KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, 23(84), KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME Berna UYMAZ * 25 Aralık 2012 tarihinde alındı; 24 Şubat 2013 tarihinde revize edildi; 18 Mart 2013 tarihinde kabul edildi. Özet Türkiye de tiyatroların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar ilgili bakanlıklarca sürdürülürken, konu hem sanatsal hem de siyasi platformda tartışılmaktadır. Sözkonusu tartışmanın iktisadi analiz çalışmaları ise geri planda kalmaktadır. Makalenin amacı, küresel kriz sürecinde AB ve Türkiye deki kültür alanlarının finansman ve yönetimini incelemek ve bu çerçevede Türkiye de tartışılmakta olan tiyatroların özelleştirilmesi konusunu analiz etmektir. Makalede farklı kültür politikaları teorik ve ampirik olarak incelenmiştir. Buna göre her bir ülkenin kültür politikası, o ülkenin iktisadi, siyasi ve toplumsal özelliklerine göre şekillenmektedir. Elde edilen bulgulara dayanarak, kriz sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye de kültür politikalarının ve kültüre ayrılan kamusal kaynakların, ülkelerin iktisadi koşullarının yanı sıra özellikle de siyasi tercihlerden etkilendiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kültür Politikalarının Yönetim ve Finansman Şekilleri, Küresel Kriz, Gösteri Sanatları (Tiyatro). JEL Sınıflandırması: H11, H40, H59, H70. * Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü.

2 56 Berna UYMAZ Global Crisis and Financing of Cultural Policies: A General Evaluation on the case of EU and on Turkey Abstract Received 25 December 2012; revized 24 February 2013; accepted 18 March While studies regarding the privatization of theaters in Turkey are in progress in related ministries, the subject is discussed both in artistic and in political platforms. But the economic analysis of the debate is not discussed sufficiently. The purpose of this article is to examine administrative and financing methods of the cultural industries in the EU and in Turkey during the last global crisis and also in this context to analyze a debate on the privatization of theaters in Turkey. In the article cultural policies are analyzed in theoretical and empirical area. Accordingly, in each country the preferred sphere of culture and its administrative and financing stucture are determined by that country s cultural policy. According to the main findings of the article, during the crisis cultural policies and public resources allocated to culture in the European Union and Turkey are affected not only by countries economic conditions but also by their political preferences in particular. Keywords: Administrative and Financing Structures of Cultural Policies, Global Crisis, Performing Art (theatre). JEL Classification: H11, H40, H59, H70. Giriş Kamu ekonomisi çerçevesinde kültürün hangi alanlarının ne tür yönetim ve finansman şekline uygun olduğu teorik çalışmalarda incelenmektedir. Ancak bir ülkede hangi kültürel alanın önem taşıdığı ve bunun yönetim ve finansman şekilleri, teorik çalışmalardan çok o ülkenin iktisadi, siyasi ve toplumsal koşullarını yansıtan kültür politikalarınca belirlenmektedir. Küresel krizin ülke bazında farklılaşan kültür politikaları, özellikle de tiyatroyu da içeren gösteri sanatları üzerindeki etkisi makalenin asıl araştırma konusudur. Bu amaçla makalede öncelikle kültürün farklı altsektörleri ve bunların her birinin farklı özelliklerine uygun olan finansman ve yönetim şekilleri teorik olarak ele alınacak ve AB ile Türkiye de uygulanmakta olan

3 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 57 kültür politikaları analiz edilecektir. Daha sonra küresel krizde AB ve Türkiye nin iktisadi durumları dikkate alınarak, farklı ülkelerdeki varolan kültür politikalarının kamusal finansman durumları araştırılacaktır. Son bölümde ise Türkiye deki tiyatroların özelleştirilmesi hakkındaki gelişmeler ışığında, AB ülkelerinde krizde tiyatroyu da kapsayan gösteri sanatlarının finansmanı incelenecektir. 1. Kültürün Altsektörleri ve Yönetim-Finansman Çeşitleri Bazı devletler kültürel alanlarda yönetim, finansman veya faaliyetlerin üretiminde ulusal bazda yasal, siyasi ve iktisadi çerçevelere dayanan değişmeyen yapılar içermektedir. Diğer yandan bazı ülkelerde ise bu alanlarda tek yetkili devlet değildir; özel sektörle geliştirilen farklı etkileşimlerin de rolü bulunmaktadır. Kültürel alandaki geleneksel yapı, rekabet kuralları, kamu bütçesi/denetimi ve kurumların yönetimi, yasal regülasyonlar veya kamu-özel finansman ortaklıklarında yeni modeller, kamu idarelerinde özel sektörden uzman yöneticilerin istihdamı gibi yeni yönetişim yapılarınca da etkilenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda bir yanda kamusal aktörler kâr amaçlı yatırımcı gibi davranmakta, diğer yanda vakıflar ise bölgesel kalkınmaya öncelik vermektedir (Cliche, Mitchell, Wiesand, Heiskanen ve Dal Pozzolo, 2002: 5). Sanatçılar, faaliyetler, yönetim ve kaynaklar açısından kültürel alanlardaki geleneksel ile yeni yapı ve kamu-özel-üçüncü sektör arasındaki etkileşim aşağıdaki Şekil 1 de ifade edilmektedir. Şekil 1: Kültürel Alanlardaki Farklı Yönetim, Finansman ve Faaliyet Sınıflandırması Yasal Düzenlemeler ve Geleneksel Kaynaklar Kamusal Finansman Şekilleri Kamu Otoriteleri, Kamusal Yönetim Politika önermeleri, eğitim, finansman, istihdam Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi ve iletişim ağları Bireysel veya Grup Olarak Sanatçılar ve Kreatörler Vakıflar Koruma, proje desteği, akıl hocalığı Kar Amacı Güden Kuruluşlar/ İşletmeler Kültürel ürünlerin üretim ve dağıtımı Finansman: Kar için finansman, uzun dönemli çıkar ilişkileri, telif hakları vb. gibi ödemeler Kaynak: Cliche vd. (2002: 4). Özel Sektör Etkileşimi (Rekabet ve Ortak Çalışma) ve/veya Yönetim

4 58 Berna UYMAZ Şekil 1 e göre bir uçta kamu otoriteleri (public authorities), yasal düzenlemeler çerçevesinde geleneksel kamusal finansman şekillerini kullanarak kültürel alanda politika önermelerinde bulunmakta, ilgili alanda eğitim sağlamakta ve istihdam yaratmakta iken; diğer uçta kültür alanında kar amacı güden kuruluşlar/işletmeler (commercial cultural enterprises) ise kültürün piyasa koşullarında üretim ve dağıtımında kâr amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar. Vakıflar (foundations) ve sivil toplum kuruluşları (non-governmental organisations) ise bu ikili yapının amaç ve araçlarının bir karmasıyla kültürün yönetim, finansman ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Sanatçılar ve kreatörler ise bu çerçevedeki farklı etkileşimleriyle Şekil 1 in merkezinde yeralmaktadır. Ancak yukarıdaki şekilde genel olarak ifade edilen kültürün içeriği ve buna bağlı olarak da tanımı üzerine farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin Eurostat ın kültür tanımı müzeleri, arşivleri, gösteri/sahne sanatlarını, kütüphaneleri, kitap ve yayınları, görsel sanatları, mimariyi ve multimedyayı kapsamakta ancak spor ve turizmi içermemekte iken; OECD nin daha geniş kapsamlı olan kültür tanımı ise sporu, hayvanat bahçelerinin bakımını, kumsal ve parkları, radyo ve televizyon yayınları ve hatta bazı ülkelerde dini hizmetlerin sunumunu dahi içermektedir (Eurostat, 2011a ve OECD, 2006). Bu geniş kapsamlı konunun iktisadi olarak analizinin yapılabilmesi amacıyla yukarıda kültür başlığıyla genel bir ifadeyle ele alınan yapı 3 altsektöre ayrılabilir. Bunlar (Tomova, 2004: 12): 1- Sanat 2- Kültür endüstrisi 3- Eğlence sektörü Bu sınıflandırmaya farklı alt başlıklar ve içerikler eklenebilse de, ifade edilen 3 altsektör genel çerçeveyi verebilmektedir. Bu sınıflandırmadaki temel kıstas, altsektörlerin piyasada kendi kendilerini finanse edebilme özellikleridir. Kültürün altsektörlerinin bazıları piyasada varlıklarını sürdürebilme olanaklarına sahip iken, diğerleri değildirler ve bu durum kamusal finansman gerekliliğinin temel göstergelerinden biri olarak ifade edilmektedir. Böylece Şekil 1 deki kültür başlığıyla yapılan finansman yöntemlerindeki ayrıma, bir de her bir altsektörün özelliklerini dikkate alarak ek bir sınıflandırma daha yapmak gerekmektedir. Kültürün altsektörleri olan sanat, kültür endüstrileri ve eğlence sektörünün finansman yöntemlerindeki farklılıkları devlet-kültür-piyasa ilişkisi çerçevesinde sınıflandırmak amacıyla aşağıdaki Şekil 2 geliştirilmiştir.

5 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 59 Şekil 2: Kültürün Altsektörlerinin Finansman Şekilleri Devlet Sanatlar: -Gösteri sanatları -Güzel sanatlar -Kültürel miras Kültür Endüstrileri: -Basım - yayın -Müzik - kayıt -Audio Visual/TV, radyo, sinema -Multimedya Piyasa Eğlence Sektörü: -Müzikal işler -Show business -Festival, karnaval, park eğlenceleri -Bilgisayar oyunları Kaynak: Tomova (2004: 110). Ulusal bazda farklılıklar gösterebilse de genel olarak Şekil 2 deki sınıflandırmaya göre; 1- Teknik olarak sanat alanlarının, özellikle de gösteri/sahne sanatlarının, devlet desteği olmadan sadece bilet satış gelirleriyle kendilerini finanse etmeleri zordur. Sahne sanatlarının bütçesi, değişik oranlarda devlet bütçesinden sübvansiyon, proje destekleri, sponsorluk ve bağışlarla yürütülmektedir (Tomova, 2004: 12-13); 2- Kültür endüstrisinin finansmanında ise karma bir yapı sözkonusudur. Kitap basımı, müzik kaydı, film yapımcılığı, elektronik medya vb. faaliyetlerin klasik piyasa koşullarına gelir, harcamalar ve kar oranları bakımından uygunluğu tartışmalıdır. Bunlar hem kamusal (Avrupa da) hem de özel mal (ABD de) olarak değerlendirilebilirler. Kültür endüstrisinin neden olduğu pozitif dışsallık dikkate alındığında, örneğin yayım ve film yapımcılığı ulusal kültür sermayesinin oluşturulmasının temel faktörleri arasında sayılırlar ve bu nedenle de farklı şekillerde devletçe desteklenebilirler. Ayrıca kültür endüstrisinin pazar kapasitesi, olası ölçek ekonomisi için önemli bir faktördür. Bu nedenle geniş kültürel endüstri piyasaları olan ülkeler, bu alanların finansmanında daha fazla araca sahiptirler. Küçük ülkelerde ve az konuşulan dillerin olduğu örneklerde ise finansman piyasa koşullarında değil; devletin desteğiyle gerçekleştirilmektedir (Tomova, 2004: 12-

6 60 Berna UYMAZ 13). Piyasa ve devlet seçeneklerinin arasında Şekil 1 de aktarılmış olan vakıflar ve sivil toplum kuruluşları da bu alanda faaliyette bulunmaktadırlar. 3- Eğlence sektörü (müzik, gösteriler, multimedya, lunaparklar) ise devlet desteği olmadan piyasa koşullarında tamamıyla kendisini finanse edebilmektedir (Tomova, 2004: 12-13). Kültürün altsektörleri ve bunların özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen farklı yönetim ve finansman yöntemlerinin genel çerçevesi ifade edildikten sonra aşağıdaki altbaşlıkta ülke bazında kültür politikaları örnekleri analiz edilecektir. 2. AB de ve Türkiye de Kültür Politikaları Son elli yılda kültür politikaları özerk bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak ulusal kültür politikaları alanında karşılaştırmalı çalışmalardaki güçlük, farklı tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme süreçlerine, siyasal rejimlere, siyasal kültüre, kamusal-özel alan ayrımlarına, ulus devlet inşa süreçlerine bağlı olarak kültürün resmi/ulusal tanımlarındaki çeşitlilik ve farklılıklara dayanmaktadır (Üstel, 2009: 10, 14). AB ye üye ülkelerde ve Türkiye de kültür politikaları tüm bu farklılıklara bağlı olarak şekillenmektedir AB de kültür politikaları 1985 yılında Avrupa Konseyi nce Batı Avrupa ülkelerinin ulusal kültür politikalarını değerlendirme ve bu ülkelerin benzer iktisadi koşullarına uygun temel hedefleri izleme programı yürütülmeye başlanmıştır. Ancak zamanla farklı iktisadisiyasi koşullardaki ülkelerin de Avrupa Kültür Konvansiyonu nu imzalamasıyla, kültür politikasının ana amacı Batı Avrupa nın temel hedeflerini yerine getirmekten ziyade, daha güncel olan ekonomik sorunlar karşısında sanatı, sanatçıyı ve kültürel alanları koruma, sektörel problemlere çözüm önerileri sunma, farklı iktisadi-sosyal koşullardaki kültür politikalarının izlenmesi ve ülkelerin kültür alanındaki istatistik ve raporlarını oluşturma şeklini almıştır (Mitchell, 2002: 5, 11, 12, 13). AB ülkelerinin kültür politikalarındaki farklılaşan öncelikleri aşağıda yeralan Tablo 1 de gösterilmektedir.

7 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 61 Tablo1: AB de Ülke Bazında Öncelikli Kültür Politikaları Öncelikli Kültür Politikası Kültürel miras ve müzeler Gösteri sanatları Kütüphaneler Edebiyat Spor Radyo-tv yayınları Sanat eğitimi Dini meseleler Ülkeler Yunanistan, İtalya, Malta, Kıbrıs, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Danimarka, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya, İsveç Finlandiya, Danimarka ve Litvanya Estonya, Portekiz ve Almanya Belçika, Danimarka ve Portekiz Fransa, Almanya, Bulgaristan, Estonya ve Hollanda Avusturya, Belçika (Fransa Kantonu), Danimarka, İsveç ve Estonya Macaristan, Slovakya ve Romanya Kaynak: Klamer, Petrova, Mignosa (2006: 29-30). Tablo 1 e göre ülkelerin çoğunluğunda öncelikli kültür politikaları arasında, kültürel miras ve müzeler ile gösteri sanatları yeralmaktadır. AB genelinde kültür politikalarında 4 ana model bulunmaktadır. Bunlar (Dijan, 1997: dan aktaran Üstel, 2009: 13): 1-Merkezi devletin kültür politikalarında yönlendirici olduğu devletler; 2-Bölgelerin kültür alanında önemli bir güce sahip olduğu adem-i merkeziyetçi devletler; 3-Kültür alanındaki yetkilerin dil topluluklarına bırakıldığı federal devletler; 4-Kültürel eylemin yarı özerk kuruluşlara bırakıldığı devletler. Bu ayrıma uygun olarak da AB de kültürün finansmanında 3 farklı sistem bulunmaktadır. Bunlar (Klamer vd, 2006: 14): 1- Yukarıdan Aşağıya ve Devlet Odaklı Sistem: İtalya ve Fransa da olduğu gibi bürokrat ve siyasiler kamusal fonların dağıtımında karar vericidirler; 2-İngiltere Sistemi: Bu sistemde ilgili bakan fonları devlet organlarına ve farklı proje ve uygulama alanlarına dağıtır; 3- Aşağıdan Yukarıya Sistemi: Bu sistemde bağımsız sanat konseyleri uzman tavsiyesinde bulunmakta ve finansal kararlar kültür bakanlığınca alınmaktadır. Doğu Avrupa ise farklı sistemlerin karmasını uygulamaktadır (Keresnyei, 2011: 116).

8 62 Berna UYMAZ Yukarıda ifade edilmiş olan farklı kültür politika ve finansman sistemlerinin AB bazında ülke örneklerine bakıldığında, kültür alanında bir bakanlığa sahip olan ancak bazı yetkilerin bu bakanlığın kontrolündeki daha alt kademedeki kurumlara devredildiği merkezi yönetimle idare edilen ülkeler: Kıbrıs, Fransa, İrlanda, İtalya ve Lüksemburg tur. Avusturya, Belçika ve Almanya ise federal bir yapıya sahiptirler. Bu ülkelerde Almanya gibi kimi örneklerde merkezi bir kültür bakanlığı dahi yoktur ve bunun yerine alt kademedeki kamu kurumları (ilçeler, belediyeler) kültürel alanda sorumludurlar. Bu iki farklı yönetim şekli içinde İrlanda en merkezi yönetime sahip ülke iken diğer uçta Almanya, Danimarka ve Polonya en adem-i merkeziyetçi ülkelerdir. Doğu Avrupa ülkeleri bu iki uç kültür yönetimi örneklerinin bir karmasını sergilemektedirler. Kuzey Avrupa ülkelerindeki kültür yönetimi ise bir diğer grubu oluşturmaktadır (Klamer vd., 2006: 9). İngiltere de ise 60 yıldır sürdürülen kültür politikalarında serbest piyasacı yaklaşım ile Avrupa devlet modeli arasında bir yönetim politikası izlenmektedir (Smith, 2010: 6). Geçmişteki uygulama farklılıklarına rağmen Avrupa da her devlet kültür alanını bir bakanlık a bırakma eğilimindedir ve eskisi kadar merkeziyetçi değildir. Günümüzde Avrupa daki ülkelerde kültür alanının aktörleri, mesleki kuruluşlar ve sendikalar tarafından temsil edilmekte, karar alma süreçlerinde etkide bulunabilmektedir (Üstel, 2009: 14). Tüm ülke örneklerinde ortak durum şahısların, şirketlerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarının kültür politikasında aktif rol alma olanaklarının artmasıdır (Klamer vd., 2006: 9). Kültür politikalarının finansmanı açısından bakıldığında ise AB içinde uluslararası kültürel işbirliği çerçevesindeki fonlar 1 dışında, ülkelerde doğrudan ve dolaylı kamusal finansman desteği ile özel kesimden finansman desteği bulunmaktadır 2. Kültürün üçüncü sektörce finansmanı, Anglo-Saxon geleneğini yansıtmakta ve tüm Avrupa ya yayılmaktadır. Ancak yerel veya merkezi kamu yönetimleri, piyasa veya üçüncü sektöre göre halen kültürün temel destekçisi konumundadır (Klamer, vd., 2006: iii, iv, 3). Devletin kültür harcamalarına katkısı merkezi hükümet, şehir/bölge ve belediyeler düzeyinde olabilmektedir. Aşağıdaki Grafik 1 de AB de ülkelerin kültür politikalarının finansman şeklini analiz etmek amacıyla devletin kültür politikaları harcamalarındaki merkezi hükümetlerin payı gösterilmektedir. 1 Bu fonlar, Avrupa Kreatif Programı (Creative Europe Programme) ve yılları için kültüre ayrılan Yapısal Fonlardır. 2 Kültürel alandaki veri eksiklikleri nedeniyle bu alanda kantitatif analiz yapmak oldukça güçtür. Devletin kültür harcamaları başlığı altında genellikle sadece merkezi kültür bakanlığının harcamaları bulunabilmekte ve piyasa ile sivil toplum kuruluşlarınca finansman verileri görülememektedir (Klamer, vd., 2006: iii).

9 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 63 Grafik 1: AB de Kültür Harcamalarında Merkezi Hükümetlerin Payı Merkezi Hükümetin Kültür Harcamalarındaki Payı (%) Malta 2011 Romanya 2010 Polonya 2010 Estonya 2010 Çek Cumhuriyeti 2010 Danimarka (Federal) 2009 Bulgaristan 2009 Avusturya 2008 Portekiz 2009 Norveç 2009 Finlandiya 2009 Macaristan 2009 Slovakya 2008 Almanya 2007 Letonya 2007 Slovenya 2007 Hollanda 2006 Fransa 2002 Belçika 2002 Kaynak: Council of Europe/ERICarts (2012). Birçok Avrupa ülkesinin kültürel kurumlara ve sanata farklı derecelerde kamu desteği verdiği görülmektedir. Genel olarak Batı Avrupa da kültürel aktiviteler ve tesisler kamu harcamalarının seyrine ve böylece de merkezi hükümetin politikalarına doğrudan kamusal finansman ve dolaylı olarak düzenlemeler aracılığıyla bağlıdırlar. Doğu ve Merkez Avrupa da durum biraz daha karışıktır (Bonet ve Donato, 2011: 7). Genellikle desteğin yapısı ilgili devletin genel yapısını da yansıtmaktadır (Wolf-Csanády, 1999: 255). Grafik 1 deki veriler, farklı tarihlerde ülkelerin merkezi hükümetlerinin kültür harcamalarındaki payını gösterdiğinden, Grafik 1 ülkeleri karşılaştırmak amacıyla değil, her bir ülkenin kültür politikasını anlamak amacıyla izlenmelidir. Farklı yönetim kademeleri dikkate alındığında bölgelerin ve belediyelerin en fazla otonomiye ve yerel kültürel alanlara katkı verme olanağına sahip olduğu ülkeler Almanya (%85), İspanya (%85), Polonya (%83) ve kültür alanındaki yetkilerin dil topluluklarına bırakıldığı ülkelerden biri olan Belçika dır (%97.6). Benzer şekilde Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, Portekiz, İtalya ve Birleşik Krallık ta (İngiltere ve İskoçya) belediyelerin harcamaları merkezi harcamalardan daha yüksektir. Diğer yandan küçük bir ülke olan Malta da kültür harcamalarının tümü (%100) merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilirken (şehir bölge ve belediyelerin payı sıfırdır), benzer şekilde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise kültür için merkezi devlet bütçesinden ayrılan pay en yüksek kaynaktır.

10 64 Berna UYMAZ 2.2. Türkiye de kültür politikaları Türkiye de güçlü ve merkezi kurumlar dönemi olan arası yıllardaki kültür politikasını bir tür ulusal kuruluş ve yapılanma olarak ifade etmek mümkündür. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması (1924), Türk Tarih Kurumu nun (1931) ve Türk Dil Kurumu nun (1932) kurulmaları, yeni rejimin merkezce düzenlenen ve yönlendirilen kültür yaklaşımını sergileyen üç önemli adımdır (Ada, 2009b: 87, 88). Sözkonusu dönem, devlet eliyle milli kültür inşaası dönemidir ve Batılılaşma politikasının kültür alanındaki en önemli örnekleri klasik Batı müziği, opera ve bale ile tiyatronun yaygınlaştırılmasıdır (Akdede, 2011: 12). Ulusal kültürün yaygınlaştırılmasında 1932 de kurulan Halkevleri ile 1940 ta açılan Köy Enstitüleri de etkili olmuştur (Ada, 2009b: 88-89) döneminde DPT nin Beş Yıllık Kalkınma Planları nda kültür alanına yatırım yapılması ve kurumların geliştirilmesi kamu hizmetinin bir parçası ve devletin sorumluluğu olarak görülmekte iken, yine bu dönemde kültürün devletin dışında alternatif bir mekanizma olarak piyasa ile ilk teması gerçekleşmiştir (İnce, 2011: 47-48) arasındaki dönem, 1960 darbesi sonrası yaşanan kısa bir ara dışında, kültür politikasında laissez faire anlayışı çerçevesinde politikasız politika dönemidir ve bu yıllarda Türklük ve İslam öğeleri kültür politikasında öne çıkarılmıştır (Ada, 2009b: 90) yılında Türkiye de Kültür Bakanlığı kurulmuş ve günümüzde sözkonusu bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı adını almıştır (Akdede, 2011: 14-15) yılında büyükşehir belediyesi statüsü yaratılmıştır. Böylece yerel yönetimler kültürel alanda projeci ve yatırımcı olarak kendi uygulamalarını gerçekleştirmişler ve İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi kentlerde belediyeler kütüphane, kültür, sanat ve gençlik merkezlerine yatırım yapmışlardır arasında kültür sektöründe özelleştirmelerin yaşandığı dönemde özel sektörün dünyada olduğu gibi Türkiye de de kültür alanına yatırımları artmıştır. Kültürün kamu-özel kesim işbirliği ile üretilmesi ana eksen halini almıştır (İnce, 2011: 48, 49). Daha önceleri devletin tek yönlü olarak belirlediği kültür politikasına karşın, örneğin 1998 de gerçekleştirilen Kültürel Alanda AB ye Yaklaşım Sempozyumu nun Sonuç Bildirisi nde devletin kültür alanını desteklemesi ancak bu alana karışmaması ifade edilmiştir. Türkiye nin AB ye üyelik çalışmaları ve kültür alanına yatırım yapmaya başlayan özel kesime yönelik düzenleme ve teşvikler özellikle 2000 ler sonrasında hızlanmıştır (Ada, 2009b: 93, 94-95). Devlet yatırımcı değil; düzenleyici konuma dönüşmüştür yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı iki yasa çıkartarak özel sektörü kültür alanına yatırım yapmaya teşvik etmiştir. Başta bankalar olmak üzere büyük finans ve sanayi grupları kendi açtıkları müze, kültür merkezleri, orkestralar, tiyatro kumpanyaları, yayınevleri ile kültür alanında yeralmışlardır. Küçük ve orta boy bağımsız galerilerin sayısındaki artış da yine bu

11 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 65 dönemin bir özelliğidir (İnce, 2011: 48, 49) yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı nın yanı sıra ulusal kültür politikaları üzerindeki çalışmalarını güncelleyen Avrupa Konseyi yle ilişkileri yürüten Dışişleri Bakanlığı da devreye girmiştir (Ada, 2009a: 1). Ayrıca kültür sektöründe sivil inisiyatif, dernek ve vakıflar zayıf da olsa faaliyettedir. Türkiye de günümüzde kültür politikasını ve bunun önceliklerini turizm ve ekonomi belirlemekte ve kültür politikalarında adem-i merkeziyetçilikten uzak bir şekilde merkezi yönetim egemendir (İnce 2011: 50-51). Türkiye de merkez ile çevre arasındaki bölgesel farklar, gelir dağılımı, eğitim düzeyi ve cinsiyet ayrımı kültüre erişim konusuyla yakından ilgilidir. Düşük gelirlilerin kültüre erişimi televizyon izlemekten ibarettir. Farklı kültürel imkanlardan ancak az sayıdaki üst gelir grubu faydalanmaktadır (İnce 2011: 50-51). Kültürel hizmet ve ürünlerin kültür politikası aracılığıyla Türkiye nin tüm coğrafi bölgelerine eşit oranda yayılabilmesi ise eğitim, maddi imkânlar ve fiziki kapasiteye bağlıdır (Seçkin, 2009: 117). Bu çerçevede incelendiğinde Türkiye de kültür dağılımında eşitsizlik olduğu görülmektedir (Ada, 2011: 41). Kültür endüstrisinin merkezi olan İstanbul, kültür üretimi ve tüketiminde ülkenin genelinden ayrı ele alınmalıdır. Öyle ki ülkenin kültür üretiminin yaklaşık üçte biri ve kültür tüketiminin %24 ü bu şehirde gerçekleşmektedir (İnce, 2011: 52). Örneğin Türkiye de gösterime giren yeni oyunların %57 si İstanbul da seyirciye sunulmuştur ve İstanbul daki seyirci sayısı ülke genelindekinin yarısını oluşturmaktadır (Kutlu ve Aksoy, 2011: 110). Bu durum, öncelikle gelir ve nüfus dağılımındaki çarpıklığın bir sonucu olsa da, mevcut kültür politikalarının Türkiye nin geneline yayılmasına yönelik başarısının da sorgulanması gerektiğini göstermektedir. 3. Kriz ve Kültürün Finansmanı 2008/2009 da derinleşen küresel kriz, hem AB ülkeleri arasında hem de Türkiye ekonomisinde farklı etkiler doğurmuştur. Kriz sürecinde ülkelerin iktisadi durumları ile kültür politikaları arasındaki etkileşimin incelenmesi, kültür politikalarının farklı yönetim ve finansman modellerinin kriz karşısındaki durumunu analiz edebilmek açısından önem taşımaktadır Küresel kriz süreci Küresel kriz, AB genelinde yılları arasında makroekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerle takip edilebilmektedir.

12 66 Berna UYMAZ Tablo 2: AB ve Türkiye de Krizin Göstergeleri AB (27 ülke) Türkiye Büyüme Oranı (%) Bütçe Açığı/GSYH Borç Stoku/GSYH Büyüme Oranı (%) Bütçe Açığı/GSYH Borç Stoku /GSYH Kaynak: Eurostat (2011). Tablo 2 ye göre AB genelinde 2009 da ekonomik daralma yaşanmış ve 2011 de henüz kriz öncesindeki büyüme oranları yakalanamıştır. Eurostat (2011) e göre 2010 ve/veya 2011 de küçülen ekonomiler Yunanistan, İspanya, Letonya, İrlanda, Romanya, İzlanda ve Hırvatistan iken, tahminlere göre 2012 de Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve Hırvatistan ın ekonomileri küçülmeye devam etmektedir. Krizin bir diğer göstergesi ise Maastricht kriterlerince belirlenen rakamsal ve rasyo referans değerlerine, yani bütçe açığının GSYH nin %3 ünü, kamu borcunun ise GSYH nin %60 ını geçmemesi kuralına uyulamamış olunmasıdır. Öyle ki AB de bütçe açığının GSYH ye oranı krizi sırasında kötüleşmiş, 2010 da ise kısmi bir iyileşme yaşanmıştır ancak yine de 2011 itibariyle kriz öncesindeki seviyelere dönülememiştir. Bütçe açığı bakımından 2010 ve 2011 de en kötü durumda olan ülkeler İrlanda, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve İzlanda dır. Bütçe açığındaki sözkonusu kısmi iyileşme, borç stokları durumunda ise sözkonusu değildir. Bilakis AB genelinde borç stoklarının GSYH ye oranındaki artış, krizin ilk yıllarında olduğu gibi 2010 da ve 2011 de de 6 ülke hariç diğer AB ülkelerinde sürmektedir. Borç/GSYH açısından en kötü durumdaki ülkeler Belçika, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İzlanda dır. Krizde küçülen ekonomilerin sayısı artarken, ayrıca Maastricht kriterlerindeki referans değerler konusunda sorunlar yaşandığı dikkate alındığında ve 2012 için yapılan tahminlere dayanarak AB ekonomileri için krizin henüz bitmediğini söylemek yerinde olacaktır. Tablo 2 deki verilere göre Türkiye ise kriz sonrasında AB ülkelerine nazaran büyüme, bütçe açığı ve de borç oranı bakımından daha iyi durumdadır. Ülkeler arasında iktisadi koşullardaki bu farklılıkların kültür politikalarının yönetimi ve kültüre ayrılan merkezi hükümet bütçesindeki, bölgesel düzeydeki ve belediyeler düzeyindeki kaynaklar üzerindeki etkisi aşağıda araştırılacaktır.

13 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme Kriz sürecinde kültürün finansmanının analizi Düşen üretim, GSYH de küçülme, artan borç stoku krizi sosyal hayatın her alanında görünür kılmakta ve kriz, diğer sektörleri olduğu gibi kültür alanını da etkilemektedir. Küresel krizin derinleşmesi ve onun kamu bütçesine etkisi nedeniyle kamunun kültürel alanların finansmanına katkısında değişiklikler yaşanmaktadır. Bu durum doğrudan kültürel üretimin ve ayrıca dolaylı olarak da kültürel tüketimin azalmasına neden olmuştur (Eurostat, 2011b). Hem kamu hem de özel sektörde kültür ve sanata ayrılan kaynaklarda yaşanan kesinti özellikle dikkati çekmektedir (Ada, 2011: 35). Öyle ki altyapı, kültür kurumlarının ve aktivitelerin finansmanı, kültürel alanlara talep, kültür piyasasının gelişimi, aktivitelerin şekli, kültürel alanlardaki eğitim, kültürel sistemin insan kaynaklarının yapısı ve büyüklüğü, bu alandaki yönetici ve çalışanların yaklaşım ve davranış kalıpları... vb. kültürün altsektörleri de dahil olmak üzere krizin etkisi kültür hayatını etkilemektedir. (Moldoveanu ve Ion-Franc, 2011: 33). Ancak kriz sürecinde tüm Avrupa da aynı trend izlenmemekte ve kültürün finansmanında çok farklı gelişmeler görülmektedir dan 2011 e dek bazı ülkelerde kültürel alanlarda kamu finansmanı azalırken, bazılarında eski seviyelerin korunması sağlanmıştır veya birçok Avrupa ülkesi krize karşı kültür politikalarında yapısal değişikliklere gitmeden sadece kademeli ayarlamalar yapmışlardır (Bonet ve Donato, 2011: 7). Grafik 2: AB de Kültür Harcamalarının GSYH deki Payı (%) Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Almanya Estonya Yunanistan Kaynak: Eurostat (2011). Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Slovenya Finlandiya Norveç

14 68 Berna UYMAZ Eurostat ın kültür tanımına göre AB kültür politikaları kapsamındaki ülkelerin ortalama kültür harcamalarının GSYH deki yüzdesi yılları arasında en düşük % 0,1 (Yunanistan) ila en yüksek % 1,2 (Estonya) arasında değişmiştir 3. Sözkonusu dönemde kültüre doğrudan kamusal destek, özellikle Merkez ve Doğu Avrupa da artmıştır. Yeni üye olan ülkelerin merkezi hükümetlerinin kültür harcamalarındaki artış, diğer AB ülkelerindeki seviyelerden daha yüksek gerçekleşmiştir (Klamer, vd., 2006: 58). Küresel krizle birlikte yılları arasında da yine Yunanistan (% 0.1) ve Estonya (% 1.4-% 1.1) limit değerleri taşımışlardır. Krizde ülkelerin büyüme oranlarındaki değişimi de dikkate alarak doğrudan merkezi devlet düzeyinde kültürel bütçelerin izlenmesi, kültüre ayrılan kaynaklar hakkında daha doğru yorum yapabilme imkânı vermektedir. Kriz süresince kültür bütçesini izlemek amacıyla CultureWatchEurope Platformu nun AB ye üye 21 ülke arasında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Çek Cumhuriyeti ile Portekiz de henüz küresel krizin öncesinde dahi kültür bütçelerinde kesintiye gidilmiştir (Wiesand, 2011). Kamunun koruyucu ve düzenleyici rol aldığı Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde dahi krizde sözkonusu ülkelerin kültür bütçelerinde %30 a yakın azalma yaşanmıştır (Ada, 2011: 35). Kültüre ayrılan kaynakların büyüklüklerindeki farklılıklar açısından incelenmiş olan 21 ülkenin 9 unda arasında limit değerleri -4% (Avusturya) ila -26% (Yunanistan) olmak üzere kesintiye gidilmişken, 9 ülkede ise 5% (Belçika, Fransa) ila +38% (Ukrayna) arasında değerler olmak üzere artış yaşanmıştır. Düşük enflasyona sahip Finlandiya, O nu izleyen Malta ve Estonya kültür bütçesinin gelişimi açısından iyi durumdaki ülkelerdir. Norveç ve Almanya da ise kültüre ayrılan kaynaklar kriz öncesi seviyelerine yakın düzeyde kalmıştır (Inkei, 2011: 4). Uzun dönemlerce uygulanmakta olan bir kültür politikasının varlığının, kriz yönetiminde anahtar role sahip olduğu görülmektedir (Toth, 2011: 233). Krizin kültür harcamalarını azaltmadaki en büyük etkisi, kültürel yatırımların finansmanının özellikle sponsorluk veya gişe hasılatına bağlı olduğu ülkelerde ve küresel alanda çalkantılı sanat ve medya piyasalarının kamu politikalarıyla desteklenmediği ülkelerde görülmektedir (Wiesand, 2011). Krizle mücadele için merkezinde piyasa olan uzun dönemli liberal politikaları uygulayan Birleşik Krallık ta yine de kamusal kaynaklar da bırakılmamakta (Toth, 2011: 232); kültürün finansmanının %53 ü kamusal kaynaklardan karşılanmakta ve bu payda kriz 3 OECD nin daha geniş kapsamlı kültür tanımına göre ise sözkonusu paylar en yüksek Lüksemburg ve Danimarka da (%2) ve en düşük ise Yunanistan da (%0,4) olmak üzere değişmiştir (Klamer vd., 2006: 28).

AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Fatma ÜNLÜ * ÖZ Günümüzde bilgi, teknoloji ve yenilik hem firmaların hem de ülkelerin küresel rekabet gücü elde etmesinde en

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIĞI VE KATILIM ÖNCESİ STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE BÖLGESEL POLİTİKA ALANINDA UYUM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Zelal ŞEN EKONOMİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T U R İ Z M ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-59-8 YAYIN NO: KB: 2859- ÖİK: 713 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 549 A. B. YERELİ - İ. KOBAL - A. M. KÖKTAŞ 5 Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Özet Ahmet Burçin YERELİ 1 İsmail KOBAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Dr. Mürteza HASANOĞLU, Ziya ALİYEV GİRİŞ Avrupa Birliği ne giriş süreciyle birlikte Türkiye, 40 yıldır uygulamakta olduğu

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI Lütfi Elvan Bu çalışma "YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE ÇANAKKALE

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Ferdi ÇELİKAY. An Analysis of the Period of Change Experienced In European Union Budget Revenue Items

Ferdi ÇELİKAY. An Analysis of the Period of Change Experienced In European Union Budget Revenue Items Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi 1 Semih BİLGE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri

Amerika Birleşik Devletleri nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri Amerika Birleşik Devletleri nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri Mehmet ARSLAN Prof.Dr., Balıkesir Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü marslan04@gmail.com Mine BİNİŞ Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

ISBN 978-975 19 4094-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4094-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4094-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı