REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR"

Transkript

1 Neden HAZAL T2 AR? Why HAZAL T2 AR? ÇİMENTO SANAYİ REFRAKTERLERİNDE ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI İLE AĞIRLAŞAN ALKALİ SORUNUNA ÇÖZÜM İÇİN HAZAL T2 AR REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR Atıkların alternatif yakıt veya alternatif hammadde olarak kullanılmasıyla başlayan süreçte, çimento üretim tesislerinde kullanılan refrakter malzemenin karakterinde de değişimin ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Atıkların çok farklı bileşenler içermesi ve bunların oranlarının değişkenliği ve özellikle alkali bileşenlerin yoğun varlığı, çok özel malzemeler kullanma gereğini ortaya çıkarmıştır.alternatif yakıt ve hammaddelerin kullanılması ile ortaya çıkan alkali, kükürt ve halojen bileşenlerinin üretim sürecine girmesinin neden olduğu sorunların çözümünde silisyum karbür, zirkon gibi çok özel refrakter hammaddeleri içeren ürünler geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. HAZAL T2 AR bu ürünlere alternatif olan fakat silisyum karbür ve zircon içermeyen özel bir tuğladır. Neden HAZAL T2 AR? HAZAR T2 AR yüksek düzeyde alkali, aşınma ve ısıl şok direncine sahip bir karakterde çok düşük poroziteli ve yüksek mukavemetli çok özel bir tuğladır. Çimento sanayinde prosesin büyük bölümünde atık kullanımı ile ağırlaşan işletme koşullarında özellikle alkali ve aşınma direncine duyulan ihtiyaç çok üst seviyededir. Bu sorunların çözümü için mutlaka HAZAL T2 AR karakterinde bir tuğlaya ihtiyacı vardır. Çünkü HAZAL T2 AR ısıl şok, aşınma, alkali ve asit gazlara direnci çok yüksek düzeyde olan bir tuğladır. Bu bahsedilen şartların tümüne aynı anda cevap verebilmek klasik alumina silkat grubu refrakterleri ile mümkün değildir. Atıklar alternatif yakıt veya hammadde olarak kullanıldıkça ve hammadde de alkali oranı yüksek oldukça, işletme koşullarının yukarıda bahsedilen etkenler ile ağırlaşması kaçınılmazdır. Bu şartlarda HAZAL T2 AR, en uygun çözüm ve aslında gerekliliktir. Silisyumkarbür ve Zirkon İçeren Tuğlalara Alternatif HAZAL T2 AR, daha önce kullanılan klasik refrakterlere alternatif olarak değil, o klasik refrakterler ile yaşanan sorunları ortadan kaldıran bir ürün olarak düşünülmelidir. Silisyum karbür, zirkon gibi malzemeler içeren alkali ve aşınma direnci yüksek özel ürünlerin kullanım yerleri çimento üretim süreçlerinde kısıtlı, belli bölgelerde kalmaktadır ve maliyeti yüksektir. Oysa HAZAL During the process which started with the use of wastes as an alternative fuel or alternative raw material, the need to change the refractory material used in cement production facilities has also materialized. As the wastes consist of numerous different components with variable ratios and particularly the intense presence of alkali components has mandated the use of very special materials. Products which contain special refractory raw materials such as silicon carbide, zircon have been developed and started to be used to resolve the problems caused by the involvement of alkali, sulfur and halogen components - emerged with the use of alternative fuel and raw materials - in the production process. HAZAL T2 AR is a special brick which is an alternative to these products but does not contain silicon carbide and zircon. Why HAZAL T2 AR? HAZAL T2 AR is a very special brick with very low porosity and high durability which is resistant to high level alkali, wear and thermal shock. Especially alkali and wear resistance need is very high in the business conditions which slow down with the use of waste in the large part of the process in cement industry. A brick which has the same character with HAZAL T2 AR is certainly needed to resolve these problems. Because HAZAL T2 AR is a brick with very high thermal shock, wear, alkali and acid gas resistance. It is not possible to respond all these mentioned conditions at the same time with classic alumina silicate refractory group. As long as wastes are used as an alternative fuel or raw material and as long as alkali ratios are high in raw materials, it is inevitable for business conditions to slow down with the above mentioned factors. HAZAL T2 AR is the most suitable solution and in fact a necessity under these conditions. Alternative To Bricks Containing Silicon Carbide and Zircon HAZAL T2 AR shall be considered as a product which eliminates the problems experienced with the conventional refractories used before rather than being an alternative to such conventional refractories. Usage areas of special products with high alkali and abrasion resistance containing materials such silicon T2 AR yüksek maliyetli silisyum karbür ve zirkon içermemesine rağmen alkali sorunların yaşandığı tüm süreç bölgelerinde kullanılan bir üründür. Bu açıdan bakıldığında HAZAL T2 AR silisyum karbür, zirkon gibi malzemeler içeren malzemelerin yerine kullanılabilmekle birlikte üretim sürecinin birçok bölgesinde kullanılabildiği için alternatif olmaktan daha ileri bir konumdadır. Atık malzemeler sınıflandırılırken, atıkların kimyasal bileşimine göre sınıflandırılması çok zor, hatta imkansızdır. Bu nedenle atığın her türünün sorun yaratan yoğun etkisi mevcuttur. Fakat en belirgin ve etkin olan bileşenler alkaliler, klor, kükürt gibi asit gazlarıdır. HAZAL T2 AR bu dominant etkilere direnç gösterecek şekilde geliştirilmiştir. HA- ZAL T2 AR alkali direnci gibi kimyasal korozyona dayanıklılık özelliklerinin yanı sıra çok düşük poroziteli, yüksek mukavemetli, termal şok direnci çok yüksek ve aşınma dayanımı çok üst seviyede olan bir üründür. Bu özellikler çimento sanayi üretim sürecinde hayati önem arz eden özelliklerdir. Bu kadar farklı özelliği yapısında bulunduran ürün atık kullanılmasa dahi çimento üretim sürecinde çok üst düzeyde performans gösteren fark yaratan bir ürün olarak kabul edilmelidir. HAZAL T2 AR tuğlasının ilk endüstriyel denemeleri çimento sektöründe 2010 yılında başlamış ve bugüne kadar gerçekleşen kullanımında, malzeme kalitesini çimento üretim prosesinin bir çok noktasında ispatlamıştır. Endüstriyel deneme olarak, çimento sanayinde döner fırın, soğutma, ön ısıtıcılar, kalsinatör, döner fırın intikal kamarası ve tersiyer hava borusu toz siklonları gibi bir çok bölgede gerçekleştirilmiştir. Tüm bu bölgelerde çok üst seviyede performanslar elde edilmiş ve özellikle döner fırın intikal kamaralarında yaşanan yapışma sorununun ortadan kalkması için en uygun çözüm olduğu görülmüştür yılı Ocak ayında bir çimento tesisinde döner fırın tuğlası olarak, fırının ilk 30 m lik bölümünde kullanılarak gerçekleştirilen ilk büyük endüstriyel denemeler 2013 yılı sonuna kadar devam etmiştir yılında ise Haznedar olarak çimento sanayine satılan ürünler arasında en yüksek miktara sahip ürün, HAZAL T2 AR kalite tuğla olmuştur. carbide, zircon are being limited in cement production processes and restricted within certain areas presenting a high cost. However, HAZAL T2 AR is a product which can be used in all process areas where alkali issues are experienced although it does not contain high cost silicon carbine or zircon. When considered from this aspect, HAZAL T2 AR can be used as a substitute for materials which contain substances such as silicon carbide, zircon and it is more than an alternative since it can be used in many areas of the production process. When classifying waste materials it is very difficult even impossible to classify the material according to its chemical components. For this reason all types of waste tend to generate significant problems. However, the most prominent and effective components consist of acid gases such as alkali, chlorine and sulfur. HAZAL T2 AR has been developed to withstand these dominant impacts. In addition to its characteristic to withstand chemical corrosion such as alkali resistance; HAZAL T2 AR is a low porosity, high strength product with a high thermal shock and wear resistance. These characteristics are vital in the production process of the cement industry. Even if this product which consists of such different characteristics is not used with waste it should be accepted as a product which creates a difference with its high level performance in the cement production process. The first industrial trial of the HAZAL T2 AR brick was carried out in cement sector in 2010 and since then it has proved its material quality at several points of the cement production process. As an industrial trial, it was carried out in several sections like rotary kiln, cooler, pre-heater, calciner, rotary kiln transition camera and tertiary air tube powder cyclones in cement industry. Very high performances were achieved in all of these sections, and it is observed that it was the most suitable solution to the sticking problem occurring in rotary kiln transition cameras in particular. The first large scale industrial trials which took place in January 2011 when it was used in the initial 30 m section of a rotary kiln at a cement facility continued until the end of And in 2014 HAZAL T2 AR quality brick became the product with the highest quantity among the products sold to cement industry as Haznedar.

2 SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2 AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ R&D PROCESS AND TECHNICAL PROPERTIES OF HAZAL T2 AR BRICK WHICH HAS HIGHER ALKALI AND ABRASION RESISTANCE AS AN ALTERNATIVE TO SiC CONTAINING BRICKS Özet / Abstract Bu Ar-Ge çalışmasında, özellikle çimento sanayiinde kullanılan alkali direnci yüksek, SiC veya ZrO 2 içeren refrakter malzemelere alternatif olarak SiC veya ZrO 2 içermeyen, fakat alkali direnci yüksek, andaluzit esaslı tuğlaların üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üretilen tuğlanın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile piyasada bulunan ticari ürünlerden yüksek alkali direncine sahip Andaluzit-SiC tuğla, yüksek ısıl şok direncine sahip Andaluzit-Korund tuğla, yüksek aşınma direncine sahip fosfat bağlı Andaluzit-Korund tuğla ve yine yüksek aşınma direncine sahip fosfat bağlı Andaluzit tuğla numunelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri karşılaştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Alkali direnci, aşınma direnci, ısıl şok direnci In this R&D study, manufacture of Andalusite brick without SiC and ZrO 2 content was searched as an alternative of SiC and ZrO 2 inclusive high abrasion resistant refractory materials used especially in Cement Industry. Following bricks were compared in this study together with the physical properties and chemical analysis of the Andalusite brick manufactured; Regular high alkali resistant Andalusite-SiC brick, Andalusite-Corundum based brick with high termal shock resistance, Phosphate bonded Andalusite- Corundum brick with high abrasion resistance, Phosphate bonded Andalusite brick with high abrasion resistance Keywords: Abrasion resistance, alkali resistance, thermal shock resistance Yüksek sıcaklık teknolojilerinin kullanıldığı tüm sektörlerde olduğu gibi Çimento sanayinde de refrakter malzemenin performansı doğrudan üretim hızını ve kapasiteyi etkilediğinden dolayı önemli parametrelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, refrakter malzeme üreticilerinin, daha uzun ömürlü ürün geliştirme baskısını sürekli olarak üzerinde hissetmelerine sebep olmaktadır. Çimento fırınlarında fırın girişi, fırın kafası, soğutma ve benzeri bölgelerde alkali, aşınma ve ısıl şok gibi birden fazla etkenin olduğu özel proses koşullarında bu direnç özelliklerini bünyesinde barındıran ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle zamanlarda malzemenin birden fazla etkene karşı dirençli olması önem kazanmaktadır. Benzer bir amaçla yapılan bu Ar-Ge çalışmasında, yüksek aşınma, ısıl şok ve alkali direnci gibi üç önemli özelliği yapısında barındıran, fakat ZrO 2 ve SiC içermeyen andaluzit bazlı yeni bir yüksek alumina tuğlanın üretimi gerçekleştirilmiştir. Alkali direnci genelde kolaylıkla ZrO 2 veya SiC ilavesi ile arttırılabilmektedir. Isıl şok direnci ve aşınma direnci ise ana hammadde olarak andaluzit kullanımıyla, uygun tane dağılımı, saf alumina ilavesi ve uygun pişirim sıcaklıkları gibi yöntemler ile istenen düzeyde elde edilebilmektedir. Aşınma direncini arttırırken, SBM gibi bazı fiziksel değerler yükselir. Fakat zaman zaman malzeme gereğinden fazla kırılgan olabilir. Böyle bazı negatif durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada her üç direnç özelliğinin de bir arada sağlandığı bir ürün geliştirilmiştir. Bu tuğla ticari olarak HAZAL T2 AR ürün kodu ile adlandırılmıştır. Ağırlıklı olarak çimento sektöründe kullanılan bazı ticari ürünler ile bu yeni tuğlanın özellikleri karşılaştırılarak sonuçları irdelenmiş ve sonuçlar aşağıda detaylı olarak verilmiştir. As in all sectors which utilize high temperature technologies, performance of refractory material is considered as one of the most important parameters since it directly impacts production speed and capacity also in Cement industry. This causes the refractory material manufacturers to continuously remain under pressure of developing products with longer lifespan In special process conditions where multiple factors such as alkali, abrasion and thermal shock are present at kiln input, kiln head, cooling zone and similar zones of the cement kilns, products which have such resistance properties are needed. Resistance of the material against multiple factors has more importance under such circumstances. In this R&D study that is carried out with a similar purpose, production of a new andalusite-based high alumina brick which has three important features such as high abrasion, thermal shock and alkali resistance and is free of ZrO 2 and Sic was realized. In general, alkali resistance can be easily improved by adding ZrO 2 or SiC. Thermal shock resistance and abrasion resistance can be achieved at the required level through use of andalusite as raw material, suitable granulation, addition of pure alumina and methods such as use of suitable firing temperatures. While abrasion resistance is improved some physical values, such as SBM, increase. However, the material can be excessively brittle sometimes. Such negative circumstances may also occur. In this study, a product which satisfies all three resistance properties together was developed. This brick is commercially denominated with product code of HAZAL T2 AR. Certain commercial products mainly employed in the cement sector and properties of this new brick were compared, results were analyzed and conclusions are provided in details as follows.

3 Deneysel Çalışmalar / Experimental Studies Deneysel Çalışmalar Experimental Studies Piyasada bulunan ticari ürünlerden yüksek alkali direncine sahip Andaluzit-SiC tuğla ( ASC 30), yüksek ısıl şok direncine sahip Andaluzit-Korund tuğla ( SK65), yüksek aşınma direncine sahip fosfat bağlı Andaluzit-Korund tuğla ( SK65A) ve yine yüksek aşınma direncine sahip fosfat bağlı Andaluzit tuğla ( S60A) ile geliştirilen yeni ürün T2 AR tuğla numuneleri laboratuarda belirli testlere tabi tutulmuşlardır. Yapılan fiziksel ve kimyasal analizlerinin yanı sıra tüm numunelerin alkali dirençleri, ısıl şok dirençleri ve aşınma dirençleri de ayrı ayrı test edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen tüm tuğlalardan numuneler, elmas uçlu testere ile kesilerek alınmış ve sırasıyla hacim ağırlığı ve görünür porozite (ASTM C20), soğuk basma dayanımı (ASTM C133), ısıl şok direnci (DIN 51068), aşınma direnci (ASTM C704) ve alkali direnci testleri ile kimyasal analizleri (ISO 12677) yapılmıştır. Isıl şok direnci testi DIN [1] standardına uygun olarak yapılmıştır. Numuneler 50 mm çapında ve 50 mm yüksekliğinde silindirler halinde kesilerek 110oC de 12 saat kurutulmuşlardır. Daha sonra 950oC ye ayarlanmış fırın içerisine konularak 30 dakika bu sıcaklıkta bekletilmiş (Resim 1(a)) ve süre sonunda çıkarılarak direkt olarak daimi beslemeli su havuzuna atılmışlardır (Resim 1(b)). Yaklaşık 3 dakika içinde elle tutulabilir sıcaklığa gelen numuneler su içerisinden alınarak, 110oC lik etüv içerisinde 30 dakika kurumaya bırakılmıştır (Resim 1(c)). Sonraki çevrimlerde, yalnızca fırında bekleme süresi 15 dakikaya indirilmiş, diğer süreler aynı kalmıştır. Bu şekilde numuneler 50. çevrim tamamlanıncaya kadar teste tabi tutulmuştur. Among the commercial products available in the market Andalusite-SiC brick ( ASC 30) with high alkali resistance, Andalusite-Korund brick ( SK65) with high thermal shock resistance, phosphate bond Andalusite-Korund brick ( SK65A) with high abrasion resistance and phosphate bond Andalusite brick ( S60A) also with high abrasion resistance and the new developed product T2 AR brick samples were subjected to certain tests in the laboratory. In addition to physical and chemical analyses that are carried out, alkali resistances, thermal shock resistances and abrasion resistances of all samples were tested separately. Samples were taken from all aforementioned bricks were cut out and bulk density, visible porosity (ASTM C20), cold crushing strength (ASTM C133), thermal shock resistance (DIN 51068), abrasion resistance (ASTM C704) and alkali resistance tests and chemical analyses (ISO 12677) were carried out, respectively. Thermal shock resistance test was carried out according to DIN [1] standard. Samples were cut into cylinders of 50 mm diameter and 50 mm height and dried at 110 C for 12 hours. Then, they were placed in an oven set to 950 and left at this temperature for 30 minutes (Figure 1(a)) and at the end of this period they were taken out and directly put in continuously fed water pool (Figure 1(b)) Reaching to a touchable temperature nearly within 3 minutes, the samples were taken out of water and left to dry for 30 minutes in a drying oven at 110 C (Figure 1(c)). In the following cycles, only the period for keeping in the oven was reduced to 15 minutes and the other periods remained the same. Samples were tested in this manner until the 50 th cycle is completed. (a) Isıtma / Heating (b) Şoklama / Shock cooling (c) Kurutma / Drying Resim 1. Isıl şok direnci testinin aşamaları / Figure 1. Stages of thermal shock resistance test

4 Deneysel Çalışmalar / Experimental Studies Deneysel Çalışmalar / Experimental Studies Aşınma dayanımı testi ASTM C704 [2] standardına göre yapılmıştır. Numuneler 100*100*25 mm ölçülerinde kesilerek 12 saat boyunca 110oC de kurutulmuş ve kuru ağırlıkları tartılarak ağırlık ve yoğunluk değerleri kaydedilmiştir. Numuneler tek tek aşınma test cihazı içerisine yerleştirilerek üzerlerine 1 kg lık SiC tozu, sabit bir mesafeden basınçlı hava yardımıyla 7,5 dakika süresince püskürtülmüştür. Daha sonra numuneler tekrar tartılarak ağırlık değerleri kaydedilmiş ve ağırlık kaybı ile yoğunluk değerlerinden aşınma miktarları cm3 cinsinden hesaplanmıştır. Aşınma cihazının görüntüleri Resim 2 de verilmiştir. Abrasion resistance test was carried out according to ASTM C704 [2] standard. Samples were cut in dimensions of 100*100*25 mm and dried for 12 hours at 110 C and their dry weights were weighed and their weight and density values were recorded. Samples were placed in abrasion test device one by one and 1 kg SiC powder was blasted on them for 7.5 minutes from a fixed distance using compressed air. Then, the samples were weighed one by one and weight values were recorded and abrasion quantities were calculated in cm3 using weight loss and density values. Images of the abrasion test device are shown in Figure 2. Alkali direnci testi için numuneler 80*80*80 mm ölçülerinde kesilmiş ve bir yüzeylerinin ortasına 40 mm çapında ve 40 mm derinliğinde delik açılmıştır. 110 o C de 12 saat kurutulduktan sonra numunelerin delik haznelerine 50 g potasyum karbonat ( ) tozu doldurulmuştur. Numuneler fırına yerleştirilerek 1150 o C de 7 saat süresince bekletilmiş ve süre sonunda soğumaya bırakılarak oda sıcaklığına düşmeleri beklenmiştir. Oda sıcaklığına gelen numuneler ortalarından kesilerek içyapılarındaki alkali nüfuzu incelenmiştir. Samples were cut in dimensions of 80*80*80 mm for alkali resistance testing and a hole with 40 mm diameter and 40 mm depth was bored in the center of one of the surfaces. 50 g potassium carbonate ( ) powder was filled inside the holes upon being dried for 12 hours for 110 C. Samples were placed in the kiln and left for 7 hours at 1150 C and then left to cool down to ambient temperature. Samples reaching to ambient temperature were cut in the middle and alkali penetration in the interior structure was analyzed. Resim 2. Aşınma Test Cihazı / Figure 2. Abrasion Test Device

5 Laboratuar Test Sonuçları / Laboratory Test Results Tablo 1. Numunelerin kimyasal analiz sonuçları / Table 1. Chemical analysis results of the samples Bileşen Component T2AR ASC30 SK65 SK65A S60A Al 2 O 3 (%) SiO 2 (%) Fe 2 O 3 (%) P 2 O 5 (%) O (%) O (%) SiC (%) , , Tablo 2. Numunelerin fiziksel test sonuçları / Table 2. Physical analysis results of the samples Fiziksel Özellik Physical Property T2AR ASC30 SK65 SK65A S60A H.Ağırlığı / H.Weight (g/cm 3 ) 2,67 2,69 2,67 2,71 2,63 G.Porozite / G.Porosity (% volume) 9,7 13,6 15,3 13,6 14,0 S.B.D. / C.C.D. (kg/cm 2 ) Aşınma D. / Abrasion V. (cm 3 ) 6,0 10,9 14,1 8,2 8,8 Isıl Şok D. / Thermal Shock V. (cycle) Alkali Direnci / Alkali Resistance Çok yüksek Very high Çok yüksek Very high Düşük / Low Düşük / Low Düşük / Low Laboratuar Test Sonuçları Laboratory Test Results Numunelere uygulanan testlerin sonuçları topluca Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Results of the test applied to the samples are given in Table 1 and Table 2 collectively. Refrakter malzeme seçiminde, refrakter astar içerisine fiziksel olarak alkali nüfuzunun az olması için porozitenin düşük olması istenmektedir [3]. Numunelerin porozite değerleri incelendiğinde porozitesi en düşük tuğla numunesinin T2 AR olduğu görülmektedir. Dolayısıyla alkali direnci konusunda en iyi sonucun T2 AR numunesinden alınabileceği rahatlıkla söylenebilir. Resim 3 de verilen T2 AR numunesinin alkali direnci testi öncesi ve sonrası görüntüleri bunu teyit eder niteliktedir. Numunenin kesit görüntüsü (Resim 3.(c)) incelendiğinde malzemenin alkaliyle temas eden yüzeylerinde herhangi bir alkali nüfuzunun oluşmadığı gözlenmektedir. In refractory material selection, lower porosity is required for low physical alkali penetration in the refractory lining [3] When porosity values of the samples are analyzed, it is seen that T2 AR is the brick sample with the lowest porosity. Therefore, it can be easily stated that the best result can be obtained from T2 AR sample in terms of alkali resistance. Images of T2 AR sample shown in Figure 3, before and after the alkali resistance test are confirm this condition. When cross section image of the sample (Figure 3.(c)) is analyzed it is observed that no alkali penetration has occurred on the surfaces of the material that contact with alkali. Resim 3. T2 AR tuğlasının alkali direnci testi öncesi (a) ve sonrası genel (b) ve kesit (c) görünümleri Figure 3. T2 AR brick general view before (a) and after (b) alkali resistance test and cross section (c) view

6 Laboratuar Test Sonuçları / Laboratory Test Results Yüksek alkali direncine sahip bir diğer ürün de, bu amaçla üretilmiş olan SiC içerikli andaluzit tuğla numunesidir ( ASC30). Numunenin kesit görüntüsünde (Resim 4.(c)) alkali ile temas halinde olan yüzeylerde 3-4 mm kalınlığında bir reaksiyon bölgesi oluştuğu, ancak numunenin fiziksel olarak herhangi bir zarara uğramadığı açıkça görülmektedir. Another product which has high alkali resistance is andalusite brick sample with SiC content ( ASC30) manufactured for this purpose. In the cross section view (Figure 4.(c)) of the sample, it is clearly seen that a reaction zone of 3-4 mm thickness is created on surfaces that contact with alkali, however, the sample had not sustained any damage physically. Resim 7. S60A tuğlasının alkali direnci testi öncesi (a) ve sonrası genel (b) ve kesit (c) görünümleri Figure 7. S60A brick general view before (a) and after (b) alkali resistance test and cross section (c) view Resim 4. ASC30 tuğlasının alkali direnci testi öncesi (a) ve sonrası genel (b) ve kesit (c) görünümleri Figure 4. ASC30 brick general view before (a) and after (b) alkali resistance test and cross section (c) view Alkali direnci yüksek bulunan T2 AR ve ASC 30 ürünleri, alkali direnci özelliğinin daha ayrıntılı ortaya konması amacıyla Alcoa Alkali Test metodu ile 900, 1000 ve 1100 o C sıcaklıklarda,, ve karışımı kullanılarak tekrar teste tabi tutulmuştur. Test sonunda numunelerin kesit görünümleri Resim 8-13 te verilmiştir. T2 AR and ASC 30 products which were revealed to have high alkali resistance were tested again with Alcoa Alkali Test method at temperatures of 900, 1000 and 1100 C by using, and mixture in order to demonstrate alkali resistance property in a more detailed manner. Cross section views of the samples were given in Figure 8-13 at the end of the test. Diğer üç ticari kalite ise yüksek sıcaklıkta alkalinin etkisi ile ağır fiziksel hasara uğramışlardır (Resim 5-6-7). Other three samples of commercial quality have sustained severe physical damage under effect of alkali at high temperature (Figure 5-6-7). Resim 5. SK65 tuğlasının alkali direnci testi öncesi (a) ve sonrası genel (b) ve kesit (c) görünümleri Figure 5. SK65 brick general view before (a) and after (b) alkali resistance test and cross section (c) view Resim 8. ASC 30 tuğlasının 900 o C de alkali testi sonrası kesit görünümleri Figure 8. Cross section views of ASC 30 brick after alkali test at 900 C Resim 6. SK65A tuğlasının alkali direnci testi öncesi (a) ve sonrası genel (b) ve kesit (c) görünümleri Figure 6. SK65A brick general view before (a) and after (b) alkali resistance test and cross section (c) view Resim 9. ASC 30 tuğlasının 1000 o C de alkali testi sonrası kesit görünümleri Figure 9. Cross section views of ASC 30 brick after alkali test at 1000 C

7 Laboratuar Test Sonuçları / Laboratory Test Results Yüksek aşınma direnci özelliğine sahip fosfat bağlı SK65A ve S60A numunelerinin aşınma direnci sonuçları Tablo 2 den de görüleceği gibi oldukça iyi çıkmıştır. Seramik bağlı T2 AR numunesi ise aşınma direnci konusunda diğer tüm kalitelerden daha iyi sonuç vermiştir (Resim 14). Abrasion resistances of phosphate bond SK65A and S60A samples with high abrasion resistance properties are very good as can be seen in Table 2. Ceramic bond T2 AR sample has produced a better result than all other qualities in terms of abrasion resistance (Figure 14). Resim 10. ASC 30 tuğlasının 1100oC de alkali testi sonrası kesit görünümleri Figure 10. Cross section views of ASC 30 brick after alkali test at 1100 C Resim 11. T2 AR tuğlasının 900 o C de alkali testi sonrası kesit görünümleri Figure 11. Cross section views of T2 AR brick after alkali test at 900 C Resim 14. Numunelerin aşınma direnci testi öncesi (sol) ve sonrası (sağ) görünümleri Figure 14. Views of the samples before (left) and after (right) the abrasion resistance test Tüm numunelerin soğuk basma dayanımı sonuçları ve ısıl şok direnci değerleri tatmin edici bir şekilde yüksek bulunmuştur (Resim 15). Cold crushing strength results and thermal shock resistance values of all samples were found to be satisfactorily high (Figure 15). Resim 12. T2 AR tuğlasının 1000 o C de alkali testi sonrası kesit görünümleri Figure 12. Cross section views of T2 AR brick after alkali test at 1000 C Resim 15. Numunelerin 50 çevrim sonrası ısıl şok direnci görünümleri Figure 15. Thermal shock resistance views of the samples after 50 cycles. Resim 13. T2 AR tuğlasının 1100 o C de alkali testi sonrası kesit görünümleri Figure 13. Cross section views of T2 AR brick after alkali test at 1100 C

8 Sonuçlar ve Değerlendirme / Conclusion and Evaluation Numunelerin laboratuar sonuçlarının daha anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için Tablo 3 teki derecelendirme yapılmıştır. Burada; : Çok yüksek **** : Yüksek *** : İyi ** : Vasat * : Düşük, direnç değerlerini ifade etmektedir. Grading is made in Table 3 for a more meaningful interpretation of laboratory results of the samples. Whereas; : Very high **** : High *** : Good ** : Fair * : Low, resistance values are denominated as follows Tablo 3. Numunelerin aşınma direnci, ısıl şok direnci ve alkali direnci derecelendirmeleri Table 3. Abrasion resistance, thermal shock resistance and alkali resistance grading of samples ASC30 SK65 SK65A S60A T2AR Aşınma Direnci Abrasion Resistance **** *** **** **** Isıl Şok Direnci Thermal Shock Resistance Alkali Direnci Alkali Resistance * * * Aşınma direnci ise fosfat bağlı SK65A ve S60A dan daha iyi bir düzeydedir. HAZAL T2 AR tuğlaların iki ayrı çimento fabrikasında iki farklı yerde denemeleri yapılmıştır. İlk deneme İntikal kamarası tuğlası olarak, tuğla üzerine yoğun yapışmaların gözlendiği bir bölgede yapılmıştır. Yapışma gözlenmemiş ve 16 aylık kullanım sonrasında tuğlaların aşınmadığı ve alkali infilitrasyonu olmasına rağmen yapısal değişiklik oluşmamıştır. Its abrasion resistance is at a better level than the one of phoshate bond SK65A and S60A. HAZAL T2 AR bricks were tested at two different locations in two different cement plants. The first test was carried out as Kiln Inlet brick at a zone where intensive adhesions on bricks are observe. Adhesion was not observed and bricks have not worn out and no structural change has occurred despite alkali infiltration upon 16 months of use. Resim İntikal kamarasında yapılan T2 AR deneme tuğlalarından kullanım sonrası alınan numunelerin görünümleri Figure Images of T2 AR test bricks taken from kiln inlet upon use Bu tablonun yardımıyla aşağıda maddeler halinde verilen yorumlar yapılabilir; Oldukça yüksek bir yüzdede SiC içeren ASC30, doğal olarak yüksek alkali direncini sağlamıştır. Yine yüksek SiC oranı nedeni ile aşınma direnci ve ısıl şok direnci özellikleri de tatmin edici değerlerde bulunmuştur. Ancak oksidatif ortamlarda SiC nin oksidasyonu sonucu camsı faz miktarının artması, ısıl şok direncini olumsuz yönde etkileyebilir. SK65, özellikle yüksek ısıl şok direnci gerektiren koşullar için geliştirilmiş bir üründür. Elde edilen sonuçlar bunu teyit etmektedir. Ayrıca, özellikle aşınma direnci yüksek malzeme olarak tanımlanmamasına karşın aşınma direnci sonucu da iyi kabul edilen sınırlar içerisinde bulunmuştur. Fakat alkali direnci düşüktür. Fosfat bağlı SK65A ve S60A ise özellikle aşınma direnci yüksek malzemeler olarak geliştirilmiş malzemelerdir. Elde edilen sonuçlar bu durumu teyit etmektedir. Bu malzemelerin de ısıl şok dirençleri yüksek düzeyde olmasına rağmen alkali dirençleri düşüktür. T2 AR ise aşınma direnci, alkali direnci ve ısıl şok direnci bakımından çok yüksek seviyededir. Alkali direnci, SiC içermemesine rağmen, ASC30 kadar yüksektir. Isıl şok direnci SK65 kadar iyi çıkmıştır. Interpretations as listed in the following can be made by making use of this table; ASC30, containing a rather high percentage of SiC, has naturally provided a high alkali resistance. Again due to high SiC ratio, abrasion resistance and thermal shock resistance features were found to be at satisfactory values. However, increase of vitreous phase quantity due to oxidation of Sic in oxidative environments may negatively affect thermal shock resistance. SK65 is a product developed for conditions that require particularly high thermal shock resistance. Obtained results confirm this condition. Also, despite not being defined as a material with particularly high abrasion resistance, its abrasion resistance result was found within the limits which are accepted as good. However, its alkali resistance is low. Phosphate bond SK65A and S60A are materials which are particularly developed as materials with high abrasion resistance. Obtained results confirm this condition. Although thermal shock resistances of these materials at a high level, their alkali resistances are low. T2 AR is at a very high level in terms of abrasion resistance, alkali resistance and thermal shock resistance. Its alkali resistance is as high as the one of ASC30 despite having no SiC content. Its thermal shock resistance is as good as the one of SK65. Bir diğer deneme de bir başka fabrikada döner fırının ilk 30 metrelik bölümünde yapılmış ve 18 aylık bir çalışma sonrası tuğlaların hali aşağıdaki resimde görülmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada gerçekleştirilen T2 AR tuğlası, karşılaştırıldığı diğer ürünlerin kendilerine özgü üstünlük özelliklerinin tümünü bünyesinde barındıran çok özel bir ürün olarak, birden çok koşulun etkin olduğu özel proses şartlarında dahi ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğunu ortaya koymuş ve %30 SiC içeren tuğlalar ile aynı alkali, aşınma ve ısıl şok değerlerine sahip bir ürün olarak SiC içeren tuğlaya alternatif bir ürün olduğunu açıkça göstermiştir. Resim 18. T2 AR tuğlaların döner fırında 18 aylık çalışma sonrası görünümü Figure 18. View T2 AR bricks after an operation period of 18 months in rotary kiln Another test was carried out in the first 30 meter section of the rotary kiln in another plant and condition of the bricks after an operation period of 18 months can be seen in the following figure. In conclusion, T2 AR brick realized in this study has proven that it is a very special product possessing all of the superior qualities that are unique to other products it is compared with, addressing the need even under special process conditions where multiple factors have effect and it is clearly demonstrated that it is a product which can be an alternative for bricks with SiC content and that it is a product having identical alkali, abrasion and thermal shock values as bricks with 30% SiC content. KAYNAKLAR / REFERENCES 1. DIN Part-1 Testing of Ceramic Materials Determination of Resistance to Thermal Shock Water Quenching Method for Refractory Bricks, ASTM C Stndard Test Method for Abrasion Resistance of Refractory Materials at Room Temperature, İ. Büyükçayır, Katı Atık Döner Fırın Refrakter Malzemeleri Temel Kriterler ve Korozyon Dirençleri, I. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu Bildiriler Kitabı S.31, 2005

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Volkan DEMİRSAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Haznedar Refrakter

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

HAZNEDAR HAZAL T 2AR REFRAKTER. HAZAL T(T 2AR(Alkali & A Rezistansı) HAZAL T(Thermal shock) 2AR(Alkali & Abrasion Resistance) REFRAKTER ÇÖZÜMÜNÜZ

HAZNEDAR HAZAL T 2AR REFRAKTER. HAZAL T(T 2AR(Alkali & A Rezistansı) HAZAL T(Thermal shock) 2AR(Alkali & Abrasion Resistance) REFRAKTER ÇÖZÜMÜNÜZ HAZNEDAR REFRAKTER REFRAKTER ÇÖZÜMÜNÜZ HAZAL T(T 2AR(Alkali & A Rezistansı) YOUR ULTIMATE REFRACTORY SOLUTION HAZAL T(Thermal shock) 2AR(Alkali & Abrasion Resistance) HAZAL T 2AR ÇİMENTO SANAYİ REFRAKTERLERİNDE

Detaylı

HAZAL T2AR. Our history is the proof of our quality

HAZAL T2AR. Our history is the proof of our quality HAZAL T2AR Our history is the proof of our quality ÇİMENTO SANAYİ REFRAKTERLERİNDE ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI İLE AĞIRLAŞAN ALKALİ SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM: HAZAL T2 AR THE ULTIMATE REFRACTORY SOLUTION TO

Detaylı

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ALKALİ VE AŞINMA İbrahim BÜYÜKÇAYIR, İlyas CAN. 1 Çimento sanayinde alkali problemleri son zamanlarda alternatif yakıt t ve hammadde kullanımını ile da etkisi artan, sıkça s karşı şılaşılan sorunlardan

Detaylı

ASC (Andaluzit, Silisyum Karbür) ve AZS (Andaluzit, Zirkon, Silisyum Karbür) Malzemelerin Alkali ve Aşınma Dirençlerinin İncelenmesi

ASC (Andaluzit, Silisyum Karbür) ve AZS (Andaluzit, Zirkon, Silisyum Karbür) Malzemelerin Alkali ve Aşınma Dirençlerinin İncelenmesi 06 İlyas CAN İbrahim BÜYÜKÇAYIR Durer Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ASC (Andaluzit, Silisyum Karbür) ve AZS (Andaluzit, Zirkon, Silisyum Karbür) Malzemelerin Alkali ve Aşınma Dirençlerinin İncelenmesi

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () -8 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Alümina Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi N. Sinan KÖKSAL

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

FRİT FIRINI. ve REFRAKTERLERİ REFRACTORIES FOR FRIT FURNACE. www. refmak.net

FRİT FIRINI. ve REFRAKTERLERİ REFRACTORIES FOR FRIT FURNACE. www. refmak.net FRİT FIRINI ve REFRAKTERLERİ REFRACTORIES FOR FRIT FURNACE www. refmak.net HAKKIMIZDA REFMAK, refrakter tuğlalı fırınların projelendirilmesi, montajı, bakımları ve gerekli diğer bütün ekipmanlarının temini

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Seramik, Cam ve Refrakter Endüstrisi için Güncel Mineral Prosesi (Up to Date Hard Mineral Processing for Ceramic, Glass and Refractory Industry)

Seramik, Cam ve Refrakter Endüstrisi için Güncel Mineral Prosesi (Up to Date Hard Mineral Processing for Ceramic, Glass and Refractory Industry) D Alber Seramik, Cam ve Refrakter Endüstrisi için Güncel Mineral Prosesi (Up to Date Hard Mineral Processing for Ceramic, Glass and Refractory Industry) D. Alber Hosokawa Alpine, Augsburg Germany ÖZET:

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER 2016 www.teverpan.com.tr YÜKSEK TEKNOLOJİ TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı

Detaylı

EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF PRODUCTION

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir?

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir? YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); polietilen plastiğin yüksek yoğunluklu bir çeşididir. Diğer polietilenlere göre daha mukavim ve AYPE ye (alçak yoğunluklu

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması 1.Giriş Monolitik Refrakter Malzemelerin Teknik Bilgi Formları (Data Sheet) malzemelerin laboratuar koşullarında Standardlara uygun

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Kırım VIP. Technical Specifications / Ürün Teknik Özellikleri CATALOGUE. Nurteks, has the right to. make changes on the. technical specifications

Kırım VIP. Technical Specifications / Ürün Teknik Özellikleri CATALOGUE. Nurteks, has the right to. make changes on the. technical specifications Arka Kapak Kırım Ön Kapak w w w. n u r t e k s. c o m. t r w w w. n u r t e k s. c o m. t r L O O K S G O O D E V E R Y W H E R E H E R Y E R E YA K I Ş I R Kırım Ön Kapak İçi CATALOGUE VIP Arka Kapak

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz Marsilya Kiremit Marsilya Akdeniz Kiremit Akdeniz 2800 gr. / adet 410 x 230 mm. 2900 gr. / adet 410 x 230 mm. KR 01 Marsilya Kiremit: Ülkemizdeki en eski kiremit modelidir. Uygulama kolaylığı, buzlanma

Detaylı

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KTC Serisi Ticari Hava So utmal Kondenserler Series Commercial Air Cooled Condensers KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KNK KTC serisi hava so utmal ticari tip kondenserler,

Detaylı

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Alper ALTINER *, Egemen BİLGE * * Heksagon Mühendislik ve

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI Can DEMİR*, Elvan B. MENTEŞE*, M.Alper TOGAY* *COMPONENTA DÖKTAŞ., Manisa ÖZET Alüminyum dökümde; artan oranda emniyet parçaların

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı