KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, 23(84), KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME Berna UYMAZ * 25 Aralık 2012 tarihinde alındı; 24 Şubat 2013 tarihinde revize edildi; 18 Mart 2013 tarihinde kabul edildi. Özet Türkiye de tiyatroların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar ilgili bakanlıklarca sürdürülürken, konu hem sanatsal hem de siyasi platformda tartışılmaktadır. Sözkonusu tartışmanın iktisadi analiz çalışmaları ise geri planda kalmaktadır. Makalenin amacı, küresel kriz sürecinde AB ve Türkiye deki kültür alanlarının finansman ve yönetimini incelemek ve bu çerçevede Türkiye de tartışılmakta olan tiyatroların özelleştirilmesi konusunu analiz etmektir. Makalede farklı kültür politikaları teorik ve ampirik olarak incelenmiştir. Buna göre her bir ülkenin kültür politikası, o ülkenin iktisadi, siyasi ve toplumsal özelliklerine göre şekillenmektedir. Elde edilen bulgulara dayanarak, kriz sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye de kültür politikalarının ve kültüre ayrılan kamusal kaynakların, ülkelerin iktisadi koşullarının yanı sıra özellikle de siyasi tercihlerden etkilendiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kültür Politikalarının Yönetim ve Finansman Şekilleri, Küresel Kriz, Gösteri Sanatları (Tiyatro). JEL Sınıflandırması: H11, H40, H59, H70. * Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü.

2 56 Berna UYMAZ Global Crisis and Financing of Cultural Policies: A General Evaluation on the case of EU and on Turkey Abstract Received 25 December 2012; revized 24 February 2013; accepted 18 March While studies regarding the privatization of theaters in Turkey are in progress in related ministries, the subject is discussed both in artistic and in political platforms. But the economic analysis of the debate is not discussed sufficiently. The purpose of this article is to examine administrative and financing methods of the cultural industries in the EU and in Turkey during the last global crisis and also in this context to analyze a debate on the privatization of theaters in Turkey. In the article cultural policies are analyzed in theoretical and empirical area. Accordingly, in each country the preferred sphere of culture and its administrative and financing stucture are determined by that country s cultural policy. According to the main findings of the article, during the crisis cultural policies and public resources allocated to culture in the European Union and Turkey are affected not only by countries economic conditions but also by their political preferences in particular. Keywords: Administrative and Financing Structures of Cultural Policies, Global Crisis, Performing Art (theatre). JEL Classification: H11, H40, H59, H70. Giriş Kamu ekonomisi çerçevesinde kültürün hangi alanlarının ne tür yönetim ve finansman şekline uygun olduğu teorik çalışmalarda incelenmektedir. Ancak bir ülkede hangi kültürel alanın önem taşıdığı ve bunun yönetim ve finansman şekilleri, teorik çalışmalardan çok o ülkenin iktisadi, siyasi ve toplumsal koşullarını yansıtan kültür politikalarınca belirlenmektedir. Küresel krizin ülke bazında farklılaşan kültür politikaları, özellikle de tiyatroyu da içeren gösteri sanatları üzerindeki etkisi makalenin asıl araştırma konusudur. Bu amaçla makalede öncelikle kültürün farklı altsektörleri ve bunların her birinin farklı özelliklerine uygun olan finansman ve yönetim şekilleri teorik olarak ele alınacak ve AB ile Türkiye de uygulanmakta olan

3 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 57 kültür politikaları analiz edilecektir. Daha sonra küresel krizde AB ve Türkiye nin iktisadi durumları dikkate alınarak, farklı ülkelerdeki varolan kültür politikalarının kamusal finansman durumları araştırılacaktır. Son bölümde ise Türkiye deki tiyatroların özelleştirilmesi hakkındaki gelişmeler ışığında, AB ülkelerinde krizde tiyatroyu da kapsayan gösteri sanatlarının finansmanı incelenecektir. 1. Kültürün Altsektörleri ve Yönetim-Finansman Çeşitleri Bazı devletler kültürel alanlarda yönetim, finansman veya faaliyetlerin üretiminde ulusal bazda yasal, siyasi ve iktisadi çerçevelere dayanan değişmeyen yapılar içermektedir. Diğer yandan bazı ülkelerde ise bu alanlarda tek yetkili devlet değildir; özel sektörle geliştirilen farklı etkileşimlerin de rolü bulunmaktadır. Kültürel alandaki geleneksel yapı, rekabet kuralları, kamu bütçesi/denetimi ve kurumların yönetimi, yasal regülasyonlar veya kamu-özel finansman ortaklıklarında yeni modeller, kamu idarelerinde özel sektörden uzman yöneticilerin istihdamı gibi yeni yönetişim yapılarınca da etkilenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda bir yanda kamusal aktörler kâr amaçlı yatırımcı gibi davranmakta, diğer yanda vakıflar ise bölgesel kalkınmaya öncelik vermektedir (Cliche, Mitchell, Wiesand, Heiskanen ve Dal Pozzolo, 2002: 5). Sanatçılar, faaliyetler, yönetim ve kaynaklar açısından kültürel alanlardaki geleneksel ile yeni yapı ve kamu-özel-üçüncü sektör arasındaki etkileşim aşağıdaki Şekil 1 de ifade edilmektedir. Şekil 1: Kültürel Alanlardaki Farklı Yönetim, Finansman ve Faaliyet Sınıflandırması Yasal Düzenlemeler ve Geleneksel Kaynaklar Kamusal Finansman Şekilleri Kamu Otoriteleri, Kamusal Yönetim Politika önermeleri, eğitim, finansman, istihdam Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi ve iletişim ağları Bireysel veya Grup Olarak Sanatçılar ve Kreatörler Vakıflar Koruma, proje desteği, akıl hocalığı Kar Amacı Güden Kuruluşlar/ İşletmeler Kültürel ürünlerin üretim ve dağıtımı Finansman: Kar için finansman, uzun dönemli çıkar ilişkileri, telif hakları vb. gibi ödemeler Kaynak: Cliche vd. (2002: 4). Özel Sektör Etkileşimi (Rekabet ve Ortak Çalışma) ve/veya Yönetim

4 58 Berna UYMAZ Şekil 1 e göre bir uçta kamu otoriteleri (public authorities), yasal düzenlemeler çerçevesinde geleneksel kamusal finansman şekillerini kullanarak kültürel alanda politika önermelerinde bulunmakta, ilgili alanda eğitim sağlamakta ve istihdam yaratmakta iken; diğer uçta kültür alanında kar amacı güden kuruluşlar/işletmeler (commercial cultural enterprises) ise kültürün piyasa koşullarında üretim ve dağıtımında kâr amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar. Vakıflar (foundations) ve sivil toplum kuruluşları (non-governmental organisations) ise bu ikili yapının amaç ve araçlarının bir karmasıyla kültürün yönetim, finansman ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Sanatçılar ve kreatörler ise bu çerçevedeki farklı etkileşimleriyle Şekil 1 in merkezinde yeralmaktadır. Ancak yukarıdaki şekilde genel olarak ifade edilen kültürün içeriği ve buna bağlı olarak da tanımı üzerine farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin Eurostat ın kültür tanımı müzeleri, arşivleri, gösteri/sahne sanatlarını, kütüphaneleri, kitap ve yayınları, görsel sanatları, mimariyi ve multimedyayı kapsamakta ancak spor ve turizmi içermemekte iken; OECD nin daha geniş kapsamlı olan kültür tanımı ise sporu, hayvanat bahçelerinin bakımını, kumsal ve parkları, radyo ve televizyon yayınları ve hatta bazı ülkelerde dini hizmetlerin sunumunu dahi içermektedir (Eurostat, 2011a ve OECD, 2006). Bu geniş kapsamlı konunun iktisadi olarak analizinin yapılabilmesi amacıyla yukarıda kültür başlığıyla genel bir ifadeyle ele alınan yapı 3 altsektöre ayrılabilir. Bunlar (Tomova, 2004: 12): 1- Sanat 2- Kültür endüstrisi 3- Eğlence sektörü Bu sınıflandırmaya farklı alt başlıklar ve içerikler eklenebilse de, ifade edilen 3 altsektör genel çerçeveyi verebilmektedir. Bu sınıflandırmadaki temel kıstas, altsektörlerin piyasada kendi kendilerini finanse edebilme özellikleridir. Kültürün altsektörlerinin bazıları piyasada varlıklarını sürdürebilme olanaklarına sahip iken, diğerleri değildirler ve bu durum kamusal finansman gerekliliğinin temel göstergelerinden biri olarak ifade edilmektedir. Böylece Şekil 1 deki kültür başlığıyla yapılan finansman yöntemlerindeki ayrıma, bir de her bir altsektörün özelliklerini dikkate alarak ek bir sınıflandırma daha yapmak gerekmektedir. Kültürün altsektörleri olan sanat, kültür endüstrileri ve eğlence sektörünün finansman yöntemlerindeki farklılıkları devlet-kültür-piyasa ilişkisi çerçevesinde sınıflandırmak amacıyla aşağıdaki Şekil 2 geliştirilmiştir.

5 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 59 Şekil 2: Kültürün Altsektörlerinin Finansman Şekilleri Devlet Sanatlar: -Gösteri sanatları -Güzel sanatlar -Kültürel miras Kültür Endüstrileri: -Basım - yayın -Müzik - kayıt -Audio Visual/TV, radyo, sinema -Multimedya Piyasa Eğlence Sektörü: -Müzikal işler -Show business -Festival, karnaval, park eğlenceleri -Bilgisayar oyunları Kaynak: Tomova (2004: 110). Ulusal bazda farklılıklar gösterebilse de genel olarak Şekil 2 deki sınıflandırmaya göre; 1- Teknik olarak sanat alanlarının, özellikle de gösteri/sahne sanatlarının, devlet desteği olmadan sadece bilet satış gelirleriyle kendilerini finanse etmeleri zordur. Sahne sanatlarının bütçesi, değişik oranlarda devlet bütçesinden sübvansiyon, proje destekleri, sponsorluk ve bağışlarla yürütülmektedir (Tomova, 2004: 12-13); 2- Kültür endüstrisinin finansmanında ise karma bir yapı sözkonusudur. Kitap basımı, müzik kaydı, film yapımcılığı, elektronik medya vb. faaliyetlerin klasik piyasa koşullarına gelir, harcamalar ve kar oranları bakımından uygunluğu tartışmalıdır. Bunlar hem kamusal (Avrupa da) hem de özel mal (ABD de) olarak değerlendirilebilirler. Kültür endüstrisinin neden olduğu pozitif dışsallık dikkate alındığında, örneğin yayım ve film yapımcılığı ulusal kültür sermayesinin oluşturulmasının temel faktörleri arasında sayılırlar ve bu nedenle de farklı şekillerde devletçe desteklenebilirler. Ayrıca kültür endüstrisinin pazar kapasitesi, olası ölçek ekonomisi için önemli bir faktördür. Bu nedenle geniş kültürel endüstri piyasaları olan ülkeler, bu alanların finansmanında daha fazla araca sahiptirler. Küçük ülkelerde ve az konuşulan dillerin olduğu örneklerde ise finansman piyasa koşullarında değil; devletin desteğiyle gerçekleştirilmektedir (Tomova, 2004: 12-

6 60 Berna UYMAZ 13). Piyasa ve devlet seçeneklerinin arasında Şekil 1 de aktarılmış olan vakıflar ve sivil toplum kuruluşları da bu alanda faaliyette bulunmaktadırlar. 3- Eğlence sektörü (müzik, gösteriler, multimedya, lunaparklar) ise devlet desteği olmadan piyasa koşullarında tamamıyla kendisini finanse edebilmektedir (Tomova, 2004: 12-13). Kültürün altsektörleri ve bunların özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen farklı yönetim ve finansman yöntemlerinin genel çerçevesi ifade edildikten sonra aşağıdaki altbaşlıkta ülke bazında kültür politikaları örnekleri analiz edilecektir. 2. AB de ve Türkiye de Kültür Politikaları Son elli yılda kültür politikaları özerk bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak ulusal kültür politikaları alanında karşılaştırmalı çalışmalardaki güçlük, farklı tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme süreçlerine, siyasal rejimlere, siyasal kültüre, kamusal-özel alan ayrımlarına, ulus devlet inşa süreçlerine bağlı olarak kültürün resmi/ulusal tanımlarındaki çeşitlilik ve farklılıklara dayanmaktadır (Üstel, 2009: 10, 14). AB ye üye ülkelerde ve Türkiye de kültür politikaları tüm bu farklılıklara bağlı olarak şekillenmektedir AB de kültür politikaları 1985 yılında Avrupa Konseyi nce Batı Avrupa ülkelerinin ulusal kültür politikalarını değerlendirme ve bu ülkelerin benzer iktisadi koşullarına uygun temel hedefleri izleme programı yürütülmeye başlanmıştır. Ancak zamanla farklı iktisadisiyasi koşullardaki ülkelerin de Avrupa Kültür Konvansiyonu nu imzalamasıyla, kültür politikasının ana amacı Batı Avrupa nın temel hedeflerini yerine getirmekten ziyade, daha güncel olan ekonomik sorunlar karşısında sanatı, sanatçıyı ve kültürel alanları koruma, sektörel problemlere çözüm önerileri sunma, farklı iktisadi-sosyal koşullardaki kültür politikalarının izlenmesi ve ülkelerin kültür alanındaki istatistik ve raporlarını oluşturma şeklini almıştır (Mitchell, 2002: 5, 11, 12, 13). AB ülkelerinin kültür politikalarındaki farklılaşan öncelikleri aşağıda yeralan Tablo 1 de gösterilmektedir.

7 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 61 Tablo1: AB de Ülke Bazında Öncelikli Kültür Politikaları Öncelikli Kültür Politikası Kültürel miras ve müzeler Gösteri sanatları Kütüphaneler Edebiyat Spor Radyo-tv yayınları Sanat eğitimi Dini meseleler Ülkeler Yunanistan, İtalya, Malta, Kıbrıs, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Danimarka, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya, İsveç Finlandiya, Danimarka ve Litvanya Estonya, Portekiz ve Almanya Belçika, Danimarka ve Portekiz Fransa, Almanya, Bulgaristan, Estonya ve Hollanda Avusturya, Belçika (Fransa Kantonu), Danimarka, İsveç ve Estonya Macaristan, Slovakya ve Romanya Kaynak: Klamer, Petrova, Mignosa (2006: 29-30). Tablo 1 e göre ülkelerin çoğunluğunda öncelikli kültür politikaları arasında, kültürel miras ve müzeler ile gösteri sanatları yeralmaktadır. AB genelinde kültür politikalarında 4 ana model bulunmaktadır. Bunlar (Dijan, 1997: dan aktaran Üstel, 2009: 13): 1-Merkezi devletin kültür politikalarında yönlendirici olduğu devletler; 2-Bölgelerin kültür alanında önemli bir güce sahip olduğu adem-i merkeziyetçi devletler; 3-Kültür alanındaki yetkilerin dil topluluklarına bırakıldığı federal devletler; 4-Kültürel eylemin yarı özerk kuruluşlara bırakıldığı devletler. Bu ayrıma uygun olarak da AB de kültürün finansmanında 3 farklı sistem bulunmaktadır. Bunlar (Klamer vd, 2006: 14): 1- Yukarıdan Aşağıya ve Devlet Odaklı Sistem: İtalya ve Fransa da olduğu gibi bürokrat ve siyasiler kamusal fonların dağıtımında karar vericidirler; 2-İngiltere Sistemi: Bu sistemde ilgili bakan fonları devlet organlarına ve farklı proje ve uygulama alanlarına dağıtır; 3- Aşağıdan Yukarıya Sistemi: Bu sistemde bağımsız sanat konseyleri uzman tavsiyesinde bulunmakta ve finansal kararlar kültür bakanlığınca alınmaktadır. Doğu Avrupa ise farklı sistemlerin karmasını uygulamaktadır (Keresnyei, 2011: 116).

8 62 Berna UYMAZ Yukarıda ifade edilmiş olan farklı kültür politika ve finansman sistemlerinin AB bazında ülke örneklerine bakıldığında, kültür alanında bir bakanlığa sahip olan ancak bazı yetkilerin bu bakanlığın kontrolündeki daha alt kademedeki kurumlara devredildiği merkezi yönetimle idare edilen ülkeler: Kıbrıs, Fransa, İrlanda, İtalya ve Lüksemburg tur. Avusturya, Belçika ve Almanya ise federal bir yapıya sahiptirler. Bu ülkelerde Almanya gibi kimi örneklerde merkezi bir kültür bakanlığı dahi yoktur ve bunun yerine alt kademedeki kamu kurumları (ilçeler, belediyeler) kültürel alanda sorumludurlar. Bu iki farklı yönetim şekli içinde İrlanda en merkezi yönetime sahip ülke iken diğer uçta Almanya, Danimarka ve Polonya en adem-i merkeziyetçi ülkelerdir. Doğu Avrupa ülkeleri bu iki uç kültür yönetimi örneklerinin bir karmasını sergilemektedirler. Kuzey Avrupa ülkelerindeki kültür yönetimi ise bir diğer grubu oluşturmaktadır (Klamer vd., 2006: 9). İngiltere de ise 60 yıldır sürdürülen kültür politikalarında serbest piyasacı yaklaşım ile Avrupa devlet modeli arasında bir yönetim politikası izlenmektedir (Smith, 2010: 6). Geçmişteki uygulama farklılıklarına rağmen Avrupa da her devlet kültür alanını bir bakanlık a bırakma eğilimindedir ve eskisi kadar merkeziyetçi değildir. Günümüzde Avrupa daki ülkelerde kültür alanının aktörleri, mesleki kuruluşlar ve sendikalar tarafından temsil edilmekte, karar alma süreçlerinde etkide bulunabilmektedir (Üstel, 2009: 14). Tüm ülke örneklerinde ortak durum şahısların, şirketlerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarının kültür politikasında aktif rol alma olanaklarının artmasıdır (Klamer vd., 2006: 9). Kültür politikalarının finansmanı açısından bakıldığında ise AB içinde uluslararası kültürel işbirliği çerçevesindeki fonlar 1 dışında, ülkelerde doğrudan ve dolaylı kamusal finansman desteği ile özel kesimden finansman desteği bulunmaktadır 2. Kültürün üçüncü sektörce finansmanı, Anglo-Saxon geleneğini yansıtmakta ve tüm Avrupa ya yayılmaktadır. Ancak yerel veya merkezi kamu yönetimleri, piyasa veya üçüncü sektöre göre halen kültürün temel destekçisi konumundadır (Klamer, vd., 2006: iii, iv, 3). Devletin kültür harcamalarına katkısı merkezi hükümet, şehir/bölge ve belediyeler düzeyinde olabilmektedir. Aşağıdaki Grafik 1 de AB de ülkelerin kültür politikalarının finansman şeklini analiz etmek amacıyla devletin kültür politikaları harcamalarındaki merkezi hükümetlerin payı gösterilmektedir. 1 Bu fonlar, Avrupa Kreatif Programı (Creative Europe Programme) ve yılları için kültüre ayrılan Yapısal Fonlardır. 2 Kültürel alandaki veri eksiklikleri nedeniyle bu alanda kantitatif analiz yapmak oldukça güçtür. Devletin kültür harcamaları başlığı altında genellikle sadece merkezi kültür bakanlığının harcamaları bulunabilmekte ve piyasa ile sivil toplum kuruluşlarınca finansman verileri görülememektedir (Klamer, vd., 2006: iii).

9 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 63 Grafik 1: AB de Kültür Harcamalarında Merkezi Hükümetlerin Payı Merkezi Hükümetin Kültür Harcamalarındaki Payı (%) Malta 2011 Romanya 2010 Polonya 2010 Estonya 2010 Çek Cumhuriyeti 2010 Danimarka (Federal) 2009 Bulgaristan 2009 Avusturya 2008 Portekiz 2009 Norveç 2009 Finlandiya 2009 Macaristan 2009 Slovakya 2008 Almanya 2007 Letonya 2007 Slovenya 2007 Hollanda 2006 Fransa 2002 Belçika 2002 Kaynak: Council of Europe/ERICarts (2012). Birçok Avrupa ülkesinin kültürel kurumlara ve sanata farklı derecelerde kamu desteği verdiği görülmektedir. Genel olarak Batı Avrupa da kültürel aktiviteler ve tesisler kamu harcamalarının seyrine ve böylece de merkezi hükümetin politikalarına doğrudan kamusal finansman ve dolaylı olarak düzenlemeler aracılığıyla bağlıdırlar. Doğu ve Merkez Avrupa da durum biraz daha karışıktır (Bonet ve Donato, 2011: 7). Genellikle desteğin yapısı ilgili devletin genel yapısını da yansıtmaktadır (Wolf-Csanády, 1999: 255). Grafik 1 deki veriler, farklı tarihlerde ülkelerin merkezi hükümetlerinin kültür harcamalarındaki payını gösterdiğinden, Grafik 1 ülkeleri karşılaştırmak amacıyla değil, her bir ülkenin kültür politikasını anlamak amacıyla izlenmelidir. Farklı yönetim kademeleri dikkate alındığında bölgelerin ve belediyelerin en fazla otonomiye ve yerel kültürel alanlara katkı verme olanağına sahip olduğu ülkeler Almanya (%85), İspanya (%85), Polonya (%83) ve kültür alanındaki yetkilerin dil topluluklarına bırakıldığı ülkelerden biri olan Belçika dır (%97.6). Benzer şekilde Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, Portekiz, İtalya ve Birleşik Krallık ta (İngiltere ve İskoçya) belediyelerin harcamaları merkezi harcamalardan daha yüksektir. Diğer yandan küçük bir ülke olan Malta da kültür harcamalarının tümü (%100) merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilirken (şehir bölge ve belediyelerin payı sıfırdır), benzer şekilde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise kültür için merkezi devlet bütçesinden ayrılan pay en yüksek kaynaktır.

10 64 Berna UYMAZ 2.2. Türkiye de kültür politikaları Türkiye de güçlü ve merkezi kurumlar dönemi olan arası yıllardaki kültür politikasını bir tür ulusal kuruluş ve yapılanma olarak ifade etmek mümkündür. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması (1924), Türk Tarih Kurumu nun (1931) ve Türk Dil Kurumu nun (1932) kurulmaları, yeni rejimin merkezce düzenlenen ve yönlendirilen kültür yaklaşımını sergileyen üç önemli adımdır (Ada, 2009b: 87, 88). Sözkonusu dönem, devlet eliyle milli kültür inşaası dönemidir ve Batılılaşma politikasının kültür alanındaki en önemli örnekleri klasik Batı müziği, opera ve bale ile tiyatronun yaygınlaştırılmasıdır (Akdede, 2011: 12). Ulusal kültürün yaygınlaştırılmasında 1932 de kurulan Halkevleri ile 1940 ta açılan Köy Enstitüleri de etkili olmuştur (Ada, 2009b: 88-89) döneminde DPT nin Beş Yıllık Kalkınma Planları nda kültür alanına yatırım yapılması ve kurumların geliştirilmesi kamu hizmetinin bir parçası ve devletin sorumluluğu olarak görülmekte iken, yine bu dönemde kültürün devletin dışında alternatif bir mekanizma olarak piyasa ile ilk teması gerçekleşmiştir (İnce, 2011: 47-48) arasındaki dönem, 1960 darbesi sonrası yaşanan kısa bir ara dışında, kültür politikasında laissez faire anlayışı çerçevesinde politikasız politika dönemidir ve bu yıllarda Türklük ve İslam öğeleri kültür politikasında öne çıkarılmıştır (Ada, 2009b: 90) yılında Türkiye de Kültür Bakanlığı kurulmuş ve günümüzde sözkonusu bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı adını almıştır (Akdede, 2011: 14-15) yılında büyükşehir belediyesi statüsü yaratılmıştır. Böylece yerel yönetimler kültürel alanda projeci ve yatırımcı olarak kendi uygulamalarını gerçekleştirmişler ve İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi kentlerde belediyeler kütüphane, kültür, sanat ve gençlik merkezlerine yatırım yapmışlardır arasında kültür sektöründe özelleştirmelerin yaşandığı dönemde özel sektörün dünyada olduğu gibi Türkiye de de kültür alanına yatırımları artmıştır. Kültürün kamu-özel kesim işbirliği ile üretilmesi ana eksen halini almıştır (İnce, 2011: 48, 49). Daha önceleri devletin tek yönlü olarak belirlediği kültür politikasına karşın, örneğin 1998 de gerçekleştirilen Kültürel Alanda AB ye Yaklaşım Sempozyumu nun Sonuç Bildirisi nde devletin kültür alanını desteklemesi ancak bu alana karışmaması ifade edilmiştir. Türkiye nin AB ye üyelik çalışmaları ve kültür alanına yatırım yapmaya başlayan özel kesime yönelik düzenleme ve teşvikler özellikle 2000 ler sonrasında hızlanmıştır (Ada, 2009b: 93, 94-95). Devlet yatırımcı değil; düzenleyici konuma dönüşmüştür yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı iki yasa çıkartarak özel sektörü kültür alanına yatırım yapmaya teşvik etmiştir. Başta bankalar olmak üzere büyük finans ve sanayi grupları kendi açtıkları müze, kültür merkezleri, orkestralar, tiyatro kumpanyaları, yayınevleri ile kültür alanında yeralmışlardır. Küçük ve orta boy bağımsız galerilerin sayısındaki artış da yine bu

11 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme 65 dönemin bir özelliğidir (İnce, 2011: 48, 49) yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı nın yanı sıra ulusal kültür politikaları üzerindeki çalışmalarını güncelleyen Avrupa Konseyi yle ilişkileri yürüten Dışişleri Bakanlığı da devreye girmiştir (Ada, 2009a: 1). Ayrıca kültür sektöründe sivil inisiyatif, dernek ve vakıflar zayıf da olsa faaliyettedir. Türkiye de günümüzde kültür politikasını ve bunun önceliklerini turizm ve ekonomi belirlemekte ve kültür politikalarında adem-i merkeziyetçilikten uzak bir şekilde merkezi yönetim egemendir (İnce 2011: 50-51). Türkiye de merkez ile çevre arasındaki bölgesel farklar, gelir dağılımı, eğitim düzeyi ve cinsiyet ayrımı kültüre erişim konusuyla yakından ilgilidir. Düşük gelirlilerin kültüre erişimi televizyon izlemekten ibarettir. Farklı kültürel imkanlardan ancak az sayıdaki üst gelir grubu faydalanmaktadır (İnce 2011: 50-51). Kültürel hizmet ve ürünlerin kültür politikası aracılığıyla Türkiye nin tüm coğrafi bölgelerine eşit oranda yayılabilmesi ise eğitim, maddi imkânlar ve fiziki kapasiteye bağlıdır (Seçkin, 2009: 117). Bu çerçevede incelendiğinde Türkiye de kültür dağılımında eşitsizlik olduğu görülmektedir (Ada, 2011: 41). Kültür endüstrisinin merkezi olan İstanbul, kültür üretimi ve tüketiminde ülkenin genelinden ayrı ele alınmalıdır. Öyle ki ülkenin kültür üretiminin yaklaşık üçte biri ve kültür tüketiminin %24 ü bu şehirde gerçekleşmektedir (İnce, 2011: 52). Örneğin Türkiye de gösterime giren yeni oyunların %57 si İstanbul da seyirciye sunulmuştur ve İstanbul daki seyirci sayısı ülke genelindekinin yarısını oluşturmaktadır (Kutlu ve Aksoy, 2011: 110). Bu durum, öncelikle gelir ve nüfus dağılımındaki çarpıklığın bir sonucu olsa da, mevcut kültür politikalarının Türkiye nin geneline yayılmasına yönelik başarısının da sorgulanması gerektiğini göstermektedir. 3. Kriz ve Kültürün Finansmanı 2008/2009 da derinleşen küresel kriz, hem AB ülkeleri arasında hem de Türkiye ekonomisinde farklı etkiler doğurmuştur. Kriz sürecinde ülkelerin iktisadi durumları ile kültür politikaları arasındaki etkileşimin incelenmesi, kültür politikalarının farklı yönetim ve finansman modellerinin kriz karşısındaki durumunu analiz edebilmek açısından önem taşımaktadır Küresel kriz süreci Küresel kriz, AB genelinde yılları arasında makroekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerle takip edilebilmektedir.

12 66 Berna UYMAZ Tablo 2: AB ve Türkiye de Krizin Göstergeleri AB (27 ülke) Türkiye Büyüme Oranı (%) Bütçe Açığı/GSYH Borç Stoku/GSYH Büyüme Oranı (%) Bütçe Açığı/GSYH Borç Stoku /GSYH Kaynak: Eurostat (2011). Tablo 2 ye göre AB genelinde 2009 da ekonomik daralma yaşanmış ve 2011 de henüz kriz öncesindeki büyüme oranları yakalanamıştır. Eurostat (2011) e göre 2010 ve/veya 2011 de küçülen ekonomiler Yunanistan, İspanya, Letonya, İrlanda, Romanya, İzlanda ve Hırvatistan iken, tahminlere göre 2012 de Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve Hırvatistan ın ekonomileri küçülmeye devam etmektedir. Krizin bir diğer göstergesi ise Maastricht kriterlerince belirlenen rakamsal ve rasyo referans değerlerine, yani bütçe açığının GSYH nin %3 ünü, kamu borcunun ise GSYH nin %60 ını geçmemesi kuralına uyulamamış olunmasıdır. Öyle ki AB de bütçe açığının GSYH ye oranı krizi sırasında kötüleşmiş, 2010 da ise kısmi bir iyileşme yaşanmıştır ancak yine de 2011 itibariyle kriz öncesindeki seviyelere dönülememiştir. Bütçe açığı bakımından 2010 ve 2011 de en kötü durumda olan ülkeler İrlanda, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve İzlanda dır. Bütçe açığındaki sözkonusu kısmi iyileşme, borç stokları durumunda ise sözkonusu değildir. Bilakis AB genelinde borç stoklarının GSYH ye oranındaki artış, krizin ilk yıllarında olduğu gibi 2010 da ve 2011 de de 6 ülke hariç diğer AB ülkelerinde sürmektedir. Borç/GSYH açısından en kötü durumdaki ülkeler Belçika, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İzlanda dır. Krizde küçülen ekonomilerin sayısı artarken, ayrıca Maastricht kriterlerindeki referans değerler konusunda sorunlar yaşandığı dikkate alındığında ve 2012 için yapılan tahminlere dayanarak AB ekonomileri için krizin henüz bitmediğini söylemek yerinde olacaktır. Tablo 2 deki verilere göre Türkiye ise kriz sonrasında AB ülkelerine nazaran büyüme, bütçe açığı ve de borç oranı bakımından daha iyi durumdadır. Ülkeler arasında iktisadi koşullardaki bu farklılıkların kültür politikalarının yönetimi ve kültüre ayrılan merkezi hükümet bütçesindeki, bölgesel düzeydeki ve belediyeler düzeyindeki kaynaklar üzerindeki etkisi aşağıda araştırılacaktır.

13 Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme Kriz sürecinde kültürün finansmanının analizi Düşen üretim, GSYH de küçülme, artan borç stoku krizi sosyal hayatın her alanında görünür kılmakta ve kriz, diğer sektörleri olduğu gibi kültür alanını da etkilemektedir. Küresel krizin derinleşmesi ve onun kamu bütçesine etkisi nedeniyle kamunun kültürel alanların finansmanına katkısında değişiklikler yaşanmaktadır. Bu durum doğrudan kültürel üretimin ve ayrıca dolaylı olarak da kültürel tüketimin azalmasına neden olmuştur (Eurostat, 2011b). Hem kamu hem de özel sektörde kültür ve sanata ayrılan kaynaklarda yaşanan kesinti özellikle dikkati çekmektedir (Ada, 2011: 35). Öyle ki altyapı, kültür kurumlarının ve aktivitelerin finansmanı, kültürel alanlara talep, kültür piyasasının gelişimi, aktivitelerin şekli, kültürel alanlardaki eğitim, kültürel sistemin insan kaynaklarının yapısı ve büyüklüğü, bu alandaki yönetici ve çalışanların yaklaşım ve davranış kalıpları... vb. kültürün altsektörleri de dahil olmak üzere krizin etkisi kültür hayatını etkilemektedir. (Moldoveanu ve Ion-Franc, 2011: 33). Ancak kriz sürecinde tüm Avrupa da aynı trend izlenmemekte ve kültürün finansmanında çok farklı gelişmeler görülmektedir dan 2011 e dek bazı ülkelerde kültürel alanlarda kamu finansmanı azalırken, bazılarında eski seviyelerin korunması sağlanmıştır veya birçok Avrupa ülkesi krize karşı kültür politikalarında yapısal değişikliklere gitmeden sadece kademeli ayarlamalar yapmışlardır (Bonet ve Donato, 2011: 7). Grafik 2: AB de Kültür Harcamalarının GSYH deki Payı (%) Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Almanya Estonya Yunanistan Kaynak: Eurostat (2011). Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Slovenya Finlandiya Norveç

14 68 Berna UYMAZ Eurostat ın kültür tanımına göre AB kültür politikaları kapsamındaki ülkelerin ortalama kültür harcamalarının GSYH deki yüzdesi yılları arasında en düşük % 0,1 (Yunanistan) ila en yüksek % 1,2 (Estonya) arasında değişmiştir 3. Sözkonusu dönemde kültüre doğrudan kamusal destek, özellikle Merkez ve Doğu Avrupa da artmıştır. Yeni üye olan ülkelerin merkezi hükümetlerinin kültür harcamalarındaki artış, diğer AB ülkelerindeki seviyelerden daha yüksek gerçekleşmiştir (Klamer, vd., 2006: 58). Küresel krizle birlikte yılları arasında da yine Yunanistan (% 0.1) ve Estonya (% 1.4-% 1.1) limit değerleri taşımışlardır. Krizde ülkelerin büyüme oranlarındaki değişimi de dikkate alarak doğrudan merkezi devlet düzeyinde kültürel bütçelerin izlenmesi, kültüre ayrılan kaynaklar hakkında daha doğru yorum yapabilme imkânı vermektedir. Kriz süresince kültür bütçesini izlemek amacıyla CultureWatchEurope Platformu nun AB ye üye 21 ülke arasında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Çek Cumhuriyeti ile Portekiz de henüz küresel krizin öncesinde dahi kültür bütçelerinde kesintiye gidilmiştir (Wiesand, 2011). Kamunun koruyucu ve düzenleyici rol aldığı Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde dahi krizde sözkonusu ülkelerin kültür bütçelerinde %30 a yakın azalma yaşanmıştır (Ada, 2011: 35). Kültüre ayrılan kaynakların büyüklüklerindeki farklılıklar açısından incelenmiş olan 21 ülkenin 9 unda arasında limit değerleri -4% (Avusturya) ila -26% (Yunanistan) olmak üzere kesintiye gidilmişken, 9 ülkede ise 5% (Belçika, Fransa) ila +38% (Ukrayna) arasında değerler olmak üzere artış yaşanmıştır. Düşük enflasyona sahip Finlandiya, O nu izleyen Malta ve Estonya kültür bütçesinin gelişimi açısından iyi durumdaki ülkelerdir. Norveç ve Almanya da ise kültüre ayrılan kaynaklar kriz öncesi seviyelerine yakın düzeyde kalmıştır (Inkei, 2011: 4). Uzun dönemlerce uygulanmakta olan bir kültür politikasının varlığının, kriz yönetiminde anahtar role sahip olduğu görülmektedir (Toth, 2011: 233). Krizin kültür harcamalarını azaltmadaki en büyük etkisi, kültürel yatırımların finansmanının özellikle sponsorluk veya gişe hasılatına bağlı olduğu ülkelerde ve küresel alanda çalkantılı sanat ve medya piyasalarının kamu politikalarıyla desteklenmediği ülkelerde görülmektedir (Wiesand, 2011). Krizle mücadele için merkezinde piyasa olan uzun dönemli liberal politikaları uygulayan Birleşik Krallık ta yine de kamusal kaynaklar da bırakılmamakta (Toth, 2011: 232); kültürün finansmanının %53 ü kamusal kaynaklardan karşılanmakta ve bu payda kriz 3 OECD nin daha geniş kapsamlı kültür tanımına göre ise sözkonusu paylar en yüksek Lüksemburg ve Danimarka da (%2) ve en düşük ise Yunanistan da (%0,4) olmak üzere değişmiştir (Klamer vd., 2006: 28).

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1 HABER BÜLTENİ 02.02.2017 Sayı 85 PERAKENDE GÜVENİ 12 AYDIR NEGATİFTE 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk ayında da bu eğilimine devam ederek son 12 ayı negatif seviyede

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 88

HABER BÜLTENİ Sayı 88 NİSAN AYINDA TEPE, SON 99 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE HABER BÜLTENİ 03.05.2017 Sayı 88 Şubat 2016 dan bu yana aralıksız negatifte bulunan perakende güveni, -20,2 ile Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE HABER BÜLTENİ 04.04.2017 Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE Şubat 2016 dan bu yana negatifte bulunan perakende güveni, yılın üçüncü ayında da yine

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 29

HABER BÜLTENİ Sayı 29 HABER BÜLTENİ 02.09.2016 Sayı 29 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1 HABER BÜLTENİ 03.03.2017 Sayı 86 GELECEĞE DAİR UMUTSUZLUK PERAKENDE GÜVENİNİ DÜŞÜRÜYOR 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk iki ayında da bu eğilimine devam ederek son

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 90

HABER BÜLTENİ Sayı 90 PERAKENDECİ YILIN İLK 6 AYINDA GEÇEN YILI ARADI HABER BÜLTENİ 04.07.2017 Sayı 90 2016 yılının ilk yarısını -6,9 puan ile sonlandıran perakende güveni, 2017 yılının ilk yarısında -16,8 puan seviyesine geriledi.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35 HABER BÜLTENİ xx.03.2017 Sayı 35 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39 HABER BÜLTENİ xx.07.2017 Sayı 39 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 69

HABER BÜLTENİ Sayı 69 HABER BÜLTENİ 09.10.2015 Sayı 69 PERAKENDEDE GÜVEN GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ: TEPE, eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 34 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 89

HABER BÜLTENİ Sayı 89 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANMIYOR, TEPE YİNE DİPTE HABER BÜLTENİ 02.06.2017 Sayı 89 Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini gören perakende güveni, Mayıs ayında da bu seviyesini korudu. Bir önceki aya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE HABER BÜLTENİ 03.11.2017 Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE Perakende güveni Ekim ayında -16,6 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 2,1 puan, bir önceki yılın

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22 HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 22 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI HABER BÜLTENİ 04.11.2016 Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI Perakende güveni Ekim ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.10.2014 Sayı 6 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 10

HABER BÜLTENİ Sayı 10 HABER BÜLTENİ 04.02.2015 Sayı 10 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ xx sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ xx.01.2016sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Şubat 2007 AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER Selin

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı