İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No : Adı Soyadı : Görev Yeri : UYARILAR Kitapçık 100 sorudan oluşmakta olup süre 120 dakikadır. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Sınav süresince adayların, * Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, * Salondaki görevlilere soru sormaları, * Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, * Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, * Sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, * Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, * Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

2

3 1- Aşağıdakilerden hangisi itikadî fırkalardan biri değildir? A) Mu tezile B) Şia C) Maturidiyye D) Şafii 5- Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine ne ad verilir? A) İçtihat B) Fıkıh Usulü C) Epistomoloji D) İstinbat 2- Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir? A) Setr ül-avret B) Niyet C) İftitah tekbiri D) İstikbali kıble 3- Bayram namazında imam hutbeye ne ile başlar? A) Elhamdülillah diyerek başlar. B) Allah-ü Ekber diyerek başlar. C) Euzü Besmele okuyarak başlar. D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar. 6- I. Bakara Suresi ayetler II. Al-i İmran Suresi 130. ayet III. Nisa Suresi ayetler IV. Rum Suresi 39. ayet Kur an da riba meselesi dört yerde ele alınmış ve riba yasağı içki yasağında olduğu gibi aşamalı yöntem izlenerek dört aşamada ortaya konmuştur. Riba ile alakalı yukarıdaki ayetlerin aşama sırası aşağıdaki sıralamaların hangisinde doğru yazılmıştır? A) I II IV III B) I- III IV II C) IV III II I D) IV III I II 4- Hıristiyanlıkta İsa nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun karşı Baba nın oğlu İsâ yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A) Asli günahına B) Gayri asli günahına C) Temel günahına D) Vaftiz günahına 7- Anne babanın başlangıçta çocuk sahibi olup olmamakta iradeleri ve seçme hakları varsa da, gebeliği önleyici tedbir ve yöntemleri kullanmalarına dinen izin verilmişse de, artık gebelik teşekkül ettikten sonra doğacak çocuğun Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak doğru olur? A) Hayatına son verme hakları yoktur. B) Hayatına son verme hakları ilk iki aylıkken vardır. C) Hayatına son verme hakları ilk üç aylıkken vardır. D) Hayatına son verme hakları ilk bir aylıkken vardır.

4 8- Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem yeryüzünün ve bütün kâinatın yaratıcısının Allah olduğu inancını, hem de çevre bilincini ve çevre sorumluluğunu telkin eden ilâhî mesajlardan değildir? A) "Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık ve bunu bir defaya mahsus olarak yaptık" (el-kamer 54/49-50); B) Şüphe yok ki, inkâr edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.(bakara 2/6) C) "Yeri yaydık ve içerisine kazıklar attık ve yeryüzünde -hikmet terazisi ile tartılmış- her ölçülü şeyden yarattık" (el-hicr 15/19); D) "Size belli bir ölçüde verdiğimiz nimetleri idareli kullanın. Çünkü her ne kadar bizim katımızda bunlar depolanmış ise de sizin böyle bir deponuz yok" (el-hicr 15/21) 11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Adab-ı muaşeret farz-ı ayın sayılmıştır B) Âdâb, görgü ve sosyal düzen kurallarının özü ve mahiyeti bütün toplumlarda aynıdır C) Trafik kuralları, genel sağlık ve koruyucu hekimlik kuralları gibi oldukça evrensel nitelikte olanlar da toplantı, sohbet, toplu ibadet, ziyafet, toplu taşıma araçlarında seyahat gibi konular adab-ı muaşerete dâhil konulardır D) Âdab, görgü ve sosyal düzen kurallarının özü ve mahiyeti aynı olmakla birlikte biçim ve şekilleri toplumdan topluma değişebilir, kültür ve gelenek farklılıklarına tâbi olarak farklılık gösterebilir. 12- Komşuya iyi davranılması emri aşağıdaki hangi ayette yer almaktadır? 9- Kur'an'da türevleriyle birlikte yaklaşık 50 yerde geçen "Fesâd" kelimesinin muhtevası üzerinde tefekkür edilirse aşağıdaki hangi anlam çıkmaz? A) Nisa 36 B) İsra 24 C) Asr 3 D) Rahman 7-8 A) Mâsiyet B) Helal C) Kıtlık D) Harap olma, harap etme 13- Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleyip, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde ne ad verilir? 10- Peygamber efendimizin "İman, altmış küsur şubedir. Bu şubelerden birisi insanlara sıkıntı verecek şeyleri gidermektir. Bu manada yol ortasında bulunan bir taşı kaldırmak imanın gereğidir" (Buhârî, "îmân", 3; Müslim, "îmân", 58). Hadisi aşağıdakilerden hangisine atıfta bulunmaktadır? A) Doğal çevreye B) Sosyal çevreye C) Hem sosyal hem doğal çevreye D) Hiçbiri A) İstinşak B) İstinca C) İstibra D) İstiska 14- Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun yapılması anlamına gelen tertîb in farz olduğu mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? - A) Mâlikî ve Hanbelîler B) Şâfiî ve Hanbelîler C) Şâfiî ve Hanefîler D) Hanefî ve Malikîler - 2 -

5 15- Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Mal ile yapılan ibadetlerde, başkası vekil tayin edilebilir. B) Bir kimse kendi zekâtını fakire bizzat verebilir, vekil tayin edemez. C) Beden ile yapılan ibadetlerde, vekil tayin edilebilir. D) Zengin olduğu halde sakat olan bir kimse, hac görevi için başkasını vekil tayin edemez. 19- Vücudu görünmediği halde organları belli eden dar bir elbise ile namaz kılmanın hükmü nedir? A) Sahih olmaz B) Kerahetle caizdir C) Caizdir D) Fasittir 20- Ezan ne zaman meşru kılınmıştır? 16- Aşağıdaki Vacib le ilgili hükümlerden hangisi doğrudur? A) Hicretin 4. Yılında B) Hicretin 3. yılında C) Hicretin1. Yılında D) Hicretin 2. yılında A) Vacibi inkâr eden kişi, dinden çıkar. B) Vacib, dini yönden farz kadar kesin olan hükümdür. C) Teravih Namazı, vacip bir namazdır. D) Vacibi yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayana azap gerekir. 17- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Müstehabı yapan sevap kazanır, yapmayan günah işlemiş olur. B) Delil yönünden haram kadar kesin olmamakla beraber, yapılmaması istenen şeylere mekruh denir. C) Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu işlere caiz denir. D) Mubah, mükellefin işleri arasında sayılamaz. 21- Özürle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Özür sahibinin özrü devam ettikçe her vakit için abdest almasına gerek yoktur. B) Eğer özür bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse özür kalkmış olur. C) Abdesti bozan bir şeyin meydana gelmesiyle kişi özür sahibi olur. D) Ayhali ve loğusa olan kadınlar özür sahibi olmuş olurlar. 22- Vallahi şu işi yapmayacağım veya Vallahi şu işi yapacağım gibi geleceğe ait bir iş yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yemin-i Gamûs B) Yemîn-i Lağv C) Yemin-i Kefaret D) Yemin-i Mun akide 18- Aşağıdakilerden hangisi Necaseti Galize dir? A) Koyun keçi dışkısı B) Eti yenmeyen kuşların pislikleri C) Ağız dolusu kusuntu D) Atın dışkısı 23- İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye B) Zeydiye C) Şia D) Mutezile - 3 -

6 24- Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir? A) Hz. Peygamber dönemi B) 4 Halife C) Emeviler D) Abbasiler 29- Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlara ne denir? A) Mucize B) Meunet C) İrhas D) Keramet 25- Şia içerisinde Ehl-i Sünnet'e en yakın olan mezhep hangisidir? 30- Aşağıdakilerden hangisi "Kaza" ve "Kader" ile alakalı olan sıfatlardan değildir? A) Caferiyye B) İsna Aşeriyye C) Zeydiyye D) Rafiziyye A) İlim B) Semi C) İrade D) Kudret 26- Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir? 31- Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir? A) Teflik B) Telfik C) Tevfik D) Tergip A) Mutezile B) Rafiziye C) Cebriye D) Şia 27- Sıffin Savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir? 32- Allah ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir? A) Hariciler B) Şia C) Nusayriler D) Yezidiler A) Cebriye B) Maturidiye C) Hanefi D) Mutezile 28- Zebur un manası nedir? A) Yazılı şey ve kitap B) Şeriat C) Müjde D) Talim 33- Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz? A) Sünnet B) İstihsan C) İstishlah D) Sahabe Kavli - 4 -

7 34- Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir? 39- Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir? A) Örf ve Adet B) İstihsan C) İstislah D) Seddi Zerai A) Küsuf B) Hüsuf C) Şükür E) İstihare 35- İncil in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Müjde B) Öğüt C) Ahit D) Kutsal Bilgi 40- Müvazebe sözcüğü ne manaya gelir? A) Farz olan B) Terk edilen C) Düzenli olarak yapılan D) Kötü olan 36- Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir? 41- Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz? A) Tertip B) Muvalat C) Adab D) Edep A) 30 B) 45 C) 60 D) Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır? A) 1 namaz vakti B) 2 namaz vakti C) 3 namaz vakti D) 5 namaz vakti 42- Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir? A) Zelle-i ekber B) Zelle-i Asgar C) Zelletü l- Kari D) Gabni Fahiş 38- Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır? A) Hicretten bir buçuk yıl önce B) Hicretten üç yıl önce C) Hicretten 1 yıl sonra D) Bedir savaşında 43- Rükû duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tuma nine-kavme B) Kavme-Tuma nine C) Tuma nine -Kıyam D) Kıyam-Rukuu - 5 -

8 44- Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında yer almaz? A) Sehiv secdesi (gereken yerde) B) Tilavet secdesi yapmak (Gereken yerde) C) Sübhaneke okumak D) Fatihayı zammı sureden önce okumak 48- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozar? A) Yanında bulunan bir taşı bir eliyle atmak B) Bir şahsın çarpması üzerine, namaz kılanın elinde olmayarak yerden üç adım kadar yürümesi C) İşareten selam almak D) Sıkışık abdest ile namaz kılmak 45- Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz? A) Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiye l-azim demek B) Fatiha dan sonra âmin demek C) Rükûa varırken tekbir almak D) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak 49- Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir? A) Teressül (İrtisal) B) İrsal C) Zelle D) Sekte 46- İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisidir? A) İrsal B) İtimad C) İtikad D) İftitah 50- Farz namaz kılan-nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir? A) Muhtedi-Muktedi B) Münferid-Muhtedi C) Müfteriz-Müteneffi D) Müfteriz-Müntefi 47- Kalben inanan ve inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terk eden, dolayısıyla şirk ve küfür dışında büyük günahlardan birini işleyen (fâsık, fâcir) kimse, günahı helal saymıyorsa mümindir. Fakat büyük günah işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. Yüce Allah böyle bir kimseyi dilerse affeder, kendisine şefaat edilmesine izin verir. Dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır. Neticede kalbinde iman bulunduğu için cennete girer. İfadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? 51- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın Vücup şartları arasında yer almaz? A) Erkek olmak B) Hürriyet C) İkamet D) Mazeretsiz olmak A) Fasık kimse işlediği günahın cezasını mutlaka görecektir. B) İşlediği günahı helal sayan, mümin değildir. C) Günahkârlar için ahirette şefaat edilmesi mümkündür. D) Kalbinde iman olan kimse cehennemde ebedi kalmayacaktır. 52- Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir? A) Evvabin B) Kuşluk C) Küsuf D) Hüsuf - 6 -

9 53- Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisidir? 59- Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayet-i kerime hangisidir? A) Bakara 180 B) Nisa 101 C) Maide 3 D) Fetih 5 A) Bakara 184 B) Ali İmran 144 C) Nisa 48 D) Ahzab Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir? 60- Zekât ne zaman farz kılınmıştır? A) Kuşluk B) Evvabin C) Faite (Fevait) D) Regaib A) Hicret esnasında B) Hicretin 1.yılı C) Hicretin 2. yılı D) Hicretin 3. yılı 55- Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir? A) Teşyi B) Telkin C) Tekfin D) Telmih 61- Zekâtın kimlere verileceğini beyan eden Ayet-i kerime hangisidir? A) Bakara 180 B) Nisa 23 C) Tevbe 60 D) Meryem Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir? A) Kefeni Sünnet B) Kefeni Zaruret C) Kefeni Has D) Kefeni Kifayet 62- Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir? A) Rikaz B) Öşür C) Haraç D) Cizye 57- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur? A) 3-3 B) 3-5 C) 5-4 D) koyuna sahip olan bir kişi zekât olarak kaç koyun verir? A) 3 B) 4 C) 16 D) Oruç ne zaman farz kılınmıştır? A) Hicretten 2 yıl önce B) Hicretten 1,5 yıl önce C) Hicri 2. yıl D) Hicretten 3 yıl sonra 64- Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Vacip-Vacip B) Farz-Farz C) Farz-Sünnet D) Farz-Vacip - 7 -

10 65- Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir? 70- Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır? A) Kudüm Tavafı B) Hac Hutbeleri C) Ziyaret tavafı D) Bayram gecesini Müzdelife de geçirmek. A) Üç gün oruç tutmalı B) 6 gün oruç tutmalı C) 6 fakiri doyurmalı D) Bir koyun kesmeli 66- Umresiz yapılan hacca ne ad verilir? 71- Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir? A) İfrad Haccı B) Temettü Haccı C) Kıran Haccı D) Haccı Kifaye A) Yemini Münakide B) Yemini Gamus C) Yemini Lağv D) Ağır Yemin 67- Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir? 72- Cenine karşı işlenen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir? A) Şart-şart değil B) Şart-şart C) Şart değil-şart D) Şart-müstehap A) Nafaka B) Hisbe C) Rikaz D) Gurre 68- Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesine ne denir? A) Telbiye B) İhsar C) Fevat D) İhram 73- Aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme engelleri arasında yer almaz? A) Başkasının eşi olma B) Üç kere boşama C) Kan hısımlığı D) İki akraba ile evlenme 69- Yemin kefaretinde kişinin sıralamada ilk yapması gereken şey nedir? A) 10 fakiri giydirmek B) Köle azadı C) Üç gün peş peşe oruç tutma D) 10 fakiri yedirme 74- Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir? A) Tefrik B) Muhalea C) Bain D) Hülle - 8 -

11 75- Hisbe görev ve teşkilâtı, İslâm'ın. ilkesinin, yani toplumda iyiliği hâkim kılma, kötülüğü önleme prensibinin. kısmını temsil eder. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l-münker / kamu hukukuyla ilgili B) Kamu hukukuyla ilgili / emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l-münker C) Çevre sorumluluğu ile ilgili / Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l münker D) Emir bi'l-ma`rûf ve nehiy ani'l münker / çevre hukukuyla ilgili 79- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir e biat ettikleri mahallin adı nedir? A) Sakîfetü beni Selîme B) Sakîfetü beni Sâide C) Sakîfetü beni Adiy D) Sakîfetü beni Züreyk 80- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir? 76- Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir? A) Mus ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib B) Mus ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa d b. Muaz C) Ali b. Ebî Tâlib, Mus ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer D) Mus ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b. Sabit A) Vacip-farz B) Sünnet-sünnet C) Sünnet-vacip D) Vacip-sünnet 81- Müstakil manalar diye bilinen meâni sıfatlar dan zat-ı ilahiyyeyi tecrit etmek anlamına gelen kelamî kavram aşağıdakilerden hangisidir? 77- "Akıl ve baliğ olmayan çocukların öşür dışında mallarından zekât yoktur." görüşü kime aittir? A) Tenzîh B) Takdîs C) Ta tîl D) Teb îd A) Ebu Hanife B) İmameyn C) İbn Hazm D) Şafii 78- Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır? A) Mal-i müstefad B) Havelanü'l-havl C) Nisab D) Hiç biri 82- İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye ekolü B) Eşariyye ekolü C) Mu tezile ekolü D) Mürcie ekolü - 9 -

12 83- I. Mekke den Medine ye hicret II. Habeşistan a hicret III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği IV. Bedir Savaşı Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I, II, III, IV B) III, II, I, IV C) I, III, IV, II D) II, III, IV, I 87- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın farz olmasının şartlarından değildir? A) Havelan-i havl B) Malın nâmi olması C) Malın nisap miktarına ulaşması D) Zekât vermeye niyet edilmesi 88- Aşağıdakilerden hangisi yemin keffareti türlerinden biridir? 84- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın şartlarından değildir? A) Üç fakiri giydirmek B) On gün oruç tutmak C) 61 gün oruç tutmak D) On fakiri giydirmek A) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak B) Namazdan önce hutbe okumak C) Namazdan sonra hutbe okumak D) Cuma kılınan yerin herkese açık olması 89- Hayber'in Fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir? A) Hicri 7 / Miladi 628 B) Hicrî 7 / Miladî 630 C) Hicrî 8 / Miladi 627 D) Hicri 8 / Miladi Aşağıdaki seçeneklerde yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır? A) Sihhat-butlan B) Habis-Necis C) İman-İtikad D) İsraf-Tebzir 86- Aşağıdakilerden hangisi "Cuma Namazı" nın farz olmasının şartlarından biri değildir? A) Mukim olmak B) Sağlıklı olmak C) Yeterli cemaatin bulması D) Erkek olmak 90- Birinci Akabe Biatı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A) Medineli 12 Müslüman'ın, Mîladî 621. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı denir B) Medineli 6 Müslüman'ın, Mîladî 621. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı denir C) Medineli 12 Müslüman'ın Mîladî 622. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı denir D) Medineli 6 Müslüman'ın, Mîladî 620. yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci Akabe Biatı Denir

13 91- Allah ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) Sübûtî sıfatlar B) Selbî sıfatlar C) Tekvîni sıfatlar D) Haberî sıfatlar 95- İslam hukukçularının çoğunluğu, sırf icap ve kabul ile akdin tamamlanıp hükümlerini meydana getireceği görüşündedirler. Ancak akdin tamamlanabilmesi için icap ve kabulün yeterli olmadığı, ayrıca akid konusu olan şeyin teslim edilmesinin gerekli olduğu bazı akid türleri vardır. Bu akidlere ayni akidler denir. Aşağıdakilerden hangisi ayni akidler grubuna girmez? A) Karz B) İrade C) Rehin D) Fasid 92- Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? A) Kur ân ın kıssaları B) Kur ân ın kısımları C) Kur ân daki yeminler D) Kur ân ın sure sure ayrılması 96- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Satım-Bey B) Naib Temsilci C) Sıhhat Geçerlilik D) Mebi Alacaklı 93- İstiska kavramı neyi ifade etmektedir? A) Tevbe-i İstiğfar B) Yağmur duası C) Hacet duası D) İstihare duası 97- İslam bilginleri, bütün malı haram olan (haram yolla kazanılmış olan) kimselerden alışveriş yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde, bir kimse, malında haram ve helal bulunan bir kimseden(mesela şarap ticareti yapandan, tefeciden) bir şey satın alırsa, eğer aldığı malın helal maldan olduğunu biliyorsa, bu işlem ve satın aldığı şey helaldir; satın aldığı şeyin haram kısmından olduğunu biliyorsa bu takdirde o şey haram olur. Şayet satın aldığı malın helal mi haram mı olduğunu bilmiyorsa, haramlık ihtimali sebebiyle satın alınan şey mekruh kabul edilir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 94- Sözlü bir irade beyanı olmaksızın, satılmak üzere konulmuş bir şeyi alıp semenini bırakmaya ne denir? A) Naib B) Teati C) Aslü l-akd D) Garar A) Satın alınan malın helal mi haram mı olduğu bilinmiyorsa, satılan şey mekruhtur. B) Malında helal bulunan bir tefeciden satın aldığı malın haram olduğunu biliyorsa, satın alınan mal haramdır. C) Haram yolla kazanılmış olan malı satın almak haramdır. D) Satılan mal helal yol ile kazanılmışsa da onu satın almak haramdır

14 98- İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşeri-hukuki bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu. başlığı altında ele alınır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir? A) Vedia B) Karz C) Gabin D) Akid 100- Akid yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı kasten aldatmasını ifade eder. Yukarıdaki tanıma karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Tağrir B) Temlik C) Gabin D) Bey ul-hasat 99- İlan içerisinde kayıp malın sahibi gelir de sahipliğini ispatlarsa, buluntu mal kendisine iade edilir. İlan süresi geçer de sahibi gelmezse, Hanefi ve Malikiler e göre bulan kimsenin seçim hakkı vardır: İster malı elinde bekletir, ister bir fakire verir; ihtiyacı varsa kendisi tüketir, kullanır. Fakire verdikten sonra sahibi geldiğinde, değerini ödeyip ödememekte serbesttir. Şafii ve Hanbeliler e göre gerekli ilan yapıldığı ve ilan süresi geçtiği halde sahibi ortaya çıkmamışsa, artık buluntu mal bulanın mülkü olur. Yukarıdaki bilgiye dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? A) Şafii ve Hanbeliler e göre kayıp malın, ilan süresi geçtiği halde sahibi ortaya çıkmışsa da malı bulan kişi istediği şekilde kullanır. B) Buluntu malın ilan süresi içerisinde sahibinin gelmesiyle, mal sahibine iade edilir. C) Hanefi ve Malikiler e göre malı bulan kimse, ilan süresinin geçmesi halinde, malı istediği şekilde kullanabilir. D) Kayıp malın, ilan süresi geçtikten sonra sahibi bulunsa ve sahipliğini ispatlasa mal sahibine iade edilmek zorundadır

15

16 SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ Ahi Emir Caddesi Merkez/SIVAS Tel: Faks: Mail:

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? 1. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İnsan ibadete devam ettikçe kötülüklerden uzaklaşır. B) İbadet Allah ın iradesine boyun eğmektir. C) İbadet Allah ın sınırsız

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... TELEFON NUMARASI :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Hanbeli mezhebinde: Arafat ve Müzdelife de, mubah olan seferde, hastalıkta, emzikli olanda, istihaza, idrar ve yel. Namazı Cem Etmek (Birleştirmek)

Hanbeli mezhebinde: Arafat ve Müzdelife de, mubah olan seferde, hastalıkta, emzikli olanda, istihaza, idrar ve yel. Namazı Cem Etmek (Birleştirmek) Sual:: İki namazı hangi hallerde birleştirmek caizdir? Bazen iki namazı birleştirip bir vakitte kılmak gerekebiliyor. Ameliyattaki doktor, doğum esnasında ebe veya boğulmakta olan bir insanı kurtarmak,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א! " א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 - " و :... א % ) ر و ه 6 $ א ن %!

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א!  א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 -  و :... א % ) ر و ه 6 $ א ن %! # א ذ و ه و و ن א ه ه א א א א ت و א ور و ه א ن و א د ي و : א... و ن א ه و ر כ DÖRT MEZHEBE GÖRE GUSÜL Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O

Detaylı

5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?

5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir? 1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir? Haccı İfrat 2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır? Süneni Hüda, Süneni Zevaid 3-Hz. Peygamberin Siretini ilk

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences)

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Alaaddin GÜNEŞ Seyda Yayınları, Diyarbakır, 2014, 740s. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Dinî görevler denince başta iman etmek, sonra imanın gereği

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ.

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ. Ana Konu Alt Konu Tarih Vaaz Konusu Vaaz Dönem SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/30/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/29/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

İSLAM İBADET ESASLARI

İSLAM İBADET ESASLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM İBADET ESASLARI KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU ÖĞRENCİLERİ BBS (BAŞARI BELİRLEME SINAVI) SORU KİTAPÇIĞI 2013 23 Mayıs 2013 Saat : 10.00 ADI SOYADI :... İLÇESİ :... KUR AN KURSU :... TEST ADI İNANCIM -

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

İlmihâlin Hikmet Boyutu Salı, 07 Nisan :04

İlmihâlin Hikmet Boyutu Salı, 07 Nisan :04 İlmihâl kişinin içerisinde bulunduğu halin ilmi demektir. Kişinin içerisinde bulunduğu hâlin ilmini bilmek farz-ı ayındır. Yani her Müslüman hangi konumda bulunuyorsa içerisinde bulunduğu konumla ilgili

Detaylı

İki Namazı Cem (Mezheblere göre)

İki Namazı Cem (Mezheblere göre) İki Namazı Cem (Mezheblere göre) HANEFÎ MEZHEBİ Yalnızca hac zamanı Arafatta öğle ile ikindi cem -i takdîm; Müzdelife de de akşam ile yatsı cem -i te hîr edilerek kılınır. Bunlardan birincisi sünnet; ikincisi

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

CEYHAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI

CEYHAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI CEYHAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 04.05.2016 Sınav soruları her kuran kursu öğreticisinin göndermiş olduğu sorulardan hazırlanmıştır. Sınav süresi 85 dakikadır. Soru kitapçığı

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

Kurban hayvan katliamı demek değildir

Kurban hayvan katliamı demek değildir On5yirmi5.com Kurban hayvan katliamı demek değildir Müslümanların yardım kuruluşları aracılığıyla kurbanlarını başka ülkelerde kestirmesinin hiçbir sakıncasının olmadığını belirten Prof. Dr. Beşir Gözübenli,

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219)

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219) S. 1- Önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı? C.1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı (İlmihal,1,T,D,V,s,219) S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2-

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ. İslam Bahsi

İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ. İslam Bahsi İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ İslam Bahsi www.sohbetican.com Tasavvuf Platformu Hadîsi şerifte buyurulmuştur: İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. 1. Kelime-i şehadet getirip manasını öğrenip, inanmak, 2.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR]

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR] NAMAZIN FARZLARI Namazın on iki farzı vardır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için namazın şartları olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Müşrik kime denir? A. Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kimse. B. Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C. Allah a ortak koşan kimse. D. Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan,

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan Müslümanlar kimlerdir? 4. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP HAC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP HAC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı