BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

2 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. 1

3 2

4 SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, Belediye meclisleri o kentin yerel parlamentosudur. Bu çerçevede belediye meclis üyeliği büyük bir sorumluluk gerektirir. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra bu meclisimiz ikinci görev yılını baģarıyla tamamlamıģtır. Belediye meclisimizin tüm üyelerini yürekten kutluyorum. Elbette, bu çalıģma yılında bizi en çok üzen olay, meclis üyemiz Doğu CoĢkunfırat ın ani ölümüydü. Acımızı bir nebze olsun hafifleten ise merhum Doğu CoĢkunfırat ın anısını yaģatmak için adının bir parka verilmesi teklifinin bu mecliste oybirliği ile karara bağlanmasıdır. Merhum Doğu CoĢkunfırat ı saygıyla anarken, meclisimizin tüm üyelerine de Ģükranlarımı sunuyorum Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesinde; Belediye baģkanı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluģ ve iģletmeler ile belediye ortaklıklarına iliģkin bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye baģkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığı na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır denilmektedir. Söz konusu yasal hükümleri yerine getirmek bildiğiniz üzere bir zorunluluktur. Ġdaremizce ortaya konulan politika, hedef ve amaçlar ile sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanımı temel alınarak, 2010 yılı faaliyetleri birim bazında gerçekleģtirilmiģtir. Belediye meclisimizin saygın üyeleri olarak sizlerin denetim görevinizi objektif yapabilmeniz, meclis kararlarımızın gerçekleģme oranını iyi analiz edebilmeniz, toplamında kurumumuz çalıģmaları hakkında tam bilgi sahibi olmanız amacıyla titizlikle hazırlanmıģtır. Geçen yıl olduğu gibi bu faaliyet raporumuz da web sitemizde yayınlanarak Bakırköylü yurttaģlarımızın da bilgisine sunulacaktır. Meclis üyesi değerli arkadaģlarım, Belediye meclisleri o kentin yerel parlamentosudur derken, yerel demokrasiye vurgu yapmak istemiģtim. Bir ülkenin demokratikleģmesi yerelden merkeze doğru geliģtiği sürece anlam kazanır. Bu bağlamda yerel yönetimler olarak çok büyük görev ve sorumluluklarımız vardır. Demokrasinin sadece seçimler olarak düģünülmesi gerekir. Bir ülkede seçimlerin yapılıyor olması, tek baģına, o ülkede demokrasi olduğunun kanıtı olamaz. Çünkü yurttaģlarımızın medeni ve siyasi haklarının yanında yine insan olmaktan ve bir toplum içinde yaģamaktan kaynaklı ekonomik ve sosyal hakları vardır. Ancak herkesin bu hakları kullanabildiği bir toplum gerçekten eģitliği barındıran ve insanların özgür oldukları bir toplum olabilir. YurttaĢlarımızın çabuk ulaģılabildiği yerel yönetim doğaldır ki halka merkezi yönetimden daha yakındır. Ancak yakınlık, engellisinden yaģlısına, dezavantajlı gruplardan o kentte yaģayan tüm yurttaģlarımızın sosyal gereksinimlerini giderecek bir hizmet anlayıģı ile birleģirse anlamlı olur. Saygı değer meclis üyeleri ġunu açıklıkla ifade edeyim ki, faaliyet raporumuzda da okuyacağınız gibi, sosyal projelerimizden her geçen yıl daha çok yurttaģımızın yararlanması yanında bu projelerimizi yeni projelerimizle çoğaltarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetlerin sunumunda, örnek belediyecilik anlayıģı ile ihtiyaç ve özlemlerini temel aldığımız, çalıģanıyla, emeklisiyle, genciyle, yaģlısıyla, engellisiyle, yoksuluyla, kimsesiziyle, emeği ve onuru korunmuģ Bakırköylü tüm yurttaģlarımızı hizmet ve hak eģitliği Ģemsiyesi altında toplamayı bir zorunluluk olarak görüyorum. En büyük sorunumuz ise, eğitim, kültür, ticaret ve turizm açısından bir merkez olan ilçemizde, bu özelliklerinin doğal sonucu olarak gündüz ve gece nüfusu arasındaki büyük farktır. Değerli meclis üyesi arkadaģlarıma, baģkan yardımcılarıma, danıģmanlarıma, birim müdürlerime, memurundan iģçisine tüm belediye çalıģanlarına teģekkürlerimi ifade ederek, hepinize saygılar sunarım. AteĢ ÜNALERZEN Bakırköy Belediye BaĢkanı 3

5 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon... 7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme Öneriler

6 GENEL BİLGİLER 5

7 Ġlçemizin nüfusu, 2007 yılı nüfus sayımında kadın ve erkek toplam olarak tespit edilmiģtir. KomĢu ilçelerin merkezi konumunda bulunmasından dolayı gündüz nüfusunun, 1, 5 2 milyona kadar arttığı gözlenmektedir. Bakırköy Ġlçesi, Ġstanbul un batı yakasında kurulmuģ, Ġstanbul un ve Türkiye mizin önemli ilçelerindendir. Ġlçenin doğusunda Zeytinburnu, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Güngören ve Bahçelievler ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. Bu sınırlar içerisinde Bakırköy ilçesi, 35 km² alana kuruludur. Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçeleri, 1992 yılında Bakırköy den ayrılarak ilçe olmuģlardır ye kadar Zeytinburnu, 1989 a kadar Küçükçekmece ve Avcılar ilçeleri de Bakırköy e bağlıydı. Ġstanbul un eski ilçelerinden olan Bakırköy; Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Zeytinlik, YeĢilköy, YeĢilyurt, Ataköy 2 5. Kısım, Ataköy Kısım, Ataköy 1. kısım ve Ataköy Kısım, Cevizlik, Basınköy, ġenlikköy ve Sakızağacı mahallelerinden oluģur. Ġlçemiz, Marmara iklimi etkisi altındadır. Bakırköy ün yayıldığı plato, düz ve hafif dalgalı bir yüzey oluģturup, aģınımla önemli ölçüde taģınmıģtır. Plato, aģınma oluklarıyla birkaç bölüme ayrılmıģ olmasına rağmen, vadi oluģumları son derece önemsizdir. Ġlçenin Marmara Denizi ne olan kıyıları, fazla engebeli değildir. Genel görünüm, geniģ koylar ve burunlar Ģeklindedir. Çırpıcı, ÇavuĢpaĢa ve Uzundere nin aktığı kıyı alanları, alüvyonlara dolmuģtur. Sakızağacı ve Bakırköy burnunda ise dalgaların etkisiyle aģınan falezler ve bunların önünde aģınma düzlükleri görülür. Bakırköy ün Marmara Denizi ne olan kıyıları, Florya kıyıları dıģında, geniģ bir yerleģme alanının kıyısı durumuna dönüģmüģtür. Ġlçemizde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Devlet Hastanesi, Lepra Hastanesi, Bakırköy S.S.K.Doğumevi, S.S.K.Kurum Dispanseri, Merkez Sağlık Ocağı, Kızılay Dispanseri bulunmaktadır. Ġlçemiz sınırları içerisinde Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, 3 meslek lisesi, 32 ilköğretim okulu, 18 özel ve resmi lise, 5 azınlık okulu olmak üzere toplam 59 okulda eğitim ve öğretim hizmetleri huzur ve güven ortamı içerisinde verilmektedir. 18 Amatör Spor Klübünün bulunduğu ilçemizde bu kulüplere sürekli destek sağlanmaktadır. Plajları, kıyı kahveleri, gezinti yerleri ile yöre halkına hizmet Florya, YeĢilköy, YeĢilyurt ve Ataköy ün önemli bir yeri vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün buyruğu ile kurulmuģ olan Florya Atatürk Ormanı, doğal güzelliğinin yanında önemli oksijen kaynağıdır. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaģımı açısından Türkiye nin en zengin ulaģımına sahip Bakırköy, uluslararası havacılık alanında faaliyet gösteren Atatürk Havalimanı ile büyük bir turizm potansiyeline de sahiptir. Kültür merkezleri, sosyal hizmet alanları, beģ yıldızlı oteller, dünya standartlarında büyük alıģveriģ merkezleri ile Bakırköy, turizme yönlendirilmektedir. Ġlçe sınırları içinde yer alan Veliefendi Hipodromu, Türkiye'nin en eski ve en büyük hipodromudur kiģilik tribün kapasitesine sahip hipodrom, 1900 metre uzunluğunda ve 20 metre geniģliğinde kum piste, 2000 metre uzunluğunda ve 40 metre geniģliğinde çim piste, 170 metre uzunluğunda 15 metre geniģliğinde antrenman pistine sahiptir. 625 dönüm arazi üzerine kuruludur. Ġlçemiz sosyal yönden oldukça zengin olup, imar yönünden de ülkemizin birçok yerleģim yerinden daha iyi Ģartlara sahip altyapı sorunları giderilmiģ çağdaģ bir yerleģim yeri görünümündedir. 6

8 A- Misyon ve Vizyon Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda, misyon bildirimi için cevaplanması gereken konular tespit edilerek Bakırköy Belediyesi nin misyonu oluģturulmuģtur. Bakırköy Belediyesi nin Misyonu; Bakırköy deki kiģi ve kuruluģlara yönelik, baģta eğitim, sağlık, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; turistik yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve Bakırköy ün refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon bildirimi ise, Belediyemizin ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğimizin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon kavramı, birçok iģlevi yerine getiren önemli bir role sahiptir. Öncelikle vizyon bildirimi Belediyemizin ulaģmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bakırköy Belediyesinin hedefi; çağdaģ, insan odaklı hizmet sunan, halk ve sivil toplum kuruluģlarıyla bütünleģmiģ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, sosyal belediyecilik ilkesinden hareket eden, geleceğe yönelik çalıģmaları esas alan, ihtiyaçlara duyarlı, her türlü olumsuzluğu bertaraf edecek alternatifler üreten ve temel sloganı olan Bakırköy de Geri DönüĢ Yok ilkesini benimsemiģ bir kuruluģ olmaktır. Bu amaçla; Demokrasi ve insan haklarını konusunda çok daha duyarlı, KiĢi baģı daha fazla yeģil alan, KiĢi baģı daha fazla sanat ve kültürel faaliyetler, Sağlıkta Dünya Sağlık Örgütü nün standartlarını yakalayan, Kent yaģayanı Dünya standardında eğitim düzeyine ulaģmıģ, Eğitimli, mesleki bilgisi üst seviyede, yeterli sayıda, görevine bağlı, etik Ģartlara sahip, güler yüzlü hizmete odaklanmıģ personelin katkılarıyla, Yeterli hizmet ve araç ekipman parkına sahip, Birimler arasında koordinasyonu sağlamıģ uyumlu ve sağlıklı iģleyen hiyerarģik yapıda, bir Bakırköy Belediyesi hedeflenmiģtir. Bu ifade, bir yandan çalıģanları ve karar alıcıları ilerlemeye teģvik etmesi diğer yandan da ulaģılabilir olması amacıyla Vizyon Bildirimi aģağıdaki Ģekilde oluģturulmuģtur. HĠZMET KALĠTESĠNDE GERĠ DÖNÜġ OLMADAN, EN ĠYĠ HĠZMETĠ VEREN VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA YOLUNDA LĠDERLĠĞĠ KABUL EDĠLEN BĠR KURULUġ OLMAKTIR. 7

9 Bakırköy Belediye BaĢkanlığı olarak üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek ve vizyonunu gerçekleģtirmek için gözeteceğimiz temel değerler Ģunlardır: Tarafsızlık; Belediyemizin faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara eģit mesafede yaklaģılması ve her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır. ġeffaflık ve Hesap Verebilirlik; Belediyemiz faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olunmasıdır. Etkinlik; faaliyetlerimizin fayda/maliyet yaklaģımı göz önünde tutularak yürütülmesi ve nitelikli uzman personel ile yürütülmesidir. Katılımcılık; düzenlemelerin/faaliyetlerin oluģturulması ve uygulanması süreçlerinde ilgili tarafların görüģlerine önem verilmesidir. ĠĢbirliği; ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluģlarla yakın iģbirliği ve dayanıģma içinde çalıģılmasıdır. Profesyonellik; hedeflerimize ulaģmada kamu çıkarlarının gözetilmesi, sorumluluğu üstlenmesi ve hesap verme mesuliyetini kabul etmesidir. VatandaĢ Odaklı Hizmet AnlayıĢı; vatandaģların hizmetler hakkında bilinçlendirilmesi, gelen öneri ve ġikayetler doğrultusunda düzenleme ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. Saygı; faaliyet alanlarımızla ilgili tüm taraflara karģı saygılı, adil, anlayıģlı ve ağırbaģlı davranılması, farklı düģünce ve görüģlere değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilmesidir. Sosyal Belediyecilik; ĠĢsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanıģma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalıģmaların gerçekleģtirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet kavramını güçlendirmeye yönelik olarak çalıģmalar yapılmasıdır. 8

10 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kamu Yönetimi Reformu çalıģmaları çerçevesinde çıkartılan 5393 ve 5216 sayılı kanunlarla birlikte belediyelerin görevleri, 5393 Sayılı Kanun un 14 üncü ve 5216 Sayılı Kanun un 7 nci maddeleriyle düzenlenmiģtir. Belediyelerin yetki ve imtiyazları ise yine 5393 Sayılı Kanun un 15 inci maddesi ve 5216 Sayılı Kanun un 10 uncu ve 11 inci maddeleri ile düzenlenmiģtir. Bu hükümlere dayanarak Bakırköy Belediyesi nin yasal yükümlülükleri Tablo 1 de ve yetki ve imtiyazları ise Tablo 2 de özetlenmiģtir. Tablo 1: Bakırköy Belediyesinin Yasal Yükümlülükleri Sıra Yasal Yükümlülükler Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun 1. Ġmar X 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri X 3. Kent Bilgi Sistemleri X 4. Çevre ve çevre sağlığı X 5. Temizlik ve katı atık X 6. Zabıta X 7. Acil yardım X 8. Kurtarma X 9. Ambulans X 10. Ağaçlandırma X 11. Park ve yeģil alanlar X 12. Konut X 13. Kültür ve sanat X 14. Turizm ve tanıtım X 15. Gençlik ve spor X 16. Sosyal hizmet ve yardım X 17. Nikah X 18. Meslek ve beceri kazandırma X 19. Ekonomi ve ticaretin geliģmesi X 20. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri X 21. Okul binalarının inģaatı, bakım ve onarımı ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları X 22. Sağlıkla ilgili tesis açma ve iģletme X 23. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak ve bu amaçla bakım ve onarım yapılması ile korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inģaası X 9

11 Tablo-2: Bakırköy Belediyesinin Yetki ve Ġmtiyazları Sıra YETKĠ VE ĠMTĠYAZLAR Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun 1. Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak X 2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek X 3. Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek X 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı X alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak 5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya X iģlettirmek. 6. Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. X 7. Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak X tesis etmek. 8. Borç almak, bağıģ kabul etmek. X 9. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. X 10. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. X 11. Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri X alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. 12. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. X 13. Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. X 10

12 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Misyon ve Vizyonu Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye BaĢkanına bağlı olarak çalıģır. BaĢkanlık Makamının direktifleri uyarınca DanıĢmanlık, Protokol iģleri, Üniteler ve Kurumlar arası iliģkiler, yazıģmalar, günlük çalıģma programının düzenlenmesi görevini yürütür. Müdürlüğün Yetki, Görev Ve Sorumlulukları a) Kararlara uyma, b) Belediye BaĢkanlığı yönetin ve ilkelerini uygulama, c) ÇalıĢma ortamını izleme, analiz etme, ilgililere aktarma, d) Organizasyon ve faaliyetleri yürütme, e) Koordineyi sağlama, iletiģim kurma, f) Programlama ve denetleme, g) ĠĢleri ve çalıģma yöntemlerini geliģtirme, ileriye götürme, h) Çevreyle iyi iletiģim kurma, organize iliģkilerini yürütme, i) Bilgi ve tecrübeyi biriktirme, koruma, j) Personel arasındaki görev dağılımının iģleyiģini takip etme, k) Üst yönetime ve paralel birimlere yardımcı olma, l) Ayniyat Mutemedi, Bilgisayar ĠĢletmeni ve yazı iģlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, m) 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek, n) Gerekli görülen bazı hizmet alanlarının satın alma iģlemlerini yürütmek, o) Müdürlük ihtiyacı olarak satın alma veya bağıģ yoluyla alınan tüm demirbaģların kayıt altına alınması, kullanım süresi dolan demirbaģların kayıtlardan düģürülerek hurda iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, p) BaĢkanlık Makamının kat sekretaryasının düzenli çalıģmasını sağlamak, q) Birim personelinin maaģ ve özlük hakları ile ilgili tüm iģlemleri zamanında, kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak hazırlamak, r) Kurum içi ve diğer kamu kurum ve kuruluģları, özel ve tüzel kiģilerle ilgili olarak birime gereği için sevk edilmiģ olan evrakların kayıt ve kabul, havale iģlemlerini yapmak, bu evraklarla ilgili tüm iģlemlerin zamanında, kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak, s) Birimin arģivi ve taģınır-taģınmaz malları, sarf malzemeleri ile ilgili tüm iģlemleri zamanında, kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak yapmak ve sonuçlandırmak, t) Birimin stratejik planına uygun olarak mali yıl bütçesinin yapılmasını, mali yıl içerisinde yürütülecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacının performans hedef ve göstergeleri içeren birim bütçesinin tebliğlere uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, u) Faaliyetlerin etkin, verimli ve ekonomik olması açısından iģlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için birim yetkilisine bilgi vermek, v) BĠMER Bürosu, Tanıtım ve Dağıtım Bürosu, Kalite bürosu, Çözüm Masası nın düzenli iģleyiģini sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak. w) Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi (BAKGEM). 11

13 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Yetki, Görev Ve Sorumlulukları a) Belediyemizin halkla iliģkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aģamasından sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak, elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak sonuçlarını takip etmek, b) Belediyemizin yatırım ve hizmetlerini halka tanıtmak, belediye çalıģmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve baģvurularını kabul ederek, ilgili birimlere ulaģtırmak, sonuçları takip etmek, c) Radyo, T.V ve gazetelerde çıkan belediye ile ilgili tüm konuların takip ederek, arģivlenmek, d) Halka yönelik, konferans, panel, sempozyum, sportif etkinlikler vs. organizasyonlar düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, e) Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmek, halkın katılımını sağlamak, f) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince Bilgi Edinme Biriminin iģleyiģinin sağlamak, g) Belediyemiz birimlerinin matbu evrak, el broģürü, duvar ilanı vs. basımını gerçekleģtirmek, h) Bakkart Projesinin iģleyiģini sağlamak, i) Resmi kurum ve kuruluģların ilan edilmesini istedikleri duyuru ve ilan metinlerinin Belediyemiz Ġlan Panosuna asılmasını sağlamaktır. Genel Evrak Takip ve ĠĢlem Bürosu; - Müdürlüğe gelen dilekçe, resmi yazı ve diğer baģvuruları kayıt eder. - Birimlerden gelen cevap yazılarını ilgili yere gönderir. - Havale edilen evrakların iģlem safahatını takip eder ve gerekli tenkitleri yerine getirir. - Ġvedi ve günlü evrakların iģlem safahatını takip eder ve süresi içinde iģlem görüp, sonuçlandırılmasını sağlar. - Tüm yazıģmaların bilgisayar ortamında yazılmasını sağlayarak, yazıģmalara ait dosyalama ve arģiv hizmetini yapar. Halkla ĠliĢkiler Bürosu; - Belediyemiz hizmetlerini, yatırım ve projelerinin tanıtımını yapmak, bu doğrultuda broģür, el ilanı, bez afiģ, vs. materyaller ile duyurulması, halka yönelik organizasyonların gerçekleģtirilmesini sağlamak. - Halka yönelik, panel, konferans, sempozyum, önemli gün ve haftalar vs. etkinliklerde halkın katılımını sağlamak. - Belediyemizin halkla iliģkiler organizasyonunu yapmak. - Bakkart Projesinin iģleyiģini sağlamak. Basın Bürosu; - BaĢkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinin basın ile olan iliģkilerini organize etmek. - Belediye hizmetleri ve etkinlikleri hakkında basın bülteni hazırlamak. - ġehir bilincinin oluģumunda, belediye çalıģmaları ile ilgili düzenlenecek etkinliklere halkın katılımını sağlamak amacıyla her türlü basın-yayın organları ile tanıtım yapmak. Basım ĠĢleri -Ġlan Bürosu; - BaĢkanlık Makamı ve Belediye Birimlerinin matbu evrak, duvar, ve el ilanlarının basımını gerçekleģtirmek. - Resmi ve dini bayramlar kutlama mesajının, önemli gün ve haftalar, Belediye hizmetleri ve etkinliklerinin bez afiģlerle duyurulmasını sağlamak. - Halkın bilgisine sunulan ilanları sesli duyurularla (anons) ilan etmek. - Resmi kurum ve kuruluģların ilan metinlerinin Belediyemiz Ġlan Panosunda asılmasını sağlamak. Bilgi Edinme Bürosu; - Demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eģitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği uygulamanın iģleyiģini sağlamak. 12

14 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Yetki, Görev Ve Sorumlulukları a) Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, içinde yaģadığımız kentin çocuğuyla, yaģlısıyla, engellisiyle herkes için bir yaģam alanı olduğu ilkesinden yola çıkarak; kent yaģamında toplumsal bilincin geliģtirilmesi, yurttaģların, yaģam haklarına, çevreye, hukuka saygılı bireyler olarak kent kültürüne katkı sağlamaları amacıyla çalıģır. Bu çerçevede Müdürlük; 1. Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dıģarıda) kültür merkezleri, bilgi evleri, kültür ve sanat kursları, gençlik evleri açar. 2. Gençlik yaz eğitim kampları organize eder. 3. Süreli ve periyodik bülten, tanıtım ve bilgilendirme materyalleri yayınlar. 4. Engellilerin yaģamlarını kolaylaģtırıcı her türlü önemi alır. 5. Ulusal bayramların amacına uygun kutlanması için her türlü katkıyı sağlar. 6. Kentteki ortak hizmet alanına sahip diğer kurum ve kuruluģlarla koordinasyonu sağlar, iģbirlikleri yapar. 7. Tarih ve kültürel varlıkların korunması için gerekli çalıģmaları yürütür. 8. Ailelerin ekonomik nedenlerden dolayı eğitim hakkını kullanmakta zorluk çeken öğrencileri tespit eder ve eğitim yardımı yapar. 9. Çocuk ve gençlere okuma alıģkanlığı kazandırabilmek için her türlü çalıģmayı yapar, öğrencilere yönelik kitap, defter gibi materyalleri bastırır. 10. Ulusal ve uluslararası kültür-sanat festivalleri düzenler. 11. Ulusal kültürümüzü tanıtıcı çalıģmaları yürütür. 12. Kültür- sanat içerikli yarıģmalar düzenler, sonuçlandırır ve ödüllendirir. 13. Tiyatro, sinema ve halk oyunları gibi yetenek ve beceri kursları açar. 14. Amaca uygun olmak üzere CD, DVD, VCD gibi materyaller hazırlatır ya da satın alır. 15. BaĢkanlığın vereceği diğer görevleri yerine getirir. b) Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye BaĢkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. c) Müdürlük, Belediye BaĢkanınca verilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 13

15 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hukuk Bürosu: a) Belediye BaĢkanlığının Genel Vekaletnamesini taģıyarak Belediye baģkanı adına tüm yargı mercilerinde, hakemlik müesseselerinde, icra dairelerinde, mahkemelerde, noterlerde, Hukuk ĠĢleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla, 1. Belediye Tüzel KiĢiliğini temsil etmek, 2. Ġcra iģlevlerini yürütmek, 3. Dava açmak, 4. Açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, 5. Davaları sonuçlandırmak sayılı yasa ile Belediye Encümeninde görev almak sayılı yasa ve 4734 sayılı yasa ile ihale komisyonlarında görev almak 8. Toplu ĠĢ SözleĢmesinde iģveren temsilcisi olarak görev almak 9. Memur ve iģçi disiplin kurullarında görev almak. b) Üçüncü Ģahıslar tarafından Belediye aleyhine açılmıģ olan davalarda gerekli savunmaları yapmak, davaları izlemek ve sonuçlandırmak. c) BaĢkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı müesseselerin tereddüde düģtükleri hukuksal sorunlar hakkında mütalaada bulunmak, d) BaĢkanlık Makamı veya Belediye Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı Müesseselerden gelen dava dosyalarının ve diğer belgelerin kayıt ve havale iģlevlerini yürütmek. e) Belediyece yapılan ihalelerde ihale komisyon üyesi olarak görev almak f) Belediye Encümeninde görev almak Emlak Bürosu: a) Ġmar planlarında çocuk bahçesi, park ve yeģil alan olan parsellerin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program doğrultusunda yapılması. b) Ġmar planlarında yol, kavģak, meydan ve kanal olan parsellerin Fen ĠĢleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlaklerinin veya irtifak tesislerinin yapılması c) Mülkiyetleri Ģahıslar üzerinde baģka kiģilerce yapı topluluğu meydana getirilmiģ bulunan parsellerin 2981 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde istimlak edilerek hak sahibi Ģahıslara tapu verilmesini sağlamak. d) 3194 sayılı yasanın 11. maddesi kapsamında bulunan ve imar planlarında yol, kavģak, geçit ve benzeri yerler olarak görülen ve mülkiyeti Maliye Hazine adına kayıtlı bulunan taģınmazların devrinin sağlanması e) Belediye sınırları içerisinde kalan ve mülkiyeti BüyükĢehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan taģınmazların devrinin sağlanması, f) ġahıs parsellerine tevhidi öngörülen yol fazlası kısımların satıģ iģlemlerinin yürütülmesi, g) Belediyeye ait iģ yerleri ve taģınmazların ihale yolu ile satıģının yapılması, h) Belediyece ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kira borçları ve Ecrimisil borçlarının tahakkuk ve tahsilinin yapılması, i) Mülkiyeti Belediyeye ait yerlerdeki iģgallerin tespitinin yapılarak Ecrimisil alınması ve tahliyesinin sağlanması, j) Belediyeye gelir sağlanması amacıyla kiraya verilecek büfe, dükkan ve halk pazarları değerlerinin tespit edilerek ihaleye çıkarılması, k) belediye hudutları dahilinde kalan müsait yerlerde halk ekmek ve gazete satıģ büfeleri tesis ederek kiralanması, l) Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilen Yer altı çarģısındaki dükkanlar, büfeler, daimi halk pazarı ve özgürlük meydanı daimi halk pazarında kiralık ve Ecrimisil yerlerin yıllık kira artıģları yapılarak ilgililerine tebliğ edilmesi, m) Müdürlüğümüzce kiraya verilen taģınmazların aylık kira bedellerinin tahakkuk ve tahsilatlarının takibinin her ay yapılması, n) Kira ve Ecrimisil bedellerini ödemeyen kiracıları tespit edilip Müdürlüğümüzce önce süreli tebligat yapılıp, halen borcunu ödemeyenler hakkında BaĢkanlık onayı alınarak yasal yollardan kiralarının tahsili için Hukuk ĠĢleri Büromuza bildirilmesi, o) Belediyenin borcundan dolayı bazı kiracıların Vergi Dairesi ile Ġcra Müdürlüklerine yatırmak zorunda kaldıkları aylık kira bedellerinin birer örneği dosyasına konularak, bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek takibinin yapılması. 14

16 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Yetki, Görev Ve Sorumlulukları TeftiĢ Kurulu Müdürü; a) Görevlerini Belediye BaĢkanın emir ve onayı üzerine BaĢkan adına yürütür.kurulu yönetir, müfettiģlerin çalıģmalarını düzenler ve denetler. Kurula intikal eden teftiģ, denetim, inceleme ve soruģturmaları gerektiğinde bizzat yapar.kurula intikal eden, teftiģ, denetim, inceleme ve soruģturmaları yaptırır ve usul bakımından inceleyerek kendi düģüncesiyle birlikte BaĢkana sunar.kurulun çalıģmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenler ve BaĢkana sunar. MüfettiĢlerden gelen inceleme ve soruģturma raporlarını ilgili merciilere gönderir. Ġlgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak iģlemlerin sonuçlarını takip ederek alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak tekliflerde bulunur. b) Mevzuatın MüfettiĢler arasında farklı yorumlandığı hallerde görüģ ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Yıllık TeftiĢ programının onaylanmasından sonra yıl içersinde çıkacak yeni iģleri dağıtır ve bir iģin gerekirse bir müfettiģten alınıp diğerine verilmesi gibi programın özünü değiģtirmeyecek değiģiklikleri doğrudan yapar. c) Birinci sicil amiri olarak MüfettiĢ ve Büro personelinin gizli sicil raporlarını düzenler, özlük durumları ile ilgili iģlemleri yürütür. Kurulun bürosundaki iģ ve iģlemlerin düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlar. MüfettiĢler Belediye BaĢkanı adına; a) Bakırköy Belediyesi merkez birimleri ile oluģturulabilecek bağlı kuruluģların çalıģmalarını, iģlemlerini ve hesaplarını mali ve hukuki açıdan teftiģ eder ve denetler. TeftiĢ ve inceleme sırasında öğrenmiģ oldukları ve görev emrinin dıģında kalan yolsuzluklar hakkında olaya gecikmeden el koyabilmek için, durumu hemen yazılı olarak Kurul Müdürüne bildirir. b) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlıģlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araģtırır ve iģlerin istenen seviyede yürütülebilmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düģüncelerini bir raporla Kurul müdürüne bildirir. Gerektiğinde teftiģ ettikleri amir ve memurlar hakkında genel tutum ve davranıģlarına iliģkin özel denetim raporu düzenler, Personelin görev memuriyet sıfatlarıyla ilgili BaĢkanlık Makamının isteğiyle inceler ve gerekli soruģturmaları yapar. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki mevcut yasal düzenleme gereği Kaymakamlık Makamı tarafından verilen Ön Ġnceleme emirlerini yerine getirir.müfettiģler yaptıkları Ön Ġnceleme sonucundaki raporlarını doğrudan yetkili mercie sunarlar. Büro ġefliği; a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutar ve cevapları ilgili yerlere iletir. MüfettiĢlerden gelen rapor ve diğer evrakı kayıt eder ve ilgili göndererek takip eder. ĠĢleri biten evrakı düzenli bir Ģekilde muhafaza eder. ArĢivden sorumludur. TeftiĢ Kurulu Müdürlüğünde görev yapan müfettiģlerin ve diğer görevlilerin özlük dosyalarını takip eder. 15

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

Bugünden yarına daha yaşanabilir bir Çanakkale için çaba harcamaya, kentimiz yaşarken biz koşmaya devam ediyoruz.

Bugünden yarına daha yaşanabilir bir Çanakkale için çaba harcamaya, kentimiz yaşarken biz koşmaya devam ediyoruz. Sevgili Çanakkaleliler, Hepimizin yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğu turizm, kültür ve eğitim kenti olmayı vizyon edinmiş Barışın Kenti Çanakkale için, temel ilke esaslarımıza bağlı kalarak, birlikte yönettiğimiz,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ ÇalıĢkanlık demiģ, Almanların büyük yazarı Goethe, Allah ın bir lütfudur. Kalplerde, aģk ile iç içe durur. Bendeniz, çalıģkanlığın

Detaylı

- 2-2013 Faaliyet Raporu

- 2-2013 Faaliyet Raporu - 2-2013 Faaliyet Raporu - 4-2013 Faaliyet Raporu Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

faaliyet raporu 2012

faaliyet raporu 2012 faaliyet raporu 2012 0/156 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ; SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA DA İSTİKBALLERİNİ KAYBEDERLER. 1/156 2/156 SUNUŞ

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 ii YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı