HEDĐYE SUNUMU OLARAK ÖLEN KĐŞĐNĐN ARDINDAN YAPILAN UYGULAMALAR VE TÜRK SĐNEMASI ÖRNEKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDĐYE SUNUMU OLARAK ÖLEN KĐŞĐNĐN ARDINDAN YAPILAN UYGULAMALAR VE TÜRK SĐNEMASI ÖRNEKLERĐ"

Transkript

1 1 HEDĐYE SUNUMU OLARAK ÖLEN KĐŞĐNĐN ARDINDAN YAPILAN UYGULAMALAR VE TÜRK SĐNEMASI ÖRNEKLERĐ Yrd.Doç.Dr.Nigar PÖSTEKĐ KOÜ Đletişim Fakültesi RST Bölümü Radyo-TV Ana Bilim Dalı Bşk. 1-Giriş Hunların şefi der ki; ömrü olana hiçbir ok saplanmaz, oysa vakti gelenin günleri barışta bile sayılıdır. Jordanes Varlaşan herşey yok olacaktır. Goethe, Faust Ölüm, insanın ömrünün bittiği andır. Cansızlaşma,...canlı varlıktaki yaşamsal görevlerin bir daha yinelenmemek üzere sona ermesi...dinsel olarak ruhun bedenden ayrılmasıdır. (Hançerlioğlu, 1999: 89) Ölüm hem büyük bir bilinmeyen hem de kurtuluş yolu olarak algılanmıştır. Ölüm geldikten sonra artık o kişi ile ilgili düşünceler ve ilişkiler farklı bir anlam kazanmaktadır. Kaybetme, yas, cenaze, gömülme ve anma gibi ritüeller ölen kişi ile yaşam arasına bir mesafe koymaktadır. Bilinmeyene gidene iyi niyetler sergilenirken çoğunlukla- önünde sonunda başa gelecek olandan korku da akıllara gelmektedir. En büyük temenni bir boşluğun değil, yeni ve farklı bir yaşamın başladığına olan inançtır. Yaşamın anlam yüzeylerinden olan sinemada ölüm insan hayatının bir parçası olarak yerini almaktadır. Bazen aşıkları ayıran kötü bir son olarak, bazen aksine aşıkların kavuştukları bilinmez olarak ya da korku filmlerinde geri gelen zombilerin mekanı olarak filmlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yabancı sinema örneklerinde ölüm üzerine bazı düşündüren filmler yapılmış olsa da Türk Sineması için bunu söylemek mümkün değildir. Daha çok kahramanların hayatlarının bittiği an olarak filmlerde yerini almıştır. Amerikan sinemasının anlatımına yakın olan Yeşil Işık (Faruk Aksoy, 2001) filminde insanların muhasebe zamanı olarak gösterilmiş olsa da yüzeysel kalmaktadır. Bildiride ölüm konusundaki insan düşüncesinin değişimi ve Türk toplumunda öldükten sonra yapılan törensel uygulamalar açıklandıktan sonra filmlerde ölümün nasıl göründüğüne bakılacaktır. Đlkel çağlardan itibaren ölüm ve öte dünya ile birlikte ölüm korkusu da insanların temel meselelerinden biri olmuştur. Eski ritüellere göre ölüye kayıkçıya ödenecek geçiş ücreti gibi, birtakım hediyeler verilirdi. (Tevhidi, 2004: 23) Eski Yunan destanlarından, Homeros'un Odysseia' ve Đlyada'sında "tatlı oklarla" ölümden söz edilir. Okları atan Tanrı Apollon'la Tanrıça Artemis'dir. Apollon erkeklere, Artemis kadınlara atmaktadır oku. Örneğin Odysseia'nın 15.kitabında Syros adasında geçen bir olay anlatılır. Bu adada yaşam "zengin" bir yaşamdır; sığırlar besili, şarabı, buğdayı boldur. Kıtlık görmemiş bir adadır. Bu adada insanlar ihtiyarlık çağına gelince Apollon ve Artemis'in tatlı oklarıyla (Agena Belea) vurulurlar.(www.metu.edu.tr/home/www41/ahmet-inam) Eski Mısır inancında Ölüler Jean Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm, çev: Aykut Kazancıgil, Kabalcı, Kasım 1999, s. 66. Ali ve Elif'in aşkını anlatan bir filmdir. 11 Eylül'ün borsada yarattığı etkiyle her şeyini kaybeden Ali, kalp krizi geçirirek ölür ve öbür tarafa gider. Fakat vadesi dolmadığı için ölüm kapısından geçişine izin verilmez. Dünyaya da dönemez çünkü karaciğeri bir başkasına takılmıştır. Ali'nin meleği Yakup, tek şansının karaciğerinin takıldığı kişiyi bulup onu öldürmesi olduğunu söyler. Ali nin ciğeri Elif e takılmıştır.

2 2 Kitabı, ölüm, ölüme geçiş ve ölümden sonraki yaşamla ilgili kuralları ve düzeni anlatmaktadır. Mısırlılar yeniden dirileceklerine, Osiris in kalplerini bir tüyle tartarak samimiyetlerini ölçeceğine ve böylece geri döneceklerine inanırlardı. Sınavdan geçmek için de mezarlarına yiyecek, tanrıları sevindirecek tılsımlar koyarlardı. (users.pandora/be/ufonet) Ölüler kitabında Osiris, ölülerin koruyucu tanrısıdır. Đnanışa göre onun aracılığı ile ölüler tekrar yaşama döneceklerdir Ortaçağ insanı içinse ölüm, kaçınılmaz bir sondur ve büyük bir merak kaynağıdır. Kilisenin ölümden sonraki yaşamın iyi olması için vaatlerde bulunduğu bir dönemdir. Yoksulların inancı, kendi yoksulluklarının, kendi habis yaratılışlarından olduğudur. Ölüme ve öte dünyaya özlem duyarlar. Çünkü kurulu düzen değiştirilemezdir. Eşitlik ilkesi ancak ölümle yaşanabilecektir. 15. yy.da ölümden sonra yaşam büyük bir merak kaynağıdır. Hayaletler, ruhlar, ölü bedenlerle ilgili fantastik korku öyküleri ilgi çekmektedir. Đnsanların ölümle cesur bir biçimde buluşmaları ve ölmekte olan kişiye saygı duyulması büyük bir önem taşımaktadır. Tıbbın ölümü geciktirip, geciktirmemesi gerektiği de tartışılan noktalardan birisidir. Ancak başta Francis Bacon olmak üzere hekimlerin görevinin yaşam uzatmak olduğuna dair görüşler parası olandan ölümü uzaklaştırmaya başlamıştır. Ölüm, tanrının çağrısından, doğal bir olaya, sonra ise doktorların sebebini belirledikleri bir nesneye dönüşecektir. (Illıch, 2004: )...onaltıncı yüzyılda ölüm, öncelikle öte dünyaya göçüş olarak anlaşılmaz, vurgu yaşamın sonundadır. Açık mezar cennetin ya da cehennemin kapılarından çok daha yakındadır ve ölümle buluşma ölümsüzlükten çok daha kesindir; ayrıca kraldan da, papadan ve hatta Tanrı dan da daha adildir. Yaşamın amacı değil, yaşamın sonu haline gelmiştir. (Illıch, 2004: 109) Ölümün bir son olmadığı, ölümden sonra başka bir biçimde veya boyutta yaşamın devam edeceği düşüncesi yaşamı katlanılabilir kılabilmek için vardır. Bu düşünce aynı zamanda toplum üyesi olarak insanın üzerine birtakım yükümlülükler yüklemektedir. Ölenin ait olduğu yaşam sonrasında geride kalanlar son yolculukta ona görevler yapmak durumundadır. Ölen kişi mezarı hazırlanıp, gömüldükten sonra bazı törenler yapılır. Doğum, evlenme ve ölüm zamanlarında her toplumun farklı davranışları bulunmaktadır. Ölüm konusunda da hangi kültür ve inanca ait olursa olsun, birçok ritüel, adet ve tören geliştirilmiştir ve bu uygulamalar genellikle dine paralel olarak şekillenmiştir. Gömme ve ölümden sonra yolculuğa uğurlama şekilleri farklı mezar yapımlarının ve ölüyü uğurlama geleneklerinin doğuşuna neden olmuştur. Ölüye hediye olarak sunulan eşyaların mezarların maddi kültürlerini oluşturmaları arkeolojinin de konusunu oluşturmuştur. (Çoruhlu, 2004: ) Heidegger e göre; Cenaze törenleri, tabutlar ve mezar törenleri, ölümün kendisi hakkında bir şey anlatmaktan çok, geride kalanların kayıpları için nasıl yas tuttuklarını anlatır. (Bernasconi, 2004: 178) Đnanışlara göre ise mezar taşları ölen kişiyi temsil ederler. Mezarların içlerinin düzenlemeleri ise ölünün paralel bir dünyada sürdüreceği yaşantıda kullanacağı eşyaları sağlamak içindir. Cenaze ve yas törenleri de ölüyü yeni hayatına alıştırmayı sağlayacak düzenlemelerdir. Bu bir yandan da geri dönmesini engellemek için yapılmaktadır. (Çoruhlu, 2004: ) Çünkü kişi ölüp, bilinmeyene gittikten sonra başka bir boyuta geçmekte ve artık yabancı biri haline gelmektedir....insanın kendi varoluşu için bile özün değil, fetişleştirilmiş görüşünün egemen olduğu yarışmacı,...yoğun bir yabancılaşmaya dayanan çağdaş topluma geçişin başladığı 19. yy la

3 3 birlikte ölüm korkusu da yaşamın içinde yayılmaya başlamıştır. (Oskay, 1998: 65) Kitle iletişim araçlarının ve sinemanın gelişimi de bu korkunun yayılmasına hizmet etmiştir. Korku filmleri, R.H. Dillard a göre, Ortaçağın moralistik piyesleri gibidir...herşeye tohumunu bırakan ölümün, entropy nin, değişebilme yeteneğinin, bozulma ve kokuşmanın ritüelidir...ölümün olası her tür görünümünü ve çarpıtılışını göstererek onu basit, doğal bir gerçeklik olarak görmemize yardımcı olur. Böylece çocukluğumuzdan itibaren yaşamaya başladığımız ölüm korkusunu hafifletmemize yardım eder. (Oskay, 1998: 66-67) Baudrillard a göre de kapitalist toplumda ölüler kültü eski canlılığını yitirmeye başlamıştır. Ölüler toplumsal devinim içerisinde mezar taşlarındaki yazılara dönüşmüşlerdir. Ölümden daha az söz etmek, kısa kesmek tercih edilmekte ve şatafatlı dini törenler yapılmamaktadır. Ölümün gizlenmesi gerekmektedir çünkü diğerlerinin keyfini bozacak birşeydir. Çağımız öllümün tüketildiği bir çağdır. (Baudrillard; 2002: ) 2-Türklerde Ölüm Geleneksel Türk dini, Türklerin Đslâmiyet i kabulünden önce ve sonra diye iki ana grupta değerlendirilmektedir. Araştırmacılar Türklerin Đslâmiyet ten önceki dinî inançlarının merkezinde Göktanrı inancının olduğunu belirtmişlerdir. Tabiat kuvvetlerine inanma, atalar kültü, dua, kurban sunma ve törenlerden kurulu bir inanç sistemi olan Göktanrı inancı tek tanrı düşüncesi etrafında şekillenmiştir. Bazı araştırmacılar ise eski Türk dinini, benzerliklerden yola çıkarak Şamanizm olarak yorumlamışlardır. Eski Türk topluluklarından bazıları Göktanrı inancının yanı sıra, komşu ülkelerde yaygın olan Budizm, Hıristiyanlık ve Maniheizm gibi dinlerin etkisi altında da kalmışlardır. Türkler, tarih boyunca çeşitli dinlerle temasta bulunsalar da Göktanrı inancı ve Đslâmiyet, geleneksel Türk dininin temelini oluşturmaktadır. (Đltar, Tüm kültürlerde ölüm ilanı, bedenin gömülmeye hazırlanması, mezar hazırlanması, yas, ölü yemeği, ölen hakkında hikayeler anlatılması gibi birçok ritüel bulunmaktadır. Eski Türklerde de birtakım törenlerin ve inanışların olduğunu görmekteyiz. Örneğin Türkler...kendi eski dinleri veya inanışları, sonradan kabul ettikleri Budizm ve Maniheizm vb. dinler ve Đslam ın onların bünyesinde yaptığı katkılar neticesinde değişik türde defin biçimleri uygulamışlardır. (Çoruhlu, 2004: 264) Cenaze töreni, gömme işlemi, mezarlık kültü gibi geleneksel ritüeller ölen kişinin eşyadan daha fazla bir anlam ifade ettiğinin göstergesidir. Geride kalanlar için öleni anmak, ardından yas tutmak onunla birliktelik duygusu vermektedir. Bu biraz da yad edici bir yardımlaşma halidir. (Ökten, 2004: 129) Ölüm olayı ile karşılaşan Türklerin, kendilerine özgü birtakım yas âdetleri vardır. Yüzlerini bıçakla çizme, geride kalan eşlerin saç örgülerini keserek cesetle birlikte mezara koyma, ölenin bindiği atın kuyruğunu kesme, ölenin mezarına bayrak asma, ölü gömme töreni sırasında elbiseleri ve başlıkları ters giyme, giysi olarak karalara bürünme, ata ters binme, ölünün ardından belirli günlerde aş verme, bu yas âdetlerinden bazılarıdır. (Đltar, Göktürklerde ölünün bekletildiği çadırın önünde akrabalar at ve koyun keserek ölüye kurban sunmaktadırlar. Ata binerek 7 kez çadırın etrafında dolaşmakta ve yüzlerini keserek yas tutmaktadırlar. (Gan; 2000: 363) Atalar kültünde ataları memnun etmek için ölü aşı verilir. Önceleri ölen kişinin ruhunun yaşadığına inanıldığından ölülerin evde asılı suretlerine yemek verirlerken; zamanla manevi kültürle birlikte bunun sevabının ölünün ruhuna bağışlanmak üzere fakirlere yemek, helva vermeye döndüğünü görmekteyiz. Helva, ölenin ruhunu huzura kavuşturma yoludur. Kokusu da kötü ruhları kovmaya yaramaktadır. Thanataphobia

4 4 Ölü ve ecaat kültüne göre ölüye aş verme merasimi uygulanmaktadır. Đslam sonrasında ise ölülerin canı için sadaka olarak helva dağıtmak ve ölülerin ruhuna sevabını bağışlamak üzere çeşmeler yapmak, fakire sadaka dağıtmak şekline dönüşmüştür. (Şahhüseyinoğlu, 2000: 69) Ata ruhlarına gösterilen saygı nişanesi olarak belli zamanlarda kurbanlar sunulmakta; böylece ruhları memnun edilmeye çalışılmaktadır. Eski Türk kavimlerinde ölümden sonra öteki dünyada hayatın devam edeceği düşüncesine bağlı olarak ölenin mezarına elbiseleri, çeşitli eşyaları, silahları ve hatta atları da gömülmektedir. Bunda amaç gidilen öte dünyada ölen kişinin yaşamını kolaylıkla devam ettirmesini sağlamaktır. Đslamiyet sonrasında yapılan ritüellerde dini birtakım değişimlerin olduğu görülmektedir. Örneğin gömme ritüelinde ölen kişi üç önemli işlemden geçmektedir. Bunlar yıkama, kefenleme ve cenaze namazıdır. Ölen biri elden geldiğince çabuk gömülmeye hazırlanır. Anadolu da defin işlemleri ölünün yıkanması ile başlar. Ölünün gömülmeye hazırlanışı için gerekli olan ikinci işlem ölünün kefenlenmesidir. Kefen bezinin rengi beyazdır. Ölünün yıkanması ve kefenleme geleneği Türkler arasında Đslâm dan önce de gelenektir. Üçüncü işlem de cenaze namazıdır. Đslâm dinine göre ölenin namazının kılınması için birtakım koşullar gerekmektedir. Cenaze namazı kılındıktan sonra tabut cemaat tarafından mezarlığa götürülür. Tabutun taşınmasının da ayrı bir nizamı vardır. Yine ölünün dinsel törenle ve yemekle anıldığı belirli günler vardır. (Đltar, Ölümün üçüncü, yedinci, kırkıncı, elli ikinci günleri ve yıldönümleri gün olarak önemlidir. Perşembe ve Cuma günleri, arife, bayram ve kandil günlerinde ölüler adına mevlüt okutulması, dua edilmesi, hayır yapılması, mezar ziyareti ve ölü yemeği verilmesi adettir. Örneğin Isparta yöresinde kefenleme sırasında ölünün üzerine kına, gülsuyu, karanfil, kuru ve yaş nane, çörek otları serpilir. Ölü evinde börek, çörek, katmer, pide verilir. Ölünün kırkıncı, elli ikinci gecelerinde kemiklerin, organların ayrıştığına inanıldığı için ölen kişi acı çekecek diye dualar ve yemeklerle acısının azaltılacağı düşünülür. ( Kılıç, 2001: ) 3-Türk Sineması ve Ölüm Türk Sineması toplumunu bilinçli olarak aktarma konusunda başarılı olamamıştır. Ancak yine de öykülerin içerisinde kültüre dair izler bulmak mümkün olmaktadır. Bu bağlamda Türklerin eski adet ve geleneklerinin bugüne akseden yansılarının sinemada da görülmekte olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin 1979 tarihli Adak (Atıf Yılmaz) filminde Meryem öldüğünde Yusuf mezarı başında dua eder. Ata ruhlarına gösterilen saygının bir biçimi de, onlara belirli zamanlarda kurbanlar sunmak, onların yaşadığına inanılan ata mağaralarını ziyaret etmek şeklinde görülmektedir. Bu tür hareketlerle onların ruhları memnun edilmeye, rızaları kazanılmaya çalışılır.(velioğlu, 2005: 80) Ancak filmde filmin kahramanı Mümin dini inançlarının tesirinde çok kaldığından, oğlunu kurban etmek zorunda kalmaktadır. Amacı atalara hediye sunmak değil, yaradanın gönlünü hoş ederek günahını temizlemektir tarihli Ezo Gelin de Đzzettin Dede türbesinde dilekte bulunulduğu görülmektedir. Vaad edilen ise dilek gerçekleştiği takdirde gelip 7 mum dikileceği sözünün verilmesidir. Mezarları ziyaret etmek ve mezarlara gidip dua okumak Đslamiyet te de var olan bir inançtır. Ancak ziyaret edilen bu ata mezarlarını evliya, ermiş, veli, yatır, türbe olarak tanımlayıp burada yatan kişilerin ruhlarından dilekte bulunup adak adamak Đslamiyet te yasak ve günah sayılan davranış biçimlerindendir. (Velioğlu, 2005: 80)

5 tarihli Kurbağalar da (Şerif Gören) Elmas ın kocası öldürüldüğünde ardından mevlüt okunarak, helva kavrulmaktadır. Filmlerde genellikle mezar başlarında ve mezarlıklarda ölüm ritüellerini görmekteyiz. Züğürt Ağa (Nesli Çölgeçen, 1985), Kurbağalar (Şerif Gören, 1985), Tabutta Rövaşata (Derviş Zaim, 1996), Vizontele (Y.Erdoğan, Ö.F. Sorak, 2000), Büyü (Orhan Oğuz, 2004), Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Ahmet Uluçay, 2004) filmlerinde görüldüğü gibi. Birçok Türk melodramında da aşkları çok büyük olan çiftler için hatırlanmaları adına yad edici çeşmeler yapılmıştır. Öldükten sonra cennette kavuştuklarına inanılan aşıkların çeşmeleri onları ve aşklarını yaşatmaktadır. Züğürt Ağa da, Ağa nın babası evlendiği gece öldükten sonraki cenaze törenini görürüz. Mezarının başında dua edilir, mezarı hazırlanır. Tabutta Rövaşata da evsiz Mahsun un arkadaşı Sarı, gece soğukta bir tekne içinde kaldığının sabahında ölü bulunur. Arkadaşları sokaklarda yatıp, kalkan Sarı için yaşamına uygun bir tören düzenlerler. Đmamı, tabutu, cenaze namazı, gömülmesi ile sıradan bir ölü uğurlama törenidir. Ancak bir farkı vardır: arkadaşları Sarı yı içki içerek uğurlarlar. Mezarını da içki ile sularlar.

6 6 Vizontele de Sıti ana, askerde ölen oğluna mezar yapamaz. Ancak ölüm haberini televizyondan öğrendiği için oğlu yerine televizyonu gömer. Deli Emin ise ölmüş annesine sevdiği türküyü dinletebilmek için sürekli radyo ile gezmektedir. Ancak bir türlü türkü çalarken mezarlığa yetişmeyi başaramamaktadır. Büyü de mezarlıktan büyü yapmak için toprak alınır. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ta da bir cenaze törenine şahit oluruz. 4-Sonuç Ölüm hayatın bir kaçınılmazı olarak her zaman tüm gerçekliği ile varolacaktır. Ölen kişiyi uğurlamaktan başka çare yoktur. Bu uğurlamalar ilkel çağlardan beri yapılagelmiştir ve öleni anmak olduğu kadar anısını hoşnut etmekte amaçlanmıştır. Bir anlamda yapılanları ruhuna hediye olarak değerlendirmek mümkündür. Türkler inandıkları dinlere uygun olarak bazı gömme ritüelleri ve mezar adetleri ortaya çıkarmışlardır. Her yeni din eski inanışın üstüne yeni bir şey eklemiştir. Mezar taşları, yas tutma merasimleri, kefenleme ve tabutlama, belirli günlerde anma duaları okuma ve ölü aşı verme gibi adetler topluma yerleşmiştir. Görülmektedir ki ölenin arkasından yapılan törenler boyut değiştiren bu sevilen varlığın hatırasını memnun etmek ve yeni mekanında yalnız olmadığını hissettirmek amacıyla yapılmaktadır. Türk Sinemasında da bazı filmlerde ritüeller Türk adetlerine göre yapılmaktaysa da genellikle ölenin arkasından yapılan törenler yüzeysel kalmakta ve sadece mezar başında ağlatı törenlerine dönüşmektedir. Ölen kişi için ruhuna yapılan ritüellerin hediye anlamı çoktan yok olmuştur. Đslamiyet inancının baskılaması ile anma ve yas daha önemli hale gelmiştir. Uygulamalardan sonra sinemaya yansıması kısmına geldiğimizde dikkati çeken öge ise ölümle ilgili daha geniş ritüellerin konusu kırsalda geçen filmlerde olduğunu görüyoruz. Yoğun kent yaşamında Baudrillard ın da belirttiği gibi ölüm insan hayatının içinden yok olmuştur. Düşünülmek istenmeyen bir kaçınılmazdır. Bu sebeple mezarlıkların da hayata daha yakın olduğu köylerde geçen bu filmlerin ölüm ile içiçe olmaları doğal karşılanmalıdır. Ancak genellikle de sadece törenlerin kısa bir gösterisi şeklinde yerini almıştır. KAYNAKLAR 1-Baudrillard, Jean, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, çev: Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Đstanbul, 2002.

7 7 2-Bernasconi, Felsefe ve Ölüm Kültürleri: Heidegger, Levinas ve Derrida, Cogito,YKY, Sayı: 40, Yaz Çoruhlu, Yaşar, Eski Türklerde Ölüm, Cogito,YKY, Sayı: 40, Yaz Gan, Lin, Göktürklerde Gelenekler ve Dini Đnançlar, çev: Eyüp Sarıtaş, Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, Đzmir Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, Đstanbul Illich, Ivan, Ölüme Karşı Ölüm, Cogito,YKY, Sayı: 40, Yaz Kılıç, Abdullah, Isparta Yöresi Halk Đnançları, Uluslararası Anadolu Đnançları Kongresi Bildirileri, Ekim 2000, Evrak Yayınları, Ankara, Oskay, Ünsal, Çağdaş Fantazya, Der Yayınları, Đstanbul Ökten, H.Kaan, Heidegger in Varlık ve Zaman daki Ölüm Çözümlemesi, Cogito,YKY, Sayı: 40, Yaz Şahhüseyinoğlu, Nedim, Anadolu Halk Kültüründe Đnanç Motifleri, Đtalik Yayınları, Ankara, Tevhidi, Ebu Hayyam, Otuzbeşinci Gece: Ruh, Can, Hayat, Ölüm, Akıl ve Öte dünya Üzerine, Cogito,YKY, Sayı: 40, Yaz Velioğlu, Özgür, Đnançların Türk Sinemasına Yansıması, Es Yayınları, Kasım www.metu.edu.tr/home/www41/ahmet.inam 15-users.pandora/be/ufonet 16-www.hbektas.gazi.edu.tr/27.sayı (Gazanfer Đltar, Eski Türklerde Mezar Kültü ve Günümüze Yansımaları)

ESKİ TÜRKLERDE MEZAR KÜLTÜ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

ESKİ TÜRKLERDE MEZAR KÜLTÜ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI ESKİ TÜRKLERDE MEZAR KÜLTÜ VE ÖZET GÜNÜMÜZE YANSIMALARI Okt. Gazanfer İLTAR Bu yazıda, eski Türklerdeki mezar kültleri ve bu kültlerin günümüze olan yansımaları üzerinde durulmuştur. ABSTRACT In this article,

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A KADAVRA BAĞIŞ BROŞÜRÜ

TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A KADAVRA BAĞIŞ BROŞÜRÜ TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A KADAVRA BAĞIŞ BROŞÜRÜ İLETİŞİM ADRESİ GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ, ANATOMİ ANABİLİM DALI, 06018, ETLİK/ANKARA ANATOMİ TEL:

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TÜRK HALKBİLİMİ. Prof. Dr. Erman ARTUN. Genişletilmiş 2. Baskı

TÜRK HALKBİLİMİ. Prof. Dr. Erman ARTUN. Genişletilmiş 2. Baskı TÜRK HALKBİLİMİ Prof. Dr. Erman ARTUN Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul 2007 ARKA KAPAK ( KİTAP HAKKINDA) Bu kitapta Türk halkbiliminin kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla genel çerçevesi çizildikten

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi? Organ Doku Birimi ve Bağış Organ Bağışı Başka Hayatlara Can Katmaktır Organ bağışı nedir? Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

2014-2015 DEDELER İLKOKULU

2014-2015 DEDELER İLKOKULU 2014-2015 DEDELER İLKOKULU PROJE ADI: MANGALA OYUNU HEDEF KİTLE: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJE SÜRESİ Başlama : 01 ARALIK 2014 Bitiş : 01 OCAK 2015 KATILIM: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJENİN

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Bölüm 1 Sosyal Davranışlar, Nezaket, Görgü ve Protokol

Bölüm 1 Sosyal Davranışlar, Nezaket, Görgü ve Protokol İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Davranışlar, Nezaket, Görgü ve Protokol Doğuştan Gelen Yapı Farklılıkları... 2 Sosyal Davranışlar... 3 Algılama ve Sosyal Davranışlar... 4 Algılama Farklılıkları için Örnekler...

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

YAŞAM. yeniden. `de TANIMLANIYOR

YAŞAM. yeniden. `de TANIMLANIYOR YAŞAM yeniden `de TANIMLANIYOR Dağ Mühendislik Ltd. Şti., mekan alan ölçülerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu katalogda kullanılan tüm dekorasyon görselleri temsili olarak konmuş olup, tutar satış

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009)

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU Türk Tarih Kurumu, Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Faks: +90 312 3101698 Türk Tarih Kurumu

Detaylı

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır.

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır. Lilay Koradan www.gencgelisim.com - Bir ara sinemaya ya da tiyatroya gidelim mi? demek yerine, iki kişilik bilet alın. Ona Sürpriz, yarın akşam sinemaya gidiyoruz dediğiniz zaman sizinle gelecektir. -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zeynep Özen Barkot Unvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim 1996- Fakültesi 2000 Y. Lisans Sinema-TV D.E.Ü

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Sabahları dua okurum. Her gün mum yakarım. 4. Pişmanlık hisset. Tanrı ya yakın ol. İşlediğin günahlar için ağla.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ KALELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Kale

Detaylı

T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İYİLİK YAP İYİLİK BUL; KİM KAZANMIŞ KÖTÜLÜKTEN PROJESİ HAZIRLAYANLAR Onur GÜNDÜZCÜ-Okul Müdürü Recep YILMAZ-Müdür Yardımcısı Mesude BAYRAM-Din Kültürü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK İN USTALARI İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ 3-10 Haziran 2014 / CRR Konser Salonu Fuayesi Başkan dan ni tarihe yazdırmış

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Doç.Dr.Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU C.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Dininin hayatımızdaki önemini ve kültürümüzü nasıl etkilediğini ortaya koyacağımız bu değerlendirmede

Detaylı

Hipnoz durumu nedir? H İ P N O Z NE DEĞİLDİR? NEDİR? Uyku Uyanık bir durum. Bilinçsiz bir durum Rahatlama durumu. Aldanma Hayalinizde canlandırma

Hipnoz durumu nedir? H İ P N O Z NE DEĞİLDİR? NEDİR? Uyku Uyanık bir durum. Bilinçsiz bir durum Rahatlama durumu. Aldanma Hayalinizde canlandırma Hipnoz ile ilgili olarak hemen hemen herkesin bir fikri vardır. Ve bu fikir genellikle filmlerden öğrenilen birisine adam öldürtmek, hırsızlık yaptırmak gibi genelde olumsuz örneklerden oluşmaktadır. Peki,

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazete msjı, sms ve anons metni hazırlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türk Kadınlar Birliği tarafından

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

İsimsiz Gömülenler. Faruk'un hikayesi. Avrupa'nın boğulan göçmenlerinin anlatılmayan hikayesi. 15.05.2016 / 15:00

İsimsiz Gömülenler. Faruk'un hikayesi. Avrupa'nın boğulan göçmenlerinin anlatılmayan hikayesi. 15.05.2016 / 15:00 İsimsiz Gömülenler Avrupa'nın boğulan göçmenlerinin anlatılmayan hikayesi. 15.05.2016 / 15:00 BBC'nin araştırmasına göre 2014'ten bu yana 1.250'den fazla isimsiz erkek, kadın ve çocuk Türkiye, Yunanistan

Detaylı

OLAĞAN BİR KAYIP, OLAĞANDIŞI BİR DEĞİŞİM

OLAĞAN BİR KAYIP, OLAĞANDIŞI BİR DEĞİŞİM BİRİNCİ BÖLÜM OLAĞAN BİR KAYIP, OLAĞANDIŞI BİR DEĞİŞİM Yetişkinlik-öncesi gelişim dönemine dair teorilerin çoğu tarafından desteklenen bir mite göre, ergenliğin sonunda kendimizi bütünler ve normal ve

Detaylı

12: Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

12: Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz 3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz 4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz 4.1. Bayrağımıza ve İstiklal Marşı mıza Saygı Duyarız KAZANIMIMIZ O Öğrenci, 4. Bayrağa ve milli marşa saygı göstermenin

Detaylı

güzel bahçem MUTLULUĞUN EŞ ANLAMI www.meaguzelbahcem.com

güzel bahçem MUTLULUĞUN EŞ ANLAMI www.meaguzelbahcem.com güzel bahçem MUTLULUĞUN EŞ ANLAMI www.meaguzelbahcem.com Ve yine yolculuk başlıyor... Benim için her proje ekibim ile birlikte, güzeli aradığımız, heyecan verici bir yolculuk, bir arayış. Projenin gerçekleşeceğini

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Hayat bilgisi değerlendirme soruları

Hayat bilgisi değerlendirme soruları Hayat bilgisi değerlendirme soruları Atatürk, hangi okulunu İstanbul da bitirmiştir? 1. 4. Yukarıdakilerden kaç tanesi, arkadaşlarımızda bulunmasını istediğiniz özelliklerdendir? 5 4 3 5. Aşağıdakilerden

Detaylı

HALKIN SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN AVANTAJLARI

HALKIN SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN AVANTAJLARI HALKIN SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN AVANTAJLARI Prof. Dr. Hasan Kasap Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi ICHPER-SD Avrupa Başkanı Kültür Kavramı ve spor Kültürü Sosyal miras ve

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı