DİNOZOR AĞACI. söylemez TERAZİ YAYINCILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNOZOR AĞACI. söylemez TERAZİ YAYINCILIK"

Transkript

1 DİNOZOR AĞACI söylemez TERAZİ YAYINCILIK

2 .

3

4 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) YÜKSEL C. SÖYLEMEZ (E. BÜYÜKELÇ ) TERAZ YAYINLARI 2010

5 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) TERAZ YAYINCILIK Sok. Ç nar Sitesi 3. Blok No: 32/61 Ümit Mah. Yenimahalle/Ankara Tel: 0 (312) E-posta: ISBN: D NOZOR FOTO RAFLARI BELM N SÖYLEMEZ TOPALO LU REDAKS YON DR. CELAL ÖZCAN KAPAK TASARIM YÜKSEL SÖYLEMEZ TASARIM RUH ALAGÖZ - SERKAN ÖZTÜRK 1. Bask Tarihi ARALIK 2010 (2.000 Adet Bas lm flt r) BASKI Allâme Tan t m&matbaac l k Han meli Sokak 30/25 S hh ye/ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312)

6 Ç NDEK LER ÖNSÖZ GÜNAYDIN fi R fi R UYANDIRIR D NOZOR A ACI EBER GÖLÜ DAVASI NAYLON ÇORABINA KUTLAMA SA T FA K K MD K SA T N BÜYÜK APTEST TIPTOEING THROUGH TIME TIME TO REMEMBER B R H Ç K ÖLÜM METAMORFOZ ÖLÜM ACISI LAN ZAMAN CARAVACC O NUN KEM KLER MOLOTOF KOKTEYL GÜVERC NLER D LENC KÖYÜ BEDRETT N B R DAVETS Z M SAF R DOZER KEPÇES NDEK HÜSEY N A DEFINITION LAN SAYFASI ÂD LE N N KREMLIN TOKADI YARIM HIRSIZ B R MEHMET EFEND YILAN LE T MSAH TAR H N KÖPE SAKA KUfiU DAVASI ARAMIZDA UZAYLILAR BOfi DÖNÜfi

7 Ç NDEK LER HOROZ GIANNI GROUND ZERO MAGANDALAR LAH IfiIK KERTENKELE G B KÂLP MASAJI TEK TEST SL TEK BAfiINA NUR LE SCARLET ALTAN ERBULAK A VEDA CELLÂT ARANIYOR HR ST YAN TANRI HALDUN TANER E A IT KAPLUMBA ALAR M NNETTAR A RI / ARARAT LAMBALARDA ECEL LEONARDO DUYMASIN BARIfi KELEBE N AKLI KÂT L AYI M LYONLARIN DE ER CUMA HOCANIN KÜPES KIZ ANNES N KURTARDI DÜNYA GÖZÜYLE KONGOLU T MSAHIN CEZASI MUTLAK AfiK Z FAF GECES SPERM KARDEfiL NE ÖVGÜ ZAMANLARDAN ZAMAN BE EN PARKTAK ADAM TABUTLARI CUMHUR YET N DEDE VE TORUN OUR TIME IS NONE SAYILI GÜNLER

8 ÖNSÖZ ÖYKÜLERDE SAKLI fi RLER Yazma art k dediler. Kimse fliir okumuyor. Vakti yok insanlar n bofl lafa. fiiir kar n doyurmuyor. Modas geçeli y llar var. fiiir basan yok. Söz dinlemek, ozan kiflilere göre de il. fiiirciler afyonkefller gibi önce kendileri için yazar. Özgün dizeleriyle sevinir. Yazd kça coflar. Kalm flsa bir dinozor fliir severe havale. nternet kestirme yol art k, senin okuyucun internet, dizeler internete emanet okunmufl okunmam fl bir hofl veya bofl seda, her öykü her fliir. Ben olsam flöyle bir kar flt r r m sayfalar, bakar m bir dedi i var m, yeni veya anlaml. Hemen kendini ele verir fliirin iyisi. Bakars n sevmedin uymad. Atars n bir kenara. Kimseye bir zarar yok ki, yarar yoksa. yidir de ildir. Bir iletiflim aray fl alt taraf geyik muhabbeti Ellili y llardan bu yana yazd klar m n bir bölümü yay nland, yaflland, tükendi. Oysa flimdilerde buyurun. fiiirlerden seçmeler internette. fiiire vaktiniz varsa, fliirler havalarda uçufluyor özverili, nöbette, bedava taraf ndan. Love is a Cup of Chicken Soup, nam di er Sevi Bir Tas Tavuk Çorbas. Ony llard r, ngilizce asl ve flimdilik yirmibir dilde çevirileriyle yaklafl k üç milyar potansiyel okuyucunun be enilerine elefltirilerine aç k. Bir t klama ötede. ayr ca s ra bekleyen yetimler tonla fliir defterlerinde. fiiir dünyam, 2009 dan bu yana, bayraml k giysileriyle görücüye ç k yor. Yar m yüzy l n söylemlerinden sonra, bir anda, eskilerinden soyunmufl, süslerinden ar nm fl, ç plak, yal n bir söylem manzaras yla. Son iki y lda kâ da dökülenler yepyeni bir havada konuflkan bir üslup, yal n bir söylem, flekersiz, sade kahve tad nda, varsa telvesi kals n damakta. Gündelik söylemle fliir aras ndaki duvarlar cesaretle tarihe emanet. Yar m yüzy l sonra bir anda yeni bir deyifl beliriverdi. lk flafl ran da ben. Gerçek bir hayret yafl yordum. Hodri meydan de-

9 ÖNSÖZ dim fliire. minimalist kelimesi uygun düfler belki. Süslerinden s yr lm fl, yal nl a gönüllü, düz yaz yla fliir aras nda, ayr cal kl bir tür ç kt ortaya. Ayr gayr, kaçgöç kalmam fl. Gazete haberlerinde sakl fliirsellikler, kulland m sonsuz hazine. Öykülerdeki bizdir, insand r düz dille anlat lan. Tek kelime ile öyküsel fliirler bunlar. Ço u yaflanm fl, gerçek. Öykü fliirle niflanlan yor, gönüllü, gizemi varsa do all nda, rastlant sall nda, heyecanlarla yafland nda. Y llar y l üç belirgin tema var oldu a rl kla fliirlerimde; gerçek bir yaflam sevinci, sevinin destans gücü ve nihayet ölüm ve hiçlik korkusu. Bu dönem yafll l a övgü In Praise of Old Age hiciv düzleminde bir epik yaz l m halinde, mizah dürtüsünün tuzu biberiyle bu dönem belki noktaland. Arkas ndan çevreye aç lan yeni pencereden içeri dolan do- a, tüm canl lar yla fliire birdenbire egemen, alabildi ince tüm sevecenli iyle. Bu kitab n içindeki Hayvanlar Âlemi ayr ca bir çocuk kitab tasar s niteli inde. Tüm çocuklara arma an. Çocuksu bir sevinç içinde, insanl m z an msat yor uzaktan yak ndan, her öykünün fliiri, dillendi i kadar yla. Hayvanlar evrenine yak nl m z, bütün s cakl yla içsel, bu fliirlerde. Ünlü öykücü ozan Aesop ile yüzy llar sonra ayn dilde buluflurcas na. Çevrenin, orta yerinde kendimi keflfettim yeniden, Dinozor A ac n n alt nda hemyafl t dostlar mla. Bundan böyle hiçbir öykü, yaflanm fl, dokunakl, dramatik hiç bir olay, fliirden kaçamaz. Her gün, bu fliirlere gebe. Ebelik dilimde. fiiir, vurucu gücüyle olaylar n yüre inde. fiiir gündüz, fliir gece. fiiir her zaman, fliir her yerde. Bu kitap sekseninci yafl arma an kendime. YÜKSEL SÖYLEMEZ ANKARA ARALIK 2010

10 Ö Y K Ü L Ü fi R L E R

11 4 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) GÜNAYDIN fi R Nerede rastlad n z tan rs n z fliiri Geldiyse gelmifltir geliflinden belli fiiir mi de il mi Hemen söyler kimdir nicedir fiiir gibidir fiiir gibi bir akflam fiiir gibi bir Dolunay taba nda Rak kadehinde emsalsiz bir tane fiiir gibi bir kad n bak fllar nda fiiir nereden geliyor diye sordu unda Kar fl r akl k vr mlar nda sakl Keflfi flaire kalm fl gün görmemifl el de memifl S maz ele avuca fiiir her dilde okkal oturakl Bir duyuflta anlafl lmal fiiir gibi bir deniz tiflmesinde dalgalar n rüzgarla fiiir gibi yeflil binbir kere fiiir gibi bir manzara Doyumsuz senfonik resim fiiir gibi notalar Hangi yürekten T ls m gizemi HAZ RAN 2009 GÜNDO AN

12 YÜKSEL SÖYLEMEZ fi R UYANDIRIR 5 Bir difli köpek emzirir anas z yavru bir kediyi Bu manzara iflte fliirin kendisi Kendi yemiyor yediriyorsa do ada kimileri Selam verip karfl s na dikilmifller fiiir aya na gelmifltir Bir gözyafl damlas fiiire izin vermez abart s z a lat r Penguenler Kutup k fllar nda kervanda Sokulmufl birbirlerine F rt nal bir yolda kilometrelerce fiiir de ilse nedir Antartikada Somon bal klar na tak l r ak l Y llar sonra geri dönüflleri geldikleri yere fiiir sabaha karfl kalemi verir yazd r r Bulur karanl kta kelimeleri Dili önemli de il vakitli vakitsiz Yanarda patlamalar nda fliirin Görkemli isyan d r yakar elleri Süpürür kelimeleri yüzy lda bir ateflte Da las n yüre ini akl n al p bafl ndan Seni sen yap yorsa bir dize kalacak ak lda Kuyruklu y ld zlar var oldukça HAZ RAN 2009 GÜNDO AN

13 6 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( )

14 YÜKSEL SÖYLEMEZ 7 D NOZOR A ACI Buras neresi diye sorduklar nda Yabanc konuklar Buras kadim Yunan n Farilyas d r diyeceksin Ekleyeceksin Günümüzün Gündo an T pk s n n ayn Türkçe çevirisi Haritas nda kay tl Bodrum yar madas n n nsani boyutlarda bir koy Farilya olal Binlerce y l öncesi Ölümcül bir depremde Tafl tafl üstünde kalmacas na Yerle bir Koy o s rada m suyla doldu Belki depremden önce de vard Koylar n en kraliçesi

15 8 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Birincisi temizdir Mavi Bayrakl kincisi cetvelle düzeltilmifl çarflaf gibi Göl suyu tad nda ipekli Üçüncüsü May sta bile ürpertisiz Kas ma kadar yüzenleri Ne Vatozu ne Denizanas güvenli U rak yeri Yelkenlilerin motorlar n F rt nada s nak yeri Kimbilir nas l Hesapl hesaps z Selams z sabahs z Dalm fl Ege içeri Bence vadiden bozma Halk adalardan göçme Ayn tornadan ç km fl Akrabad r hepsi Bal kç dedeleri Yerinde hali vakti Keyif ehli erkekleri

16 YÜKSEL SÖYLEMEZ 9 Mandalin bahçeleri Rak fliflelerine doldu Oteller pansiyonlar Kabak çekirde i misali ngiliz turistler ak ll lk keflfeden yabanc lar Gündo an Çarflamba Pazar bol renkli Otobüs Terminalinden ç k nca Arayoldan sahile befl dakika Eski Lâle Pansiyonu sa da Yeni oteller solda Bakkal Muhittin yerinde yoksa U ur a abey vard r makam nda Dünya gazeteleri raflar nda Yürüyüfle devamla Sahaf Kemâl abiye bir merhaba Ba l kay klar sa da Günefllik flemsiyeler sab rla Bekler A ustos tatilcileri Sahipsiz köpekler izler gelenleri

17 10 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Yürümeye devam Sol tarafta muazzam bir yap Tuhaft r ad Yabandan bozma Baia Gruplar yabanc her fley dahil Kimine ucuz kimine pahal Yiyebildi in kadar art k Burada günefl ve deniz Bedâva de il paral Bitince Baia Cennet in levhalar karfl lar Özel Mülkiyettir Girilmez Neyse ki Yaya yolu var yasaks z Sa tarafta bir Köknar kallâvi Tuzlu suya inat Denizin içinde yatar özverili kökleri A ac n gövdesinde bir çerçeve Merak bu ya Bir Dinozor uzanm fl yafll

18 YÜKSEL SÖYLEMEZ 11 Yat yor arkaüstü siesta zaman Horluyor a rdan besbelli Dostlar bafl na böylesi Evcil uygar sevimli Selâm verir gelen geçene Sorarlarsa hat r n Yafll maskotu üyelerin Zakkumlar patlam fl bayrak k rm z Otelin önünde geride kald Zakkum orman sanki Sevincinden ç ld rm fl Cennet in Palmiyeler asker nizam Yeflil cümbüflü sal n r yerel Karayelde Öte tarafta öbür dünyada Cennet varsa meselâ Bu Cennetin kopyas olmal Ahret te Cennet yoksa kalmam flsa flte bizimki uzan r ikiyüz metre Baflka Cennet ne gerek skele sitenin mal

19

20 YÜKSEL SÖYLEMEZ 13 Köknar n Kaptan Köflkünden Selâmlan r gelen geçen Bu Köknar en az seksen Belki yüz yafl n üstünde Gövdesi v harfi gibi delikanl Açm flt r cömertçe dallar n Üyelere bol kepçe iltifat Akflam günefli götürür gölgesini Baflka bir keyiftir kahkahal Tavla oyunlar Üyelik formalitesi kolay kamet tezkeresi müdüriyetten Maharetli Pulat baflkan çal flkan Nüfus sureti 65 i doldurdu unu Kan tlayan belge Hande han mdan Müdür Metin imzal olacak Üyelik alk fllarla kabul Yaflam boyu geçerli Her sabah bir selâm yeterli El s k flmak yok gibi

21 14 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Dinozorlar Kurulu Hazır Kuvvet Dinozorlar

22 YÜKSEL SÖYLEMEZ 15 Gündemi medya belirler Ne olacak memleketin hâli Dedin mi tart flma bafllam flt r F kralar anekdotlar flakalar A ustos böcekleri Hemen söze kar fl r Yüzde yüz dinliyorlar Masa alt nda bir telekulak Onlar da vatandafl arkadafl Ak ll makt kl merakl Susturmas n iyi bilen zmirli Metin Terli iyle verdi mi flapla Köknar a Utan r suspus olur A ustoslar Sonra Dünya ahvâli Afganistan Obama Irak Saat biri sab rla çeker kimileri S ca n zirvesi yüzme fasl Aman alt yanmas n Al r abdestini konjonktür Reflat Merdivenleri denize al flt rarak

23 16 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) En nazl m z mimar Erdem âbi Erdo an d r ki nânemolla denizi saatli Muhakkak soracak s derecesini Protokol Ayd n bir girdi mi Yar n ç kar sudan belki Banker Çeto bal k adam Senyör Baflkan Rahmi Doktor en yafll m zd Amerika l Yeflilkart l olmak kolay m Y llar y l yelkenci Pehlivan tefrikalar n tekrar tekrar Balland r rd Yitirdiklerimiz içimizde ac Önce Astro Metin gitti Üç metinden biriydi Tam siper ikinci Metin Ev hapsi tercihi Arkas ndan Konsolos Alpan Vakitli vakitsiz Sizlere ömür oldular Oturmadan gelip geçenler

24 YÜKSEL SÖYLEMEZ 17 Bir selâm yeter verdiklerinde K fl yaz sitede kalanlar da var nöbette Marafll lar ile Beycim Yetmez tek bir protokol flefi siteye Kadim Baflkanlardan Onur la eder iki Erkekler kulübü buras Sap na kadar ngilizvari Ekrem den sorulur srail Hazreti Ömer Ermenilere adak kurban Münazara ustas Poliglot Mustafa fiöyle bir u rar atefl al r gibi Ö len gelmifl olmal Baflkan yard mc s mimar Erdem abinin içi d fl buzlu biras Mayk l kafeterya imzal d r D fl politika gurusu Seyfi Tavlaya haz r müflteri Metin Pafla havac erken emekli Beklemede üyeli i doldurmal altm flbefli Prens Konsort Turan bey Oynar Maria Montez filmini

25 18 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) fianghay fâtihi Sencar Eski baflkanlardan uzatmal Avukat Yüksel bizim s n ftan hukuktan Skor tutar maçlardan Eylül ile hemâyar Orhan Tenhay kollar dürbünle Ankara dan Nükleer Ömer konuflur uzaktan Oba art k full profesör ambassador Astronom Mustafa en tepede Mars Venüsü ayarlar isteyene Parizyen Uluç Reis kaptan Yafl yor torun keyfi dedi in Brüksel li Erkan n bir giydi i var zevkli Bir de giymedikleri Ümit kral ilan edildi tavla yar flmas nda Tugay n her y l özenle düzenledi i R za yarg ç baflar n n kurban Strazburg da Yan lmaz nsan Haklar nda Kamikaze oldu türban karar nda Gelen geçende bir merak Bunlar da kim acaba Öteki olmal belki beyaz Türkler

26 YÜKSEL SÖYLEMEZ 19 Medya ya bir ara yans d Avc Süha flimdi h zl çevreci Jön Dinozor tavla birincileri Âkil Ümit bir NATO Ömer iki Sen Jözef Erkan üç Komando Albay Yusuf dört Tavlada kolunun hakk yla fincanl Petrolcü Öztekin in çiftleri meflhur Da stanl Muhammed hep flansl Kaptan köflkü Sonbahara süreli Yelken açar kahkahalara sataflmalara Grup foto raflar nda eksiklerimiz olmasa Bir yazdan ötekine kim gide kim kala Hastal klar doktorlar ilaçlar Her daim gündemde Bir de koyda demirli yelkenliler Doktor Rahmi bilirdi kaç metre Bu Dinozorlar dünya görmüfl geçirmifl Art k eski moda Cennetin ad n n cinnete ç kt Bir kaotik d fl dünyada GÜNDO AN EYLÜL 2009

27 20 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( )

28 YÜKSEL SÖYLEMEZ 21 EBER GÖLÜ DAVASI San k aya a kalk Buyur hâkim bey Hâkim de il yarg ç Emrin olur yarg c m Eber Gölünü ne yapt n z bakay m Evet efendim ddia makam diyor ki Eber gölünü köylüsü kurutmufltur Do ru de ildir yarg ç bey Do rusu nedir söyle Do rusu efendime söyleyeyim Kendi bafl na kurumufltur Allah bilir ya Kendi kendine nas l kurur Türkiye nin onsekizinci büyük Koskoca Eber Gölü nas l kurur Kovalar k rbalar dolusu su Biz Eberin köylüsü say l r k efendim Çok ma dur olduk yarg ç bey

29 22 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Durduk yerde suyu çekildi Kay klar k y da çamura çöktü Az bir suyu kald say l r Eberin suyu sodal Hayvanlar içmiyor art k Su de il kalan çamur deryas Kanal yapm fllard Konya ya Yunak Ovas na tafl makt maksad Bentler koyuvermedi Suçlam yorum Devleti Bafl m z n üstünde yeri Allah n rahmeti gecikti Hiç gelmedi hiç Kurakl k belas Hâkim bey devamla Evet evet Mehmet Bey Küresel s nman n katk s olmal Var diyorsun vard r Olmas na var

30 YÜKSEL SÖYLEMEZ 23 Var da küresel s nmas Biz Afyon luyuz yarg ç beyim Köyümüz Bolvadin e ba l Ortakarabal d r ad Ba l km fl eskiden Babam rahmetli anlat rd Köyümüz 296 haneli Kusura kalmay n hâkim bey Bir yanl fll k olmas n Ad m Mehmet de il Ahmet Öyle koymufllar Ahmet Hasan Ali Eberi Eber yapan Bal idi ve sazl klar Hayvanc l m z vard Ne olacak geçim derdi fiimdi biçareyiz Eberi geri getirmek için Kurban gerekse keselim Neler vermeyiz ki

31 24 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Can m z kurban Ebere Allah r zas için Devlet babaya kalm fl iflimiz Hâkim bey devamla Sazl klar Senin köylün yakmad m Kökleri daha gür ç kar yak nca Bunu böyle bellemifliz Hâkim bey sorar Eberin suyunu neden ar tmad n z Efendim ar tma iyi de Yirmibin liray bulamad k Hâkim bey an msat r Eber Gölü Birinci derece sit alan Sit nedir biliyorsun Sazan Turnal Sazan Aynal Sazan Yüzlerce kufl türünün Kurutmak kökünü sana suç isnad

32 YÜKSEL SÖYLEMEZ 25 Taksirle de olsa suç Suçludur diyor yasa Muhtar de il misin Evet efendim muhtar m da Ad m söylemifltim Mehmet de il Her neyse ad n Suç ortada On befl köyün geçimi Ne olacak flimdi yarg ç bey Suçumuz yok vallâhi billâhi Allah var flahidimiz Hâkim bey düzeltir yan lg y Eber gölü Allah n de il devletin K yamet gününden önce Devlete vereceksin hesab Muhtar olmak kolay m Koca Eber sana emânetti Emânete h yanet var Eber Gölünü ben kurutmad m

33 26 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Diyorsun Pekiyi kim kuruttu Söyle kim Affedin efendim Beraat m isterim Yalan m z yoktur Allahtan korkar z Kuruttuksa kuruttuk deriz Lakin kurutmad k Bolvadin e ileten biz Tez haber ettik Sazl klar günlerce yand Kara duman ndan Göremezdin Eberi Hâkim bey s k lm flt r nkâr ediyorsun durmadan Biz yakmad k diyorsun Sazlar kam fllar Devletin Devletin mal na Ben mi zarar verdim

34 YÜKSEL SÖYLEMEZ 27 Eberi ben mi kuruttum nsaf n kurusun Mehmet Efendi Biz Devlete gelin görün dedik efendim Devletimiz dinlemedi duymad Boynumuz k ldan ince Beraat m z ver de Dönelim köyümüze Eber gitti gider Halimiz art k nice Bir mendil almam fl m yan ma Yaz k z m der hâkim bey Gere i düflünüldü Eber nam bilinen Göl Bulunamad ndan Kayb ndan köylünün kabahati Görülmedi inden Muhtar Mehmet nam Görevlinin beraat na karar GÜNDO AN 2009 MAYIS

35 28 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) NAYLON ÇORABINA KUTLAMA Naylon çorab deyip geçme Düflün alt nda yatan Genç bacaklar Böyledir erotikcesi Vitaminlisini bile yapt lar Güçlü bacaklar dimdik ayakta Selülite karfl güçtür diyorlar Kafeinlisi bile var Kahve tad ndaym fl Mentollüsü iç açar Okaliptüs a ac ndan dokuma Sekiz yafl mda olmal yd m Manisaday z eski Magnesia Bindokuzyüzotuzsekiz Mustafa Kemal sonsuzlarda En çok biz çocuklar a lad Naylon çorab n n icad Amerikada Büyük olayd Dünyay saran Sarsan kad n egosunu En büyük korkusuydu annemin

36 YÜKSEL SÖYLEMEZ 29 Kaçmas naylon çorab n n Çifter çifter ne gezer Bir taneydi sanki Yede i bulunur muydu Memur ailesi olmuflu olaca So uk suda y kan rd elde Sabunla dikkatlice Çitilemek ne haddine Bacak güzel olacak ki Göstersin kendini Gün boyu a rdan Al yor bacak fleklini Ad Caroter imifl kaflifin Bir Dupont kimyageri Tam bir rastlant eseri Poliamin i keflfetmesi K rk y l düflünseniz Akla m gelir Naylon kad n çorab n n fiiir konusu olaca Alt taraf çorap plik de il mi

37 30 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Senin bildi in Yaln z pamuklu Türk ifli Pamuk ipli ine ba l yaflam Bu iplik evlere flenlik Pazara bir ç km fl Savafla bile katk s Örne in asker çad r Paraflüt olup Dupont Bafl na ya m fl düflman n Naylonun bombalar çli d fll gizemli iliflkisi Dupont fabrikalar n n eksili sicili Savafl sonras insan haklar Naylon çoraplar Ne yürekler yakt Bir çift çoraba Nâmus iffet befl para satt Bir tektafl de erinde sanki Y llar y l havas Herdem taze Dünyalara egemen k ld seksi Yeflilçam filmlerinin unutulmaz

38 YÜKSEL SÖYLEMEZ 31 Yaln z bar artistleri giyer imifl Ev kad nlar na aileye Ay pt günaht görünürdü teni Ellilerin Türkiye sinde Fetvas bile ç km fl Evet caizdir fiu flartla ki K llar n göstermesin bacaklar n S rt dikifllileri de yap ld Dikifl mi yok Ne gam Siyah kalemle çizilirdi s rt Naylon çorab n modas Sanki hiç geçmeyecekti Orta s n f n simgesi Çorab n pamuklusunu Yünlüsünü Köylümüz giyerdi Is ts n ayaklar üflütmesin Naylon çorap Oldu bir kiflilik simgesi Her dem taze bir Paris modas Coco Channel i Dior u Patus u

39 32 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Siparifllerin sonu hiç gelmedi Dupont hep kazand Hep kazand Daha kazand Gizemi Seksapele kesindi katk s Zebra l s Leopar l s Ekoseli si örgülü sü Bin bir çeflidi Akla zarar yani Ten renginden siyaha Naylon çorap egemenli i Tavsar gibi oldu yetmifllerde Hangi modac suçlusu Havas na bir gölge düfltü sanki Raconu lekelendi Sa l kl de ildir dedikodusu Pek tutmad gibi Gönüllerdeki yeri sa lamd Demir ç pal uygarl klarda Bir büyük devrimdi Anadan kalma naylon çorab Tarihte modada

40 YÜKSEL SÖYLEMEZ 33 Yetmifl y l sürüp giden Gelip geçen modalara Meydan okuyan Dudak uçurtan Dönüm noktas Yafl yetmiflbir naylon çorab n fli bitmek bilmemifl fiimdi rengârenk külotlular Yeni kuflak k zlarda moda Naylon çoraba bir tuhaf bakarlar Anne ifli gibi bir kulp takarlar Omuz silker olmufllar Naylonun bafl na örülen çorap Soka a dökülmüfl saç lm fl Naylon çorap müzede Baflköflede An lar n yaz yor olmal flimdilerde EK M 2009

41 34 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) SA T FA K ABASIYANIK FERRUH DO AN AKD LEK

42 YÜKSEL SÖYLEMEZ 35 SA T FA K K MD K Demiflti ki Sait Bin dokuz yüz bilmem kaçta Taksimin orta yerinde Bir kahvede Ferruh Do an tan k yan nda Çay içiyoruz birlikte Üzülmeyin bofluna Kimseler hat rlamayacak Sizi y llar sonra demiflti Sait Faik aras nda Annemle yafl tm fl rastlant bu ya Çoktan rahmetli ikisi de Sait Faik yüz yafl nda bal k tutuyor Burgaz topra nda Sandal n kürekleri ellerinde Kalpazankaya n n belle i an msar Bir k sa öykünün kendisi Kopyalad yosun kokusu Beyaz kirli lastik pabuçlar

43 36 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Aya ndan ç kmad Ferruh Do an kimdi karikatürist Kimdi Abas yan k An msama zaman hakl GÜNDO AN HAZ RAN 2009

44 YÜKSEL SÖYLEMEZ 37 SA T N BÜYÜK APTEST Bana anlatm flt fiiirleri kay p fiair lhan fievket Gerçek bir öykü Sait Faik ten Günlerden bir gün Yüzüyor Sait Burgazda Kalpazankaya en sevdi i tenha Kürekle geldi i vapur iskelesinden Bir kar n a r s tutuyor K vran yor suda Zorluyor büyük aptesti Olurdu olmazd Can na yand m n deyip S y r r Sait Dondan bozma mayosunu Bak n yor etraf na Kimselere ay p olmas n Nihayet etmifl edece ini Rahatlam fl Sait

45 38 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Sonra yüzmeye devam Bir ara kulaçlarda Arkas na dönecek oldu unda nanmam fl Abas yan k Bu ne biçim boko lu bok Diye küfürle kar fl k Bu ne biçim Newton Yasas Ne mene arz n çekim gücü Böyle mi okuduk fizik dersi çinden d fl ndan geçiriyor Ne anas kal yor ne bac s Tövbe tövbe Günaha girecek neredeyse Batmas laz m de il mi Etti i büyük tam kal p Habire izliyor Sait i Bafltankara alabanda Olacak fley de il K flt diyor Sait Söz dinletmek ne kelime Devaml takip

46 YÜKSEL SÖYLEMEZ 39 Deli edecek Tebessümü kahkahas öykünün Bize miras Bence bu öykü Bir fikir verir Arz n çekim gücüne inat Sait in büyüklü üne Bir baflka iflaret MART 2010

47 AYfiE NUR GARAN SÖYLEMEZ 1 Ocak Aral k 2001 Fotoğraf: Söylemez, Ocak 1966

48 YÜKSEL SÖYLEMEZ 41 TIPTOEING THROUGH TIME Death is a killer Killer number one Criminal with no ifs or buts Leaves none untouched behind Winner take all Grand stand at all times Take all return none Death borrow for some eternity come Eternal life will make Death obselete futile Death make a mockery of life Living is living death If there is death Then there is no more love No more we don t count Grief is a sigh in sleep Footsteps washed in the sand Death unnoticed, unannounced come Tiptoeing through time 27 DECEMBER 2001

49 42 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) TIME TO REMEMBER Give it a try For tears to dry Grief is ready to span Once inondate in cascade Sink in sorrow Deep in dept Give it a time Memories in deluge Rise upon Centuries need to heal Wounds open wet Left to eternity Time devastate From within Time grin Mercy most missing Give it a time to slide Death heal death In memory lane 21 DECEMBER 2OO9

50 YÜKSEL SÖYLEMEZ 43 B R H Ç K ÖLÜM Çok iyi biliyorum kardeflim Sak n ola ölümden korkmayas n Sen yoksan ölüm de yok Çok iyi bilesin Diyece im Ölüm dedikleri bir hiçtir Hiç dedi in solda s f r Say lmayan Yok farz edilen S f r tüketti in Kaç eder Hiç kere hiç Elde var hiç S f r kere s f r S f r bir hiç Güler geçersin EK M 2009 ANKARA

51 44 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) ERTU RUL ÖZKÖK E TEfiEKKÜRLERLE METAMORFOZ Nefes nefese kofluflturmas nsanc klar n dosdo ru ölüme Dillerinde hep ayn terane Misafirsin dünyada Say s z say lmaz zaman Gel zaman git zaman Zamanlar ölüme bahane Didiflmeler kavgalar Do ruydu e riydi Ald yd verdiydi Keyifti eziyetti Olduydu olmad yd Kaderdi k smet de ildi Derken bir toplam çizgisi Beklenmedik Var m yd hesapta Bir gazete ilan kadar

52 YÜKSEL SÖYLEMEZ 45 Ac kayb m z tamam Bir anda s f ra s f r solda Örterler üstünü an larla Dört dakika içinde Difllileri dönmeye haz r do a Ö ütmeye bafllar h zla Yeni bir sayfa aç l r yaflam çemberinde Gövde geçer sindirime Yaflam n b rakt yerden Yiyor kendi kendini ad çürüme ifllevi çden d fla bir çözülme hamlesi Hücrelerin al nlar nda yaz l kaderi nsan yüzer bir ada okyanuslarda Yüzde sekseni s r ls klam su Dokular dönüfltükçe s v ya flte o anda de iflir s v gaza Ziyafet sofras do an n tamam Bir kufl sütü ile havyar eksik Toprak böcekleri hofl geldiniz Sizi flöyle alal m Açl k kol geziyor solucanlarda Utangaç bakteriler buyurun efendim

53 46 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Baflköfledesiniz Teklif yok protokol yok Evinizde say l rs n z afiyetle yiyin Toprak sinekleri niye geç kalm fl ki Özürlerini kabul edin zninizle b rakacaklar mikrobik yumurtalar n Bildikleri belledikleri En güvenlikli ambar buras Herkes bekliyor minik larvalar Ömürleri öyle k sa ki yaz k Doyurduktan sonra kar nlar n Yola koyuluyorlar vedas z Sofradan bir acele kalk p Göç yolu uzun kaderleri Nereye böyle diye soranlara Güneye diyorlarm fl Asla kuzeye de il hep güneye Ölümün kimyas karar Emeklilerin rüyas Hep güneye hep günefle EK M - KASIM GÜNDO AN 2010

54 YÜKSEL SÖYLEMEZ 47 ÖLÜM ACISI Ölüm ac s nedir Yaln z siz biz mi fiempanzeler de bilir Oturmufl gözlüyor uzmanlar Hasta bir difli flempanzeyi Yafll bafll gün görmüfl leri otuzlar nda olmal Hastal yafl T pk insan illetleri Nerede tan nsanl n s n r Anl yor yak nlar Sonsuz sayg lar var yafll ya F r dolan yorlar çevresini Duygusall klar ileri Yoluyorlar parazitlerini Sevgi göstergesi ilgi Yafll flempanze difli Doldurmufl gibi gençli ini Anl yorlar say l günleri

55 48 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Okflamalar belli teselli Seni seviyoruz Seni özleyece iz diyor Beden dili Ölüm ac s nedir Kaç göz yüre i fiempanzeler de bilir iyi Yavrusu ölmüfl ki anne fiempanze Borneo Ormanlar nda S rtlar nda tafl r ölüleri Günlerce Kolaydan zor Al flmak ölüme ster insan ster flempanze N SAN 2010

56 YÜKSEL SÖYLEMEZ 49 LAN Gazetelerden her sabah Haber al n r yaflayanlardan Dünyada ne olmufl Ne bitmifl Taze taze Veya bayat Son sahifeleri ilk önce Evirip çevirip Açar m heyecanla Vefatlar burada Kim ölmüfl dünlerde Varsa baflka bir tan d k Tan d k de ilse neyse Yafl belirtiliyorsa Karfl laflt rma hemen Kalanlar n ninesi dedesi ise Vefat s ral deniliyor vakitlice Eskilerde bir deyim vard Salihat nisfandan gibi

57 50 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) Çevirisi ayn yle Tanr n sevgili kulu kölesi Demek ki ikiye ayr l yordu vefatlar Sevgili kul olmayanlar bir yana Ayr duruyorlard sanki cezaya Tan d k varsa gerçekti ölüm Üzüntüsü adam na göre az çok Dönerdik an lara Y llar öncesine Karfl laflmalar ortak öyküler fiöyleydi böyleydi Demiflti demifltim demifldi Falan filan Erken mi gitti yoksa Hasta m yd de il miydi Daha geçen gün Görüflmedik mi Ölüm akla m gelirdi Oysa ecel gelmifl Dayanm fl kap ya Anlamazl ktan geliyor insan

58 YÜKSEL SÖYLEMEZ 51 Yaflama geç kalmak var Kaç racak flimdi randevular n Nereden kald racaklarm fl Neden oradan Nas l gidilir cenâze namaz na K fl günü ya mur çamur Yaz günü günefl kavurur Gitmesen ay p gelmedi derler Dedikodu ederler muhakkak çinde bir eziklik kabar r Bunca y ll k tan fl kl k hukuk Evet, gelemedim ba fllay n Büyük kay p adam gibi insand Baflsa l hepimiz için çok yaz k Yurtd fl ndayd m Elvermiyor yafl m Telefonla arad m taziyetlerim Çok iyi arkadafl md Dünyan n hali hepimiz bir gün zninizle efendim 27 N SAN 2009

59 52 D NOZOR A ACI ÖYKÜLÜ fi RLER ( ) ZAMAN Zaman duruyor Bir durakta Otobüs bekliyor Bütün tarifelere Bütün saatlere inat Gecikmesi yok asl nda Ölümlere ayarl Ne bir milim ileri Ne bir milim geri Oysa insan dedi in Yar flta zamanla Dili d flar da çatlayacak yüre i Filmi saramaz geri Zamanlar d fl nda Saral m filmi sondan nsan hep piflman Zaman n hakemi insan nsan dedi in Tüm zamanlardan arta kalan OCAK 2009

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B)

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Oyun ve Spor / Dünya'm z ve Uzay 3. Dünya'y neye benzetmifller? TEST 5 Öykü ile Özen Uzayda ki kardefl uzay gemileriyle uzayda geziyordu. Önce y ld zlar n yan na u rad

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Yel kenin Everest Tepesi olarak kabul edilen Vendee Globe a katılmaktı ve bu umudun peşinde soluğu Fransa da almıştı.

Yel kenin Everest Tepesi olarak kabul edilen Vendee Globe a katılmaktı ve bu umudun peşinde soluğu Fransa da almıştı. 6.50 metrelik mini teknelerle yapılan ve Fransa dan başlayıp Atlantik geçişi ile Brezilya da sona eren Mini Transat ın startı ile 85 tekne denize açıldı. Türk yelkenci Tolga Pamir de aralarında olacaktı

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı