Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr."
  • Su Uzer
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokullannda, on lisans, lisans veya lisansustu ogretimi goren ogrencilerden, orgun egitim turi.ine devam eden ve maddi destege ihtiyacl olan engellilere, Yonetmelikle belirlenen adayhk ve seyilme ~artlanm yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr Egitim-ogretim doneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, Yonetmelikteki ~artlan ta~lyan ve bursiyer adayl olmak uzere muracaat eden ogrenciler arasmdan yeni bursiyerler seyilerek yardlmlmlz devam edecektir. Burs duyurumuz, devlet universitesi rektorlukleri ile bunyelerinde bulunan fakulte, enstitu, yuksekokul, konservatuar ve meslek yuksekokullanna yazlyla bildirilmek suretiyle yapllmakta, boylece ogrencilerinin haberdar edilmesi saglanmaktadu. Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. Bu nedenle, ba~vurular Kurumunuza yapl1mah, bunyenizde bulunan burs komisyonu tarafmdan ilk degerlendirmeye tabi tutulmah ve aday olabilecekler tespit edilerek tum be1geler Vakflmlz Genel Mudurli.igu'ne gonderilmelidir. "Tesyev Yuksek ogrenim Burslan Duyurusu" ile muracaat formu, Eyli.il 2012 ayl iyerisinde ilan tahtamzda yer almasl ve ogrencilerinizin haberdar edilmesi amaclyla ekte takdim edilmi~tir. Muracaatlara ait ilk degerlendirmenin yapllarak, aday ogrencilerinize ait muracaat formu ve duyuruda belirtilen eklerinin, en gey 31 Ekim 2012 tarihine kadar, Vakflmlza gonderilmesini rica eder, ~imdiden te~ekkurlerimizi sunanz. Saygllanmlzla, A..~ vu tj'd A ( JOCA6MER Kurulu Ba~kam Ekleri: I.Burs duyurusu 2.Muracaat formu Ha1tat Hallm Sok No13 Kat3 Balmumcu Be$Jkta$iiSTANBUL III T ! (PBX). F n f wvvw.tesyev.org

2 TURKivE ENGELLiLER SPOR VARDIM ve EGiTiM VAKFI VUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU VakflmlZ, Devlet iiniversitesi biinyesinde yer alan fakiilte, enstitii, yiiksekokul, konservatuar veya meslek yiiksekokulunda on Iisans, lisans veya lisansiistii ogrenimi goren, Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda~l, Atatiirk ilke ve devrimlerine bagh, milli duygulara sahip, saglam karakterli, giivenilir, ba~anh, % 40 ve iizeri derecede engelli ogrencilere, yonetmelikle belirlenen adayhk ve se<;ilme ~artlanlll yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadlr. Bursiyerlerin belirlenmesi ve se<;iminde, ailenin ekonomik durumu, karde~ ve okuyan karde~ sayisi, banmlan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile ogrenim goriilen okul veya slmf, giri~ puam, okulun giri~ taban-tavan puam, ogrenim siiresince alman dersler, notlar ve genel not ortalamasl ile kame gibi ba~an durumunu belirleyici unsurlar etkendir. Burslar her Yllm Ekim ayi ile bir sonraki yilm Haziran ayi (dahil) arasmda ge<;en 9 ayhk ogretim siiresince Odenmekte, diger aylarda odeme yapilmamaktadlr. TESVEV'in gerekli mali kaynaga sahip olmasl ve aynca bursiyerin ba~ar1slzhgl veya maddi durumunda diizelme gibi burs odemesine mani bir durumunun ortaya <;Ikmamasl halinde, kaylth olunan ogretim kurumunun ogretim programml kapsayan siire tamamlanmcaya kadar burs yardlmlmlz devam etmektedir. TESYEV bursu kar~lhkslzdlr. Ancak, ger<;eklerin saklanmasl, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyaci olan ba~ka birinin burs almasma mani olarak, hakslz gelir elde edenlere yapilan burs Odemeleri yasal faiziyle birlikte geri almmaktadrr. Bu nedenle burs odemesine ba~lanmadan once, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasmm kurallarml ve miieyyidelerini kabul ettigine dair bir taahhiitname almmaktadlr. Bursiyer adaylannm ba~vuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalanndaki bilgilerin dogrulugu, diger vakif, demek, vs. kurumlardan burs ahp almadlgl hususlan ara~tlfllmakta, okullardan bilgi almmaktadlr. BURSivER ADAVI OLABiLMEK i<;in; l.mal varhgl ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiya<; duyulmah, kazan<; getiren herhangi bir i~te <;ah~lyor olunmamah, herhangi bir kamu veya ozel kurumdan maa~ veya iicret almmamah, herhangi bir mal varhgl ve geliri bulunmamahdlr. 2.Vakflmlz dl~mda bir ba~ka kurumdan burs almmamahdlr (ogrenim ve har<;kredisi almabilir). 3.brgiin egitim tiiriine devam edilmelidir (A<;lk ogretim, dl~andan egitim, yaygm egitim ogrencileri burs uygulamasl dl~mdadlr). 4.Yiiksek ogrenim ogrencileri kaylt olduklan yil ba~vuruda bulunmah veya ara smjf1ardan ba~vuru yaplyor ise son smlfta okuyor olmamahdlr ( Meslek yiiksekokullannm ikinci slmf on lisans ogrencileri hari<;). BURS BA~VURUSUNUN ZAMANI VE ~EKLi: Burs miiracaatj, devam edilen ogretim kurumunun kendi biinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapilmahdrr. Ba~vuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), biirosundan veya duyuru yapllan ogretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve dogru olarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 24 Ekim 2012 tarihine kadar ogretim kurumuna teslim edilmelidir. Ba~vuru formuna a~aglda belirtilen belgeler eklenmelidir; 1.4 adet fotograf 2.Niifus ciizdam fotokopisi 3.Vukuath niifus kaylt omegi 4.Ad1i sicil kaydl 5.ikametgah kagldl (Ailenin kaylth bulundugu yerden almml~) 6.Devlet Hastanesinden almml~, engel % sini belli eden saghk raporu 7.Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkul olup olmadlgma dair Tapu Sicil Miidiirliigiinden almacak beige 8.Varsa anne, baba veya ogrenciye ait ye~il kart fotokopisi veya sosyal yardlmla~ma ve dayam~ma vakfmdan ahnml~ gelir tespiti belgesi. 9.Anne ve babaya ait maa~ veya iicret bordrosu 10.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi 11.bgrenci olan karde~i var ise ogrenci belgesi 12.Yiiksek ogrenimine yeni kaylt yaptlrml~ miiracaatyl1ar iyin bss sonuy belgesinin bir omegi ve kaydolunan ogretim kurumunu ve smlfml gosteren ogrenci belgesi 13.Ara slmfta okuyan muracaat<;llar i<;in ogrenim suresince aldlklan dersleri, notlan ve genel not ortalamasml gosteren not dokiimii belgesi ve Ust smlfa kaydo1dugunu gosteren ogrenci belgesi 14.i~ bankasl hesap cilzdanmm fotokopisi

3 ",?OR Y4o\' ~t (.;"\ ;,..~ i.~~ 4'" 0... :'~ TESYEV FOTOGRAF TURKivE ENGELLiLER SPOR VARDIM VE EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi TANITIM VE BASVURU FORMU OONEMi: OGRENCiNiN; T.e. Kimlik No'su Ad1, Soyad1 Dogum tarihi (gun, ay, yl1) Dogum yeri ( ilye, il ) Uyrugu Cinsiyeti Medeni Hali Engel durumu ve derecesi Engeli ile ilgili kulland1g1 cihaz var m1? Var ise ne oldugu Son bitirilen okulun ad1 ve bitirme y1h Ogrenime devam edilen universite Fakultesi, Bolumu, Sm1f1,Ogrenci Numaras1 Okulun bulundugu il,ilye OSS Y1h, Puam ve Puan turu FakUltel BolUme giri~ S1raS1(kay ki~i arasmdan) Ogrenim s1rasmda kalman yer Diger ise ay1klama Aile i1e beraber Yurtta Diger BABASININ; Ad1, Dogum tarihi Ogrenim durumu, Meslegi Hayatta olup olmad1g1 i~durumu <::ah~1yorsai~yeri Emekli mi? Emekli ise son gorevi ANNESiNiN; Ad1, Dogum tarihi Ogrenim durumu, Meslegi Hayatta olup olmad1g1 i~durumu <::ah~1yorsai~yeri Emekli mi? Emekli ise son gorevi \:all~lyor \:all~lyor HaYlr \:all~mlyor HaYlr \:all~mlyor

4 AiLEVi DURUMU; Anne - Baba ayn mi? Beraber oturdugunuz fertlerin sayisi Ailenin bakmakla ytiktimw oldugu yakmlan var mi? Karde~ saylsl, Adlan, Ya~lan, Ogrenim durumlan (Mezun/Ogrenci) ileti~im BiLGiLERi; Ogrenim sirasmda kaldigmiz ikametgah Adresiniz ve sabit telefon no Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no adresi (zorunlu) Cep Telefonlan Kendisi Annesi Babasl HakkmIzda referans (bilgi) verebilecek ki~iler (zorunlu) Adl Soyadl Telefon Adl Soyadl Telefon MALi DURUM BiLGiLERi; Ailenin oturdugu ev kendilerine mi ait? Aileye ait ise degeri, Kira ise kira tutan Aileye ait diger gayrimenkuller ve degeri Aileye Ait Otomobil Var mi? Var ise Modeli ve YIh Babanm ayhk net geliri ( Vefat etmi~ ise baglanan ayhk geliri ) Annenin ayhk net geliri ( Vefat etmi~ ise baglanan ayhk geliri ) Ailenin ba~ka geliri var ml? Varsa miktan ve ne geliri oldugu Aile herhangi bir kurum veya ~ahistan yardim ahyor mu? Ahyorsa kurumun adl ve tutan Burs talep eden ogrencinin herhangi bir ~ahsi geliri var mi, ucret, oztirlti ayhgi, burs veya kredi ahyor mu? ise aylklama Ogrenim suasmda kalman yer ic;in kira odeniyor mu? Odeniyorsa tutan HaYlr HaYlr Haytr

5 niger BiLGiLERi; Hobileriniz Son okudugunuz kitap ve yazan Spor yaplyor illusunuz, dereceleriniz var illl? Sosyal faaliyetleriniz nelerdir? VakflilllZ hakkmda neler biliyorsunuz Vakflmlzm faaliyetlerine ne kadar zaman. AYlrabilirsiniz?. Burs ba~vurusunda bulunan ogrencilerin i~bankasmda hesap a~tlrml~ olmalan gereklidir. Hesap numarastnm ogrenci adma olmasl, okunakli ve dogru olarak yazlimasl ve hesap cuzdanmm fotokopisinin bu forma eklenmesi gerekmektedir. (Hesap numarasl bildirmemek ba~kasmm adma ya da yanli~ hesap numarasl bildirmek elenme ve bursun kesilme nedenidir. Yanli~ bildirimden dogacak sonu~lann sorumlulugu ogrenciye aittir.) Banka Adl i~bankasl ~ube Adl ~ube Kodu Hesap No IBAN No Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdigim butun bilgilerin dogrulugunu, ekindeki belgelerin ger~egi yanslttlgml, yanli~, eksik, yalan beyan verdigim veya burs aldlglm surece burs ko~ullanna aykln hareket ettigim tespit edildigi takdirde hakklmda yapllacak her turlu i~lemin sorumlulugunu ve bu hallerde bursumun kesilmesini, taraflma odenen burslann tamammm da yasal faiziyle birlikte geri almmasml kabul ve beyan ediyorum. Ogrencinin Adl Soyadl: Tarih: imza: MOracaat Formuna Eklenecek Belgeler~ 1. 4 adet fotograf 2. NOfus cozdani fotokopisi 3. Vukuath nofus kaylt ornegi 4. Adli sicil kaydl 5. ikametgah kagldl (Ailenin kayltl1 bulundugu verden almml?) 6. Devlet Hastanesinden almmt?, engel % sini belli eden sagltk raporu 7. Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkul olup olmadlgma dair Tapu Sicil MOdOrlOgOnden altnacak beige 8. Varsa anne, baba veya ogrenciye ait ye?il kart fotokopisi veya sosyal yardlmla?ma ve dayanl?ma vakfmdan almml? gelir tespiti belgesi. 9. Anne ve babaya ait maa? veya Ocret bordrosu 10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi 11. Ogrenci olan karde?i var ise ogrenci belgesi 12. YOksek ogrenimine yeni kaylt yaptlrml? moracaat~llar i~in OSS sonu~ belgesinin bir ornegi ve kaydolunan ogretim kurumunu ve slnlfml gosteren ogrenci belgesi 13. Ara smlfta okuyan moracaat~llar i~in ogrenim soresince aldlklan dersleri, notlan ve genel not ortalamasml gosteren not dokomo belgesi ve Ost slnlfa kaydoldugunu gosteren ogrenci belgesi 14. i? Bankast hesap cozdanintn fotokopisi Not: Form eksiksiz ve dogru bir ~ekildedoldurulmahdlr. Aksi takdirde degerlendirmeye ahnmayacaktlr.

6 TAAHHOTNAME Tiirkiye Engelliler Spor Yardlm ve Egitim Vakfl (TESYEV)'na egitim bursu almak lizere mliracaatta bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafmdan ilan edilen Burs Yonetmeligi Esaslanm ve burs duyurusunu okudum I okuttum. Bursiyer olarak se9ilmem halinde, soz konusu esaslar dogrultusunda; * Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafmdan talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanmda, eksiksiz ve dogru olarak verecegimi veya verilmesini saglayacaglml, * Gegerli bir mazeretim olmadlgl miiddetge, TESYEV tarafmdan diizenlenecek ve davet edilecegim tamtlcl, egitici ve sosyal faaliyetlere katdmayi, bilgi ve becerim olyiisiinde bu faaliyete katkida bulunmayi, * Burs almama esas te~kil eden ve miiracaat formumda beyan ettigim, egitim, maddi ve sosyal durumumda veya adreslerimde herhangi bir degi~iklik olmasl halinde TESYEV'e derhal yazdi olarak bildirimde bulunmayi, * Ogretim Kurumundaki tutum ve davram~lanm ile not durumumun TESYEV tarafmdan takip edilmesini, * Bursiyer veya aile olarak yukandaki maddelerde belirtilen hususlann aksine bir davranl~lmlzm TESYEV tarafmdan tespit edilmesi veya Yonetmelik hiikiimleri gergevesinde bursun devamma mani bir durumun ortaya ylkmasl halinde bursun kesilmesini ve bir daha odeme yapllmamasml, * Miiracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafmdan daha soma istenecek bilgi ve belgelerin gergegi yansltmadlgl, yalan beyanda bulunuldugu veya burs verilmesine mani bir durumun taraflmca gizlendigi tespit edildiginde, bursun derhal kesilmesini ve aynca, ba~langlcmdan itibaren TESYEV'den alml~ oldugum bursun tamammm, yasal faiziyle birlikte geri ahnmasml, Pe~inen kabul, beyan ve taahhiit ederim. Tarih././. BURSiYERiN Adl, soyadl Adresi Adresi Ogretim Kurumu imzasl

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org HACı ÖMER SABANCı VAKFı SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org SaYı: BRS/Gn-14/

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Kırtasiye yardımı isteğinde bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle

Detaylı

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır.

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır. .../.../201 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun. /../.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ

SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli ikiz, üçüz, dördüz gençlerin öğrenimleri (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) süresince

Detaylı

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1 : AMAÇ Bu yönetmelik, Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU www.karamanfen.meb.k12.tr/ Telefon: 0338 2280236 Faks: 0338 2280238 Adres:

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrencilerin kesin kayıt işleminden

Detaylı

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI Kurumca memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmektedir. Burs nedir? Yurt

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J&

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J& l.u. "S C K SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI Genel Saglik Sigortasi Genel Mudurlugu Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu IQ./O212Q12 GENELGE 2012/.J& Yol ve giindelik

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 öğretim yılında yurt dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, dikey geçiş, yatay geçiş, ara sınıf, özel

Detaylı

2015 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu

2015 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu T.C. BAŞBAKANLIK 2015 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA GENEL BİLGİLER: Vakıflar Genel Müdürlüğünce,

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

Üniversitemizde kayıtlar 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversitemizde kayıtlar 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 06 Kasım 2014 Sevgili Öğrencimiz; 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı itibariyle Üniversitemiz DENİZCİLİK FAKÜLTESİ nde DGS Ek Yerleştirme ile, Yükseköğrenim görme hakkını kazandığınız için sizi en içten sevgilerimle

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU 1 BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER Sayın Veli, öğrencinizin

Detaylı

BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR. Burs nedir? Burstan yararlanacak öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR. Burs nedir? Burstan yararlanacak öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR Kurum T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi*, yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ PANSİYONU BAŞVURU BİLGİ FORMU

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ PANSİYONU BAŞVURU BİLGİ FORMU (Pansiyon Müracaat Dilekçesi) YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Okulunuzun./.. Sınıfı,.. nolu. nın velisiyim. Çocuğumun okulunuz pansiyonunda Parasız / Paralı yatılı olarak kalmasını istiyorum. Gereğini

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı