T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Temmuz 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : TBMM KARARI KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR Karar No Karar Tarihi: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun tarihli 126 ncı Birleşiminde karar verilmiştir. Kuruluşu : 7 Ekim Yasama Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 64. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmette etkililik ve verimliliklerini artırmak amacıyla yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı, b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, c) Bölge hizmeti süresi: Hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi, ç) Hizmet bölgesi: EK-2 Hizmet Bölgeleri ve Hizmet Puanları Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını, d) Hizmet puanı: EK-2 ye göre hesaplanan puanı, e) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

3 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 f) Yer değiştirme: Yöneticilerin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini, g) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları, ifade eder. Temel ilkeler MADDE 5 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Yöneticilerin kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde dengeli dağılımının sağlanması, b) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması, c) Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği, ilkeleri esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmeler Hizmet bölgeleri MADDE 6 (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları EK-2 de gösterilmiştir. Bölge hizmeti süreleri ve puanları MADDE 7 (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (2) EK-2 de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl daha yerlerinde kalabilirler. (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır. Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : Uygulama esasları MADDE 8 (1) Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanacak bir kılavuzla duyurulur. (2) Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir. Hizmet süresine bağlı olarak kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re sen yapılır. (3) Bu Yönetmelik kapsamında, yer değiştirme suretiyle atamalarda il milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilir. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilir. (4) Yöneticilerin yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanı, EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puanı ile EK-2 ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. (5) Yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır. Atamaya esas puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mazerete ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler Mazerete bağlı yer değiştirmeler MADDE 9 (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yöneticilerin isteği üzerine yer değiştirmeleri yapılabilir: a) Sağlık durumu, b) Eş durumu. (2) Sağlık durumuna bağlı yer değiştirmeler; a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

5 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 b) Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgelerindeki bir il e atanmasına karar verir. (3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler; a) Her iki eşin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde aile birliği, alt hizmet bölgesinde sağlanır. b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda şube müdürü ve üstü unvanlarda bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde aile birliği sağlanır. (4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler, mazereti ortadan kalkanlar ile gerekli sağlık şartlarını kazandıkları Komisyonca tespit edilenlerin eksik bölge hizmetleri tamamlattırılır. Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler MADDE 10 (1) Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanırlar. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamazlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atama yapılamayacak yerler MADDE 11 (1) Yöneticiler; a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere, b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az on beş yıl süre ile devamlı olarak ikâmet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddî ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, atanamaz. (2) Son genel nüfus sayımına göre; a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin EK-1 sayılı Cetvelinde dördüncü, beşinci ve altıncı bölge kapsamında bulunan il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu i aşan yerlere, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu i aşan yerlere, yapılan atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir. Performans ve yeterliğin belirlenmesi MADDE 12 (1) Bu Yönetmeliğe tabi yöneticilerin, bölge hizmetine bağlı yer değişikliklerinde esas alınacak performans ve yeterlikleri EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Daha önceki hizmet süreleri GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olduğu hizmet bölgesinde bölge hizmeti süresini tamamlayanların yer değişiklikleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süreleri, bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalıştığı hizmet bölgelerinde halen görev yaptığı unvanla aynı unvanda geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bir yıldan az kalan tamamlanmamış hizmet süreleri o bölgede tamamlanmış sayılır. (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle EK-2 de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgesi dâhilindeki yerlerde dört yıllık hizmet süresini tamamlayanlar hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. İlk defa yapılacak yer değişikliği GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

7 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

9 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

11 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan özürlü ibaresi engelli, özür ibaresi engel, 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan özürlü ibaresi engelli, akıl hastalığı ibaresi zihinsel engeli, 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan akıl hastalığı ibaresi zihinsel engel olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 24/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-31/3/ /7/ /3/ /9/ /5/ /12/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

13 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan özürlü ibaresi engelli, akıl hastalığı ibaresi zihinsel engeli olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 24/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-17/9/ /3/ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/4/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü ibaresi hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 27/4/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-21/8/ /2/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 17/2/1991 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendinde yer alan sakat ibaresi engelli, akıl hastalığı ibaresi zihinsel engeli, 55 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendinde yer alan akıl hastalıkları ibaresi zihinsel engel olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 17/2/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-30/9/ /7/ /2/ /3/ /10/ /2/ /4/ /6/ İstanbul Gelişim Üniversitesinden: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (5) Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu: yüksek lisansta CB (2.50) 65-74, doktorada ise BB (3.00) tür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

15 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 BA, BB, CB ve M başarılı; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır. Doktora ve sanatta yeterlilik programlarında AA, BA, BB ve M başarılı; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır. (7) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitüsünde %50, diğer enstitülerde %60 tır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 18 (1) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir. (2) Tüm programlarda M notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora ve sanatta yeterlilik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 12/6/ TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ ( SERİ: IV, NO: 28) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 65) MADDE 1 22/12/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28) in 18 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : Yönetimsel hakların kullanılması Madde 18 İhraççılar genel kurul toplantısının tarihini en geç ilgili düzenlemelerdeki sürede MKK'ya bildirir. Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin liste, genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanır. Bu listede pay sahiplerinin ve varsa bunların temsilcilerinin kimlik bilgilerinin ve pay oranlarının bulunması zorunludur. Listede bulunan asgari bilgiler ile listenin alınma yöntemi ve zamanı ile usul ve esasları MKK tarafından belirlenip ihraççılara duyurulur. MKK dan alınan bu bilgiler veriliş amaçları dışında kullanılamaz, bu konuda ihraççılar sorumludur. Sözkonusu listede yer alan hak sahipleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde genel kurul toplantısına katılabilir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 26 Türk Ticaret Kanununun 499 uncu maddesi çerçevesinde ihraççılar tarafından hak sahiplerinin pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek olmaksızın MKK nezdinde ihraççılar itibarıyla tutulan kayıtlar esas alınır. İhraççı tarafından Kurula iletilmek üzere talep edilen halka arza ve sermaye artırımına katılan pay sahiplerine ilişkin bilgiler ve ihraççının kar payı dağıtımı nedeniyle vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesini teminen talep edilen ilgili pay sahiplerine ilişkin bilgiler MKK'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ihraççılara iletilir. MKK dan alınan bu bilgiler veriliş amaçları dışında kullanılamaz, bu konuda ihraççılar sorumludur. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

17 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 4 Temmuz 2013 PERŞEMBE İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : 28697

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : 28697

19 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : 28697

21 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 2013/2014 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhale kayıt numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : Tel: (6 hat) - Faks: İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde her vardiyada 21 işçi (20 işçi + 1 ekip başı) olmak üzere toplam 63 işçi ile fabrika Meydan tesislerinde ayırma, doldurma - boşaltma ve temizlik işlerinin ±%20 toleranslı 80 gün süresince yapılması işidir. b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildiriden tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 80 gün). 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) Tarihi ve saati : 17/07/2013 Çarşamba günü saat İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5685/1-1

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 2013/2014 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım- Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar b) Telefon ve faks numarası : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam +/-%20 toleranslı ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur. Bölge Adı Kantar Adı Makine Tipi Makine Adedi Boşaltılacak Ton Fabrika Merkez Elektrik Sandıklı Merkez Dizel Sandıklı Emirhisar Dizel Sandıklı Türkakın Dizel Sandıklı Ekinova Dizel Toplam b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikasına bağlı Fabrika Merkez Kantarı ile Sandıklı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Sandıklı Merkez, Emirhisar, Türkakın ve Ekinova Kantarları c) İşin süresi : İşletme dönemi, Afyon Şeker Fabrikası 2013/2014 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir. Revizyon dönemi en geç tarihinde bitirilecektir. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 Km. / AFYONKARAHİSAR b) Tarihi ve saati : 25/07/2013 Perşembe günü, saat İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

23 4 Temmuz 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Diğer Hususlar İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5613/1-1 MÜLKİYETİ TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TAŞINMAZ BİR YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 1 - İdarenin a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu yerin a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Fabrikamıza ait olup, tapuda Tokat İli Niksar İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 110 ada, 3 parselde bulunan 2.612,65 m 2 yüzölçümlü Niksar Ziraat Bölge Şefliği ambarı Arsası üzerindeki 209 m 2 lik hangarın bir yıl süre ile kiraya verilmesidir. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası b) Tarihi ve saati : 16/07/2013 Salı günü, Saat 14: İhaleye katılabilme şartları ; İhaleye katılabilmek için; a) Kanuni ikametgah sahibi olmak, b) Türkiye de tebligat için adres bildirmek, c) İstenilen teminatı yatırmak, d) İstenilen diğer belgeleri vermek mecburidir. 5 - İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler; İhaleye çıkarılan taşınmazın kiralanması ihalesine katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) GERÇEK KİŞİLERDEN; a1) Teklif Mektubu, a2) Teminat Belgesi, a3) İmza Sirküleri, a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, a5) Şartnamenin istekli tarafından her sayfası imzalanmış örneği, a6) İkametgah belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği.

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2013 Sayı : b) TÜZEL KİŞİLERDEN; b1) Teklif mektubu, b2) Teminat belgesi, b3) İmza Sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, b5) Şartnamenin istekli tarafından her sayfası imzalanmış örneği, b6) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 6 - İhale dokümanı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 59,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7 - Teklifler, 16/07/2013 Salı Günü saat 14:00 e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8 - İstekliler tekliflerini, 209 m 2 lik hangar için vereceklerdir. 9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Kesin Teminat tutarı ihale bedelinin %6 sı kadar ve süresiz olacaktır Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5676/1-1 KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILMASI İHALESİ ERTELENMİŞTİR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 13 TEMMUZ 2013 tarih saat 14:00 de yapılacağı duyurulan Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, G-c pafta, 9 ada, 9 parselde kayıtlı 212 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 normal kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m 2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, natamam durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri yapılması ihalesinin Zarf Teslim Tarihi tarih saat 10:00, ihale tarihi tarih saat 14:30 a ertelenmiştir. 5714/1-1 DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 1 - Türk Kızılayı nca, Destek Personeli Hizmeti İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere adresinden ulaşılabilecektir.

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Sayı : 28839 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı