CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2015) YIL: 13 SAYI: 126 CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... JOS GEBOES [BELGIUM] 24. International Knokke Heist Cartoonfestival Album 1985 [Knokke Heist - Belgium] GONG YUNFEI [CHINA] International "Euro - Kartoenale" Cartoon Contest Album 2005 Honorable Mention [Kruishoutem - Belgium] Bir Daha "Hz. Muhammed Karikatürü" Çizmeyecek Fransýz karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun çizerlerinden Renald Luzier, "bir daha Hz. Muhammed karikatürleri çizmeyeceðini" açýkladý Ocak ayýnda terör saldýrýsýna uðrayan dergide çizer Luz ismiyle bilinen Renald Luzier bir Fransýz dergisine verdiði röportajda, 7 Ocak sonrasý dergiden ayrýlarak bir daha hiçbir þey çizmek istemediðini ancak kaybettikleri arkadaþlarý anýsýna bir süre daha istemese bile çizmeye devam ettiðini kaydetti. Hayatýnýn sonuna kadar çizer olarak kalmak istemediðini belirten Renald Luzier, "Bir daha Hz. Muhammed karikatürü çizmeyeceðini artýk bu konularla ilgilenmediðini" dile getirdi. Renald Luzier, derginin saldýrýdan sonra çýkan ilk sayýsýnýn kapaðýndaki karikatürü çizmiþti. Paris'te 7 Ocak'ta Charlie Hebdo dergisine saldýrýyla baþlayan ve üç gün art arda devam eden üç terör saldýrýsýnda 17 kiþi hayatýný kaybetmiþti.

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 VLADIMIR NENASEV [RUSSIA] 31. International Knokke Heist Cartoonfestival Album 1992 [Knokke Heist - Belgium] LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only ANDREI POPOV [RUSSIA] International "Satyrykon Cartoon Exhibition Grand Prize 2015 [Legnica - Poland] and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat...

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 VALERI PAVLOV [BULGARIA] 3th International "Nasreddin Hoca" Cartoon Contest Album 1976 [Istanbul - Turkey] HUSEYIN CAKMAK Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... GEJA HALASZ [HUNGARY] 1st International "Brain Sneezing" Cartoon Competition 2011 [Presov - Slovakia] BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Emekçisi ERTUÐRUL SAKAOÐLU'nun vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma Allah'tan rahmet, SAKAOÐLU ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Ertuðrul Sakaoðlu'nu Kaybettik Personal exhibition of paintings and graphics by Ukrainian artist VladimirKazanevsky will open from 1st till 12th of April 2015 in National museum named Taras Shevchenko (Taras Shevchenko Ave., 12, Kiev city Ukraine) Çizer ve hukukçu arkadaþýmýz Ertuðrul Sakaoðlu'nu, 15 Mart 2015 tarihinde kaybettik Bartýn doðumlu olan Ertuðrul Sakaoðlu, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi. Üniversite yýllarýnda karikatür çizmeye baþladý. Ertuðrul Sakaoðlu'nun çizgilerinin yer aldýðý yayýn organlarý genellikle sendikal basýn baþta olmak üzere, çeþitli sanat dergileriydi. Turizm-Ýþ Sendikasý, Disk Bank - Sen ve Disk Maden - Ýþ sendikalarýnýn yayýn organlarý ile günlük Politika gazetesi ve Yansýma Kültür Sanat Dergisi, eserlerinin yayýnlandýðý baþlýca gazete ve dergilerdir. Ýzmit Barosu ile Karikatürcüler Derneði üyesi olan Ertuðrul Sakaoðlu, 1980 yýlý öncesinde, ÝGD Gaziosmanpaþa þubesi baþkanlýðýný yapmýþtýr. Homur Mizah ve Karikatür Grubu CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL CWN CARTOON WORLD NEWS

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra: KENDÝ ÜLKEMÝZDE TANINMIYORUZ! ÖMER KADÝROÐLU Karikatür sanatçýsý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra, karikatür sanatýna nasýl baþladýðý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin kuruluþ nedenlerini Express Gazetesi'ne anlattý... Musa Kayra, Kuzey Kýbrýs'ta karikatür sanatýna yeterli ilgi ve desteðin verilmediðini söyle- yerek, yaþanan sýkýntýlarý aktardý... Karikatür sanatçýsý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra, karikatür sanatý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði hakkýnda Express Gazetesi'ne açýklamalarda bulundu. Söyleþi için bizi evinde aðýrlayan Musa Kayra ile samimi bir sohbet gerçekleþtirdik. "1974 Olaylarýnda Limasol'da Esir Düþtüm" Karikatür sanatýna nasýl baþladýðýný anlatan Musa Kayra, karikatür sanatýna duyduðu ilgi ve özeni, heyecanlý ve coþkulu bir þekilde anlattý. Kýbrýs'ta yaþanan 1974 olaylarýnda Limasol'da esir düþtüðünü, esirlikten kurtulduktan sonra Türkiye'ye gittiðini anlatan Musa Kayra, ailesinin Rum Kesimi'nde mahrum kalmasýndan dolayý çalýþmasý gerektiðini ve Hürriyet gazetesinde çalýþmaya baþladýðýný söyledi. Hürriyet gazetesindeki grafikerlik görevinde, birlikte çalýþtýðý gazeteci kiþilerle arkadaþlýk kurmaya baþladýðýný ifade eden Musa Kayra, gazeteci arkadaþ- larýnýn arasýnda karikatür ve çizgi roman sanatçýlarýnýn olduðunu söyledi. Musa Kayra, karikatür ve çizgi roman sanatçýsý arkadaþlarýnýn çizimlerini ilgi ve özenle izlediðini ancak o dönemlerde, ilgi duymasýna raðmen, herhangi birþekilde karikatür çizmediðini belirtti. Musa Kayra, Hürriyet gazetesi grafik servisinde çalýþtýðý dönemlerde, o günlerde yayýna hazýrlanan Çarþaf Mizah Dergisi'nin reklamlarýný hazýrladýklarý belirterek, karikatür sanatýna ilgisinin o günlerde arttýðýný kaydetti yýlýnda Kýbrýs'a döndüðünü ifade eden Musa Kayra, Kýbrýs'ta sanatçý arkadaþlarýnýn ýsrarlý teklifleri sonucu karikatür çizmeye baþladýðýný belirtti. "Çaðdaþ Sanatçýlar Derneði'ni Kurduk" Türkiye'deki Hürriyet gazetesi grafik servisinde bir süre çalýþtýktan sonra, 1976 yýlýnda Kýbrýs'a geri döndüðünü ifade eden Musa Kayra, Kýbrýs'a döndüðü zaman BRT'nin yayýna baþlama çalýþmalarý yapýldýðýný ve kýsa bir süre sonra grafiker ve dekoratör olarak BRT'de çalýþmaya baþladýðýný belirtti. BRT'de çalýþmaya baþladýðý dönemde, birçok sanatçý ile irtibat kurmaya baþladýðýný ifade eden Musa Kayra, o zamanlarda karikatür sanatý ile ilgilenen kiþilerin sayýsýnýn çok az olduðunu ve pek fazla tanýnmadýklarýný söyledi. Musa Kayra, o dönemde, bir gurup sanatçý arkadaþlarý ile birlikte Çaðdaþ Sanatçýlar Derneði'ni kurduklarýný ve bu dernek çerçevesinde birtakým sanatsal çalýþmalar yapmaya baþladýklarýný belirtti. "Beni Daha da Motive Etti" 1979 yýlýnda, Çaðdaþ Sanatçýlar Derneði olarak, 4 sayfalýk kültür sanat dergisi yayýnlama kararý aldýklarýný söyleyen Musa Kayra, bazý sanatçý arkadaþlarýnýn karikatüre ilgisi olduðunu bildikleri için, yayýnlanacak kültür sanat dergisinde karikatür çizmesini talep ettiklerini söyledi. "Daha önce hiç karikatür çizmediðimi söylememe raðmen, bir deneme yapmamý istediler. Ben de, deneme amaçlý olarak, birkaç konu üzerine birþeyler çizdim. Dernekteki sanatçý arkadaþlar bu çizdiklerimin bir tanesini dergide yayýnladýlar" diyen Musa Kayra, dergide karikatürünün yayýnlanmasýnýn kendisini daha da motive ettiðini belirtti. Daha sonraki yýllarda, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) yayýnorganý durumundaki "Söz" gazetesinde, Toplumcu Kurtuluþ Partisi'nin (TKP) yayýnorganý "Kurtuluþ" gazetesi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) yayýnorganý "Yeni Düzen" gazetesinde "Barýþ" rumuzu ile karikatürler çizmeye baþladýðýný kaydeden Musa Kayra, o dönemin askeri idaresine baðlý bir kurum olan BRT'de çalýþtýðý için açýk imza kullanamadýðýný belirtti. "Karikatürde Ýlk Ödülüm Ankara Belediyesi'nden" 1979 yýlýnda, yurt dýþýndaki bazý karikatürcü arkadaþlarý ile mektuplaþtýðý zaman, kendisine bazý karikatür yarýþmalarýnýn þartnamelerini gönderdiklerini söyleyen Musa Kayra, bu yarýþmalardan birinin Uluslararasý Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþmasý olduðunu söyledi. Musa Kayra, 1980 yýlýnda Türkiye'de düzenlenen Uluslararasý Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþmasý'na gönderdiði bir karikatürünün "Ankara Belediyesi Özel Ödülü"nü kazandýðýný söyledi. Musa Kayra, kazandýðý ilk ödülü olan "Ankara Belediyesi Özel Ödülü"nün ardýndan cesaret alarak, o günden sonra kendi imzasý ile karikatür çizmeye baþladýðýný ifade etti. "Genç Karikatürcüleri Lefkoþa Kültür Sanat Þenliði'nde Keþfettik" 1980 yýlýnda, bir grup Kýbrýslý Türk sanatçý olarak, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mustafa Akýncý ile birlikte, "Lefkoþa Kültür Sanat Þenliði" adý altýnda etkinlikler düzenlemeye baþladýklarýný belirten Musa Kayra, bu þenlik çerçevesinde düzenledikleri karikatür yarýþmalarýnda, karikatür sanatý ile ilgilenen gençlerin ortaya çýkmaya baþladýðýný kaydetti. O dönemlerde karikatür çizen kiþilerle irtibat kurmaya baþladýklarýný ve 1986 yýlýnda Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneðini kurmak için örgütlenme çalýþmalarý baþlattýklarýný ifade etti. "Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni Kurma Kararý Aldýk"

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra: KENDÝ ÜLKEMÝZDE TANINMIYORUZ! Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni kurma nedenini, Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý'ný yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak amacýný taþýdýðýný söyleyen Musa Kayra, "ilerleyen yýllarda, örgütlü çalýþmanýn faydalarýný gördük. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni kurulduktan sonra kiþisel karikatür sergilerinin yerine, karma karikatür sergileri düzenlemeye baþladýk. Yurt dýþýndan aldýðýmýz sergi davetlerine katýlmaya baþladýk" dedi. "Tüm Kýbrýs'ý Temsilen FECO'nun 8. Asli Üyesi" Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði olarak, 1988 yýlýnda "Avrupa Karikatürcü Örgütleri Federasyonu"na (FECO) üyelik baþvurusu yaptýklarýný söyleyen Musa Kayra, FECO'nun o dönemde 7 asli üyesi bulunduðunu, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði adýna üyelik baþvurusu yaptýktan sonra, tüm Kýbrýs'ý temsilen, FECO'nun 8. asli üyesi olduklarýný belirtti. Musa Kayra, 5 kýtadaki 40 dan fazla ülkenin üye olduðu FECO'nun, isim deðiþikliðine giderek "Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) ismini aldýðýný belirtti. "Dünya'da Tanýnýyoruz Kendi Ülkemiz Kýbrýs'ta Tanýnmýyoruz" Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði olarak, yurt içinde ve yurt dýþýnda birçok ulusal ve uluslararasý karikatür etkinliklerine katýldýklarýný söyleyen Musa Kayra, "Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýlarý olarak Dünya'da tanýnýyoruz, itibar görüyoruz ancak kendi ülkemiz Kýbrýs'ta bilinmiyoruz" dedi. Yurt dýþý ülkelerden almýþ olduklarý etkinlik davetlerine maddi imkanlar elveriþli olduðu sürece katýldýklarýný belirten Musa Kayra, en son 4 Aralýk'ta, Londra'da düzenlenen bir etkinlikte eserlerini sergilediklerini belirterek, bu sergiye Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni temsilen kendisinin, Mustafa Tozaký ile Arif Albayrak'ýn katýldýðýný kaydetti. "Katýlýmýn Artmasýný Bekliyoruz" 2007 yýlýndan bugüne, Girne Belediyesi ile birlikte, biri ulusal (2007) üçü (2008, 2009, 2014) uluslararasý olmak üzere, "Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý"ný düzenlediklerini söyleyen Musa Kayra, bu yýl "4. Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý"ný düzenlemek için hazýrlýk yaptýklarýný belirtti. Geçtiðimiz yýllarda düzenlenen Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmalarý'na yoðun ilgi ve katýlým olduðunu vurgulayan Musa Kayra, Bu yýl gerçekleþtirilecek yarýþmaya da yoðun katýlým beklediklerini söyledi. "Basýn Destek ve Önem Vermiyor" Basýn yayýn organlarýnýn karikatür sanatýna ilgi ve önem vermediðine deðinen Musa Kayra, þunlarý söyledi: "Yazýlý basýnýn birkaçý hariç, karikatür sanatýna gereken önem verilmemektedir. Geçtiðimiz yýl, Çatalköy'de düzenlenen kültür sanat günlerinde kiþisel bir karikatür sergisi açtým. Çatalköy'deki kültür sanat etkinliklerinin açýlýþý törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kültür Bakaný Serdar Denktaþ'da katýlmýþlardý ama dönüp sergime bakmadýlar bile. Bu durum gösteriyor ki, ne insanýmýz ne devletimiz ne de basýn organlarý karikatüre destek ve önem vermiyor." Karikatür sanatýnda yeni yetiþen gençler olduðunu belirten Musa Kayra, bu sanat dalýna daha fazla ilgi ve önem gösterilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Dünya'da, Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý'na bakýþ açýsýnýn olumlu olduðunu, bunu birçok yabancý karikatürcüden duyduklarýný, bu konuda birçok ülkedeki yayýnorganlarýnda onlarca makale yayýnlandýðýný ifade eden Musa Kayra, bu söyleþi için Express gazetesi personeline teþekkürlerini iletti.

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 TAYYÝP ERDOÐAN'DAN PENGUEN DERGÝSÝNE DAVA Haftalýk mizah dergisi Penguen'in 21 Aðustos 2014 tarihli sayýsýnda "Erdoðan'a hakaret" iddiasýyla karikatüristler Bahadýr Baruter ve Özer Aydoðan'a 2 yýl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açýldý... Ýhbara dayanan savcý iddianamede "baþbakanýmýz" derken, yargýlanan çizer Bahadýr Baruter "Savcý beyin þuur altýndan þüphe ediyorum" dedi Penguen dergisinin dava konusu kapaðý... Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cem S. adlý kiþi BÝMER'e derginin kapaðýyla ilgili yazdýðý þikaet dilekçesinde "Derginin son kapaðýnda Sn. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a hitaben karþýsýndaki kiþi amiyane parmaklarýyla top iþareti yapmýþtýr" dedi... Penguen dergisi 21 Aðustos 2014 tarihli kapaðý nedeniyle "Erdoðan'a hakaret" iddiasýyla davalýk oldu. Ýhbara dayanan savcý iddianamede "baþbakanýmýz" derken, yargýlanan çizer Bahadýr Baruter "Savcý beyin þuur altýndan þüphe ediyorum" dedi Penguen dergisinin dava konusu kapaðý "Erdoðan'a hakaret" suçlamasýyla açýlan soruþturmalar öðrenciler, öðretmenler, kurum temsilcileri ve gazetecilerden sonra mizah dergilerine de sýçradý. Haftalýk mizah dergisi Penguen'in 21 Aðustos 2014 tarihli sayýsýnda "Erdoðan'a hakaret" iddiasýyla karikatüristler Bahadýr Baruter ve Özer Aydoðan'a 2 yýl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açýldý. Cumhuriyet'in haberine göre, Cem S. adlý kiþi BÝMER'e derginin kapaðýyla ilgili yazdýðý þikaet dilekçesinde "Derginin son kapaðýnda Sn. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a hitaben karþýsýndaki kiþi amiyane parmaklarýyla top iþareti yapmýþtýr" dedi. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Vedat Yiðit de hýzla bir iddianame hazýrlayarak çizerlerin 1 yýl 2 aydan 2 yýl 4 aya kadar hapsini istedi. Dergi kapaðý örf ve adetlere uygunsuzmuþ! Ýddianamede karikatürdeki tiplemelerin Erdoðan'ý karþýlarken "Hayýrlý olsun efendim, köþke hoþgeldiniz" dedikleri, Erdoðan'ýn ise yanýt olarak "Böyle kuru kuru olur mu yaa, en azýndan bir gasteci kesseydik" dediði ifade edildi. DESPODO Cümlelerin Türk toplumunun etik, örf ve adetlerine aykýrý algýlanabilecek bir anlayýþ ve anlamýn söz konusu olduðunu belirterek sýnýrlarýný zorlayan Savcý Yiðit, eleþtiri hakkýnýn sýnýrlarýnýn aþýldýðýný ve Erdoðan'ýn onur, þeref ve saygýnlýðýna saldýrýldýðýný ileri sürdü. Ýddianamede 'baþbakanýmýz' ifadesi Çizerler davanýn ilk duruþmasýnda hakim karþýsýna çýktý. Duruþmada söz alan çizerlerin avukatý Tora Pekin, müvekkillerine savcýlýk sorgusunda ihbardan söz edilmediðini ancak iddianamede sanki ihbardan haberleri varmýþ gibi söz edildiðini dile getirdi. Pekin, savcýnýn iddianamede Erdoðan'dan "baþbakanýmýz" ifadesiyle söz etmesinin tarafsýzlýðýn yitimi olduðunun altýný çizdi. 'Savcýnýn þuur altýndan þüpheliyim' Yazar-çizer Bahadýr Baruter "Suçlayan þahsýn þuur altýndan nasýl bir ifade yarattýðý aþikardýr. Savcýnýn bu þikayeti deðerlendirerek bu sürece yol açmasý, savcý beyin þuur altýndan da þüphe etmeme neden oluyor" dedi. Özer Aydoðan ise dergi kapaðýnýn ihbardaki gibi ucuz esprilerle çýkamayacaðýný, esprinin gazetecilerin mecazi bir dille kurban edilmesini konu aldýðýný ifade etti. Mahkeme dosyanýn incelemeye alýnmasý için duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. (Sendika.Org)

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 TWO TURKISH CARTOONISTS CHARGED WITH 'INSULTING' ERDOGAN FACE UP TO TWO YEARS IN PRISON Cartoonists Bahadir Baruter and Ozer Aydogan, from the Turkish satirical magazine Penguen, appeared in court last week charged with 'insulting' Turkish President Recep Tayyip Erdogan... The indictment relates to a cartoon placed on the front cover of the magazine last August, depicting the President meeting two officials outside his newly completed presidential palace... The cartoonists explained in court that the cartoon was making a comment on the victimization of journalists, the President replying to the greeting within the cartoon with "What a bland celebration. We could have at least sacrificed a journalist." The prosecutor alleged that the cartoon was insulting in that one of the men made a certain gesture implying Erdogan was gay, Baruter explaining that that was not the intention, stressing too the problematic nature of the fact that the law suit is predicated on the idea that being homosexual is insulting. Aydogan stated that the cartoon was simply a comment on the lack of press freedom in Turkey. The cartoonists now await the verdict to be given at the next hearing, on a date yet to be decided. Their court appearance follows the trial of cartoonist Musa Kart last year, who was cleared of such charges, and other similar cases brought to the courts by Erdogan prior to that, including one against Penguen magazine in 2006 when he sued for 40,000 Lira compensation over a cover depicting the then prime minister as various animals, published in support of the satirical magazines Cumhuriyet, and Evrensel, which had been targeted too. That case against Penguen was dismissed. Since being made President in August 2014, a recent article in Ileri Haber stated that at least 187 people have been investigated for insulting the president from August 2014 onwards; more than 70 people have been prosecuted. DESPODO In response to the last court case, involving cartoonist Musa Kart, the international cartooning community came together in support of Turkish cartoonists within the #ErdoganCaricature campaign, initiated by UK cartoonist Martin Rowson, in support of the right to free speech. It has been reported that the Penguen cartoonists could face prison sentences of 14 months to two years and four months. CRNI will continue to monitor and publicize the case, pursue further comment from the cartoonists, and - as usual - seek their advice on strategy and advocacy. (Sendika.Org) Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ DENÝZ DOKGÖZ KARÝKATÜR SERGÝSÝ Karikatürcü - Mimar Deniz Dokgöz'ün karikatürlerinden oluþan "Mimarikatür" isimli sergi, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'nde, Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði sergi programý kapsamýnda, 27 Þubat - 25 Mart 2015 tarihlerinde yer aldý... KARÝKATÜRCÜLER VE MÝZAHÇILAR ÝZMÝR KÝTAP FUARI'NDA BULUÞTULAR Bu yýl 20. yaþýný kutlayan Ýzmir Kitap Fuarý'ndaki karikatürcüler standý, mizah yazarlarý ve karikatürcülerin akýnýna uðradý. Etkinlere katýlmak için Ýstanbul'dan Ýzmir'e gelen karikatür sanatçýlarý Semih Poroy, Cihan Demirci ve Tayfun Akgül, karikatürcüler standýna misafir oldular. Mizah yazarlarý Ahmet Zeki Yeþil, Mukadder Özakman ve Ýbrahim Ormancý ise karikatürcüler standýnýn müdavimleri arasýndaydý. Ýzmirli karikatürcüler Mustafa Yýldýz, Ömer Çam, Sadýk Pala, Ýlker Nazcan, Serkan Demir, Cemal Ýlkbahar, Ayten Köse, Özge Ulu, Ýbrahim Ethem Aslan, Turan Ýyigün ve Halit Þekerci karikatürcüler standýnda yer alanlar arasýndaydý. Lütfü Çakýn ile Ozan Çavdar, karikatürcüler standýný ziyaret edenlerin portre karikatürlerini çizdiler. AYVALIK'TA KARÝKATÜR SERGÝSÝ Ýzmir Karikatürcüler Platformu (ÝZKAR), Ayvalýk Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde, 3 Mart 2015 tarihinde, "Madde Baðýmlýlýðý"na karþý karma karikatür sergisi açtý. Ayvalýk Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Serkan Kibar'ýn giriþimleriyle açýlan sergide, toplam 30 karikatür yer aldý. "KARAKATÜR" KARÝKATÜR SERGÝSÝ Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nce düzenlenen "Karakatür" isimli sergi, 4 Mart 2015 tarihinde, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'nde açýldý. "Karakatür" isimli sergide yer alan tüm eserler, siyah zemin üzerine çizilmiþti. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren sergide, yakýn zamanda yitirilen, Sezer Odabaþýoðlu'nun karikatürleri de yer aldý... KADINLAR GÜNÜ KARÝKATÜR SERGÝSÝ Karikatürcüler Derneði'nce düzenlenen, kadýnlara yönelik þiddeti ve kadýn sorunlarýný ele alan karma karikatür sergisi, Dünya Kadýnlar Günü nedeni ile, 8 Mart 2015 tarihinde, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi'nde açýldý... EKÝN KOLEJÝ ÖÐRENCÝLERÝ MÜZE'DE Ekin Koleji öðrencileri, Mart 2015 tarihleri arasýnda, resim öðretmenleri eþliðinde, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'ni ziyaret ettiler. KARÝKATÜR ATÖLYELERÝ DEVAM EDÝYOR Bayraklý Belediyesi'nin üç ayrý bölgede baþlatmýþ olduðu karikatür atölyeleri, Mustafa Yýldýz yönetiminde devam ediyor. Bayraklý Belediyesi Cengizhan Semti'nde devam eden karikatür atölyesinin konuk sanatçýsý Lütfü Çakýn oldu. Portre karikatür konusunda öðrencilere uygulamalý bilgiler veren Lütfü Çakýn, Bayraklý Belediyesi Cengizhan Semt Merkezi Sorumlusu Özlem Sönükler'in portresini çizerken, iþin püf noktalarýný öðrencilere anlattý. Atölye çalýþmalarýna katýlan çocuklara portre çizdiren Lütfü Çakýn, keyifli anlar yaþanmasýna neden oldu.

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ ÝLK VE ORTAOKULLAR ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI Gaziemir Uluslararasý Çocuk Þenliði kapsamýnda, Ýzmir'deki ilkokul ve ortaokullar arasýnda yapýlan karikatür yarýþmasý sonuçlandý. Niyazi Yoltaþ, Ayten Köse, Mustafa Bora, M. Ali Kaptý, Özhan Mercan ve Mustafa Yýldýz'dan oluþan karikatür yarýþmasýný seçici kurul üyeleri, 151 genç çizerin 164 karikatür ile katýldýðý yarýþmada dereceye girenleri þu þekilde belirledi: Ýlkokullar Arasý: Birinci Ödül: Akasya Tokmak., Ýkinci Ödül: Melissa Doða Çetinkaya., Üçüncü Ödül: Ayþenur Akkaya., Mansiyon Ödülleri: Irmak Bayar, Gülce Kurþun, Yasin Kürþat Arýn... Orta Okullar Arasý: Birinci Ödül: Aygül Armaðan., Ýkinci Ödül: Zeynep Gül., Üçüncü Ödül: Fatih M. Özçifçi., Mansiyon Ödülleri: Lidya Nur Karat, Fatma Berna Bülbül, Gülay Hüseyin... KARÝKATÜRÜN USTALARI NASREDDÝN HOCA ÝLE BULUÞTU Karabaðlar Belediye Baþkaný Muhittin Selvitopu, Mustafa Yýldýz, Ömer Çam, Lütfü Çakýn, Cemalettin Güzeloðlu, Ayten Köse, Mustafa Bora, Ercan Baysal ve Akademisyen Prof. Dr. Zafer Özden'den oluþan Ýzmirli karikatürcü ve mizahçýlar ile, Uzundere Rekreasyon Alaný'ný ziyaret etti. Karabaðlar Belediye Baþkaný Muhittin Selvitopu ve sanatçýlar, Uzundere Rekreasyon Alaný'nýndaki Nuh'un Gemisi ve Nasreddin Hoca heykelinin bulunduðu bölgede incelemelerde bulunup, yeni projeler hakkýnda sohbet ettiler. DOÐA DOSTU SERGÝ AÇILDI Ýzmir Kuþ Cennetini Koruma ve Güzelleþtirme Birliði (ÝZKUÞ) tarafýndan altý yýldýr düzenlenen "Ýzmir Kuþ Cenneti Ulusal Karikatür Yarýþmasý"nýn toplu sergisi, Konak Belediyesi'nin ev sahipliðinde açýldý. Konak Belediyesi "Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi"nde gerçekleþen açýlýþta, doðaseverler ile karikatüre gönül verenler bir araya geldi. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan ÝZKUÞ Yarýþmalar ve Sergi Sorumlusu Lütfü Daðtaþ, Ýzmir Kuþ Cenneti'nde doðal yaþamýn gelecekte de var olmasý için çaba gösterdiklerini belirtti. Lütfü Daðtaþ, bu yýl altýncýsý düzenlenen yarýþmanýn uluslararasý boyuta taþýnmasý gerektiðini dile getirdi... BAYRAKLI'NIN ÇOCUKLARINDAN KARÝKATÜR SERGÝSÝ Bayraklý Belediyesi Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan, Osmangazi, Yamanlar ve Cengizhan Mahalleri'nde açýlan karikatür kurslarýna, özellikle çocuklar yoðun ilgi gösteriyorlar. Kurs sorumlusu Mustafa Yýldýz'dan aldýklarý temel bilgileri kaðýda döken kursiyerler, ilk sergilerini "Yamanlar Semt Merkezi"nde açtýlar. Toplamda 80 çocuðun karikatür eðitimi aldýðý söyleyen Mustafa Yýldýz "Çocuklarýn tamamýna yakýný karikatür ile ilk kez tanýþýyorlar. Karikatür dersleri çocuklar ve benim için çok keyfili geçiyor" dedi...

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Tüm Þiddet Maðduru Kadýnlara Ýthafen Uluslararasý Karikatür Sergisi... "KADININ ÝNSAN HAKLARI" Tarsus Þelale Soroptimist Kulübü, vahþi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ýn son kez özgürce dolaþtýðý yerde, Tarsu AVM de karikatür sergisi açtý ve kadýna yönelik þiddete, çizgilerin diliyle tepki verdi... Prof. Dr. Halis Dokgöz düzenlemesi ile, Tarsus - Tarsu Alýþveriþ Merkezi'nde, 07 Mart 2015 tarihinde, tüm þiddet maðduru kadýnlara ithafen, "Kadýnýn Ýnsan Haklarý" konulu uluslararasý karikatür sergisi açýldý. 6 ülkeden 39 karikatürcü Sergiye Almanya, Belçika, Yunanistan, Norveç ve Kýbrýs gibi ülkelerden 39 karikatürcü katýldý. Sergiye katýlan karikatürcüler þunlardýr: Ahmet Ümit Akkoca, Ali Þur, Asaf Budak, Ayten Köse, Aziz Yavuzdoðan, Berna Yangýn, Birol Çün, Cem Koç, Cemalettin Güzeloðlu, Cihan Demirci, Coþkun Göle, Ekrem Kýlýç, Ercan Baysal, Erdoðan Karayel (Almanya), Faruk Karaçay, Firuz Kutal (Norveç), Grigoris Georgiou (Yunanistan), Hakan Bilgehan, Halis Dokgöz, Hayati Boyacýoðlu (Almanya), Hicabi Demirci, Hikmet Aksoy, Hilal Özcan, Hüseyin Çakmak (Kýbrýs), Ýsmail Doðan (Belçika), Mehmet Arslan, Mehmet Ali Kaptý, Mehmet Zeber, Menekþe Çam, Mete Arif Tokmak, Muhammet Þengöz, Mustafa Yýldýz, Nevzat Varhan, Nuray Çiftçi, Oðuz Gürel, Sait Munzur, Salih Kütükçü, Taner Özek, Valeri Kurtu (Almanya)... CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Homur Mizah ve Karikatür Grubu: "CUMHURBAÞKANINA HOMUR OKUMASINI ÖNERÝYORUZ" "Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, Ýslam Birliði Teþkilatý'nýn Ýstanbul'daki Toplantýsýnda Charlie Hebdo saldýrýsý sonrasý yapýlan eylemleri çifte standartlý bularak "Filistinli Karikatürcü Naci EL- Ali Londra'nýn ortasýnda katledildi. Kimse çýkýp sanata kurþun demedi" þeklinde açýklamada bulundu. Hâlbuki, Dünya kamuoyu Naci El - Ali adýný Mossad'ýn 1987 de Londra'da katlettiðinden beri tanýyor. Unutulmaz çizgi kahramaný Hanzala ile beraber baskýya, zulme ve emperyalizme karþý duruyor ve yaþatýyor. Charli Hebdo katliamýnýn da mizaha yapýlan bundan önceki saldýrýlarýn bir parçasý olduðunu Türkiye'de faili meçhule uðrayan Sabahattin Ali, 1978 de Faþistlerce kaçýrýlarak öldürülen Ýbrahim Güngör, Sivas'ta gericilerce yakýlan Asaf Koçak ile Londra'da Mossad tarafýndan öldürülen karikatürcü Naci El-Ali, Þili'de öldürülen Santiago Nattino'yu belirten basýn açýklamalarý katliamdan sonra Homur Mizah ve Karikatür Grubu'nun açýklamalarý ve Nasreddin Hocanýn Torunlarý imzasý ile karikatürcülerin Fransýz Büyükelçiliði önünde yaptýklarý basýn açýklamalarýnda görülüyor. Kaldý ki, Homur Mizah ve Karikatür Grubu olarak Naci El - Ali'nin katillerinin yakasýnda olduðumuzu, yaptýðýmýz yayýnlarla, sergilerle ve binin üstünde yarýþmacýnýn katýldýðý Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý ile tüm dünyaya duyurduk. Jüri'ye Türkiye'den seçkin isimlerin yaný sýra; Filistin hareketinin efsane ismi Leyla Halid, Ürdünlü çizer Nedal Hashem, Brezilya'dan Carlos Latuff gibi dostlarýmýz da bizimle olmuþtu " NEZÝH DANYAL KARÝKATÜR VAKFI NEZÝH DANYAL CARTOON FOUNDATION FECO-FRANCE Federation of Cartoonists Organisations - Section France

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 ZUNAR: MALAYSIAN CARTOONIST CHARGED WITH SEDITION OVER DRAWÝNGS CRITICISING GOVERNMENT A Malaysian cartoonist known for his satirical take on the nation s coalition government has been charged with nine counts of sedi- tion today, for posting tweets criticising the judiciary... Cartoonist Zunar, whose real name is Zulkiflee Anwar Alhaque, faces up to 43 years in prison if he is found guilty of all nine charges, under a sedition law established in the nation s colonial era, his lawyer said. Latheefa Koya, Zunar s lawyer, said following Zunar's hearing at Duta Court in Kuala Lumpur: "This is a record, being charged nine times and using the sedition law. It is excessive and targeted at silencing vocal critics." Sedition as defined by Malaysian law includes promoting hatred against the government, and the charges are symptomatic of the government s widening crackdown on opposition politicians and the media. Critics say the heavy-handed use of the law has stifled freedom of expression in Malaysia. On 10 February, Zunar posted nine tweets criticising the Malaysian justice system, after opposition leader Anwar Ibrahim began serving a 5-year prison sentence after losing his final appeal over a sodomy conviction. Anwars s arrest has been widely regarded as a politically motivated attempt to eliminate threats to the government, after his three-party political alliance made unprecedented gains in 2008 elections and further inroads in polls in The government s popularity has been waning since 2008, after more than five decades of unquestioned dominance, and Anwar's alliance was seen as the most real political threat to Prime Minister Najib Razak's National Front coalition. "The lackeys in black robes are proud of their sentencse. The rewards from the political masters must be plenty," Zunar wrote in one of the tweets. "Today Malaysia is seen as a country without law," read another. Zunar was released on bail last Friday, but was detained and questioned by police over a picture on Facebook showing Prime Minister Najib Razak in prison attire. Latheefa said the picture was posted on Zunar's fan club page and he had no knowledge of it. The cartoonist was released after a few hours. In the face of the charges against him, Zunar tweeted a new cartoon before he was released on bail vowing to "draw until the last drop of ink." The cartoon showed Zunar being cuffed and with a metal chain on his neck, but still drawing with a brush in his mouth. The Prime Minister said several years ago that the government would eventually abolish the Sedition Act, which was introduced in 1949 during British colonial rule, but backtracked after the 2013 elections. New York-based Human Rights Watch said the move against Zunar showed the government has "a newfound tendency to equate repression with effective governance." "Day by day, Malaysians are losing more and more of their rights and democracy at the hands of an increasingly oppressive government," it said in a statement. [Additional reporting by the Associated Press]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE]

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2013) YIL: 11 SAYI: 115 CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (MART - MARCH 2013) SAYI - ISSUE: 115 THIRTIETH ANNIVERSARY

Detaylı

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA)

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2011) YIL: 9 SAYI: 103 CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HENK HILHORST (NEW ZELAND) 16th Skopje Cartoon Exhibition Album, 1982

Detaylı

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2011) YIL: 10 SAYI: 104 PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 KENT KÜLTÜR DEMOKRASÝ KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ TMMOB Mimarlar Odasý

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE:

Detaylı

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011...

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2011) YIL: 9 SAYI: 96 NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 JANUSZ KAPUSTA (USA) New Scorpion

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 P. PAPAPETROS (6. SAYFADA) M. VELICKOVIC (7. SAYFADA) YUSUF TEMÝZ (10. SAYFADA) FERÝT ÖNGÖREN (11. SAYFADA) H. BOYACIO LU (12. SAYFADA)

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (JUNE - JULY 2013) SAYI

Detaylı

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL]

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2013) YIL: 11 SAYI: 116 CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (APRIL - MAY 2013) SAYI - ISSUE: 116 PAVEL

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8 DÜNYACA ÜNLÜ FRANSIZ KARÝKATÜRCÜ ANDRE FRANÇOÝS'ÝN ATÖLYESÝNDE ÇIKAN BÝR YANGIN SONUCUNDA SANATÇININ ATÖLYESÝ VE TÜM KARÝKATÜRLERÝ

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

içindekiler sunuþ presentation c o n t e n t s kaynakça bibliography HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS

içindekiler sunuþ presentation c o n t e n t s kaynakça bibliography HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS içindekiler c o n t e n t s 3 sunuþ presentation 5 Siyasî Tarihi Political History 11 HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS 34 kaynakça bibliography UHÝM / ÝSTANBUL 2015 sunuþ presentation

Detaylı

Eyüboğlu ndan, Stanford a

Eyüboğlu ndan, Stanford a Sayı Issue 35 Ocak January 2012 Eyüboğlu ndan, Stanford a Stanford, Emory, George Washington gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alan Eyüboğlu öğrencilerinin aldıkları toplam burs tutarı 3 milyon

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY NİSAN/APRIL 2014 Sayı/Nr:10 TÜRKİYE GRİ BULUTLAR ALTINDA BEYAZ OYUNLAR / WHITE GAMES UNDER GRAY CLOUDS SPORUN GÜCÜ / THE POWER OF SPORTS OKÇULUĞUN YENİ KRALİÇESİ / ARCHERY

Detaylı