Özerden Plastik Sanayi ve. Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap. dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özerden Plastik Sanayi ve. Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap. dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi."

Transkript

1 raporu dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap Ticaret A.Ş. Özerden Plastik Sanayi ve

2 İçindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu 3 4 Kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 5 Ozkaynaklar değişim tablosu 6 Nakit akış tablosu 7 Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 8 45

3 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ve Ortaklarına Bağımsız Denetçi Raporu Guney Baijımsız Denetim ve Tel: * SMMMAŞ Fax: Eski Buyukdere Cad. ey.com Orjın Maslak No:27 Ticaret Sıcil No: Buıldıng a better Mas!ak, Sariyer workıng world İstanbul Turkey Özerden Plastik Sanayi ve Tıcaret AŞ nin ÇŞirket ) 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihli finansal durum tabloları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemine ait. kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelr tabloları. özkaynak değişim taboları ve nakıt akış taboarı ile önem muhasebe politikalarını özetleyen d:pnotlar ve diğer açıklaycı notlardan oluşan ilişikteki fınansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim. Kamu Gözetimı. Muhasebe ve Denetim Standartiarı Kurumu StandarNarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve Bağımsız denetim, fınansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinlığine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendırilmesini de içerir. tutarlarındaki kayıtlı değerleri ile finansal tablolarda yansıtılan stoklarının sayımlarına, Şirketin bulunmaktayız. Ayrıca yoğun işlem hacminden dolayı, bu tarihlerdeki stok miktarlarını diğer denetim tekniklerini kullanarak geriye donük olarak sağlıklı bir şekilde test edebilmemiz mümkün olmamıştır. Buna bağlı olarak stokların kayıtlı değeri ve stoklarla bağlantılı kr veya zarar tablosu kalemlerinde herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir. A mc n,bcr eni ni E,r s, ı:,.oung Giobal Limized bağımsız denetçisi olarak bilanço tarihlerinden sonra atanmış olmamız nedeni ile katılamamış Şirketin 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibariyle sırasıyla TL ve TL Şartlı görüşün dayanağı Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şart:ı görüşumüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dhil, bağımsız denetçinin sunumunun değerendirılmesinin yanı sıra. Şırket yonetımi tarafından kullanılan muhasebe tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim bağımsız denetimin, fınansal tabloların önemli yanflşlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Finansal Tablolara İlişkin Özel Bağımsız Denetim Raporu Ey

4 olmak üzere. ilişikteki finansa tablolar Ozerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibariyle fınansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Görüşümüze göre. Şartlı görüşün dayanağı bölümünde belfluen hususun muhtemel etkileri hariç dönemlehne ait finansal performansuıı ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun Şartlı görüş Buildinq a better working world finansal tabloarı bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 24 Kasım 2014 tarihli raporunda bu finarısal tablolar üzehnde olumlu görüş beyan etmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK) 402 Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştır. ayrıca Şirketin 1 Ocak 30 Haziran 2014 ve 1 Ocak 30 Haziran 2013 hesap dönemlerinde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansa? raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir Gü Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlık Anonim Şirketi ari 26 Kasım 2014 Istanbul, Türkiye (2) rnernber 1 iri n of E. ol Yoiiiig Global 1 ıu,lcd a Young Global Limited hususa rastlanmamıştır. Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor Ozerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Diğer husus EY

5 bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu Özel 30 Haziran 2014 tarihli (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Cari dönem Ozel Bağımsız denetimden geçmiş Geçmiş dönem özel Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran Aralık 2013 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Ertelenmiş dergi varlığı Peşin ödenmiş giderler Toplam varlıklar Ilişikteki dipnotlar finansal tablojarın ayrılmaz parçasını (3) oluşturur.

6 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Kaynaklar Dipnot denetimden denetimden Ozel bağımsız Özel bağımsız, Cari dönem Geçmiş dönem finansal durum tablosu Özel Bağımsız Denetimden geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli geçmiş geçmiş referansları 30 Haziran Aralık 2013 (4) Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. Toplam kaynaklar ]pm özkaynaklar Net dönem karı/(zararı) Ödenmiş sermaye Geçmiş yıllar karları/(zararları) ( ) (19,774) aktüeryal kazançl(kayıp) (11.090) ( ) birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler (11.090) ( ) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Özkaynaklar Toplam yükümlülükler Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Dönem karı vergi yükümlülüğü Edelenmiş gelirler Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar llişkili olmayan taraflara ticari borçlar llişkili taraflara diğer borçlar 9, hişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Kısa vadeli borçlanmalar Ticari borçlar Diğer borçlar Kısa vadeli yükümlülükler

7 denetimden Özel bağımsız Cari dönem (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Ol Ocak30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait geçmiş referansları Haziran 2014 Haziran 2013 Dipnot 1 Ocak 1 Ocak geçmiş denetimden Özel bağımsız Geçmiş dönem (5) Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. Hisse başına kazanç (Tam TL) 24 0, Toplam_kapsamlı_gelir (vergi sonrası) _ Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazançlar Edelenmiş vergi geliri/(gideri) (25.125) (6.560) Kar veya zararda yeniden sınıflandın/mayacak/ar Diğer kapsamlı gelir Dönem karı Dönem vergi (gideri)/geliri 23 ( ) ( ) Ertelenen vergi (giderfligeliri Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri> rgi öncesikar Finansman gelirleri () Finansman giderleri 21 ( > ( ) Finansman gideri/geliri öncesi faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler esas faaliyet karı/(zararı) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Genel yönetim giderleri (.) 18 ( ) ( ) Pazarlama giderleri () 18 ( > ( ) Esas faaliyetlerden diğer giderler () 20 ( > (17.250) Brüt kar/(zarar> Satışların maliyeti 17 ( ) ( ) Hasılat

8 Dönem karı ( ) ( ) Toplam özkaynaklar Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli özkaynaklar değişim tablosu <Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş sermaye Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazançlkayıp fonu Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karıi(zararı) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiyeler (57.828) Transferler Toplam kapsamlı gelir Haziran 2013 tarihi itibariyle bakiyeler (31.588) Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiyeler ( ) (19.774) Transferler Sermaye artışınakit Toplam kapsamlı gelir ( ) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiyeler (11.090) ( ) hişikteki dipnotlar tınansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (6)

9 Haziran 30 Haziran locak locak denetimden denetimden geçmiş geçmiş Cari dönem Geçmiş dönem Özel Bağımsız Özel Bağımsız (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> nakit akış tablosu Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak (7) Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Sermaye artışı Finansal borçlardaki değişim, net Ödenen finansman giderleri ( ) ( ) çıkışları ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit girişleri Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları ( ) (35.974) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (29.944) 5,062 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (62.232> şletme sermayesinde gerçekleşen değişimler ( ) ( ) Maddi duran varlık satış karı, net (29.913) Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net (3.408) Şüpheli alacak karşılığı Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı Vergi ödemeleri ( ) (39.778) Amortisman giderleri ve itfa paylar Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) < ) Şüpheli alacaklardan tahsilatlar Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Finansman giderleri Ödenen kıdem tazminatları (3.238) (2.096) Dönem karı A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlan ( ) < ) C. Finansman faaliyetlerinden nakitakışları D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışlazalış E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

10 Şirketin kuruluş tarihindeki ticaret ünvanı Hüseyin Nami özerden izolasyon Levhası Balonlu Naylon Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ. (Şirket) 2000 yılında kurulmuş olup. ambalaj ve paketleme sektöründe faaliyet göstermektedir. 1. Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) finansal tabloları tamamiayıcı notlar 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait (8) yayınlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Şirket Yönetiminin ve bazı Şirketin finansal tabloları, Yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 26 Kasım 2014 tarihinde değiştirmeye yetkileri vardır. düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra Finansal tabloların onaylanması sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin ilişikteki finansal tablolar, Şirket in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde işletmenin Sürekliliği Varsayımı Şirket in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) dır. formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Şirketin finansal tabloları ve dipnotları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan olmadığını ilan etmiştir. Şirketin finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık şirketler Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMSrrFRS) esas alınmıştır. Kurumu ( KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarını / Türkiye Finansal hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri Il, 14.1 nolu Sermaye Kanunları na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi (TL ) bazında hazırlamaktadır. ilişikteki ara dönem finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun Uygunluk beyanı ve finansal tabloların hazırlanma ilkeleri 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ortalama çalışan sayısı 77 dir (01 Ocak31 Aralık 2013:68 kişi). Şirketin kayıtlı adresi: Huzur Mah, Ayazağa Cendere Cad. No:6 Sarıyer istanbul/türkiye. paketleme ve ambalaj ürünlerinin üretimi ve satışıdır. Şirketin başlıca faaliyeti, balonlu naylon. izolasyon levhası. yapboz köpük, çikolata yastığı ve çeşitli Sicili Gazetesinde ilan edilerek olarak değiştirilmiştir. Ambalajiama ve inşaat Sanayi Ticaret A.Ş. olup, 30 Mayıs 2012 tarih ve 8079 sayılı Türkiye Ticaret

11 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) 2.2 TFRS deki değişiklikler 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standadların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. (i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasatar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü açıklamaları (Değişiklik) Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer TFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun> gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. (9>

12 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) alarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) TFRS 10 Konsalide Finansal Tablolar (Değişiklik) TERS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. (ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TERS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TERS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten UMSK. Aralık 2013 de dönemi ve Dönemi olmak üzere iki dizi UFRS nda Yıllık İyileştirmeler yayınlamıştır. Standartların Karar Gerekçeleri ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014den itibaren geçerlidir. (10) UFRS ndaki iyileştirmeler dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UERS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK sonra değerlendirecektir. henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar. yapacaktır. gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin

13 UFRS 2 Hisse Saz/t Ödemeler koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet Yıllık iyileştirmeler Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dönemi (11) uygulanacaktır. kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak UFRS 13 deki poriföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39 UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri uygulanacaktır. muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3 ün kapsamında UFRS 3 İşletme Bir/eşmeleri Yıllık İyileştirmeler Dönemi bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya UMS 16.35(a) ve UMS 38.8O(a) daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar derhal uygulanacaktır. borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. toplulaştırılabilir. h) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ UFRS 8 Faaliyet Bölüm/eh kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar UFRS 3 İşletme Birleşme/eri

14 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) UMS 40 Yatırım Amaç/t Gayrimenkuller Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak dönük olarak uygulanacaktır. sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40 un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye UMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) UMS 19 a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. UFRS 11 Müşterek UMSK, Mayıs 2014 de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS lerin gerektirdiği bilgileri dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin flnansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. UMS 16 ve UMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (UMS 16 ve UMS 38 deki Değişiklikler) UMSK Mayıs 2014 de UMS 16 ve UMS 38 deki Değişiklikleri yayınlayarak maddi duran varlıklar için Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UMSK Mayıs 2014 de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. (12) düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için edinen işletmenin, bu UFRS de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç. UFRS 3 ve diğer UFRS lerde açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye Birleşmelerinde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS ili değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 işletme Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

15 ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınladı. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk UMSK, Haziran 2014 de taşıyıcı bitkilerin UMS 16 Maddi duran variıklar standardı kapsamında UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe politikaları (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) finansal tabloları tamamlayıcı notlar <devamı) (13) ayrıştırmamaktadır. öte yandan Şirket vadeli alım ve satışlarına ilişkin vade farklarını, hasılat ve satılan malı maliyetinden iskontoların düşülmesi suretiyle bulunmuştur (Dipnot 17). tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar. satılmış ürün faturalanmış değehnden, iade, indirim ve tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden Satış gelirleri, ürünün teslimi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş olması, gelir Hasılat Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 2.3 Önemli muhasebe politikalannın özeti düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri verilmektedir. Şirket/Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değ erlendirmektedi r. ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin için geçerlidiç ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve maliyet modeli ya da yeniden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine UMS uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise UMS 41 deki satış

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu (bilanço)... 3 Kar

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu içindekiler Sayfa Finansal tabiolar hakkında bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal

Detaylı

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu... 1-2

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-3 Finansal durum

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Deniz Gayrimenkul

Detaylı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu... 3-4

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

VETAŞ Veteriner ve Tarım ilaçları A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu

VETAŞ Veteriner ve Tarım ilaçları A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu VETAŞ Veteriner ve Tarım ilaçları A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu içindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 12 Finansal durum tablosu 34 Kar veya zarar

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU......

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı