatılır. Islatma amacıyla hidrofilik filtreler için su, hidrofobik filtreler için metanol veya isopropil alkol kullanılır 6. Daha sonra filtreye basınçlı gaz gönderilerek filtrenin diğer tarafından gazın çıkıp hava kabarcıkları oluşturması sağlanır (Şekil 4.9). Böylece kabarcıkların oluştuğu en düşük basınç saptanmış olur. Bu basınca

10 VI Modern Farmasötik Teknoloji kabarcık noktası basıncı denir. Membran filtrelerin gözenek çapları büyüdükçe kabarcık noktasını gösteren basınç değerleri azalır. Mesela 1.2 pm gözenek çapına sahip bir membran filtrenin kabarcık noktasının 0.84 kg/cm 2 olduğu, 0.45 pm gözenek çapına sahip diğer bir membranfiltreiçin bu değerin 2.32 kg/cm 2 olduğu ve 0.22 pm gözenek çapına sahip membran filtre için ise 3.87 kg/cm 2 olduğu bildirilmiştir 7. Difüzyon bölgesi Kabarcık j noktası, Çözelti Gaz basıncı filtre yüzeyindeki çözelti irhava kabarcıkları Şekii 4.9 Kabarcık testinin şematik gösterimi 5 Membran filtre üreten firmalar ürettikleri herbir membran filtre çeşidi için kabarcık noktası basıncını tespit ederler. Bu amaçla Şekil 4.10'da görüldüğü gibi basman artışına bağlı olarak gönderilen gazın akış hızının nasıl değiştiği incelenir. Sağlam bir membran filtre için bu grafikte bir kırılma noktası vardır. Birinci aşamadaki basınçlarda (difüzyon bölgesi), gönderilen gazın basıncı o kadar düşüktür ki, gaz filtredeki gözenekleri doldurmuş sıvı içinde çözünerek kanallar içinde sıvıyla beraber hareket eder vefiltreyisıvı İçinde terk eder. Bu durumda filtrenin diğer tarafında herhangi bir kabarcık oluşamaz. Kırılma noktası olarak gözlenen basınçta {kabarcık noktası basına) ise, gönderilen gaz gözeneklerdeki/kanallardaki sıvıyı önüne katarak filtre dışına doğru iter ve kabarcık oluşumuna neden olur. Bu basınç değeri filtre üreticisi tarafından kullanılacak olan kabarcık noktası basıncıdır. Steril filtrasyondan önce ve sonrafiltreiçin bütünlük denetimi yapılırken, kabarcıkların oluştuğu basınç değeri ile filtre üreticisinin belirttiği basınç değeri aynı olmalıdır. Deneysel olarak gözlenen kabarcık noktası basıncının daha düşük olması membran filtrenin hasarlı olduğunu gösterir. Şekil 4.10 Kabarcık noktası basıncının, basınç/gaz akış grafiğinden saptanması 5 Kabarcık testinin esası 4.5 eşitliğine dayanmaktadır. Bu eşitlik, "d"çapındaki bir kılcalın içinde bulunan, yüzey gerilimi "y" ve kılcalla arasındaki değme açısı 0 olan bir sıvının dışarı atılması için uygulanması gereken gaz basıncını verir."k", kılcalın eğri büğrü olması nedeniyle kullanılan şekil düzeltme faktörüdür, içindeki boşluk veya gözenekleri birer kılcal olarak düşünülen membran filtreler için "P" basıncı kabarcık noktası basıncıdır. Bu basınç, yapısında çok daha küçük çaplı gözenekleri de bulunduran bir membran filtrenin en büyük çapa sahip kılcal veya boşluklarından ileri gelen basınçtır 4 " 6. P = 4K7C0SÖ (4.5) Burada konu edilen kabarcık denetimi, disk şeklinde olan membran filtrelere uygulanabilir. Kartuş tipi membran filtrelerin kontrolü için,filtreninoldukça büyük yüzey alanına sahip olması nedeniyle, su ile dolu gözenek ve kanalların içinde gazın veya havanın difüzyonunun ölçülmesi (difüzyon testi) en pratik yoldur. Üretici firmanın belirttiği basıncın uygulanması ile gaz veya hava filtrenin gözeneklerindeki sıvı içinde çözünür ve gözeneklerden geçer. Bu arada membrandan geçen havanın toplam hacmi veya uygulanan basınçtaki azalma ölçülür 10. Havanın veya gazın sıvı içinde difüzlenebilmesi için genellikle, kabarcık basıncının % 80'İ kadar bir basınç uygulanmaktadır. Filtreye gönderilen hava basıncı (p,) ile filtre çıkışındaki hava basıncı (p 2 ) arasındaki farkın ölçülmesine dayanan denetimde 4.6 eşitliği kullanılır. m D H P i Ï N = Mp r p 2 ) (4.6)

11 Süzme 59 Burada N, gazın permeasyon hızı (mol/zaman); L, membran filtredeki sıvının kalınlığı; D, sıvı içinde gazın difüzyon katsayısı; H, gazın çözünürlük değişmezi ve p, membran filtrenin boşluk hacmidir. Membran filtredeki sıvının kalınlığı (L),filtreiçindeki boşluğun tümünün sıvı ile dolması durumunda, membran filtrenin kalınlığına eşit olur. Hesap sonucunda kalınlığın artması demek, filtre içinde gözenek hacminin artmış olması demektir. Bu da membran filtrenin gözenek boyutunun artmış olduğunu gösterir. süzme alanı artırılmış ve süzme süresi kısaltılmış olur. Ayrıca sıvının iki membran filtre arasındaki dar alanda tek yönde sürekli olarak akışı, filtrelerin yüzeyinde parçacıkların birikmesini ve filtrelerin kısa zamanda tıkanmasını engeller. Bu teknikle fermentasyon ortamından antibiyotiklerin geri eldesi veya proteinlerin, herhangi bir hücre gurubunun veya virüs gibi yapıların sıvı içinde yoğunlaştırılması sağlanır 1. Endüstride Kullanılan Filtreler ve Süzme Teknikleri Filtreler arası kanal San trifüj kuvveti yardımıyla süzme: Bu süzm e tekri i - ğl ile genellikle kristal yapıdaki taneciklerin sıvıdan kurtarılması sağlanır. Kütledeki nem oranı en fazla % 2'ye kadar inebilir. Bu teknikle oluşan filtre kekinin uygun bir sıvı ile birkaç defa yıkanması mümkündür 1. Bu süzme sisteminde, çeperi delikli ve iç yüzü filtre İle kaplı olan bir kazan dönmeyi sağlayan bir motora bağlıdır. Kazana gönderilen süzülecek sıvı karışımı, motorun dönmesi sonucu oluşan santrifüj etki (merkezkaç etki) nedeni ile kazanın çeperine doğru itilir. Merkezkaç kuvveti sonucu sıvı kazan dışına çıkarken, kazanın iç yüzeyindeki filtrenin üzerine sıvıdan ayrılan tortu birikir. Bu teknikte santrifüjün oluşturduğu güç, yerçekiminin N 2.D katı kadardır. Burada N değeri, kazanın bir saniyedeki dönme sayısını, D ise kazanın yarıçapını ifade etmektedir. Sanayide bu amaçla kullanılan süzme kazanlarının yarıçapı 2 metreye kadar çıkabilmekte ve saniyede 20 devir yapabilmektedir. d) Sıvının membran filtre yüzeyini süpürmesi Fiftreye merfıbran uzunluğu boyunca gittikçe azalan süzme basıncı Şekil 4.11 Çapraz akışın sağlandığı mikrosüzmenin şematik gösterimi 3 Çapraz akışın sağlandığı süzme (cross-flow microfiltration): Bu süzme tekniğinde süzülecek sıvı filtreye dik olarak gönderilmez. Sıvı, aralarında çok dar boşluk bırakılarak birbirine paralel şekilde yerleştirilmiş filtrelerin arasına pompalanır (Şekil 4.11). Süzülecek sıvı deposu Bu dar alanda ilerlerken sıvının bir kısmı filtreden geçerek taneciklerinden kurtulur. Filtrenin gözenek boyutuna bağlı olarak süzülemeyen sıvı ise tekrar süzme sistemine gönderilmek üzere depoya geri döner (Şekil 4.12). Bir süzme birimi çok sayıda membran filtre çiftinden oluşur. Süzülecek sıvı hacmine bağlı olarak bu birimler paralel olarak birbirine bağlanabilir. Böylece Şekil 4.12 Süzme birimi 3

STERİLİZASYON FİGEN TIRN AKSIZ

STERİLİZASYON FİGEN TIRN AKSIZ STERİLİZASYON FİGEN TIRN AKSIZ ikrobiyolojîk yük (bioburden), bir üründe bulunan mikroorganizma (MO) sayısı ve türünü belirten bir ifadedir. Farmasötik Teknoloji açısından bakıldığında, üretilen formülasyon

Detaylı

Eleme "ıslak" veya "kuru" yapılabilir. Burada kuru eleme işlemi incelenmiştir.

Eleme ıslak veya kuru yapılabilir. Burada kuru eleme işlemi incelenmiştir. 1 4. MEKANİK AYIRMA (Ref. e_makaleleri) Karışımları bileşenlerine ayırma işlemleri iki sınıfta toplanır. Birincisi difüzyonal işlemleridir; bunlar, faz değişiklikleri veya bir fazdan diğer bir faza madde

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR: ELEKTROSTATİK BOYA OLARAK TOZ NEDİR? Yüzeylerin, eridiğinde sürekli ve düzgün bir film oluşturan tozlarla boyanması fikri 1950 lerde ilk ortaya çıkışından beri düzenli olarak gelişmiştir. Önceleri termoplastik

Detaylı

İki faz arasındaki yüzeye arayüzey (arafaz) denir. Arafazı oluşturan

İki faz arasındaki yüzeye arayüzey (arafaz) denir. Arafazı oluşturan NEVİN ÇELEBİ,TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM İki faz arasındaki yüzeye arayüzey (arafaz) denir. Arafazı oluşturan moleküllerin özellikleri, diğer iki fazı oluşturan ana fazların molekül özelliklerinden oldukça

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 7.1.1991 tarih ve 20748 sayı Kanuni Dayanağı: 4.9.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM UÇAKLARDA TAHRİBATSIZ MUAYENE 525MT0004

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM UÇAKLARDA TAHRİBATSIZ MUAYENE 525MT0004 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM UÇAKLARDA TAHRİBATSIZ MUAYENE 525MT0004 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI. (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar. Borular Ve Tüpler

6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI. (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar. Borular Ve Tüpler 1 6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar Borular Ve Tüpler Su, gaz, petrol gibi akışkanların bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılan kil, beton,

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI 1.1 SIHHİ TESİSAT VE ÖNEMİ Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma işlemidir.

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA -

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - NİHAT EĞRİ a CİHAT İMANCI b MEHMET SALİH AKPOLAT

Detaylı

ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM

ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM nformülasyon çalışmaları yeni bir etkin maddenin sentezlenip ilaç şeklinin tasarımı için gerekli

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ İÇME VE KULLANMA SU TESİSLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı