Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal"

Transkript

1 Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baoimsiz clenetim raporu

2 SMMM A5 Fax: E ~yip Guney Eski BOyUkdere Ba~imsizCad. Denetim ye Tel: ey.com Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a b~ter Maslak, Sariyer wor ing wor Istanbul - Turkey Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaOli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu Fon Kurulu na Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmiçbeçinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 dönemine alt finansal tablolarla ilgili ba~imsiz denetçi raporu Akbank T.A.~. Koruma Amaçli çemsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu nun ( Fon ) 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle hazirlanan ye ekte yer alan finansal durum tablosunu, ayni tarihte sona eren yila ait kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosunu, toplam de~er/net varlik de~eri de~i~im tablosunu, nakit aki~ tablosunu ye onemli muhasebe politikalarinin Ozeti vs difler agiklayici dipnotlarini denetlemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla ilgili Olarak Kurucunun SorumluIu~u Kurucu bu finansal tablolarin, Turkiye Muhasebe Standarilarina uygun olarak hazirlanmasindan, gerçe~e uygun olarak sunumundan ye hata veya hile kaynakli Onemli yanli~lik içermeyen finansal tablolarin hazirlanmasini sa~lamak cm gerekli gorulen Ic kontrollerden sorumludur. Ba~imsiz Denetim Kurulu~unun Sorumlulu~u Sorumlulu~umuz, yapti~imiz ba~imsiz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkinda goro~ vermektir. YaptiOimiz ba~irnsiz denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurumu tarafindan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlarinin bir parçasi olan BaOimsiz Denetim Standartlarina uygun olarak yqrutulmu~tur. Bu standartlar, etik ilkelere uygunluk sa~larimasini ye ba~imsiz denetimin, finansal tablolarin Onemli yanii~lik içerip içermedi~ine dair makul güvence side etmek üzere planlanarak yurutulmesi gerekmektedir. Ba~imsiz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarve açiklamalar hakkinda denetim kaniti elde etmek amaciyladenetim prosedurlerinin uygulanmasini içerir. Bu prosedorlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakli onemli yanli~lik risklerinin de~erlendirilmesi de dahil, ba~imsiz denetçinin mesleki miihakemesine dayanir.sa~imsiz denetçi risk de~erlendirmelerini yaparken, ~artlara uygun denetim prosedurlerini tasarlamak amaciyla, i~letmenmn finansal tablolarinin hazirlanmasi ye gerçe~e uygun sunumuyla ilgili Ic kontrolu de~erlendirir, ancak bu de~erlendirme, i~letmenmn Ic kontrolunun etkinli~ine ili~kin bir goro~ verme amaci ta~imaz. Ba~imsiz denetim bir butqn olarak finansal tablolarin sunumunun de~erlendirilmesinin yani sira, Fan yönetimi tarafindan kullanilan muhasebe politikalarinin uygunlu~unun ye yapilan muhasebe tahminlerinmn makul olup olmadioinin de~erlendirilmesini de içerir. Ba~imsiz denetim sirasinda temin etti~imiz ba~imsiz denetim kanitlarinin, görü~qmüzqn olu~turulmasina yeterli ye uygun bir dayanak olu~turdu~una inaniyoruz. Amembe, firm ofernst&young Crobar Limrted

3 EY Building a better working world GOrU~ Goru~umuze gäre, ili~ikteki finansal tablolar, Akbank T.A.S. Koruma Amaçll ~emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Korurna Amaçll Yetmifle~inci Alt Fonu nun 19 Kasim 2014 tarihi itibariyie finansal durumunu, ayn~ tarihte sona eren yjia alt finansal performansini ye nakit akr~larini TMS ye Sermaye Piyasasi Kurulu nca belirlenen esaslara (bkz. dipnot 2) çerçevesinde do~ru ye dürust bir biçimde yansitmaktadir. Di~er husus Fon un yatirim donemi 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona ermi~ olup, katilma payl sahiplerine 19 Kasim 2014 tarihinde odeme yapilmak sureti lie Fon soniandirilmi~tir. lli~ikteki finansal tablolar ise Fon un 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle tasfiye öncesi finansal durumunu yansitmaktadir. Mali Mu~avirhk Anonim çirketi Istanbul, 16 Aralik 2014 A member firm of Errol & Young Global Limited (2)

4 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 1 Ocak 19 Kasim 2014 hesap dönemine alt finansal tablolar ye açiklayici dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal tabiolarla ilgili ba~imsiz denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar vs difler kapsamli gelir tablosu 4 Toplam De~er/Net Varlik De~eri De~i~im Tablosu 5 Nakit aki~ tablosu 6 Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotiar 6-26

5 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu Baölmsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 Tarihli finansal durum tablosu (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari Varlikiar Nakit ye Nakit Benzerled Teminata Verilen Nakit ye Nakit Benzerleri - Ters Repo Alacakiari - - Takas Alacakiari - Di~er Alacakiar - - Finansal Varliklar Teminata Verilen Finansal Varlikiar - - Di~er Varlikiar - - Topiam Varliklar (A) Yukumluiukler Repo Borçlari Takas Borçiari - - Krediler. - Finansal YOkUmIuIukIer - - Di~er Borçiar 5 (6.807) (11.205) lii~kiii Taraflara Borçlar - Toplam YOkUmlUlUkier (Toplam De~eri/Net Varlik De~eri Haric) (B) (6.807) (11.205) Topiam De~eri/Net Varlik De~eri (A-B) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (3)

6 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaöIi B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be;inci Alt Fonu BaUImsIz Denetimden Geçmi~ 1 Ocak - 19 Kasim 2014 Dönemine ait Kar veya Zarar ye Difler Kapsamli Gelir Tablosu (TUrn tutarlar, TUrk Lirasi ( TV ) olarak gösterilmi~tir.) 1 Ocak- 1 Ocak Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari KAR VEVAZARAR KISMI Faiz Gelirleri TemettU Gelirleri - - Finansal Varlik ye YukOmlülüklere lii~kin GerçekIe~mi~ Kar/Zarar (10.759) Fhiansal Varlik ye YOkUmiUlukiere lii~kin Gerçekle~memi~ Kar/Zarar ( ) Net Yabanci Para cevrim Park, Gelirieri - - Esas Faaliyetlerden Di~er Gelirler - - Esas Faa!iyet Gelirieri ( ) YOnetim Ucretleri (91.760) (32.287) Performans Ucretleri - - Sakiama Ucretleri (828) (188) MKK Ucretieri - - Denetim Ucretled (2.656) (835) Dani~manIik Ucretleri - - Kurul Ucretleri (1.268) (398) Komisyon ye Di~er I~Iem Ucretleri 7 (328) (253) Esas Faaiiyetierden Di~er Giderier 7 (5.169) (474) Esas Faaliyet Giderleri ( ) (34.436) Esas Faaliyet Kar)Zarari ( ) Finansman Giderieri - - Net Donem Kari/Zarari (A) ( ) Dk~ER KAPSAMLI GELIR KISMI Kar veya Zararcia Yeniden Sinitlandinlmayacaklar - - Kar veya Zararda Yeniden Sinitlandirilacakiar - - DiUer Kapsaini Gelir (B) - - TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTI$/AZALi~ (A+B) ( ) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (4)

7 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu Ba~imsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 Taribli Toplam De~erI Net Varlik DeUeri Deüi~im Tablosu (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referansiari Toplam Deöeri/Net Varlik De~eri (Dönem Ba~i) Toplam De~erinde/Net Varlik Deucrinde Arti~fAzaIiç ( ) Katilrna Pay lhraç Tutari (+) - - Katilma Payi lade Tutari (-) ( ) ( ) Topiam De~erUNet Varhk De~eri (Donem Sonu) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (5)

8 AkbankT.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmiçbe~inci Alt Fonu Ba~imsiz Denetimden Geçmi~ 1 Ocak - 19 Kasim 2014 Dönemine ait Nakit Aki~ Tabiosu (TUrn tutariar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari A. I~letrne Faaiiyetlerinden Nakit Aki~iari Net Donem Kari/Zarari ( ) Net Donem Kari/Zarari Mutabakati He Ilgili DOzeitmeler De~er DO~ukIO~u/iptaii ile ligili DOzeitmeler Kar~ilikIar ile ligili Düzeitrneier Faiz Gelirleri ye Giderieri lie ligili Düzeltmeier GerçekIe~memi~ Yabanci Para cevirim Farkiari ile 11gW DOzeitmeler Gerçe~e Uygun De~er Kayipian/Kazançlarr lie 11gW Duzeitmeier Kar/Zarar Mutabakat lie ligih Diöer Duzeitmeler içietme Sermayesinde GerçekIe~en De9i~imIer ( ) Alacakiardaki Artiç/Azah~Ia llgih Duzeltmeier Borçiardaki Arti~fAzah~Ia 11gW Düzeitmeler (4.398) ( ) I~Ietme Sermayesinde Gerçekie~en DiOer Arti~/AzaIi~Ia 11gm Düzeitmeier ( ) Faaiiyetierden Elde Edilen Nakit Aki~Iari (5.403) (2.134) Aitnan Temettü Alinan Faiz 10 (5.403) (2.134) Faiz Odemeleri Di~er Nakit Giri~Ieri/ciki~iari B. Finansman Faaiiyetierinden Nakit Aki~Iari ( ) ( ) Katilma Payi lhraclarindan Elde Edilen Nakit Katilma Payi ladeleri cm Odenen Nakit ( ) ( ) KrediOdemeleri Faiz Odemeleri Alinan Krediier. - Di~er Nakit Giri~ieri/ciki~Iari Fmnansman Faaliyetierden Net Nakit Akiçiari Yabanci Para Qevrim Farkiarinin Etkisinden Once Nakit ye Nakit Benzerierindeki Net Arti~fAzaIi~ (A B) (73.150) C. Yabanci Para çevrim Farkiarinin Nakit ye Nakit Benzerleri Uzerindeki Etkisi Nakit ye Nakit Benzerlerinde Net Arti~/Azah~ (A+B+C) (73.150) D. Dönem Ba~i Nakit ye Nakit Benzerieri Dönern Sonu Nakit ye Nakit Benzerleri (A+B+C D) (6)

9 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotiar (Turn tutariar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gosteriimi~tir.) 1. Fon hakkinda genel bligiler Akbank TA.?. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37 ye 38. maddelerine dayaniiarak 26 Mayis 2009 tarihinde Istanbul ih Ticaret Sicili Memuriu~u na sicil numarasi altinda kaydedilerek 2 Haziran 2009 tarih ye 7323 sayih Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilen ye Fon un içtüzuk ye izahname hükumierine gore yonetilmek üzere haiktan katilma beigeleri kar~ih~inda topianacak paralaria katilma belgesi sahipieri hesabina riskin da~itiimasi ye inançli mqikiyet esasiarina gore Sermaye Piyasasi araçiari, ters repo ye Kuruica uygun goruien di~er finansal varhklardan oiu~an porlfoyo i~letmek amaciyla Sermaye Piyasasi Kurulu nun 21 Mayis 2009 tarih ye B.02.1.SPK sayib izni lie kurulmu~tur. Fon un Kurucu su, YOnetici si ye Saklayici Kurum u iie ilgiii biigiler a~a~idaki gibidir: Kurucu: Akbank T.A.?. Sabanci Center Levent Istanbul Yonetici: Ak PortfOy Yonetimi A.?. Sabanci Center Levent Istanbul Sakiayici Kurum: Istanbul Takas ye Sakiama Bankasi A.?. Abide-i Hurriyet Caddesi Mecidiyekoy Sokak No: 286 ~ Istanbul Fon un yonetim stratejisi Yetmi~beçinci Alt Fon un yatirim amaci; yatirim doneminin sonunda, yatirimcinin anaparasinin tamamen geri Odenmesi ye ayrica, borsa di~indan ahnan bir opsiyon sözie~mesi aracih~iyia EUROSTOXX 600 Endeksinin pozitif getirisinden i~tirak orani öiçusünde TL cinsi getiri olarak faydalanmasini sa~lamaktir. %100 anapara koruma amacina yonefk olarak, alt fon portfoyunun yakia~ik %92 si ile Borsa-Istanbul Repo-Ters Repo Pazari nda ters repo sozie~mesine, Takasbank para piyasasina ya da fonun yatirim donemine uygun oimasi durumunda deviet tahvni ve/veya hazine bonosuna yatirim yapiimaktadir. Getiri hedefine yönelik olarak ice; portfoyun yakia~ik %B i lie, EUROSTOXX 600 Endeksinin yukseh~ine TL cinsinden i~tirak orani OiçusQnde katihm sa~layan opsiyon sozie~mesine yatirim yapiimaktadir. (7)

10 Akbank T.A.~. Koruma AmaçIi $emsiye Fonu na BaUll B Tipi % 100 Anapara Koruma AmaçIi Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (TOm tutarlar, TOrk Lirasi ( TL ) olarak gosterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar Sunuma ili~kin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartlan SPK, 28 $ubat 1990 tarihh Resmi Gazete de yayirnlanan, Xl16 numarali tebli~i ye bu tebli~e deoi~iklik getiren 19 Aralik 1996 ye 27 Ocak 1998 tarihli tebli~ier ile Menkul Kiymetler Yatirim Fonlari tarafindan I Ocak 1990 tarihinden ba~layarak duzenlenecek mali tablo ye raporlarin hazirlanip sunulmasina ili~kin Ike ye kurallari belirlemi~ti. 30 Aralik 2013 tarihh ye (Mukerrer) sayili Resmi Gazete de yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina Ili~kin Tebli~i ( ) (Tebli~) lie 19 Kasim 2014 tarihinde yurqrlo~e girmek Ozere yatirim fonlarinin finansal tabloiarinin hazirlanmasinda TOrkiye MuhasebefFinansal Raporlama Standartiarinin (TMS) esas alinmasi hokom aitina alinmi~ ye finansai rapor tanimi yapriarak, bu kapsama finansai tabiolar, sorumluluk beyanlari ye portfoy raporlari aiinmi~tir. Fiyat raporlari ye portfoy da~ilim raporlarindan olu~an portfoy raporlari, fan portfoylerinde yer alan varliklarin de~erlenrnesine ye de~eriemeier sonucunda hesaplanan fan portfoy ye taplam de~erierine ili~kin bilgileri içeren raporlar olarak dqzenlenmi~tir. Ayrica SPK sozkanusu finansal tablolara iii~kin olarak tabia ye dipnot farmatlarini yayimiami~tir. TMS nin ilk defa uyguianmasina ye raparlama farmatlarinda yapilan de~i~ikliklere ba~li alarak yatirim fonu nun geçmi~ donem finansal tablalari 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden dozenlenmi~tir. Yeniden dozenlemenin Fan un finansal durumu, finansal performansi ye nakit aki~lari Uzerindeki etkileri bu fon uzerinde etkisi bulunmamaktadir. TMS ye Uygunluk Beyani Fan, finansal tablolarini Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) tarafindan 30 Arahk 2013 tarihli ye (Mukerrer) sayili Resmi Gazete de yayimlanan Yatinm Fonlarinin Finansal Raporlama Esasiarina Ik~kin Tebli~i ( ) yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esasiarina Ili~kin Tebli~i ne uygun olarak hazirlamaktadir. Finansal tabiolar, gerçe~e uygun de~erleri lie yansitilan finansal varlikiar, haricinde maliyet esasi baz alinarak TL olarak hazirianmr~tir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle finansal tablalar yayimlanmak Ozere 15 Arahk 2014 tarihinde Kurucu Yonetim Kurulu tarafindan anaylanmi~tir. Muhasebe politikalarinda deui~iklikler ye hatalar Yeni b1rtmsitfrs nin ilk kez uygulanmasindan kaynaklanan muhasebe palitikasi de~i~ikiikleri, soz kanusu TMSITFRS nin ~ayet varsa, geçi~ hukumlerine uygun olarak geriye veya ileriye donuk alarak uyguianmaktadir. Herhangi bir geci~ hqkmonun yer aimadi~i de~i~iklikler, muhasebe politikasinda iste~e ba~li yapilan Onemli de~i~ikiikler veya tespit edilen muhasebe hatalari geriye donuk olarak uygulanmakta ye Onceki donem finansal tablolari yeniden duzenlenmektedir. 30 Aralik 2013 tarih ye Mukerrer sayib Resmi Gazetede yayimlanan sayili Yatirim Fanlarinin Finansal Raporlama Esasiarina Ili~kin Tebk~i ( Tebli~i) uyarinca, yatirim fonlari, 19 Kasim 2014 tarihli finansal tablolarindan itibaren TUrkiye Muhasebe/Finansal Rapariama Standardlarini (TMSITFRS) uygulayacaktir hukmu getiriimi~tir. Yayinlanan tebli~ lie birlikte yatinm fonlarinin finansal raporlarna formati ye de~erieme ilkeleri deoi~tirilmi~tir ye finansal tablolar 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden duzenlenmi~tir. Fan, TFRS 1 uyarinca, ilk TMSITFRS raparlama daneminin sonu alan 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle yqrurlukte alan TFRS ierin tamamini, 1 Ocak 2012 TMS/ TFRS acili~ finansal durum tabiosunda ye kar~ila~tirmali alarak sunulan di~er turn donemlerde tutarli olarak uygulamiflr. (8)

11 Akbank T.A.$. Koruma Amacli ~emsiye Fonu na BaöIi B Tipi % 100 Anapara Koruma Amacli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal tablolara ili~kin aciklayici dipnotlar (devami) (TOm tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiflr.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Yeni ye duzeltiimi~ standartlar ye yorumlar 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine alt finansal tablolarin hazirlanmasinda esas alinan muhasebe politikalari a~a~ida Ozetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ye de~i~tiriirni~ TFRS standartlari ye TFRYK yorumlari di~inda Onceki yilda kullanilanlar ile tutarli olarak uygulanrni~tir. Bu standartlarin ye yorumlarin Fon un mali durumu ye performansi Ozerindeki etkileri ilgili paragraflarda açiklanmi~tir. A~a~ida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de~i~iklik ye yorumlardan Fon un mali durumu ye performansi Ozerinde bir etkisi olmarni~tir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlik ye Borçlarin Netle~tirilrnesi (De~i~ikIik) TFRS Yorurn 21 Vergi ye Vergi Benzeri Yokumlulukier TMS 36 Varliklarda De~er DO~OklU~u - Finansal olmayan varlikiar cm geri kazanilabilir de~er açiklarnalari (De~i~iklik) TMS 39 Fmnansal Araçlar: Muhasebele~tirrne ye Olçrne TQrev OrUnlermn devri ye riskten korunma muhasebesmnin devarniili~i (Defli~ikIik) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (De~i~iklik) A~a~ida belirtilen I Ocak 2014 tarihmnden itibaren geçerli clan yeni standardin Fon un mali dururnu ye performansi etkisi ilgili dipnotlarda açikianrni~tir. TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erin OIcQrnu Yeni standart gerceoe uygun de~erin TFRS kapsaminda nasil OlculeceOini açiklamakla beraber, gerçe~e uygun de~erin ne zaman kullaniiabilece~i velveya kullanilmasi gerekti~i konusunda bir de~i~ikiik getirrnemektedir. Turn gerçe~e uygun de~er OlçOmleri 1cm rehber niteii~indedir. Yeni standart ayrica, gerçe~e uygun de~er Olçumleri fe ilgili ek aciklama yukumlolukleri getirrnektedir. Yeni açiklarnalarin sadece TFRS 13 un uygularnaya ba~landi~i donernden itibaren verilrnesi gerekrnektedir. Yayinlanan ama yururlu~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar TFRS 9 Finansal Araçlar Siniflandirma ye Açiklama TMS 19 Tanimlanmi~ Fayda Planlari: cali~an Katkilari(De~i~iklik) TMS 16 ye TMS 38 Kabul edilebiliramortisman ye Itfa Yentemlerinin Açikli~a Kavu~turulrnasi (TMS 16 ye TMS 38 deki De~i~ikIikler) TMSITFRS Ierde YiIIik iyiie~tirmeler KGK, EylQl 2014 de Donemine lli~kin Yillik IyiIe~tirrneIer ye Donernine Ili~kmn YcIlik IyiIe~tirmeler ile ilgili olarak a~a~idaki standart de~i~ikiiklerini yayinianrni~tir. De~i~iklikIer 1 Ternmuz 2014 den itibaren ba~layan yillik hesap donemleri icin geçerlidir. YilIik iyile~tirmeier Donemi TFRS 2 Hisse Bazli Oderneler: TFRS 3 I~letme Birle~rneIeri TFRS 8 Faaliyet BOlumleri TMS 16 Maddi Duran Varliklarve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varliklar TMS 24 Ih~kili TarafAçikfarnalari (9)

12 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gösterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) YiIlik iyile~tirmeier Donemi TFRS 3 lçletme Birle~meleri TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erQIçumü KararGerekçeleri TMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (IJMSK) tarafindan yayinlanmi~ fakat KGK tarafindan yayinlanmami~ yeni ye duzeltilmi~ standartlar ye yorumlar A~a~ida listelenen yeni standartlar, yorumlar ye mevout UFRS standartlarindaki de~i~iklikler UMSK taratindan yayinianmi~ takat can naporlama donemi için henuz yururiq~e girmemi~tir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ye de~i~iklikier henuz KGK taratindan TFRS ye uyarlanmami~tir/yayinianmami~tir ye bu sebeple TFRS nin bir parçasini olu~turmaziar. Eon finansal tablolaninda ye dipnotlarda gerekli de~i~iklikieni bu standart ye yorumlar TFRS de yururiu~e girdikten sonra yapacaktir. YilIik iyiie~tirmeler Dönemi UFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erOTçumu Yilhk iyile~tirmeler Dönemi UFRS 11 Mu~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (De~i~iklikler) UFRS 15- Mu~teriIerle Yapilan SOzle~melerden Do~an Hasilat UMS 16 Maddi Duran Varlikiar ye UMS 41 Tarimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler (De~i~iklikler) UFFRS 9 Finansal Araçiar Nihai Standart (2014) UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak YOntemi UMS 27 de De~i~iklik YiIlik iyiie~tirmeier Donemi UFAS love UMS 28: Yatirimci I~letmenin l~tirak veya l~ OrtakliOina Yapti~ Varlik Sati~lari veya Katkilari De~i~iklikler UFRS 5 Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma yontemlerinde de~i~iklik UERS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar hizmet sozie~meleri; de~içikiikienin UFRS 7 ye ara donem özet tinansal tablolara uygulanabilirli~i UMS 19 çali~anlara Sa~lanan Faydalar iskonto oranina ili~kin bolgesel pazar sorunu UMS 34 Ara Donem Einansal Raponlama bilginin ara donem tinansal raporda ba~ka bir bolumde açiklanmasi (10)

13 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) KGK tarafindan yayinlanan ilke kararlari Yukarida belirtilenlere ek olarak KGK TUrkiye Muhasebe Standartlarinin Uygulanmasina yoneiik a~aoidaki ilke kararlarini yayimlami~tir. Finansal tablo örnekleri ye kullanim rehberi yayinlanmatarihi itibarlyle geçerlilik kazanmi~tir ancak di~er karariar 31 Aralik 2012 tarihinden sonra ba~layan yillik raporlama donemlerinde geçerli olmak üzere uyguianmi~tir Finansal Tablo Ornekleri ye Kullanim Rehberi Ortak Kontrole Tabi l~ietme Birle~melerinin Muhasebeie~tiriImesi Intifa Senetlerinin Muhasebele~tirilmesi Kar~ilikli l~tirak Yatirimlarinin Muhasebele~tirilmesi Muhasebe tahminlerindeki de~i~iklikler Muhasebe tahminlerindeki de~i~ikiikler, yalnizca bir doneme ili~kin se, de~i~ikii~in yapildi~i Carl donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem de~i~ikli~in yapildi~i donemde hem de gelecek donemde, ileriye yonelik olarak, net donen, kari veya zararinin belirlenmesinde dikkate alinacak ~ekilde finansal tablolara yansitilir. 1 Ocak 19 Kasim 2014 hesap doneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir de~i~ikiik yapiimami~tir. Onemli muhasebe politikalarinin özeti Finansal tablolarin hazirlanmasinda izlenen önemli muhasebe politikalari a~a~ida ozetlenmi~tir. Finansal araçlar Finansal bir varlik veya borç ilk muhasebele~tirilmesi sirasinda gerçe~e uygun de~erinden ölçulur. Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilmayan finansal varlik veya finansal borçlarin ilk muhasebele~tiriimesi sirasinda, ilgili finansal varli~in edinimi veya finansal borcun yuklenimi ile do~rudan ih~kilendirilebilen i~lem maiiyetleri de soz konusu gerçe~e uygun de~ere have edilir. Finansal varlik ye borçlarin normal yoldan aiim ye satimlari i~iem tarihi esasina gore muhasebeleçtirilmektedir. Eon finansal varlik ye borçiarini TMS 39 uyarinca a~a~idaki kategorilerde siniflandirmaktadir. Gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara yansitilan finansal varlik ye finansal borçlar Bu kategoride alim-satim amaçli finansal varliklar yer almaktadir. Alim-satim amaçli finansal varliklar esas itibariyle, yakin bir tarihte satilmak veya geri satin alinmak amaciyla edinilen veya ilk muhasebele~tirme sirasinda, birlikte yonetilen ye son zamanlarda kisa donemde kãr etme konusunda belirgin bir e~ilimi bulundu~u yonunde delil bulunan belirli finansal araçlardan olu~an bir portfoyun parçasi olan varliklardir. Bu kategoride hisse senetleri gibi ozkayna~a dayali kiymetler, kamu ye ozel borçlanma senetleri yer almaktadir. Alim-satim amaçli finansal varliklar kayda alinmalarini izleyen donemierde gerçe~e uygun de~erleri uzerinden deoerlenir. Alim-satim amaçii menkul kiymetlerin gerçe~e uygun de~erindeki de~i~ikhk sonucu ortaya çikan gerçekle~memi~ kar/zarar, kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosunda Finansal varlik ye yukumluluklere ili~kin gerçekle~memi~ kar/zarar da yansitilir. Alim-satim amaçii finansal varliklardan elde edilen faiz ye kupon tahsilatiari ile sati~ yoluyla gerçekle~en kar/zarar, kar veya zarar ye dioer kapsamli gerr tablosunda Faiz Gelirleri ye Finansal varlik ye yükümlulüklere ili~kin gerçekle~mi~ kar/zarar a dahil edilmi~tir. (11)

14 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotiar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gösteriirni~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Ilk muhasebeie~tirme sirasinda, i~ietme tarafindan, gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan olarak siniflanan finansal varlikiar aiim satim amaçli olmayan özkayna~a dayali kiymetler ye borçianma araçlarini içermektedir. Sozkonusu finansal varlikiar, Fon un izahnamesinde beiirtiidi~i üzere Fon un risk yonetim veya yatirim stratejisi çerçevesinde gerçe~e uygun de~er esas alinarak yonetilen ye pertormansiari buna gore deoerlendirilen bir portfoyun parçasi olan varhkiar olmalari nedeniyle ilk kayda alimlarindan gerçe~e uygun de~erfarki kârveya zarara yansitilan olarak siniflanan varhklardir (yonetim kuruluna ye icra kurulu ba~kanina veya her kimse bu raporiamanin yapiidi~i), ilgili grup hakkinda bu esasa gore bilgi sunuimaktadir. Kredi ye alacakiar Sabit veya behrlenebilir nitehkte ademeiere sahip olan ye aktif bir piyasada i~iem gormeyen, türev olmayan finansai varlikiardir. Bankalardaki mevduat, nakit teminatiari, ters repo aiacaklari, takas aiacakiari ye difler alacakiar ton tarafindan bu kategoride sinifiandiriian finansai varlikiardir. Kredi ye aiacakiar ilk kayda alimiarindan sonra etkin faiz yöntemiyle hesapianan itfa ediimi~ mahyet He de~erlenirier. Di~er finansal borçlar: Bu kategoride alim-satim amaçh olarak siniflanmayan turn finansai borçiar yer almaktadir. Fon repo borçiari, takas borçlari, krediier ye finansai yukumluiukier lie difler ticari borçlarini bu kategoriye dahii etmektedir. Di~er finansai yukumiuiukler ilk kayda ahmdan sonra etkin faiz yontemi ile hesapianan itfa ediimi~ mahyetleri iie yansitiimaktadir. Gerçe~e Uygun De~er Qiçumü: Gerçe~e uygun de~er, piyasa katihmcilari arasinda Oiçum tarihinde oia~an bir i~lemde, bir varliflin sati~indan eide edilecek veya bir borcun devrinde odenecek fiyattir. Finansai varlik ye yukumiuiukierin gerçe~e uygun de~eri behrlenrnesinde a~a~ida behrtilen de~erleme esas ye yontemleri kunaniimi~tir: 1) De~erleme gununde aktif bir piyasada i~iem gören menkul kiymetler çiki~ fiyatini yansitti~i için bekleyen kapani~ seansi flyatiari veya kapani~ seansinda fiyati olu~mayalan için bir onceki seansin a~irlikii ortalama fiyati iie difler çiki~ flyatiari lie 2) Borsada i~iem gormeyen finansal varlik ye yukumiukler iie türev finansal araçiar indirgenmiç nakit akim yontemi, ozde~ veya kar~iiaflriiabilir araçiara ili~kin piyasa i~iemieri sonucu oiu~an fiyatiar, opsiyon fiyatiama modelleri ye piyasa katihmciiari tarafindan ço~uniukia kunanilan ye goziemienebilir girdlieri azami kunanan difler yöntemier Finansai varlikiarda de~er dq~ükiu~u Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitiian finansal varhkiar di~indaki finansai variik veya finansal varlik grupiari, her biianço tarihinde deoer du~uklu~une u~radiktarina ili~kin gostergeierin bulunup bulunmadi~ina dair de~erlendirmeye tabi tutuiur. Finansai varli~in ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazia oiayin meydana geimesi ye soz konusu oiayin iigiii finansal varlik veya varlik grubunun guvenihr bir biçimde tahmin ediiebilen geiecekteki nakit akimlari Qzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgiii finansai varii~in de~er dü~uklu~une u~radi~ina iii~kin tarafsiz bir göstergenin bulunmasi durumunda de~er dq?ukiqou zarari oiu~ur. itfa edilmi? deoerinden gosteriien finansal varliklar için de~er du~uklu~u tutari geiecekte beklenen tahmini nakit akirniarinin finansal variioin etkin faiz orani Ozerinden iskonto ediierek hesapianan bugunkü de~eri iie defter de~eri arasindaki farktir. (12)

15 Akbank T.A.~. Koruma Amaçii ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma AmaçIi Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tabiolara iiiçkin açikiayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilrniçtir.) 2. Finansal tabiolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) Yabanci para çevrimi: Fon un geçerh ye finansal tabialarin sunumunda kuilanhlan para birimi TL dir. Yabanci para i~iemler, i~lem tarihierinde geçerii olan doviz kurlari uzerinden TL ye çevriimi~tir. Yabanci paraya dayaii parasal varlik ye yukumifllqkier, bilango tarihinde geçerii olan döviz kuriari kullaniiarak; yabanci para cinsinden oian ye maliyet de~eri iie oiçuien parasal oimayan kalemier ilk i~iem tarihindeki kurlardan; yabanci para cinsinden olan ye gerçe~e uygun de~erler1 lie oiçuien parasal oimayan kalemler ise gerçe~e uygun de~erin tespit edildi~i tarihte geçerli olan kurlardan TL ye çevriimi~tir. çevrimler sonucu oiu~an kur tarkiari Kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tabiosunda yansitiimi~tir. Finansal araçlarin netle~tiriimesi: Finansal varlik ye yukumluiukier, netie~tirmeye yoneiik yasal bir hakka ye yaptirim gücune sahip oiunmasi ye söz konusu varlik ye yukumiuiukieri net bazda tahsfl etme/odeme veya e~ zamanli sonuçiandirma niyetinin olmasi durumunda biiançoda netle~tirilerek gosteriimektedir. Satiç ye geri ali~ anla~maiari ye menkui de~erierin odonç verilmesi i~iemieri: Tekrar geri alimlarini öngären ania~maiar çerçevesinde satiimi~ alan menkul kiymetler ( flepo ), finansal durum tabiosunda Teminata verilen finansal varhkiar aitinda fon portfoyunde tutulu~ amaçiarina gore Gerçe~e uygun de~er farki kar/zarara yansitiian portfoylerde sinifiandiriimakta ye ait oldu~u porttoyun esasiarina gore de~eriemeye tabi tutuimaktadir. Repo sozie~mesi kar~iii~i elde edilen foniar pasifte Repo borçiari hesabinda muhasebeie~tiriimekte ye ilgik repo anla~malari ile belirienen satim ye geri aiim fiyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi 1cm etkin faiz orani yontemine gore gider reeskontu hesapianmaktadir. Repo i~iemierinden sa~lanan foniar kar~ih~inda odenen faizier kar veya zarar ye difler kapsamli gehr tabiosunda taiz gehrleri kalemi aitinda muhasebeie~tirilmektedir. Geri satim taahhudo iie ahnmi~ menkui kiymet ( Ters repo ) i~lemieri finansai durum tabiosunda Ters repo aiacakiari kaiemi aitinda muhasebeie~tiriimektedir. Ters repo ania~malari ile belirlenen aiim ye geri satim tiyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi cm Etkin faiz (iç verim) orani yontemi ne gore faiz gehr reeskontu hesapianmakta ye kar veya zarar ye di~er kapsamh gelir tabiosunda faiz gehrleri kalemi aitinda muhasebeie~tiriimektedir. Fon un Odunce konu edilmi~ menkul de~eri buiunmamaktadir. Takas alacakiari /borçlari Takas borçiari raporlama tarihi itibariyle normal yoldan aiim i~iemierinde satin alma sozie~mesi yapiimi~ ancak teshm ahnmami~ menkui kiymet ahmlarina ili~kin alan borçiardir. Takas alacakiari normal yoidan sati~ i~iemierinde sati~ sozie~mesi yapiimi~ ancak teslim ediimemi~ menkui kiymet sati~iarina ili~kin oian aiacakiardir. Takas aiacak ye borçiari itta ediimi~ mahyetieri ile yansitiimaktadir. Verilen Teminatlar: Fan taratindan nakit ye nakit benzeri oiarak verilen teminatiar (marjin teminatlari) tinansal durum tabiosunda ayri olarak gosteriimekte ye nakit ye nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ye nakit benzerleri di~inda yerilen teminatiar (marjin teminatlari) ise teminata yerilen nakit ye nakit benzerieri olarak sinifianmaktadir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle yerilen teminat bulunmamaktadir. (13)

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baüimsiz clenetim raporu SMMM AS Fax: +902122308291 E ~yir Guney

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansaı tabıolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal lablolarla

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) 25 Ekim - 31 Araıık 2013 hesap dönemine ait finansaı tabıoıar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu

Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu y SMMM AS Fax: +902122308291 Guney Eski Buyukdere Ba~irnsizCad. Denetirn ye Tel: ey.corn

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI 27 MAYIS 2013-11 HAZİRAN 2014 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 27 MAYIS 2013-11 HAZİRAN 2014 YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU U İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu içindekiler Sayfa Finansal tabiolar hakkında bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim raporu 1 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net varlık değeri değişim tablosu Finansal tablolara ilişkin

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 10 Eylül- hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK,

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/6 Aylık [] 26.07.2013 20:40:01 Bağımsız Denetim Görüşü GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUROL GAYRİMENKUL

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu... 1-2

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı