SİRKÜLER: 2014/046 BURSA,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER: 2014/046 BURSA, 13.06.2014"

Transkript

1 SİRKÜLER: 2014/046 BURSA, Konu: Yeni KDV Uygulama Tebliği Analiz Notları Sayın Mükellefimiz, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Katma DeğerVergisi Genel Uygulama Tebliği, KDV Kanunu'nun Kısım, Bölüm ve Madde düzenlemesine uygun şekilde hazırlanmıştır. Tebliğin; Mükellefiyet başlıklı birinci kısmında, KDV tevkifatı ile ilgili iade uygulaması dışında, eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel olarak korunmuştur. İstisnalar başlıklı ikinci kısmında, eski tebliğlerdeki düzenlemeve açıklamalar genel olarak korunmuştur. Matrah, Nispet ve İndirim başlıklı üçüncü kısmında, eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel olarak korunmuştur. KDV İadesinde Ortak Hususlar başlıklı dördüncü kısmında; *indirimli teminat uygulaması, *hızlandırılmış iade sistemi ve *özel esaslar ile *özel esaslardan genel esaslara dönüş gibi konularda değişlikler yapılmıştır. *Verginin Tarhı ve Ödenmesi başlıklı beşinci kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel olarakkorunmuştur. *Usul Hükümleri ve Çeşitli Hususlar başlıklı altıncı kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel olarak korunmuştur. Bu sirkülerimizde yeni KDV tebliğinin Genel Analizi sonucunda başlıklar halinde topladığımız (yapılan değişiklik ve yeniliklerdeki) önemli detayları analiz notu olarak sizlerin bilgisine sunmak istedik;

2 Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler 1.TEVKİFATLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ *Tevkifata tabi işlemelerdekdv iadesinde 5.000TL(4.000TL idi) ve üzerindeki mahsuben iade talepleri, önceden olduğugibi, sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. *5.000 TL yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu ile çözülecektir. *Ancak; *Külçe metal teslimleri, *Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, *Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, *Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, *Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, *Ağaç ve orman ürünleri teslimi, ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. (Tebliğ deki yeri: I/C ) 2.KDV İADESİ TALEBİ OLMASA DAHİ KDV İade talebi olmasa dahi,istisnaları tevsik edici belgeler, beyannamelerle birlikte vergi dairesine sunulacaktır. (Tebliğ dekiyeri: II/A.1.1.2, II/A.2.2, II/A.3.3 ve II/A.4.3) 3. ANTREPO VE KDV Antrepo işleticilerinin düzenleyeceği ardiye faturalarında KDV uygulaması: ardiye ücreti ithalatta KDV matrahına dahiledilecektir. (Tebliğ dekiyeri: III/A-2.) Buna göre, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadargeçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanunu nun (17/4o) maddesine göre KDV hesaplanmadığındanvergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilecektir. Ayrıca Tebliğde; malın ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etme si durumunda,gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlene bileceği gibi, antrepodan çekişsırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebileceği belirtilmiştir. 4. HİZMET İHRACATINDA KDV İADESİ Hizmet ihracından kaynaklanan KDV iadesinde: mahsuben iadeler için bundan böyle vergi inceleme raporu yada YMMraporu aranacak, nakden iade talepleri münhasıran vergi incelemesi sonucuna göre yerine getiri lecektir. (Tebliğ dekiyeri: II/A ) 5. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK Uluslararası Taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan iadelerde (md.14); mahsuben iade talepleri içinde vergi inceleme raporu ya da YMM raporu istenecektir. nakden iade talepleri yine eskiden olduğu gibi YMM raporu veya vergi inceleme raporuile yerine getirilecektir.(tebliğ dekiyeri:ii/c ve II/C-1.3.2)

3 6. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYEN YOLCULAR Türkiyede ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığı ndan "YetkiBelgesi" almak üzere başvuru yapabilmesi için, aranan şartlardan asgari özkaynak tutarı TL den TL yeçıkarılmıştır. (Tebliğ deki yeri: II/A-5.7.1) 7. TAŞIMACILIK FAALİYETİ YAPAN YABANCI KİŞİ/FİRMALAR FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILAN YABANCI KİŞİ/FİRMALAR Taşımacılık faaliyetini yapan yabancı kişi/firma ile fuar, panayır ve sergilere katılan yabancı kişi/firmalar, ödedikleri KDV niniadesini talep edebilmektedirler.önceki uygulamada taşımacılık ile ilgili iade taleplerinden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı UlaştırmaVergi Dairesi yetkiliiken, KDV Uygulama Genel Tebliği ile bu yetki Boğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMüdürlüğü veya Marmara Kurumlar VergiDairesi Müdürlüğü; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgiliolarakda bu faaliyetin yapıldığı yerdeki vergi dairesi başkanlığıveya defterdarlığın belirleyeceği vergi daireleri yetkili kılınmıştır. (Tebliğ deki yeri: II/A-6.2) 8. GEÇİCİ İHRACAT VEYA HARİÇTE İŞLEME Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurtdışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraçkaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmeyecektir. Diğer bir deyişle kesin ihracı öngörülmeyen mallar için ihraç kaydıyla teslim uygulaması mümkün değildir. (Tebliğ dekiyeri: II/A-8.1) 9. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulamasından tarım üreticileri de yararlanabilecektir. Buna göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onaybelgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olan tarım üreticileri de tecil-terkin uygulamasındanyararlanabileceklerdir. (Tebliğ dekiyeri: II/A-8.3) 10. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALIN İHRACATININ GERÇEKLEŞMEMESİ İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesihalinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gerekensürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV yi en erken ihraçsüresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak odönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkün olacaktır. (Tebliğ dekiyeri: II/A-8.7.) 11. DİİB KAPSAMINDA İHRACAT KDV Kanunu nun geçici 17. maddesi kapsamında teslimde bulunan dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükellefin,iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu mallarınüretimi için geçici 17. madde kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödeme diği KDV tutarı düşüldükten sonra kalantutardan fazla olamayacaktır. (Tebliğ dekiyeri: II/A-9.1.)

4 12. DİİB KAPSAMINDA TESLİM DİİB sahibi mükelleflerin,kdv Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları,diib sahibi alıcılara yine geçici17.madde kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların, diğer DİİB nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB nin dahilde işlememevzuatına uygun olarak kapatılması gerekecektir. (Tebliğ dekiyeri: II/A-9.1.) 13. DİİB SAHİBİ ALICILARIN İMALATÇI OLMALARI GEREKMEZ Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların, KDV Kanunu nun geçici 17 nci maddesi kapsamında KDVödemeksizin mal alımı yapmaları için, ayrıca imalatçı vasfını haiz olmaları gerekmez. (Tebliğ dekiyeri: II/A-9.2.) 14. DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERE TESLİM DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslimedecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli sayılacaktır; ayrıca imalatçı olmalarına ilişkin bir şart aranmayacaktır. (Dahaönce imalatçı vasfını haiz olması aranıyordu) (Tebliğ dekiyeri: II/A- 9.3.) 15. İHRACAT YAPILDIKTAN SONRA DİİB KAPSAMINDA ALIM Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesiesastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiylevücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen mallarınbünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veyaithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veyaihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmeyecektir. (Tebliğ dekiyeri: II/A-9.4.) 16. KDV KANUNU NUN 13 NCÜ MADDESİ KDV Kanunu'nun 13. maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulaması na geçilmektedir. Buna göre, vergi dairesi tarafından, sadece proje kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı olarak uygulanmak üzereistisna belgesi verilecektir. (Tebliğ dekiyeri: II/B-1.2.) 17. ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisnauygulamasında, KDV'nin önce ödenmesi sonra ilgili faaliyetleri yürütenlere nakden veya mahsuben iadesi söz konusu idi.yeni uygulamada satıcı mükellefler istisna belgelerine istinaden bu faaliyetlere yönelik teslim ve hizmetlere KDVuygulamayacak, daha sonra yüklendikleri vergileri için iade talebinde bulunacaklardır. (Tebliğ dekiyeri: II/B-4) 18. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Teşvik belgesi kapsamında, KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemiiçinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar için tebliğ ekinde yer alan (EK: 9B) bildirim formu, beyanname verme süresiiçinde elektronik ortamda vergi dairesine verilecektir. (Tebliğ dekiyeri: II/B-5.4.)

5 19. TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YMM RAPORU Teminatlı iadelerde, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporuile çözülecektir. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde teminat Vergi İnceleme Raporu sonucuna göre çözülecektir. (Tebliğ dekiyeri: IV/B-2) 20. İNDİRİMLİ TEMİNAT Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) ihracattan doğan KDV iadelerindefaydalandığı %4 ve diğer ihracatçıların faydalandığı %8 indirimli teminat uygulamasından KDV Uyulama Tebliğindebelirtilen genel ve özel şartları taşıyan mükelleflerden DTSŞ ve SDTŞ ler %4 ve diğerleri % 8 oranında teminatvereceklerdir. (Tebliğ dekiyeri: IV/B-2.) 21. HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS) HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az birvergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenecek ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılacaktır. Yapılan incelemede haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılanvergi iadelerine oranı % 5'i (bu oran önceki uygulamada %1 olarak belirlenmişti.) geçen mükelleflerin sertifikaları iptaledilecektir. Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmeyecektir. (Tebliğ dekiyeri: IV/B-3.) 22. TEMİNAT MEKTUBUYLA İADE Teminat mektubuyla nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğerbelgelerin tamamlanıp,kdvira sistemi tarafından KDV İadesi Kontrol Raporu nun üretilme sinden ve varsa yapılmasıgereken teyitlerin (örneğin,mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektuplarıile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilecektir (Tebliğ dekiyeri: IV/B-5.1) 23. TECİL EDİLEN VERGİNİN TERKİNİ KDV Kanunu nun (11/1- c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında yapılan ihraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesi vergi dairesine ibraz edilmeyecektir. (Tebliğ dekiyeri: IV/B-7.) 24. İADE HAKKININ İNDİRİM YOLU İLE KULLANILMASI İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsubeniade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleribeyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalankısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. (Tebliğ dekiyeri: IV/D.1.)

6 25. İHRAÇ KAYITLI VE DİİB KAPSAMINDA TESLİMLERDEN DOĞAN İADENİN İNDİRİM YOLU İLE KULLANILMASI 3065 sayılı Kanunun (11/1- c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadealacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin İndirimler kulakçığının İndirimler tablosunda 107kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabileceklerdir. Mükelleflerin bu işlem için indirilecek KDV listesi vermelerigerekmeyecektir. (Tebliğ dekiyeri: IV/D.1.) 26. ALT FİRMANIN, SAHTE FATURA DÜZENLEYİCİ FİRMA OLMASI Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde,doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mük ellefler hakkındasahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bul unan mükellefler, alışlarınıngerçekliğini ispat etmeleri veya söz konusu alışlara isabet eden kısmı iade hes aplarından çıkaran mükelleflerin iadetalepleri genel esaslara göre sonuçlandırılacaktır. (Tebliğ dekiyeri: IV/D-11.) 27. İADE TALEP EDİLEN DÖNEMİN SORUNSUZ OLMASI Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan alımları bulunmaklabirlikte, iadesi talep edilen KDV tutarları içerisinde bunlardan alımlara yönelik belge bulunmayanların iade talepleri, başkabir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilecektir. (Tebliğ dekiyeri: IV/D-11.) 28. TENZİL EDİLEN KDV İÇİN DÜZELTME VERİLMEYECEK İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde, iade talebinden tenzil edilen tutarların, indirime engel başka birhusus bulunmaması kaydıyla, ilgili dönem indirim hesaplarından da çıkarılması ve KDV Düzeltme Beyannamesiverilmesine gerek bulunmamaktadır. (Tebliğ dekiyeri: IV/D-11.) 29. DEFTER VE BELGELERİ ZAYİ OLANLARA DA İADE YAPILABİLECEK Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerinin zayi olduğunu TürkTicaret Kanunu nun 82. maddesine uygun olarak ispat eden mükelleflerin iade talepleri, iade talebi ile ilgili alış ve giderlereait KDV nin satıcılar tarafından ilgili dönem beyanlarına dahil edildiğinin ispatına bağlı olarak yerine getirilecektir. (Tebliğ dekiyeri: IV/D-2.) 30. DEFTER KAYIT DÜZENİ KDV den istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, tutulacak defter kayıtlarında bu işlemler, indirim hakkı tanınan vetanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergi miktarları kayıtlarda ayrı ayrıgösterilecektir. İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlere ilişkin indirilemeyecek KDV nin defter kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde iade olunan ve terkin edilen KDV tutarları da kayıtlarda açıkça gösterilecektir. ATİK ler nedeniyle yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan vergilerden indirimle telafi edilen ve edilemeyen, iade konusuyapılan vergi miktarlarının da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmektedir. (Tebliğ'deki yeri: IV/D-8 ve VI/A-1)

7 31. ALTIN ALTINDAN DOLAYI KOD DA OLANLAR KOD DAN ÇIKARTILIYOR Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan öncekisafhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit olanların, müracaatlarına ve ilave bir işleme gerek olmaksızın tarihinden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır. (Tebliğ dekiyeri: IV/E-12.) Bilgi Edinmenizin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Saygılarımızla, EKREM ALFATLI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR > Yayınlanmış Sirkülerimizin tamamına adresinden ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz.(?)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com 1. Giriş Katma

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı E-Yaklaşım Temmuz

Detaylı

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri ESKİ TEBLİĞ 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan (7/10) ibareleri (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/67 20/10/2014 İçindekiler: * Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM Dr. Nedim TÜRKMEN Yeminli Mali Müşavir nturkmen@turkmenymm.com Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Türker YILDIRIM Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN 1 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır.

Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır. SĠRKÜLER Tarih : 18.05.2015 No : 2015/37 Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26/4/2014

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı