Yönetmelik No. : 32/00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmelik No. : 32/00"

Transkript

1 SÜMER HOLDİNG A.Ş. PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Yönetim Kurulu Karar Tarih No.su : /260 Yayım Tarihi : 1 Mart 1991 Gün, Sayılı Resmi Gazede de Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik No. : 32/00

2 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Personel Politikası Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Personel Politikası II. BÖLÜM Ödev ve Sorumluluklar Madde 5- Ödev ve Sorumluluklar III. BÖLÜM Genel Haklar Madde 6- Genel Haklar IV. BÖLÜM Yasaklar Madde 7- Başka İş ve Hizmet Yasağı ve İstisnalar Madde 8- Diğer Yasaklar Madde 9- Atamaya Yetkili Merciler Madde 10- Nakil Madde 11- İstek Üzerine Nakil Madde 12- Başka Kuruluşa Nakil Madde 13- Göreve Başlama Madde 14- Yükselme Şartları Madde 15- Askerlik İşlemleri Madde 16- Vekalet Görevi Madde 17- Vekil Çalıştırılabilecek Durumlar Madde 18- Vekalet Şartları Madde 19- Vekalet Ücreti Madde 20- İlişiğin Sona Ermesi İKİNCİ KISIM HİZMET ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ I. BÖLÜM Atama, Nakil ve Yükselmeler II. BÖLÜM Vekalet İşleri III. BÖLÜM Personelin Holding ile İlişiğinin Sona Ermesi Madde 21- Çalışma Saatleri Madde 22- Fazla Çalışma Madde 23- İzinler Madde 24- İzin Vermeye Yetkili Amirler IV. BÖLÜM Çalışma Saatleri ve İzinler V. BÖLÜM Siciller Madde 25- Özlük Dosyası Madde 26- Gizli Sicil Dosyası Madde 27- Özlük ve Gizli Sicil Dosyalarının Önemi Madde 28- Özlük ve Gizli Sicil Dosyalarının Gizliliği ve Saklanması Madde 29- Sicil Cüzdanı Madde 30- Sicil Numarası Madde 31- Kimlik Kartı Madde 32- Ayrılan Personelin Dosyası Madde 33- Çalışmanın Değerlendirilmesi Madde 34- Takdirname

3 VI. BÖLÜM Disiplin Madde 35- Disiplin Cezaları Madde 36- Disiplin Cezalarının Çeşitleri Madde 37- Uyarma Cezası Madde 38- Kınama Cezası Madde 39- Aylıktan Kesme Cezası Madde 40- Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Madde 41- Görevden Çıkarma Cezası Madde 42- Yönetmelikte Sayılmayan Kusurlu Haller Madde 43- Tekerrür Madde 44- Kovuşturma Açmaya ve Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Merciler Madde 45- Disiplin Cezasını Tayine Yetkili Merciler Madde 46- Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantılara Katılamayacağı Haller Madde 47- Disilin Cezalarının Tasdiki Madde 48- Müşterek Mahiyetteki Kusurlu Haller Madde 49- Disiplin Kovuşturmasında Yapılacak İşler Madde 50- Disiplin Kurulunca Yapılacak İşler Madde 51- Teşfiş Dosyasının İntikali Madde 52- Disiplin Kurullarının Toplanması Madde 53- Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerinin Yoklukları Madde 54- Disiplin Kurullarının Yetkileri ve Personelin Hakkı Madde 55- Savunma Hakkı Madde 56- İtiraz Madde 57- İtiraz Süresi Madde 58- Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi Madde 59- Ceza ve Disiplin Kovuşturmasının Birarada Yürütülmesi Madde 60- Uygulama Madde 61- Disiplin Cezalarının Sicile İşlenmesi Madde 62- Zaman Aşımı Madde 63- Zararların Tazmini VII. BÖLÜM Görevden Uzaklaştırma Madde 64- Görevden Uzaklaştırma Madde 65- Hangi Hallerde Uygulanacağı Madde 66- Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin Diğer Hususlar Madde 67- Eğitim İşleri Madde 68- Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Madde 69- Yürürlükten Kalkan Yönetmelik Madde 70- Yürürlük Madde 71- Yürütme ÜÇÜNCÜ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

4 32/00 SAYILI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM GENEL HÜKÜMLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Personel Politikası Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli hükümleri, Holding bünyesine dahil işyerlerinde çalışan personelin çalışma şartlarını, hak, yükümlülük vesorumlulukları ile temel personel politikası esaslarını düzenler. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri Holdingde aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre alan personel hakkında uygulanır. Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; Holding ten : Sümerbank Holding A.Ş. ile Holding bünyesine dahil işyerlerinin tümü, Holding A.Ş. den : Sümerbank Holding A.Ş: Genel Müdürlüğü, Genel Müdür den : Holding A.Ş. Genel Müdürü, İşyeri : Holding bünyesine dahil olup, yönetim sorumluluğu Holding e ait bulunan işyerlerini, (İşletme, Fabrika, Bağlı Ortaklık, Banka Şubeleri, Bölge Müdürlükleri ve Mağazalar) Personel : Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alan personeli, İfade eder. Personel Politikası Madde 4- Genel Müdür tarafından tesbit edilip geliştirilen personel politikası, Yönetim Kurulunun tasdiki ile yürürlüğe girer. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödev ve Sorumluluklar Ödem ve Sorumluluklar Madde 5- Sadakat, tarafsızlık ve Devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış, amir durumunda olan Devlet Memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zararlar, mal bildirimi, basına bilgi veya demeç verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılması ve iadesi ile ilgili hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6-16 ncı maddelerinin hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Haklar Genel Haklar Madde 6- Uygulamayı isteme hakkı, güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikayet ve dava açma, izin, kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı koruma ile ilgili hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun nci maddelerinin hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yasaklar BaĢka ĠĢ ve Hizmet Yasağı ve Ġstisnalar Madde 7- Personel, yürürlükte bulunan Kanunlar, Holding Ana Sözleşmesi ve aşağıda belirtilen istisnalar dışında ücretli veya ücretsiz olarak sürekli ya da geçici görev kabul edemez. Anonim şirketler hariç olmak üzere çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir. Personelin asıl görevini aksatmamak şartıyla yürütebileceği istisnai hizmetler : a) Holdingde bu Yönetmelik hükümlerine göre verilecek vekalet görevi, b) Holdingdeki görevlerini aksatmamak ve çalışma saatleri dışında olmak şartıyla, hayır kurumlarında, bilimsel, mesleki veya sosyal kurum ve derneklerde, Holding personelinin kurduğu dernek, kooperatif ve yardım sandıklarında çalışmak, c) Yönetim Kurulunca iznin kimden alınacağı belirtilmek kaydıyla; Üniversite, yüksekokul veya akedemilerde öğretim görevlisi veya yardımcısı olarak görev almak, orta dereceli okullarda ve bu öğretim kurumlarına bağlı birlik ve kurumlarda Holding ve Holdinge dahil işyerleri tarafından açılan kurslarda öğretmenlik yapmak, d) Holding Yönetim Kurulunun muvafakatı üzerine, Holding veya Holdinge dahil işyerleri ve iştiraklerin yalnız birinde olmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği, denetçiliği veya tasfiye kurulu üyeliğinde bulunmak, e) Resmi mercilerin kararı ile verilen bilirkişilik veya hakemlik görevlerini yürütmek, f) Kooperatiflerde yönetim kurulu üyeliği veya hesap müfettişliği yapmak, g) Holdingle ilgili işveren teşekkülerinde görev almak, h) Kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarında görev almak. Diğer Yasaklar Madde 8- Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı ile ilgili hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun nci maddelerinin hükümleri uygulanır.

5 ĠKĠNCĠ KISIM HĠZMET ġartlari VE ġekġllerġ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Atama, Nakil ve Yükselmeler Atamaya Yetkili Merciler Madde 9- Personeli atamaya yetkili merci ve amirler Yönetim Kurulunca belirlenir. Nakil Madde 10- Personel, atamaya yetkili merci ya da amir tarafından görülen gerek ve ihtiyaç nedeniyle çalışmakta olduğu işyerinden Holding bünyesine dahil başka bir işyerine nakledilebilir. Personelin nakledileceği işyerinin başka bir mahalde olması dahi personelin muvafatanının alınmasını gerektirmez. Ġstek Üzerine Nakil Madde 11- Aşağıdaki sebeplere dayalı nakil istekleri Holdingce imkanlar ölçüsünde dikkate alınır. a) Personelin kendisinin, eş ve çocuklarının yetkili sağlık kurulları raporlarıyla belgelendirilen mazeretleri, b) Personelin çocuklarının öğrenim durumları, c) Eşleri çalışan personelin eşlerinden ayrı yerde bulunmaları. BaĢka KuruluĢa Nakil Madde 12- Holdingden diğer kamu kuruluşlarına geçme, atamaya yetkili merci ya da amirlerin izni ile olur. Göreve BaĢlama Madde 13- Atanmalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi, işe başlamama halinde yapılacak işlem ile ilgili hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun üncü maddelerinin hükümleri uygulanır. Yükselme ve ġartları Madde 14- Yükselme, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir göreve atanmaktır. Personelin yükselmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir. a) Yükselinecek görev için tesbit edilmiş niteliklere sahip olma, b) Sicil raporları ile yükselinecek kadronun gerektirdiği yeterlik ve liyakata sahip olduğunun tesbit edilmiş olması. Askerlik ĠĢlemleri Madde 15- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevden ayrılan ve muvazzaf askerlik görevini tamamladıktan sonra yeniden göreve başlatılma ile ilgili konularda 657 sayılı Kanunun 83 ve 108 inci maddelerine göre işlem yapılır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Vekalet ĠĢleri Vekalet Görevi Madde 16- Personelin bu bölümde belirtilen nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılması üzerine bu görev atamaya yetkili mercilerce vekaleten gördürülebilir. Vekaleten görevlendirmede eş düzeydekilerin birbirlerine, astın üste vekalet etmesi esastır. Vekil ÇalıĢtırılabilecek Durumlar Madde 17- Aşağıdaki hallerde vekil çalıştırılabilir. a) Bu Yönetmelikte belirtilen izinleri kullanma, b) Görevden geçici olarak uzaklaştırılma, c) Geçici bir süre askere alınma, d) Geçici görevle ayrılma, e) Özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak başka bir kamu kuruluşunda görevlendirilme, f) Eğitim için geçici olarak görevden ayrılma, g) Başka görevlere vekaleten atanma. Vekalet ġartları Madde 18- Vekalet edecek persolelin; a) Vekalet edilecek görevin bütün genel ve özel şartlarını haiz olması, b) Vekalet görevini fiilen yapması, gerekir. Vekalet Ücreti Madde 19- Bir görevin personelce vekaleten yürütülmesi haline, aylıksız vekalet asıldır. Ancak vekalet ücreti ödenmesi sözkonusu olan hallerde 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmü uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Holding ile ĠliĢiğinin Sona Ermesi ĠliĢiğin Sona Ermesi Madde 20- Çekilme, çekilmede devir ve teslim süresi, olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü ve memurluğun sona ermesi konularında 657 sayılı Kanunun inci maddeleri uygulanır.

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇalıĢma Saatleri ve Ġzinler ÇalıĢma Saatleri Madde 21- Holding personelinin çalışma süresi, genel olarak haftada 40 saattir. Ancak, hizmetin özellikleri gözönüne alınarak haftada 45 saati geçmemek üzere farklı çalışma süreleri tesbit olunabilir. Fazla ÇalıĢma Madde 22- Personele gerektiğinde çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılabilir. Ġzinler Madde 23- Yıllık izin, yıllık izinlerin kullanılışı, mazeret izni, hastalık izni, iyileşme halinde göreve dönüş ve aylıksız izinle ilgili konularda 657 sayılı Kanunun inci maddeleri uygulanır. Ġzin Vermeye Yetkili Amirler Madde 24- Personele kullandırılacak izinlerin hangi amir tarafından verileceği Holding Yönetim Kurulunca belirlenir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Siciller Özlük Dosyası Madde 25- Holdingde görevli her personel için bir özlük dosyası açılır ve ilgili personele ait gizli olmayan her türlü yazı, bildirim ve belgeler bu dosyada saklanır. Özlük dosyasında başlıca şu yazı ve belgeler bulundurulur: a) İş isteme dilekçesi, b) İşe alınırken ve yönetmelik gereğince istenilen belgelerden mal beyannamesi ve diğer gizli belgeler dışında kalanlar, c) Daha önce çalıştığı kuruluşça düzenlenen sicil özetleri ve dayanağı özlük dosyaları, d) Daha önceki çalışmalarına ilişkin hizmet belgeleri ve basılı eserleri, e) Medeni durumu ile ilgili değişiklik belgeleri, f) Atama, yükselme, nakil, izin, vekalet ve benzeri işlemlere ait mucipler ve bunlara ait yazılar, g) Aldığı takdirname ve mükafatlara ait mucip ve yazışmalar, h) Personele ait diğer gizli olmayan belge ve yazılar. Özlük dosyasına aslı ile karşılaştırılıp tasdik edilmeyen belge ya da yazı sureti konulmaz. Gizli Sicil Dosyası Madde 26- Personele ait gizli rapor, yazı ve belgeleri saklamak üzere, her personel için bir de gizli sicil dosyası düzenlenir. Bu dosyaya personel ile ilgili aşağıda belirtilen belge ve yazılar konulur; a) Tezkiye ve değerlendirme raporları, b) Disipline ilişkin yazı ve kararlar, c) Tahkikat ile ilgili müfettiş raporları, d) Mahkeme Kararları, e) Mal beyannamesi ve benzeri bildirimler, f) Gizli olması nedeniyle özlük dosyasına konulmayan diğer belge ve yazılar. Özlük ve Gizli Sicil Dosyalarının Önemi Madde 27- Atama, yükselme, ücret ilerlemesi, yer değiştirme, emekliye ayrılma ve benzeri personel işlemlerinde özlük ve gizli sicil dosyaları esas alınır. Özlük ve Gizli Sicil Dosyalarının Gizliliği ve Saklanması Madde 28- Bu dosyaların gizliliği esastır. Bu dosyalar atamaya yetkili merciler, disiplin kurulları, teftiş ve soruşturmayla görevli olanlar dışında kimseye verilmez ve gösterilmez. Dosyalar, gizlilik esaslarına uyulmak ve sorumluluğu personel birimi amiri ile görevlendirilecek servis personeline ait olmak üzere personel birimlerinde saklanır. Sicil Cüzdanı Madde 29- Her personel için şahsi ve görev durumlarıyla ilgili bir sicil cüzdanı düzenlenir. Bu cüzdan personel hakkında kısa ve toplu bilgi edinmek amacıyla özlük ve sicil özeti olarak kullanılabilir. Personelin isteği üzerine cüzdanın bir sureti kendilerine verilir. Sicil Numarası Madde 30- Her personele bir sicil numarası verilir. Personelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konur. Kimlik Kartı Madde 31- Personele isteği üzerine fotoğraflı ve tasdikli bir kimlik (hüviyet) kartı verilir. Herhangi bir sebeple ayrılanlar kimlik (hüviyet) kartını iade ederler. Ayrılan Personelin Dosyası Madde 32- Herhangi bir sebeple Holdingden ayrılanların özlük ve gizli sicil dosyaları arşive kaldırılır ve bu işe ayrılan bölümde saklanır. Başka bir kamu kuruluşuna naklen gidenlerin özlük ve sicil dosyaları ilgili kuruluşa devredilir. ÇalıĢmanın Değerlendirilmesi Madde 33- Personelin çalışmaları, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve Sümerbank Sicil Amirleri Yönetmeliği hükümleri dahilinde değerlendirilir. Takdirname Madde 34- Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışması ile üstün başarı sağlayan personele, ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine ya da doğrudan doğruya atamaya yetkili merci tarafından takdirname verilebilir.

7 Görevini zamanında ve noksansız yerine getirmek personelin normal görevi olup, ödüllendirmeyi gerektirmez. Takdirname verilmesine sebep teşkil eden hizmet ve başarı takdirnamede belirtilir tutulur. ALTINCI BÖLÜM Disiplin Disiplin Cezaları Madde 35- Faaliyetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, bu Yönetmelik kapsamına giren personelden Kanun, Tüzük, Ana Sözleşme ve Yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayanlara veya yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası verilir. Disiplin Cezalarının ÇeĢitleri Madda 36- Personele verilebilecek disiplin cezaları şunlardır : a) Uyarma : Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. b) Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. c) Aylıktan Kesme : Personelin brüt aylığından 1/30 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. d) Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. e) Görevden Çıkarma : Personelin bir daha Holdingde herhangi bir göreve alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir. Uyarma Cezası Madde 37- Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Holdingce belirlenen usul ve asasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Holdingce belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Holding dahilinde hiyerarşik kademelere riayet etmeksizin usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafek hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. Kınama Cezası Madde 38- Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Holdingce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) Bu Yönetmelikte belirtilen kazanç getirici faaliyetlerin eş, reşit olmayan veya mahcur çocuk tarafından yapılması halinde bu durumu 15 gün içinde bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak, d) Hizmet dışında resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Holdinge ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Holdinge ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Holdingin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, m) Ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl gezçmedikçe Holdingte çalışmış olanlarla alım ve satım işlerinde bulunmak. Aylıktan Kesme Cezası Madde 39- Aylıktan Kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Holdingçe belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Holdinge ait resmi belge, araç, gereç ve benzelerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, i) Hizmet içinde resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak, k) Yükümlü bulunduğu halde devir teslim işlerini tamamlamadan yeni görev yerine gitmek, l) Holding dışındaki kimseler aracılığı ile usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak. Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması Cezası Madde 40- Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor, belge, senet ve sair evrak düzenlemek, düzenlettirmek ve bu gibi fiil ve hallere gözyummak,

8 g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, h) Ticaret yapak veya yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunmak. Görevden Çıkarma Cezası Madde 41- Görevden Çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Holdingin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmık veya bunları Holdingin herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, g) Resmi sıfatı le bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, i) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Devletin ve Holdingin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atütürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, l) İşyerine ait para ve malları zimmetine geçirmek, m) Tahrif, sahtekarlık, iş alet ve vasıtalarını tahrip veya tahribe teşvik, sabotaj, şantaj, hırsızlık ve bunlara eşdeğer fiil ve hareketlerde bulunmak, n) Kasıtlı olarak veya ağır ihmalleri ile Holdingi önemli sayılabilecek zarara uğratmak, riske maruz bırakmak veya bu tür fiil ve hallere gözyummak, o) Her ne şekilde olursa olsun görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak, ö) İş sahiplerinden rüşvet almak. Yönetmelikte Sayılmayan Kusurlu Haller Madde 42- Kusurlu fiil ve hallerin bu Yönetmelikte belirtilmemiş olması, bu fiil ve hallerin cezasız kalmasını gerektirmek. Bu durumda, kusur Yönetmelikte belirtilen fiil ve hallerin hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse, bu fiil ve hallere takdir edilen ceza verilir. Kusurlu fiil ve hallerin bu Yönetmelikte belirtilenlere benzememesi halinde, ağırlık derecesine göre bu Yönetmelikteki cezalardan biri verilir. Kusurlu fiil veya halin işlendiği tarihten önceki son iki sicil döneminde iyi veya çok iyi derecede sicil alan personel için verilecek cezalarda, disiplin kurullarının teklifi üzerine veya ceza vermeye yetkili merci tarafından re sen, bir derece hafif olanı uygulanabilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan personele, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼ ü ½ si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Tekerrür Madde 43- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. KovuĢturma Açmaya ve Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Merciler Madde 44- Personel hakkında disiplin kovuşturması açılması, atamaya yetkili merciin iznine bağlıdır. Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait olan personel için Yönetim Kurulu disiplin kovuşturması açma yetkisini Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, atama yetkisi alt mercilere ait olan Holding personeli hakkında da kovuşturma açmaya yetkilidir. Disiplin cezaları personeli atamaya yetkili merci tarafından verilir. Ancak, Genel Müdür, atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait olan personel için Yönetim Kurulunca yetki verilmesi halinde, bu personel ile diğer bütün Holding personeline, atamaya yetkili merciler de atama yetkisi kendilerine ait olan personele, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını Disiplin Kurullarının görüşlerini almaksızın doğrudan doğruya verebilir. Disiplin Cezasını Tayine Yetkili Merciler Madde 45- Disiplin cezasını tayine yetkili merciler şunlardır : a) Merkez Disiplin Kurulu : Merkez Disiplin Kurulu, Genel Müdür Yardımcısının (idari-mali) Başkanlığında, Hukuk Müşaviri ve Personel Müdürü ile Genel Müdürün Holding Merkezindeki birim amirleri arasından görevlendireceği 4 üyenin katılmasıyla oluşur. Merkez Disiplin Kurulu, atama yetkisi Yönetim Kuruluna, Genel Müdüre veya Genel Müdür Yardımcılarına ait personelin ve bunlarla müştereken kusur işleyen atama yetkisi diğer mercilere ait personelin disiplin cezasını karara bağlar. b) İşyeri Disiplin kurulları : İşyerlerinde disiplin işlerini yürütmek üzere birer Disiplin Kurulu teşkil edilir. İşyeri Disiplin Kurulları, işyeri müdürünce görevlendirilecek müdür yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri (yoksa kadrolu avukat) ve personel müdürü (yoksa personel şefi) ile işyeri müdürünün servis müdürleri (yoksa servis şefleri) arasından görevlendireceği iki üyeden oluşur. Disiplin Kurulu BaĢkan ve Üyelerinin Toplantılara Katılmayacağı Haller Madde 46- Disiplin Kurullarının Başkan ve Üyeleri; kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin kovuşturmasını yaptıkları personele ait veya taraf durumunda bulundukları işlerle ilgili kurul toplantısına katılamazlar.

9 Disiplin Cezalarının Tasdiki Madde 47- Disiplin Kurulu Kararları, personeli atamaya yetkili merciin tasdiki ile tamamlanır. Onay mercine sunulma tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanmayan veya yeniden tetkik için yetkili kurula iade edilmeyen kararlar kesinleşir. İade edilen dosya üzerine yetkili kurulca yeniden verilen kararlar, tekrar ilgili mercie sunulur. Bu takdirde yetkili merciin alacağı karar kesindir. MüĢterek Mahiyetteki Kusurlu Haller Madde 48- Muhtelif görev seviyesindeki personelin müşterek mahiyette kusurlu hallerinde ceza vermeye yetkili merci, görev seviyesi itibariyle en üst seviyedeki personeli atamaya yetkili mercidir. Disiplin KovuĢurmasında Yapılacak ĠĢler Madde 49- Disiplin kovuşturmasında yapılacak işler şunlardır : 1) Disiplin kovuşturması gerektiren hallerde durumdan haberi olan yetkili merci, konuyu doğrudan Disiplin Kuruluna havale edebileceği gibi soruşturma yapılmak üzere ilgililere de intikal ettirebilir. 2) Soruşturma sonucuna göre yetkili merci: a) Kusur sabit görüldüğü takdirde, keyfiyet uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezasını gerektiriyorsa, bu cezalardan biriniverebilir. b) Kusurlu hareket, bu cezaların verilmesini gerektirdiği halde re sen bir ceza vermezse veya kusurlu hal daha ağır bir disiplin cezası gerektiriyorsa, soruşturma dosyasını Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 3) Disiplin Kurulu aldığı kararı ceza vermeye yetkili merciin onayına, ceza verme yetkisi Holding Yönetim Kuruluna ait personelle ilgili kararları da Yönetim Kuruluna havale edilmek üzere Genel Müdüre sunar. Disiplin Kurulunca Yapılacak ĠĢler Madde 50- İlgili Disiplin Kurulu, soruşturma dosyasının yetkili makam tarafından kurula havale edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde; 1. İnceler ve noksan gördüğü kısımları tamamlatır. 2. Kusurlu fiil veya hali sabit görülenlere gerekli cezayı tayin eder. 3. Alınan kararı atamaya yetkili amirin onayına sunar. Atama yetkisi Holding Yönetim Kuruluna ait personelle ilgili kararlarda da Holding Yönetim Kuruluna havale edilmek üzere Holding Genel Müdürüne sunulur. TeftiĢ Dosyasının Ġntikali Madde 51- Teftiş sırasında disiplin cezası verilmesi gerekli görülürse, dosya müfettişin buna ait görüşü ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından aidiyetine göre Genel Müdüre sunulur veya ilgili işyeri müdürüne intikal ettirilir. Disiplin Kurullarının Toplanması Madde 52- Disiplin Kurulları toplantıları aşağıda gösterilen esaslar çerçevesinde yürütülür : 1) Disiplin Kurulları gerekli hallerde Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. 2) Merkez Disiplin Kurulunun raportörlük işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müşavir müfettiş veya başmüfettiş tarafından, İşyeri Disiplin Kurullarının raportörlük işleri ise personel müdürü veya şefleri tarafından yapılır. 3) Disiplin Kurulları salt çoğunlukla toplanır. 4) Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. 5) Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluk kabul edilir. Disiplin Kurulu BaĢkan ve Üyelerinin Yoklukları Madde 53- Disiplin Kurulları Başkan ve Üyelerinin yokluğunda, Kurul toplantılarına vekilleri katılır. Disiplin Kurullarının Yetkileri ve Personelin Hakkı Madde 54- Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, gerekli yerlerden bilgi almaya, tanık dinlemeye ve soruşturma dosyasında gördüğü noksanlıkları ilgililere tamamlatmaya yetkilidir. Hakkında Görevden Çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme ve tanık dinletme hakkına sahiptir. Savunma Hakkı Madde 55- Savunması alınmadan personel hakkında hiçbir disiplin cezası verilemez. Hakkında disiplin kovuşturması yapılan personel soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili amirin veya Disiplin Kurullarının 7 günden az olmamak üzere verecekleri süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Ġtiraz Madde 56- Verilen Uyarma ve Kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst mercie, bu cezalar Yönetim Kurulunca verilmiş ise, Yönetim Kuruluna yapılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunca verilen cezaya karşı yapılan itiraz, incelenmek üzere Merkez Disiplin Kuruluna havale edilir. Bu Kurulca yapılacak incelemeden sonra Yönetim Kurulu itirazı karara bağlar. Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Görevden Çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Ġtiraz Süresi Madde 57- İtirazlalrın, disisplin cezasının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur.

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Rektörünün 20/02/2015 tarih ve 39 onayı ile Yürürlüğe Girmiştir) Amaç BÖLÜM 1 Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başkent

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ 1 PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Oda Personelinin hizmet koşullarını,

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler AMAÇ 1. Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi personelinden,

Detaylı

E. 5 4/4/1991 1990/12, K.

E. 5 4/4/1991 1990/12, K. 497 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 OR-KOOP TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETMELİKLER ANKARA 29/07/ 2002 PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE : 1- Bu Yönetmelik, (OR-KOOP) S.S.

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 (1) (2) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I. İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI 01.07.2012 30.06.2014 I. BÖLÜM

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi 202 Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi Ankara 2012 1 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 54 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı