İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No : Adı Soyadı : Görev Yeri : UYARILAR Kitapçık 100 sorudan oluşmakta olup süre 120 dakikadır. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Sınav süresince adayların, * Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, * Salondaki görevlilere soru sormaları, * Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, * Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, * Sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, * Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, * Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

2

3 1- Aşağıdakilerden hangisi itikadî fırkalardan biri değildir? A) Mu tezile B) Şia C) Maturidiyye D) Şafii 5- Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine ne ad verilir? A) İçtihat B) Fıkıh Usulü C) Epistomoloji D) İstinbat 2- Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir? A) Setr ül-avret B) Niyet C) İftitah tekbiri D) İstikbali kıble 3- Bayram namazında imam hutbeye ne ile başlar? A) Elhamdülillah diyerek başlar. B) Allah-ü Ekber diyerek başlar. C) Euzü Besmele okuyarak başlar. D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar. 6- I. Bakara Suresi ayetler II. Al-i İmran Suresi 130. ayet III. Nisa Suresi ayetler IV. Rum Suresi 39. ayet Kur an da riba meselesi dört yerde ele alınmış ve riba yasağı içki yasağında olduğu gibi aşamalı yöntem izlenerek dört aşamada ortaya konmuştur. Riba ile alakalı yukarıdaki ayetlerin aşama sırası aşağıdaki sıralamaların hangisinde doğru yazılmıştır? A) I II IV III B) I- III IV II C) IV III II I D) IV III I II 4- Hıristiyanlıkta İsa nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun karşı Baba nın oğlu İsâ yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A) Asli günahına B) Gayri asli günahına C) Temel günahına D) Vaftiz günahına 7- Anne babanın başlangıçta çocuk sahibi olup olmamakta iradeleri ve seçme hakları varsa da, gebeliği önleyici tedbir ve yöntemleri kullanmalarına dinen izin verilmişse de, artık gebelik teşekkül ettikten sonra doğacak çocuğun Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak doğru olur? A) Hayatına son verme hakları yoktur. B) Hayatına son verme hakları ilk iki aylıkken vardır. C) Hayatına son verme hakları ilk üç aylıkken vardır. D) Hayatına son verme hakları ilk bir aylıkken vardır.

4 8- Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem yeryüzünün ve bütün kâinatın yaratıcısının Allah olduğu inancını, hem de çevre bilincini ve çevre sorumluluğunu telkin eden ilâhî mesajlardan değildir? A) "Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık ve bunu bir defaya mahsus olarak yaptık" (el-kamer 54/49-50); B) Şüphe yok ki, inkâr edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.(bakara 2/6) C) "Yeri yaydık ve içerisine kazıklar attık ve yeryüzünde -hikmet terazisi ile tartılmış- her ölçülü şeyden yarattık" (el-hicr 15/19); D) "Size belli bir ölçüde verdiğimiz nimetleri idareli kullanın. Çünkü her ne kadar bizim katımızda bunlar depolanmış ise de sizin böyle bir deponuz yok" (el-hicr 15/21) 11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Adab-ı muaşeret farz-ı ayın sayılmıştır B) Âdâb, görgü ve sosyal düzen kurallarının özü ve mahiyeti bütün toplumlarda aynıdır C) Trafik kuralları, genel sağlık ve koruyucu hekimlik kuralları gibi oldukça evrensel nitelikte olanlar da toplantı, sohbet, toplu ibadet, ziyafet, toplu taşıma araçlarında seyahat gibi konular adab-ı muaşerete dâhil konulardır D) Âdab, görgü ve sosyal düzen kurallarının özü ve mahiyeti aynı olmakla birlikte biçim ve şekilleri toplumdan topluma değişebilir, kültür ve gelenek farklılıklarına tâbi olarak farklılık gösterebilir. 12- Komşuya iyi davranılması emri aşağıdaki hangi ayette yer almaktadır? 9- Kur'an'da türevleriyle birlikte yaklaşık 50 yerde geçen "Fesâd" kelimesinin muhtevası üzerinde tefekkür edilirse aşağıdaki hangi anlam çıkmaz? A) Nisa 36 B) İsra 24 C) Asr 3 D) Rahman 7-8 A) Mâsiyet B) Helal C) Kıtlık D) Harap olma, harap etme 13- Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleyip, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde ne ad verilir? 10- Peygamber efendimizin "İman, altmış küsur şubedir. Bu şubelerden birisi insanlara sıkıntı verecek şeyleri gidermektir. Bu manada yol ortasında bulunan bir taşı kaldırmak imanın gereğidir" (Buhârî, "îmân", 3; Müslim, "îmân", 58). Hadisi aşağıdakilerden hangisine atıfta bulunmaktadır? A) Doğal çevreye B) Sosyal çevreye C) Hem sosyal hem doğal çevreye D) Hiçbiri A) İstinşak B) İstinca C) İstibra D) İstiska 14- Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun yapılması anlamına gelen tertîb in farz olduğu mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? - A) Mâlikî ve Hanbelîler B) Şâfiî ve Hanbelîler C) Şâfiî ve Hanefîler D) Hanefî ve Malikîler - 2 -

5 15- Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Mal ile yapılan ibadetlerde, başkası vekil tayin edilebilir. B) Bir kimse kendi zekâtını fakire bizzat verebilir, vekil tayin edemez. C) Beden ile yapılan ibadetlerde, vekil tayin edilebilir. D) Zengin olduğu halde sakat olan bir kimse, hac görevi için başkasını vekil tayin edemez. 19- Vücudu görünmediği halde organları belli eden dar bir elbise ile namaz kılmanın hükmü nedir? A) Sahih olmaz B) Kerahetle caizdir C) Caizdir D) Fasittir 20- Ezan ne zaman meşru kılınmıştır? 16- Aşağıdaki Vacib le ilgili hükümlerden hangisi doğrudur? A) Hicretin 4. Yılında B) Hicretin 3. yılında C) Hicretin1. Yılında D) Hicretin 2. yılında A) Vacibi inkâr eden kişi, dinden çıkar. B) Vacib, dini yönden farz kadar kesin olan hükümdür. C) Teravih Namazı, vacip bir namazdır. D) Vacibi yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayana azap gerekir. 17- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Müstehabı yapan sevap kazanır, yapmayan günah işlemiş olur. B) Delil yönünden haram kadar kesin olmamakla beraber, yapılmaması istenen şeylere mekruh denir. C) Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu işlere caiz denir. D) Mubah, mükellefin işleri arasında sayılamaz. 21- Özürle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Özür sahibinin özrü devam ettikçe her vakit için abdest almasına gerek yoktur. B) Eğer özür bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse özür kalkmış olur. C) Abdesti bozan bir şeyin meydana gelmesiyle kişi özür sahibi olur. D) Ayhali ve loğusa olan kadınlar özür sahibi olmuş olurlar. 22- Vallahi şu işi yapmayacağım veya Vallahi şu işi yapacağım gibi geleceğe ait bir iş yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yemin-i Gamûs B) Yemîn-i Lağv C) Yemin-i Kefaret D) Yemin-i Mun akide 18- Aşağıdakilerden hangisi Necaseti Galize dir? A) Koyun keçi dışkısı B) Eti yenmeyen kuşların pislikleri C) Ağız dolusu kusuntu D) Atın dışkısı 23- İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye B) Zeydiye C) Şia D) Mutezile - 3 -

6 24- Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir? A) Hz. Peygamber dönemi B) 4 Halife C) Emeviler D) Abbasiler 29- Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlara ne denir? A) Mucize B) Meunet C) İrhas D) Keramet 25- Şia içerisinde Ehl-i Sünnet'e en yakın olan mezhep hangisidir? 30- Aşağıdakilerden hangisi "Kaza" ve "Kader" ile alakalı olan sıfatlardan değildir? A) Caferiyye B) İsna Aşeriyye C) Zeydiyye D) Rafiziyye A) İlim B) Semi C) İrade D) Kudret 26- Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir? 31- Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir? A) Teflik B) Telfik C) Tevfik D) Tergip A) Mutezile B) Rafiziye C) Cebriye D) Şia 27- Sıffin Savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir? 32- Allah ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir? A) Hariciler B) Şia C) Nusayriler D) Yezidiler A) Cebriye B) Maturidiye C) Hanefi D) Mutezile 28- Zebur un manası nedir? A) Yazılı şey ve kitap B) Şeriat C) Müjde D) Talim 33- Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz? A) Sünnet B) İstihsan C) İstishlah D) Sahabe Kavli - 4 -

7 34- Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir? 39- Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir? A) Örf ve Adet B) İstihsan C) İstislah D) Seddi Zerai A) Küsuf B) Hüsuf C) Şükür E) İstihare 35- İncil in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Müjde B) Öğüt C) Ahit D) Kutsal Bilgi 40- Müvazebe sözcüğü ne manaya gelir? A) Farz olan B) Terk edilen C) Düzenli olarak yapılan D) Kötü olan 36- Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir? 41- Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz? A) Tertip B) Muvalat C) Adab D) Edep A) 30 B) 45 C) 60 D) Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır? A) 1 namaz vakti B) 2 namaz vakti C) 3 namaz vakti D) 5 namaz vakti 42- Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir? A) Zelle-i ekber B) Zelle-i Asgar C) Zelletü l- Kari D) Gabni Fahiş 38- Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır? A) Hicretten bir buçuk yıl önce B) Hicretten üç yıl önce C) Hicretten 1 yıl sonra D) Bedir savaşında 43- Rükû duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tuma nine-kavme B) Kavme-Tuma nine C) Tuma nine -Kıyam D) Kıyam-Rukuu - 5 -

8 44- Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında yer almaz? A) Sehiv secdesi (gereken yerde) B) Tilavet secdesi yapmak (Gereken yerde) C) Sübhaneke okumak D) Fatihayı zammı sureden önce okumak 48- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozar? A) Yanında bulunan bir taşı bir eliyle atmak B) Bir şahsın çarpması üzerine, namaz kılanın elinde olmayarak yerden üç adım kadar yürümesi C) İşareten selam almak D) Sıkışık abdest ile namaz kılmak 45- Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz? A) Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiye l-azim demek B) Fatiha dan sonra âmin demek C) Rükûa varırken tekbir almak D) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak 49- Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir? A) Teressül (İrtisal) B) İrsal C) Zelle D) Sekte 46- İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisidir? A) İrsal B) İtimad C) İtikad D) İftitah 50- Farz namaz kılan-nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir? A) Muhtedi-Muktedi B) Münferid-Muhtedi C) Müfteriz-Müteneffi D) Müfteriz-Müntefi 47- Kalben inanan ve inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terk eden, dolayısıyla şirk ve küfür dışında büyük günahlardan birini işleyen (fâsık, fâcir) kimse, günahı helal saymıyorsa mümindir. Fakat büyük günah işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. Yüce Allah böyle bir kimseyi dilerse affeder, kendisine şefaat edilmesine izin verir. Dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır. Neticede kalbinde iman bulunduğu için cennete girer. İfadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? 51- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın Vücup şartları arasında yer almaz? A) Erkek olmak B) Hürriyet C) İkamet D) Mazeretsiz olmak A) Fasık kimse işlediği günahın cezasını mutlaka görecektir. B) İşlediği günahı helal sayan, mümin değildir. C) Günahkârlar için ahirette şefaat edilmesi mümkündür. D) Kalbinde iman olan kimse cehennemde ebedi kalmayacaktır. 52- Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir? A) Evvabin B) Kuşluk C) Küsuf D) Hüsuf - 6 -

9 53- Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisidir? 59- Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayet-i kerime hangisidir? A) Bakara 180 B) Nisa 101 C) Maide 3 D) Fetih 5 A) Bakara 184 B) Ali İmran 144 C) Nisa 48 D) Ahzab Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir? 60- Zekât ne zaman farz kılınmıştır? A) Kuşluk B) Evvabin C) Faite (Fevait) D) Regaib A) Hicret esnasında B) Hicretin 1.yılı C) Hicretin 2. yılı D) Hicretin 3. yılı 55- Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir? A) Teşyi B) Telkin C) Tekfin D) Telmih 61- Zekâtın kimlere verileceğini beyan eden Ayet-i kerime hangisidir? A) Bakara 180 B) Nisa 23 C) Tevbe 60 D) Meryem Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir? A) Kefeni Sünnet B) Kefeni Zaruret C) Kefeni Has D) Kefeni Kifayet 62- Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir? A) Rikaz B) Öşür C) Haraç D) Cizye 57- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur? A) 3-3 B) 3-5 C) 5-4 D) koyuna sahip olan bir kişi zekât olarak kaç koyun verir? A) 3 B) 4 C) 16 D) Oruç ne zaman farz kılınmıştır? A) Hicretten 2 yıl önce B) Hicretten 1,5 yıl önce C) Hicri 2. yıl D) Hicretten 3 yıl sonra 64- Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Vacip-Vacip B) Farz-Farz C) Farz-Sünnet D) Farz-Vacip - 7 -

10 65- Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir? 70- Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır? A) Kudüm Tavafı B) Hac Hutbeleri C) Ziyaret tavafı D) Bayram gecesini Müzdelife de geçirmek. A) Üç gün oruç tutmalı B) 6 gün oruç tutmalı C) 6 fakiri doyurmalı D) Bir koyun kesmeli 66- Umresiz yapılan hacca ne ad verilir? 71- Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir? A) İfrad Haccı B) Temettü Haccı C) Kıran Haccı D) Haccı Kifaye A) Yemini Münakide B) Yemini Gamus C) Yemini Lağv D) Ağır Yemin 67- Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir? 72- Cenine karşı işlenen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir? A) Şart-şart değil B) Şart-şart C) Şart değil-şart D) Şart-müstehap A) Nafaka B) Hisbe C) Rikaz D) Gurre 68- Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesine ne denir? A) Telbiye B) İhsar C) Fevat D) İhram 73- Aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme engelleri arasında yer almaz? A) Başkasının eşi olma B) Üç kere boşama C) Kan hısımlığı D) İki akraba ile evlenme 69- Yemin kefaretinde kişinin sıralamada ilk yapması gereken şey nedir? A) 10 fakiri giydirmek B) Köle azadı C) Üç gün peş peşe oruç tutma D) 10 fakiri yedirme 74- Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir? A) Tefrik B) Muhalea C) Bain D) Hülle - 8 -

11 75- Hisbe görev ve teşkilâtı, İslâm'ın. ilkesinin, yani toplumda iyiliği hâkim kılma, kötülüğü önleme prensibinin. kısmını temsil eder. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l-münker / kamu hukukuyla ilgili B) Kamu hukukuyla ilgili / emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l-münker C) Çevre sorumluluğu ile ilgili / Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l münker D) Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l münker / çevre hukukuyla ilgili 79- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir e biat ettikleri mahallin adı nedir? A) Sakîfetü beni Selîme B) Sakîfetü beni Sâide C) Sakîfetü beni Adiy D) Sakîfetü beni Züreyk 80- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir? 76- Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir? A) Mus ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib B) Mus ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa d b. Muaz C) Ali b. Ebî Tâlib, Mus ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer D) Mus ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b. Sabit A) Vacip-farz B) Sünnet-sünnet C) Sünnet-vacip D) Vacip-sünnet 81- Müstakil manalar diye bilinen meâni sıfatlar dan zat-ı ilahiyyeyi tecrit etmek anlamına gelen kelamî kavram aşağıdakilerden hangisidir? 77- "Akıl ve baliğ olmayan çocukların öşür dışında mallarından zekât yoktur." görüşü kime aittir? A) Tenzîh B) Takdîs C) Ta tîl D) Teb îd A) Ebu Hanife B) İmameyn C) İbn Hazm D) Şafii 78- Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır? A) Mal-i müstefad B) Havelanü'l-havl C) Nisab D) Hiç biri 82- İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye ekolü B) Eşariyye ekolü C) Mu tezile ekolü D) Mürcie ekolü - 9 -

12 83- I. Mekke den Medine ye hicret II. Habeşistan a hicret III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği IV. Bedir Savaşı Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I, II, III, IV B) III, II, I, IV C) I, III, IV, II D) II, III, IV, I 87- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın farz olmasının şartlarından değildir? A) Havelan-i havl B) Malın nâmi olması C) Malın nisap miktarına ulaşması D) Zekât vermeye niyet edilmesi 88- Aşağıdakilerden hangisi yemin keffareti türlerinden biridir? 84- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın şartlarından değildir? A) Üç fakiri giydirmek B) On gün oruç tutmak C) 61 gün oruç tutmak D) On fakiri giydirmek A) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak B) Namazdan önce hutbe okumak C) Namazdan sonra hutbe okumak D) Cuma kılınan yerin herkese açık olması 89- Hayber'in Fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir? A) Hicri 7 / Miladi 628 B) Hicrî 7 / Miladî 630 C) Hicrî 8 / Miladi 627 D) Hicri 8 / Miladi Aşağıdaki seçeneklerde yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır? A) Sihhat-butlan B) Habis-Necis C) İman-İtikad D) İsraf-Tebzir 86- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın farz olmasının şartlarından biri değildir? A) Mukim olmak B) Sağlıklı olmak C) Yeterli cemaatin bulması D) Erkek olmak 90- Birinci Akabe Biatı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A) Medineli 12 Müslüman'ın, Mîladî 621. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı denir B) Medineli 6 Müslüman'ın, Mîladî 621. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı denir C) Medineli 12 Müslüman'ın Mîladî 622. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı denir D) Medineli 6 Müslüman'ın, Mîladî 620. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı Denir

13 91- Allah ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) Sübûtî sıfatlar B) Selbî sıfatlar C) Tekvîni sıfatlar D) Haberî sıfatlar 95- İslam hukukçularının çoğunluğu, sırf icap ve kabul ile akdin tamamlanıp hükümlerini meydana getireceği görüşündedirler. Ancak akdin tamamlanabilmesi için icap ve kabulün yeterli olmadığı, ayrıca akid konusu olan şeyin teslim edilmesinin gerekli olduğu bazı akid türleri vardır. Bu akidlere ayni akidler denir. Aşağıdakilerden hangisi ayni akidler grubuna girmez? A) Karz B) İrade C) Rehin D) Fasid 92- Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? A) Kur ân ın kıssaları B) Kur ân ın kısımları C) Kur ân daki yeminler D) Kur ân ın sure sure ayrılması 96- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Satım-Bey B) Naib Temsilci C) Sıhhat Geçerlilik D) Mebi Alacaklı 93- İstiska kavramı neyi ifade etmektedir? A) Tevbe-i İstiğfar B) Yağmur duası C) Hacet duası D) İstihare duası 97- İslam bilginleri, bütün malı haram olan (haram yolla kazanılmış olan) kimselerden alışveriş yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde, bir kimse, malında haram ve helal bulunan bir kimseden(mesela şarap ticareti yapandan, tefeciden) bir şey satın alırsa, eğer aldığı malın helal maldan olduğunu biliyorsa, bu işlem ve satın aldığı şey helaldir; satın aldığı şeyin haram kısmından olduğunu biliyorsa bu takdirde o şey haram olur. Şayet satın aldığı malın helal mi haram mı olduğunu bilmiyorsa, haramlık ihtimali sebebiyle satın alınan şey mekruh kabul edilir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 94- Sözlü bir irade beyanı olmaksızın, satılmak üzere konulmuş bir şeyi alıp semenini bırakmaya ne denir? A) Naib B) Teati C) Aslü l-akd D) Garar A) Satın alınan malın helal mi haram mı olduğu bilinmiyorsa, satılan şey mekruhtur. B) Malında helal bulunan bir tefeciden satın aldığı malın haram olduğunu biliyorsa, satın alınan mal haramdır. C) Haram yolla kazanılmış olan malı satın almak haramdır. D) Satılan mal helal yol ile kazanılmışsa da onu satın almak haramdır

14 98- İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşeri-hukuki bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu. başlığı altında ele alınır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir? A) Vedia B) Karz C) Gabin D) Akid 100- Akid yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı kasten aldatmasını ifade eder. Yukarıdaki tanıma karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Tağrir B) Temlik C) Gabin D) Bey ul-hasat 99- İlan içerisinde kayıp malın sahibi gelir de sahipliğini ispatlarsa, buluntu mal kendisine iade edilir. İlan süresi geçer de sahibi gelmezse, Hanefi ve Malikiler e göre bulan kimsenin seçim hakkı vardır: İster malı elinde bekletir, ister bir fakire verir; ihtiyacı varsa kendisi tüketir, kullanır. Fakire verdikten sonra sahibi geldiğinde, değerini ödeyip ödememekte serbesttir. Şafii ve Hanbeliler e göre gerekli ilan yapıldığı ve ilan süresi geçtiği halde sahibi ortaya çıkmamışsa, artık buluntu mal bulanın mülkü olur. Yukarıdaki bilgiye dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? A) Şafii ve Hanbeliler e göre kayıp malın, ilan süresi geçtiği halde sahibi ortaya çıkmışsa da malı bulan kişi istediği şekilde kullanır. B) Buluntu malın ilan süresi içerisinde sahibinin gelmesiyle, mal sahibine iade edilir. C) Hanefi ve Malikiler e göre malı bulan kimse, ilan süresinin geçmesi halinde, malı istediği şekilde kullanabilir. D) Kayıp malın, ilan süresi geçtikten sonra sahibi bulunsa ve sahipliğini ispatlasa mal sahibine iade edilmek zorundadır

15

16 SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ Ahi Emir Caddesi Merkez/SIVAS Tel: Faks: Mail:

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP YURT DIŞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 28 GİRİŞ İMAM ŞÂFİÎNİN HAYATI VE MEZHEBİ. 30 ÖLÇÜLER TABLOSU 37 BİRİNCİ BÖLÜM DİN Dinin Tanımı ve Kapsamı...... 37 Dinin Boyutlar Dinlerin Tasnifi. 39 İslâm Dininin Ortak Özellikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

Beşinci Bölüm. Temizlik

Beşinci Bölüm. Temizlik Beşinci Bölüm Temizlik I. İLKELER ve AMAÇLAR Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz 1 Ocak 1 DUA: ÖZLÜ YAKARIŞ Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz Allah ın İsimleri Çocuklara Vetına iletişim köprüsüdür. Duâ, ruhun Allah a açılması ve Allah karilebilir

Detaylı

FIKIH USÛLÜNE GİRİŞ. İbn Useymîn. Türkçesi. M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI

FIKIH USÛLÜNE GİRİŞ. İbn Useymîn. Türkçesi. M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI FIKIH USÛLÜNE GİRİŞ İbn Useymîn Türkçesi M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522 49 98 guraba@hotmail.com İçindekiler

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK MESLEKİ İLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 7. GRUP:

Detaylı

ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ. Yazarlar. Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ. Yazarlar. Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ Yazarlar Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:...

USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:... USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:... 5 Usul:... 5 Fıkıh Usulü:... 6 Müctehid:... 7 Kurallar,

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı