T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER MÜDÜRÜ Soru Sayısı: KSIM 2011 Saat: Sınav Süresi: 70 dakika dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : UYRI: 1. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 3. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. dınıza düzenlenmiş olan cevap kâğıdını almamış iseniz bunu salon görevlilerine bildiriniz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz takdirde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdında yer alan bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodlamalarda kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 4. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. T.C. nayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisi tarafından nayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? ) Bakanlar Kurulu B) Türkiye Büyük Millet Meclisi C) Cumhurbaşkanı ve Başbakan D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 2. T.C. nayasası na göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) On yedi yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. B) Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. C) Vatandaşlar, Kanun da gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına sahiptir. D) Seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. İL DERNEKLER MÜDÜRÜ 5. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. 30 Ekim 1918 de imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı ndan yenik olarak ayrılmıştır. Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ) Mondros teşkes ntlaşması B) Mudanya teşkes ntlaşması C) Lozan Barış ntlaşması D) nkara ntlaşması 6. şağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile benimsenen hedeflerden biri değildir? ) Karma eğitim B) Öğretim birliği C) Millî egemenlik D) Eğitimin yaygınlaştırılması 7. şağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biridir? 3. I- Kanunlar gibi yayımlanır. II- Kanunlara aykırı olmamalıdır. III- Sayıştayın incelemesinden geçmelidir. IV- Cumhurbaşkanınca imzalanmalıdır. T.C. nayasası na göre Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan tüzük ile ilgili doğru olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? ) I - II B) III - IV C) II - III D) I - II - IV ) Emniyet Genel Müdürü B) Başbakan Yardımcısı C) Meclis Başkanı D) Maliye Bakanı 8. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda şeflikler, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur? ) Müsteşarlık B) Başbakanlık C) Genel Müdürlük D) Bakanlık 4. Bakanlar Kurulunun programı, TBMM de okunup güvenoyuna başvurulduktan sonra, güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından kaç tam gün sonra başlar? ) Bir B) İki C) Üç D) Beş 9. şağıdakilerden hangisi, iktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır? ) Kamu iktisadi teşebbüsü B) Bağlı ortaklık C) Müessese D) İşletme 2

3 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanması ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ) Liyakat B) Sınıflandırma C) Kariyer D) Değerlendirme 15. Büyük ünlü uyumu kuralına göre, kalın ünlüyle başlayan Türkçe kelimelerde sonraki hecelere aşağıdakilerden hangisi gelir? ) İnce ünlüler B) Kalın ünlüler C) Yuvarlak ünlüler D) Düz ünlüler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler? ) Bulundukları görevden başka bir göreve atanmaları hâlinde B) Yetkili bakanın yazılı izin vermesi hâlinde C) Görevlerinden istifa etmeleri hâlinde D) Emekli olduklarında sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre jeologlar aşağıdaki hangi hizmet sınıfına girmektedir? ) Teknik Hizmetler B) Sağlık Hizmetleri C) Yardımcı Hizmetler D) Genel İdare Hizmetleri 16. Kurum, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm vb. kuruluş bildiren kelimeler belli bir kurum kastedildiği zaman cümle içinde büyük harfle başlar. şağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kurala aykırı bir kullanım söz konusudur? ) Yapılacak harcamalar Kurumumuzca karşılanacaktır. B) Başarılı memurlar Bakanlığımız tarafından ödüllendirilir. C) raç ve gereçler Üniversitelerin demirbaş listesine kaydedilecektir. D) tamaların yapılması görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. 17. şağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir? ) biraz B) karanfilci C) pazartesi D) başhekim sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurlar, adaylıkları sırasında aşağıdaki hangi eğitime tabi tutulmazlar? ) Temel eğitim B) Hazırlayıcı eğitim C) Yeterlik eğitimi D) Staj 18. şağıdaki cümlelerin hangisinde -de, -da nın yazımı yanlıştır? ) Okulda çok uzakmış. B) Dün akşam yolda gördüm. C) Evde olduğunu söylemişler. D) Çocuk da vazgeçmeyi bilmiyor sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına verilecek izinlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir. B) Kadın memura doğum yapmasından önce 6 hafta mazeret izni verilir. C) Eşi doğum yapan memura isteği hâlinde en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir. D) Yıllık izinlerine zorunlu hâllerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün yol izni eklenebilir. 19. Bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyal etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri içeren özet şeklindeki yazı türüne ne denir? ) Rapor B) Dilekçe C) Tutanak D) Öz geçmiş 3

4 20. Halkla ilişkilerde planlama esnasında belirlenmiş hedeflere göre, uygulamada elde edilen sonuçların ölçülmesine ne ad verilir? ) Yordama B) Bilgilenme C) Değerlendirme D) Uygulama sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşlarından değildir? ) Emniyet Genel Müdürlüğü B) Sahil Güvenlik Komutanlığı C) Jandarma Genel Komutanlığı D) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 21. Halkla ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurları arasında yer almaz? ) Kamuoyu B) Kaynak C) İleti (mesaj) D) lıcı 22. Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? ) Bürokratik oligarşi B) Hiyerarşik denetim C) Bürokratik vesayet D) Bürokratik sabotaj 23. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna, etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla yapılacak başvurularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kurula, en az genel müdür statüsünde kamu görevlileri için başvurulabilir. B) Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi şartı aranır. C) Yargı organlarınca incelenmekte olan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz. D) Etik ilkelere aykırı davranıldığına tanık olan ve Türkiye de bulunan yabancılar başvuru hakkı açısından Türkiye de oturuyor kabul edilir. 24. şağıdaki kamu görevlilerinden hangileri 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Yönetmelik in kapsamındadır? ) Savcılar B) Rektörler C) Valiler D) Subaylar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yaptığı itiraza karşı Kurul, kararını en fazla kaç iş günü içinde verir? ) On B) On beş C) Otuz D) ltmış sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçeler, Dilekçe Komisyonunda en fazla kaç gün içinde incelenir ve sonuçlandırılır? ) On beş B) Otuz C) Kırk beş D) ltmış 28. BİMER sistemi üzerinden Valiliklere ve Bakanlıklara yapılan müracaatların sayısı, konusu, bu müracaatlardan ne kadarının olumlu, ne kadarının olumsuz cevaplandırıldığı ve cevaplandırılma sürelerine ilişkin bilgiler, hangi periyotlarla rapor hâline getirilmektedir? ) ylık B) Üç aylık C) ltı aylık D) Dokuz aylık 29. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik e göre görevde yükselme eğitimi ve sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az... gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az... gün önce bildirilir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) ltmış - 30 B) ltmış - 20 C) Kırk beş - 15 D) Otuz

5 30. İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve tama Yönetmeliği ne göre Daire Başkanı Unvanına tanacaklarda ranılacak Şartlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yöneticilik ehliyeti konusunda birim amirinin ve/veya il valisinin olumlu görüşü bulunmak B) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında Şube Müdürü olarak en az beş yıl çalışmış olmak C) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında İl Planlama Uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak D) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, İl Dernekler Müdürü olarak en az üç yıl çalışmış olmak 31. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre amirlerin, memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tevdinden itibaren en geç kaç ay içinde karara bağlanır? ) 1 B) 3 C) 6 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Kurullar ve mirler ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. B) Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu, amirlerin verdiği ceza dışında ayrı bir ceza tayin yetkisine sahiptir. C) Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir. D) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl Disiplin Kurullarının kararlarına dayanan hâllerde valiler tarafından verilir sayılı İl İdaresi Kanunu na göre il memurlarının tayin usulü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Valiler, müşterek kararname ile tayin olunurlar. B) Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının tensip edeceği işlerde görevlendirilebilirler. C) Vali muavinleriyle hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanları valilerin mütalaası alınarak Bakanlık teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler. D) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından vali olarak atanacaklarda; birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş olma şartı aranır. 34. I- vrupa Parlamentosunun yetkileri artırılmıştır. II- Demokrasi, birey hak ve özgürlükleri, vrupa Birliği vatandaşlığı gibi konular üzerine yeni vurgular yapılmıştır. III- Ortak dışişleri, güvenlik politikası ve genişleme hamlesinde birliğin kurumlarına yenilikler yapılması gibi konular hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki hükümler, vrupa Birliği ülkeleri tarafından imzalanan hangi antlaşmada yer almaktadır? ) Nice ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Maastricht ntlaşması D) msterdam ntlaşması 35. vrupa Parlamentosunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Parlamento üye sayısı şu anda 754, 2014 sonrasında 751 olacaktır. B) vrupa Parlamentosu üyeleri, her üye devlette serbest ve gizli oyla yapılan doğrudan genel seçimlerle, beş yıllık bir süre için seçilir. C) Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği üye devlette ve o devlet vatandaşlarıyla aynı şartlarda vrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme ve aday olma hakkına sahiptir. D) vrupa Parlamentosu B halklarının demokratik çıkarlarının ve siyasi görüşlerinin temsilcisi olduğundan, parlamenterler Parlamentoda, siyasi görüşlerine göre değil, vatandaşı oldukları üye devletlere göre grup oluştururlar.

6 36. Türkiye ile vrupa Birliği arasında katılım müzakerelerinin başlatılması kararının alındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? ) 29 Mart 2007 B) 3 Ekim 2005 C) 4 Kasım 1998 D) 1 Ocak İnsan hakları kapsamında aşağıdakilerden hangisi Klasik (Birinci Kuşak) Haklardandır? ) Eğitim Hakkı B) Sosyal Güvenlik Hakkı C) Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı D) Kültürel Yaşama Katılabilme Hakkı 40. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik e göre mal bildiriminin verilme zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bakanlar Kurulu üyeleri, atamayı izleyen bir ay içinde vermek zorundadırlar. B) Görevi sona erenler, ayrılma tarihini izleyen iki ay içinde vermek zorundadırlar. C) Komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar, göreve başlama tarihini izleyen üç ay içinde vermek zorundadırlar. D) Yönetim ve denetim kurullarına atananlar, göreve başlama tarihini izleyen iki ay içinde vermek zorundadırlar. 38. I- Kadınlara Karşı Her Türlü yırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi II- Çocuk Haklarına Dair Sözleşme III- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Türkiye nin de taraf olduğu insan hakları alanındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 39. İnsan hakları alanında, merkezi idare teşkilatında, insan haklarından sorumlu Bakanın başkanlığında toplanan ve ilgili bakanlıkların müsteşarlarından oluşan birim aşağıdakilerden hangisidir? ) İnsan Hakları Başkanlığı B) İnsan Hakları Üst Kurulu C) İnsan Hakları Danışma Kurulu D) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre Temyiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Temyiz süresi otuz gündür. Süre kararın tebliğ tarihini izleyen günden başlar. B) İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilebilir. C) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarının temyiz yeri, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştaydır. D) Temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yetkili merci, suçu öğrenmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç otuz gün içinde karar vermek zorundadır. Bu süre, zorunlu hâllerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir? ) Yedi B) On C) On beş D) Otuz sayılı Kabahatler Kanunu na göre dilencilik yapan kişiye kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? ) Elli B) Yüz C) İki yüz D) Üç yüz 6

7 44. I- Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek II- Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek III- Elektronik evrak dışındaki genel evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek IV- Hükümet konağı ve birim binalarında 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak V- İldeki kamu personelinin günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili konularda gerekli işlemleri yapmak Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ne göre İl Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İşlemler Şefliğinin görevleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? ) I - II - III B) I - II - V C) II - III - IV D) III - IV - V 47. Resmî yazışmalarda imza bölümüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. B) Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. C) Unvanlar ad ve soyadın altına büyük harflerle yazılır. kademik unvanlar ismin ön tarafına büyük harflerle ve kısaltılarak yazılır. D) Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. 48. Sunumların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 45. İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir Devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. Gizlilik açısından bilgi, belge, evrak ve dokümanların taşıdıkları sınıflandırmaya göre yukarıdaki tanımlama aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Çok Gizli B) Gizli C) Hizmete Özel D) Özel 46. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye... aydan... yıla kadar hapis cezası verilir. Türk Ceza Kanunu na göre kişisel verilerin kaydedilmesi ile ilgili olarak yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) altı - üç B) iki - altı C) üç - sekiz D) dört - on ) Sunumda önce giriş ve tanıtım yapılmalı B) Her slaytta en fazla on iki satır yer almalı C) Slaytlar hazırlanırken altı slayttan sonra mutlaka resim veya grafiğe yer verilmeli D) Sunumda vurgulanması istenen noktalar, italik, alt çizgi, farklı renk gibi özelliklerle verilmeli 49. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı rşiv Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi taşra birim arşivinin görevlerinden değildir? ) Her yıl Mart ayı sonunda, birim arşiv faaliyetleri ile ilgili olarak Kurum rşiv Müdürlüğüne rapor vermek B) Taşra birim arşiv sorumlusu tarafından arşivlik malzemeyi gerekli hazırlıkları yaparak envanterleriyle birlikte Devlet rşivine teslim etmek C) Saklama süresini dolduran malzemeden Devlet rşivine devredilmesi gereken arşivlik malzeme ile bu arşive devri gerekmeyen imhalık malzemeyi ayırmak D) Evrak ve dosyalama işlemlerinin, Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak 7

8 50. Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi Harcama Yetkilileri nin sorumluluklarından değildir? sayılı Türk Medeni Kanunu na göre dernek yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Taşınırların kontrollerini yapmak B) Taşınırları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinmek C) Taşınırların kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak D) Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelere uygun olarak tutmak 51. Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun la kurulmasına izin verilen teşekküllerin denetimleri, hükmi şahsiyetlerinin sona ermesi ve faaliyetten alıkonmaları hususunda;... ilgili hükümleri, bu Kanun da hüküm bulunmayan hâllerde... uygulanır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) 4721 sayılı Medeni Kanunu nun - Genel Hükümler B) 5253 sayılı Dernekler Kanunu nun - Genel Hükümler C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun sayılı Dernekler Kanunu D) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu nun sayılı Türk Ceza Kanunu sayılı Dernekler Kanunu na göre dernek kurma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilirler. B) On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. C) Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. D) Çocuk derneklerine on altı yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar. ) Yönetim Kurulu, üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. B) Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. C) Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. D) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 54. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi kulüp organlarından Genel Kurulun görev ve yetkilerinden değildir? ) Kulübü feshetmek B) Kulüp tüzüğünü değiştirmek C) Üyelik başvurularını karara bağlamak D) Kulübün federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek sayılı Vakıflar Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? ) Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını vermek B) Vakıflarla ilgili konularda; araştırma, geliştirme, eğitim, kültür ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak C) Mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile esnaf vakıflarının denetimini yapmak D) Yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını ihya etmek 8

9 56. Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi daire başkanına doğrudan bağlı bürolardan idari büro şefliği nin görevlerinden değildir? ) Gizli evrak ve yazışmaların güvenliğini sağlamak B) Dernekler Denetçilerinin zimmet-matlup defterlerini tutmak C) Daire Başkanının yazılı ve sözlü emirlerini ilgili şubelere tebliğ etmek D) Evrakın, şubelere göre tasnifini yapmak, Daire Başkanına sunmak ve akışını sağlamak 57. Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik e göre idarelerce teşekküllere yardım yapılabilme şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması gerekir. B) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi gerekir. C) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması gerekir. D) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olması gerekir sayılı Türk Medeni Kanunu na göre vakıf kurma işlemi ve vakıf senedi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. B) Vakıf senedinde vakfın adı, amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir. C) Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması durumunda, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş olması zorunluluğu yoktur. D) Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan başvurunun reddini gerektirmez sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli stsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun a göre kurulan derneklere aşağıdakilerden hangisi kurucu ve üye olabilir? ) Türk Silahlı Kuvvetlerinden maluliyet nedeniyle ayrılan subay ve astsubaylar B) Türk Silahlı Kuvvetlerinden mahkeme kararı ile çıkarılanlar C) Türk Silahlı Kuvvetlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar D) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik hakkı kazanmadan istifa edenler sayılı Yardım Toplama Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yardım toplama faaliyetinde bulunabilir? ) Özel kolluk görevlileri B) Silahlı Kuvvetler personeli C) İzin almak şartı ile kamu görevlileri D) dli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılar TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 9

10 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

11 20 KSIM 2011 TRİHİNDE YPILN İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER MÜDÜRÜ TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D D 4. B C 7. B 8. D C 11. B C 14. D 15. B 16. C 17. B D 20. C D 23. B 24. C 25. D 26. C 27. D C 30. B 31. C 32. B D 35. D 36. B 37. C 38. D 39. B B 42. C B 45. D C 48. B D 51. B 52. D C B 57. D 58. C C

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı