Özerden Plastik Sanayi ve. Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap. dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özerden Plastik Sanayi ve. Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap. dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi."

Transkript

1 raporu dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap Ticaret A.Ş. Özerden Plastik Sanayi ve

2 İçindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu 3 4 Kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 5 Ozkaynaklar değişim tablosu 6 Nakit akış tablosu 7 Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 8 45

3 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ve Ortaklarına Bağımsız Denetçi Raporu Guney Baijımsız Denetim ve Tel: * SMMMAŞ Fax: Eski Buyukdere Cad. ey.com Orjın Maslak No:27 Ticaret Sıcil No: Buıldıng a better Mas!ak, Sariyer workıng world İstanbul Turkey Özerden Plastik Sanayi ve Tıcaret AŞ nin ÇŞirket ) 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihli finansal durum tabloları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemine ait. kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelr tabloları. özkaynak değişim taboları ve nakıt akış taboarı ile önem muhasebe politikalarını özetleyen d:pnotlar ve diğer açıklaycı notlardan oluşan ilişikteki fınansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim. Kamu Gözetimı. Muhasebe ve Denetim Standartiarı Kurumu StandarNarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve Bağımsız denetim, fınansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinlığine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendırilmesini de içerir. tutarlarındaki kayıtlı değerleri ile finansal tablolarda yansıtılan stoklarının sayımlarına, Şirketin bulunmaktayız. Ayrıca yoğun işlem hacminden dolayı, bu tarihlerdeki stok miktarlarını diğer denetim tekniklerini kullanarak geriye donük olarak sağlıklı bir şekilde test edebilmemiz mümkün olmamıştır. Buna bağlı olarak stokların kayıtlı değeri ve stoklarla bağlantılı kr veya zarar tablosu kalemlerinde herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir. A mc n,bcr eni ni E,r s, ı:,.oung Giobal Limized bağımsız denetçisi olarak bilanço tarihlerinden sonra atanmış olmamız nedeni ile katılamamış Şirketin 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibariyle sırasıyla TL ve TL Şartlı görüşün dayanağı Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şart:ı görüşumüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dhil, bağımsız denetçinin sunumunun değerendirılmesinin yanı sıra. Şırket yonetımi tarafından kullanılan muhasebe tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim bağımsız denetimin, fınansal tabloların önemli yanflşlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Finansal Tablolara İlişkin Özel Bağımsız Denetim Raporu Ey

4 olmak üzere. ilişikteki finansa tablolar Ozerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibariyle fınansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Görüşümüze göre. Şartlı görüşün dayanağı bölümünde belfluen hususun muhtemel etkileri hariç dönemlehne ait finansal performansuıı ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun Şartlı görüş Buildinq a better working world finansal tabloarı bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 24 Kasım 2014 tarihli raporunda bu finarısal tablolar üzehnde olumlu görüş beyan etmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK) 402 Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştır. ayrıca Şirketin 1 Ocak 30 Haziran 2014 ve 1 Ocak 30 Haziran 2013 hesap dönemlerinde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansa? raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir Gü Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlık Anonim Şirketi ari 26 Kasım 2014 Istanbul, Türkiye (2) rnernber 1 iri n of E. ol Yoiiiig Global 1 ıu,lcd a Young Global Limited hususa rastlanmamıştır. Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor Ozerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Diğer husus EY

5 bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu Özel 30 Haziran 2014 tarihli (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Cari dönem Ozel Bağımsız denetimden geçmiş Geçmiş dönem özel Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran Aralık 2013 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Ertelenmiş dergi varlığı Peşin ödenmiş giderler Toplam varlıklar Ilişikteki dipnotlar finansal tablojarın ayrılmaz parçasını (3) oluşturur.

6 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Kaynaklar Dipnot denetimden denetimden Ozel bağımsız Özel bağımsız, Cari dönem Geçmiş dönem finansal durum tablosu Özel Bağımsız Denetimden geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli geçmiş geçmiş referansları 30 Haziran Aralık 2013 (4) Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. Toplam kaynaklar ]pm özkaynaklar Net dönem karı/(zararı) Ödenmiş sermaye Geçmiş yıllar karları/(zararları) ( ) (19,774) aktüeryal kazançl(kayıp) (11.090) ( ) birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler (11.090) ( ) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Özkaynaklar Toplam yükümlülükler Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Dönem karı vergi yükümlülüğü Edelenmiş gelirler Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar llişkili olmayan taraflara ticari borçlar llişkili taraflara diğer borçlar 9, hişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Kısa vadeli borçlanmalar Ticari borçlar Diğer borçlar Kısa vadeli yükümlülükler

7 denetimden Özel bağımsız Cari dönem (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Ol Ocak30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait geçmiş referansları Haziran 2014 Haziran 2013 Dipnot 1 Ocak 1 Ocak geçmiş denetimden Özel bağımsız Geçmiş dönem (5) Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. Hisse başına kazanç (Tam TL) 24 0, Toplam_kapsamlı_gelir (vergi sonrası) _ Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazançlar Edelenmiş vergi geliri/(gideri) (25.125) (6.560) Kar veya zararda yeniden sınıflandın/mayacak/ar Diğer kapsamlı gelir Dönem karı Dönem vergi (gideri)/geliri 23 ( ) ( ) Ertelenen vergi (giderfligeliri Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri> rgi öncesikar Finansman gelirleri () Finansman giderleri 21 ( > ( ) Finansman gideri/geliri öncesi faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler esas faaliyet karı/(zararı) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Genel yönetim giderleri (.) 18 ( ) ( ) Pazarlama giderleri () 18 ( > ( ) Esas faaliyetlerden diğer giderler () 20 ( > (17.250) Brüt kar/(zarar> Satışların maliyeti 17 ( ) ( ) Hasılat

8 Dönem karı ( ) ( ) Toplam özkaynaklar Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli özkaynaklar değişim tablosu <Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş sermaye Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazançlkayıp fonu Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karıi(zararı) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiyeler (57.828) Transferler Toplam kapsamlı gelir Haziran 2013 tarihi itibariyle bakiyeler (31.588) Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiyeler ( ) (19.774) Transferler Sermaye artışınakit Toplam kapsamlı gelir ( ) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiyeler (11.090) ( ) hişikteki dipnotlar tınansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (6)

9 Haziran 30 Haziran locak locak denetimden denetimden geçmiş geçmiş Cari dönem Geçmiş dönem Özel Bağımsız Özel Bağımsız (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> nakit akış tablosu Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak (7) Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Sermaye artışı Finansal borçlardaki değişim, net Ödenen finansman giderleri ( ) ( ) çıkışları ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit girişleri Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları ( ) (35.974) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (29.944) 5,062 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (62.232> şletme sermayesinde gerçekleşen değişimler ( ) ( ) Maddi duran varlık satış karı, net (29.913) Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net (3.408) Şüpheli alacak karşılığı Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı Vergi ödemeleri ( ) (39.778) Amortisman giderleri ve itfa paylar Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) < ) Şüpheli alacaklardan tahsilatlar Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Finansman giderleri Ödenen kıdem tazminatları (3.238) (2.096) Dönem karı A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlan ( ) < ) C. Finansman faaliyetlerinden nakitakışları D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışlazalış E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

10 Şirketin kuruluş tarihindeki ticaret ünvanı Hüseyin Nami özerden izolasyon Levhası Balonlu Naylon Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ. (Şirket) 2000 yılında kurulmuş olup. ambalaj ve paketleme sektöründe faaliyet göstermektedir. 1. Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) finansal tabloları tamamiayıcı notlar 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait (8) yayınlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Şirket Yönetiminin ve bazı Şirketin finansal tabloları, Yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 26 Kasım 2014 tarihinde değiştirmeye yetkileri vardır. düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra Finansal tabloların onaylanması sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin ilişikteki finansal tablolar, Şirket in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde işletmenin Sürekliliği Varsayımı Şirket in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) dır. formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Şirketin finansal tabloları ve dipnotları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan olmadığını ilan etmiştir. Şirketin finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık şirketler Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMSrrFRS) esas alınmıştır. Kurumu ( KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarını / Türkiye Finansal hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri Il, 14.1 nolu Sermaye Kanunları na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi (TL ) bazında hazırlamaktadır. ilişikteki ara dönem finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun Uygunluk beyanı ve finansal tabloların hazırlanma ilkeleri 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ortalama çalışan sayısı 77 dir (01 Ocak31 Aralık 2013:68 kişi). Şirketin kayıtlı adresi: Huzur Mah, Ayazağa Cendere Cad. No:6 Sarıyer istanbul/türkiye. paketleme ve ambalaj ürünlerinin üretimi ve satışıdır. Şirketin başlıca faaliyeti, balonlu naylon. izolasyon levhası. yapboz köpük, çikolata yastığı ve çeşitli Sicili Gazetesinde ilan edilerek olarak değiştirilmiştir. Ambalajiama ve inşaat Sanayi Ticaret A.Ş. olup, 30 Mayıs 2012 tarih ve 8079 sayılı Türkiye Ticaret

