GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36."

Transkript

1 GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/ ) 775 say Gecekondu Kanununun uygulanmas hususunda bu Yönetmelik esaslar uygulan r. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar 775 say Gecekondu Kanunu esaslar na uygun olarak (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca al nacak Olurlar, belediyelerin yetkili organlar nca al nacak kararlar veya ilgili kurulu larla ortakla a haz rlanacak protokollarla belirlenir. NC BÖLÜM Yard mlar ile ilgili idari ve mali esaslar Belediyelere yap lacak yard mlar Madde 3- Genel olarak Gecekondu Kanununun 12. Maddesinin (e) f kras gere ince yard mlar borçland rma eklinde yap r. Ancak, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ; tespit, harita, foto raf al ve de erlendirilmesi, her türlü planlama ve projelendirme ile kamu hizmet ve tesislerinin yap maksad yla yap lacak yard mlar hibe eklinde yapmaya da yetkilidir. Borçland rma süresi, i in mahiyetine göre tespit edilecek bir ödemesiz devreden itibaren azami 20 ld r. (De ik:rg-02/09/ ) Verilecek krediler için (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ile ilgili belediyeler aras nda (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca haz rlanacak tip sözle meler akdedilecek, bunlarda ödemesiz devreler içersinde belediyelerce yap lmas öngörülen hizmetlerin zaman nda yerine getirilmemesi halinde taksitlerin ne ekilde ödenmesi laz m geldi i belirtilecektir. Arsa sa lanmas ve konut in a kredileri için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca yap lacak ödeme, tespit edilen kredi limitini a mayacak ve belediye taraf ndan Bankaca yap lacak ekspertize göre kredi tutar kar layacak miktarda gayrimenkul Banka lehine birinci derece ve s rada olmak üzere ipotek edilecektir. Belediyeler, arsa al nmas ile ilgili ödemesiz devreler içinde arsalar n imar planlar na uygun ekilde parselasyon i lerini yapt p bölge için zaruri kamu tesislerini in a ettirdikten sonra söz konusu arsalar in aata haz r hale getirme e, Konut in a kredisi ile ilgili ödemesiz devre içinde ise (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca tasdikli projelerin gerektirdi i konutlar n in aat bitirme e mecburdurlar. (De ik:rg-02/09/ ) Bu artlara uygun olarak Belediyelere intikal etmi olan arsalar ile in a edilecek konutlar Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n müsaadesi al nmadan bir ba ka ahsa veya müesseseye devir edilmeyecek, kiralanmayacak veya sat lmayacakt r. Belediyeler ald klar kredileri sözle melerde yaz amaçlar d nda kulland veya in a ettikleri konutlar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n iznini almadan ba ka ah slara satt, kiralad veya devretti i takdirde sözle melerdeki süre ve artlara bak lmaks n borç muacceliyet kesbeder ve kredi tediye tarihinden tamamen tasfiyesine kadar yüzde 5 temerrüt faizine tabi tutulur. Vadesinde ödenmeyen kredi taksitleri mukavele tarihinden itibaren yüzde 5 gecikme faizine tabi tutularak ana para ile birlikte belediyeden tahsil olunur. En çok iki taksitin ödenmemesi halinde borcun tamam muacceliyet kesbeder. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca belediyelere yap lacak yard mlar a daki esaslar dairesinde yürütülür : a) Yüz bin liraya kadar olan tahsisler ile gayrimenkul al na ait yard mlar n tamam defaten ödenmek üzere, b) Yüz bin liradan fazla tahsislerde, tahsisin yüzde 30 unu geçmemek art ile avans olarak (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca tayin olunacak miktarlar, belediye fonuna aktar labilir. Belediyeler, ödemelerde kolayl k sa lamak maksad yla, yap lan tahsisin yüzde 25 inden az olmamak art yla hakedi lere ve di er ödemelere ili kin harcamalar avanstan kar lar ve haz rlayacaklar bu harcamalara ait tasdikli sarf listelerini (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ibraz ederler.

2 (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, sarf listeleri tutar belediye fonuna aktararak müteakip hakedi ve ödemelerin kar lanabilmesi için belediye avans n eksilen k sm tamamlar. lerin tasdikli proje ve ke iflerine uygun olarak yap lmas ndan ve tahsislerin sarflar ndan, sarf evraklar n eksiksiz ve usulüne uygun ekilde tanziminden belediyeler sorumludurlar. Yap lan i lere ait hakedi ler için sarf evraklar na göre belediyelerce düzenlenmi ve onaylanm sarf listeleri (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ibraz edilmedikçe müteakip aktarmalar yap lmaz. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, lüzumu halinde sarf evraklar na göre yap ld beyan edilen i lerin yerinde ve tasdikli proje ve ke iflerine uygun olarak yap p yap lmad mahallinde takip ve kontrol etme e veya ettirme e yetkilidir. Belediyeler, i in sonunda bütün sarf evraklar n birer kopyas (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nagönderme e mecburdurlar. Belediyeler, tahsisin yüzde 25 inin harcand na dair tanzim edecekleri sarf listelerini mali y n 6. ay sonuna kadar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ibraz etmedikleri takdirde (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, yard m tahsislerini bir sonraki l göz önüne almak kayd yla iptal ve talebi tamamen kar lanmam olup da yat mlar zaman nda yapan belediyelere aktarmak yetkisini haizdir. hacmindeki art lar veya normal ke if ve metrajlarda art lar vuku buldu u ve yönetmeli in 105. Maddesinin 3. paragraf nda belirtildi i gibi programa al nm herhangi bir i in uygulanmas s ras nda de iklik zorunlulu u meydana ç kt veya ke if d nda kalm veya görülen zaruret üzerine yap lmas ihaleden sonra kararla lm hususlar ç kt taktirde yüzde 100 ü geçmemek üzere yap lacak de iklikler için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n izni al r. Yap lan usulsüz harcamalardan belediyeler sorumludurlar. Eksik yap lan i ler belediyeler taraf ndan ikmal edilerek usulsüz yap lan harcamalar tutar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl fonuna iade edilir. Belediyeler (De ik ibare:rg-12/11/ )toplu Konut daresi Ba kanl na gönderecekleri y ll k programlar nda bu gibi i ler hakk nda bilgi vermek zorunlulu undad rlar. (De ik:rg-02/09/ ) Belediyeler, her y n en geç haziran ay ba na kadar bir y l sonraya ait yat m proje ve programlar ve bu program içinde, belediye bütçelerinden ve Kanunun 12. Maddesine göre te kil edilen fondan kar layacaklar miktar yan nda (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl fonundan talep ettiklerini, ayr ca Gecekondu Kanununun 29. Maddesinde bahsi geçen di er daire ve kurumlardan belediyeye ba olanlardan temin edecekleri hizmet ve yard mlar da belirtmek suretiyle Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na tevdi ederler. Belediyeler, her proje için talep edecekleri yard mlar n cins, süre, ekil ve artlar da bu programlarda belirtirler. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl bu talepleri toplar ve kendi fonunun imkanlar nispetinde belediyelere her i için ayr ayr olmak üzere tahsis edece i yard m miktar tayin ve mali y l ba takip eden ay içinde tebli eder. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, belediyelere yapt kredi ve hibe eklindeki yard mlar yerine ve imkanlara göre de tirme e yetkilidir. (De ik ba k:rg-12/11/ ) Ucuz konut yap na tahsis edilmemi arsalar ile genel ihtiyaçlarla ilgili binalar n k ymetlendirilmesi. Madde 4- Konut yap na tahsis edilmemi arsalar ile konuttan ba ka maksatlar için kullan lacak binalar n sat lmas, kiraya verilmesi veya ba ka ekillerde k ymetlendirilmesinde a daki esaslar uygulan r. Gayrimenkullerin öncelikle kiraya verilmek yolu ile de erlendirilmesi esast r. a) Kiraya verilecek gayrimenkuller uzun ve k sa vadeli olarak kiraya verilir. Kira akitleri Borçlar Kanununun 255. Maddesi gere ince tapu siciline kaydettirilir. 1- Uzun vadeli olarak kiraya verilecek gayrimenkullerin üzerine sabit tesisler kurulmas na izin verilir ve bu tesislerin kira süresinin sonunda kiraya veren tarafta kalaca sözle melerde tasrih olunur. Kira süresi en az 10, en çok 49 y ld r. 2- K sa vadeli olarak kiraya verilecek gayrimenkuller üzerine yap lacak tesislerin hangi tarafa ait olaca ve kira müddeti sözle melerinde belirtilir. E er tesis arsa malikinde kalmayacak ise, tesisin arsadan kald lmas ve kald n ekil ve artlar da sözle melerinde belirtilir. Kira süresi 10 y geçemez. 3- Gayrimenkuller Art rma ve Eksiltme, hale Kanunu hükümleri dahilinde ilgili komisyonlarca kiraya verilir. 4- Kira anla malar n di er artlar hakk nda umumi hükümler uygulan r. b) Kiralaman n mümkün olmad n tevsik edilmesi halinde sat lmas na karar verilmi olan gayrimenkuller Art rma Eksiltme ve hale Kanunu hükümleri dahilinde sat r.

3 c) (De ik:rg-12/11/ ) Kira veya sat tan ba ka bir de erlendirilmesi mümkün olan gayrimenkuller ile önleme veya slah bölgelerinde olup da konuttan gayri tesisler için ayr lm olan arsalar n ne ekilde de erlendirilece i Toplu Konut daresi Ba kanl nca belirlenir.20/7/1966 tarihli ve 775 say Gecekondu Kanunu uyar nca Toplu Konut daresi Ba kanl na devredilen Hazine ta nmazlar ndan, kamu hizmetlerine ayr lan yerler ile Maliye Bakanl nca de ik ihtiyaçlarla talep edilen ta nmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir. Ancak yukar daki esaslar slah ve tasfiye bölgelerinde plan ve mevzuat icaplar na göre tasfiyeye tabi tutulan genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesis sahipleri için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca uygulanmayabilir. ah slara yap lacak yard mlar ve yard mlar n genel artlar Madde 5- (De ik:rg-26/12/ ) 775 say Gecekondu Kanununa göre ah slara yap lacak yard mlar unlard r: a) Arsa tahsisi, b) Kredi tahsisi, c) Ayni yard m, d)teknik yard m ve di er kolayl klar, e) Konut yard. Bu yard mlardan faydalanacak kimselerin; a)yoksul ve dar gelirli olmalar, b) Kendisinin, e inin veya ergin olmayan çocu unun; (1) Herhangi bir belediye s içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartman n ayr bir dairesine kar k olan pay na sahip olmamas, (2) Müracaat ve tahsis tarihinde ba vuruda bulunulan konut yap kooperatifi d nda herhangi bir yap kooperatifine üye olmamas, c) Daha önce 775 say Gecekondu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurum ve Kurulu lar n herhangi birinden arsa, konut ve konut kredisinden yararlanmam olmas artt r. Madde 6- Gecekondu Kanunundaki amaçlarda kullan lmak üzere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl natahsis edilen, geri devir veya sat n al nan veya kamula lan arsalar n (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ncatahsis i lerinde Yönetmeli in 7 ila 16. Maddeleri esaslar ile ilgili Kanunun Hükümleri uygulan r. Yoksul veya dar gelirli olmak Arsa, kredi, kiral k ve mülk konutlar n tahsisinde puanlama Madde 7- (De ik:rg-17/05/ ) a) Genel olarak bir ailenin yoksul veya dar gelirli say labilmesi için toplam aile gelirinin, aa) Bir veya iki ki ilik aileler için y ll k net gelirin TL.s. ab) kiden fazla aileler için di er aile fertlerinin her biri için y ll k net gelirin TL. ilavesiyle bulunacak miktar n geçmemesi laz md r. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ailelerin ya ama ve geçim artlar, memur maa lar ndaki katsay ve asgari ücret art lar dikkate alarak yukar daki limitleri artt rabilir. Yukar da yer alan aile fertleri deyimi ile aile reisi e i ergin olmayan çocuklar ve kanunen bakmakla yükümlü bulunulan kimseler kastedilmektedir. Kanunen bakmakla yükümlü bulunulan kimseler Medeni Kanunun 315. Maddesinde say lan kimseler olup, ergin olmayan çocuklar kapsam na ise nesebi sahih, nesebi tashih edilmi, evlat edinilmi ve nesebi sahih olmayan çocuklar girer. Ergin ya taki çocuklarda ise orta ö retimde bulunanlar için 20, yüksek ö retimde bulunanlar için 25 ya doldurmam olanlar ile evlenmemi k z çocuklar, dul k z çocuklar yukar da belirtilen aile fertleri deyiminin kapsam içinde kabul edilirler. Askerlik görevini yapmak için aileden ayr lm bulunan ki iler de aile fertlerinden say r. Aile geliri, beyannamede yaz aile fertlerinin gelir özelliklerine göre beyan tarihinden önceki takvim veya mali y l içinde kazand klar net gelirin toplam r. Özel borçlanmalardan dolay bordro üzerinden yap lan kesintiler aile gelirine dahildir. b) (De ik:rg-09/08/ ) Arsa, kredi, kiral k ve mülk konutlar n da nda talep say n fazla olmas halinde da m aile büyüklü ü ile, aile gelirine ayn a rl veren (tablo 1) deki puanlama sistemine göre yap r. it puan alan müracaatç lar aras ndan bir seçim yap lmas n söz konusu olmas halinde ise noter kuras na ba vurulur. Bu maddeye göre yoksul veya dar gelirlilik limitleri de tirilmi ise (tablo 1) deki puan hesab o limitlere göre tanzim edilecektir.

4 (De ik:rg-02/09/ ) Arsa, kredi, mülk ve kiral k konut uygulamalar nda, o y l içinde ne kadar arsa, kredi ve kiral k konut da laca, Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n y ll k programlar nda belirlenir. bu programlar n gere i olarak, aile büyüklü üne göre hangi gruplara hangi oranlar içinde arsa, kredi, mülk ve kiral k konut verilece i bu programlarda belirtilebilir. (De ik:rg-04/05/ ) Bu programlarda, genel müracaat içinde yer almadan 5. Maddede öngörülen artlara sahip olmak art yla Uluslararas bir yar mada Türkiye'yi temsil ederek madalya ve derece alanlara, kamu görevlisi iken görev ba nda ehit edilenlerin ailelerine ve görev malullerine, Milli Mücadele gazilerine, devaml çal maya mani hasta veya sakatl s hhi heyet raporlar yla tevsik edilecek ve hastal klar, sakatl klar nedeniyle özel yard ma muhtaç olanlarla istisnai durumlar Bakan taraf ndan kabul edilenlere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl Kat ndan al nacak özel olurlarla tahsis edilecek arsa, kredi ve mülk konutlar n yüzde olarak oran veya say da belirlenir. Arsalar n da ma haz r hale getirilmesi ve arsa bedelleri Madde 8- (De ik:rg-12/08/ ) Belediyeler, Gecekondu Kanununa 3, 4 ve 5. maddelerine istinaden Kanun amaçlar na uygun olarak kullan lmak üzere uhdelerine geçen arsalardan kanunun 7. Maddesine göre konut yap maksad yla ayr lanlar bu Yönetmeli in 59. Maddesine göre (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl onay ndan sonra tapu dairelerinde gerekli i lemleri yapt rarak tahsise haz r hale getirirler. Belediyeler da ma tabi tutulacak bu arsalar üzerinde in a edilecek konutlar n tip projelerini ve ke iflerini haz rlayarak (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na tasdik ettirmekle ve yap lacak in aat n su ihtiyac kar layacak tesisat ve ana yollar stabilize olarak yapmakla görevlidir. Tapu daireleri, birinci f krada sözü edilen i lere ait belediyelerden kendilerine intikal edecek i lemleri öncelikle ve k sa bir süre içinde bitirirler. Belediyeler, tahsise haz r hale getirdikleri bu arsalar n bir k sm mahalli ihtiyaç ve artlara göre gecekondu yap önlemek maksad yla, yönetmeli in 9. Maddesinin (c) f kras nda bahsedilen konutsuz vatanda lara tahsis etmek üzere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n onay almak art yla ay rlar. Arsa bedellerinin tespitinde; Tahsis veya sat y ndaki imar görmemi ve bo arazi durumuna ait olmak üzere arazi emsal bedeli, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, ye il saha, okul, mabet ve benzeri hizmetlere ayr lan saha kayb, harita, plan, aplikasyon, yol, kald m, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin sat ndaki resmi birim fiyatlara göre tespit edilecek bedeli dikkate al narak hesaplanacak arsa bedelinden az olmamak kayd yla, valilikçe komisyon marifetiyle belirlenip (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanacak emsal bedel esast r. valilikçebedel belirlemesine ba lamadan önce belediyenin bu bedelin tayinine dair varsa hesaplar ve görü ü al r. (De ik:rg-02/09/ ) Arazi emsal bedelinin tayininde emlak vergisi beyan na esas Maliye (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca yay nlanan asgari de erler ile Toptan E ya Fiyatlar Genel ndeksindeki art veya dü ler, al m sat m de erleri, Kamula rma Kanunu ymet takdiri esaslar göz önünde tutulur. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, valilikçe tespit edilecek emsal bedeli aynen, art rarak veya azaltarak onayabilece i gibi arsa bedeli tespit edilmi ve onanm olanlarda sonraki llarda yap lacak arsa tahsis ve sat lar için fiyatlardaki genel art lar veya azalmalar göz önünde bulundurularak onanl bedeli de tirilebilir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca hibe eklinde bilfiil yap lan veya yapt lan kamu hizmetleri veya bu maksatla belediyelere yap lan yard mlar dolay yla, bu hizmetler için hesaplanan bedel, yard m miktar kadar dü ürülebilir. Arsa tahsisi artlar Madde 9- (De ik:rg-12/08/ ) Gecekondu Kanununun 7. Maddesine göre önleme bölgelerinde konut yap na tahsis edilmi olan arsalar, bu Yönetmeli in 5. Maddesinde belirtilen artlar haiz olanlar aras nda öncelik s ras na göre: a) Gecekondular n slah veya tasfiyesi sebebiyle aç kta kalacak kirac veya ev sahiplerine,ba ka art aramaks n ; 1- Y ll k icra program na al nm olanlara, 2- kinci ve daha sonraki y llarda icra programlar na al nacak olanlara tahsis olunur. b) Islah bölgesinde bulunan di er yap sahiplerinden yap n tasfiyesini isteyenlerle, belediyelerce kabul edilen slah bölgeleri d nda kalm olan gecekondu sahiplerine talepleri halinde, verilen müddet içinde projesine göre nüve konutunu yapaca ve konutunu yapt ktan sonra eski yap y kaca taahhüt edenlere arsa tahsis edilir.

5 c) Konutsuz vatanda lar n, tahsisin yap laca belediye s rlar içinde devaml ikamet etmesi halinde, belediyece konutsuz vatanda lar için ayr lm ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanm veya (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca bu maksat için ayr lm olan arsalar Yönetmeli in 7. Maddesinde öngörülen esaslara göre tahsis edilir veya sat r. Kamu kurum ve kurulu lar na, Kamu konutu (lojman) yap maksad yla kullanmak kayd yla yukar daki öncelik s ralamas na bak lmaks n arsa tahsisi veya sat yap labilir. lan Madde 10- (De ik:rg-12/08/ ) Belediyeler, tahsise haz r hale getirilmi arsalar n yerini, tahsis artlar ve müracaat süresini mahalli gazetelerle birer hafta ara ile üç defa ilan eder. Ayr ca di er vas talarla da mahallinde halka duyuru yap r. Kamu kurum ve Kurulu lar na arsa tahsis veya sat için ilan mecburiyeti yoktur. Müracaat Madde 11- (De ik:rg-12/08/ ) Bu yönetmeli in 8. Maddesine göre tahsise haz r hale getirilmi olan arsalardan yararlanmak isteyenler, yap lan ilan müteakip belirtilen gün ve süre içerisinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na veya belediyelere örne ini (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl (Mülga ibare:rg-12/11/ ) vebelediyelerden alacaklar beyannameyi (örnek 1) doldurarak müracaat ederler. stekliler durumlar na göre a da a, b ve c f kralar ndan birinde belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemeye mecburdurlar : a) Gecekondular n slah ve tasfiyesi sebebiyle aç kta kalacaklar n ekleyecekleri belgeler, 1- (De ik:rg-3/4/ ) Aile fertlerinin T.C. kimlik numaralar, 2- Aile fertlerinin gelir durumunu bildiren varsa i yerinden al nm, yoksa kendisi taraf ndan imzalanm bir belge (gerekti inde bu belgenin gerçe e uyup uymad idarece tahkik edildikten sonra karara var r ve bu karara göre i lem yap r.) 3- Kendisinin veya e inin velayeti alt nda bulunan çocuklar n herhangi bir belediye s içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde ev veya apartman n ayr bir dairesine kar k olan pay na sahip bulunmad na dair belediyeden alarak dolduraca beyanname. 4- (Mülga:RG-3/4/ ) b) Islah bölgesinde bulunan yap sahiplerinden yap n tasfiyesini isteyenlerle belediyelerce kabul edilen slah bölgeleri d nda kalm olan gecekondu sahipleri a f kras n 1, 2 ve 3. bentlerinde yaz belgelerden ba ka: Gecekondu Kanununun 27. Maddesinde belirtilen müddet içinde konutunu yapaca ve konutunu yapt ktan sonra eski yap y kaca taahhüt eden bir belge, c) Konutsuz vatanda lar a f kras n 1, 2 ve 3. bentlerinde yaz belgelere ilaveten: 1- (De ik:rg-3/4/ ) O belediye s rlar içinde devaml ikamet etti ine dair adres yaz beyan. 2- (De ik:rg-3/4/ ) stekli, emekli veya bunlar n dul veya yetim aile fertleri ise bu durumunu belirten yaz beyan. Müddeti içinde yap lmayan müracaatlar dikkate al nmaz. Kamu Kurum ve Kurulu lar ise (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na veya belediyelere bir talep yaz ile müracaat ederler. Madde 12- (De ik:rg-17/05/ ) Yap lan müracaatlar Yönetmeli in 9. Maddesinde belirtilen öncelik s ras na göre tasnif edilir ve s ra numaras ile yaz r. Da ma tabi tutulacak arsalar müracaatlar n tamam kar layabildi i takdirde en küçük numaral adadan ba lamak suretiyle noter huzurunda çekilecek kurada ç kacak isimlere da r. Arsa say müracaat adedinden az oldu u takdirde 9. Maddede belirtilen öncelik s ras na göre önce (a) gurubunun birinci bendindeki müracaatlar kar lan r. Kar lanmad takdirde kura çekilir (a) grubunun birinci bendindeki müracaatlar kar land ktan sonra artan arsalar n da na (a) grubunun ikinci bendi, sonra (b) grubundaki müracaatlar için ayn esas uygulan r. Konutsuz vatanda lara tahsis edilmek üzere ayr lm olan arsalar müracaatlara yetmiyor ise, Yönetmeli in 7. Maddesi dikkate al narak da r. Da m sonuçlar listeler as lmak ve gazetede ilan edilmek suretiyle duyurulur. Konut Kooperatifi ve Mü terek müracaatlara arsa tahsisi Madde 13- (De ik:rg-17/05/ ) mar planlar nda birden fazla daire yap lmak üzere ayr lm olan ve tahsise haz r hale getirilmi arsalar, arsa edinme artlar haiz vatanda lar n mü terek müracaatlar halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kay t ve art ile öncelikle tahsis olunur. Ancak bu arsalara ait kat irtifak tahsisi ile arsa paylar ve bu arsa paylar na ba lanan ba ms z bölümlerin tefriki gibi i lemler önceden belediyelerce haz rlan r.

6 Ayr ca arsa edinme artlar haiz vatanda lar n kurmu olduklar konut kooperatiflerinin müracaatlar nda, imar planlar nda birden fazla daire yap lmak üzere ayr lm ve tahsise haz r hale getirilmi arsalardan öncelikle tahsis yap labilir. (De ik:rg-26/12/ ) Gecekondu slah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilen konut yap kooperatifleri ve mü terek müracaatlardan 6 ayl k süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki belediye fon hesab na yat rd na dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir. Konut yap kooperatifleri ve mü terek müracaatlardan arsa tahsisi yap lanlar bu belgeleri al r almaz derhal bankaya ba vurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankan n tanzim edece i sözle meyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen ah s ve Banka taraf ndan ibraz edilen sözle me ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözle mede ada ve parsel numaralar belirtilmi olan arsay lehdar ad na tescil ve ayn anda mezkur arsa üzerine sözle medeki mebla ve artlar dairesinde birinci derece ve s rada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili ahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Konut yap kooperatifleri ve mü terek müracaat edenler in a kredisi alamayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir y l içinde konutunu yapmaya ba lamalar ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban dö eme seviyesini en geç 2 y l içinde bitirmeleri artt r. Bu artlara uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n arsa bedeline mahsuben tahsil olunan mebla kendisine iade olunarak geri al r. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden ah slar bakiye borçlar ll k ve ayl k e it taksitler halinde olmak üzere 9 y lda tediye eder. lk taksit sözle menin imzas tarihinden itibaren bir y l sonra ba lar. Ödeme Madde 14- (De ik:02/09/ ) Arsa tahsis edilen vatanda lar n ad ve soyad, arsan n ad ve parsel numaralar ve Gecekondu Kanununun 26. maddesine göre tespit edilen arsa bedeli belediyelerce bir mektup ile (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ne de bildirilir. Lehlerine arsa tahsis edilen ah slar, tahsisin yap ld na dair ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde arsa bedelinin 1/10 unu (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. nde belediyeler ad na aç lan fon hesab na yat rmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetleri müddeti içinde yerine getirmeyenlere tescil i lemi yap lmaz ve yap lan tahsis de iptal olunur. Kamu Kurum ve Kurulu lar na, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca arsa tahsisi veya sat nda(de ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. nezdindeki 2 no.lu fon hesab na, belediyesince arsa tahsisi veya sat nda ise ayn banka nezdindeki belediye fon hesab na, arsa bedelinin tamam n yat lmas halinde arsalar teslim edilir. Madde 15- (De ik:rg-12/08/ ) Kendilerine gecekondu slah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilenlerden 6 ayl k süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki belediye fon hesab na yat rd na dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir. Tahsis sahipleri bu belgeleri al r almaz derhal Bankaya ba vurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankan n tanzim edece i sözle meyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen ah s ve Banka taraf ndan ibraz edilen sözle me ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözle mede ada ve parsel numaralar belirtilmi olan arsay leh dar ad na tescil ve ayn anda mezkur arsa üzerine sözle medeki mebla ve artlar dairesinde birinci derece ve s rada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili ahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Arsa sahipleri konut in a kredisi almayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir y l içinde konutunu yapma a ba lamalar ve önceden tespit edilen plana göre nüve k sm en geç 2 y l içinde bitirmeleri artt r. Bu arta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n arsa bedeline mahsuben tahsil olunan mebla kendisine iade olunarak geri al r. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden ah slar bakiye borçlar y ll k veya ayl k e it taksitler halinde olmak üzere 9 y lda tediye eder. lk taksit sözle menin imzas tarihinden itibaren bir y l sonra ba lar. Kamu Kurum veya Kurulu lar nca bedelin tamam n yat p arsan n teslimini müteakiben: a) (De ik:02/09/ ) lgili Kurum veya Kurulu a tahsis edilmek veya tapu ile devredilmek üzere Maliye (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na devredilir. b) (De ik:02/09/ ) Belediye mülkiyetinde bulunan arsalardan verilmesi halinde, belediye encümen karar al p (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl onay ndan geçirildikten sonra Tapu Sicil Müdürlü üne gerekli i lem yap lmak üzere bildirilir. Madde 16- Gecekondu Kanununun geçici 5. Maddesine göre tapu almaya hak kazananlar hakk nda da yukar daki 14 ve 15. Madde hükümlerine göre i lem yap r. Kredi yard Madde 17- (De ik:02/09/ ) Namlar na arsa tahsis edilenler aras nda konut in as için konut kredisi talep edecekler, bu taleplerini en geç tapu senetlerinin tarihinden itibaren alt ay içinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ye

7 faizsiz bir özel yap hesab açt rmak ve bu hesapta almak istedi i kredinin (mukavele mebla n) yüzde 25 ini artnamede belirtilen müddet içinde toplamak mecburiyetindedirler. (De ik:02/09/ ) Aç lacak özel yap hesab n artlar ad geçen Banka taraf ndan haz rlanarak Bay nd rl k ve skan (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n tasvibi ile yürürlü e konur. (De ik:02/09/ ) Özel yap hesab nda mukavele mebla lar n yüzde 25 ini toplam ve arsa kredisinden borçlu iseler vadesi gelmi taksit borcu da bulunmayanlar n adlar, hesap numaralar, mukavele mebla lar n, ald klar de erlendirme emsallerini gösterir listeler de erlendirme devrelerini takip eden ay içinde Bankaca tanzim edilerek Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na gönderilir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ; de erlendirme emsali yüksek olanlara, öncelik tan mak suretiyle fonun imkanlar, bölgenin hususiyetlerini ve sair hususlar nazara alarak kredi tahsisini yapar ve arsa kredisinden borçlu olanlara ve olmayanlara ayr ayr olmak üzere her bir ahsa aç lacak kredi miktar da tespit ederek Bankaya bildirir ve keyfiyeti ayr ca ilan eder. Banka, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n bildirece i talimat üzerine aç lacak kredi miktar kadar bir mebla bildirmesi üzerine (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ait fon hesab ndan ba ka bir hesaba aktarma yapar ve ilgililerin müracaat nda kredilerini kü ad ederek sözle medeki esaslar dairesinde tediyede bulunur. Madde 18- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca lehlerine konut kredisi tahsis edilen hesap sahipleri ilan müteakip hemen Bankaya ba vurarak konut kredilerini açt rarak 1 y l içinde in aata ba lamalar ve kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 y l içinde konutlar önceden tespit edilen plana göre in a etmi olmalar artt r. Bu arta uymayanlardan namlar na tahsis olunan arsalar, hiç bir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n arsa bedeline mahsuben tahsil olunan para kendisine iade olunarak, geri al r. Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yap lacak bina ile birlikte ve serbest dereceden istifade etmek kayd yla ikinci derecede ipotek al nmak suretiyle kredi aç r ve gerekli formalitelerin ikmalinden sonra Banka özel hesab nda biriktirmi oldu u paran n tamam borçluya tediye eder ve bunun haricinde aç lan krediden yap lacak tediyeleri de (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n verece i talimat esaslar na göre yapar. Madde 19- a) Yönetmeli in 9. Maddesinin (a) f kras gere ince kendilerine arsa tahsis edilenlerle, b) Konutunu slah veya onaracak kimseler, kredi talepleri halinde 17. Maddede mevzubahis yap tasarrufu hesab açt rmak mecburiyetinde de ildirler. Bu gibiler kredi taleplerini derhal mahalli belediyelere yapacaklard r. Belediyeler yap lan bu müracaatlar yerinde tetkik ederek haz rlayacaklar listeleri onanmak üzere (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na göndereceklerdir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca listeler içinde kredi verilmeye müstahak görülenlerin ad ve adresleri, her birine aç lacak konut kredisinin veya slah onarma kredisinin miktar belirtmek suretiyle liste halinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ne ve ilgili belediyeye bildirilir. Banka, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ndan ald bu talimat üzerine aç lacak kredi miktar kadar bir mebla fon hesab ndan ba ka bir hesaba aktar r ve lehdar n müracaat üzerine kredisini açarak gerekli tediyeyi yapar. Lehlerine (a) f kras gere ince arsa ve kredi tahsis edilenler, en k sa zamanda Bankaya müracaat ederek kredilerini açt rmalar ve (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca lehlerine yap lan kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 y l içinde önceden tespit edilen plana göre konutlar in a etmi olmalar artt r. Bu arta uymayanlardan lehlerine tahsis edilen arsalar, hiç bir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n, arsa bedeline mahsuben bir para tahsil edilmi ise kendisine ret edilerek, geri al r. Madde 20- Kendilerine Yönetmeli in 19. Maddesi gere ince kredi aç lacaklara da Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yap lacak veya yap lm bina ile birlikte serbest dereceden istifade etmek kayd yla ikinci derecede ipotek al nmak suretiyle kredi aç r. Tediyeleri (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n verece i talimat esaslar na göre yapar. Madde 21- (De ik:02/09/ ) (De ik birinci cümle:rg-12/11/ ) Gerek in a kredisinin gerekse onar m kredisinin azami haddi Toplu Konut daresi Ba kanl nca belirlenir. Bu azami kredi s rlar içinde muhtelif bölgelere ait kredi miktar de ik olarak tespit edile bilinir. Madde 22- (De ik:02/09/ ) Aç lacak konut kredisinin vadesi 20 y l, slah ve onar m kredisinin vadesi ise 5 y l olup her iki çe it krediye ait faiz (vergi ve masraflar dahil) senevi yüzde 5 i geçmez. Ancak i in icab na göre (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl bunun alt nda bir nispet uygulayabilir. Tespit edilen nispetlere göre aç lacak kredinin itfa taksitleri Bankaca tahsilinde fona alacak kaydedilir. Keza ödenecek vergi ve yap lacak masraflar buradan kar lan r.

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ GİRİş Orhan PİRLER Yerel yönetimler, sahip olduklan ta ınmaz mallannı değerlendirmek, bunlardan gelir elde etmek isterler. Bu değerlendirme; - Kiraya verme,

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı