! " +&( 5 .( * 97 *5 #'*!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! " +&( 5 .( * 97 *5 #'*!"

Transkript

1 ! " #" #$" #%" #" #& ' #$( #)( #'&* #'&((* +&( #, #-./01 2 #$3/ 2 #4/! #+3/! #./(5 #6/5 +&( 5 &(7.( *.6&8807*.* 97 *5.** (*: (*2 '*! #'*! 4,6: ':2 #;33:! 41 2 ;&!5

2 <.7'$0<(3 7(/= <.7&07< (=71/0=7=7( 4=7&&(370( (<&((7/ 1=7(707((7<( 711=0<7(=7 307 %0>0<&(& 4(('70 =7=((7 4(7(7<373 &/7<(70 %( /==7<(7=7 7 =<=3(1A(7 (<(730780(7 '7.7$7 V

3 B 43 * $7 : C <7 3(=33=(7)<(17(0 7(1<&73&(= =6777(<3(8 7(= %=<(773&/7 =111=117( 73707&737 67(070173=7(&D,0<(=== =370= %&7137(%( (=(777 (7 6(<(7737 =7(0B=0 (7( '7<07<(0 ;77EA(F'?F(A'G 7( =71 73&(<(7 <7(11(= 7(33 ;73 7(3103(( )11=7& 777<& (7(( &0=77,17 3/(0=3& 773( 3

4 =(0<3=7 (<&77D.38(1.17 4&<17=,(077/3 4/3((7 </(7.=1=.1707B=7 &173(7 $/ /8 &/7(((7 B<(77=B< =7(0 ;7<(<1" 0883<(<7(=7((< 7=7&7=37 =7 (0(D 6=7=(<7(73 0="$(= (>"73=1"0(1 01((7'7<77=7 " /1<(=( ((.=0077=&(<( ((7=<(7&( &(7 600 =((E(7=& 7.7(37& 4

5 $(7=(&(017 7<307=7 43(<<7 =7(;7&73&7(37 7(<737&7 (=3(D%3I% =17(3%3I((17 I3I(<%388 (1=88&1(( (/17D%3( &(( %=/1&3(0=3 ========================= ====== Fonksiyon Grubu ========================= ====== ========================= ====== ======== Harf Grubu (Ana Grup) ========================= ====== ======Ø= Kursor Grubu Nümerik Grup Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F PS SL Pa ` = BackSp In Ho PU NL / * Tab Q W E R T Y U I O P [ ] \ De En PD Caps A S D F G H J K L ; ' [Enter] Shift Z X C V B N M,. / Shift Up En Ctrl Alt Alt Ctrl Lf Dn Rg 0..=(37 3&%=07( D '<J 5

6 8311K11( (17<0=(7" 7( 4317=(301 (==/&.=7( L843 =<MNO3M%O 7 FPQ?&&(=< 0177(7< 7 %=<37(33?%%3(3(3.7 '.== 3/ MO 8+.3>.)' 7(&/<FP7(( M'O '8B7.)' M' O ' 84<1FPMO(37/ 01 '&/ 3=(3(( 3= MN O N 811&/,/3=3MN O= 8011,/>=(11&/<01=11 &/ ME O E 8'E133=3ME O= 8011E13>=<01 =& M%O %8%/7&/3&/( (.)'>((13J JJJ( =7=%'NRR;=>*=7% 6

7 MNO M'&/O '&/84<17,/(=(11&/MN O3 ME O (07( = M'O<M'O '?437&/(MBO11801 M.O<M.O.8'4=3= MBO MBO89<($7=73(3(11= MBO B84$=7(013 0 M- O8M- O -(=(7 MRO<MRO R8%=737 4, 01& '01 4=& '=01 4==& $01<M FO 4=& %=01<M.O 4==& 7

8 MFO<MFO MBO M(O M%O8MSO%/(&/(=7&/(11311 MN O=3M'&/O/( MO8M!OH<7M'&/O( (1/MN O7 6 E( /<M'&/O(1/ MN O7 433= = ` Apostrof, sol tırnak : ki nokta üst-üste ' Tek tırnak, sa tırnak, Virgül " Tırnak iareti. Nokta ; Noktalı virgül! Ünlem iareti? Soru iareti / Bölü, düz bölü, taksim, < Küçüktür iareti slash, düz slash > Büyüktür iareti \ Ters bölü, ters taksim, ( Sol parantez ters slash, back slash ) Sa parantez Bar, çubuk iareti [ Sol köeli parantez ~ Yaklaık iareti, tilde ] Sa köeli -de iareti, at iareti { Sol küme parantezi # Numara iareti, diyez } Sa küme parantezi $ Dolar iareti = Eittir iareti % Yüzde iareti + Artı iareti, toplama ^ apka iareti, inceltme iareti iareti, caret - Eksi, tire iareti, kesme & le iareti, ambersand iareti _ Altçizgi * Yıldız, çarpma iareti, asterisk (<(731&/< 3=43F 8

9 !"# $77&D $77(0 7(?7(= 77 '1/7<==8(1117( 7 $7&7=88M) O3MHO= $701(&"017<+"4=((01 ( $77=7= = $70=701&7> $77(7(=(4( 3 $77=3M) O3MHO==.7=773 B=77=(7 <7113;=>)4R+ 7 LF $77B3R+<= (77=7/ $771&/((=B=( )0+11Q$71M,O <(0(=&(7 77M -OMNHT -O3 '//$77//= =&D o '/7=G**G < o o '/=G *G o '(G T*? o 4=G? =(7<7=7/ 7B=((=70101<= 01?.=D' 8=<((( Q.H&(= 9

10 $% '7==11(( 31(&&((7=<& (((31 <"0=7111( =(7811=( %=/(7<(11(31 (7 31UA01 ;71(=380(31( &1 C1<(33 11=C1( &7<N<(817;7< ((031 (=311(( =(<313=31=7 (7137> E=(=73(3&/8 7 )< '=7< 03&= (7,( Son olarak, unu da belirtmek sanırız faydalı olacaktır; konusu ister yazılım ister donanım olsun, hiç bir bilgisayar firması virüslerden kaynaklanan sorunları garanti artlarına dahil etmez ve virüs temizleme hizmeti karılıında ücret alır. 10

11 &' /=/3&(.&3 - /=(?&/ (()' &0(3737 =17 (&(7B=( ((3C(.&'((B (= 3&B3=77% (&D'&V3=7 &1,=7(&( 1( 83(&70&/71(' 3-2=(7- =((.B ( -.B =7( %(7%(UA( *%' '17%1<&(<<"< <<33(= 17C(111= 1(01(.&(1 1(B'N( (!#' ;% 3$(< (7/(37&7 (1(% (7 &+",#-".,"/ +B'N(0011$== 3B&73 '8=0F8.A /</=30< %=(=NH 3',R-= 0(7NH (=7NH 3',R-= 0%&/(% 3% (=7 % $D<% D3<% ED/<%,D &( 11

12 0/&,"#' W%X$D90(7 W%XD33Y8T00(7) 3&( W%XLD(<(3 W%X4D43=7(Z[= ( W%XBDB0111ZB4H%E.%[ W%X,D,=,(7(B =707 W%X+D,/7,&(&/7 W%X.D&/7<(30 W%X'D43\&/\&/%W%XG< W%X)G;<W%XG0<W%XFG]<W%XG1<W%XRG6<W%XG<W%X9G^< W%XG=<W%XNGK<W%XG W%XED6=777B =707 W%XHDH%T4 W%XD=7&W%X- W%X- _ =7(37=7( W%X((7 1/,"# 8D97//</7/3 #D'1/( +D&/7<!( HD&/7=<!( Y<D&/717(=7 KD&/717(=7 9D,/7011 'D&/7 2/ 34#', D6( B D6 R D$7=7&/= 611<(11177 N8D%(11.D]7(=7&/ # D%(#7(70=7 ((=7 N8, D$7=7&/111(11&/3 N8BD$7=7&/11111&/3 5/ +# Y D1& 8 D10& # D11& T D9&(1(1=0 D9&&/&11=0,TBD%(T 12

13 13 6/&#." =73((77 (=7(7073 4(&/(D %=7(&/ 377(7737=7 &/0(B==7&& 77 (-38==D [-=[3- (( =(7.( 0 -.D &&(17-(7<17 (=7=((01117 (=7=707 - %<-!D (=(3 (7=- (=77(63 (=7(370$( 77B=(3=7(=((-! (3=7((\(( ("7%7( /1 R<.<-2=D B=(3R(( 73(7.17(=7<-217 =(7 /W\&/XD \&/(<01= W\&/XFT.AD (73( =

14 &&3' (0(7C(7 ;3 ((11( > '< < B< &< "< +(7< '< TT5.< '/ (&' (3(7301 (3 &(/ &97`3(79 73=7(7 &,7(7&7 ((0&( (=7&=/ 0&(1&7.0% (7"=&&(=("$ (&("3 ("<(11((" &(11 B=(17<(1 C111(1 1 (7(&113 3=3 3$=3 a117 ab==a117 (( B==a117 <a1! 3, (37 "=&0( (0==7+3= (0=7 97&3=&((( 7&;=(7<( 7<3((7&, =1((7& =7-(7 14

15 &&' "(11( 30(( # 7(=7 170=0& 73(7(7 # " $3=((1 (.7(( (1(7 %" "3=7771&/ $771&/771&/( 17&= #& &3=(( ( ' (=7 73 $7707= &7=== 1,"/ &' (01&&&(01= +(7&((7&=&&( V&( '& (&&(+& &( '& (9*a1&$& & 6(&(( &&(&(( &&(7 B=(&(& (+%)7 1&(%&(& &()&(&1%3 7&(3&= &97=7( (+9S 97&(&7&( 0 & ($33=11 =& +' 4&&=(37= &)3==& B- +&' &(77=7&+ &(&(>&3&((&(> &(&( &&&(77& - &( 15

16 16 &7&' "&(7$3 3<3(`a33 <((`3(&( *,"&' &(7(/3=7 0((&(77,=7( =&(7%(&(7(= Z&+(7[7(6(3>30 7.7(7;=Z( &(7[(7(.17 3=177$(17 4=7 17)3=& (7&<<03 7&+(7>(7&( (3%0( +(7((3=&(7 (7+(7AA7=37 &(7F'7(7(-(7 (&' (3'==> =&(7< '=< F33=33 ( '76$=1 ' =(/773(7B= 73(77 (4' '7(/=7/+>/< /3=//(( & =((7 0+ < <(( (3%7<( 3 a(3)% 73(03= %(7<=33& (7-2=

17 D (733(77 =7(&( &( &%7(<((ZZ Z]+ )4 %H[7(7<((7 (1(7= '.<&( (3(((%8 ( D%8 C%8 (.D=73- ( ('&(&(7=7 '&(&(7B (==&((( 3C&&& &3 %8 (=7(& 3&&((& &(&(C1&&(3 &()7)/( %&./7-(7.-!((78A 0=(7C- ( 0(7- =7&70 C&/(('= =('(+= (=0.0( (=00( (=&(0(3(0( (=&(&(0<(=0 3&(0( %(- ((. 1&&( &(3(3(&&( (.(= ((=174( (4(= -!(-!( -!a((- =011=(-:7 01(3(111= 8A0//, 7<B/7=B'N (7C17=17 317(7.=7 =NH 3I(.=(3 7(=(7 %(- ((. 1&&( &(3(3(&&( ( 17

18 18 (*',3((( (/7( ' <( 3=(3)(7%3 7(7+(S/33 &3B33=7( /90((- 73(07-( 0(+&(3&((7 =43911&(.( 3(&(FD1 <((7170 (10%&(= (7-((0<0<a03 ((0<(=(,D3 &(&"D93 (=(7(&7- =(((113(4(3 1=(78- (- (3 &((7;=(7=3< (7==7. (=- (& 1768-* (7=-< NH I(7<8A0 0(7C&- a(=1 0(7'D'=733( 0&((+ '((( 4(3'70=/D( /,D&(,D &&((& (&37%((7'(/& ==(-2=(7'.B (7 &' 71()( (1&(0 &%&= ((%1/37 1/((76 <-2=<.(%((- 34(3(

19 19 +' 93&&0" &7&( 0<3(((C"& 3(&$& &6( 3%(3=7(7;=( =((7C0(0( 7C(0(7.=/ 7&&&&(7 ',R-=%0(0(7C( (03a03((0(039 &77/3,7& 37+17( (011(7- (7.- (7 =7(0 =7(7C(0= 0(0C =%3=( + 9&(7B&<(3 ((=3D6& 3=7%(=& =0(=7& 7=0( =7&&& 6=(11&%& +D 4&=&& 774&&(&(& &(3&&($(&& &(4&&=&(=7 ==7;=<3 (3(<<3.< 8<33 (

20 '!" (=(- ( =(((= ( &0=((= (7 ;=(% % (0%Z#[ 17(7<0=###N####3<&/3 &/N0=07<Zb[Z[= 17(7<0=<b%7%(1 0(7 %7 # &0-7(==7- a(=7 (=(7 -& (7 - =(7( %-5 1=(= -&/7=3 = 01=< 7<P<AA7<A<3<P<AAP3A7 7 $ =7=7=707</ /011B'N01(301( % =707&7 &=7(1179(= =(<8A/=/ ((7NH $70( (&77(111= <77/ 0<==7==70< 70(=60& 11717(7%NU( UA011UA7017 $'($)=7P =7==70(7 *+,-.*/ =7AA7 *.0-=+/U7)/ (377(7 (/1/317&73(( 7=(((( -./$'.02(7H((( = *+,-.*/$'.02a((AA( ( 130/3%+)3,%34+(+=AAF'01(7 526)=P0<(8 (3(A((7,$2*.0%34+(+/+7A(( ((=70= 20

21 &7' &7' $"D7(7( "'(7"&>&(",("(( 83(3-8(' C37(7 7=7"(3( - 8<-<NH I"(< 3NH.(!7' =7"<3 01( %="(00(7D PROJE RAPORU Blok Açıklama Planlanan Gerçekleen Fark ABL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 53,333,606,000 50,419,990,000 2,913,616,000 ABL STE SU 1,112,647,000 1,781,762, ,115,240 ABL STE ORTAK ALAN GDERLER 37,068,778,000 38,000,000, ,222,000 ABL MAYTUR HZMETLER GDERLER 45,947,397,000 38,500,000,000 7,447,397,000 ABL OTOPARK 7,683,966,000 7,300,000, ,966,000 BBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 52,046,629,000 50,419,990,000 1,626,639,000 BBL STE ORTAK ALAN GDERLER 42,821,529,000 38,000,000,000 4,821,529,000 BBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,352,657,000 38,500,000,000 7,852,657,000 BBL OTOPARK 9,654,214,000 7,300,000,000 2,354,214,000 BBL B BLOK SU GDER 2,054,117,000 7,123,082,980-5,068,965,980 CBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 57,093,428,000 50,419,990,000 6,673,438,000 CBL STE SU 2,054,117,000 1,781,762, ,354,760 CBL STE ORTAK ALAN GDERLER 40,795,912,000 38,000,000,000 2,795,912,000 CBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,209,960,000 38,500,000,000 7,709,960,000 CBL OTOPARK 8,669,090,000 7,300,000,000 1,369,090,000 DBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 55,825,767,000 50,419,990,000 5,405,777,000 DBL STE SU 2,054,117,000 1,781,762, ,354,760 DBL STE ORTAK ALAN GDERLER 40,795,912,000 38,000,000,000 2,795,912,000 DBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 44,891,462,000 38,500,000,000 6,391,462,000 DBL OTOPARK 9,063,139,000 7,300,000,000 1,763,139,000 EBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 58,729,594,000 50,419,990,000 8,309,604,000 EBL STE SU 2,054,117,000 1,781,762, ,354,760 EBL STE ORTAK ALAN GDERLER 40,917,449,000 38,000,000,000 2,917,449,000 EBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,218,522,000 38,500,000,000 7,718,522,000 EBL OTOPARK 8,866,115,000 7,300,000,000 1,566,115,000 FBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 61,185,294,000 50,419,990,000 10,765,304,000 FBL STE SU 1,369,411,000 1,781,762, ,351,240 FBL STE ORTAK ALAN GDERLER 51,005,019,000 38,000,000,000 13,005,019,000 FBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,929,155,000 38,500,000,000 8,429,155,000 FBL OTOPARK 7,880,991,000 7,300,000, ,991,000 GBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 59,741,617,000 50,419,990,000 9,321,627,000 GBL STE SU 2,310,882,000 1,781,762, ,119,760 GBL STE ORTAK ALAN GDERLER 49,141,452,000 38,000,000,000 11,141,452,000 GBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,797,873,000 38,500,000,000 8,297,873,000 GBL OTOPARK 10,048,263,000 7,300,000,000 2,748,263,000 HBL A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 53,892,621,000 50,419,990,000 3,472,631,000 HBL STE SU 2,310,882,000 1,781,762, ,119,760 HBL STE ORTAK ALAN GDERLER 49,161,708,000 38,000,000,000 11,161,708,000 HBL MAYTUR HZMETLER GDERLER 46,799,300,000 38,500,000,000 8,299,300,000 HBL OTOPARK 10,639,338,000 7,300,000,000 3,339,338, TOPLAM 2,034,757,189,000 1,909,365,852, ,391,336,

22 37D (7(7(7"((( 3="(=1&0C 0(7 ;D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 14:45 Hazırlayan : DIZAYN PROJE TAHAKKUK RAPORU - DÖNEM:Ocak 2003 BLOK:ABL Açıklama Toplam Dönem Payı A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK 53,333,606,000 4,444,467,167 STE SU 1,112,647,000 92,720,583 STE ORTAK ALAN GDERLER 37,068,778,000 3,089,064,833 MAYTUR HZMETLER GDERLER 45,947,397,000 3,828,949,750 OTOPARK 7,683,966, ,330, TOPLAM 145,146,394,000 12,095,532, ' (=<101( +' &3D +.&(("1011 (=3(0=( =<& 11=110(0737 ;&D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 15:08 Hazırlayan : DIZAYN DARE PROJE TAHAKKUK RAPORU :Ocak 2003 ABL 06 Arsa:144/1830 M Açıklama Toplam Proje Daire Yıllık Pay Daire Aylık Tahak A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK Arsa 53,333,606,000 4,196,742, ,728,564 STE SU Eit 1,112,647,000 85,588,231 7,132,353 STE ORTAK ALAN GDERLER Arsa 37,068,778,000 2,916,887, ,073,954 MAYTUR HZMETLER GDERLER Arsa 45,947,397,000 3,615,532, ,294,407 OTOPARK M2 7,683,966, ,074,308 49,256, Ara Toplam 950,485,469 Yuvarlama Payı 514, TOPLAM 145,146,394,000 11,405,825, ,000,

23 + &(7<((7"( %+ %01(01 7." >&07"1&( 011,(3(( (( %=0("070(7D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 15:49 Hazırlayan : DIZAYN DARE PROJE ÖZET RAPORU : Ocak 2003 BLOK:ABL Daire N Daire Oturan Sakin Sakin Tahakkuk Malik Tahakkuk Toplam Tahakkuk ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 1,088,000, ,088,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 901,000, ,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 852,000, ,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 951,000, ,000,000 ABL MAYA TC.TAAHHÜT A.. 901,000, ,000,000 ABL ZUBEYDE LEV 951,000, ,000,000 ABL MAYA TAAHUT A.. 901,000, ,000,000 %+ %01(01 ),"1313 /011&( C&&0=1 =011 ;D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 15:52 Hazırlayan : DIZAYN DARE PROJE TAHAKKUK RAPORU DARE:ABL 06 Arsa:144/ Açıklama Toplam Proje Daire Yıllık Pay Toplam Gerçeklee Dairenin Payı Fark A BLOK ORTAK ALAN ELEKTRK Arsa 53,333,606,000 4,196,742,767 50,419,990,000 3,967,474, ,268,144 STE SU Eit 1,112,647,000 85,588,231 1,781,762, ,058,634-51,470,403 STE ORTAK ALAN GDERLER Arsa 37,068,778,000 2,916,887,449 38,000,000,000 2,990,163,934-73,276,485 MAYTUR HZMETLER GDERLER Arsa 45,947,397,000 3,615,532,879 38,500,000,000 3,029,508, ,024,682 OTOPARK M2 7,683,966, ,074,308 7,300,000, ,538,462 29,535, TOPLAM 145,146,394,000 11,405,825, ,001,752,240 10,685,743, ,081, ) (0;=8*( 1=01(=7( 30=/

24 24 +' &==77(1 8+' "1( &=7&3 C(=((7(C1(( =&&&/& 0(&&(&/3$& &&((&/ &&<&/&'0&33=7- &((&(7 &((01=117(& /&/&///8 &/F&/011(& /011(7%0(&(( 0&3.7&(0&(7 17&(0& * +,+' &(/ &( +' ((&(& =%33, &.&&& ((7317Ba(& 7&&( 7&/&0&(0&% &/%7( =3.= 7=(7F7& 0-&(7& (-(((K11 &(7(&(&( (717(( (&= 0&01=117 B&(3& (3 8%#+' )1&1&&3 0&33-(1 (&

25 25 &7+#+' "&=3" 70&(& (7-(=1& &&0"38=7 ((00(03((0 (0=("&&& 7&=&( &&0&3-&7((7,"+' =&(-(=& +' 0& =9=%&( +' 06&=" &&( (,"+' ;1=7(7 &0(((==(( ( 9+' 4&&3&(" 3&(" ((-(&(= =7(7(((7( 4&73=7& 3(&/&/& (3&(3= /

26 (3!3:* '(07 3((/3&= && /7(7;=<<=< 9 <(7&70= /(= =.&( =7=&7=C (=73/0117!8,8' &3&= ((3"7V B3=7&( =73&/3 0&3( &31(V'&=7 (=7 8,' )(=7(7&( =7Ba=7< &3=&=3/ 7C(7==7& =(=1&/&73( 3&=0117;D B==7=3& (&17(7NYa( &=17(7%NY.= <=(7$&& 7%NYI((7 ((=(7 (3((3 8,' )(=73=7=3& &<=<& =3(/&(7 3( Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 11 Saat : 15:55 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2002 Biti Tarihi : 23/02/ OKUMA TABLOSU RAPORU : SU SAYACI DaireNo lk Tarih lk Okuma Son Tarih Son Okuma Fark Tutar C /03/ /04/ ,000,000 C /03/ /04/ ,000,000 C /03/ /04/ ,000, C /03/ /04/ ,000,000 C /03/ /04/ ,000, TOPLAM 419, ,183 7,879 11,358,000,000 26

27 ()+' '&=7=7= (0&&30 &(7.(3=70&7 -(&& (7B&3 3&7+6(=& (3=(7(&" &=/(/& &(=/=0&(7% /&3=3 7(7 ()+' '&((&=73 =((/((&&7( (&<<<&3=< '&=<3 /<(/<(/=&% 7<(<(7(=7(<< (177 %=0(&(0(7D (;(3!3<=393;( 'DEFH\BE4F&DTT5 D% )4.D% ')&D*T*T '47< 6'46Q/* < + : *1Q1 1/ & 4/(/76'46(= /(& ';'/K )) ' <! < : <<<< % $%8'6B$;EB6+6,3F+1 27

28 ()>+,,' &(1 ((70&& (7&( ( 7! 8" 9 :9 ;2 <= %='Y)'((00(7D (;(3!3<=393;( 'D%CE6F^FH F&DT*T D% )4.D% ')&D*T*T '47< 6'46Q/* < + : *1Q1 1/ & 4/(/76'46(= /(& )*510 ';'/K )) '*!* * <<<< )'D2<< D << GGGGGGGGGGGGGGG % $%8'6B$;EB6+6,3F+1 ')E%46$BE6SD*<< % %N%4.RH 28

29 ()>,,+,,' &(((((3( (;=1Y ( %='Y'(((00(7D (;(3!3<=393;( 'D4B+% B6E]$]4]E% &DTT5 D% )4.D% 6'46Q/* < + : *1Q1 1/ & 4/(/76'46(= /(& )*510 ';'/K )) ' <5! <55 <<2<< '( D << D!<< GGGGGGGGGGGGGGGGGG % $%8'6B$;EB6+6,3F+1 ')E%46$BE6SD*<!<2 % %N%4.RH ()>8(' 'Y&3&( 3&=<(&( 3((3&3 3 %=0(0(7D Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 17:19 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2003 Biti Tarihi : 23/02/ OKUMA TABLOSU RAPORU : SU SAYACI DaireNo lk Tarih lk Okuma Son Tarih Son Okuma Fark Tutar OrtakSu Toplam A /05/2003 1,017 06/06/2003 1, ,000,000 6,000,000 9,000,000 A /05/ /06/ ,000,000 8,500,000 13,500,000 A /05/2003 1,244 06/06/2003 1, ,000,000 8,500,000 16,500, C /05/ /06/ ,500,000 8,500,000 C /05/ /06/ ,000, ,000, TOPLAM 126, ,880 1,073 1,637,000, ,500,000 2,607,500,

30 ()3)' =7 ()-' 11<(/==(=< &7 '11(=& &&<==7& &&73(( >7 0(&3 3(=<& (=/011 )(=< =011 5'&3=/(/ &7$(&/B=(/& <&=&//17 &( (' '==01< 17(V < ' 17(7 (' '&(< 17(V < ' '=/7<(= (7<=&( &17(7 ('.=3/<V < ' N(=(= =(7 30

31 *+,' - % 6 6 *+,' +&( &(3 ((7<3( (-(((=3 7K=(37 5 D,7=61&I &/&(1=(37]&3 &&<(313&&(&( (&7(37 >&(7( &(&/77&3/& &B3=&/ 01=117/&C(( <<(7 037( -1 D4.C&/4.C&(%31 37;=> <2< 2<5( &! D(7& &(7=0&(*<&(:?' "/ +,AB+,C/! (&3 (&&/00 (11311&3(&(( 0 > 13&&( =&/&( =3 ( 6 7?? =37&/F' 7(7 31

32 9&' =7&(7(&7 07.0(&7 0113%&7 71&%7 &%& <(&<(& &;=7 &=779S37 &(9S3&(%= &37&03,7-8&01('=8&0 &0(%(&(3 =(8A03&011( -=3&,&(=7Z& [ 9',=7&7=& 7&==;=>&( &(3&(( (V(11&3 %(8(33,V'3=7((=< (=<111(=$(&<&< 111&&&= &0 437&0((7 Tarih : 23/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 17:54 Hazırlayan : DIZAYN HESAP PLANI LSTES Hesap Kodu Hesap Adı H DÖNEN VARLIKLAR N 10 HAZIR DEGERLER A 100 KASA A KASA A 101 ALINAN CEKLER A 102 BANKALAR A BANKASI ANADOLUHSARI A BANKASI LEVENT A GARANT KAVACIK A VAKIFLAR KAVACIK A 103 VERILEN CEK VEODEME EMRI A 108 DIGER HAZIR DEGERLER A 11 MENKUL KIYMETLER A 110 HISSE SENETLERI A 111 OZEL KESIMTAHVIL SNT.VE BONO A 112 KAMU KESIMI TAHVIL.SNT VE BONO A BANKASI ANADOLUHSARI REPO A GARANT KAVACIK REPO A 32

33 94',/(&(&==7=& &3(&=7&(/ &3&/(-a ( 9-' D?" $6/EE,* #F &=3((& (&;= &( (7,& 4&?0= # 48%/3003 &(0 =7V1 03=( &3=8V. 733( &3;(,=7331( +1(&0&3 C113&3(1& )7! (/V.B3= //(.& /V (B3=7/=7 (7/ 33

34 34 D*+G+GF ' -&(&&3/7 /=30 (K11&/71 (6=7/( 3&=7(($ </(7 % 7 "-&=7 (11&3&(7&&<&< =+&/&(/(/&/ 77&//7&3/ <(/&(&( &((=7&(%7&( (74&( 7(011/07 +<&/3(&3(7+&/<( &((7317,/((,&&( &(7C- &(7 '&0=3 (&0(7B&( 7=(7%&&&( 7(7&33/(/&(/ ((73/&7(7& &7H( (30(7 +&/(7>(3&2 &/7 0-(/(7 %,&&(1& 3&((1 (<<H&&(1& (&<(= <3<< %<3(7 %<!==7&/&//7 7= <;17(=7&3/7= %<817(=7&&07 0(7&(70(7 6&&(07((3

35 A(117((3 C&/70(7.7 I(=7&((&((7 J304.C&'0(077 <,4,).+,"/ &;K&L7(//=//7 9=7/1(73&(( $7 /(/7(7 C0E/(7-& <M&/7 -((/A/& 0(7=&3& 01(7C(/ 7 0&3(&/(7 37(3= &3=( <((/(7 <(&(&((7 </%&(( <(/7&&<7 7(/73&&7/ Bu durumda yazımızın hazır olup olmadıını kontrol etmemiz gerekir. 35

36 ' 9=7&<&</ %=/(00(7 Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 06:49 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2004 Biti Tarihi : 12/01/ F LSTES Fi No Tarih Tip Açıklama Toplam /01/2004 MAHSUP AÇILI F 479,901,179, /01/2004 MAHSUP HESAPLARARASI VIRMAN 35,421,286, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Aralık 2003 D 6,624,271, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Aralık 2003 D 16,606,049, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Aralık 2003 D 3,448,250, /01/2004 MAHSUP ADAT TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 ADAT 19,300,000, /01/2004 MAHSUP YÖNETC ADAT TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 YÖNETC 150,000, /01/2004 MAHSUP DENETÇ AIDAT TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DENETÇ 150,000, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DEM 15,456,632, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DEM 38,747,448, /01/2004 MAHSUP DEMRBA TAHAKKUKU TAHAKKUK (Sakin): Ocak 2004 DEM 8,045,918, /01/2004 MAHSUP SAYAÇ TAHAKKUK : SU SAYACI ,960,000, /01/2004 MAHSUP SAYAÇ TAHAKKUK : SU SAYACI ,524,762, /01/2004 TAHSL ADAT TAHSLATLARI 566,000, /01/2004 TEDYE ÖDEMELER 34,000, TOPLAM 684,604,804, ' %7&(7=7/( (7$/&/(( '73-(/ 3=/ 17&=717(=/7 (&==07017-(=( 13.%% -011=&/=7/0111 ((7=(/(/7/&=3& %=011(&/0=0(7D ==================================================================================================================================== Tarih : 14/05/2003 M A H S U P F Fi No : B. Sayfa : 1 ==================================================================================================================================== HESAP KODU ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK BANKASI K.BAKKALKÖY HS. ALP ALTUNER HAVALES 55,000, BANKASI K.BAKKALKÖY HS. YUSUF TURAN HAVALES 211,750, ADAT TAHAKKUKLARI B. 142,500, GECKME TAZMNATI TAHAKKUKLARI B. 14,250, FERD SU ABONE B31/22 B. 55,000, FERD SU ABONE A-1/47 B. 55,000, B31 22 FA ALP ALTUNER FERD SU ABONE FERD SU ABONE B.HAVALE 55,000, A-1 47 FA YUSUF TURAN FERD SU ABONE FERD SU ABONE B.HAVALE 55,000, A-1 47 AT YUSUF TURAN ADAT HESABI NSAN ADAT B.HAVALE 95,000, A-1 47 GZ YUSUF TURAN Gecikme Zam H. NSAN GEC.ZAMMI B.HAVALE 14,250, A-1 47 YA YUSUF TURAN Aidat (Y) NSAN EK ADAT B.HAVALE, 47,500, ADAT TAHSLATLARI B. 142,500, GECKME TAZMNATI TAHSLATI B. 14,250, Ferdi Su Abonelik B31/22 B. 55,000, Ferdi Su Abonelik A-1/47 B. 55,000,000 ==================================================================================================================================== T O P L A M 533,500, ,500,000 ==================================================================================================================================== YALNIZ BEYÜZOTUZÜÇMLYONBEYÜZBN LRADIR. 36

37 ." -07/&0(3 (7 -&77(7 Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:05 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 02/01/2003 Biti Tarihi : 03/01/ HAREKET LSTES Fi No Tarih SNo Hesap No Borç Alacak Açıklama /01/ A9B 136 KR 65,000,000 Mk:0643 Aidat Ödemesi /01/ A9B 136 KR 11,000,000 Mk:0643 Su Ödemesi /01/ A9B 121 KR 65,000,000 MK:0644 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 098 KR 50,000,000 MK:0645 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 098 KR 11,350,000 MK:0645 SU ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 68,900,000 MK:0645 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 50,500,000 MK:0646 SU ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 40,600,000 MK:0646 G.ZAMMI ÖDEMES /01/ ,350,000 HESABA MAHSUBEN /01/ A9B 130 KR 80,000,000 MK:0647 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 130 KR 16,750,000 MK:0647 SU ÖDEMES /01/ A9B 115 KR 80,000,000 MK:0648 ADAT ÖDEMES /01/ A9B 115 KR 16,700,000 MK:0648 SU ÖDEMES /01/ A9B 139 KR 100,000,000 MK:0649 ADAT ÖDEMES /01/ A9A 065 KR 100,000,000 MK:0650 ADAT ÖDEMES /01/ A9A 065 KR 10,400,000 MK:0650 SU ÖDEMES /01/ A9A 065 KR 5,000,000 MK:0650 G.ZAMMI ÖDEMES /01/ ,850,000 HESABA MAHSUBEN /01/ ,000,000 HSBC ADAT /01/ A9A 067 KR 60,000,000 HSBC ADAT /01/ ,000,000 HSBC ADAT /01/ A9A 044 KR 60,000,000 HSBC ADAT /01/ ,406,365 FT: VATAN BLG.KARTU /01/ ,400,000 PSF:17 MUT LINE /01/ ,500,000 MK:0891 MUHASEBE ÜCRET /01/ ,000,000 HSBC NAKT YATAN /01/ ,123,306,365 HESABA MAHSUBEN TOPLAM 2,014,506,365 2,014,506, " -07&11(0(7,1 (01173((&7/ /07( (7$&11(/'/3(13 1(&$&7(3& (&/(3(/7&/( 177/7 %=((00(7 Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:07 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 01/01/2003 Biti Tarihi : 15/01/ GÜNLÜK TOPLAM HAREKET LSTES Tarih Borç Alacak Bakiye /01/ ,692,464,639 69,692,464, /01/ ,350, ,350, /01/2003 1,652,156,365 1,652,156, /01/ ,200,000 47,200, /01/ ,350, ,350, /01/ ,500, ,500, /01/2003 2,778,100,000 2,778,100, /01/2003 1,241,066,000 1,241,066, /01/ ,512, ,512, /01/ ,435, ,435, /01/ ,000, ,000, /01/2003 1,895,100,000 1,895,100, /01/2003 8,893,651,700 8,893,651, TOPLAM 88,309,886,454 88,309,886,

38 38 "4.7/(3((/3 +77=(/0737/ ((7(/7 9,((&((= (&7( 4&00=7(=7 (((/ (

39 '! 4' $3/&(333/0 =$3//==7 ZE1V[(&((3 (1%Z'/7V[ (3&// &/3%(3( (3(/3(7(&(3(/ &3=7370=7( Z0701Z[3=7 &(7013&=7 (&Z%&(0111V[ &3&(& 0C0701&7(013 $3/011(0D Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:11 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 02/01/2003 Biti Tarihi : 02/01/ YEVMYE DEFTER Hesap No Hesap smi Açıklama Borç Alacak Nakli Yekün 69,692,464,639 69,692,464, /01/2003 T 100 KASA HESABA MAHSUBEN 362,350, A9B 098 KR ASYE HESAPÇI MK:0645 ADAT ÖDEMES 50,000, A9B 098 KR ASYE HESAPÇI MK:0645 SU ÖDEMES 11,350, A9B 121 KR SERVET BENL MK:0644 ADAT ÖDEMES 65,000, A9B 136 KR FERHAN YALÇINKAYA Mk:0643 Aidat Ödemesi 65,000, A9B 136 KR FERHAN YALÇINKAYA Mk:0643 Su Ödemesi 11,000, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0645 ADAT ÖDEMES 68,900, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0646 SU ÖDEMES 50,500, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0646 G.ZAMMI ÖDEMES 40,600, T O P L A M 70,054,814,639 70,054,814, %&07(3/011(0D Tarih : 29/02/2004 Sayfa : 1 Saat : 07:15 Hazırlayan : DIZAYN Balangıç Tarihi : 03/01/2003 Biti Tarihi : 03/01/ YEVMYE DEFTER Hesap No Hesap smi Açıklama Borç Alacak Nakli Yekün 70,054,814,639 70,054,814, /01/2003 T 00 ASA ESABA MAHSUBEN 408,850, KASA HESABA MAHSUBEN 408,850, ARE HESAPLARI K:0650 ADAT ÖDEMES 408,850, A9A 065 KR UUR KURAN MK:0650 ADAT ÖDEMES 100,000, A9A 065 KR UUR KURAN MK:0650 SU ÖDEMES 10,400, A9A 065 KR UUR KURAN MK:0650 G.ZAMMI ÖDEMES 5,000, A9B 115 KR CAVT YERÇZEN MK:0648 ADAT ÖDEMES 80,000, A9B 115 KR CAVT YERÇZEN MK:0648 SU ÖDEMES 16,700, A9B 130 KR MUSTAFA YALÇIN SEYHA MK:0647 ADAT ÖDEMES 80,000, A9B 130 KR MUSTAFA YALÇIN SEYHA MK:0647 SU ÖDEMES 16,750, A9B 139 KR AYBÜKE YILDIZ MK:0649 ADAT ÖDEMES 100,000, /01/2003 M 02 ANKALAR SBC ADAT 120,000, HSBC ATRIUM HSBC ADAT 60,000, HSBC ATRIUM HSBC ADAT 60,000, ARE HESAPLARI SBC ADAT 120,000, A9A 044 KR OSMAN NUR YAVUZER HSBC ADAT 60,000, A9A 067 KR OSMAN KORHAN DÜNDAR HSBC ADAT 60,000, /01/2003 E 02 ANKALAR SBC NAKT YATAN 900,000, HSBC ATRIUM HSBC NAKT YATAN 900,000, ENEL YÖNETM GDERLT: VATAN BLG.KARTU 85,806, KIRTASYE GDER FT: VATAN BLG.KARTU 62,406, KIRTASYE GDER PSF:17 MUT LINE 23,400, IS.SAGL.FAYDA VE HIK:0891 MUHASEBE ÜCRET 137,500, MUHASEBE GDER MK:0891 MUHASEBE ÜCRET 137,500, ASA ESABA MAHSUBEN 1,123,306, KASA HESABA MAHSUBEN 1,123,306, T O P L A M 71,706,971,004 71,706,971,

! "! " #! " $! "! " %& ' " # ( " ) ( " ' & * " ' & ( ( * ", - ". - /0 12-3 " #4 0-3 " 5 0 - " +4 0 - " /0 ( " 6 0

! ! #! $! ! %& ' # ( ) ( ' & * ' & ( ( * , - . - /0 12-3 #4 0-3 5 0 - +4 0 - /0 ( 6 0 KULLANIM KLAVUZU ! "! " #! " $! "! " %& ' " # ( " ) ( " ' & * " ' & ( ( * +&( ", - ". - /0 12-3 " #4 0-3 " 5 0 - " +4 0 - " /0 ( " 6 0 +&( %& (7 * / ( ** / 6 &8817 * / 9 : 7 9- / 9* % ( 99 % ( 93 ' 9 "

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5711 Kabul Tarihi: 14/11/2007 MADDE 1 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş olup, aşağıdaki hususlar

Detaylı

Müvekkil Hesapları ve İşlemleri

Müvekkil Hesapları ve İşlemleri Müvekkil Hesapları ve İşlemleri Müvekkil Hesapları ve İşlemleri İÇİNDEKİLER A- MÜVEKKİL HESAPLARI... 3 Müvekkil Vekâlet Hesabı... 3 Müvekkil Avans Masraf Hesabı... 3 Müvekkil Tahsilat - Ödeme Hesabı...

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

A) Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı:

A) Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı: Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandiğı R. Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2932 1.Bölüm : Genel Hükümler A) Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı:

Detaylı

Tarih : 25/09/2014 64.158,38 30.226,00 30.226,00 30.226,00 33.932,38 33.932,38 33.932,38

Tarih : 25/09/2014 64.158,38 30.226,00 30.226,00 30.226,00 33.932,38 33.932,38 33.932,38 Sayfa No : 1/9 1 10 100 100.01 102 102.0 102.0.0 102.0.0.001 102.0.0.002 108 108.0 108.0.01 108.0.01.01 108.0.02 108.0.02.01 13 131 131.0 131.0.0 131.0.0.1 131.0.0.1.22 131.0.0.1.22.0 131.0.0.1.23 131.0.0.1.23.0

Detaylı

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 19 28.01.2013 KONU: Muhasebe Hesap Düzeni Hk. ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Sazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Sazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 197 23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Sazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 14.4.1983 Sayı : 18018)

Detaylı

7-634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI

7-634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI 7-634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN ÖNSÖZÜ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Su

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Su KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 2802 09.07.2015 HSBC Bank AŞ İlan ve Reklam Vergisi 2801 09.07.2015 Yakup Ergül Kanal Su Bağlantısı 2800 09.07.2015 Öz Sarılar 7 lu Hakediş 2799 09.07.2015

Detaylı

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti e 1. İrtifak ne demektir? Arapça irtifa (yükseklik, yükselti, katman) sözcüğünden anlam genişlemesiyle; katmanlar oluşturma, katlandırma, katlar biçiminde yapı yapma, üzerine

Detaylı

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Kapsam MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM AHİ GÜVEN MAHSUP KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM AHİ GÜVEN MAHSUP KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. KAYIT DEFTERİ Kayıt 4640 07.12.2015 VELİ YAYLAGÜL ÇTV FEN İŞLER MÜD 4639 07.12.2015 AHİ GÜVEN MAHSUP KÜLTÜR VE SOSYAL 4638 07.12.2015 CİHAN DÖNMEZ RUHSAT İPTALİ İPTAL 4637 07.12.2015 ÖMER DİNÇER 4636 07.12.2015

Detaylı

5711 SAYILI KANUN İLE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ TAM YASA METNİ

5711 SAYILI KANUN İLE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ TAM YASA METNİ Bu Kitapçık KatMulkiyeti.Com Tarafından Hazırlanmıştır. 5711 SAYILI KANUN İLE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ TAM YASA METNİ KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :... b) Kuruluş bilgileri :... c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :. d) Adresi :... e) Telefon/Faks Numaraları :

Detaylı

31.12.2014 31.12.2015

31.12.2014 31.12.2015 İSTANBUL İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ'NİN AYRINTILI GELİR GİDER TABLOSU 31.12.2014 31.12.2015 A -BRÜT GELİRLER 3.923.747 3.998.367 1 - Aylık Giderlere İştirak Gelirleri 2.662.228 2.656.236 2 - Tahakkuk Edilen

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim A.Ş. ŞİRKET ADI : HAZIRLAYAN: DENETÇİ : DÖNEM : TARİH/PARAF: TARİH/PARAF: KONU : SATIN ALMA Yöntem: Her aydan 3 adet ambar girişi fişi seçildi. Denetim testlerinin varlığını test ediniz. Malzemenin Cinsi AMBAR

Detaylı

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51 Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel son durum mizanı TL Borç

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51 Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel son durum mizanı TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR Genel son durum mizanı 74.791,32 60.094,95 14.696,37 10 HAZIR DEĞERLER 71.310,31 56.763,94 14.546,37 100 KASA 100.01 KASA 100.01.001 NAKİT KASASI 102 BANKALAR 102.01 VAKIFLAR BANKASI

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Sirküler 2016 / 069. İstanbul,

Sirküler 2016 / 069. İstanbul, Sirküler 2016 / 069 Referansımız: 1048 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 26.10.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 634 Kabul Tarihi: 23/06/1965 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler A) Kat mülkiyeti ve kat

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı

Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı BĠLANÇO VARLIKLAR I - Hazır Değerler A - Kasa B - Bankalar C - Diğer Hazır Değerler II - Menkul Kıymetler A - Hisse Senetleri B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D -

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 1 DÖNEN VARLIKLAR 2.804.020,88 2.010.920,40 793.100,48 10 HAZIR DEĞERLER 2.008.963,54 1.409.784,65 599.178,89

Detaylı

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi temsilcilerinin

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21 Mayıs 2010-31.12.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21.05.2010 31.12.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

TEMMUZ 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

TEMMUZ 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 08.07.2013 492367 SELAMİ ÜN GANO EXEL MARKETİNG MESAFELİ SÖZLEŞME ALEYHİNE 08.07.2013 481969 ALİ KURU T. HALKBANKASI A.Ş. KARAMAN ŞB. KART AİDATI LEHİNE 08.07.2013 492262 DERVİŞ TUNÇ ING BANK KARAMAN ŞB.

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 2774 2773 2772 07.07.2015 Gazi Tunç Yeşil Pasaport Hk 07.07.2015 Murat Ekmekçi Hız Kesici 07.07.2015 Su/Yapı 14 lu Hakediş İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Detaylı

BASINDOĞA SİTESİ GÜNEŞ B BLOK YÖNETİMİ HÜSEYİN BIÇKIN RIDVAN 782-6299767 TL

BASINDOĞA SİTESİ GÜNEŞ B BLOK YÖNETİMİ HÜSEYİN BIÇKIN RIDVAN 782-6299767 TL T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad.No: 2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi No: 8790017566 Mersis Numarası: 0879 0017 5660

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU Bilindiği üzere, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KAT MÜLKĐYETĐ KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 14/11/2007

KAT MÜLKĐYETĐ KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 14/11/2007 KAT MÜLKĐYETĐ KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5711 Kabul Tarihi: 14/11/2007 MADDE 1-23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

DENETĐM KURULU RAPORU

DENETĐM KURULU RAPORU TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH FENCING FEDERATION 2011 YILI DENETĐM KURULU RAPORU Sayfa 1 / 11 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 01.01.2011 31.12.2011 DENETĐM KURULU RAPORU 1-GĐRĐŞ Đşbu Denetim

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

18.003,73 TL DEVİR 891,19 TL OCAK 2012 OCAK 2012 GİDERLER GELİRLER TOPLAM 17.112,54 TL TOPLAM 1 OCAK AİDAT GELİRİ 13.975,00 TL 1 ÖNCEKİ AYDAN DEVİR

18.003,73 TL DEVİR 891,19 TL OCAK 2012 OCAK 2012 GİDERLER GELİRLER TOPLAM 17.112,54 TL TOPLAM 1 OCAK AİDAT GELİRİ 13.975,00 TL 1 ÖNCEKİ AYDAN DEVİR OCAK 2012 OCAK 2012 SIRA TARİH CİNSİ 1 OCAK AİDAT GELİRİ 13.975,00 TL 2 1.12.2011 52730 YAVUZLAR YAPI MAL. 120,00 TL 2 ÖNCEKİ AYDAN 4.028,73 TL 3 2.1.2012 SSK PRİM ÖDEMESİ (OTO. TAL.) 559,29 TL 4 2.1.2012

Detaylı

HERMESS GAYRIMENKUL YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK & DEĜERLEME HİZMETLERİ

HERMESS GAYRIMENKUL YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK & DEĜERLEME HİZMETLERİ HERMESS GAYRIMENKUL YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK & DEĜERLEME HİZMETLERİ Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun Numarası: 5711 Kabul Tarihi: 14.11.2007 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ÖN MUHASEBE ÖRNEK OLAY 2 (sıralı)

ÖN MUHASEBE ÖRNEK OLAY 2 (sıralı) 1. Aşağıda özellikleri verilen firmayı tanımlayınız. ŞİRKET ADI MODÜLLER ÇALIŞILACAK YIL : 2013 MALİYET HESAPLARI : 7-A ÖN MUHASEBE ÖRNEK OLAY 2 (sıralı) : ALFA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 277481/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi MECİDİYEKÖY MAH.BÜYÜKDERE CAD.

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye TL Alacak bakiye 1 DÖNEN VARLIKLAR 3.085.560,79 2.249.847,74 835.713,04 10 HAZIR DEĞERLER 2.104.946,35 1.559.127,27 545.819,08 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı