KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI GĠRĠġ KILAVUZU Kırıkkale

2 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi ve üniversiteli olmak yaģamınıza yön verecek, hayata bakıģ açınızı değiģtirecek, evrensel düģünceye açılımınızı sağlayacak en önemli adımlardan birisidir. KuruluĢundan bu yana akademik anlamda sürekli geliģim içerisinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerini, çağdaģ bilgi ve beceri ile donanmıģ, kültürel birikime ve iletiģim becerisine sahip, araģtırma ve sorun çözme yeteneği geliģmiģ, çevresine ve topluma önderlik edebilecek bireyler olarak yetiģtirmeyi amaç edinmektedir. 4 yıllık lisans eğitimleri süresince teorik ve pratik alanlarda yetiģtirdiğimiz öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacına, uluslar arası geliģmelere ve Beden Eğitimi ve Spor alanındaki yeniliklere uygun, yapıcı, yararlı hizmet sunan, sporun geliģimine ve koruyucu insan sağlığına katkıda bulunan antrenör ve spor uzmanları olarak görev yapmaktadırlar. Genç ve dinamik kadrosuyla yarının spor bilimcilerini ve antrenörlerini yetiģtirmekte olan Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci adayları için önemli bilgiler içeren bu kılavuzu dikkatli bir Ģekilde incelemeniz yararınıza olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek Sınavı nda baģarılar dilerim akademik yılında siz genç arkadaģlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Prof.Dr. EkremYILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 2

3 Prof.Dr. Ali Ahmet DOĞAN Sevgili Adaylar, Üniversiteler, dünyanın hemen her ülkesinde toplumsal ilerlemenin lokomotifi konumundadır. Bu kurumlar adeta toplumların beyni, kalkınmanın itici gücüdür. Üniversite eğitimi ise, öğrencilerin farklı kavram ve değerlerle tanıģmasını, önemli birikimler edinmesini sağlayan bir süreçtir. Kırıkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bu süreçte öğrencilerini, bilimin aydınlığıyla buluģturmayı, bilimsel düģünce sistemini öğretmeyi, hayata, çevresine ve dünyaya farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırmayı amaç edinmiģtir. Üniversiteli olma arzusu taģıyan milyonlarca Türk gencinden birisi de sizsiniz. Kırıkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, sporun her dalı ile ilgili uğraģlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda görev alacak nitelikli, araģtırmacı, üretken, sportif performansı geliģtirmeye yönelik bilimsel donanımlara sahip spor eğiticileri yetiģtirmektedir. Umudum odur ki kurumumuz, sizin bu hayallerinizin gerçekleģmesine imkan sağlayacaktır. Mensubu olmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesini tercih etmenizden dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Öğrencimiz olmanız temennisiyle, Özel Yetenek Sınavımızda hepinize baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN Yüksekokul Müdürü 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVĠMĠ 5 KONTENJAN TABLO-1 (BĠRĠNCĠ ÖĞRETĠM) 6 KONTENJAN TABLO-2 (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 7 ÖN KAYIT ġartlari 8 BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ 8 ÖN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 8 DEĞERLENDĠRME 9 TANIMLAR 9 SÖP nın STANDART PUANA (SP) DÖNÜġTÜRÜLMESĠ 10 YERLEġTIRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI 10 KONTROL LĠSTELERĠNE ĠTĠRAZ 11 YERLEġTĠRME PUANLARININ (YP) ĠLANI 11 ASĠL ve YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 11 BELGELER 12 ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 12 EK-1 BRANġ DEĞERLENDĠRME TABLOLARI 13 FUTBOL 13 BASKETBOL 14 VOLEYBOL 15 HENTBOL 16 ATLETĠZM 17 GÜREġ 18 BADMĠNTON 19 CĠMNASTĠK 20 TENĠS 21 YÜZME 22 DĠĞER BRANġLAR 23 EK-2 MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

5 KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVĠMĠ TEMMUZ 2011 ÖN KAYIT ĠġLEMLERĠ (KÜ BESYO KÜ Yerleşkesi) 4 AĞUSTOS 2011 HESAPLAMAYA ESAS ALINACAK DEĞERLERĠN (KONTROL LĠSTESĠ) AÇIKLANMASI (Kırıkkale Üniversitesi) 5 AĞUSTOS 2011 SIRALI SINAV DEĞERLENDĠRME SONUÇLARININ ve KAYIT TAKVĠMĠNĠN ĠLANI (Kırıkkale Üniversitesi) 5

6 KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarına Özel Yetenek Sınavı (Sporcu ÖzgeçmiĢ Puanı Değerlendirme Sistemi) ile öğrenci alınacaktır. A- KONTENJAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Normal Öğretim programı için 45, Ġkinci Öğretim programı için ise 40 öğrenci alınacaktır. Normal Öğretim programı için belirlenen kontenjan dağılımı Tablo-1 de verilmiģtir. TABLO-1 NORMAL ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ATLETĠZM TENĠS CĠMNASTĠK GÜREġ YÜZME BADMĠNTON VOLEYBOL HENTBOL BASKETBOL FUTBOL BRANġ DAĞILIMI DĠĞER BRANġLAR GENEL TOPLAM CĠNSĠYET DAĞILIMI KONTENJAN DAĞILIMI KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 3 KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 2 KIZ 2 ERKEK 3 KIZ 2 ERKEK 3 KIZ 2 ERKEK 3 KIZ 2 ERKEK 6 KIZ 2 ERKEK 5 KIZ 16 ERKEK 29 TOPLAM KONTENJAN Ġkinci Öğretim programı için belirlenen kontenjan dağılımı Tablo-2 de verilmiģtir. 6

7 TABLO-2 ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BRANġ CĠNSĠYET KONTENJAN TOPLAM DAĞILIMI DAĞILIMI DAĞILIMI KONTENJAN ATLETĠZM Kız ya da Erkek 1 1 TENĠS Kız ya da Erkek 1 1 CĠMNASTĠK Kız ya da Erkek 1 1 GÜREġ KIZ 1 ERKEK 2 3 YÜZME KIZ 1 ERKEK 1 2 BADMĠNTON KIZ 2 ERKEK 2 4 VOLEYBOL KIZ 1 ERKEK 3 4 HENTBOL KIZ 1 ERKEK 3 4 BASKETBOL KIZ 1 ERKEK 3 4 FUTBOL KIZ 2 ERKEK 6 8 DĠĞER BRANġLAR KIZ 3 ERKEK 5 8 GENEL TOPLAM 40 ÖNEMLĠ NOT: Gerek Normal Öğretim, gerekse de Ġkinci öğretim için Tablo-1 ve Tablo-2 de ayrıntıları sunulan kontenjanlara branģ bazında müracaat olmadığında ya da kontenjanları dolmadığında aģağıdaki iģlem basamakları sırasıyla uygulanır. a. Eğer bir branģa ayrılan kontenjana hiçbir müracaat yapılmamıģsa bu kontenjanlar (Aynı sayıda erkek ve aynı sayıda kız kontenjan olarak) Diğer BranĢlar için kullandırılır. b. Bir branģa ayrılan kontenjan Kız ya da Erkeklerde dolmamıģsa, boģta kalan kontenjan öncelikli olarak o branģın diğer cinsiyeti için kullanılır. Buna rağmen kontenjan dolmamıģsa, arta kalan kontenjan, a Ģıkkında belirtilen kurallar çerçevesinde Diğer BranĢlar için kullandırılır. c. Ġkinci öğretimde Atletizm, Tenis ve Cimnastik için ayrılan kontenjanlar dolmadığı takdirde, bu kontenjanlar öncelikle erkek aday olmak kaydıyla (erkek/kız/erkek) Ģeklinde Diğer BranĢlar için kullandırılır. d. Diğer BranĢlar a ait kontenjanın dolmaması durumunda, yedek konumda olan en yüksek yerleģtirme puanına sahip aday ya da adaylar (kontenjandaki cinsiyet faktörü de dikkate alınarak) sırasıyla tercih edilecektir. e. Adayların yerleģtirme puanlarının eģit olması durumunda, YGS sınav notu yüksek olan aday tercih edilir. Bunun da eģit olması durumunda Orta Öğretim BaĢarı Puanı yüksek olan aday tercih edilir. f. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci olarak kesin kayıt yaptıran adaylara, SÖP puanı ile girdikleri spor branģında uzmanlık eğitimi verilmesi zorunlu değildir. 7

8 B- ÖN KAYIT ġartlari 1. T.C. vatandaģı olmak, YGS sınavına girmiģ olmak, YGS Sınavının puan türlerinin en az birinden; a. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor/Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve Milli olan adaylar için, 2011 YGS puan türlerinin birinden en az veya daha fazla YGS puanı almıģ olmak, b. Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dıģındaki bir alan/kol/bölümden baģvuracak adayların, 2011-YGS puan türlerinin en az birinden 180 veya daha fazla YGS puanını almıģ olmak, 4. Merkezi yerleģtirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmıģ adaylar da sınava baģvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama iģlemleri 2011 YerleĢtirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır. C- BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ BaĢvurular Temmuz 2011 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasında (Kırıkkale Üniversitesi Merkez YerleĢkesi YahĢihan Kırıkkale) mesai saatleri ( ) içerisinde Ģahsen yapılacak, posta ya da faks yoluyla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. D- ÖN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. Kayıt-Kabul formu (Ön kayıt esnasında verilecek ve aday tarafından doldurulacaktır), YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı, 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 4. BaĢvuru ücreti olarak, Ziraat Bankası, Kırıkkale ġubesi, No lu hesaba, Antrenörlük Eğitimi programının Normal ve Ġkinci Öğretim programlarından sadece 1 tanesine baģvuruda bulunan adayların 100 TL, her iki programa da baģvuruda bulunan adayların ise 150 TL yatırdıklarını belgeleyen banka dekontunun aslı (Dekontta, hangi bölüm ya da bölümlere baģvuru yapıldığı belirtilmelidir) adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiģ vesikalık fotoğraf, 6. Adayın Sportif ÖzgeçmiĢini belirtir belge ya da belgeler. (Bu belgeler Ek-1 de verilmiģtir). 7. Ġlan edilen kayıt süresi dıģında ve eksik belge ile kayıt kabul edilmeyecektir. 8

9 E- DEĞERLENDĠRME 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarına ait Özel Yetenek Sınavı değerlendirmeleri 23 Temmuz- 4 Ağustos 2011 tarihleri arasında, Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda yapılacaktır. BaĢarı sıralaması ise 5 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir. 2. Değerlendirme, Sınav Üst Komisyonunun gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Özel Yetenek Sınavı tek aģamalıdır. Özel Yetenek GiriĢ Sınavı, Spor ÖzgeçmiĢi Puanlarının (SÖP) belirlenmesinden ibarettir. Adaylara ayrıca bir fiziksel uygulama sınavı yapılmayacaktır. Özel Yetenek Sınavına baģvuruda bulunan adaylar, Tablo-3 te sunulan SÖP tablosundaki koģullara uyduğunu belgeledikleri taktirde SÖP (Sportif ÖzgeçmiĢ Puanı) alırlar. 4. Sınav Komisyonu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir. 5. Değerlendirme bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale Üniversitesi YerleĢkesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Resmi internet sayfasında (www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 6. Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve AOBP) veriler ÖSYM nin aday veri tabanından alınacaktır. ÖSYM nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. F- TANIMLAR ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı) YGS-P (2011 YGS Puanı) YP (YerleĢtirme Puanı) Adayın Sporcu ÖzgeçmiĢ Puanı (SÖP) SÖP Puanının ÖSYM nin belirlediği formül ile ağırlıklandırılması AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinden en yükseği YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 puanlarının en yükseği Adayın YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanan kesin kayıt için sıralama puanı 9

10 F SÖP nın STANDART PUANA (SP) DÖNÜġTÜRÜLMESĠ Ortalama = SÖP Toplamı Aday Sayısı Standart Sapma= SÖP lerin Toplamlarının Karesi SÖP lerin Kareleri Toplamı Aday Sayısı Aday Sayısı-1 ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aģağıdaki formül kullanılacak ve her adayın ÖYSP Standart Puanı belirlenmiģ olacaktır. (Bu formüllerde herhangi bir değiģiklik olduğu takdirde 2011 ÖSYS Sınav Kılavuzuna göre güncellenecektir). Adayın SÖP SÖP Dağılımının Ortalaması ÖYSP-SP= 10 x + 50 SÖP lerin Standart Sapması Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. Hesaplamalarda adayın Ağırlıklı Orta Öğretim BaĢarı Puanının (AOBP) ve 2011 YGS Puanının en yükseği kullanılacaktır. G- YERLEġTIRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan baģlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıģ olacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programları için Tablo-1 ve Tablo-2 de belirtilen kontenjanlar dikkate alınacaktır. YerleĢtirmeye esas olacak puan YerleĢtirme Puanı (YP), aģağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Milli Sporcular ve Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için; YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 x YGS-P)+(0,03 x AOBP) b) Spor alan/kol/bölümleri dıģından gelenler için; YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 x YGS-P) YerleĢtirme puanlarına etki edeceğinden, adaylar baģvuru dilekçelerinde ÖSYS de bir yükseköğretim kurumuna yerleģtirilmiģ olup olmadıklarını belirtmek zorundadırlar. Bu durumda olan adayların, ağırlıklı ortaöğretim baģarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düģürülecektir. Bu kural, Açık öğretimin kontenjanlı Programları için ve sınavsız geçiģ ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2010-ÖSYS de yerleģtirilen adaylara uygulanmayacaktır. 10

11 H KONTROL LĠSTELERĠNE ĠTĠRAZ Kontrol Listeleri; 4 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir. Listedeki bilgilerin kendisine ait olmadığını ya da sınav verilerinde yanlıģlık yapıldığını belirleyen adaylar kontrol listeleri ilan edildikten sonra 24 saat içerisinde, Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Bu 24 saatlik süre içerisinde itiraz baģvurusunda bulunmayan adayların itirazı geçersiz sayılacaktır.. I YERLEġTĠRME PUANLARININ (YP) ĠLANI 1. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan baģlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar yerleģtirileceklerdir. 2. BaĢarı sırasına göre ilan edilen adaylar, belirlenen kesin kayıt gün ve saatlerinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Kontenjanın dolmaması halinde ilan edilen yedek kayıt gününde eksik olan kontenjanlar, baģarı sırasına göre doldurulacaktır. 3. YerleĢtirme Puanına göre yerleģtirilip de süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, yedek adaylardan YP puan sıralaması dikkate alınarak yerleģtirme yapılacaktır. 4. Puan ve tercih sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleģtirme iģlemlerinde adaylar arasında meydana gelebilecek puan eģitliği durumunda, YGS-puanı yüksek olan aday; YGS-Puanının eģitliği durumunda AOBP yüksek olan aday tercih edilecektir. I - ASĠL ve YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne yerleģtirilen adayların kesin kayıtları ve boģ kalan kontenjana müracaat edecek olan yedek adayların kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından Kırıkkale Üniversitesi Merkez yerleģkede mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 2. Eksik belge ile gelen ve / veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiģ olacaklardır. 3. Adayların ön kayıt sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında verdikleri evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal edilecek ve haklarında yasal iģlem baģlatılacaktır. 4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akģamı boģ kalan kontenjanlar, yedek adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının ilan panosunda ve web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 5. Yedek adayların müracaatları ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek ve müracaat eden yedek adaylar arasında baģarı puan ve tercih sıralaması dikkate alınarak boģ kalan kontenjana göre yerleģtirme yapılacaktır. 6. BaĢarı puan sıralamalarına göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları da Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nca yapılacaktır. 11

12 J- BELGELER MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ: Ġlgili federasyondan alınmıģ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmıģ, millilik kategorisi belirtilmiģ, Milli Sporcu Belgesi**. ANTRENÖRLÜK BELGESĠ: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi BaĢkanlığı onaylı antrenörlük derecesini gösterir belge. LĠG BELGESĠ: Ġlgili federasyonca onaylanmıģ, oynadığı ligi belirtir üst yazı (amatör, bölgesel, yerel ve altyapı liglerinde ise Ġl Müdürlüğü onaylı). MÜSABAKA CETVELĠ MAÇ KAĞIDI YARIġMA ÇĠZELGESĠ: Ġlgili federasyonca onaylanmıģ (en az 5 müsabaka cetveli maç kağıdı yarıģma çizelgesi eklenmiģ) oynadığı ligi belirtir üst yazı (müsabaka cetvelleri maç kağıtları yarıģma çizelgeleri fotokopi ise, en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise Ġl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir.) SIRALAMA DERECE BELGELERĠ: Ġlgili federasyonca onaylanmıģ (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı) ilgili yarıģmada sıralamayı dereceyi gösterir üst yazı ve onaylı müsabaka cetveli maç kağıdı yarıģma çizelgesi. ** Milli Sporcu belgesinin 12/05/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik (Bakınız Ek-2) kapsamında alınmıģ ya da daha önce alınan Milli Sporcu belgelerinin ilgili yönetmelik gereği denklik iģlemlerinin yaptırılmıģ olması gereklidir. K- ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER Bu yönergede bulunmayan konularda Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu yönergenin yayınlandığı tarihten sonra Yüksek Öğretim Kurulu nun kontenjan artırımına gitmesi durumunda, Sınav Komisyonu gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 12

13 EK-1 BRANġ DEĞERLENDĠRME TABLOLARI FUTBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) Süper Ligde oynamış olmak (**) 1. Ligde oynamış olmak (Erkek-Kadın) (**) 40 C Sınıfı Mili olmak (*) Ligde 5 maç oynamış olmak (Erkek-Kadın) (**) 30 TFF B UEFA B Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 3. Ligde 5 maç oynamış olmak (**) veya A 2 Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) 25 BAL (Bölgesel Amatör Ligi) nde en az 5 maç oynamış olmak (**) TFF C- Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 20 Bölgesel Gençlik geliştirme liglerinde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya Deplasmanlı Gençler Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya Bölgesel-Yerel Liglerde Süper Amatör Kümede en az 5 maç oynamış olmak (**) 15 Bölgesel-Yerel Liglerde Amatör 1. ve 2. kümede en az 5 maç oynamış olmak (**) 10 TFF D- Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Süper Lig ve 1. Ligde yer alan Takımların Alt yapısında en az 5 maç oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 13

14 BASKETBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 14

15 VOLEYBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya PAV liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) Deplasmanlı Bölgesel ligde en 5 maç oynamış olmak (**) II. kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 15

16 HENTBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 16

17 ATLETĠZM A Sınıfı Milli olmak (*) veya Büyükler Türkiye Rekoru kırmak (***) B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (**) veya Gençler Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya Gençler veya 23 yaş altı Türkiye Şampiyonasında İlk 3 olmak (**) veya Kros Ferdi Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (**) 35 Yıldızlar Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 30 Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 3 olmak (**) veya Gençler veya Büyükler Türkiye 1. liginde ilk 3 olmak (**) Büyükler Türkiye 2. Liginde ilk 3 olmak (**) veya Yıldızlar Türkiye Liginde ilk 3 olmak (**) veya Kros liginde ferdi sıralamada ilk 3 olmak (**) II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Büyükler/ Gençler / Yıldızlar Şampiyonasında ilk 8 e girmiş olmak (**) veya Kros Ferdi Türkiye şampiyonasında 4. lük luk arasında olmak (**) veya Kros liginde takım halinde ilk 3 olmak (**) Türkiye Büyükler / Gençler / Yıldızlar Şampiyonasına katılmış olmak (**) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde yarışmış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 17

18 GÜREġ 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler Türkiye şampiyonasında İlk 3 olmak (***) 40 C Sınıfı Milli olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (***) 35 Gençler Türkiye şampiyonasında İlk 3 olmak (***) veya Kırkpınar Yağlı güreşlerinde ilk 3 olmak (***) (son 3 yıl içinde ) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya Yıldızlar Türkiye şampiyonasında İlk 3 olmak (***) veya Karakucak Türkiye şampiyonasında ilk 3 olmak (***) (son 3 yıl içinde) 25 Yıldızlar Süper Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Yıldızlar 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) Yıldızlar 2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglere katılmış olmak (***) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 18

19 BADMĠNTON 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler -Gençler Türkiye Şampiyonasında 1. veya 2. olmak (***) 40 C Sınıfı Milli olmak (*) Türkiye şampiyonasında 3. Veya 4. olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak (***) 25 Türkiye şampiyonasında 5., 6., 7., 8., olmak (***) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) 15 Türkiye Büyükler / Gençler / Yıldızlar Şampiyonasına katılmış olmak (**) 10 I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 19

20 CĠMNASTĠK 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Artistik/Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında toplamda ilk 3 olmak (***) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) veya Artistik/Ritmik Cimnastik Türkiye şampiyonasında toplamda 4., 5., 6., olmak (***) 35 Artistik / Ritmik Cimnastik Türkiye şampiyonasında toplamda 7., 8., 9., 10., olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 30 Aerobik Cimnastik Türkiye şampiyonasında ilk 3 olmak (***) veya Artistik/Ritmik Cimnastik Okullar Türkiye şampiyonasında toplamda ilk 3 olmak (***) 25 Türkiye şampiyonasında herhangi bir alette ilk 3 olmak (***) 20 II. kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Aerobik Cimnastik Türkiye şampiyonasında 4., 5., 6., olmak (***) 15 Türkiye şampiyonasına katılmış olmak (**) 10 I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel yarışmalara katılmış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 20

21 TENĠS A Sınıfı Milli olmak (*) veya ITF Erkekler ve Bayanlar Serisi turnuvalarına direk katılma hakkını elde etmiş olmak (***) B Sınıfı Milli Olmak (*) Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya 40 Türkiye Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak (***) veya Türkiye 1. Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4 e giren takımlarda oynamış olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak (***) yaş kategorisinde Milli olmak (*) 30 III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak (***) 25 Türkiye 1. Tenis Ligi Müsabakalarına katılan takımlarda oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye 2. Tenis ligi Müsabakalarında ilk 4 e giren takımlarda oynamış olmak (***) 15 Türkiye 2. Tenis ligi Müsabakalarına katılan takımlarda oynamış olmak (**) 10 I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 21

22 A Sınıfı Milli olmak veya (*) YÜZME Büyükler Gençler Türkiye Rekoru kırmak (***) B Sınıfı Milli olmak (*) veya Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında Final ilk 3 e girmiş olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya Yıldızlar Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında Final 4., 5., 6., sı olmak (***) Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye şampiyonası Finallerinde kendi yaş grubunda ilk 3 e girmiş olmak (***) veya Türkiye Şampiyonasında Açık yaş sıralamasında 7., 8., si olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye şampiyonası Finallerinde kendi yaş grubunda ilk 4 ya da 5 e girmiş olmak (***) Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye şampiyonası Finallerinde kendi yaş grubunda ilk 6, 7, ve 8 e girmiş olmak (***) II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmış olmak (***) veya Altın Cankurtaran belgesine sahip olmak (***) 15 Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak (***) 10 I. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölge-Yerel İlde M.E.B. okullar arası yapılan yarışmalarda yer almış yarışmış olmak (**) veya Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak (***) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 22

23 DĠĞER BRANġLAR A Sınıfı Milli olmak (*) veya Büyükler ve Gençler Türkiye Rekoru kırmak (***) B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (***) veya Gençler Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya Türkiye şampiyonasında toplamda 1.,2.,3., olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak (***) 25 Türkiye şampiyonasında 4., 5., 6. olmak (***) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) 15 Türkiye Büyükler / Gençler / Yıldızlar Şampiyonasına katılmış olmak (**) veya I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) 10 Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış yarışmış olmak (**) veya Okullar arası yarışmalara katılmış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 23

24 EK-2 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarıģmalarında Türkiye yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma MADDE 7 (1) AĢağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarıģma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır. a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aģağıda yer alan müsabakalara katılmak Ģarttır. 1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları, 2) Büyükler kategorisindeki dünya Ģampiyonaları finalleri, 3) Büyükler kategorisindeki Avrupa Ģampiyonaları finalleri, 4) Dünya ve Avrupa ġampiyonası yapılmayan branģların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aģağıda yer alan müsabakalara katılmak Ģarttır. 1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa Ģampiyonaları finalleri, 2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya Ģampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları, 3) Dünya ve Avrupa Ģampiyonası yapılan branģların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 4) Dünya ve Avrupa Ģampiyonası yapılmayan branģların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 5) Üniversite oyunları, 6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, 7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya Ģampiyonaları, 8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya Ģampiyonaları, 9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya Ģampiyonaları, 10) Olimpik branģlarda uluslararası federasyonların yarıģma takviminde yer alan, ferdi branģlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarıģma veya turnuvalar, 24

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015 EK: 1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümüne Ön Kayıt-Özel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 06-09 Temmuz 2015 tarihleri

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU http://sbf.pau.edu.tr/ DEĞERLİ ADAYLAR Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi nin Beden Eğitimi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USÜL ve ESASLAR 1. KONTENJAN 1-A. Rekreasyon Programı: 2014-2015 öğretim yılında Spor Bilimleri

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEKSINAV KİTAPÇIĞI 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 2. ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 7 3. GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĠZMĠR 2012 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://sb.firat.edu.tr/ F.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kılavuzu, 2015 1 Sevgili Gençler, Üniversiteler, bilgi öğretimine

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2012 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 20-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU 20 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN/KIRIKKALE

Detaylı

Prof. Dr. Kenan AYCAN BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Kenan AYCAN BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI OKUL YÖNETİMİ Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Prof. Dr. Kenan AYCAN Yrd. Doç. Dr. Ziya BAHADIR Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇELENK Mustafa BAYRAKTAR BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI Beden

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri 5 Önemli tarihler (Özel Yetenek Sınavı Takvimi)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU KONYA 2014 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI NEVŞEHİR 1 SINAVLARIN DUYURULMASI Nevşehir Hacı

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 HAZİRAN 2015 TOPLANTI SAYISI : 05 KARAR 12: Üniversitemiz Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Öğretim Yılı Giriş Sınavları

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU ANKARA 2013 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bağlıca Kampusu Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı