Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal"

Transkript

1 Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baoimsiz clenetim raporu

2 SMMM A5 Fax: E ~yip Guney Eski BOyUkdere Ba~imsizCad. Denetim ye Tel: ey.com Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a b~ter Maslak, Sariyer wor ing wor Istanbul - Turkey Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaOli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu Fon Kurulu na Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmiçbeçinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 dönemine alt finansal tablolarla ilgili ba~imsiz denetçi raporu Akbank T.A.~. Koruma Amaçli çemsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu nun ( Fon ) 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle hazirlanan ye ekte yer alan finansal durum tablosunu, ayni tarihte sona eren yila ait kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosunu, toplam de~er/net varlik de~eri de~i~im tablosunu, nakit aki~ tablosunu ye onemli muhasebe politikalarinin Ozeti vs difler agiklayici dipnotlarini denetlemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla ilgili Olarak Kurucunun SorumluIu~u Kurucu bu finansal tablolarin, Turkiye Muhasebe Standarilarina uygun olarak hazirlanmasindan, gerçe~e uygun olarak sunumundan ye hata veya hile kaynakli Onemli yanli~lik içermeyen finansal tablolarin hazirlanmasini sa~lamak cm gerekli gorulen Ic kontrollerden sorumludur. Ba~imsiz Denetim Kurulu~unun Sorumlulu~u Sorumlulu~umuz, yapti~imiz ba~imsiz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkinda goro~ vermektir. YaptiOimiz ba~irnsiz denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurumu tarafindan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlarinin bir parçasi olan BaOimsiz Denetim Standartlarina uygun olarak yqrutulmu~tur. Bu standartlar, etik ilkelere uygunluk sa~larimasini ye ba~imsiz denetimin, finansal tablolarin Onemli yanii~lik içerip içermedi~ine dair makul güvence side etmek üzere planlanarak yurutulmesi gerekmektedir. Ba~imsiz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarve açiklamalar hakkinda denetim kaniti elde etmek amaciyladenetim prosedurlerinin uygulanmasini içerir. Bu prosedorlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakli onemli yanli~lik risklerinin de~erlendirilmesi de dahil, ba~imsiz denetçinin mesleki miihakemesine dayanir.sa~imsiz denetçi risk de~erlendirmelerini yaparken, ~artlara uygun denetim prosedurlerini tasarlamak amaciyla, i~letmenmn finansal tablolarinin hazirlanmasi ye gerçe~e uygun sunumuyla ilgili Ic kontrolu de~erlendirir, ancak bu de~erlendirme, i~letmenmn Ic kontrolunun etkinli~ine ili~kin bir goro~ verme amaci ta~imaz. Ba~imsiz denetim bir butqn olarak finansal tablolarin sunumunun de~erlendirilmesinin yani sira, Fan yönetimi tarafindan kullanilan muhasebe politikalarinin uygunlu~unun ye yapilan muhasebe tahminlerinmn makul olup olmadioinin de~erlendirilmesini de içerir. Ba~imsiz denetim sirasinda temin etti~imiz ba~imsiz denetim kanitlarinin, görü~qmüzqn olu~turulmasina yeterli ye uygun bir dayanak olu~turdu~una inaniyoruz. Amembe, firm ofernst&young Crobar Limrted

3 EY Building a better working world GOrU~ Goru~umuze gäre, ili~ikteki finansal tablolar, Akbank T.A.S. Koruma Amaçll ~emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Korurna Amaçll Yetmifle~inci Alt Fonu nun 19 Kasim 2014 tarihi itibariyie finansal durumunu, ayn~ tarihte sona eren yjia alt finansal performansini ye nakit akr~larini TMS ye Sermaye Piyasasi Kurulu nca belirlenen esaslara (bkz. dipnot 2) çerçevesinde do~ru ye dürust bir biçimde yansitmaktadir. Di~er husus Fon un yatirim donemi 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona ermi~ olup, katilma payl sahiplerine 19 Kasim 2014 tarihinde odeme yapilmak sureti lie Fon soniandirilmi~tir. lli~ikteki finansal tablolar ise Fon un 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle tasfiye öncesi finansal durumunu yansitmaktadir. Mali Mu~avirhk Anonim çirketi Istanbul, 16 Aralik 2014 A member firm of Errol & Young Global Limited (2)

4 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 1 Ocak 19 Kasim 2014 hesap dönemine alt finansal tablolar ye açiklayici dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal tabiolarla ilgili ba~imsiz denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar vs difler kapsamli gelir tablosu 4 Toplam De~er/Net Varlik De~eri De~i~im Tablosu 5 Nakit aki~ tablosu 6 Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotiar 6-26

5 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu Baölmsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 Tarihli finansal durum tablosu (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari Varlikiar Nakit ye Nakit Benzerled Teminata Verilen Nakit ye Nakit Benzerleri - Ters Repo Alacakiari - - Takas Alacakiari - Di~er Alacakiar - - Finansal Varliklar Teminata Verilen Finansal Varlikiar - - Di~er Varlikiar - - Topiam Varliklar (A) Yukumluiukler Repo Borçlari Takas Borçiari - - Krediler. - Finansal YOkUmIuIukIer - - Di~er Borçiar 5 (6.807) (11.205) lii~kiii Taraflara Borçlar - Toplam YOkUmlUlUkier (Toplam De~eri/Net Varlik De~eri Haric) (B) (6.807) (11.205) Topiam De~eri/Net Varlik De~eri (A-B) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (3)

6 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaöIi B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be;inci Alt Fonu BaUImsIz Denetimden Geçmi~ 1 Ocak - 19 Kasim 2014 Dönemine ait Kar veya Zarar ye Difler Kapsamli Gelir Tablosu (TUrn tutarlar, TUrk Lirasi ( TV ) olarak gösterilmi~tir.) 1 Ocak- 1 Ocak Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari KAR VEVAZARAR KISMI Faiz Gelirleri TemettU Gelirleri - - Finansal Varlik ye YukOmlülüklere lii~kin GerçekIe~mi~ Kar/Zarar (10.759) Fhiansal Varlik ye YOkUmiUlukiere lii~kin Gerçekle~memi~ Kar/Zarar ( ) Net Yabanci Para cevrim Park, Gelirieri - - Esas Faaliyetlerden Di~er Gelirler - - Esas Faa!iyet Gelirieri ( ) YOnetim Ucretleri (91.760) (32.287) Performans Ucretleri - - Sakiama Ucretleri (828) (188) MKK Ucretieri - - Denetim Ucretled (2.656) (835) Dani~manIik Ucretleri - - Kurul Ucretleri (1.268) (398) Komisyon ye Di~er I~Iem Ucretleri 7 (328) (253) Esas Faaiiyetierden Di~er Giderier 7 (5.169) (474) Esas Faaliyet Giderleri ( ) (34.436) Esas Faaliyet Kar)Zarari ( ) Finansman Giderieri - - Net Donem Kari/Zarari (A) ( ) Dk~ER KAPSAMLI GELIR KISMI Kar veya Zararcia Yeniden Sinitlandinlmayacaklar - - Kar veya Zararda Yeniden Sinitlandirilacakiar - - DiUer Kapsaini Gelir (B) - - TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTI$/AZALi~ (A+B) ( ) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (4)

7 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu Ba~imsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 Taribli Toplam De~erI Net Varlik DeUeri Deüi~im Tablosu (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referansiari Toplam Deöeri/Net Varlik De~eri (Dönem Ba~i) Toplam De~erinde/Net Varlik Deucrinde Arti~fAzaIiç ( ) Katilrna Pay lhraç Tutari (+) - - Katilma Payi lade Tutari (-) ( ) ( ) Topiam De~erUNet Varhk De~eri (Donem Sonu) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (5)

8 AkbankT.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmiçbe~inci Alt Fonu Ba~imsiz Denetimden Geçmi~ 1 Ocak - 19 Kasim 2014 Dönemine ait Nakit Aki~ Tabiosu (TUrn tutariar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari A. I~letrne Faaiiyetlerinden Nakit Aki~iari Net Donem Kari/Zarari ( ) Net Donem Kari/Zarari Mutabakati He Ilgili DOzeitmeler De~er DO~ukIO~u/iptaii ile ligili DOzeitmeler Kar~ilikIar ile ligili Düzeitrneier Faiz Gelirleri ye Giderieri lie ligili Düzeltmeier GerçekIe~memi~ Yabanci Para cevirim Farkiari ile 11gW DOzeitmeler Gerçe~e Uygun De~er Kayipian/Kazançlarr lie 11gW Duzeitmeier Kar/Zarar Mutabakat lie ligih Diöer Duzeitmeler içietme Sermayesinde GerçekIe~en De9i~imIer ( ) Alacakiardaki Artiç/Azah~Ia llgih Duzeltmeier Borçiardaki Arti~fAzah~Ia 11gW Düzeitmeler (4.398) ( ) I~Ietme Sermayesinde Gerçekie~en DiOer Arti~/AzaIi~Ia 11gm Düzeitmeier ( ) Faaiiyetierden Elde Edilen Nakit Aki~Iari (5.403) (2.134) Aitnan Temettü Alinan Faiz 10 (5.403) (2.134) Faiz Odemeleri Di~er Nakit Giri~Ieri/ciki~iari B. Finansman Faaiiyetierinden Nakit Aki~Iari ( ) ( ) Katilma Payi lhraclarindan Elde Edilen Nakit Katilma Payi ladeleri cm Odenen Nakit ( ) ( ) KrediOdemeleri Faiz Odemeleri Alinan Krediier. - Di~er Nakit Giri~ieri/ciki~Iari Fmnansman Faaliyetierden Net Nakit Akiçiari Yabanci Para Qevrim Farkiarinin Etkisinden Once Nakit ye Nakit Benzerierindeki Net Arti~fAzaIi~ (A B) (73.150) C. Yabanci Para çevrim Farkiarinin Nakit ye Nakit Benzerleri Uzerindeki Etkisi Nakit ye Nakit Benzerlerinde Net Arti~/Azah~ (A+B+C) (73.150) D. Dönem Ba~i Nakit ye Nakit Benzerieri Dönern Sonu Nakit ye Nakit Benzerleri (A+B+C D) (6)

9 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotiar (Turn tutariar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gosteriimi~tir.) 1. Fon hakkinda genel bligiler Akbank TA.?. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37 ye 38. maddelerine dayaniiarak 26 Mayis 2009 tarihinde Istanbul ih Ticaret Sicili Memuriu~u na sicil numarasi altinda kaydedilerek 2 Haziran 2009 tarih ye 7323 sayih Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilen ye Fon un içtüzuk ye izahname hükumierine gore yonetilmek üzere haiktan katilma beigeleri kar~ih~inda topianacak paralaria katilma belgesi sahipieri hesabina riskin da~itiimasi ye inançli mqikiyet esasiarina gore Sermaye Piyasasi araçiari, ters repo ye Kuruica uygun goruien di~er finansal varhklardan oiu~an porlfoyo i~letmek amaciyla Sermaye Piyasasi Kurulu nun 21 Mayis 2009 tarih ye B.02.1.SPK sayib izni lie kurulmu~tur. Fon un Kurucu su, YOnetici si ye Saklayici Kurum u iie ilgiii biigiler a~a~idaki gibidir: Kurucu: Akbank T.A.?. Sabanci Center Levent Istanbul Yonetici: Ak PortfOy Yonetimi A.?. Sabanci Center Levent Istanbul Sakiayici Kurum: Istanbul Takas ye Sakiama Bankasi A.?. Abide-i Hurriyet Caddesi Mecidiyekoy Sokak No: 286 ~ Istanbul Fon un yonetim stratejisi Yetmi~beçinci Alt Fon un yatirim amaci; yatirim doneminin sonunda, yatirimcinin anaparasinin tamamen geri Odenmesi ye ayrica, borsa di~indan ahnan bir opsiyon sözie~mesi aracih~iyia EUROSTOXX 600 Endeksinin pozitif getirisinden i~tirak orani öiçusünde TL cinsi getiri olarak faydalanmasini sa~lamaktir. %100 anapara koruma amacina yonefk olarak, alt fon portfoyunun yakia~ik %92 si ile Borsa-Istanbul Repo-Ters Repo Pazari nda ters repo sozie~mesine, Takasbank para piyasasina ya da fonun yatirim donemine uygun oimasi durumunda deviet tahvni ve/veya hazine bonosuna yatirim yapiimaktadir. Getiri hedefine yönelik olarak ice; portfoyun yakia~ik %B i lie, EUROSTOXX 600 Endeksinin yukseh~ine TL cinsinden i~tirak orani OiçusQnde katihm sa~layan opsiyon sozie~mesine yatirim yapiimaktadir. (7)

10 Akbank T.A.~. Koruma AmaçIi $emsiye Fonu na BaUll B Tipi % 100 Anapara Koruma AmaçIi Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (TOm tutarlar, TOrk Lirasi ( TL ) olarak gosterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar Sunuma ili~kin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartlan SPK, 28 $ubat 1990 tarihh Resmi Gazete de yayirnlanan, Xl16 numarali tebli~i ye bu tebli~e deoi~iklik getiren 19 Aralik 1996 ye 27 Ocak 1998 tarihli tebli~ier ile Menkul Kiymetler Yatirim Fonlari tarafindan I Ocak 1990 tarihinden ba~layarak duzenlenecek mali tablo ye raporlarin hazirlanip sunulmasina ili~kin Ike ye kurallari belirlemi~ti. 30 Aralik 2013 tarihh ye (Mukerrer) sayili Resmi Gazete de yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina Ili~kin Tebli~i ( ) (Tebli~) lie 19 Kasim 2014 tarihinde yurqrlo~e girmek Ozere yatirim fonlarinin finansal tabloiarinin hazirlanmasinda TOrkiye MuhasebefFinansal Raporlama Standartiarinin (TMS) esas alinmasi hokom aitina alinmi~ ye finansai rapor tanimi yapriarak, bu kapsama finansai tabiolar, sorumluluk beyanlari ye portfoy raporlari aiinmi~tir. Fiyat raporlari ye portfoy da~ilim raporlarindan olu~an portfoy raporlari, fan portfoylerinde yer alan varliklarin de~erlenrnesine ye de~eriemeier sonucunda hesaplanan fan portfoy ye taplam de~erierine ili~kin bilgileri içeren raporlar olarak dqzenlenmi~tir. Ayrica SPK sozkanusu finansal tablolara iii~kin olarak tabia ye dipnot farmatlarini yayimiami~tir. TMS nin ilk defa uyguianmasina ye raparlama farmatlarinda yapilan de~i~ikliklere ba~li alarak yatirim fonu nun geçmi~ donem finansal tablalari 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden dozenlenmi~tir. Yeniden dozenlemenin Fan un finansal durumu, finansal performansi ye nakit aki~lari Uzerindeki etkileri bu fon uzerinde etkisi bulunmamaktadir. TMS ye Uygunluk Beyani Fan, finansal tablolarini Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) tarafindan 30 Arahk 2013 tarihli ye (Mukerrer) sayili Resmi Gazete de yayimlanan Yatinm Fonlarinin Finansal Raporlama Esasiarina Ik~kin Tebli~i ( ) yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esasiarina Ili~kin Tebli~i ne uygun olarak hazirlamaktadir. Finansal tabiolar, gerçe~e uygun de~erleri lie yansitilan finansal varlikiar, haricinde maliyet esasi baz alinarak TL olarak hazirianmr~tir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle finansal tablalar yayimlanmak Ozere 15 Arahk 2014 tarihinde Kurucu Yonetim Kurulu tarafindan anaylanmi~tir. Muhasebe politikalarinda deui~iklikler ye hatalar Yeni b1rtmsitfrs nin ilk kez uygulanmasindan kaynaklanan muhasebe palitikasi de~i~ikiikleri, soz kanusu TMSITFRS nin ~ayet varsa, geçi~ hukumlerine uygun olarak geriye veya ileriye donuk alarak uyguianmaktadir. Herhangi bir geci~ hqkmonun yer aimadi~i de~i~iklikler, muhasebe politikasinda iste~e ba~li yapilan Onemli de~i~ikiikler veya tespit edilen muhasebe hatalari geriye donuk olarak uygulanmakta ye Onceki donem finansal tablolari yeniden duzenlenmektedir. 30 Aralik 2013 tarih ye Mukerrer sayib Resmi Gazetede yayimlanan sayili Yatirim Fanlarinin Finansal Raporlama Esasiarina Ili~kin Tebk~i ( Tebli~i) uyarinca, yatirim fonlari, 19 Kasim 2014 tarihli finansal tablolarindan itibaren TUrkiye Muhasebe/Finansal Rapariama Standardlarini (TMSITFRS) uygulayacaktir hukmu getiriimi~tir. Yayinlanan tebli~ lie birlikte yatinm fonlarinin finansal raporlarna formati ye de~erieme ilkeleri deoi~tirilmi~tir ye finansal tablolar 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden duzenlenmi~tir. Fan, TFRS 1 uyarinca, ilk TMSITFRS raparlama daneminin sonu alan 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle yqrurlukte alan TFRS ierin tamamini, 1 Ocak 2012 TMS/ TFRS acili~ finansal durum tabiosunda ye kar~ila~tirmali alarak sunulan di~er turn donemlerde tutarli olarak uygulamiflr. (8)

11 Akbank T.A.$. Koruma Amacli ~emsiye Fonu na BaöIi B Tipi % 100 Anapara Koruma Amacli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal tablolara ili~kin aciklayici dipnotlar (devami) (TOm tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiflr.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Yeni ye duzeltiimi~ standartlar ye yorumlar 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine alt finansal tablolarin hazirlanmasinda esas alinan muhasebe politikalari a~a~ida Ozetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ye de~i~tiriirni~ TFRS standartlari ye TFRYK yorumlari di~inda Onceki yilda kullanilanlar ile tutarli olarak uygulanrni~tir. Bu standartlarin ye yorumlarin Fon un mali durumu ye performansi Ozerindeki etkileri ilgili paragraflarda açiklanmi~tir. A~a~ida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de~i~iklik ye yorumlardan Fon un mali durumu ye performansi Ozerinde bir etkisi olmarni~tir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlik ye Borçlarin Netle~tirilrnesi (De~i~ikIik) TFRS Yorurn 21 Vergi ye Vergi Benzeri Yokumlulukier TMS 36 Varliklarda De~er DO~OklU~u - Finansal olmayan varlikiar cm geri kazanilabilir de~er açiklarnalari (De~i~iklik) TMS 39 Fmnansal Araçlar: Muhasebele~tirrne ye Olçrne TQrev OrUnlermn devri ye riskten korunma muhasebesmnin devarniili~i (Defli~ikIik) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (De~i~iklik) A~a~ida belirtilen I Ocak 2014 tarihmnden itibaren geçerli clan yeni standardin Fon un mali dururnu ye performansi etkisi ilgili dipnotlarda açikianrni~tir. TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erin OIcQrnu Yeni standart gerceoe uygun de~erin TFRS kapsaminda nasil OlculeceOini açiklamakla beraber, gerçe~e uygun de~erin ne zaman kullaniiabilece~i velveya kullanilmasi gerekti~i konusunda bir de~i~ikiik getirrnemektedir. Turn gerçe~e uygun de~er OlçOmleri 1cm rehber niteii~indedir. Yeni standart ayrica, gerçe~e uygun de~er Olçumleri fe ilgili ek aciklama yukumlolukleri getirrnektedir. Yeni açiklarnalarin sadece TFRS 13 un uygularnaya ba~landi~i donernden itibaren verilrnesi gerekrnektedir. Yayinlanan ama yururlu~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar TFRS 9 Finansal Araçlar Siniflandirma ye Açiklama TMS 19 Tanimlanmi~ Fayda Planlari: cali~an Katkilari(De~i~iklik) TMS 16 ye TMS 38 Kabul edilebiliramortisman ye Itfa Yentemlerinin Açikli~a Kavu~turulrnasi (TMS 16 ye TMS 38 deki De~i~ikIikler) TMSITFRS Ierde YiIIik iyiie~tirmeler KGK, EylQl 2014 de Donemine lli~kin Yillik IyiIe~tirrneIer ye Donernine Ili~kmn YcIlik IyiIe~tirmeler ile ilgili olarak a~a~idaki standart de~i~ikiiklerini yayinianrni~tir. De~i~iklikIer 1 Ternmuz 2014 den itibaren ba~layan yillik hesap donemleri icin geçerlidir. YilIik iyile~tirmeier Donemi TFRS 2 Hisse Bazli Oderneler: TFRS 3 I~letme Birle~rneIeri TFRS 8 Faaliyet BOlumleri TMS 16 Maddi Duran Varliklarve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varliklar TMS 24 Ih~kili TarafAçikfarnalari (9)

12 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gösterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) YiIlik iyile~tirmeier Donemi TFRS 3 lçletme Birle~meleri TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erQIçumü KararGerekçeleri TMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (IJMSK) tarafindan yayinlanmi~ fakat KGK tarafindan yayinlanmami~ yeni ye duzeltilmi~ standartlar ye yorumlar A~a~ida listelenen yeni standartlar, yorumlar ye mevout UFRS standartlarindaki de~i~iklikler UMSK taratindan yayinianmi~ takat can naporlama donemi için henuz yururiq~e girmemi~tir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ye de~i~iklikier henuz KGK taratindan TFRS ye uyarlanmami~tir/yayinianmami~tir ye bu sebeple TFRS nin bir parçasini olu~turmaziar. Eon finansal tablolaninda ye dipnotlarda gerekli de~i~iklikieni bu standart ye yorumlar TFRS de yururiu~e girdikten sonra yapacaktir. YilIik iyiie~tirmeler Dönemi UFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erOTçumu Yilhk iyile~tirmeler Dönemi UFRS 11 Mu~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (De~i~iklikler) UFRS 15- Mu~teriIerle Yapilan SOzle~melerden Do~an Hasilat UMS 16 Maddi Duran Varlikiar ye UMS 41 Tarimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler (De~i~iklikler) UFFRS 9 Finansal Araçiar Nihai Standart (2014) UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak YOntemi UMS 27 de De~i~iklik YiIlik iyiie~tirmeier Donemi UFAS love UMS 28: Yatirimci I~letmenin l~tirak veya l~ OrtakliOina Yapti~ Varlik Sati~lari veya Katkilari De~i~iklikler UFRS 5 Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma yontemlerinde de~i~iklik UERS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar hizmet sozie~meleri; de~içikiikienin UFRS 7 ye ara donem özet tinansal tablolara uygulanabilirli~i UMS 19 çali~anlara Sa~lanan Faydalar iskonto oranina ili~kin bolgesel pazar sorunu UMS 34 Ara Donem Einansal Raponlama bilginin ara donem tinansal raporda ba~ka bir bolumde açiklanmasi (10)

13 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) KGK tarafindan yayinlanan ilke kararlari Yukarida belirtilenlere ek olarak KGK TUrkiye Muhasebe Standartlarinin Uygulanmasina yoneiik a~aoidaki ilke kararlarini yayimlami~tir. Finansal tablo örnekleri ye kullanim rehberi yayinlanmatarihi itibarlyle geçerlilik kazanmi~tir ancak di~er karariar 31 Aralik 2012 tarihinden sonra ba~layan yillik raporlama donemlerinde geçerli olmak üzere uyguianmi~tir Finansal Tablo Ornekleri ye Kullanim Rehberi Ortak Kontrole Tabi l~ietme Birle~melerinin Muhasebeie~tiriImesi Intifa Senetlerinin Muhasebele~tirilmesi Kar~ilikli l~tirak Yatirimlarinin Muhasebele~tirilmesi Muhasebe tahminlerindeki de~i~iklikler Muhasebe tahminlerindeki de~i~ikiikler, yalnizca bir doneme ili~kin se, de~i~ikii~in yapildi~i Carl donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem de~i~ikli~in yapildi~i donemde hem de gelecek donemde, ileriye yonelik olarak, net donen, kari veya zararinin belirlenmesinde dikkate alinacak ~ekilde finansal tablolara yansitilir. 1 Ocak 19 Kasim 2014 hesap doneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir de~i~ikiik yapiimami~tir. Onemli muhasebe politikalarinin özeti Finansal tablolarin hazirlanmasinda izlenen önemli muhasebe politikalari a~a~ida ozetlenmi~tir. Finansal araçlar Finansal bir varlik veya borç ilk muhasebele~tirilmesi sirasinda gerçe~e uygun de~erinden ölçulur. Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilmayan finansal varlik veya finansal borçlarin ilk muhasebele~tiriimesi sirasinda, ilgili finansal varli~in edinimi veya finansal borcun yuklenimi ile do~rudan ih~kilendirilebilen i~lem maiiyetleri de soz konusu gerçe~e uygun de~ere have edilir. Finansal varlik ye borçlarin normal yoldan aiim ye satimlari i~iem tarihi esasina gore muhasebeleçtirilmektedir. Eon finansal varlik ye borçiarini TMS 39 uyarinca a~a~idaki kategorilerde siniflandirmaktadir. Gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara yansitilan finansal varlik ye finansal borçlar Bu kategoride alim-satim amaçli finansal varliklar yer almaktadir. Alim-satim amaçli finansal varliklar esas itibariyle, yakin bir tarihte satilmak veya geri satin alinmak amaciyla edinilen veya ilk muhasebele~tirme sirasinda, birlikte yonetilen ye son zamanlarda kisa donemde kãr etme konusunda belirgin bir e~ilimi bulundu~u yonunde delil bulunan belirli finansal araçlardan olu~an bir portfoyun parçasi olan varliklardir. Bu kategoride hisse senetleri gibi ozkayna~a dayali kiymetler, kamu ye ozel borçlanma senetleri yer almaktadir. Alim-satim amaçli finansal varliklar kayda alinmalarini izleyen donemierde gerçe~e uygun de~erleri uzerinden deoerlenir. Alim-satim amaçii menkul kiymetlerin gerçe~e uygun de~erindeki de~i~ikhk sonucu ortaya çikan gerçekle~memi~ kar/zarar, kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosunda Finansal varlik ye yukumluluklere ili~kin gerçekle~memi~ kar/zarar da yansitilir. Alim-satim amaçii finansal varliklardan elde edilen faiz ye kupon tahsilatiari ile sati~ yoluyla gerçekle~en kar/zarar, kar veya zarar ye dioer kapsamli gerr tablosunda Faiz Gelirleri ye Finansal varlik ye yükümlulüklere ili~kin gerçekle~mi~ kar/zarar a dahil edilmi~tir. (11)

14 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotiar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gösteriirni~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Ilk muhasebeie~tirme sirasinda, i~ietme tarafindan, gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan olarak siniflanan finansal varlikiar aiim satim amaçli olmayan özkayna~a dayali kiymetler ye borçianma araçlarini içermektedir. Sozkonusu finansal varlikiar, Fon un izahnamesinde beiirtiidi~i üzere Fon un risk yonetim veya yatirim stratejisi çerçevesinde gerçe~e uygun de~er esas alinarak yonetilen ye pertormansiari buna gore deoerlendirilen bir portfoyun parçasi olan varhkiar olmalari nedeniyle ilk kayda alimlarindan gerçe~e uygun de~erfarki kârveya zarara yansitilan olarak siniflanan varhklardir (yonetim kuruluna ye icra kurulu ba~kanina veya her kimse bu raporiamanin yapiidi~i), ilgili grup hakkinda bu esasa gore bilgi sunuimaktadir. Kredi ye alacakiar Sabit veya behrlenebilir nitehkte ademeiere sahip olan ye aktif bir piyasada i~iem gormeyen, türev olmayan finansai varlikiardir. Bankalardaki mevduat, nakit teminatiari, ters repo aiacaklari, takas aiacakiari ye difler alacakiar ton tarafindan bu kategoride sinifiandiriian finansai varlikiardir. Kredi ye aiacakiar ilk kayda alimiarindan sonra etkin faiz yöntemiyle hesapianan itfa ediimi~ mahyet He de~erlenirier. Di~er finansal borçlar: Bu kategoride alim-satim amaçh olarak siniflanmayan turn finansai borçiar yer almaktadir. Fon repo borçiari, takas borçlari, krediier ye finansai yukumluiukier lie difler ticari borçlarini bu kategoriye dahii etmektedir. Di~er finansai yukumiuiukler ilk kayda ahmdan sonra etkin faiz yontemi ile hesapianan itfa ediimi~ mahyetleri iie yansitiimaktadir. Gerçe~e Uygun De~er Qiçumü: Gerçe~e uygun de~er, piyasa katihmcilari arasinda Oiçum tarihinde oia~an bir i~lemde, bir varliflin sati~indan eide edilecek veya bir borcun devrinde odenecek fiyattir. Finansai varlik ye yukumiuiukierin gerçe~e uygun de~eri behrlenrnesinde a~a~ida behrtilen de~erleme esas ye yontemleri kunaniimi~tir: 1) De~erleme gununde aktif bir piyasada i~iem gören menkul kiymetler çiki~ fiyatini yansitti~i için bekleyen kapani~ seansi flyatiari veya kapani~ seansinda fiyati olu~mayalan için bir onceki seansin a~irlikii ortalama fiyati iie difler çiki~ flyatiari lie 2) Borsada i~iem gormeyen finansal varlik ye yukumiukler iie türev finansal araçiar indirgenmiç nakit akim yontemi, ozde~ veya kar~iiaflriiabilir araçiara ili~kin piyasa i~iemieri sonucu oiu~an fiyatiar, opsiyon fiyatiama modelleri ye piyasa katihmciiari tarafindan ço~uniukia kunanilan ye goziemienebilir girdlieri azami kunanan difler yöntemier Finansai varlikiarda de~er dq~ükiu~u Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitiian finansal varhkiar di~indaki finansai variik veya finansal varlik grupiari, her biianço tarihinde deoer du~uklu~une u~radiktarina ili~kin gostergeierin bulunup bulunmadi~ina dair de~erlendirmeye tabi tutuiur. Finansai varli~in ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazia oiayin meydana geimesi ye soz konusu oiayin iigiii finansal varlik veya varlik grubunun guvenihr bir biçimde tahmin ediiebilen geiecekteki nakit akimlari Qzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgiii finansai varii~in de~er dü~uklu~une u~radi~ina iii~kin tarafsiz bir göstergenin bulunmasi durumunda de~er dq?ukiqou zarari oiu~ur. itfa edilmi? deoerinden gosteriien finansal varliklar için de~er du~uklu~u tutari geiecekte beklenen tahmini nakit akirniarinin finansal variioin etkin faiz orani Ozerinden iskonto ediierek hesapianan bugunkü de~eri iie defter de~eri arasindaki farktir. (12)

15 Akbank T.A.~. Koruma Amaçii ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma AmaçIi Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tabiolara iiiçkin açikiayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilrniçtir.) 2. Finansal tabiolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) Yabanci para çevrimi: Fon un geçerh ye finansal tabialarin sunumunda kuilanhlan para birimi TL dir. Yabanci para i~iemler, i~lem tarihierinde geçerii olan doviz kurlari uzerinden TL ye çevriimi~tir. Yabanci paraya dayaii parasal varlik ye yukumifllqkier, bilango tarihinde geçerii olan döviz kuriari kullaniiarak; yabanci para cinsinden oian ye maliyet de~eri iie oiçuien parasal oimayan kalemier ilk i~iem tarihindeki kurlardan; yabanci para cinsinden olan ye gerçe~e uygun de~erler1 lie oiçuien parasal oimayan kalemler ise gerçe~e uygun de~erin tespit edildi~i tarihte geçerli olan kurlardan TL ye çevriimi~tir. çevrimler sonucu oiu~an kur tarkiari Kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tabiosunda yansitiimi~tir. Finansal araçlarin netle~tiriimesi: Finansal varlik ye yukumluiukier, netie~tirmeye yoneiik yasal bir hakka ye yaptirim gücune sahip oiunmasi ye söz konusu varlik ye yukumiuiukieri net bazda tahsfl etme/odeme veya e~ zamanli sonuçiandirma niyetinin olmasi durumunda biiançoda netle~tirilerek gosteriimektedir. Satiç ye geri ali~ anla~maiari ye menkui de~erierin odonç verilmesi i~iemieri: Tekrar geri alimlarini öngären ania~maiar çerçevesinde satiimi~ alan menkul kiymetler ( flepo ), finansal durum tabiosunda Teminata verilen finansal varhkiar aitinda fon portfoyunde tutulu~ amaçiarina gore Gerçe~e uygun de~er farki kar/zarara yansitiian portfoylerde sinifiandiriimakta ye ait oldu~u porttoyun esasiarina gore de~eriemeye tabi tutuimaktadir. Repo sozie~mesi kar~iii~i elde edilen foniar pasifte Repo borçiari hesabinda muhasebeie~tiriimekte ye ilgik repo anla~malari ile belirienen satim ye geri aiim fiyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi 1cm etkin faiz orani yontemine gore gider reeskontu hesapianmaktadir. Repo i~iemierinden sa~lanan foniar kar~ih~inda odenen faizier kar veya zarar ye difler kapsamli gehr tabiosunda taiz gehrleri kalemi aitinda muhasebeie~tirilmektedir. Geri satim taahhudo iie ahnmi~ menkui kiymet ( Ters repo ) i~lemieri finansai durum tabiosunda Ters repo aiacakiari kaiemi aitinda muhasebeie~tiriimektedir. Ters repo ania~malari ile belirlenen aiim ye geri satim tiyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi cm Etkin faiz (iç verim) orani yontemi ne gore faiz gehr reeskontu hesapianmakta ye kar veya zarar ye di~er kapsamh gelir tabiosunda faiz gehrleri kalemi aitinda muhasebeie~tiriimektedir. Fon un Odunce konu edilmi~ menkul de~eri buiunmamaktadir. Takas alacakiari /borçlari Takas borçiari raporlama tarihi itibariyle normal yoldan aiim i~iemierinde satin alma sozie~mesi yapiimi~ ancak teshm ahnmami~ menkui kiymet ahmlarina ili~kin alan borçiardir. Takas alacakiari normal yoidan sati~ i~iemierinde sati~ sozie~mesi yapiimi~ ancak teslim ediimemi~ menkui kiymet sati~iarina ili~kin oian aiacakiardir. Takas aiacak ye borçiari itta ediimi~ mahyetieri ile yansitiimaktadir. Verilen Teminatlar: Fan taratindan nakit ye nakit benzeri oiarak verilen teminatiar (marjin teminatlari) tinansal durum tabiosunda ayri olarak gosteriimekte ye nakit ye nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ye nakit benzerleri di~inda yerilen teminatiar (marjin teminatlari) ise teminata yerilen nakit ye nakit benzerieri olarak sinifianmaktadir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle yerilen teminat bulunmamaktadir. (13)

16 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara iii~kin açikiayici dipnotiar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL. ) olarak gästeriimi~tir.) 2. Finansal tabiolarin sunumuna iliflin esasiar (devami) Gelir/giderin taninmasi Menkul kiymet sati~ kar/zarari Fan portfoyunde bulunan menkul kiymetierin, aiim ye satimi, Fon paylarinin aiim ye satimi, Fan un geiir ye giderieri iie Fon un difler i~iemieri yapiidikiari gun itibarlyle (içiem tarihi) muhasebeie~tirniir. Fon dan satilan bir menkul kiymet sati~ günü de~eri (ah~ bedeli ye sati~ gününe kadar oiu~an de~er arti~ veya azah~iari topiami) Uzerinden ilgal varlik hesabina aiacak kaydediilr. Sati~ gunü de~eri, ortalama bir de~er oiup;iigili varhk hesabinin borç bakiyesinin, iigiii menkul kiymetin birim sayisina bäiunmesi suretiyie hesaplanir. Sati~ tutari lie sati~ günü de~eri arasinda bir fark aiu~tu~u takdirde bu fark Vlenkui kiymet satiç kariari hesabina veya Menkui kiymet sati~ zarariari hesabina kaydaiunur. Satiian menkui kiymete ihçkin Fan paylari de~er arti~lazaii~ hesabinin bakiyesinin artalamasina gore satilan kisma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çikariiarak Gerçekie~en de~er arti~iari/azaii~iari hesapiarina aktarihr. Bu hesapiar iigiii dönemdeki di~er kapsamii gehrtablosunda netie~tiriierek Finansai Varlik ye YukUmiüiükiere iii~kin Gerçekie~mi~ Kar/Zarar hesabinda, Menkui kiymet ahm satimina alt araaiiik kamisyoniari da ahm ye satim bedehnden ayri olarak Kamisyan giderieri hesabinda izienir. Ucret ye komisyon gelirieri ye giderleri Ocret ye komisyoniar genel oiarak tahsu ediidikieri veya odendikieri tarihte gehr tabiasuna yansitiimaktadir. Bununia biriikte, fan yonetim ücreti ye denetim ücreti tahakkuk esasina gore muhasebeie~tiriimektedir. Faiz gelir ye gideri Faiz gehr ye giderleri 1gW donemdeki kar veya zarar ye difler kapsamh gehr tabiasunda tahakkuk esasina gore muhasebeie~tiriimektedir. Faiz gehri sabit veya de~i~ken getirfli yatirim araçlarinin kupaniarindan sa~ianan gehrieri ye iskantaiu devlet tahviiierinin Ic iskanto esasina gore deoerienmeierini kapsar. Temettü geliri Temettu gelirieri iigili temettuyu alma hakki aiu~tu~u tarihte finansal tabiolara yansitiimaktadir Giderier Turn giderier tahakkuk esasina gore muhasebeie~tiriirnektedir. Vergi 193 Sayili Gehr Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayih yasa lie yapilan de~i~ikiik ye bu de~i~ikhk çerçevesinde yayinianan 23 Temrnuz 2006 tarih ye sayili Resmi Gazete de yayinianan karar lie Sermaye Plyasasi Kanunu na gore kuruian menkul kiymetler yatirim foniari (borsa yatirirn foniari lie kanut finansman foniari ye varhk finansman fonlari dahil) lie menkui kiymetier yatirim ortaliklarinin partfoy i~ietmecih~i kazançlari Qzerinden yapilacak tevkifat orani 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 aiarak de~i~tiriimi~tir. Katiima payiari Katiima payiari pay sahipierinin apsiyonuna ba~h aiarak paraya çevrilebiiiir aiup, finansai yukumiuiuk alarak de~eriendiriimektedir. Katrima payiari Fan un net varhk de~eri uzerinden gqnluk aiarak behrienen fiyatiardan pay sahipieri tarafindan ahnip satilablilr. Katiima payinin flyati fan net varhkf taplam de~erinin, de~erleme gununde tedavulde clan pay sayisina bolunerek belirlenmektedir. (14)

17 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Baöli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iliflin açrklayici dipnotlar (devami) (TUrn tutarlar, TUrk Lirasi ( TV ) olarak gösteriimiçtir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna ili~kin esasiar (devami) Fiyatlama Raporuna Iliflin Portföy De~erIeme Esaslari De~erleme her içgunü itibariyle yapilir. Porifoydeki menkul kiymetierin de~erlemesinde, a~a~ida belirtilen esaslar kullanilir: (a) (b) Portfoye aiinan varliklar aiim fiyatiariyia kayda geçirilir. Yabanci para cinsinden varliklarin aiim fiyati satin alma gunundeki yabanci para cinsinden de~erinin TCMS doviz sati~ kuru lie çarpilmasi suretiyle bulunur. Ali~ tarihinden baçlamak flzere portfoydeki varliklardan; (I) Sorsada i~lem gorenier de~erleme gununde borsada olu?an en son seans a~irlikli ortalama fiyat veya oranlaria de~erienir. ~u kadar ki, kapani~ seansi uygulamasi bulunan piyasalarda i~lem goren varlikiarin de~erlemesinde kapani~seansinda olu?an fiyatiar, kapani~ seansinda fiyatin olu~mamasi durumunda ise borsada olu~an en son seans a~irhkiiortalama fiyatlar kulianilir. (N) Borsada i~iem gormekle biriikte de~erleme gununde borsada aiim satima konu oimayan paylar son i~iem tarihindeki borsa fiyatiyia; borçlanma araçlari, ters repo ye repoiar son i~iem gunundeki iç verim orani lie de~erlenir. (Ni) Fon katilma payiari, de~erleme günü itibariyla en son açiklanan fiyatlari esas alinarak de~erlenir. (iv) Vadeh mevduat, biie~ik faiz orani kuuaniiarak tahakkuk eden faizin anaparaya (v) eklenmesi suretiyle deflerlenir.. Yabanci para cinsinden olanlar, TCMB tarafindan ilgili yabanci para cm behrienen döviz ah~ kuru iie de~erienir. (vi) TUrev araçiar nedeniyie teminat oiarak veriien varliklar da portfoy deoeri tablosunda gosterihr. Ru variiklartemmnatin tqrü dikkate alinarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde deflerienir. (vn) Borsa di~i repo-ters repo sozie~meieri, piyasa fiyatini en do~ru yansitacak ~ekilde guvenwir ye do~ruianabilir bir yontemle de~erlenir. (viii) (i) ilâ (vh) noiu alt bentierde behrtiienier di~inda kaianiar, KGK tarafindan yayimianan TMS/TFRS dikkate ahnarak de~erienir. De~erieme esaslari, yazili karara ba~lanir. (ix) (vh) ye (vni) nolu alt bentlerde yer alan yontemiere ih~kin karariar kurucunun yanetim kurulu tarafindan ahnir. (c) Endeks foniarin portfoylerinde yer alan varliklardan; baz ahnan endeks kapsaminda bulunan variiklar endeksin hesaplanmasinda kunanilan esasiar, di~er varhkiar ise (b) bendinde belirtiien esaslar çerçevesinde de~erlenir. - Fonun difler varhk ye yukumluiukieri, KGK tarafindan yayimlanan TMS/TFRS dikkate ahnarak de~erienir. Su kadar ki, fonun yabanci para cmnsmnden yukqmlulukleri TCMB tarafindan iigih yabanci para 1cm behrlenen doviz sati~ kuru ile çarpilmasi suretiyie de~erienir. - Sir payin ali~ ye sati~ de~eri, Eon toplam de~erinin doia~imdaki pay sayisina bolunmesi ile buiunur. (15)

18 AkbankT.A.$. Koruma AmaçIi $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap danemine ait Finansal tablolara iii~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TV ) olarak gbsterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliskin esaslar (devami) Onemli muhasebe deuerlendirme, tahmin ye varsayimlari Finansal tablolarin hazirlanmasi, bilanço tarihi itibariyla raporlanan aktit ye pasiflerin ya da açiklanan ~arta ba~ii varlik ye yukumluluklerin tutarlarini ye ilgili donem içerisinde olu~tu~u raporlanan gelir ye giderlerin tutarlarini etkileyen tahmin ye varsayimlarin yapilmasini gerektirir. Eu tahmin ye varsayimlar yonetimin en iyi kanaat ye bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ye varsayimlardan farklilik gosterebilir. Ayrica belirlilmesi gereken Onemli muhasebe de~eriendirme, tahmin ye varsayimlar ilgili notlarda açiklanmaktadir. 3. Bölumlere gore raporlama Fon, Fon un yatirim stratejisine uygun olarak çe~itli menkul kiymetlere ye turevlere yatirim yapmak amaciyla tek faaliyet bolumu olarak yapilanmi~tir. Fonun turn faaliyetleri birbiriyle ili~kili ye birbirlerine ba~imlidir. Dolayisiyla turn Onemli faaliyet kararlari Fon u tek bir bölüm olarak de~erlendirmek suretiyle alinmaktadir. Tek faaliyet bolumune ili~kin bilgiler Fon un bir butun olarak sunulan finansal tablo bilgilerine e~ittir. 4. Nakit ye Nakit Benzerleri Fon ile di~er ili~kili taraflar arasindaki nakit ye nakit benzerlerine ili~kin i~lemlerin detaylari a~a~ida açiklanmi~tir. Nakit ye nakit benzerleri 19 Kasim Aralik 2013 Bankalar Borsa Para Piyasasi (*) 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle bankalar hesabinda siniflanan TL ili~kili tarafimiz olan Akbank T.A.ç. de vadesiz hesapta bulunmaktadir. (31 Aralik TL). Faiz orani Vade Bankalar arasi Para Plyasasi 8,55% 19 Kasim (16)

19 AkbankT.A.~. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmifle~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) 5. Di~er alacaklar ye borçlar Fon un 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle di~er alacaklari bulunmamaktadir (31 Aralik 2013 Yoktur). Bilançoda gosterilen Di~er borçlar kaleminin detaylari a~a~ida açiklanmi~tir: Di~er borclar 19 Kasim Aralik 2013 Odenecek Fon Yonetim Ucreti (4.305) (9.654) Denetim Ucreti (1.746) (835) SMMM Gideri (354) (354) Ek Kayda Alma (1 95) (362) Vergi Kar~ili~i (167) - Saklama Komisyonu (40) - Toplam (6.807) (11.205) lli~kili taraflara borçlar fon yonetim ücreti tahakkukundan olu~maktadir. Fon un sermaye piyasasi araçlarindan olu~an menkul kiymetler portfoyu Ak Portfoy YOnetimi A.~. tarafindan yonetilmektedir. Fan, Ak Portfoy Yonetimi A.~. ye yonetimi ye temsili için tahsis etti~i donanim, personel ye sair turn hizmetlerin kar~ili~i olarak yillik azami %2,19 ile asgari %1 arasinda bir oran olacaktir. Kurucu hiçbir ko~ulda belirlenen bu azami ye asgari oranlarinin di~ina çikmayacaktir. Yillik sabitlenen yönetim ücreti orani, yil içerisindeki gun sayisina bolunerek fonun gunluk yonetim ücreti orani hesaplanir. Her pay fiyati açiklanan gun 1cm yonetim ücreti olarak [ilk gon flyati x pay fiyati açiklama günü olu~an pay adedi x bir onceki pay açiklama tarihinden itibaren geçen gun sayisi x günluk yonetim ücreti orani] formulu sonucu bulunan tutar pay fiyati açiklama gonlerinde tahakkuk ettirilir ye kar~ili~i ayrilmi~ alt fan yönetim ucreti her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Soz konusu Ocret kurucu ye yonetici arasinda payla~tirilabilir. (17)

20 Akbank T.A.$. Koruma Amaçh $emsiye Fonu na BaUh B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tabiolara iii~kin açiklayici dipnotlar (devami) (TUrn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilrnigir.) 6. Finansal Yatinmiar 19 Kasim 2014 ye 31 Aralik 2013 tarihieri itibariyle finansal varlikiar içerisinde ta~inan aiim satim amaçh menkul kiymetlere ihi~kin bilgiier: Gerçe~e uygun de~er farkiari karlzarara yansitilan finansai variikiar Maliyet Makul De~eri 19 Kasim 2014 Kayitli De~eri Ozei SektorTahvili Dönem sonu Gerçe~e uygun de~er farkiari kar/zarara yansitiian finansal varliklar Maliyet Makul Deüeri 31 Aralik 2013 Kayitii De~eri Ozel SektorTahvih Dönern sonu Nitelikierine gore giderler Fon un kar veya zarar ye dioer kapsamh gehr tabiosunda giderier nitehkierine gore sunuimu~ olup, esas faahyetierden di~er giderlerin detayi a~aoidaki gibidir: 19 Kasim Arahk 2013 TahvN Borsa Payi (12) (98) ViOP l~iemi Komisyonu (316) (155) Topiam (328) (253) 19 Kasim Araiik 2013 Noter Tasdik ye Ucreti (583) - Vergi, Resim ye Harçiar (739) (120) Diner Giderler (3.847) (354) Toplam (5.169) (474) (18)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baüimsiz clenetim raporu SMMM AS Fax: +902122308291 E ~yir Guney

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON) 19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu )

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve inceleme raporu Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Tekstil Menkul Değerler Anonim Şirketi. A Tipi Değişken Yatırım Fonu. 1 Ocak - Aralık 2014 hesap dönemine ait

Tekstil Menkul Değerler Anonim Şirketi. A Tipi Değişken Yatırım Fonu. 1 Ocak - Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak A Tipi Değişken Yatırım Fonu 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Tekstil Menkul Değerler Anonim Şirketi flnansal tablolarta ilgili bağımsız denetçi raporu

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı 1 Ocak - 30 Ocak 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporları

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A. (ÖNCEKİ UNVANIYLA ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU)

TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı