CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2015) YIL: 13 SAYI: 126 CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... JOS GEBOES [BELGIUM] 24. International Knokke Heist Cartoonfestival Album 1985 [Knokke Heist - Belgium] GONG YUNFEI [CHINA] International "Euro - Kartoenale" Cartoon Contest Album 2005 Honorable Mention [Kruishoutem - Belgium] Bir Daha "Hz. Muhammed Karikatürü" Çizmeyecek Fransýz karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun çizerlerinden Renald Luzier, "bir daha Hz. Muhammed karikatürleri çizmeyeceðini" açýkladý Ocak ayýnda terör saldýrýsýna uðrayan dergide çizer Luz ismiyle bilinen Renald Luzier bir Fransýz dergisine verdiði röportajda, 7 Ocak sonrasý dergiden ayrýlarak bir daha hiçbir þey çizmek istemediðini ancak kaybettikleri arkadaþlarý anýsýna bir süre daha istemese bile çizmeye devam ettiðini kaydetti. Hayatýnýn sonuna kadar çizer olarak kalmak istemediðini belirten Renald Luzier, "Bir daha Hz. Muhammed karikatürü çizmeyeceðini artýk bu konularla ilgilenmediðini" dile getirdi. Renald Luzier, derginin saldýrýdan sonra çýkan ilk sayýsýnýn kapaðýndaki karikatürü çizmiþti. Paris'te 7 Ocak'ta Charlie Hebdo dergisine saldýrýyla baþlayan ve üç gün art arda devam eden üç terör saldýrýsýnda 17 kiþi hayatýný kaybetmiþti.

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 VLADIMIR NENASEV [RUSSIA] 31. International Knokke Heist Cartoonfestival Album 1992 [Knokke Heist - Belgium] LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only ANDREI POPOV [RUSSIA] International "Satyrykon Cartoon Exhibition Grand Prize 2015 [Legnica - Poland] and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat...

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 VALERI PAVLOV [BULGARIA] 3th International "Nasreddin Hoca" Cartoon Contest Album 1976 [Istanbul - Turkey] HUSEYIN CAKMAK Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... GEJA HALASZ [HUNGARY] 1st International "Brain Sneezing" Cartoon Competition 2011 [Presov - Slovakia] BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Emekçisi ERTUÐRUL SAKAOÐLU'nun vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma Allah'tan rahmet, SAKAOÐLU ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Ertuðrul Sakaoðlu'nu Kaybettik Personal exhibition of paintings and graphics by Ukrainian artist VladimirKazanevsky will open from 1st till 12th of April 2015 in National museum named Taras Shevchenko (Taras Shevchenko Ave., 12, Kiev city Ukraine) Çizer ve hukukçu arkadaþýmýz Ertuðrul Sakaoðlu'nu, 15 Mart 2015 tarihinde kaybettik Bartýn doðumlu olan Ertuðrul Sakaoðlu, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi. Üniversite yýllarýnda karikatür çizmeye baþladý. Ertuðrul Sakaoðlu'nun çizgilerinin yer aldýðý yayýn organlarý genellikle sendikal basýn baþta olmak üzere, çeþitli sanat dergileriydi. Turizm-Ýþ Sendikasý, Disk Bank - Sen ve Disk Maden - Ýþ sendikalarýnýn yayýn organlarý ile günlük Politika gazetesi ve Yansýma Kültür Sanat Dergisi, eserlerinin yayýnlandýðý baþlýca gazete ve dergilerdir. Ýzmit Barosu ile Karikatürcüler Derneði üyesi olan Ertuðrul Sakaoðlu, 1980 yýlý öncesinde, ÝGD Gaziosmanpaþa þubesi baþkanlýðýný yapmýþtýr. Homur Mizah ve Karikatür Grubu CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL CWN CARTOON WORLD NEWS

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra: KENDÝ ÜLKEMÝZDE TANINMIYORUZ! ÖMER KADÝROÐLU Karikatür sanatçýsý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra, karikatür sanatýna nasýl baþladýðý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin kuruluþ nedenlerini Express Gazetesi'ne anlattý... Musa Kayra, Kuzey Kýbrýs'ta karikatür sanatýna yeterli ilgi ve desteðin verilmediðini söyle- yerek, yaþanan sýkýntýlarý aktardý... Karikatür sanatçýsý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra, karikatür sanatý ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði hakkýnda Express Gazetesi'ne açýklamalarda bulundu. Söyleþi için bizi evinde aðýrlayan Musa Kayra ile samimi bir sohbet gerçekleþtirdik. "1974 Olaylarýnda Limasol'da Esir Düþtüm" Karikatür sanatýna nasýl baþladýðýný anlatan Musa Kayra, karikatür sanatýna duyduðu ilgi ve özeni, heyecanlý ve coþkulu bir þekilde anlattý. Kýbrýs'ta yaþanan 1974 olaylarýnda Limasol'da esir düþtüðünü, esirlikten kurtulduktan sonra Türkiye'ye gittiðini anlatan Musa Kayra, ailesinin Rum Kesimi'nde mahrum kalmasýndan dolayý çalýþmasý gerektiðini ve Hürriyet gazetesinde çalýþmaya baþladýðýný söyledi. Hürriyet gazetesindeki grafikerlik görevinde, birlikte çalýþtýðý gazeteci kiþilerle arkadaþlýk kurmaya baþladýðýný ifade eden Musa Kayra, gazeteci arkadaþ- larýnýn arasýnda karikatür ve çizgi roman sanatçýlarýnýn olduðunu söyledi. Musa Kayra, karikatür ve çizgi roman sanatçýsý arkadaþlarýnýn çizimlerini ilgi ve özenle izlediðini ancak o dönemlerde, ilgi duymasýna raðmen, herhangi birþekilde karikatür çizmediðini belirtti. Musa Kayra, Hürriyet gazetesi grafik servisinde çalýþtýðý dönemlerde, o günlerde yayýna hazýrlanan Çarþaf Mizah Dergisi'nin reklamlarýný hazýrladýklarý belirterek, karikatür sanatýna ilgisinin o günlerde arttýðýný kaydetti yýlýnda Kýbrýs'a döndüðünü ifade eden Musa Kayra, Kýbrýs'ta sanatçý arkadaþlarýnýn ýsrarlý teklifleri sonucu karikatür çizmeye baþladýðýný belirtti. "Çaðdaþ Sanatçýlar Derneði'ni Kurduk" Türkiye'deki Hürriyet gazetesi grafik servisinde bir süre çalýþtýktan sonra, 1976 yýlýnda Kýbrýs'a geri döndüðünü ifade eden Musa Kayra, Kýbrýs'a döndüðü zaman BRT'nin yayýna baþlama çalýþmalarý yapýldýðýný ve kýsa bir süre sonra grafiker ve dekoratör olarak BRT'de çalýþmaya baþladýðýný belirtti. BRT'de çalýþmaya baþladýðý dönemde, birçok sanatçý ile irtibat kurmaya baþladýðýný ifade eden Musa Kayra, o zamanlarda karikatür sanatý ile ilgilenen kiþilerin sayýsýnýn çok az olduðunu ve pek fazla tanýnmadýklarýný söyledi. Musa Kayra, o dönemde, bir gurup sanatçý arkadaþlarý ile birlikte Çaðdaþ Sanatçýlar Derneði'ni kurduklarýný ve bu dernek çerçevesinde birtakým sanatsal çalýþmalar yapmaya baþladýklarýný belirtti. "Beni Daha da Motive Etti" 1979 yýlýnda, Çaðdaþ Sanatçýlar Derneði olarak, 4 sayfalýk kültür sanat dergisi yayýnlama kararý aldýklarýný söyleyen Musa Kayra, bazý sanatçý arkadaþlarýnýn karikatüre ilgisi olduðunu bildikleri için, yayýnlanacak kültür sanat dergisinde karikatür çizmesini talep ettiklerini söyledi. "Daha önce hiç karikatür çizmediðimi söylememe raðmen, bir deneme yapmamý istediler. Ben de, deneme amaçlý olarak, birkaç konu üzerine birþeyler çizdim. Dernekteki sanatçý arkadaþlar bu çizdiklerimin bir tanesini dergide yayýnladýlar" diyen Musa Kayra, dergide karikatürünün yayýnlanmasýnýn kendisini daha da motive ettiðini belirtti. Daha sonraki yýllarda, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) yayýnorganý durumundaki "Söz" gazetesinde, Toplumcu Kurtuluþ Partisi'nin (TKP) yayýnorganý "Kurtuluþ" gazetesi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) yayýnorganý "Yeni Düzen" gazetesinde "Barýþ" rumuzu ile karikatürler çizmeye baþladýðýný kaydeden Musa Kayra, o dönemin askeri idaresine baðlý bir kurum olan BRT'de çalýþtýðý için açýk imza kullanamadýðýný belirtti. "Karikatürde Ýlk Ödülüm Ankara Belediyesi'nden" 1979 yýlýnda, yurt dýþýndaki bazý karikatürcü arkadaþlarý ile mektuplaþtýðý zaman, kendisine bazý karikatür yarýþmalarýnýn þartnamelerini gönderdiklerini söyleyen Musa Kayra, bu yarýþmalardan birinin Uluslararasý Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþmasý olduðunu söyledi. Musa Kayra, 1980 yýlýnda Türkiye'de düzenlenen Uluslararasý Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþmasý'na gönderdiði bir karikatürünün "Ankara Belediyesi Özel Ödülü"nü kazandýðýný söyledi. Musa Kayra, kazandýðý ilk ödülü olan "Ankara Belediyesi Özel Ödülü"nün ardýndan cesaret alarak, o günden sonra kendi imzasý ile karikatür çizmeye baþladýðýný ifade etti. "Genç Karikatürcüleri Lefkoþa Kültür Sanat Þenliði'nde Keþfettik" 1980 yýlýnda, bir grup Kýbrýslý Türk sanatçý olarak, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mustafa Akýncý ile birlikte, "Lefkoþa Kültür Sanat Þenliði" adý altýnda etkinlikler düzenlemeye baþladýklarýný belirten Musa Kayra, bu þenlik çerçevesinde düzenledikleri karikatür yarýþmalarýnda, karikatür sanatý ile ilgilenen gençlerin ortaya çýkmaya baþladýðýný kaydetti. O dönemlerde karikatür çizen kiþilerle irtibat kurmaya baþladýklarýný ve 1986 yýlýnda Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneðini kurmak için örgütlenme çalýþmalarý baþlattýklarýný ifade etti. "Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni Kurma Kararý Aldýk"

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra: KENDÝ ÜLKEMÝZDE TANINMIYORUZ! Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni kurma nedenini, Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý'ný yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak amacýný taþýdýðýný söyleyen Musa Kayra, "ilerleyen yýllarda, örgütlü çalýþmanýn faydalarýný gördük. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni kurulduktan sonra kiþisel karikatür sergilerinin yerine, karma karikatür sergileri düzenlemeye baþladýk. Yurt dýþýndan aldýðýmýz sergi davetlerine katýlmaya baþladýk" dedi. "Tüm Kýbrýs'ý Temsilen FECO'nun 8. Asli Üyesi" Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði olarak, 1988 yýlýnda "Avrupa Karikatürcü Örgütleri Federasyonu"na (FECO) üyelik baþvurusu yaptýklarýný söyleyen Musa Kayra, FECO'nun o dönemde 7 asli üyesi bulunduðunu, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði adýna üyelik baþvurusu yaptýktan sonra, tüm Kýbrýs'ý temsilen, FECO'nun 8. asli üyesi olduklarýný belirtti. Musa Kayra, 5 kýtadaki 40 dan fazla ülkenin üye olduðu FECO'nun, isim deðiþikliðine giderek "Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) ismini aldýðýný belirtti. "Dünya'da Tanýnýyoruz Kendi Ülkemiz Kýbrýs'ta Tanýnmýyoruz" Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði olarak, yurt içinde ve yurt dýþýnda birçok ulusal ve uluslararasý karikatür etkinliklerine katýldýklarýný söyleyen Musa Kayra, "Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýlarý olarak Dünya'da tanýnýyoruz, itibar görüyoruz ancak kendi ülkemiz Kýbrýs'ta bilinmiyoruz" dedi. Yurt dýþý ülkelerden almýþ olduklarý etkinlik davetlerine maddi imkanlar elveriþli olduðu sürece katýldýklarýný belirten Musa Kayra, en son 4 Aralýk'ta, Londra'da düzenlenen bir etkinlikte eserlerini sergilediklerini belirterek, bu sergiye Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ni temsilen kendisinin, Mustafa Tozaký ile Arif Albayrak'ýn katýldýðýný kaydetti. "Katýlýmýn Artmasýný Bekliyoruz" 2007 yýlýndan bugüne, Girne Belediyesi ile birlikte, biri ulusal (2007) üçü (2008, 2009, 2014) uluslararasý olmak üzere, "Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý"ný düzenlediklerini söyleyen Musa Kayra, bu yýl "4. Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý"ný düzenlemek için hazýrlýk yaptýklarýný belirtti. Geçtiðimiz yýllarda düzenlenen Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmalarý'na yoðun ilgi ve katýlým olduðunu vurgulayan Musa Kayra, Bu yýl gerçekleþtirilecek yarýþmaya da yoðun katýlým beklediklerini söyledi. "Basýn Destek ve Önem Vermiyor" Basýn yayýn organlarýnýn karikatür sanatýna ilgi ve önem vermediðine deðinen Musa Kayra, þunlarý söyledi: "Yazýlý basýnýn birkaçý hariç, karikatür sanatýna gereken önem verilmemektedir. Geçtiðimiz yýl, Çatalköy'de düzenlenen kültür sanat günlerinde kiþisel bir karikatür sergisi açtým. Çatalköy'deki kültür sanat etkinliklerinin açýlýþý törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kültür Bakaný Serdar Denktaþ'da katýlmýþlardý ama dönüp sergime bakmadýlar bile. Bu durum gösteriyor ki, ne insanýmýz ne devletimiz ne de basýn organlarý karikatüre destek ve önem vermiyor." Karikatür sanatýnda yeni yetiþen gençler olduðunu belirten Musa Kayra, bu sanat dalýna daha fazla ilgi ve önem gösterilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Dünya'da, Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý'na bakýþ açýsýnýn olumlu olduðunu, bunu birçok yabancý karikatürcüden duyduklarýný, bu konuda birçok ülkedeki yayýnorganlarýnda onlarca makale yayýnlandýðýný ifade eden Musa Kayra, bu söyleþi için Express gazetesi personeline teþekkürlerini iletti.

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 TAYYÝP ERDOÐAN'DAN PENGUEN DERGÝSÝNE DAVA Haftalýk mizah dergisi Penguen'in 21 Aðustos 2014 tarihli sayýsýnda "Erdoðan'a hakaret" iddiasýyla karikatüristler Bahadýr Baruter ve Özer Aydoðan'a 2 yýl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açýldý... Ýhbara dayanan savcý iddianamede "baþbakanýmýz" derken, yargýlanan çizer Bahadýr Baruter "Savcý beyin þuur altýndan þüphe ediyorum" dedi Penguen dergisinin dava konusu kapaðý... Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cem S. adlý kiþi BÝMER'e derginin kapaðýyla ilgili yazdýðý þikaet dilekçesinde "Derginin son kapaðýnda Sn. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a hitaben karþýsýndaki kiþi amiyane parmaklarýyla top iþareti yapmýþtýr" dedi... Penguen dergisi 21 Aðustos 2014 tarihli kapaðý nedeniyle "Erdoðan'a hakaret" iddiasýyla davalýk oldu. Ýhbara dayanan savcý iddianamede "baþbakanýmýz" derken, yargýlanan çizer Bahadýr Baruter "Savcý beyin þuur altýndan þüphe ediyorum" dedi Penguen dergisinin dava konusu kapaðý "Erdoðan'a hakaret" suçlamasýyla açýlan soruþturmalar öðrenciler, öðretmenler, kurum temsilcileri ve gazetecilerden sonra mizah dergilerine de sýçradý. Haftalýk mizah dergisi Penguen'in 21 Aðustos 2014 tarihli sayýsýnda "Erdoðan'a hakaret" iddiasýyla karikatüristler Bahadýr Baruter ve Özer Aydoðan'a 2 yýl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açýldý. Cumhuriyet'in haberine göre, Cem S. adlý kiþi BÝMER'e derginin kapaðýyla ilgili yazdýðý þikaet dilekçesinde "Derginin son kapaðýnda Sn. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a hitaben karþýsýndaki kiþi amiyane parmaklarýyla top iþareti yapmýþtýr" dedi. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Vedat Yiðit de hýzla bir iddianame hazýrlayarak çizerlerin 1 yýl 2 aydan 2 yýl 4 aya kadar hapsini istedi. Dergi kapaðý örf ve adetlere uygunsuzmuþ! Ýddianamede karikatürdeki tiplemelerin Erdoðan'ý karþýlarken "Hayýrlý olsun efendim, köþke hoþgeldiniz" dedikleri, Erdoðan'ýn ise yanýt olarak "Böyle kuru kuru olur mu yaa, en azýndan bir gasteci kesseydik" dediði ifade edildi. DESPODO Cümlelerin Türk toplumunun etik, örf ve adetlerine aykýrý algýlanabilecek bir anlayýþ ve anlamýn söz konusu olduðunu belirterek sýnýrlarýný zorlayan Savcý Yiðit, eleþtiri hakkýnýn sýnýrlarýnýn aþýldýðýný ve Erdoðan'ýn onur, þeref ve saygýnlýðýna saldýrýldýðýný ileri sürdü. Ýddianamede 'baþbakanýmýz' ifadesi Çizerler davanýn ilk duruþmasýnda hakim karþýsýna çýktý. Duruþmada söz alan çizerlerin avukatý Tora Pekin, müvekkillerine savcýlýk sorgusunda ihbardan söz edilmediðini ancak iddianamede sanki ihbardan haberleri varmýþ gibi söz edildiðini dile getirdi. Pekin, savcýnýn iddianamede Erdoðan'dan "baþbakanýmýz" ifadesiyle söz etmesinin tarafsýzlýðýn yitimi olduðunun altýný çizdi. 'Savcýnýn þuur altýndan þüpheliyim' Yazar-çizer Bahadýr Baruter "Suçlayan þahsýn þuur altýndan nasýl bir ifade yarattýðý aþikardýr. Savcýnýn bu þikayeti deðerlendirerek bu sürece yol açmasý, savcý beyin þuur altýndan da þüphe etmeme neden oluyor" dedi. Özer Aydoðan ise dergi kapaðýnýn ihbardaki gibi ucuz esprilerle çýkamayacaðýný, esprinin gazetecilerin mecazi bir dille kurban edilmesini konu aldýðýný ifade etti. Mahkeme dosyanýn incelemeye alýnmasý için duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. (Sendika.Org)

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 TWO TURKISH CARTOONISTS CHARGED WITH 'INSULTING' ERDOGAN FACE UP TO TWO YEARS IN PRISON Cartoonists Bahadir Baruter and Ozer Aydogan, from the Turkish satirical magazine Penguen, appeared in court last week charged with 'insulting' Turkish President Recep Tayyip Erdogan... The indictment relates to a cartoon placed on the front cover of the magazine last August, depicting the President meeting two officials outside his newly completed presidential palace... The cartoonists explained in court that the cartoon was making a comment on the victimization of journalists, the President replying to the greeting within the cartoon with "What a bland celebration. We could have at least sacrificed a journalist." The prosecutor alleged that the cartoon was insulting in that one of the men made a certain gesture implying Erdogan was gay, Baruter explaining that that was not the intention, stressing too the problematic nature of the fact that the law suit is predicated on the idea that being homosexual is insulting. Aydogan stated that the cartoon was simply a comment on the lack of press freedom in Turkey. The cartoonists now await the verdict to be given at the next hearing, on a date yet to be decided. Their court appearance follows the trial of cartoonist Musa Kart last year, who was cleared of such charges, and other similar cases brought to the courts by Erdogan prior to that, including one against Penguen magazine in 2006 when he sued for 40,000 Lira compensation over a cover depicting the then prime minister as various animals, published in support of the satirical magazines Cumhuriyet, and Evrensel, which had been targeted too. That case against Penguen was dismissed. Since being made President in August 2014, a recent article in Ileri Haber stated that at least 187 people have been investigated for insulting the president from August 2014 onwards; more than 70 people have been prosecuted. DESPODO In response to the last court case, involving cartoonist Musa Kart, the international cartooning community came together in support of Turkish cartoonists within the #ErdoganCaricature campaign, initiated by UK cartoonist Martin Rowson, in support of the right to free speech. It has been reported that the Penguen cartoonists could face prison sentences of 14 months to two years and four months. CRNI will continue to monitor and publicize the case, pursue further comment from the cartoonists, and - as usual - seek their advice on strategy and advocacy. (Sendika.Org) Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ DENÝZ DOKGÖZ KARÝKATÜR SERGÝSÝ Karikatürcü - Mimar Deniz Dokgöz'ün karikatürlerinden oluþan "Mimarikatür" isimli sergi, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'nde, Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði sergi programý kapsamýnda, 27 Þubat - 25 Mart 2015 tarihlerinde yer aldý... KARÝKATÜRCÜLER VE MÝZAHÇILAR ÝZMÝR KÝTAP FUARI'NDA BULUÞTULAR Bu yýl 20. yaþýný kutlayan Ýzmir Kitap Fuarý'ndaki karikatürcüler standý, mizah yazarlarý ve karikatürcülerin akýnýna uðradý. Etkinlere katýlmak için Ýstanbul'dan Ýzmir'e gelen karikatür sanatçýlarý Semih Poroy, Cihan Demirci ve Tayfun Akgül, karikatürcüler standýna misafir oldular. Mizah yazarlarý Ahmet Zeki Yeþil, Mukadder Özakman ve Ýbrahim Ormancý ise karikatürcüler standýnýn müdavimleri arasýndaydý. Ýzmirli karikatürcüler Mustafa Yýldýz, Ömer Çam, Sadýk Pala, Ýlker Nazcan, Serkan Demir, Cemal Ýlkbahar, Ayten Köse, Özge Ulu, Ýbrahim Ethem Aslan, Turan Ýyigün ve Halit Þekerci karikatürcüler standýnda yer alanlar arasýndaydý. Lütfü Çakýn ile Ozan Çavdar, karikatürcüler standýný ziyaret edenlerin portre karikatürlerini çizdiler. AYVALIK'TA KARÝKATÜR SERGÝSÝ Ýzmir Karikatürcüler Platformu (ÝZKAR), Ayvalýk Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde, 3 Mart 2015 tarihinde, "Madde Baðýmlýlýðý"na karþý karma karikatür sergisi açtý. Ayvalýk Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Serkan Kibar'ýn giriþimleriyle açýlan sergide, toplam 30 karikatür yer aldý. "KARAKATÜR" KARÝKATÜR SERGÝSÝ Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nce düzenlenen "Karakatür" isimli sergi, 4 Mart 2015 tarihinde, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'nde açýldý. "Karakatür" isimli sergide yer alan tüm eserler, siyah zemin üzerine çizilmiþti. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren sergide, yakýn zamanda yitirilen, Sezer Odabaþýoðlu'nun karikatürleri de yer aldý... KADINLAR GÜNÜ KARÝKATÜR SERGÝSÝ Karikatürcüler Derneði'nce düzenlenen, kadýnlara yönelik þiddeti ve kadýn sorunlarýný ele alan karma karikatür sergisi, Dünya Kadýnlar Günü nedeni ile, 8 Mart 2015 tarihinde, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi'nde açýldý... EKÝN KOLEJÝ ÖÐRENCÝLERÝ MÜZE'DE Ekin Koleji öðrencileri, Mart 2015 tarihleri arasýnda, resim öðretmenleri eþliðinde, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'ni ziyaret ettiler. KARÝKATÜR ATÖLYELERÝ DEVAM EDÝYOR Bayraklý Belediyesi'nin üç ayrý bölgede baþlatmýþ olduðu karikatür atölyeleri, Mustafa Yýldýz yönetiminde devam ediyor. Bayraklý Belediyesi Cengizhan Semti'nde devam eden karikatür atölyesinin konuk sanatçýsý Lütfü Çakýn oldu. Portre karikatür konusunda öðrencilere uygulamalý bilgiler veren Lütfü Çakýn, Bayraklý Belediyesi Cengizhan Semt Merkezi Sorumlusu Özlem Sönükler'in portresini çizerken, iþin püf noktalarýný öðrencilere anlattý. Atölye çalýþmalarýna katýlan çocuklara portre çizdiren Lütfü Çakýn, keyifli anlar yaþanmasýna neden oldu.

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ ÝLK VE ORTAOKULLAR ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI Gaziemir Uluslararasý Çocuk Þenliði kapsamýnda, Ýzmir'deki ilkokul ve ortaokullar arasýnda yapýlan karikatür yarýþmasý sonuçlandý. Niyazi Yoltaþ, Ayten Köse, Mustafa Bora, M. Ali Kaptý, Özhan Mercan ve Mustafa Yýldýz'dan oluþan karikatür yarýþmasýný seçici kurul üyeleri, 151 genç çizerin 164 karikatür ile katýldýðý yarýþmada dereceye girenleri þu þekilde belirledi: Ýlkokullar Arasý: Birinci Ödül: Akasya Tokmak., Ýkinci Ödül: Melissa Doða Çetinkaya., Üçüncü Ödül: Ayþenur Akkaya., Mansiyon Ödülleri: Irmak Bayar, Gülce Kurþun, Yasin Kürþat Arýn... Orta Okullar Arasý: Birinci Ödül: Aygül Armaðan., Ýkinci Ödül: Zeynep Gül., Üçüncü Ödül: Fatih M. Özçifçi., Mansiyon Ödülleri: Lidya Nur Karat, Fatma Berna Bülbül, Gülay Hüseyin... KARÝKATÜRÜN USTALARI NASREDDÝN HOCA ÝLE BULUÞTU Karabaðlar Belediye Baþkaný Muhittin Selvitopu, Mustafa Yýldýz, Ömer Çam, Lütfü Çakýn, Cemalettin Güzeloðlu, Ayten Köse, Mustafa Bora, Ercan Baysal ve Akademisyen Prof. Dr. Zafer Özden'den oluþan Ýzmirli karikatürcü ve mizahçýlar ile, Uzundere Rekreasyon Alaný'ný ziyaret etti. Karabaðlar Belediye Baþkaný Muhittin Selvitopu ve sanatçýlar, Uzundere Rekreasyon Alaný'nýndaki Nuh'un Gemisi ve Nasreddin Hoca heykelinin bulunduðu bölgede incelemelerde bulunup, yeni projeler hakkýnda sohbet ettiler. DOÐA DOSTU SERGÝ AÇILDI Ýzmir Kuþ Cennetini Koruma ve Güzelleþtirme Birliði (ÝZKUÞ) tarafýndan altý yýldýr düzenlenen "Ýzmir Kuþ Cenneti Ulusal Karikatür Yarýþmasý"nýn toplu sergisi, Konak Belediyesi'nin ev sahipliðinde açýldý. Konak Belediyesi "Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi"nde gerçekleþen açýlýþta, doðaseverler ile karikatüre gönül verenler bir araya geldi. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan ÝZKUÞ Yarýþmalar ve Sergi Sorumlusu Lütfü Daðtaþ, Ýzmir Kuþ Cenneti'nde doðal yaþamýn gelecekte de var olmasý için çaba gösterdiklerini belirtti. Lütfü Daðtaþ, bu yýl altýncýsý düzenlenen yarýþmanýn uluslararasý boyuta taþýnmasý gerektiðini dile getirdi... BAYRAKLI'NIN ÇOCUKLARINDAN KARÝKATÜR SERGÝSÝ Bayraklý Belediyesi Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan, Osmangazi, Yamanlar ve Cengizhan Mahalleri'nde açýlan karikatür kurslarýna, özellikle çocuklar yoðun ilgi gösteriyorlar. Kurs sorumlusu Mustafa Yýldýz'dan aldýklarý temel bilgileri kaðýda döken kursiyerler, ilk sergilerini "Yamanlar Semt Merkezi"nde açtýlar. Toplamda 80 çocuðun karikatür eðitimi aldýðý söyleyen Mustafa Yýldýz "Çocuklarýn tamamýna yakýný karikatür ile ilk kez tanýþýyorlar. Karikatür dersleri çocuklar ve benim için çok keyfili geçiyor" dedi...

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Tüm Þiddet Maðduru Kadýnlara Ýthafen Uluslararasý Karikatür Sergisi... "KADININ ÝNSAN HAKLARI" Tarsus Þelale Soroptimist Kulübü, vahþi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ýn son kez özgürce dolaþtýðý yerde, Tarsu AVM de karikatür sergisi açtý ve kadýna yönelik þiddete, çizgilerin diliyle tepki verdi... Prof. Dr. Halis Dokgöz düzenlemesi ile, Tarsus - Tarsu Alýþveriþ Merkezi'nde, 07 Mart 2015 tarihinde, tüm þiddet maðduru kadýnlara ithafen, "Kadýnýn Ýnsan Haklarý" konulu uluslararasý karikatür sergisi açýldý. 6 ülkeden 39 karikatürcü Sergiye Almanya, Belçika, Yunanistan, Norveç ve Kýbrýs gibi ülkelerden 39 karikatürcü katýldý. Sergiye katýlan karikatürcüler þunlardýr: Ahmet Ümit Akkoca, Ali Þur, Asaf Budak, Ayten Köse, Aziz Yavuzdoðan, Berna Yangýn, Birol Çün, Cem Koç, Cemalettin Güzeloðlu, Cihan Demirci, Coþkun Göle, Ekrem Kýlýç, Ercan Baysal, Erdoðan Karayel (Almanya), Faruk Karaçay, Firuz Kutal (Norveç), Grigoris Georgiou (Yunanistan), Hakan Bilgehan, Halis Dokgöz, Hayati Boyacýoðlu (Almanya), Hicabi Demirci, Hikmet Aksoy, Hilal Özcan, Hüseyin Çakmak (Kýbrýs), Ýsmail Doðan (Belçika), Mehmet Arslan, Mehmet Ali Kaptý, Mehmet Zeber, Menekþe Çam, Mete Arif Tokmak, Muhammet Þengöz, Mustafa Yýldýz, Nevzat Varhan, Nuray Çiftçi, Oðuz Gürel, Sait Munzur, Salih Kütükçü, Taner Özek, Valeri Kurtu (Almanya)... CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Homur Mizah ve Karikatür Grubu: "CUMHURBAÞKANINA HOMUR OKUMASINI ÖNERÝYORUZ" "Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, Ýslam Birliði Teþkilatý'nýn Ýstanbul'daki Toplantýsýnda Charlie Hebdo saldýrýsý sonrasý yapýlan eylemleri çifte standartlý bularak "Filistinli Karikatürcü Naci EL- Ali Londra'nýn ortasýnda katledildi. Kimse çýkýp sanata kurþun demedi" þeklinde açýklamada bulundu. Hâlbuki, Dünya kamuoyu Naci El - Ali adýný Mossad'ýn 1987 de Londra'da katlettiðinden beri tanýyor. Unutulmaz çizgi kahramaný Hanzala ile beraber baskýya, zulme ve emperyalizme karþý duruyor ve yaþatýyor. Charli Hebdo katliamýnýn da mizaha yapýlan bundan önceki saldýrýlarýn bir parçasý olduðunu Türkiye'de faili meçhule uðrayan Sabahattin Ali, 1978 de Faþistlerce kaçýrýlarak öldürülen Ýbrahim Güngör, Sivas'ta gericilerce yakýlan Asaf Koçak ile Londra'da Mossad tarafýndan öldürülen karikatürcü Naci El-Ali, Þili'de öldürülen Santiago Nattino'yu belirten basýn açýklamalarý katliamdan sonra Homur Mizah ve Karikatür Grubu'nun açýklamalarý ve Nasreddin Hocanýn Torunlarý imzasý ile karikatürcülerin Fransýz Büyükelçiliði önünde yaptýklarý basýn açýklamalarýnda görülüyor. Kaldý ki, Homur Mizah ve Karikatür Grubu olarak Naci El - Ali'nin katillerinin yakasýnda olduðumuzu, yaptýðýmýz yayýnlarla, sergilerle ve binin üstünde yarýþmacýnýn katýldýðý Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý ile tüm dünyaya duyurduk. Jüri'ye Türkiye'den seçkin isimlerin yaný sýra; Filistin hareketinin efsane ismi Leyla Halid, Ürdünlü çizer Nedal Hashem, Brezilya'dan Carlos Latuff gibi dostlarýmýz da bizimle olmuþtu " NEZÝH DANYAL KARÝKATÜR VAKFI NEZÝH DANYAL CARTOON FOUNDATION FECO-FRANCE Federation of Cartoonists Organisations - Section France

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 ZUNAR: MALAYSIAN CARTOONIST CHARGED WITH SEDITION OVER DRAWÝNGS CRITICISING GOVERNMENT A Malaysian cartoonist known for his satirical take on the nation s coalition government has been charged with nine counts of sedi- tion today, for posting tweets criticising the judiciary... Cartoonist Zunar, whose real name is Zulkiflee Anwar Alhaque, faces up to 43 years in prison if he is found guilty of all nine charges, under a sedition law established in the nation s colonial era, his lawyer said. Latheefa Koya, Zunar s lawyer, said following Zunar's hearing at Duta Court in Kuala Lumpur: "This is a record, being charged nine times and using the sedition law. It is excessive and targeted at silencing vocal critics." Sedition as defined by Malaysian law includes promoting hatred against the government, and the charges are symptomatic of the government s widening crackdown on opposition politicians and the media. Critics say the heavy-handed use of the law has stifled freedom of expression in Malaysia. On 10 February, Zunar posted nine tweets criticising the Malaysian justice system, after opposition leader Anwar Ibrahim began serving a 5-year prison sentence after losing his final appeal over a sodomy conviction. Anwars s arrest has been widely regarded as a politically motivated attempt to eliminate threats to the government, after his three-party political alliance made unprecedented gains in 2008 elections and further inroads in polls in The government s popularity has been waning since 2008, after more than five decades of unquestioned dominance, and Anwar's alliance was seen as the most real political threat to Prime Minister Najib Razak's National Front coalition. "The lackeys in black robes are proud of their sentencse. The rewards from the political masters must be plenty," Zunar wrote in one of the tweets. "Today Malaysia is seen as a country without law," read another. Zunar was released on bail last Friday, but was detained and questioned by police over a picture on Facebook showing Prime Minister Najib Razak in prison attire. Latheefa said the picture was posted on Zunar's fan club page and he had no knowledge of it. The cartoonist was released after a few hours. In the face of the charges against him, Zunar tweeted a new cartoon before he was released on bail vowing to "draw until the last drop of ink." The cartoon showed Zunar being cuffed and with a metal chain on his neck, but still drawing with a brush in his mouth. The Prime Minister said several years ago that the government would eventually abolish the Sedition Act, which was introduced in 1949 during British colonial rule, but backtracked after the 2013 elections. New York-based Human Rights Watch said the move against Zunar showed the government has "a newfound tendency to equate repression with effective governance." "Day by day, Malaysians are losing more and more of their rights and democracy at the hands of an increasingly oppressive government," it said in a statement. [Additional reporting by the Associated Press]

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ'NDEN "EVLERE SERVÝS ÖZEL KARÝKATÜR SERGÝSÝ" (Fena Mizah)14 Þubat Sevgililer Günü'nde, özel bir ev partisine katýlan Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker, ev sahiplerine büyük bir sürpriz yaptý. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara sayfasýnda yer alan habere göre (http://www.hurriyet.com.tr/ankara asp) Fox TV'nin Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt, Sevgililer Günü'nde eþine aldýðý çiçekle evine geldi. Ayný zamanda doðum günü olan Sedat beye de aslýnda eþi Havva haným evde 30 yakýn arkadaþýyla bir doðum günü partisi sürprizi hazýrlamýþtý. Partinin ikinci büyük sürprizini ise Sedat Bozkurt'un arkadaþlarýndan Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker yaptý. Metin Peker, edindiðimiz istihbarata göre, bazý dernek üyesi (isimleri bizde saklý karikatürcülere sipariþle çizdirdiði "Sedat Bozkurt portre çizimlerini" Ankara'da Kýzýlay'da sürekli çalýþtýðý ozalitçide özel olarak hazýrlatarak, kiþiye özel bir karikatür sergisi düzenleyip, "evlere servis özel karikatür sergisi"ni gerçekleþtiren ilk baþkan olarak Karikatürcüler Derneði tarihine adýný yazdýrdý... Olayýn duyulmasýyla karikatürcüler Facebook üzerinden yoðun tepkiler göstermeye baþladýlar. Kamu yararýna bir statüsü olan derneðin, kiþiye özel karikatür sergisi düzenlemesinin mantýðýný anlamaya çalýþan karikatürcüler, bu serginin yönetim kurulu kararýyla gerçekleþip gerçekleþmediðini, ozalitçide ki masraflarýn ne þekilde ve hangi maksatla karþýlandýðýný, derneðin hemen her sergisinin Karikatürcüler Derneði Web Sitesi'nden duyurulurken, bu kiþiye özel serginin neden gizli tutulduðunu soruyorlar... Dernek baþkanýnýnýn konu hakkýnda nasýl bir açýklama yapacaðý merakla bekleniyor... HRVATSKO DRUSTVO KARIKATURISTA THE CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION muratgook.blogspot.com

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE CARTOON& HUMOR NEWS INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- ÞAÝBELÝ SEÇÝMLE, TAÞIMA OYLARLA, HUZURLARINIZDA KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI METÝN PEKER... DERVÝÞ KERÝMOÐLU Bildiðiniz gibi, Karikatürcüler Derneði'nin 34. Genel Kurulu tertip edildi geçtiðimiz ay. Bi çok üye gibi ben de iþtirak ettim genel kurula. Fakat, her daim olduðu gibi ayný senaryoylan, ayný filimlen, ayný yönetmenlen karþýlaþtým. Karikatürcüler Derneði 34. Genel Kurulu'nda vasat bi film, vasat bi oyuncu kadrosu, ötobüslen getirtilen vasat bi figüran kadrosu, vasat bi dekor. Yine de, Metin Peker biradere baðlý figüranlarýn hakkýný vermek lazým. Olaðanüstü bi performans sergilediler genel kurulda. Canla baþla çalýþtýlar ve yine baþkan seçtiler Metin Peker biraderlerini. Helal olsun valla. Ne diyebiliriz ki? Önceki genel kurullarda olduðu gibi, 34. genel kurulun vamp artisti vede karakter baþrol oyuncusu Metin Peker biraderdi yine. Dublör kullanmadan müthiþ ve inanýlmaz roller gerçekleþtirdi. Genel kurula iþtirak eden herkezin elini sýktý ayrým yapmaksýzýn, hal hatýr sordu, yanak öptü, el öptü, etek öptü. Ýnanýlmazdý hakkaten. Alan Delon'a "Dur þurda mösyü" diyecek kadar bi karakter sergiledi. Genel kurulda biçok kiþiden sert eleþtiriler almasýna raðmen hiç renk vermedi Metin Peker birader. Beyazýt Öztürk'ün piskopat tiplemesi misali, ellerini sývazlayarak sabit bi noktaya baktý sürekli. Genel kurulda pek keyifliydi Metin Peker birader. Neden keyifli olmasýn ki? Karikatürcüler Derneði'ni yönetmede sýnýfta kalmýþ olmasýna raðmen, entrikalarla hala baþkan seçilebiliyo; Karikatürcüler Derneði'nin 4/3 oranýnda üyesi tarafýndan acýmasýzca eleþtirilmesine raðmen hiç oralý olmuyo; Karikatürcüler Derneði'nin bütçesini Ali Baba ve 40 Haramiler Hazinesi misali harcýyo, bu konuda kimseye hesap vermiyo, kimse de kendisinden hesap sormuyo; gerçek karikatürcüleri ekarte edip, karikatürcü olduklarý noter tastiði gerektiren kiþilerin þaibeli oylarýyla Karikatürcüler Derneði baþkanlýðý yapýyo; nerde bi lüks otel varsa orada "1 Nisan Þaka Geceleri" düzenliyo; ulusal veya uluslararasý karikatür yarýþmalarýnýn seçici kurullarýnda görevli olmamasýna raðmen seçici kurullara iþtirak edip biçok yarýþmacýnýn hakkýný gasp ediyo, kendisine muhalif olan karikatürcülerin eserlerini yýrtýp çöpe atýyo; Karikatürcüler Derneði genel kurullarýnda, dernek bütçesini keyfince kullanaraktan, Ankara'dan Ýstanbul'a Genel Kurul Turizmi tertipliyo. Daha ne yaziyim birader? Bu yazdýklarým buz daðýnýn ufak bi kýsmý. Tüm bunlara raðmen Metin Peker biraderin keyfi neden yerinde olmasýn ki? Keyfler þen ola Metin Peker birader. Þen ola düðün þen ola. Sonuç itibariylen, Karikatürcüler Derneði 34. Genel Kurulu, daha önceki genel kurullarda olduðu gibi, baþtan sona Metin Peker Show misali bi genel kurul oldu. Bu arada hakkýný yememek lazým Metin Peker biraderimizin. 34. genel kurul sonrasýnda, harbiden izaz ikram yapýldý üyelere, Armada Otel'de Yeni Raký ve Kavun ziyafeti verildi. Yarasýn birader. 34. genel kurul sonrasýnda biçok üyemiz "Yine ekarte edemedik þu Metin Peker biraderi" diye üzüldü. Üzüntüye ne gerek var ki? Henüz daha yolun baþýndayýz. Mücadelemiz devam ediyo ve etçek. Bi çoðumuz farketmedi belki, genel kurulda seçim kaybetmek, yönetim ve denetim kurullarýna girememek, pek bi anlam ifade etmiyo benim için. Çeþitli platforumlarda uzun bir süredir devam ettirdiðimiz mücadele semeresini vermiþtir. Karikatürcüler Derneði yönetimine seçilemesek bile, bugüne dek Metin Peker birader hakkýnda tek bi söz söylemeye cesaret edilemeyen, iki satýr yazý yazýlamayan dönemler gerilerde kaldý. Biçok karikatürcümüze can geldi, kan geldi, cesaret geldi. Metin Peker biraderimiz çeþitli iletiþim ortamlarýnda yazýyla, sözle, çizgiyle eleþtiriliyo artýk. Demek ki, bugüne dek yaptýðýmýz muhalefet fayda verdi. Biz de bunu istiyorduk zaten. Metin Peker biraderin figüranlarý, entrikalarý, haksýzlýklarý, sahtekarlýklarý varsa, bizlerin de düþüncelerimiz, kaðýdýmýz, kalemimiz, eleþtirilerimiz vardýr. Eleþtiri de bir mücadele þeklidir. Unutulmasýn ki, zaferler kolay kazanýlmaz. Zor ve yorucu mücadeleler gerekir. Deðerli biraderler, Küba'daki Batista Diktatörlüðü'nü yýkmak kolay mücadele ile olmamýþtýr; Rusya'daki Çarlýk Rejimi'ni yýkmak kolay mücadele ile olmamýþtýr; Ýspanya'daki Franko Diktatörlüðü'nü yýkmak kolay mücadele ile olmamýþtýr. Bu iþler dayanýþma ve örgütlenme ile gerçekleþmiþtir. Metin Peker biraderi de bu þekilde yeneceðiz. Bilinçle, mücadele ile, dayanýþma ile. Az biraz sabredin biraderler. (Yeni Akrep, Ocak 2008, Sayý: 65)

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

19 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 19 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 European Cartoon Gallery ROBERT ROUSSO [FRANCE] Personal Digital Cartoon Exhibition

20 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20 YIL - YEAR: 13 (MAYIS - MAY) SAYI - ISSUE: 126 CEMAL TUNCERÝ NÝN BÝR KARÝKATÜRÜ SEMBOLÝK KARÝKATÜR SERGÝSÝNDE YER ALDI... [23 Mart 2015 Lefkoþa] Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýsý Cemal Tunceri nin bir karikatürü, farklý ülkelerden bir grup karikatürcünün eseri ile birlikte, 17 Mart 2015 tarihinde, Polonya Parlamentosu Ýzleyici Locasý nda gerçekleþtirilen uluslararasý sembolik karikatür sergisinde yer aldý... Polonya nýn baþkenti Varþova da faaliyet gösteren Mutlu Mizah Partisi nin yöneticileri Szczepan Sadurski, Henryk Cebula ve Dariusz Pietrzak ýn öncülüðü ile, gökdelenlerin gereksizliðine dikkat çekmek amacýyla gerçekleþtirilen Mutlu Gökdelen! isimli uluslararasý sembolik karikatür sergisinde eserleri yer alan çizerler þunlardýr: Szczepan Sadurski, Dariusz Pietrzak, Slawomir Lizon, Stanislaw Kosciesza, Henryk Cebula (Polonya), Santosh Paliwal (Hindistan), Cemal Tunceri(Kuzey Kýbrýs), Lubomir Kothra (Slovakya), Aziz Yavuzdoðan (Türkiye), Doru Axinte (Romanya), Massimo Presciutti (Ýtalya), Mitya Kononov, Evgeny Kran, Sergey Artemenko (Rusya), Fawzy Morsy (Mýsýr), Arsen Gevorgyan (Ermenistan), Malgorzata Gnys Godard (Fransa), Newton Silva (Brezilya), Ana Pilipczuk (Arjantin), Redwan Al Ferekh (Lübnan), Leslie Tejlor (Macaristan), Peter Herl (Almanya). ULUSLARARASI TURÝZM KARÝKATÜRLERÝ INTERNATIONAL TOURISM CARTOONS Serpil Kar Karikatür Blog

5 Mart 2016 tarihinde, kulübümüz temsilen Adana ve Seyhan Soroptimist kulüplerince ortak hazırlanan Söyleşi etkinliğine katıldık.

5 Mart 2016 tarihinde, kulübümüz temsilen Adana ve Seyhan Soroptimist kulüplerince ortak hazırlanan Söyleşi etkinliğine katıldık. TARSUS ŞELALE SOROPTİMİST KULÜBÜ Kurucu Başkan: Nuray OKYAY Dernek kodu: 33025087 Başkan : Ünzile KÜÇÜKÖNER 2. Başkan : Elvan ALPALTAŞ Sekreter : Özdem BAHÇECİ Tarih : 31.03.2016 Muhasip Üye : Filiz ALPARSLAN

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Sayın Başkan, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Formal, male recipient, name unknown Formal, female recipient, name unknown

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe İngilizce Sayın Başkan, Dear Mr. President, Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili, Resmi,

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Formal Letter and E-mail Templates. (İş Mektubu ve E-posta şablonları)

Formal Letter and E-mail Templates. (İş Mektubu ve E-posta şablonları) Formal Letter and E-mail Templates (İş Mektubu ve E-posta şablonları) Mektuplar veya e-mailler, resmi (formal) ve resmi olmayan (informal) olarak iki gruba ayrılır. Bu ders materyalinin konusu, resmi (formal)

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR ÇİZGİLİ DÜNYA 2010, Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR KARİKATÜRLER: Hicabi Demirci BASKI VE CİLT: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 Organizer of the tournament: Chess Club IGMAN KONJIC Name of the tournament: 6th International Chess Tournament 6.

Detaylı

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler)

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler) ÖĞR. GÖR. DR. SELVİHAN KILIÇ ATEŞ Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Baskı Sanatları B. İLETİŞİM E- mail : selvihan@balikesir.edu.tr selvihankilic@gmail.com C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite,

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Personal Letter. Letter - Address. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Personal Letter. Letter - Address. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Address Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

MARMARA FORUM ALL PRESS TOTAL PRESS RELEASES

MARMARA FORUM ALL PRESS TOTAL PRESS RELEASES PUBLICITY OZ, the GREAT AND POWERFUL MOVIE PREMIERE SPONSORSHIP There was a huge PR coverage related with the event. There were 5 press releases made during the event, resulting in a total coverage of

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz TURKISH Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz Çalışma gelirinizi beyan etmenizi ve durumunuzdaki değişiklikleri bildirmenizi kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Kendi kendine beyan yöntemi

Detaylı