11 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) 2.2 TFRS deki değişiklikler 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standadların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. (i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasatar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü açıklamaları (Değişiklik) Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer TFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun> gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. (9>

12 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) alarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) TFRS 10 Konsalide Finansal Tablolar (Değişiklik) TERS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. (ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TERS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TERS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten UMSK. Aralık 2013 de dönemi ve Dönemi olmak üzere iki dizi UFRS nda Yıllık İyileştirmeler yayınlamıştır. Standartların Karar Gerekçeleri ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014den itibaren geçerlidir. (10) UFRS ndaki iyileştirmeler dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UERS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK sonra değerlendirecektir. henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar. yapacaktır. gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin

13 UFRS 2 Hisse Saz/t Ödemeler koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet Yıllık iyileştirmeler Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dönemi (11) uygulanacaktır. kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak UFRS 13 deki poriföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39 UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri uygulanacaktır. muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3 ün kapsamında UFRS 3 İşletme Bir/eşmeleri Yıllık İyileştirmeler Dönemi bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya UMS 16.35(a) ve UMS 38.8O(a) daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar derhal uygulanacaktır. borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. toplulaştırılabilir. h) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ UFRS 8 Faaliyet Bölüm/eh kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar UFRS 3 İşletme Birleşme/eri

14 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) UMS 40 Yatırım Amaç/t Gayrimenkuller Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak dönük olarak uygulanacaktır. sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40 un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye UMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) UMS 19 a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. UFRS 11 Müşterek UMSK, Mayıs 2014 de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS lerin gerektirdiği bilgileri dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin flnansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. UMS 16 ve UMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (UMS 16 ve UMS 38 deki Değişiklikler) UMSK Mayıs 2014 de UMS 16 ve UMS 38 deki Değişiklikleri yayınlayarak maddi duran varlıklar için Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UMSK Mayıs 2014 de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. (12) düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için edinen işletmenin, bu UFRS de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç. UFRS 3 ve diğer UFRS lerde açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye Birleşmelerinde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS ili değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 işletme Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

15 ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınladı. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk UMSK, Haziran 2014 de taşıyıcı bitkilerin UMS 16 Maddi duran variıklar standardı kapsamında UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) finansal tabloları tamamlayıcı notlar <devamı) (13) ayrıştırmamaktadır. öte yandan Şirket vadeli alım ve satışlarına ilişkin vade farklarını, hasılat ve satılan malı maliyetinden iskontoların düşülmesi suretiyle bulunmuştur (Dipnot 17). tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar. satılmış ürün faturalanmış değehnden, iade, indirim ve tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden Satış gelirleri, ürünün teslimi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş olması, gelir Hasılat Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 2.3 Önemli muhasebe politikalannın özeti düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri verilmektedir. Şirket/Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değ erlendirmektedi r. ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin için geçerlidiç ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve maliyet modeli ya da yeniden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine UMS uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise UMS 41 deki satış

16 edilebildiği kabul edilir: 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) yansıtılır. Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin hasılat işlemin fınansal durum tablosu tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara (Tutarlar aksi belidilmedikçe Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.) Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili (14) hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmektedir. üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve itfa edilmeye başlanırlar. Maddi duran varlıkların Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal durum tablosunda gösterilmektedir. Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amodisman yöntemine göre aktife girdikleri tarih dikkate alınarak kısi amortismana tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmektedir. tabi tutulmaktadır. Arsa, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile varsa kalıcı değer Maddi duran varlıklar olarak maliyetlerin belirlenmesi teknik açıdan mümkün olamamaktadır. Şirket aynı zamanda her ayın sonunda ortalama maliyetlerini hesaplamak için sayım yapmakta dolayısıyla anlık (Dipnot 6). maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilan tutardır tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi gerçekleşebilir değer işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maizemelerinden oluşmaktadır. Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Net gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyeti Şirketin stokları; polieblen. alüminyum folyo gibi hammaddeler, ebatiandırılmış mamuller ve işletme Stoklar Hasılat İşleme Finansal işlem için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet, ağırlıklı ortalama yöntemine göre hesaplanmaktadır. Net için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlehn güvenilir biçimde ölçülebilmesi. durum tablosu tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması;

17 Omür (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.) metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsa! faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amorhsmana tabi tutulmamaktadır Maddi duran varlıkların ekonomik ömüheri aşağıdaki gibidir Amorfisman. maddi duran varlıkların ekonomik faydalı ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amorfisman 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları <devamı) (15) giderler, gelir tablosu ile ilişkilendirilir (Dipnot 10). hesaplanır. Itfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya indirgenmiş değer, ihraç giderleri ve iskonto oranı veya ödeme üzerindeki prim dikkate alınarak Ilk kayda alınış tarihinden sonra krediler etkin faiz oranı kullanılarak indirgenmiş değerleri ile gösterilir. Bütün finansal borçlar, ilk olarak, maliyet değerleri ile kayıtlara yansıtılmıştır Finansal borçlar gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa! o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir Şirket. ertelenmiş vergi varlıkları ve makul değerleri ile gösterilen finansal varlıkları dışında kalan her varlık için geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla her bir bilanço tarihinde, söz konusu valığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup Varhklarda değer düşüklüğü kazanılabilir tutara indirilir (Dipnot 12). edilmiştir. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri! geri yöntemiyle hesaplanmıştır. Maddi olmayan duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarlarda olmadığı tahmin yansıtılmaktadır. Itfa payları alış yılından itibaren Bile 15 yıl arasındaki ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara Maddi olmayan varlıklar! başlıca hakları ve bilgisayar yazılımlarını elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa Maddi olmayan duran varlıklar maliyetine eklenen söz konusu aktifleştirme sonrası harcamalar, ilgili varlığın ekonomik ömürleri çerçevesinde performans ile ekonomik yarar sağlaması beklenen durumlarda o varlığın maliyetine eklenirler. Varlığın amortismana tabi tutulurlar (Dipnot 11). yenilemeler ile ilgili maliyetler ise maddi duran varlığın gelecekte, yenilemeden önceki durumundan daha iyi bir Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Başlıca maddi duran varlığın taşıdığı değere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplanna kaydedilir (Dipnot 22). duran varlık geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi duran varlık elden çıkarılmalarıyla oluşan kar veya zararlar, Maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinin varlığın geri kazanılabilir değednden daha yüksek olduğu durumlarda özel maliyetler 5 Taşıtlar 5 Demirbaşlar 415 Makine, tesis ve cihazlar 415

18 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) Borçlanma maliyetleri maliyetleri, faiz giderleri, kur farkı giderleri ve içermektedir. Borçlanma borçlanma ile ilgili diğer maliyetleri Özellikli varlıkla ilişkili edilir. özellikli bir varlığın faaliyetlerin bitirilmesi tamamen doğrudan amaçlandığı şekilde borçlanma maliyetleri durumunda, borçlanma bulunduğu ilgili özellikli varlığın maliyetine dahil kullanıma veya hale getirilmesi için gerekli maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. satışa hazır Bunun özellikli varlık dışındaki borçlanma inşası herhangi ile ilgili maliyetleri bir gerçekleştiği dönemde borçlanması mevcut gider olarak kaydedilmektedir. değildir. Şirketin Kiralama İşlemleri (Kiracı Olarak Şirket) a) Finansal Kiralama Şirkete kiralanan kira döneminin veya üzerinden varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini kiralama yoluyla edilen mülkiyetin uygun bedeli minimum kiralama yükümlülüğünün iskonto edilmiş Finansal kiralama yükümlülük, faiz ve ayrıştırılmış ve finansal gösterilmiştir. Faiz giderleri, faiz ilgili dönemin dahil edilmiştir. kiralama yoluyla uygun olarak tabi tutulur. başlangıcında finansal daha düşükse, muhasebeleştirilmektedir. olarak üzerinden hesaplanarak anapara borcu varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine elde işleminden kaynaklanan borçlarda hesaplarına amortismana Finansal öngören finansal kiralamalar, gerçeğe değeri üzerinden ödenecek sabit oranı alınan b) Operasyonel Kiralama Kiralanan varlıklarla ilgili bütün risk ve faydaların kiralayana ait olduğu olarak kiralama kira olarak gelir ilişkilendirilir. kiralamalar sınıflandırılmaktadır. Operasyonel tablosuyla ödemeleri, kiralamalar operasyonel süresi boyunca doğrusal Ticari borçlar Ticari borçlar finansal tablolara alındıkları tarihte makul değerleriyle, müteakip dönemde ise indirgenmiş maliyet bedeli üzerinden kaydedilir (Dipnot 4) Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedahki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değedendirilmiştir (Dipnot 4). Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlannın, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı alınarak iskonto edilen değeridir. esas edemeyecek Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde faaliyetlerden diğer gelirlere yansıtdır (Dipnot 20). esas (16)

19 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) Hisse başına kazanç Kur değişiminin etkileri kullanılarak TUye çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkları kapsamlı gelir tablosuna dahil edilmiştir. yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz kurları Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından TLye çevrilmiştir. Bilançoda (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) fınansal tabloları tamamlayıcı notlar (devamı) (17) uygulanır. dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem fınansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe Olması durumunda muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe Muhasebe poliükalan, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler edilmemektedir (Dipnot 14). ilgili yükümlülükle risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın vergi öncesi oran olması şarttır. Söz konusu iskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez. ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değedendidlmekte ve fınansal tablolara dahil Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine kaynakların işletmeden çıkmasının kuwetle muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. bir hukuki veya kurucu yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren Herhangi bir karşılık tutarının fınansal tablolara alınabilmesi için; Şirket in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar gerekürmeyen hususlar, fınansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme finansal tablo dipnotlarında açıklanır Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için Bilanço tarihinden sonraki olaylar; fınansal sonuçlara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş Wnansal yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 27) Bilanço tarihinden sonraki olaylar oflalamasının adedi üzerinden değil, mevcut hisse adedi dikkate alınarak belirlenecektir. Temeftü dağıtılması söz konusu olması durumunda ise hisse başına düşecek kazanç hisselerin ağırlıklı sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin sermayelehni arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Şirketler mevcut hissedadara birikmiş katlardan hisseled oranında hisse dağıtarak (Bedelsiz Hissele() senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 24). Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının! dönem boyunca bulunan hisse

20 Söz konusu kişinin, a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır İlişkili taraflar 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (18> yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 23). edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenmiş vergi varlıklan ve Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır ertelenmiş vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indihlebilir geçici farklardan yaradanmanın tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel kuwetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının veya Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında nansal tablolara Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı. varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri belirlenmektedir (Dipnot 23). vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Dipnot 19>. Geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde, halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir, sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. Şirketin kendisinin böyle bir plnının olması işletmenin iştiraki olması halinde, halinde. ortaklığı olması halinde, (b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır: (i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, (ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, (ili) Şirket veya Şirketin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. (i) İşletme ve Şirketin aynı grubun üyesi olması halinde, (ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş (üi) iki Her işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde, (iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü (v) İşletmenin, Şirket in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma (vi> İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi (vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi ilgili düzeltme kayıtları ise diğer faaliyeflerden gider ve zararlar kalemi altında muhasebeleştidlmektedir. ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıklann bilanço yöntemine göre

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4 Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetçi raporu 1-2 Finansal

Detaylı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU... 1-2

Detaylı

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 1 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu...

Detaylı

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (bilanço)... 3 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu (bilanço)... 3 Kar

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihli hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço)

Detaylı

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 KONSOLİDE

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu nin 01 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇOLAR... KONSOLİDE

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço)... 3 Kar

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu Sasa

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. finansal durum tablosu (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço) 3 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 1-2 Konsolide finansal

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa No. ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço)

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu... 2 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar

Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Sayfa

Detaylı

Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Mart 2014 ara dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Mart 2014 ara dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Mart 2014 ara dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bağımsız

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu 1-2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, Ekim 2015 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihli hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız

Detaylı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM

Detaylı

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Aksu

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Groupama Investment

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4 Kar veya zarar tablosu 5 Diğer kapsamlı

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı