! " +&( 5 .( * 97 *5 #'*!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! " +&( 5 .( * 97 *5 #'*!"

Transkript

1 ! " #" #$" #%" #" #& ' #$( #)( #'&* #'&((* +&( #, #-./01 2 #$3/ 2 #4/! #+3/! #./(5 #6/5 +&( 5 &(7.( *.6&8807*.* 97 *5.** (*: (*2 '*! #'*! 4,6: ':2 #;33:! 41 2 ;&!5

2 <.7'$0<(3 7(/= <.7&07< (=71/0=7=7( 4=7&&(370( (<&((7/ 1=7(707((7<( 711=0<7(=7 307 %0>0<&(& 4(('70 =7=((7 4(7(7<373 &/7<(70 %( /==7<(7=7 7 =<=3(1A(7 (<(730780(7 '7.7$7 V

3 B 43 * $7 : C <7 3(=33=(7)<(17(0 7(1<&73&(= =6777(<3(8 7(= %=<(773&/7 =111=117( 73707&737 67(070173=7(&D,0<(=== =370= %&7137(%( (=(777 (7 6(<(7737 =7(0B=0 (7( '7<07<(0 ;77EA(F'?F(A'G 7( =71 73&(<(7 <7(11(= 7(33 ;73 7(3103(( )11=7& 777<& (7(( &0=77,17 3/(0=3& 773( 3

4 =(0<3=7 (<&77D.38(1.17 4&<17=,(077/3 4/3((7 </(7.=1=.1707B=7 &173(7 $/ /8 &/7(((7 B<(77=B< =7(0 ;7<(<1" 0883<(<7(=7((< 7=7&7=37 =7 (0(D 6=7=(<7(73 0="$(= (>"73=1"0(1 01((7'7<77=7 " /1<(=( ((.=0077=&(<( ((7=<(7&( &(7 600 =((E(7=& 7.7(37& 4

5 $(7=(&(017 7<307=7 43(<<7 =7(;7&73&7(37 7(<737&7 (=3(D%3I% =17(3%3I((17 I3I(<%388 (1=88&1(( (/17D%3( &(( %=/1&3(0=3 ========================= ====== Fonksiyon Grubu ========================= ====== ========================= ====== ======== Harf Grubu (Ana Grup) ========================= ====== ======Ø= Kursor Grubu Nümerik Grup Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F PS SL Pa ` = BackSp In Ho PU NL / * Tab Q W E R T Y U I O P [ ] \ De En PD Caps A S D F G H J K L ; ' [Enter] Shift Z X C V B N M,. / Shift Up En Ctrl Alt Alt Ctrl Lf Dn Rg 0..=(37 3&%=07( D '<J 5

6 8311K11( (17<0=(7" 7( 4317=(301 (==/&.=7( L843 =<MNO3M%O 7 FPQ?&&(=< 0177(7< 7 %=<37(33?%%3(3(3.7 '.== 3/ MO 8+.3>.)' 7(&/<FP7(( M'O '8B7.)' M' O ' 84<1FPMO(37/ 01 '&/ 3=(3(( 3= MN O N 811&/,/3=3MN O= 8011,/>=(11&/<01=11 &/ ME O E 8'E133=3ME O= 8011E13>=<01 =& M%O %8%/7&/3&/( (.)'>((13J JJJ( =7=%'NRR;=>*=7% 6

7 MNO M'&/O '&/84<17,/(=(11&/MN O3 ME O (07( = M'O<M'O '?437&/(MBO11801 M.O<M.O.8'4=3= MBO MBO89<($7=73(3(11= MBO B84$=7(013 0 M- O8M- O -(=(7 MRO<MRO R8%=737 4, 01& '01 4=& '=01 4==& $01<M FO 4=& %=01<M.O 4==& 7

8 MFO<MFO MBO M(O M%O8MSO%/(&/(=7&/(11311 MN O=3M'&/O/( MO8M!OH<7M'&/O( (1/MN O7 6 E( /<M'&/O(1/ MN O7 433= = ` Apostrof, sol tırnak : ki nokta üst-üste ' Tek tırnak, sa tırnak, Virgül " Tırnak iareti. Nokta ; Noktalı virgül! Ünlem iareti? Soru iareti / Bölü, düz bölü, taksim, < Küçüktür iareti slash, düz slash > Büyüktür iareti \ Ters bölü, ters taksim, ( Sol parantez ters slash, back slash ) Sa parantez Bar, çubuk iareti [ Sol köeli parantez ~ Yaklaık iareti, tilde ] Sa köeli -de iareti, at iareti { Sol küme parantezi # Numara iareti, diyez } Sa küme parantezi $ Dolar iareti = Eittir iareti % Yüzde iareti + Artı iareti, toplama ^ apka iareti, inceltme iareti iareti, caret - Eksi, tire iareti, kesme & le iareti, ambersand iareti _ Altçizgi * Yıldız, çarpma iareti, asterisk (<(731&/< 3=43F 8

9 !"# $77&D $77(0 7(?7(= 77 '1/7<==8(1117( 7 $7&7=88M) O3MHO= $701(&"017<+"4=((01 ( $77=7= = $70=701&7> $77(7(=(4( 3 $77=3M) O3MHO==.7=773 B=77=(7 <7113;=>)4R+ 7 LF $77B3R+<= (77=7/ $771&/((=B=( )0+11Q$71M,O <(0(=&(7 77M -OMNHT -O3 '//$77//= =&D o '/7=G**G < o o '/=G *G o '(G T*? o 4=G? =(7<7=7/ 7B=((=70101<= 01?.=D' 8=<((( Q.H&(= 9

10 $% '7==11(( 31(&&((7=<& (((31 <"0=7111( =(7811=( %=/(7<(11(31 (7 31UA01 ;71(=380(31( &1 C1<(33 11=C1( &7<N<(817;7< ((031 (=311(( =(<313=31=7 (7137> E=(=73(3&/8 7 )< '=7< 03&= (7,( Son olarak, unu da belirtmek sanırız faydalı olacaktır; konusu ister yazılım ister donanım olsun, hiç bir bilgisayar firması virüslerden kaynaklanan sorunları garanti artlarına dahil etmez ve virüs temizleme hizmeti karılıında ücret alır. 10

11 &' /=/3&(.&3 - /=(?&/ (()' &0(3737 =17 (&(7B=( ((3C(.&'((B (= 3&B3=77% (&D'&V3=7 &1,=7(&( 1( 83(&70&/71(' 3-2=(7- =((.B ( -.B =7( %(7%(UA( *%' '17%1<&(<<"< <<33(= 17C(111= 1(01(.&(1 1(B'N( (!#' ;% 3$(< (7/(37&7 (1(% (7 &+",#-".,"/ +B'N(0011$== 3B&73 '8=0F8.A /</=30< %=(=NH 3',R-= 0(7NH (=7NH 3',R-= 0%&/(% 3% (=7 % $D<% D3<% ED/<%,D &( 11

12 0/&,"#' W%X$D90(7 W%XD33Y8T00(7) 3&( W%XLD(<(3 W%X4D43=7(Z[= ( W%XBDB0111ZB4H%E.%[ W%X,D,=,(7(B =707 W%X+D,/7,&(&/7 W%X.D&/7<(30 W%X'D43\&/\&/%W%XG< W%X)G;<W%XG0<W%XFG]<W%XG1<W%XRG6<W%XG<W%X9G^< W%XG=<W%XNGK<W%XG W%XED6=777B =707 W%XHDH%T4 W%XD=7&W%X- W%X- _ =7(37=7( W%X((7 1/,"# 8D97//</7/3 #D'1/( +D&/7<!( HD&/7=<!( Y<D&/717(=7 KD&/717(=7 9D,/7011 'D&/7 2/ 34#', D6( B D6 R D$7=7&/= 611<(11177 N8D%(11.D]7(=7&/ # D%(#7(70=7 ((=7 N8, D$7=7&/111(11&/3 N8BD$7=7&/11111&/3 5/ +# Y D1& 8 D10& # D11& T D9&(1(1=0 D9&&/&11=0,TBD%(T 12

13 13 6/&#." =73((77 (=7(7073 4(&/(D %=7(&/ 377(7737=7 &/0(B==7&& 77 (-38==D [-=[3- (( =(7.( 0 -.D &&(17-(7<17 (=7=((01117 (=7=707 - %<-!D (=(3 (7=- (=77(63 (=7(370$( 77B=(3=7(=((-! (3=7((\(( ("7%7( /1 R<.<-2=D B=(3R(( 73(7.17(=7<-217 =(7 /W\&/XD \&/(<01= W\&/XFT.AD (73( =

14 &&3' (0(7C(7 ;3 ((11( > '< < B< &< "< +(7< '< TT5.< '/ (&' (3(7301 (3 &(/ &97`3(79 73=7(7 &,7(7&7 ((0&( (=7&=/ 0&(1&7.0% (7"=&&(=("$ (&("3 ("<(11((" &(11 B=(17<(1 C111(1 1 (7(&113 3=3 3$=3 a117 ab==a117 (( B==a117 <a1! 3, (37 "=&0( (0==7+3= (0=7 97&3=&((( 7&;=(7<( 7<3((7&, =1((7& =7-(7 14

15 &&' "(11( 30(( # 7(=7 170=0& 73(7(7 # " $3=((1 (.7(( (1(7 %" "3=7771&/ $771&/771&/( 17&= #& &3=(( ( ' (=7 73 $7707= &7=== 1,"/ &' (01&&&(01= +(7&((7&=&&( V&( '& (&&(+& &( '& (9*a1&$& & 6(&(( &&(&(( &&(7 B=(&(& (+%)7 1&(%&(& &()&(&1%3 7&(3&= &97=7( (+9S 97&(&7&( 0 & ($33=11 =& +' 4&&=(37= &)3==& B- +&' &(77=7&+ &(&(>&3&((&(> &(&( &&&(77& - &( 15

16 16 &7&' "&(7$3 3<3(`a33 <((`3(&( *,"&' &(7(/3=7 0((&(77,=7( =&(7%(&(7(= Z&+(7[7(6(3>30 7.7(7;=Z( &(7[(7(.17 3=177$(17 4=7 17)3=& (7&<<03 7&+(7>(7&( (3%0( +(7((3=&(7 (7+(7AA7=37 &(7F'7(7(-(7 (&' (3'==> =&(7< '=< F33=33 ( '76$=1 ' =(/773(7B= 73(77 (4' '7(/=7/+>/< /3=//(( & =((7 0+ < <(( (3%7<( 3 a(3)% 73(03= %(7<=33& (7-2=

17 D (733(77 =7(&( &( &%7(<((ZZ Z]+ )4 %H[7(7<((7 (1(7= '.<&( (3(((%8 ( D%8 C%8 (.D=73- ( ('&(&(7=7 '&(&(7B (==&((( 3C&&& &3 %8 (=7(& 3&&((& &(&(C1&&(3 &()7)/( %&./7-(7.-!((78A 0=(7C- ( 0(7- =7&70 C&/(('= =('(+= (=0.0( (=00( (=&(0(3(0( (=&(&(0<(=0 3&(0( %(- ((. 1&&( &(3(3(&&( (.(= ((=174( (4(= -!(-!( -!a((- =011=(-:7 01(3(111= 8A0//, 7<B/7=B'N (7C17=17 317(7.=7 =NH 3I(.=(3 7(=(7 %(- ((. 1&&( &(3(3(&&( ( 17

18 18 (*',3((( (/7( ' <( 3=(3)(7%3 7(7+(S/33 &3B33=7( /90((- 73(07-( 0(+&(3&((7 =43911&(.( 3(&(FD1 <((7170 (10%&(= (7-((0<0<a03 ((0<(=(,D3 &(&"D93 (=(7(&7- =(((113(4(3 1=(78- (- (3 &((7;=(7=3< (7==7. (=- (& 1768-* (7=-< NH I(7<8A0 0(7C&- a(=1 0(7'D'=733( 0&((+ '((( 4(3'70=/D( /,D&(,D &&((& (&37%((7'(/& ==(-2=(7'.B (7 &' 71()( (1&(0 &%&= ((%1/37 1/((76 <-2=<.(%((- 34(3(

19 19 +' 93&&0" &7&( 0<3(((C"& 3(&$& &6( 3%(3=7(7;=( =((7C0(0( 7C(0(7.=/ 7&&&&(7 ',R-=%0(0(7C( (03a03((0(039 &77/3,7& 37+17( (011(7- (7.- (7 =7(0 =7(7C(0= 0(0C =%3=( + 9&(7B&<(3 ((=3D6& 3=7%(=& =0(=7& 7=0( =7&&& 6=(11&%& +D 4&=&& 774&&(&(& &(3&&($(&& &(4&&=&(=7 ==7;=<3 (3(<<3.< 8<33 (

20 '!" (=(- ( =(((= ( &0=((= (7 ;=(% % (0%Z#[ 17(7<0=###N####3<&/3 &/N0=07<Zb[Z[= 17(7<0=<b%7%(1 0(7 %7 # &0-7(==7- a(=7 (=(7 -& (7 - =(7( %-5 1=(= -&/7=3 = 01=< 7<P<AA7<A<3<P<AAP3A7 7 $ =7=7=707</ /011B'N01(301( % =707&7 &=7(1179(= =(<8A/=/ ((7NH $70( (&77(111= <77/ 0<==7==70< 70(=60& 11717(7%NU( UA011UA7017 $'($)=7P =7==70(7 *+,-.*/ =7AA7 *.0-=+/U7)/ (377(7 (/1/317&73(( 7=(((( -./$'.02(7H((( = *+,-.*/$'.02a((AA( ( 130/3%+)3,%34+(+=AAF'01(7 526)=P0<(8 (3(A((7,$2*.0%34+(+/+7A(( ((=70= 20

21 &7' &7' $"D7(7( "'(7"&>&(",("(( 83(3-8(' C37(7 7=7"(3( - 8<-<NH I"(< 3NH.(!7' =7"<3 01( %="(00(7D PROJE RAPORU Blok Açıklama Planlanan Gerçekleen Fark ABL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 53,333,606,000 50,419,990,000 2,913,616,000 ABL STE SU 1,112,647,000 1,781,762, ,115,240 ABL STE ORTAK ALAN GDERLER 37,068,778,000 38,000,000, ,222,000 ABL MAYTUR HZMETLER GDERLER 45,947,397,000 38,500,000,000 7,447,397,000 ABL OTOPARK 7,683,966,000 7,300,000, ,966,000 BBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 52,046,629,000 50,419,990,000 1,626,639,000 BBL STE ORTAK ALAN GDERLER 42,821,529,000 38,000,000,000 4,821,529,000 BBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,352,657,000 38,500,000,000 7,852,657,000 BBL OTOPARK 9,654,214,000 7,300,000,000 2,354,214,000 BBL B BLOK SU GDER 2,054,117,000 7,123,082,980-5,068,965,980 CBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 57,093,428,000 50,419,990,000 6,673,438,000 CBL STE SU 2,054,117,000 1,781,762, ,354,760 CBL STE ORTAK ALAN GDERLER 40,795,912,000 38,000,000,000 2,795,912,000 CBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,209,960,000 38,500,000,000 7,709,960,000 CBL OTOPARK 8,669,090,000 7,300,000,000 1,369,090,000 DBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 55,825,767,000 50,419,990,000 5,405,777,000 DBL STE SU 2,054,117,000 1,781,762, ,354,760 DBL STE ORTAK ALAN GDERLER 40,795,912,000 38,000,000,000 2,795,912,000 DBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 44,891,462,000 38,500,000,000 6,391,462,000 DBL OTOPARK 9,063,139,000 7,300,000,000 1,763,139,000 EBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 58,729,594,000 50,419,990,000 8,309,604,000 EBL STE SU 2,054,117,000 1,781,762, ,354,760 EBL STE ORTAK ALAN GDERLER 40,917,449,000 38,000,000,000 2,917,449,000 EBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,218,522,000 38,500,000,000 7,718,522,000 EBL OTOPARK 8,866,115,000 7,300,000,000 1,566,115,000 FBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 61,185,294,000 50,419,990,000 10,765,304,000 FBL STE SU 1,369,411,000 1,781,762, ,351,240 FBL STE ORTAK ALAN GDERLER 51,005,019,000 38,000,000,000 13,005,019,000 FBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,929,155,000 38,500,000,000 8,429,155,000 FBL OTOPARK 7,880,991,000 7,300,000, ,991,000 GBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 59,741,617,000 50,419,990,000 9,321,627,000 GBL STE SU 2,310,882,000 1,781,762, ,119,760 GBL STE ORTAK ALAN GDERLER 49,141,452,000 38,000,000,000 11,141,452,000 GBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,797,873,000 38,500,000,000 8,297,873,000 GBL OTOPARK 10,048,263,000 7,300,000,000 2,748,263,000 HBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 53,892,621,000 50,419,990,000 3,472,631,000 HBL STE SU 2,310,882,000 1,781,762, ,119,760 HBL STE ORTAK ALAN GDERLER 49,161,708,000 38,000,000,000 11,161,708,000 HBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,799,300,000 38,500,000,000 8,299,300,000 HBL OTOPARK 10,639,338,000 7,300,000,000 3,339,338, TOPLAM 2,034,757,189,000 1,909,365,852, ,391,336,

22 37D (7(7(7"((( 3="(=1&0C 0(7 ;D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 14:45 Hazırlayan : DIZAYN PROJE TAHAKKUK RAPORU - DÖNEM:Ocak 2003 BLOK:ABL Açıklama Toplam Dönem Payı A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 53,333,606,000 4,444,467,167 STE SU 1,112,647,000 92,720,583 STE ORTAK ALAN GDERLER 37,068,778,000 3,089,064,833 MAYTUR HZMETLER GDERLER 45,947,397,000 3,828,949,750 OTOPARK 7,683,966, ,330, TOPLAM 145,146,394,000 12,095,532, ' (=<101( +' &3D +.&(("1011 (=3(0=( =<& 11=110(0737 ;&D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 15:08 Hazırlayan : DIZAYN DARE PROJE TAHAKKUK RAPORU :Ocak 2003 ABL 06 Arsa:144/1830 M Açıklama Toplam Proje Daire Yıllık Pay Daire Aylık Tahak A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK Arsa 53,333,606,000 4,196,742, ,728,564 STE SU Eit 1,112,647,000 85,588,231 7,132,353 STE ORTAK ALAN GDERLER Arsa 37,068,778,000 2,916,887, ,073,954 MAYTUR HZMETLER GDERLER Arsa 45,947,397,000 3,615,532, ,294,407 OTOPARK M2 7,683,966, ,074,308 49,256, Ara Toplam 950,485,469 Yuvarlama Payı 514, TOPLAM 145,146,394,000 11,405,825, ,000,

23 + &(7<((7"( %+ %01(01 7." >&07"1&( 011,(3(( (( %=0("070(7D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 15:49 Hazırlayan : DIZAYN DARE PROJE ÖZET RAPORU : Ocak 2003 BLOK:ABL Daire N Daire Oturan Sakin Sakin Tahakkuk Malik Tahakkuk Toplam Tahakkuk ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 1,088,000, ,088,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 901,000, ,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 852,000, ,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 951,000, ,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 901,000, ,000,000 ABL ZUBEYDE LEV 951,000, ,000,000 ABL MAYA TAAHUT A.. 901,000, ,000,000 %+ %01(01 ),"1313 /011&( C&&0=1 =011 ;D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 15:52 Hazırlayan : DIZAYN DARE PROJE TAHAKKUK RAPORU DARE:ABL 06 Arsa:144/ Açıklama Toplam Proje Daire Yıllık Pay Toplam Gerçeklee Dairenin Payı Fark A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK Arsa 53,333,606,000 4,196,742,767 50,419,990,000 3,967,474, ,268,144 STE SU Eit 1,112,647,000 85,588,231 1,781,762, ,058,634-51,470,403 STE ORTAK ALAN GDERLER Arsa 37,068,778,000 2,916,887,449 38,000,000,000 2,990,163,934-73,276,485 MAYTUR HZMETLER GDERLER Arsa 45,947,397,000 3,615,532,879 38,500,000,000 3,029,508, ,024,682 OTOPARK M2 7,683,966, ,074,308 7,300,000, ,538,462 29,535, TOPLAM 145,146,394,000 11,405,825, ,001,752,240 10,685,743, ,081, ) (0;=8*( 1=01(=7( 30=/

24 24 +' &==77(1 8+' "1( &=7&3 C(=((7(C1(( =&&&/& 0(&&(&/3$& &&((&/ &&<&/&'0&33=7- &((&(7 &((01=117(& /&/&///8 &/F&/011(& /011(7%0(&(( 0&3.7&(0&(7 17&(0& * +,+' &(/ &( +' ((&(& =%33, &.&&& ((7317Ba(& 7&&( 7&/&0&(0&% &/%7( =3.= 7=(7F7& 0-&(7& (-(((K11 &(7(&(&( (717(( (&= 0&01=117 B&(3& (3 8%#+' )1&1&&3 0&33-(1 (&

25 25 &7+#+' "&=3" 70&(& (7-(=1& &&0"38=7 ((00(03((0 (0=("&&& 7&=&( &&0&3-&7((7,"+' =&(-(=& +' 0& =9=%&( +' 06&=" &&( (,"+' ;1=7(7 &0(((==(( ( 9+' 4&&3&(" 3&(" ((-(&(= =7(7(((7( 4&73=7& 3(&/&/& (3&(3= /

26 (3!3:* '(07 3((/3&= && /7(7;=<<=< 9 <(7&70= /(= =.&( =7=&7=C (=73/0117!8,8' &3&= ((3"7V B3=7&( =73&/3 0&3( &31(V'&=7 (=7 8,' )(=7(7&( =7Ba=7< &3=&=3/ 7C(7==7& =(=1&/&73( 3&=0117;D B==7=3& (&17(7NYa( &=17(7%NY.= <=(7$&& 7%NYI((7 ((=(7 (3((3 8,' )(=73=7=3& &<=<& =3(/&(7 3( Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 11 Saat : 15:55 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2002 Biti Tarihi : 23/02/ OKUMA TABLOSU RAPORU : SU SAYACI DaireNo lk Tarih lk Okuma Son Tarih Son Okuma Fark Tutar C /03/ /04/ ,000,000 C /03/ /04/ ,000,000 C /03/ /04/ ,000, C /03/ /04/ ,000,000 C /03/ /04/ ,000, TOPLAM 419, ,183 7,879 11,358,000,000 26

27 ()+' '&=7=7= (0&&30 &(7.(3=70&7 -(&& (7B&3 3&7+6(=& (3=(7(&" &=/(/& &(=/=0&(7% /&3=3 7(7 ()+' '&((&=73 =((/((&&7( (&<<<&3=< '&=<3 /<(/<(/=&% 7<(<(7(=7(<< (177 %=0(&(0(7D (;(3!3<=393;( 'DEFH\BE4F&DTT5 D% )4.D% ')&D*T*T '47< 6'46Q/* < + : *1Q1 1/ & 4/(/76'46(= /(& ';'/K )) ' <! < : <<<< % $%8'6B$;EB6+6,3F+1 27

28 ()>+,,' &(1 ((70&& (7&( ( 7! 8" 9 :9 ;2 <= %='Y)'((00(7D (;(3!3<=393;( 'D%CE6F^FH F&DT*T D% )4.D% ')&D*T*T '47< 6'46Q/* < + : *1Q1 1/ & 4/(/76'46(= /(& )*510 ';'/K )) '*!* * <<<< )'D2<< D << GGGGGGGGGGGGGGG % $%8'6B$;EB6+6,3F+1 ')E%46$BE6SD*<< % %N%4.RH 28

29 ()>,,+,,' &(((((3( (;=1Y ( %='Y'(((00(7D (;(3!3<=393;( 'D4B+% B6E]$]4]E% &DTT5 D% )4.D% 6'46Q/* < + : *1Q1 1/ & 4/(/76'46(= /(& )*510 ';'/K )) ' <5! <55 <<2<< '( D << D!<< GGGGGGGGGGGGGGGGGG % $%8'6B$;EB6+6,3F+1 ')E%46$BE6SD*<!<2 % %N%4.RH ()>8(' 'Y&3&( 3&=<(&( 3((3&3 3 %=0(0(7D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 17:19 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2003 Biti Tarihi : 23/02/ OKUMA TABLOSU RAPORU : SU SAYACI DaireNo lk Tarih lk Okuma Son Tarih Son Okuma Fark Tutar OrtakSu Toplam A /05/2003 1,017 06/06/2003 1, ,000,000 6,000,000 9,000,000 A /05/ /06/ ,000,000 8,500,000 13,500,000 A /05/2003 1,244 06/06/2003 1, ,000,000 8,500,000 16,500, C /05/ /06/ ,500,000 8,500,000 C /05/ /06/ ,000, ,000, TOPLAM 126, ,880 1,073 1,637,000, ,500,000 2,607,500,

30 ()3)' =7 ()-' 11<(/==(=< &7 '11(=& &&<==7& &&73(( >7 0(&3 3(=<& (=/011 )(=< =011 5'&3=/(/ &7$(&/B=(/& <&=&//17 &( (' '==01< 17(V < ' 17(7 (' '&(< 17(V < ' '=/7<(= (7<=&( &17(7 ('.=3/<V < ' N(=(= =(7 30

31 *+,' - % 6 6 *+,' +&( &(3 ((7<3( (-(((=3 7K=(37 5 D,7=61&I &/&(1=(37]&3 &&<(313&&(&( (&7(37 >&(7( &(&/77&3/& &B3=&/ 01=117/&C(( <<(7 037( -1 D4.C&/4.C&(%31 37;=> <2< 2<5( &! D(7& &(7=0&(*<&(:?' "/ +,AB+,C/! (&3 (&&/00 (11311&3(&(( 0 > 13&&( =&/&( =3 ( 6 7?? =37&/F' 7(7 31

32 9&' =7&(7(&7 07.0(&7 0113%&7 71&%7 &%& <(&<(& &;=7 &=779S37 &(9S3&(%= &37&03,7-8&01('=8&0 &0(%(&(3 =(8A03&011( -=3&,&(=7Z& [ 9',=7&7=& 7&==;=>&( &(3&(( (V(11&3 %(8(33,V'3=7((=< (=<111(=$(&<&< 111&&&= &0 437&0((7 Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 17:54 Hazırlayan : DIZAYN HESAP PLANI LSTES Hesap Kodu Hesap Adı H DÖNEN VARLIKLAR N 10 HAZIR DEGERLER A 100 KASA A KASA A 101 ALINAN CEKLER A 102 BANKALAR A BANKASI ANADOLUHSARI A BANKASI LEVENT A GARANT KAVACIK A VAKIFLAR KAVACIK A 103 VERILEN CEK VEODEME EMRI A 108 DIGER HAZIR DEGERLER A 11 MENKUL KIYMETLER A 110 HISSE SENETLERI A 111 OZEL KESIMTAHVIL SNT.VE BONO A 112 KAMU KESIMI TAHVIL.SNT VE BONO A BANKASI ANADOLUHSARI REPO A GARANT KAVACIK REPO A 32

33 94',/(&(&==7=& &3(&=7&(/ &3&/(-a ( 9-' D?" $6/EE,* #F &=3((& (&;= &( (7,& 4&?0= # 48%/3003 &(0 =7V1 03=( &3=8V. 733( &3;(,=7331( +1(&0&3 C113&3(1& )7! (/V.B3= //(.& /V (B3=7/=7 (7/ 33

34 34 D*+G+GF ' -&(&&3/7 /=30 (K11&/71 (6=7/( 3&=7(($ </(7 % 7 "-&=7 (11&3&(7&&<&< =+&/&(/(/&/ 77&//7&3/ <(/&(&( &((=7&(%7&( (74&( 7(011/07 +<&/3(&3(7+&/<( &((7317,/((,&&( &(7C- &(7 '&0=3 (&0(7B&( 7=(7%&&&( 7(7&33/(/&(/ ((73/&7(7& &7H( (30(7 +&/(7>(3&2 &/7 0-(/(7 %,&&(1& 3&((1 (<<H&&(1& (&<(= <3<< %<3(7 %<!==7&/&//7 7= <;17(=7&3/7= %<817(=7&&07 0(7&(70(7 6&&(07((3

35 A(117((3 C&/70(7.7 I(=7&((&((7 J304.C&'0(077 <,4,).+,"/ &;K&L7(//=//7 9=7/1(73&(( $7 /(/7(7 C0E/(7-& <M&/7 -((/A/& 0(7=&3& 01(7C(/ 7 0&3(&/(7 37(3= &3=( <((/(7 <(&(&((7 </%&(( <(/7&&<7 7(/73&&7/ Bu durumda yazımızın hazır olup olmadıını kontrol etmemiz gerekir. 35

36 ' 9=7&<&</ %=/(00(7 Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 06:49 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2004 Biti Tarihi : 12/01/ F LSTES Fi No Tarih Tip Açıklama Toplam /01/2004 MAHSUP AÇILI F 479,901,179, /01/2004 MAHSUP HESAPLARARASI VIRMAN 35,421,286, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Aralık 2003 D 6,624,271, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Aralık 2003 D 16,606,049, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Aralık 2003 D 3,448,250, /01/2004 MAHSUP ADAT TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 ADAT 19,300,000, /01/2004 MAHSUP YÖNETC ADAT TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 YÖNETC 150,000, /01/2004 MAHSUP DENETÇ AIDAT TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DENETÇ 150,000, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DEM 15,456,632, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DEM 38,747,448, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DEM 8,045,918, /01/2004 MAHSUP SAYAÇ TAHAKKUK : SU SAYACI ,960,000, /01/2004 MAHSUP SAYAÇ TAHAKKUK : SU SAYACI ,524,762, /01/2004 TAHSL ADAT TAHSLATLARI 566,000, /01/2004 TEDYE ÖDEMELER 34,000, TOPLAM 684,604,804, ' %7&(7=7/( (7$/&/(( '73-(/ 3=/ 17&=717(=/7 (&==07017-(=( 13.%% -011=&/=7/0111 ((7=(/(/7/&=3& %=011(&/0=0(7D ==================================================================================================================================== Tarih : 14/05/2003 M A H S U P F Fi No : B. Sayfa : 1 ==================================================================================================================================== HESAP KODU ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK BANKASI K.BAKKALKÖY HS. ALP ALTUNER HAVALES 55,000, BANKASI K.BAKKALKÖY HS. YUSUF TURAN HAVALES 211,750, ADAT TAHAKKUKLARI B. 142,500, GECKME TAZMNATI TAHAKKUKLARI B. 14,250, FERD SU ABONE B31/22 B. 55,000, FERD SU ABONE A-1/47 B. 55,000, B31 22 FA ALP ALTUNER FERD SU ABONE FERD SU ABONE B.HAVALE 55,000, A-1 47 FA YUSUF TURAN FERD SU ABONE FERD SU ABONE B.HAVALE 55,000, A-1 47 AT YUSUF TURAN ADAT HESABI NSAN ADAT B.HAVALE 95,000, A-1 47 GZ YUSUF TURAN Gecikme Zam H. NSAN GEC.ZAMMI B.HAVALE 14,250, A-1 47 YA YUSUF TURAN Aidat (Y) NSAN EK ADAT B.HAVALE, 47,500, ADAT TAHSLATLARI B. 142,500, GECKME TAZMNATI TAHSLATI B. 14,250, Ferdi Su Abonelik B31/22 B. 55,000, Ferdi Su Abonelik A-1/47 B. 55,000,000 ==================================================================================================================================== T O P L A M 533,500, ,500,000 ==================================================================================================================================== YALNIZ BEYÜZOTUZÜÇMLYONBEYÜZBN LRADIR. 36

37 ." -07/&0(3 (7 -&77(7 Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:05 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 02/01/2003 Biti Tarihi : 03/01/ HAREKET LSTES Fi No Tarih SNo Hesap No Borç Alacak Açıklama /01/ A9B 136 KR 65,000,000 Mk:0643 Aidat Ödemesi /01/ A9B 136 KR 11,000,000 Mk:0643 Su Ödemesi /01/ A9B 121 KR 65,000,000 MK:0644 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 098 KR 50,000,000 MK:0645 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 098 KR 11,350,000 MK:0645 SU ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 68,900,000 MK:0645 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 50,500,000 MK:0646 SU ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 40,600,000 MK:0646 G.ZAMMI ÖDEMES /01/ ,350,000 HESABA MAHSUBEN /01/ A9B 130 KR 80,000,000 MK:0647 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 130 KR 16,750,000 MK:0647 SU ÖDEMES /01/ A9B 115 KR 80,000,000 MK:0648 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 115 KR 16,700,000 MK:0648 SU ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 100,000,000 MK:0649 ADAT ÖDEMES /01/ A9A 065 KR 100,000,000 MK:0650 ADAT ÖDEMES /01/ A9A 065 KR 10,400,000 MK:0650 SU ÖDEMES /01/ A9A 065 KR 5,000,000 MK:0650 G.ZAMMI ÖDEMES /01/ ,850,000 HESABA MAHSUBEN /01/ ,000,000 HSBC ADAT /01/ A9A 067 KR 60,000,000 HSBC ADAT /01/ ,000,000 HSBC ADAT /01/ A9A 044 KR 60,000,000 HSBC ADAT /01/ ,406,365 FT: VATAN BLG.KARTU /01/ ,400,000 PSF:17 MUT LINE /01/ ,500,000 MK:0891 MUHASEBE ÜCRET /01/ ,000,000 HSBC NAKT YATAN /01/ ,123,306,365 HESABA MAHSUBEN TOPLAM 2,014,506,365 2,014,506, " -07&11(0(7,1 (01173((&7/ /07( (7$&11(/'/3(13 1(&$&7(3& (&/(3(/7&/( 177/7 %=((00(7 Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:07 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2003 Biti Tarihi : 15/01/ GÜNLÜK TOPLAM HAREKET LSTES Tarih Borç Alacak Bakiye /01/ ,692,464,639 69,692,464, /01/ ,350, ,350, /01/2003 1,652,156,365 1,652,156, /01/ ,200,000 47,200, /01/ ,350, ,350, /01/ ,500, ,500, /01/2003 2,778,100,000 2,778,100, /01/2003 1,241,066,000 1,241,066, /01/ ,512, ,512, /01/ ,435, ,435, /01/ ,000, ,000, /01/2003 1,895,100,000 1,895,100, /01/2003 8,893,651,700 8,893,651, TOPLAM 88,309,886,454 88,309,886,

38 38 "4.7/(3((/3 +77=(/0737/ ((7(/7 9,((&((= (&7( 4&00=7(=7 (((/ (

39 '! 4' $3/&(333/0 =$3//==7 ZE1V[(&((3 (1%Z'/7V[ (3&// &/3%(3( (3(/3(7(&(3(/ &3=7370=7( Z0701Z[3=7 &(7013&=7 (&Z%&(0111V[ &3&(& 0C0701&7(013 $3/011(0D Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:11 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 02/01/2003 Biti Tarihi : 02/01/ YEVMYE DEFTER Hesap No Hesap smi Açıklama Borç Alacak Nakli Yekün 69,692,464,639 69,692,464, /01/2003 T 100 KASA HESABA MAHSUBEN 362,350, A9B 098 KR ASYE HESAPÇI MK:0645 ADAT ÖDEMES 50,000, A9B 098 KR ASYE HESAPÇI MK:0645 SU ÖDEMES 11,350, A9B 121 KR SERVET BENL MK:0644 ADAT ÖDEMES 65,000, A9B 136 KR FERHAN YALÇINKAYA Mk:0643 Aidat Ödemesi 65,000, A9B 136 KR FERHAN YALÇINKAYA Mk:0643 Su Ödemesi 11,000, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0645 ADAT ÖDEMES 68,900, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0646 SU ÖDEMES 50,500, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0646 G.ZAMMI ÖDEMES 40,600, T O P L A M 70,054,814,639 70,054,814, %&07(3/011(0D Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:15 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 03/01/2003 Biti Tarihi : 03/01/ YEVMYE DEFTER Hesap No Hesap smi Açıklama Borç Alacak Nakli Yekün 70,054,814,639 70,054,814, /01/2003 T 00 ASA ESABA MAHSUBEN 408,850, KASA HESABA MAHSUBEN 408,850, ARE HESAPLARI K:0650 ADAT ÖDEMES 408,850, A9A 065 KR UUR KURAN MK:0650 ADAT ÖDEMES 100,000, A9A 065 KR UUR KURAN MK:0650 SU ÖDEMES 10,400, A9A 065 KR UUR KURAN MK:0650 G.ZAMMI ÖDEMES 5,000, A9B 115 KR CAVT YERÇZEN MK:0648 ADAT ÖDEMES 80,000, A9B 115 KR CAVT YERÇZEN MK:0648 SU ÖDEMES 16,700, A9B 130 KR MUSTAFA YALÇIN SEYHA MK:0647 ADAT ÖDEMES 80,000, A9B 130 KR MUSTAFA YALÇIN SEYHA MK:0647 SU ÖDEMES 16,750, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0649 ADAT ÖDEMES 100,000, /01/2003 M 02 ANKALAR SBC ADAT 120,000, HSBC ATRIUM HSBC ADAT 60,000, HSBC ATRIUM HSBC ADAT 60,000, ARE HESAPLARI SBC ADAT 120,000, A9A 044 KR OSMAN NUR YAVUZER HSBC ADAT 60,000, A9A 067 KR OSMAN KORHAN DÜNDAR HSBC ADAT 60,000, /01/2003 E 02 ANKALAR SBC NAKT YATAN 900,000, HSBC ATRIUM HSBC NAKT YATAN 900,000, ENEL YÖNETM GDERLT: VATAN BLG.KARTU 85,806, KIRTASYE GDER FT: VATAN BLG.KARTU 62,406, KIRTASYE GDER PSF:17 MUT LINE 23,400, IS.SAGL.FAYDA VE HIK:0891 MUHASEBE ÜCRET 137,500, MUHASEBE GDER MK:0891 MUHASEBE ÜCRET 137,500, ASA ESABA MAHSUBEN 1,123,306, KASA HESABA MAHSUBEN 1,123,306, T O P L A M 71,706,971,004 71,706,971,

! "! " #! " $! "! " %& ' " # ( " ) ( " ' & * " ' & ( ( * ", - ". - /0 12-3 " #4 0-3 " 5 0 - " +4 0 - " /0 ( " 6 0

! ! #! $! ! %& ' # ( ) ( ' & * ' & ( ( * , - . - /0 12-3 #4 0-3 5 0 - +4 0 - /0 ( 6 0 KULLANIM KLAVUZU ! "! " #! " $! "! " %& ' " # ( " ) ( " ' & * " ' & ( ( * +&( ", - ". - /0 12-3 " #4 0-3 " 5 0 - " +4 0 - " /0 ( " 6 0 +&( %& (7 * / ( ** / 6 &8817 * / 9 : 7 9- / 9* % ( 99 % ( 93 ' 9 "

Detaylı

d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);

d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı); KAT MÜLKİYETİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı: I - Genel kural: Madde 1 Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KANUN NO: 634 KAT MÜLKĠYETĠ KANUNU. Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965. Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 2 Temmuz 1965 - Sayı: 12038

KANUN NO: 634 KAT MÜLKĠYETĠ KANUNU. Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965. Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 2 Temmuz 1965 - Sayı: 12038 KANUN NO: 634 KAT MÜLKĠYETĠ KANUNU Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 2 Temmuz 1965 - Sayı: 12038 5.t. Düstur, c.4 - s.2932 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A) KAT MÜLKĠYETĠ VE

Detaylı

ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ

ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ FİRÜZKÖY 26K11B11C PAFTA 532 ADA 1 PARSEL ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ (TOPLU YAPI) YÖNETİM PLANI TARİH: 24 MART 2014 YEVMİYE NO: 5929 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GEMZİ

Detaylı

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti e 1. İrtifak ne demektir? Arapça irtifa (yükseklik, yükselti, katman) sözcüğünden anlam genişlemesiyle; katmanlar oluşturma, katlandırma, katlar biçiminde yapı yapma, üzerine

Detaylı

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr KONUT KULLANIM KLAVUZU www.kinas.com.tr Hoşgeldiniz, Kınaş Tepe Projemizden konut satın almak suretiyle, Şirketimize göstermiş olduğunuz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda ömür boyu,sağlık

Detaylı

TAPU İŞLEMLERİ. Mehmet TEMEL Tapu Müdürü SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ÇÜ.Adana MYO K.Öğretim Görevlisi

TAPU İŞLEMLERİ. Mehmet TEMEL Tapu Müdürü SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ÇÜ.Adana MYO K.Öğretim Görevlisi TAPU İŞLEMLERİ Tapu Müdürü SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ÇÜ.Adana MYO K.Öğretim Görevlisi EĞİTİMİ Yüksek Lisans: Çukurova Üni.Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans: Okan Üni.Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI ERYAMAN 8-9 ETAP 48147 ADA GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 1 1.BÖLÜM TANIMLAR 2.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER 3.BÖLÜM GÖKSUPARK KONUTLARI YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI A-) GÖKSUPARK KONUTLARI

Detaylı

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık/Örencik Köyündeki Park Eymir Toplu Konutları kapsamında bulunan, Ek-3'deki vaziyet planında

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) Ek 1 Esas Sözleşme TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. GİRİŞ- KAPSAM - GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM. GİRİŞ- KAPSAM - GENEL HÜKÜMLER LOUNGE-2 PROJESİ ANA TAŞINMAZ VE BLOK YAPILAR 835 Ada, F21C21B1C - F21C21B1D Pafta, 3 PARSEL NO'LU BLOKLARIN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI INDEKS ve İÇİNDEKİLER Sayfa No İNDEKS ve İÇİNDEKİLER 1 BİRİNCİ BÖLÜM.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no lu Değerleme Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no lu Değerleme Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no lu Değerleme Süresi 23 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Hisseli

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YER ve TESİSLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YER ve TESİSLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YER ve TESİSLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Changing of Characteristics of Common Places and Facilities in Flat Ownership) Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞENGÜL Özet Bağımsız bölümler, ortak

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASI NDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASI NA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL

Detaylı

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE

Detaylı

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu 29.DÖNEM 1 S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Aydan FİNCİ, Ramazan ÖNCÜ, Başkan T.Haluk SEYHUN, T.Tonguç ÖZDEMİR, Erol ÖCALIR Denetim Kurulu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL K TABI

TANITIM VE KULLANIM EL K TABI 1. B Ö L G E TANITIM VE KULLANIM EL K TABI MÜ TER H ZMETLER SATI SONRASI MÜ TER H ZMETLER Sorular n z için 444 0 795 / 2-2 tu lay n z TESL M SONRASI MÜ TER H ZMETLER Teknik destek talebi ve ar za bildirimleriniz

Detaylı

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : 10.00 MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI

Detaylı

ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ T.C ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ (ĠSKĠ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ 2012 Ġ S K Ġ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P Ġ S T A N B U L

Detaylı