DİNOZOR AĞACI. söylemez TERAZİ YAYINCILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNOZOR AĞACI. söylemez TERAZİ YAYINCILIK"

Transkript

1 DİNOZOR AĞACI söylemez TERAZİ YAYINCILIK

2 .

3

4 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) YÜKSEL C. SÖYLEMEZ (E. BÜYÜKELÇ ) TERAZ YAYINLARI 2010

5 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) TERAZ YAYINCILIK Sok. Ç nar Sitesi 3. Blok No: 32/61 Ümit Mah. Yenimahalle/Ankara Tel: 0 (312) E-posta: ISBN: D NOZOR FOTO RAFLARI BELM N SÖYLEMEZ TOPALO LU REDAKS YON DR. CELAL ÖZCAN KAPAK TASARIM YÜKSEL SÖYLEMEZ TASARIM RUH ALAGÖZ - SERKAN ÖZTÜRK 1. Bask Tarihi ARALIK 2010 (2.000 Adet Bas lm flt r) BASKI Allâme Tan t m&matbaac l k Han meli Sokak 30/25 S hh ye/ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312)

6 Ç NDEK LER ÖNSÖZ GÜNAYDIN fi R fi R UYANDIRIR D NOZOR A ACI EBER GÖLÜ DAVASI NAYLON ÇORABINA KUTLAMA SA T FA K K MD K SA T N BÜYÜK APTEST TIPTOEING THROUGH TIME TIME TO REMEMBER B R H Ç K ÖLÜM METAMORFOZ ÖLÜM ACISI LAN ZAMAN CARAVACC O NUN KEM KLER MOLOTOF KOKTEYL GÜVERC NLER D LENC KÖYÜ BEDRETT N B R DAVETS Z M SAF R DOZER KEPÇES NDEK HÜSEY N A DEFINITION LAN SAYFASI ÂD LE N N KREMLIN TOKADI YARIM HIRSIZ B R MEHMET EFEND YILAN LE T MSAH TAR H N KÖPE SAKA KUfiU DAVASI ARAMIZDA UZAYLILAR BOfi DÖNÜfi

7 Ç NDEK LER HOROZ GIANNI GROUND ZERO MAGANDALAR LAH IfiIK KERTENKELE G B KÂLP MASAJI TEK TEST SL TEK BAfiINA NUR LE SCARLET ALTAN ERBULAK A VEDA CELLÂT ARANIYOR HR ST YAN TANRI HALDUN TANER E A IT KAPLUMBA ALAR M NNETTAR A RI / ARARAT LAMBALARDA ECEL LEONARDO DUYMASIN BARIfi KELEBE N AKLI KÂT L AYI M LYONLARIN DE ER CUMA HOCANIN KÜPES KIZ ANNES N KURTARDI DÜNYA GÖZÜYLE KONGOLU T MSAHIN CEZASI MUTLAK AfiK Z FAF GECES SPERM KARDEfiL NE ÖVGÜ ZAMANLARDAN ZAMAN BE EN PARKTAK ADAM TABUTLARI CUMHUR YET N DEDE VE TORUN OUR TIME IS NONE SAYILI GÜNLER

8 ÖNSÖZ ÖYKÜLERDE SAKLI fi RLER Yazma art k dediler. Kimse fliir okumuyor. Vakti yok insanlar n bofl lafa. fiiir kar n doyurmuyor. Modas geçeli y llar var. fiiir basan yok. Söz dinlemek, ozan kiflilere göre de il. fiiirciler afyonkefller gibi önce kendileri için yazar. Özgün dizeleriyle sevinir. Yazd kça coflar. Kalm flsa bir dinozor fliir severe havale. nternet kestirme yol art k, senin okuyucun internet, dizeler internete emanet okunmufl okunmam fl bir hofl veya bofl seda, her öykü her fliir. Ben olsam flöyle bir kar flt r r m sayfalar, bakar m bir dedi i var m, yeni veya anlaml. Hemen kendini ele verir fliirin iyisi. Bakars n sevmedin uymad. Atars n bir kenara. Kimseye bir zarar yok ki, yarar yoksa. yidir de ildir. Bir iletiflim aray fl alt taraf geyik muhabbeti Ellili y llardan bu yana yazd klar m n bir bölümü yay nland, yaflland, tükendi. Oysa flimdilerde buyurun. fiiirlerden seçmeler internette. fiiire vaktiniz varsa, fliirler havalarda uçufluyor özverili, nöbette, bedava taraf ndan. Love is a Cup of Chicken Soup, nam di er Sevi Bir Tas Tavuk Çorbas. Ony llard r, ngilizce asl ve flimdilik yirmibir dilde çevirileriyle yaklafl k üç milyar potansiyel okuyucunun be enilerine elefltirilerine aç k. Bir t klama ötede. ayr ca s ra bekleyen yetimler tonla fliir defterlerinde. fiiir dünyam, 2009 dan bu yana, bayraml k giysileriyle görücüye ç k yor. Yar m yüzy l n söylemlerinden sonra, bir anda, eskilerinden soyunmufl, süslerinden ar nm fl, ç plak, yal n bir söylem manzaras yla. Son iki y lda kâ da dökülenler yepyeni bir havada konuflkan bir üslup, yal n bir söylem, flekersiz, sade kahve tad nda, varsa telvesi kals n damakta. Gündelik söylemle fliir aras ndaki duvarlar cesaretle tarihe emanet. Yar m yüzy l sonra bir anda yeni bir deyifl beliriverdi. lk flafl ran da ben. Gerçek bir hayret yafl yordum. Hodri meydan de-

9 ÖNSÖZ dim fliire. minimalist kelimesi uygun düfler belki. Süslerinden s yr lm fl, yal nl a gönüllü, düz yaz yla fliir aras nda, ayr cal kl bir tür ç kt ortaya. Ayr gayr, kaçgöç kalmam fl. Gazete haberlerinde sakl fliirsellikler, kulland m sonsuz hazine. Öykülerdeki bizdir, insand r düz dille anlat lan. Tek kelime ile öyküsel fliirler bunlar. Ço u yaflanm fl, gerçek. Öykü fliirle niflanlan yor, gönüllü, gizemi varsa do all nda, rastlant sall nda, heyecanlarla yafland nda. Y llar y l üç belirgin tema var oldu a rl kla fliirlerimde; gerçek bir yaflam sevinci, sevinin destans gücü ve nihayet ölüm ve hiçlik korkusu. Bu dönem yafll l a övgü In Praise of Old Age hiciv düzleminde bir epik yaz l m halinde, mizah dürtüsünün tuzu biberiyle bu dönem belki noktaland. Arkas ndan çevreye aç lan yeni pencereden içeri dolan do- a, tüm canl lar yla fliire birdenbire egemen, alabildi ince tüm sevecenli iyle. Bu kitab n içindeki Hayvanlar Âlemi ayr ca bir çocuk kitab tasar s niteli inde. Tüm çocuklara arma an. Çocuksu bir sevinç içinde, insanl m z an msat yor uzaktan yak ndan, her öykünün fliiri, dillendi i kadar yla. Hayvanlar evrenine yak nl m z, bütün s cakl yla içsel, bu fliirlerde. Ünlü öykücü ozan Aesop ile yüzy llar sonra ayn dilde buluflurcas na. Çevrenin, orta yerinde kendimi keflfettim yeniden, Dinozor A ac n n alt nda hemyafl t dostlar mla. Bundan böyle hiçbir öykü, yaflanm fl, dokunakl, dramatik hiç bir olay, fliirden kaçamaz. Her gün, bu fliirlere gebe. Ebelik dilimde. fiiir, vurucu gücüyle olaylar n yüre inde. fiiir gündüz, fliir gece. fiiir her zaman, fliir her yerde. Bu kitap sekseninci yafl arma an kendime. YÜKSEL SÖYLEMEZ ANKARA ARALIK 2010

10 Ö Y K Ü L Ü fi R L E R

11 4 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) GÜNAYDIN fi R Nerede rastlad n z tan rs n z fliiri Geldiyse gelmifltir geliflinden belli fiiir mi de il mi Hemen söyler kimdir nicedir fiiir gibidir fiiir gibi bir akflam fiiir gibi bir Dolunay taba nda Rak kadehinde emsalsiz bir tane fiiir gibi bir kad n bak fllar nda fiiir nereden geliyor diye sordu unda Kar fl r akl k vr mlar nda sakl Keflfi flaire kalm fl gün görmemifl el de memifl S maz ele avuca fiiir her dilde okkal oturakl Bir duyuflta anlafl lmal fiiir gibi bir deniz tiflmesinde dalgalar n rüzgarla fiiir gibi yeflil binbir kere fiiir gibi bir manzara Doyumsuz senfonik resim fiiir gibi notalar Hangi yürekten T ls m gizemi HAZ RAN 2009 GÜNDO AN

12 YÜKSEL SÖYLEMEZ fi R UYANDIRIR 5 Bir difli köpek emzirir anas z yavru bir kediyi Bu manzara iflte fliirin kendisi Kendi yemiyor yediriyorsa do ada kimileri Selam verip karfl s na dikilmifller fiiir aya na gelmifltir Bir gözyafl damlas fiiire izin vermez abart s z a lat r Penguenler Kutup k fllar nda kervanda Sokulmufl birbirlerine F rt nal bir yolda kilometrelerce fiiir de ilse nedir Antartikada Somon bal klar na tak l r ak l Y llar sonra geri dönüflleri geldikleri yere fiiir sabaha karfl kalemi verir yazd r r Bulur karanl kta kelimeleri Dili önemli de il vakitli vakitsiz Yanarda patlamalar nda fliirin Görkemli isyan d r yakar elleri Süpürür kelimeleri yüzy lda bir ateflte Da las n yüre ini akl n al p bafl ndan Seni sen yap yorsa bir dize kalacak ak lda Kuyruklu y ld zlar var oldukça HAZ RAN 2009 GÜNDO AN

13 6 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( )

14 YÜKSEL SÖYLEMEZ 7 D NOZOR A ACI Buras neresi diye sorduklar nda Yabanc konuklar Buras kadim Yunan n Farilyas d r diyeceksin Ekleyeceksin Günümüzün Gündo an T pk s n n ayn Türkçe çevirisi Haritas nda kay tl Bodrum yar madas n n nsani boyutlarda bir koy Farilya olal Binlerce y l öncesi Ölümcül bir depremde Tafl tafl üstünde kalmacas na Yerle bir Koy o s rada m suyla doldu Belki depremden önce de vard Koylar n en kraliçesi

15 8 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Birincisi temizdir Mavi Bayrakl kincisi cetvelle düzeltilmifl çarflaf gibi Göl suyu tad nda ipekli Üçüncüsü May sta bile ürpertisiz Kas ma kadar yüzenleri Ne Vatozu ne Denizanas güvenli U rak yeri Yelkenlilerin motorlar n F rt nada s nak yeri Kimbilir nas l Hesapl hesaps z Selams z sabahs z Dalm fl Ege içeri Bence vadiden bozma Halk adalardan göçme Ayn tornadan ç km fl Akrabad r hepsi Bal kç dedeleri Yerinde hali vakti Keyif ehli erkekleri

16 YÜKSEL SÖYLEMEZ 9 Mandalin bahçeleri Rak fliflelerine doldu Oteller pansiyonlar Kabak çekirde i misali ngiliz turistler ak ll lk keflfeden yabanc lar Gündo an Çarflamba Pazar bol renkli Otobüs Terminalinden ç k nca Arayoldan sahile befl dakika Eski Lâle Pansiyonu sa da Yeni oteller solda Bakkal Muhittin yerinde yoksa U ur a abey vard r makam nda Dünya gazeteleri raflar nda Yürüyüfle devamla Sahaf Kemâl abiye bir merhaba Ba l kay klar sa da Günefllik flemsiyeler sab rla Bekler A ustos tatilcileri Sahipsiz köpekler izler gelenleri

17 10 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Yürümeye devam Sol tarafta muazzam bir yap Tuhaft r ad Yabandan bozma Baia Gruplar yabanc her fley dahil Kimine ucuz kimine pahal Yiyebildi in kadar art k Burada günefl ve deniz Bedâva de il paral Bitince Baia Cennet in levhalar karfl lar Özel Mülkiyettir Girilmez Neyse ki Yaya yolu var yasaks z Sa tarafta bir Köknar kallâvi Tuzlu suya inat Denizin içinde yatar özverili kökleri A ac n gövdesinde bir çerçeve Merak bu ya Bir Dinozor uzanm fl yafll

18 YÜKSEL SÖYLEMEZ 11 Yat yor arkaüstü siesta zaman Horluyor a rdan besbelli Dostlar bafl na böylesi Evcil uygar sevimli Selâm verir gelen geçene Sorarlarsa hat r n Yafll maskotu üyelerin Zakkumlar patlam fl bayrak k rm z Otelin önünde geride kald Zakkum orman sanki Sevincinden ç ld rm fl Cennet in Palmiyeler asker nizam Yeflil cümbüflü sal n r yerel Karayelde Öte tarafta öbür dünyada Cennet varsa meselâ Bu Cennetin kopyas olmal Ahret te Cennet yoksa kalmam flsa flte bizimki uzan r ikiyüz metre Baflka Cennet ne gerek skele sitenin mal

19

20 YÜKSEL SÖYLEMEZ 13 Köknar n Kaptan Köflkünden Selâmlan r gelen geçen Bu Köknar en az seksen Belki yüz yafl n üstünde Gövdesi v harfi gibi delikanl Açm flt r cömertçe dallar n Üyelere bol kepçe iltifat Akflam günefli götürür gölgesini Baflka bir keyiftir kahkahal Tavla oyunlar Üyelik formalitesi kolay kamet tezkeresi müdüriyetten Maharetli Pulat baflkan çal flkan Nüfus sureti 65 i doldurdu unu Kan tlayan belge Hande han mdan Müdür Metin imzal olacak Üyelik alk fllarla kabul Yaflam boyu geçerli Her sabah bir selâm yeterli El s k flmak yok gibi

21 14 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Dinozorlar Kurulu Hazır Kuvvet Dinozorlar

22 YÜKSEL SÖYLEMEZ 15 Gündemi medya belirler Ne olacak memleketin hâli Dedin mi tart flma bafllam flt r F kralar anekdotlar flakalar A ustos böcekleri Hemen söze kar fl r Yüzde yüz dinliyorlar Masa alt nda bir telekulak Onlar da vatandafl arkadafl Ak ll makt kl merakl Susturmas n iyi bilen zmirli Metin Terli iyle verdi mi flapla Köknar a Utan r suspus olur A ustoslar Sonra Dünya ahvâli Afganistan Obama Irak Saat biri sab rla çeker kimileri S ca n zirvesi yüzme fasl Aman alt yanmas n Al r abdestini konjonktür Reflat Merdivenleri denize al flt rarak

23 16 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) En nazl m z mimar Erdem âbi Erdo an d r ki nânemolla denizi saatli Muhakkak soracak s derecesini Protokol Ayd n bir girdi mi Yar n ç kar sudan belki Banker Çeto bal k adam Senyör Baflkan Rahmi Doktor en yafll m zd Amerika l Yeflilkart l olmak kolay m Y llar y l yelkenci Pehlivan tefrikalar n tekrar tekrar Balland r rd Yitirdiklerimiz içimizde ac Önce Astro Metin gitti Üç metinden biriydi Tam siper ikinci Metin Ev hapsi tercihi Arkas ndan Konsolos Alpan Vakitli vakitsiz Sizlere ömür oldular Oturmadan gelip geçenler

24 YÜKSEL SÖYLEMEZ 17 Bir selâm yeter verdiklerinde K fl yaz sitede kalanlar da var nöbette Marafll lar ile Beycim Yetmez tek bir protokol flefi siteye Kadim Baflkanlardan Onur la eder iki Erkekler kulübü buras Sap na kadar ngilizvari Ekrem den sorulur srail Hazreti Ömer Ermenilere adak kurban Münazara ustas Poliglot Mustafa fiöyle bir u rar atefl al r gibi Ö len gelmifl olmal Baflkan yard mc s mimar Erdem abinin içi d fl buzlu biras Mayk l kafeterya imzal d r D fl politika gurusu Seyfi Tavlaya haz r müflteri Metin Pafla havac erken emekli Beklemede üyeli i doldurmal altm flbefli Prens Konsort Turan bey Oynar Maria Montez filmini

25 18 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) fianghay fâtihi Sencar Eski baflkanlardan uzatmal Avukat Yüksel bizim s n ftan hukuktan Skor tutar maçlardan Eylül ile hemâyar Orhan Tenhay kollar dürbünle Ankara dan Nükleer Ömer konuflur uzaktan Oba art k full profesör ambassador Astronom Mustafa en tepede Mars Venüsü ayarlar isteyene Parizyen Uluç Reis kaptan Yafl yor torun keyfi dedi in Brüksel li Erkan n bir giydi i var zevkli Bir de giymedikleri Ümit kral ilan edildi tavla yar flmas nda Tugay n her y l özenle düzenledi i R za yarg ç baflar n n kurban Strazburg da Yan lmaz nsan Haklar nda Kamikaze oldu türban karar nda Gelen geçende bir merak Bunlar da kim acaba Öteki olmal belki beyaz Türkler

26 YÜKSEL SÖYLEMEZ 19 Medya ya bir ara yans d Avc Süha flimdi h zl çevreci Jön Dinozor tavla birincileri Âkil Ümit bir NATO Ömer iki Sen Jözef Erkan üç Komando Albay Yusuf dört Tavlada kolunun hakk yla fincanl Petrolcü Öztekin in çiftleri meflhur Da stanl Muhammed hep flansl Kaptan köflkü Sonbahara süreli Yelken açar kahkahalara sataflmalara Grup foto raflar nda eksiklerimiz olmasa Bir yazdan ötekine kim gide kim kala Hastal klar doktorlar ilaçlar Her daim gündemde Bir de koyda demirli yelkenliler Doktor Rahmi bilirdi kaç metre Bu Dinozorlar dünya görmüfl geçirmifl Art k eski moda Cennetin ad n n cinnete ç kt Bir kaotik d fl dünyada GÜNDO AN EYLÜL 2009

27 20 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( )

28 YÜKSEL SÖYLEMEZ 21 EBER GÖLÜ DAVASI San k aya a kalk Buyur hâkim bey Hâkim de il yarg ç Emrin olur yarg c m Eber Gölünü ne yapt n z bakay m Evet efendim ddia makam diyor ki Eber gölünü köylüsü kurutmufltur Do ru de ildir yarg ç bey Do rusu nedir söyle Do rusu efendime söyleyeyim Kendi bafl na kurumufltur Allah bilir ya Kendi kendine nas l kurur Türkiye nin onsekizinci büyük Koskoca Eber Gölü nas l kurur Kovalar k rbalar dolusu su Biz Eberin köylüsü say l r k efendim Çok ma dur olduk yarg ç bey

29 22 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Durduk yerde suyu çekildi Kay klar k y da çamura çöktü Az bir suyu kald say l r Eberin suyu sodal Hayvanlar içmiyor art k Su de il kalan çamur deryas Kanal yapm fllard Konya ya Yunak Ovas na tafl makt maksad Bentler koyuvermedi Suçlam yorum Devleti Bafl m z n üstünde yeri Allah n rahmeti gecikti Hiç gelmedi hiç Kurakl k belas Hâkim bey devamla Evet evet Mehmet Bey Küresel s nman n katk s olmal Var diyorsun vard r Olmas na var

30 YÜKSEL SÖYLEMEZ 23 Var da küresel s nmas Biz Afyon luyuz yarg ç beyim Köyümüz Bolvadin e ba l Ortakarabal d r ad Ba l km fl eskiden Babam rahmetli anlat rd Köyümüz 296 haneli Kusura kalmay n hâkim bey Bir yanl fll k olmas n Ad m Mehmet de il Ahmet Öyle koymufllar Ahmet Hasan Ali Eberi Eber yapan Bal idi ve sazl klar Hayvanc l m z vard Ne olacak geçim derdi fiimdi biçareyiz Eberi geri getirmek için Kurban gerekse keselim Neler vermeyiz ki

31 24 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Can m z kurban Ebere Allah r zas için Devlet babaya kalm fl iflimiz Hâkim bey devamla Sazl klar Senin köylün yakmad m Kökleri daha gür ç kar yak nca Bunu böyle bellemifliz Hâkim bey sorar Eberin suyunu neden ar tmad n z Efendim ar tma iyi de Yirmibin liray bulamad k Hâkim bey an msat r Eber Gölü Birinci derece sit alan Sit nedir biliyorsun Sazan Turnal Sazan Aynal Sazan Yüzlerce kufl türünün Kurutmak kökünü sana suç isnad

32 YÜKSEL SÖYLEMEZ 25 Taksirle de olsa suç Suçludur diyor yasa Muhtar de il misin Evet efendim muhtar m da Ad m söylemifltim Mehmet de il Her neyse ad n Suç ortada On befl köyün geçimi Ne olacak flimdi yarg ç bey Suçumuz yok vallâhi billâhi Allah var flahidimiz Hâkim bey düzeltir yan lg y Eber gölü Allah n de il devletin K yamet gününden önce Devlete vereceksin hesab Muhtar olmak kolay m Koca Eber sana emânetti Emânete h yanet var Eber Gölünü ben kurutmad m

33 26 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Diyorsun Pekiyi kim kuruttu Söyle kim Affedin efendim Beraat m isterim Yalan m z yoktur Allahtan korkar z Kuruttuksa kuruttuk deriz Lakin kurutmad k Bolvadin e ileten biz Tez haber ettik Sazl klar günlerce yand Kara duman ndan Göremezdin Eberi Hâkim bey s k lm flt r nkâr ediyorsun durmadan Biz yakmad k diyorsun Sazlar kam fllar Devletin Devletin mal na Ben mi zarar verdim

34 YÜKSEL SÖYLEMEZ 27 Eberi ben mi kuruttum nsaf n kurusun Mehmet Efendi Biz Devlete gelin görün dedik efendim Devletimiz dinlemedi duymad Boynumuz k ldan ince Beraat m z ver de Dönelim köyümüze Eber gitti gider Halimiz art k nice Bir mendil almam fl m yan ma Yaz k z m der hâkim bey Gere i düflünüldü Eber nam bilinen Göl Bulunamad ndan Kayb ndan köylünün kabahati Görülmedi inden Muhtar Mehmet nam Görevlinin beraat na karar GÜNDO AN 2009 MAYIS

35 28 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) NAYLON ÇORABINA KUTLAMA Naylon çorab deyip geçme Düflün alt nda yatan Genç bacaklar Böyledir erotikcesi Vitaminlisini bile yapt lar Güçlü bacaklar dimdik ayakta Selülite karfl güçtür diyorlar Kafeinlisi bile var Kahve tad ndaym fl Mentollüsü iç açar Okaliptüs a ac ndan dokuma Sekiz yafl mda olmal yd m Manisaday z eski Magnesia Bindokuzyüzotuzsekiz Mustafa Kemal sonsuzlarda En çok biz çocuklar a lad Naylon çorab n n icad Amerikada Büyük olayd Dünyay saran Sarsan kad n egosunu En büyük korkusuydu annemin

36 YÜKSEL SÖYLEMEZ 29 Kaçmas naylon çorab n n Çifter çifter ne gezer Bir taneydi sanki Yede i bulunur muydu Memur ailesi olmuflu olaca So uk suda y kan rd elde Sabunla dikkatlice Çitilemek ne haddine Bacak güzel olacak ki Göstersin kendini Gün boyu a rdan Al yor bacak fleklini Ad Caroter imifl kaflifin Bir Dupont kimyageri Tam bir rastlant eseri Poliamin i keflfetmesi K rk y l düflünseniz Akla m gelir Naylon kad n çorab n n fiiir konusu olaca Alt taraf çorap plik de il mi

37 30 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Senin bildi in Yaln z pamuklu Türk ifli Pamuk ipli ine ba l yaflam Bu iplik evlere flenlik Pazara bir ç km fl Savafla bile katk s Örne in asker çad r Paraflüt olup Dupont Bafl na ya m fl düflman n Naylonun bombalar çli d fll gizemli iliflkisi Dupont fabrikalar n n eksili sicili Savafl sonras insan haklar Naylon çoraplar Ne yürekler yakt Bir çift çoraba Nâmus iffet befl para satt Bir tektafl de erinde sanki Y llar y l havas Herdem taze Dünyalara egemen k ld seksi Yeflilçam filmlerinin unutulmaz

38 YÜKSEL SÖYLEMEZ 31 Yaln z bar artistleri giyer imifl Ev kad nlar na aileye Ay pt günaht görünürdü teni Ellilerin Türkiye sinde Fetvas bile ç km fl Evet caizdir fiu flartla ki K llar n göstermesin bacaklar n S rt dikifllileri de yap ld Dikifl mi yok Ne gam Siyah kalemle çizilirdi s rt Naylon çorab n modas Sanki hiç geçmeyecekti Orta s n f n simgesi Çorab n pamuklusunu Yünlüsünü Köylümüz giyerdi Is ts n ayaklar üflütmesin Naylon çorap Oldu bir kiflilik simgesi Her dem taze bir Paris modas Coco Channel i Dior u Patus u

39 32 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Siparifllerin sonu hiç gelmedi Dupont hep kazand Hep kazand Daha kazand Gizemi Seksapele kesindi katk s Zebra l s Leopar l s Ekoseli si örgülü sü Bin bir çeflidi Akla zarar yani Ten renginden siyaha Naylon çorap egemenli i Tavsar gibi oldu yetmifllerde Hangi modac suçlusu Havas na bir gölge düfltü sanki Raconu lekelendi Sa l kl de ildir dedikodusu Pek tutmad gibi Gönüllerdeki yeri sa lamd Demir ç pal uygarl klarda Bir büyük devrimdi Anadan kalma naylon çorab Tarihte modada

40 YÜKSEL SÖYLEMEZ 33 Yetmifl y l sürüp giden Gelip geçen modalara Meydan okuyan Dudak uçurtan Dönüm noktas Yafl yetmiflbir naylon çorab n fli bitmek bilmemifl fiimdi rengârenk külotlular Yeni kuflak k zlarda moda Naylon çoraba bir tuhaf bakarlar Anne ifli gibi bir kulp takarlar Omuz silker olmufllar Naylonun bafl na örülen çorap Soka a dökülmüfl saç lm fl Naylon çorap müzede Baflköflede An lar n yaz yor olmal flimdilerde EK M 2009

41 34 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) SA T FA K ABASIYANIK FERRUH DO AN AKD LEK

42 YÜKSEL SÖYLEMEZ 35 SA T FA K K MD K Demiflti ki Sait Bin dokuz yüz bilmem kaçta Taksimin orta yerinde Bir kahvede Ferruh Do an tan k yan nda Çay içiyoruz birlikte Üzülmeyin bofluna Kimseler hat rlamayacak Sizi y llar sonra demiflti Sait Faik aras nda Annemle yafl tm fl rastlant bu ya Çoktan rahmetli ikisi de Sait Faik yüz yafl nda bal k tutuyor Burgaz topra nda Sandal n kürekleri ellerinde Kalpazankaya n n belle i an msar Bir k sa öykünün kendisi Kopyalad yosun kokusu Beyaz kirli lastik pabuçlar

43 36 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Aya ndan ç kmad Ferruh Do an kimdi karikatürist Kimdi Abas yan k An msama zaman hakl GÜNDO AN HAZ RAN 2009

44 YÜKSEL SÖYLEMEZ 37 SA T N BÜYÜK APTEST Bana anlatm flt fiiirleri kay p fiair lhan fievket Gerçek bir öykü Sait Faik ten Günlerden bir gün Yüzüyor Sait Burgazda Kalpazankaya en sevdi i tenha Kürekle geldi i vapur iskelesinden Bir kar n a r s tutuyor K vran yor suda Zorluyor büyük aptesti Olurdu olmazd Can na yand m n deyip S y r r Sait Dondan bozma mayosunu Bak n yor etraf na Kimselere ay p olmas n Nihayet etmifl edece ini Rahatlam fl Sait

45 38 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Sonra yüzmeye devam Bir ara kulaçlarda Arkas na dönecek oldu unda nanmam fl Abas yan k Bu ne biçim boko lu bok Diye küfürle kar fl k Bu ne biçim Newton Yasas Ne mene arz n çekim gücü Böyle mi okuduk fizik dersi çinden d fl ndan geçiriyor Ne anas kal yor ne bac s Tövbe tövbe Günaha girecek neredeyse Batmas laz m de il mi Etti i büyük tam kal p Habire izliyor Sait i Bafltankara alabanda Olacak fley de il K flt diyor Sait Söz dinletmek ne kelime Devaml takip

46 YÜKSEL SÖYLEMEZ 39 Deli edecek Tebessümü kahkahas öykünün Bize miras Bence bu öykü Bir fikir verir Arz n çekim gücüne inat Sait in büyüklü üne Bir baflka iflaret MART 2010

47 AYfiE NUR GARAN SÖYLEMEZ 1 Ocak Aral k 2001 Fotoğraf: Söylemez, Ocak 1966

48 YÜKSEL SÖYLEMEZ 41 TIPTOEING THROUGH TIME Death is a killer Killer number one Criminal with no ifs or buts Leaves none untouched behind Winner take all Grand stand at all times Take all return none Death borrow for some eternity come Eternal life will make Death obselete futile Death make a mockery of life Living is living death If there is death Then there is no more love No more we don t count Grief is a sigh in sleep Footsteps washed in the sand Death unnoticed, unannounced come Tiptoeing through time 27 DECEMBER 2001

49 42 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) TIME TO REMEMBER Give it a try For tears to dry Grief is ready to span Once inondate in cascade Sink in sorrow Deep in dept Give it a time Memories in deluge Rise upon Centuries need to heal Wounds open wet Left to eternity Time devastate From within Time grin Mercy most missing Give it a time to slide Death heal death In memory lane 21 DECEMBER 2OO9

50 YÜKSEL SÖYLEMEZ 43 B R H Ç K ÖLÜM Çok iyi biliyorum kardeflim Sak n ola ölümden korkmayas n Sen yoksan ölüm de yok Çok iyi bilesin Diyece im Ölüm dedikleri bir hiçtir Hiç dedi in solda s f r Say lmayan Yok farz edilen S f r tüketti in Kaç eder Hiç kere hiç Elde var hiç S f r kere s f r S f r bir hiç Güler geçersin EK M 2009 ANKARA

51 44 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) ERTU RUL ÖZKÖK E TEfiEKKÜRLERLE METAMORFOZ Nefes nefese kofluflturmas nsanc klar n dosdo ru ölüme Dillerinde hep ayn terane Misafirsin dünyada Say s z say lmaz zaman Gel zaman git zaman Zamanlar ölüme bahane Didiflmeler kavgalar Do ruydu e riydi Ald yd verdiydi Keyifti eziyetti Olduydu olmad yd Kaderdi k smet de ildi Derken bir toplam çizgisi Beklenmedik Var m yd hesapta Bir gazete ilan kadar

52 YÜKSEL SÖYLEMEZ 45 Ac kayb m z tamam Bir anda s f ra s f r solda Örterler üstünü an larla Dört dakika içinde Difllileri dönmeye haz r do a Ö ütmeye bafllar h zla Yeni bir sayfa aç l r yaflam çemberinde Gövde geçer sindirime Yaflam n b rakt yerden Yiyor kendi kendini ad çürüme ifllevi çden d fla bir çözülme hamlesi Hücrelerin al nlar nda yaz l kaderi nsan yüzer bir ada okyanuslarda Yüzde sekseni s r ls klam su Dokular dönüfltükçe s v ya flte o anda de iflir s v gaza Ziyafet sofras do an n tamam Bir kufl sütü ile havyar eksik Toprak böcekleri hofl geldiniz Sizi flöyle alal m Açl k kol geziyor solucanlarda Utangaç bakteriler buyurun efendim

53 46 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Baflköfledesiniz Teklif yok protokol yok Evinizde say l rs n z afiyetle yiyin Toprak sinekleri niye geç kalm fl ki Özürlerini kabul edin zninizle b rakacaklar mikrobik yumurtalar n Bildikleri belledikleri En güvenlikli ambar buras Herkes bekliyor minik larvalar Ömürleri öyle k sa ki yaz k Doyurduktan sonra kar nlar n Yola koyuluyorlar vedas z Sofradan bir acele kalk p Göç yolu uzun kaderleri Nereye böyle diye soranlara Güneye diyorlarm fl Asla kuzeye de il hep güneye Ölümün kimyas karar Emeklilerin rüyas Hep güneye hep günefle EK M - KASIM GÜNDO AN 2010

54 YÜKSEL SÖYLEMEZ 47 ÖLÜM ACISI Ölüm ac s nedir Yaln z siz biz mi fiempanzeler de bilir Oturmufl gözlüyor uzmanlar Hasta bir difli flempanzeyi Yafll bafll gün görmüfl leri otuzlar nda olmal Hastal yafl T pk insan illetleri Nerede tan nsanl n s n r Anl yor yak nlar Sonsuz sayg lar var yafll ya F r dolan yorlar çevresini Duygusall klar ileri Yoluyorlar parazitlerini Sevgi göstergesi ilgi Yafll flempanze difli Doldurmufl gibi gençli ini Anl yorlar say l günleri

55 48 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Okflamalar belli teselli Seni seviyoruz Seni özleyece iz diyor Beden dili Ölüm ac s nedir Kaç göz yüre i fiempanzeler de bilir iyi Yavrusu ölmüfl ki anne fiempanze Borneo Ormanlar nda S rtlar nda tafl r ölüleri Günlerce Kolaydan zor Al flmak ölüme ster insan ster flempanze N SAN 2010

56 YÜKSEL SÖYLEMEZ 49 LAN Gazetelerden her sabah Haber al n r yaflayanlardan Dünyada ne olmufl Ne bitmifl Taze taze Veya bayat Son sahifeleri ilk önce Evirip çevirip Açar m heyecanla Vefatlar burada Kim ölmüfl dünlerde Varsa baflka bir tan d k Tan d k de ilse neyse Yafl belirtiliyorsa Karfl laflt rma hemen Kalanlar n ninesi dedesi ise Vefat s ral deniliyor vakitlice Eskilerde bir deyim vard Salihat nisfandan gibi

57 50 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Çevirisi ayn yle Tanr n sevgili kulu kölesi Demek ki ikiye ayr l yordu vefatlar Sevgili kul olmayanlar bir yana Ayr duruyorlard sanki cezaya Tan d k varsa gerçekti ölüm Üzüntüsü adam na göre az çok Dönerdik an lara Y llar öncesine Karfl laflmalar ortak öyküler fiöyleydi böyleydi Demiflti demifltim demifldi Falan filan Erken mi gitti yoksa Hasta m yd de il miydi Daha geçen gün Görüflmedik mi Ölüm akla m gelirdi Oysa ecel gelmifl Dayanm fl kap ya Anlamazl ktan geliyor insan

58 YÜKSEL SÖYLEMEZ 51 Yaflama geç kalmak var Kaç racak flimdi randevular n Nereden kald racaklarm fl Neden oradan Nas l gidilir cenâze namaz na K fl günü ya mur çamur Yaz günü günefl kavurur Gitmesen ay p gelmedi derler Dedikodu ederler muhakkak çinde bir eziklik kabar r Bunca y ll k tan fl kl k hukuk Evet, gelemedim ba fllay n Büyük kay p adam gibi insand Baflsa l hepimiz için çok yaz k Yurtd fl ndayd m Elvermiyor yafl m Telefonla arad m taziyetlerim Çok iyi arkadafl md Dünyan n hali hepimiz bir gün zninizle efendim 27 N SAN 2009

59 52 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) ZAMAN Zaman duruyor Bir durakta Otobüs bekliyor Bütün tarifelere Bütün saatlere inat Gecikmesi yok asl nda Ölümlere ayarl Ne bir milim ileri Ne bir milim geri Oysa insan dedi in Yar flta zamanla Dili d flar da çatlayacak yüre i Filmi saramaz geri Zamanlar d fl nda Saral m filmi sondan nsan hep piflman Zaman n hakemi insan nsan dedi in Tüm zamanlardan arta kalan OCAK 2009

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve

do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve 3 4 SAYIKLAMALAR... 26 Nisan 1986... ERTES GÜN Akflam yine arkadafllarla tak l p, muhabbetin dozunu fazla kaç rm fl z. Sabah uyand mda radyo, televizyon ve gazetelerde çernobil olay diye bir fley var.

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

ZM R M Erdinç Gönenç

ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç Birinci Bask, Haziran 2007, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-0-0 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421 08

Detaylı

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU Medya Okuryazarl fi R K TABI lkö retim Ö renciler Aras nda Düzenlenen Medya Okuryazarl Konulu fiiir Yar flmas nda Ödül Alan Eserler ANKARA - 2008 Radyo ve Televizyon Üst

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK

fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK K AYLIK EDEB YAT DERG S EYLÜL-EK M 2006 ISSN: 1306-634X Sahibi ve Yaz iflleri Sorumlusu: A. Turgay Fiflekçi Kapak ve Sayfa Tasar m : Hakk M s rl o lu Yönetim Yeri: Neyzenbafl Halilcan sok. 42/7 Üsküdar

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM

12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM 12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM OKULLAR Mustafa Yorganc (1894): Rüfltiyenin (ortaokul) birinci s n f ndan ayr larak 13 yafl mda stanbul a gittim (AG, 1 Eylül 1978). Mehmet Ali Mo ul (1894): S n f m n f yoktu

Detaylı

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI May s 2004 5 Hizmet zordur ama... PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR Dergimizin her say s n yeni bir heyecanla bekledi imi söyleyerek bafllamak istiyorum söze. Bekliyorum

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un makina.qxd 4/17/1 1:18 PM Page 21 TEMS LC L KLER M ZDEN TEMS LC L KLERDE ÜYELERLE BULUfiMALAR SÜRÜYOR ELAZI BATMAN Batman Temsilcili imiz, kentte faaliyet gösteren 6 a yak n üyemize yönelik yemekli bir

Detaylı