KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI GĠRĠġ KILAVUZU Kırıkkale

2 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi ve üniversiteli olmak yaģamınıza yön verecek, hayata bakıģ açınızı değiģtirecek, evrensel düģünceye açılımınızı sağlayacak en önemli adımlardan birisidir. KuruluĢundan bu yana akademik anlamda sürekli geliģim içerisinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerini, çağdaģ bilgi ve beceri ile donanmıģ, kültürel birikime ve iletiģim becerisine sahip, araģtırma ve sorun çözme yeteneği geliģmiģ, çevresine ve topluma önderlik edebilecek bireyler olarak yetiģtirmeyi amaç edinmektedir. 4 yıllık lisans eğitimleri süresince teorik ve pratik alanlarda yetiģtirdiğimiz öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacına, uluslar arası geliģmelere ve Beden Eğitimi ve Spor alanındaki yeniliklere uygun, yapıcı, yararlı hizmet sunan, sporun geliģimine ve koruyucu insan sağlığına katkıda bulunan antrenör ve spor uzmanları olarak görev yapmaktadırlar. Genç ve dinamik kadrosuyla yarının spor bilimcilerini ve antrenörlerini yetiģtirmekte olan Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci adayları için önemli bilgiler içeren bu kılavuzu dikkatli bir Ģekilde incelemeniz yararınıza olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek Sınavı nda baģarılar dilerim akademik yılında siz genç arkadaģlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Prof.Dr. EkremYILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 2

3 Prof.Dr. Ali Ahmet DOĞAN Sevgili Adaylar, Üniversiteler, dünyanın hemen her ülkesinde toplumsal ilerlemenin lokomotifi konumundadır. Bu kurumlar adeta toplumların beyni, kalkınmanın itici gücüdür. Üniversite eğitimi ise, öğrencilerin farklı kavram ve değerlerle tanıģmasını, önemli birikimler edinmesini sağlayan bir süreçtir. Kırıkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bu süreçte öğrencilerini, bilimin aydınlığıyla buluģturmayı, bilimsel düģünce sistemini öğretmeyi, hayata, çevresine ve dünyaya farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırmayı amaç edinmiģtir. Üniversiteli olma arzusu taģıyan milyonlarca Türk gencinden birisi de sizsiniz. Kırıkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, sporun her dalı ile ilgili uğraģlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda görev alacak nitelikli, araģtırmacı, üretken, sportif performansı geliģtirmeye yönelik bilimsel donanımlara sahip spor eğiticileri yetiģtirmektedir. Umudum odur ki kurumumuz, sizin bu hayallerinizin gerçekleģmesine imkan sağlayacaktır. Mensubu olmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesini tercih etmenizden dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Öğrencimiz olmanız temennisiyle, Özel Yetenek Sınavımızda hepinize baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN Yüksekokul Müdürü 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVĠMĠ 5 KONTENJAN TABLO-1 (BĠRĠNCĠ ÖĞRETĠM) 6 KONTENJAN TABLO-2 (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 7 ÖN KAYIT ġartlari 8 BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ 8 ÖN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 8 DEĞERLENDĠRME 9 TANIMLAR 9 SÖP nın STANDART PUANA (SP) DÖNÜġTÜRÜLMESĠ 10 YERLEġTIRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI 10 KONTROL LĠSTELERĠNE ĠTĠRAZ 11 YERLEġTĠRME PUANLARININ (YP) ĠLANI 11 ASĠL ve YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 11 BELGELER 12 ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 12 EK-1 BRANġ DEĞERLENDĠRME TABLOLARI 13 FUTBOL 13 BASKETBOL 14 VOLEYBOL 15 HENTBOL 16 ATLETĠZM 17 GÜREġ 18 BADMĠNTON 19 CĠMNASTĠK 20 TENĠS 21 YÜZME 22 DĠĞER BRANġLAR 23 EK-2 MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

5 KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVĠMĠ TEMMUZ 2011 ÖN KAYIT ĠġLEMLERĠ (KÜ BESYO KÜ Yerleşkesi) 4 AĞUSTOS 2011 HESAPLAMAYA ESAS ALINACAK DEĞERLERĠN (KONTROL LĠSTESĠ) AÇIKLANMASI (Kırıkkale Üniversitesi) 5 AĞUSTOS 2011 SIRALI SINAV DEĞERLENDĠRME SONUÇLARININ ve KAYIT TAKVĠMĠNĠN ĠLANI (Kırıkkale Üniversitesi) 5

6 KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarına Özel Yetenek Sınavı (Sporcu ÖzgeçmiĢ Puanı Değerlendirme Sistemi) ile öğrenci alınacaktır. A- KONTENJAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Normal Öğretim programı için 45, Ġkinci Öğretim programı için ise 40 öğrenci alınacaktır. Normal Öğretim programı için belirlenen kontenjan dağılımı Tablo-1 de verilmiģtir. TABLO-1 NORMAL ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ATLETĠZM TENĠS CĠMNASTĠK GÜREġ YÜZME BADMĠNTON VOLEYBOL HENTBOL BASKETBOL FUTBOL BRANġ DAĞILIMI DĠĞER BRANġLAR GENEL TOPLAM CĠNSĠYET DAĞILIMI KONTENJAN DAĞILIMI KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 3 KIZ 1 ERKEK 1 KIZ 1 ERKEK 2 KIZ 2 ERKEK 3 KIZ 2 ERKEK 3 KIZ 2 ERKEK 3 KIZ 2 ERKEK 6 KIZ 2 ERKEK 5 KIZ 16 ERKEK 29 TOPLAM KONTENJAN Ġkinci Öğretim programı için belirlenen kontenjan dağılımı Tablo-2 de verilmiģtir. 6

7 TABLO-2 ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BRANġ CĠNSĠYET KONTENJAN TOPLAM DAĞILIMI DAĞILIMI DAĞILIMI KONTENJAN ATLETĠZM Kız ya da Erkek 1 1 TENĠS Kız ya da Erkek 1 1 CĠMNASTĠK Kız ya da Erkek 1 1 GÜREġ KIZ 1 ERKEK 2 3 YÜZME KIZ 1 ERKEK 1 2 BADMĠNTON KIZ 2 ERKEK 2 4 VOLEYBOL KIZ 1 ERKEK 3 4 HENTBOL KIZ 1 ERKEK 3 4 BASKETBOL KIZ 1 ERKEK 3 4 FUTBOL KIZ 2 ERKEK 6 8 DĠĞER BRANġLAR KIZ 3 ERKEK 5 8 GENEL TOPLAM 40 ÖNEMLĠ NOT: Gerek Normal Öğretim, gerekse de Ġkinci öğretim için Tablo-1 ve Tablo-2 de ayrıntıları sunulan kontenjanlara branģ bazında müracaat olmadığında ya da kontenjanları dolmadığında aģağıdaki iģlem basamakları sırasıyla uygulanır. a. Eğer bir branģa ayrılan kontenjana hiçbir müracaat yapılmamıģsa bu kontenjanlar (Aynı sayıda erkek ve aynı sayıda kız kontenjan olarak) Diğer BranĢlar için kullandırılır. b. Bir branģa ayrılan kontenjan Kız ya da Erkeklerde dolmamıģsa, boģta kalan kontenjan öncelikli olarak o branģın diğer cinsiyeti için kullanılır. Buna rağmen kontenjan dolmamıģsa, arta kalan kontenjan, a Ģıkkında belirtilen kurallar çerçevesinde Diğer BranĢlar için kullandırılır. c. Ġkinci öğretimde Atletizm, Tenis ve Cimnastik için ayrılan kontenjanlar dolmadığı takdirde, bu kontenjanlar öncelikle erkek aday olmak kaydıyla (erkek/kız/erkek) Ģeklinde Diğer BranĢlar için kullandırılır. d. Diğer BranĢlar a ait kontenjanın dolmaması durumunda, yedek konumda olan en yüksek yerleģtirme puanına sahip aday ya da adaylar (kontenjandaki cinsiyet faktörü de dikkate alınarak) sırasıyla tercih edilecektir. e. Adayların yerleģtirme puanlarının eģit olması durumunda, YGS sınav notu yüksek olan aday tercih edilir. Bunun da eģit olması durumunda Orta Öğretim BaĢarı Puanı yüksek olan aday tercih edilir. f. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci olarak kesin kayıt yaptıran adaylara, SÖP puanı ile girdikleri spor branģında uzmanlık eğitimi verilmesi zorunlu değildir. 7

8 B- ÖN KAYIT ġartlari 1. T.C. vatandaģı olmak, YGS sınavına girmiģ olmak, YGS Sınavının puan türlerinin en az birinden; a. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor/Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve Milli olan adaylar için, 2011 YGS puan türlerinin birinden en az veya daha fazla YGS puanı almıģ olmak, b. Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dıģındaki bir alan/kol/bölümden baģvuracak adayların, 2011-YGS puan türlerinin en az birinden 180 veya daha fazla YGS puanını almıģ olmak, 4. Merkezi yerleģtirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmıģ adaylar da sınava baģvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama iģlemleri 2011 YerleĢtirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır. C- BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ BaĢvurular Temmuz 2011 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasında (Kırıkkale Üniversitesi Merkez YerleĢkesi YahĢihan Kırıkkale) mesai saatleri ( ) içerisinde Ģahsen yapılacak, posta ya da faks yoluyla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. D- ÖN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. Kayıt-Kabul formu (Ön kayıt esnasında verilecek ve aday tarafından doldurulacaktır), YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı, 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 4. BaĢvuru ücreti olarak, Ziraat Bankası, Kırıkkale ġubesi, No lu hesaba, Antrenörlük Eğitimi programının Normal ve Ġkinci Öğretim programlarından sadece 1 tanesine baģvuruda bulunan adayların 100 TL, her iki programa da baģvuruda bulunan adayların ise 150 TL yatırdıklarını belgeleyen banka dekontunun aslı (Dekontta, hangi bölüm ya da bölümlere baģvuru yapıldığı belirtilmelidir) adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiģ vesikalık fotoğraf, 6. Adayın Sportif ÖzgeçmiĢini belirtir belge ya da belgeler. (Bu belgeler Ek-1 de verilmiģtir). 7. Ġlan edilen kayıt süresi dıģında ve eksik belge ile kayıt kabul edilmeyecektir. 8

9 E- DEĞERLENDĠRME 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarına ait Özel Yetenek Sınavı değerlendirmeleri 23 Temmuz- 4 Ağustos 2011 tarihleri arasında, Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda yapılacaktır. BaĢarı sıralaması ise 5 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir. 2. Değerlendirme, Sınav Üst Komisyonunun gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Özel Yetenek Sınavı tek aģamalıdır. Özel Yetenek GiriĢ Sınavı, Spor ÖzgeçmiĢi Puanlarının (SÖP) belirlenmesinden ibarettir. Adaylara ayrıca bir fiziksel uygulama sınavı yapılmayacaktır. Özel Yetenek Sınavına baģvuruda bulunan adaylar, Tablo-3 te sunulan SÖP tablosundaki koģullara uyduğunu belgeledikleri taktirde SÖP (Sportif ÖzgeçmiĢ Puanı) alırlar. 4. Sınav Komisyonu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir. 5. Değerlendirme bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale Üniversitesi YerleĢkesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Resmi internet sayfasında (www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 6. Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve AOBP) veriler ÖSYM nin aday veri tabanından alınacaktır. ÖSYM nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. F- TANIMLAR ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı) YGS-P (2011 YGS Puanı) YP (YerleĢtirme Puanı) Adayın Sporcu ÖzgeçmiĢ Puanı (SÖP) SÖP Puanının ÖSYM nin belirlediği formül ile ağırlıklandırılması AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinden en yükseği YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 puanlarının en yükseği Adayın YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanan kesin kayıt için sıralama puanı 9

10 F SÖP nın STANDART PUANA (SP) DÖNÜġTÜRÜLMESĠ Ortalama = SÖP Toplamı Aday Sayısı Standart Sapma= SÖP lerin Toplamlarının Karesi SÖP lerin Kareleri Toplamı Aday Sayısı Aday Sayısı-1 ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aģağıdaki formül kullanılacak ve her adayın ÖYSP Standart Puanı belirlenmiģ olacaktır. (Bu formüllerde herhangi bir değiģiklik olduğu takdirde 2011 ÖSYS Sınav Kılavuzuna göre güncellenecektir). Adayın SÖP SÖP Dağılımının Ortalaması ÖYSP-SP= 10 x + 50 SÖP lerin Standart Sapması Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. Hesaplamalarda adayın Ağırlıklı Orta Öğretim BaĢarı Puanının (AOBP) ve 2011 YGS Puanının en yükseği kullanılacaktır. G- YERLEġTIRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan baģlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıģ olacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim programları için Tablo-1 ve Tablo-2 de belirtilen kontenjanlar dikkate alınacaktır. YerleĢtirmeye esas olacak puan YerleĢtirme Puanı (YP), aģağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Milli Sporcular ve Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için; YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 x YGS-P)+(0,03 x AOBP) b) Spor alan/kol/bölümleri dıģından gelenler için; YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 x YGS-P) YerleĢtirme puanlarına etki edeceğinden, adaylar baģvuru dilekçelerinde ÖSYS de bir yükseköğretim kurumuna yerleģtirilmiģ olup olmadıklarını belirtmek zorundadırlar. Bu durumda olan adayların, ağırlıklı ortaöğretim baģarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düģürülecektir. Bu kural, Açık öğretimin kontenjanlı Programları için ve sınavsız geçiģ ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2010-ÖSYS de yerleģtirilen adaylara uygulanmayacaktır. 10

11 H KONTROL LĠSTELERĠNE ĠTĠRAZ Kontrol Listeleri; 4 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir. Listedeki bilgilerin kendisine ait olmadığını ya da sınav verilerinde yanlıģlık yapıldığını belirleyen adaylar kontrol listeleri ilan edildikten sonra 24 saat içerisinde, Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Bu 24 saatlik süre içerisinde itiraz baģvurusunda bulunmayan adayların itirazı geçersiz sayılacaktır.. I YERLEġTĠRME PUANLARININ (YP) ĠLANI 1. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan baģlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar yerleģtirileceklerdir. 2. BaĢarı sırasına göre ilan edilen adaylar, belirlenen kesin kayıt gün ve saatlerinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Kontenjanın dolmaması halinde ilan edilen yedek kayıt gününde eksik olan kontenjanlar, baģarı sırasına göre doldurulacaktır. 3. YerleĢtirme Puanına göre yerleģtirilip de süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, yedek adaylardan YP puan sıralaması dikkate alınarak yerleģtirme yapılacaktır. 4. Puan ve tercih sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleģtirme iģlemlerinde adaylar arasında meydana gelebilecek puan eģitliği durumunda, YGS-puanı yüksek olan aday; YGS-Puanının eģitliği durumunda AOBP yüksek olan aday tercih edilecektir. I - ASĠL ve YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne yerleģtirilen adayların kesin kayıtları ve boģ kalan kontenjana müracaat edecek olan yedek adayların kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından Kırıkkale Üniversitesi Merkez yerleģkede mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 2. Eksik belge ile gelen ve / veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiģ olacaklardır. 3. Adayların ön kayıt sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında verdikleri evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal edilecek ve haklarında yasal iģlem baģlatılacaktır. 4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akģamı boģ kalan kontenjanlar, yedek adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının ilan panosunda ve web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 5. Yedek adayların müracaatları ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek ve müracaat eden yedek adaylar arasında baģarı puan ve tercih sıralaması dikkate alınarak boģ kalan kontenjana göre yerleģtirme yapılacaktır. 6. BaĢarı puan sıralamalarına göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları da Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nca yapılacaktır. 11

12 J- BELGELER MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ: Ġlgili federasyondan alınmıģ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmıģ, millilik kategorisi belirtilmiģ, Milli Sporcu Belgesi**. ANTRENÖRLÜK BELGESĠ: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi BaĢkanlığı onaylı antrenörlük derecesini gösterir belge. LĠG BELGESĠ: Ġlgili federasyonca onaylanmıģ, oynadığı ligi belirtir üst yazı (amatör, bölgesel, yerel ve altyapı liglerinde ise Ġl Müdürlüğü onaylı). MÜSABAKA CETVELĠ MAÇ KAĞIDI YARIġMA ÇĠZELGESĠ: Ġlgili federasyonca onaylanmıģ (en az 5 müsabaka cetveli maç kağıdı yarıģma çizelgesi eklenmiģ) oynadığı ligi belirtir üst yazı (müsabaka cetvelleri maç kağıtları yarıģma çizelgeleri fotokopi ise, en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise Ġl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir.) SIRALAMA DERECE BELGELERĠ: Ġlgili federasyonca onaylanmıģ (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı) ilgili yarıģmada sıralamayı dereceyi gösterir üst yazı ve onaylı müsabaka cetveli maç kağıdı yarıģma çizelgesi. ** Milli Sporcu belgesinin 12/05/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik (Bakınız Ek-2) kapsamında alınmıģ ya da daha önce alınan Milli Sporcu belgelerinin ilgili yönetmelik gereği denklik iģlemlerinin yaptırılmıģ olması gereklidir. K- ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER Bu yönergede bulunmayan konularda Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu yönergenin yayınlandığı tarihten sonra Yüksek Öğretim Kurulu nun kontenjan artırımına gitmesi durumunda, Sınav Komisyonu gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 12

13 EK-1 BRANġ DEĞERLENDĠRME TABLOLARI FUTBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) Süper Ligde oynamış olmak (**) 1. Ligde oynamış olmak (Erkek-Kadın) (**) 40 C Sınıfı Mili olmak (*) Ligde 5 maç oynamış olmak (Erkek-Kadın) (**) 30 TFF B UEFA B Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 3. Ligde 5 maç oynamış olmak (**) veya A 2 Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) 25 BAL (Bölgesel Amatör Ligi) nde en az 5 maç oynamış olmak (**) TFF C- Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 20 Bölgesel Gençlik geliştirme liglerinde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya Deplasmanlı Gençler Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya Bölgesel-Yerel Liglerde Süper Amatör Kümede en az 5 maç oynamış olmak (**) 15 Bölgesel-Yerel Liglerde Amatör 1. ve 2. kümede en az 5 maç oynamış olmak (**) 10 TFF D- Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Süper Lig ve 1. Ligde yer alan Takımların Alt yapısında en az 5 maç oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 13

14 BASKETBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 14

15 VOLEYBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya PAV liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) Deplasmanlı Bölgesel ligde en 5 maç oynamış olmak (**) II. kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 15

16 HENTBOL 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 16

17 ATLETĠZM A Sınıfı Milli olmak (*) veya Büyükler Türkiye Rekoru kırmak (***) B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (**) veya Gençler Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya Gençler veya 23 yaş altı Türkiye Şampiyonasında İlk 3 olmak (**) veya Kros Ferdi Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (**) 35 Yıldızlar Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 30 Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 3 olmak (**) veya Gençler veya Büyükler Türkiye 1. liginde ilk 3 olmak (**) Büyükler Türkiye 2. Liginde ilk 3 olmak (**) veya Yıldızlar Türkiye Liginde ilk 3 olmak (**) veya Kros liginde ferdi sıralamada ilk 3 olmak (**) II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Büyükler/ Gençler / Yıldızlar Şampiyonasında ilk 8 e girmiş olmak (**) veya Kros Ferdi Türkiye şampiyonasında 4. lük luk arasında olmak (**) veya Kros liginde takım halinde ilk 3 olmak (**) Türkiye Büyükler / Gençler / Yıldızlar Şampiyonasına katılmış olmak (**) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde yarışmış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 17

18 GÜREġ 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler Türkiye şampiyonasında İlk 3 olmak (***) 40 C Sınıfı Milli olmak (*) veya En üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (***) 35 Gençler Türkiye şampiyonasında İlk 3 olmak (***) veya Kırkpınar Yağlı güreşlerinde ilk 3 olmak (***) (son 3 yıl içinde ) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**) veya Yıldızlar Türkiye şampiyonasında İlk 3 olmak (***) veya Karakucak Türkiye şampiyonasında ilk 3 olmak (***) (son 3 yıl içinde) 25 Yıldızlar Süper Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Yıldızlar 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) Yıldızlar 2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**) I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglere katılmış olmak (***) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 18

19 BADMĠNTON 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler -Gençler Türkiye Şampiyonasında 1. veya 2. olmak (***) 40 C Sınıfı Milli olmak (*) Türkiye şampiyonasında 3. Veya 4. olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak (***) 25 Türkiye şampiyonasında 5., 6., 7., 8., olmak (***) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) 15 Türkiye Büyükler / Gençler / Yıldızlar Şampiyonasına katılmış olmak (**) 10 I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 19

20 CĠMNASTĠK 50 A Sınıfı Milli olmak (*) 45 B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Artistik/Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında toplamda ilk 3 olmak (***) 40 C Sınıfı Milli Olmak (*) veya Artistik/Ritmik Cimnastik Türkiye şampiyonasında toplamda 4., 5., 6., olmak (***) 35 Artistik / Ritmik Cimnastik Türkiye şampiyonasında toplamda 7., 8., 9., 10., olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya 30 Aerobik Cimnastik Türkiye şampiyonasında ilk 3 olmak (***) veya Artistik/Ritmik Cimnastik Okullar Türkiye şampiyonasında toplamda ilk 3 olmak (***) 25 Türkiye şampiyonasında herhangi bir alette ilk 3 olmak (***) 20 II. kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Aerobik Cimnastik Türkiye şampiyonasında 4., 5., 6., olmak (***) 15 Türkiye şampiyonasına katılmış olmak (**) 10 I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel yarışmalara katılmış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 20

21 TENĠS A Sınıfı Milli olmak (*) veya ITF Erkekler ve Bayanlar Serisi turnuvalarına direk katılma hakkını elde etmiş olmak (***) B Sınıfı Milli Olmak (*) Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya 40 Türkiye Büyükler Kategorisi Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak (***) veya Türkiye 1. Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4 e giren takımlarda oynamış olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak (***) yaş kategorisinde Milli olmak (*) 30 III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak (***) 25 Türkiye 1. Tenis Ligi Müsabakalarına katılan takımlarda oynamış olmak (**) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye 2. Tenis ligi Müsabakalarında ilk 4 e giren takımlarda oynamış olmak (***) 15 Türkiye 2. Tenis ligi Müsabakalarına katılan takımlarda oynamış olmak (**) 10 I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 21

22 A Sınıfı Milli olmak veya (*) YÜZME Büyükler Gençler Türkiye Rekoru kırmak (***) B Sınıfı Milli olmak (*) veya Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında Final ilk 3 e girmiş olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya Yıldızlar Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında Final 4., 5., 6., sı olmak (***) Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye şampiyonası Finallerinde kendi yaş grubunda ilk 3 e girmiş olmak (***) veya Türkiye Şampiyonasında Açık yaş sıralamasında 7., 8., si olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye şampiyonası Finallerinde kendi yaş grubunda ilk 4 ya da 5 e girmiş olmak (***) Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye şampiyonası Finallerinde kendi yaş grubunda ilk 6, 7, ve 8 e girmiş olmak (***) II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye şampiyonası veya M.E.B. Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmış olmak (***) veya Altın Cankurtaran belgesine sahip olmak (***) 15 Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak (***) 10 I. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) veya Bölge-Yerel İlde M.E.B. okullar arası yapılan yarışmalarda yer almış yarışmış olmak (**) veya Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak (***) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 22

23 DĠĞER BRANġLAR A Sınıfı Milli olmak (*) veya Büyükler ve Gençler Türkiye Rekoru kırmak (***) B Sınıfı Milli Olmak (*) veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (***) veya Gençler Türkiye Rekoru kırmış olmak (***) C Sınıfı Milli olmak (*) veya Türkiye şampiyonasında toplamda 1.,2.,3., olmak (***) III. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) veya Türkiye Gençler kategorileri turnuvalarında Çeyrek Final oynamış olmak (***) 25 Türkiye şampiyonasında 4., 5., 6. olmak (***) 20 II. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak (***) 15 Türkiye Büyükler / Gençler / Yıldızlar Şampiyonasına katılmış olmak (**) veya I. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (***) 10 Bölgesel-Yerel Liglerde oynamış yarışmış olmak (**) veya Okullar arası yarışmalara katılmış olmak (**) AÇIKLAMALAR (*) MİLLİ SPORCU BELEGESİ İLE BELGELEMEK (**) MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (***) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VEYA GENEL SEKRETER İMZALI 23

24 EK-2 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarıģmalarında Türkiye yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma MADDE 7 (1) AĢağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarıģma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır. a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aģağıda yer alan müsabakalara katılmak Ģarttır. 1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları, 2) Büyükler kategorisindeki dünya Ģampiyonaları finalleri, 3) Büyükler kategorisindeki Avrupa Ģampiyonaları finalleri, 4) Dünya ve Avrupa ġampiyonası yapılmayan branģların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aģağıda yer alan müsabakalara katılmak Ģarttır. 1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa Ģampiyonaları finalleri, 2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya Ģampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları, 3) Dünya ve Avrupa Ģampiyonası yapılan branģların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 4) Dünya ve Avrupa Ģampiyonası yapılmayan branģların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 5) Üniversite oyunları, 6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, 7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya Ģampiyonaları, 8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya Ģampiyonaları, 9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya Ģampiyonaları, 10) Olimpik branģlarda uluslararası federasyonların yarıģma takviminde yer alan, ferdi branģlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarıģma veya turnuvalar, 24

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER 2014-2015 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Beden Eğitimi Öğretmenliği) bölümüne alınacak

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER Bornova ĠZMĠR 2014 A. ARTĠSTĠK

Detaylı

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Başvuru Tarihleri 01-12 Temmuz 2013 2013-2014 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠSĠ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ. GĠRĠġ DEĞERLENDĠRME KILAVUZU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠSĠ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ. GĠRĠġ DEĞERLENDĠRME KILAVUZU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠSĠ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ GĠRĠġ DEĞERLENDĠRME KILAVUZU 2014 ĠZMĠR 1 Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2014 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Bölüm Adı Kontenjan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Erkek 30 Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KILAVUZU Yozgat Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuzda alanlarında uzman

Detaylı

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2012 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi ve

Detaylı

13.03.2015 SENATO 2015 /2-IX

13.03.2015 SENATO 2015 /2-IX 13.03.2015 SENATO 2015 /2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KLAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ... 3 2. GENEL HÜKÜMLER... 3 3. KONTENJANLAR... 4 4. ÖN KAYIT

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TANITIM BİLDİRGESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TANITIM BİLDİRGESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TANITIM BİLDİRGESİ GİRESUN - 2016 1 GİRİŞ Üniversitemiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2015 1 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 3 GENEL HÜKÜMLER... 3 KONTENJANLAR...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları BASIN BÜLTENİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1. Kontenjanlar Genel kontenjan 25 (yirmi beş) erkek,

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2016 BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġKESĠ 2015 YAHġĠHAN

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 2015 İZMİR 1 Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim.

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları BASIN BÜLTENİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1. Kontenjanlar Genel kontenjan 25 (yirmi beş) erkek,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KLAVUZU 2 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun Beden

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BAŞVURULAR

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BAŞVURULAR T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BAŞVURULAR 02.08.2017 TARİH VE 20

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2014 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i 1. GENEL BİLGİLER...1 2. SINAV ÜST KURULU...1 3. SINAV KURULU...1 4. ÖN KAYIT ŞARTLARI...1 5. DİĞER HUSUSLAR...2 6. BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER...3 7. ÖN

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ Başvuru Tarihi ve Adresi Özel yetenek sınavına ön

Detaylı

SENATO 2017/06-IV

SENATO 2017/06-IV 15.06.2017 SENATO 2017/06-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Spor Bölümü Spor Öğretmenliği Programı 2011 2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġKESĠ 2011 YAHġĠHAN / KIRIKKALE

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 17/18 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KLAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ... 3 2. GENEL HÜKÜMLER... 3 3. KONTENJANLAR... 4 4. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKREASYON BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2014 Sevgili Adaylar,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU 2014 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ RESĠM-Ġġ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ RESĠM-Ġġ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 1. RESĠM Ġġ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ RESĠM-Ġġ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 1.1. Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalını Tanıtıcı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ KARAR 2015/96 2015-2016 eğitim öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim alacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılması planlanan özel yetenek sınavı yönergesinin aşağıdaki yeni

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Beden

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ EK-21 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU 2016 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU www.besyocuyuz.com T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 2016 İZMİR Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu D.E.Ü

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1. GENEL HÜKÜMLER a. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN SONUÇ LİSTESİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) 2017 ÖSYS Kılavuzunun

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU 2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI KILAVUZU Doğal zenginliklere sahip Tarih ve Kültürün

Detaylı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji Haziran- 12 Temmuz 2016

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji Haziran- 12 Temmuz 2016 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GĠRĠġ SINAVI KRĠTERLERĠ Amaç ve Kapsam Madde 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI. Ses Eğitimi Bölümü Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Oyunları Bölümü

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI. Ses Eğitimi Bölümü Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Oyunları Bölümü T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI Ses Eğitimi Bölümü Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Oyunları Bölümü 2012 2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU (Bu kılavuzda belirtilmemiş herhangi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 2017 İZMİR Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu D.E.Ü Sağlık Yerleşkesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU (ÖYSGK-2015)

Detaylı

SPOR LİSESİ ÇIKIŞLI ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

SPOR LİSESİ ÇIKIŞLI ADAYLARIN DİKKATİNE!!! SPOR LİSESİ ÇIKIŞLI ADAYLARIN DİKKATİNE!!! 2017 ÖSYS Kılavuzunun 54. Sayfasındaki Tablo 3-A da belirtildiği üzere Ortaöğretimde Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları başlıklı

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi I. Aşama 21-22-23 Temmuz 2014 II. Aşama 24-25 Temmuz

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 30.05.2017 TARİH VE 14/5 SAYILI SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji 20 01-15 Temmuz 2015 23-24-25 Temmuz 2015

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji 20 01-15 Temmuz 2015 23-24-25 Temmuz 2015 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARIMÜZĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANS KAYIT KABUL ESASLARIVEGĠRĠġ SINAVI KRĠTERLERĠ Amaç ve Kapsam Madde 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AMASYA SPOR LĠSESĠ NE BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAK VE ĠġLEMLER

AMASYA SPOR LĠSESĠ NE BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAK VE ĠġLEMLER AMASYA SPOR LĠSESĠ NE BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAK VE ĠġLEMLER 1) ÖĞRENĠM BELGESĠ: Ortaokul veya Ġmam Hatip Ortaokulunun 8.sınıfını bitirdiğine dair öğrenim belgesi. (Öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünden

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ (YÖK Tanımlaması)

SPOR BİLİMLERİ (YÖK Tanımlaması) SPOR BİLİMLERİ (YÖK Tanımlaması) YÖK TANIMLAMASINA GÖRE SPOR BİLİMCİSİ Spor Bilimleri Mezunlarımızın İstihdam Durumları Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri Üniversite atanmaları (1 okutman, 4 Arş.Grv

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Spor Bilimleri Fakültesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Spor Bilimleri Fakültesi MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR 1. GENEL HÜKÜMLER a. Önkayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor

Detaylı

GENEL BİLGİLER Günümüzde spor, sağlıklı kalmanın bir aracı, boş zamanları değerlendirmenin bir şekli, sosyalleşme ve kurallara uymayı öğrenmede

GENEL BİLGİLER Günümüzde spor, sağlıklı kalmanın bir aracı, boş zamanları değerlendirmenin bir şekli, sosyalleşme ve kurallara uymayı öğrenmede 1 DEĞERLİ ADAYLAR Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne özel yetenek sınavı ile Spor Yöneticiliği Bölümüne ise merkezi yerleştirme

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI 2017 2018 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE ÖĞRENCĠ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU GİRİŞ Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2017

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2017 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU. UŞAK-2017 Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim Mustafa Kemal Atatürk BAŞVURU

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖZEL YETENEK GİRİŞ KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖZEL YETENEK GİRİŞ KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖZEL YETENEK GİRİŞ KILAVUZU DİYARBAKIR 2015 1 1. GİRİŞ Bu yönerge Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Beden Eğitimi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1. GENEL HÜKÜMLER a. Başvurular Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI 1. KONTENJAN 2012-2013 öğretim yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Türk Halk Oyunları Bölümü 2010 2011 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Türk Halk Oyunları Bölümü 2010 2011 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Türk Halk Oyunları Bölümü 2010 2011 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU ( Bu kılavuzda belirtilmemiş herhangi bir durum ortaya çıktığında

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU NEVŞEHİR T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2017 SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Ortaöğretim

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır Ağustos 2017 günü sadece

evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır Ağustos 2017 günü sadece KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK VE REKREASYON BÖLÜMLERİ İÇİN KESİN KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! 1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

ÖNSÖZ. Gedik Üniversitesi. Spor Bilimleri Fakültesi

ÖNSÖZ. Gedik Üniversitesi. Spor Bilimleri Fakültesi 1 ÖNSÖZ Spor endüstrisi, teknolojik, toplumsal ve kültürel gelişimlere paralel olarak, sporcusundan antrenörüne, yöneticisinden eğitimcisine kadar, pek çok kişinin geçimini sağladığı bir sektör olarak

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 14-17 Temmuz 2014 tarihleri

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://besyobasvuru.adiyaman.edu.tr ADIYAMAN/2015 Sevgili Gençlerimiz, Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017 2018 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU DİYARBAKIR 2017 1 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Beden Eğitimi

Detaylı

SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. KATEGORİ Ve Puan A 100Puan ARTİSTİK CİMNASTİK CİMNASTİK

SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar. KATEGORİ Ve Puan A 100Puan ARTİSTİK CİMNASTİK CİMNASTİK SPORU ÖZGÇMİŞ PUN TLOSU daylar sadece bir kategoriden puan alırlar KTGORİ 100 90 80 RTİSTİK İMNSTİK 1-Olimpiyat, ünya, vrupa Şampiyonası veya ünya Kupasından birine katılmış. 1-n az 10 ülkenin katılımı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU GİRİŞ Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2016 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi. Sınav Yeri. Sınav Saati 10.00 14.00. I. Aşama 24 Temmuz 2014

GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi. Sınav Yeri. Sınav Saati 10.00 14.00. I. Aşama 24 Temmuz 2014 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi I. Aşama 24 Temmuz 2014 II. Aşama 25 Temmuz 2014 Sınav Saati 10.00 14.00 Sınav Yeri OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi OMÜ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 06-09 Temmuz 2015 tarihleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI 2015/2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAMSUN - 2015

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI USUL VE ESASLARI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI USUL VE ESASLARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI USUL VE ESASLARI İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Özel Yetenek Parkur Sınavları

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

Özel Yetenek Giriş Sınav Kılavuzu

Özel Yetenek Giriş Sınav Kılavuzu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınav Kılavuzu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Önkayıt Başlangıç - Bitiş Tarihi 05.06.2017-09.06.2017

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2015 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YETENEK SINAVI İLE BU SINAV SONUCUNDA ASIL VE YEDEK LİSTELERDE YER ALAN ADAY ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Detaylı

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Kılavuzu, 2012 2

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Kılavuzu, 2012 2 Sevgili gençler, Bilgi, kendisine değer veren ve sahip olan insanları ve toplumları, diğer insan ve toplumlardan üstün kılan yüce bir değerdir. Üniversiteler ise, bilginin öğretildiği ama daha çok üretildiği

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2011 Sınav Kitapçığı 1

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2011 Sınav Kitapçığı 1 Sevgili Gençler, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO), özel yetenek sınavı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği

Detaylı