GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36."

Transkript

1 GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/ ) 775 say Gecekondu Kanununun uygulanmas hususunda bu Yönetmelik esaslar uygulan r. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar 775 say Gecekondu Kanunu esaslar na uygun olarak (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca al nacak Olurlar, belediyelerin yetkili organlar nca al nacak kararlar veya ilgili kurulu larla ortakla a haz rlanacak protokollarla belirlenir. NC BÖLÜM Yard mlar ile ilgili idari ve mali esaslar Belediyelere yap lacak yard mlar Madde 3- Genel olarak Gecekondu Kanununun 12. Maddesinin (e) f kras gere ince yard mlar borçland rma eklinde yap r. Ancak, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ; tespit, harita, foto raf al ve de erlendirilmesi, her türlü planlama ve projelendirme ile kamu hizmet ve tesislerinin yap maksad yla yap lacak yard mlar hibe eklinde yapmaya da yetkilidir. Borçland rma süresi, i in mahiyetine göre tespit edilecek bir ödemesiz devreden itibaren azami 20 ld r. (De ik:rg-02/09/ ) Verilecek krediler için (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ile ilgili belediyeler aras nda (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca haz rlanacak tip sözle meler akdedilecek, bunlarda ödemesiz devreler içersinde belediyelerce yap lmas öngörülen hizmetlerin zaman nda yerine getirilmemesi halinde taksitlerin ne ekilde ödenmesi laz m geldi i belirtilecektir. Arsa sa lanmas ve konut in a kredileri için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca yap lacak ödeme, tespit edilen kredi limitini a mayacak ve belediye taraf ndan Bankaca yap lacak ekspertize göre kredi tutar kar layacak miktarda gayrimenkul Banka lehine birinci derece ve s rada olmak üzere ipotek edilecektir. Belediyeler, arsa al nmas ile ilgili ödemesiz devreler içinde arsalar n imar planlar na uygun ekilde parselasyon i lerini yapt p bölge için zaruri kamu tesislerini in a ettirdikten sonra söz konusu arsalar in aata haz r hale getirme e, Konut in a kredisi ile ilgili ödemesiz devre içinde ise (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca tasdikli projelerin gerektirdi i konutlar n in aat bitirme e mecburdurlar. (De ik:rg-02/09/ ) Bu artlara uygun olarak Belediyelere intikal etmi olan arsalar ile in a edilecek konutlar Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n müsaadesi al nmadan bir ba ka ahsa veya müesseseye devir edilmeyecek, kiralanmayacak veya sat lmayacakt r. Belediyeler ald klar kredileri sözle melerde yaz amaçlar d nda kulland veya in a ettikleri konutlar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n iznini almadan ba ka ah slara satt, kiralad veya devretti i takdirde sözle melerdeki süre ve artlara bak lmaks n borç muacceliyet kesbeder ve kredi tediye tarihinden tamamen tasfiyesine kadar yüzde 5 temerrüt faizine tabi tutulur. Vadesinde ödenmeyen kredi taksitleri mukavele tarihinden itibaren yüzde 5 gecikme faizine tabi tutularak ana para ile birlikte belediyeden tahsil olunur. En çok iki taksitin ödenmemesi halinde borcun tamam muacceliyet kesbeder. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca belediyelere yap lacak yard mlar a daki esaslar dairesinde yürütülür : a) Yüz bin liraya kadar olan tahsisler ile gayrimenkul al na ait yard mlar n tamam defaten ödenmek üzere, b) Yüz bin liradan fazla tahsislerde, tahsisin yüzde 30 unu geçmemek art ile avans olarak (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca tayin olunacak miktarlar, belediye fonuna aktar labilir. Belediyeler, ödemelerde kolayl k sa lamak maksad yla, yap lan tahsisin yüzde 25 inden az olmamak art yla hakedi lere ve di er ödemelere ili kin harcamalar avanstan kar lar ve haz rlayacaklar bu harcamalara ait tasdikli sarf listelerini (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ibraz ederler.

2 (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, sarf listeleri tutar belediye fonuna aktararak müteakip hakedi ve ödemelerin kar lanabilmesi için belediye avans n eksilen k sm tamamlar. lerin tasdikli proje ve ke iflerine uygun olarak yap lmas ndan ve tahsislerin sarflar ndan, sarf evraklar n eksiksiz ve usulüne uygun ekilde tanziminden belediyeler sorumludurlar. Yap lan i lere ait hakedi ler için sarf evraklar na göre belediyelerce düzenlenmi ve onaylanm sarf listeleri (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ibraz edilmedikçe müteakip aktarmalar yap lmaz. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, lüzumu halinde sarf evraklar na göre yap ld beyan edilen i lerin yerinde ve tasdikli proje ve ke iflerine uygun olarak yap p yap lmad mahallinde takip ve kontrol etme e veya ettirme e yetkilidir. Belediyeler, i in sonunda bütün sarf evraklar n birer kopyas (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nagönderme e mecburdurlar. Belediyeler, tahsisin yüzde 25 inin harcand na dair tanzim edecekleri sarf listelerini mali y n 6. ay sonuna kadar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ibraz etmedikleri takdirde (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, yard m tahsislerini bir sonraki l göz önüne almak kayd yla iptal ve talebi tamamen kar lanmam olup da yat mlar zaman nda yapan belediyelere aktarmak yetkisini haizdir. hacmindeki art lar veya normal ke if ve metrajlarda art lar vuku buldu u ve yönetmeli in 105. Maddesinin 3. paragraf nda belirtildi i gibi programa al nm herhangi bir i in uygulanmas s ras nda de iklik zorunlulu u meydana ç kt veya ke if d nda kalm veya görülen zaruret üzerine yap lmas ihaleden sonra kararla lm hususlar ç kt taktirde yüzde 100 ü geçmemek üzere yap lacak de iklikler için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n izni al r. Yap lan usulsüz harcamalardan belediyeler sorumludurlar. Eksik yap lan i ler belediyeler taraf ndan ikmal edilerek usulsüz yap lan harcamalar tutar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl fonuna iade edilir. Belediyeler (De ik ibare:rg-12/11/ )toplu Konut daresi Ba kanl na gönderecekleri y ll k programlar nda bu gibi i ler hakk nda bilgi vermek zorunlulu undad rlar. (De ik:rg-02/09/ ) Belediyeler, her y n en geç haziran ay ba na kadar bir y l sonraya ait yat m proje ve programlar ve bu program içinde, belediye bütçelerinden ve Kanunun 12. Maddesine göre te kil edilen fondan kar layacaklar miktar yan nda (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl fonundan talep ettiklerini, ayr ca Gecekondu Kanununun 29. Maddesinde bahsi geçen di er daire ve kurumlardan belediyeye ba olanlardan temin edecekleri hizmet ve yard mlar da belirtmek suretiyle Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na tevdi ederler. Belediyeler, her proje için talep edecekleri yard mlar n cins, süre, ekil ve artlar da bu programlarda belirtirler. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl bu talepleri toplar ve kendi fonunun imkanlar nispetinde belediyelere her i için ayr ayr olmak üzere tahsis edece i yard m miktar tayin ve mali y l ba takip eden ay içinde tebli eder. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, belediyelere yapt kredi ve hibe eklindeki yard mlar yerine ve imkanlara göre de tirme e yetkilidir. (De ik ba k:rg-12/11/ ) Ucuz konut yap na tahsis edilmemi arsalar ile genel ihtiyaçlarla ilgili binalar n k ymetlendirilmesi. Madde 4- Konut yap na tahsis edilmemi arsalar ile konuttan ba ka maksatlar için kullan lacak binalar n sat lmas, kiraya verilmesi veya ba ka ekillerde k ymetlendirilmesinde a daki esaslar uygulan r. Gayrimenkullerin öncelikle kiraya verilmek yolu ile de erlendirilmesi esast r. a) Kiraya verilecek gayrimenkuller uzun ve k sa vadeli olarak kiraya verilir. Kira akitleri Borçlar Kanununun 255. Maddesi gere ince tapu siciline kaydettirilir. 1- Uzun vadeli olarak kiraya verilecek gayrimenkullerin üzerine sabit tesisler kurulmas na izin verilir ve bu tesislerin kira süresinin sonunda kiraya veren tarafta kalaca sözle melerde tasrih olunur. Kira süresi en az 10, en çok 49 y ld r. 2- K sa vadeli olarak kiraya verilecek gayrimenkuller üzerine yap lacak tesislerin hangi tarafa ait olaca ve kira müddeti sözle melerinde belirtilir. E er tesis arsa malikinde kalmayacak ise, tesisin arsadan kald lmas ve kald n ekil ve artlar da sözle melerinde belirtilir. Kira süresi 10 y geçemez. 3- Gayrimenkuller Art rma ve Eksiltme, hale Kanunu hükümleri dahilinde ilgili komisyonlarca kiraya verilir. 4- Kira anla malar n di er artlar hakk nda umumi hükümler uygulan r. b) Kiralaman n mümkün olmad n tevsik edilmesi halinde sat lmas na karar verilmi olan gayrimenkuller Art rma Eksiltme ve hale Kanunu hükümleri dahilinde sat r.

3 c) (De ik:rg-12/11/ ) Kira veya sat tan ba ka bir de erlendirilmesi mümkün olan gayrimenkuller ile önleme veya slah bölgelerinde olup da konuttan gayri tesisler için ayr lm olan arsalar n ne ekilde de erlendirilece i Toplu Konut daresi Ba kanl nca belirlenir.20/7/1966 tarihli ve 775 say Gecekondu Kanunu uyar nca Toplu Konut daresi Ba kanl na devredilen Hazine ta nmazlar ndan, kamu hizmetlerine ayr lan yerler ile Maliye Bakanl nca de ik ihtiyaçlarla talep edilen ta nmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir. Ancak yukar daki esaslar slah ve tasfiye bölgelerinde plan ve mevzuat icaplar na göre tasfiyeye tabi tutulan genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesis sahipleri için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca uygulanmayabilir. ah slara yap lacak yard mlar ve yard mlar n genel artlar Madde 5- (De ik:rg-26/12/ ) 775 say Gecekondu Kanununa göre ah slara yap lacak yard mlar unlard r: a) Arsa tahsisi, b) Kredi tahsisi, c) Ayni yard m, d)teknik yard m ve di er kolayl klar, e) Konut yard. Bu yard mlardan faydalanacak kimselerin; a)yoksul ve dar gelirli olmalar, b) Kendisinin, e inin veya ergin olmayan çocu unun; (1) Herhangi bir belediye s içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartman n ayr bir dairesine kar k olan pay na sahip olmamas, (2) Müracaat ve tahsis tarihinde ba vuruda bulunulan konut yap kooperatifi d nda herhangi bir yap kooperatifine üye olmamas, c) Daha önce 775 say Gecekondu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurum ve Kurulu lar n herhangi birinden arsa, konut ve konut kredisinden yararlanmam olmas artt r. Madde 6- Gecekondu Kanunundaki amaçlarda kullan lmak üzere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl natahsis edilen, geri devir veya sat n al nan veya kamula lan arsalar n (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ncatahsis i lerinde Yönetmeli in 7 ila 16. Maddeleri esaslar ile ilgili Kanunun Hükümleri uygulan r. Yoksul veya dar gelirli olmak Arsa, kredi, kiral k ve mülk konutlar n tahsisinde puanlama Madde 7- (De ik:rg-17/05/ ) a) Genel olarak bir ailenin yoksul veya dar gelirli say labilmesi için toplam aile gelirinin, aa) Bir veya iki ki ilik aileler için y ll k net gelirin TL.s. ab) kiden fazla aileler için di er aile fertlerinin her biri için y ll k net gelirin TL. ilavesiyle bulunacak miktar n geçmemesi laz md r. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ailelerin ya ama ve geçim artlar, memur maa lar ndaki katsay ve asgari ücret art lar dikkate alarak yukar daki limitleri artt rabilir. Yukar da yer alan aile fertleri deyimi ile aile reisi e i ergin olmayan çocuklar ve kanunen bakmakla yükümlü bulunulan kimseler kastedilmektedir. Kanunen bakmakla yükümlü bulunulan kimseler Medeni Kanunun 315. Maddesinde say lan kimseler olup, ergin olmayan çocuklar kapsam na ise nesebi sahih, nesebi tashih edilmi, evlat edinilmi ve nesebi sahih olmayan çocuklar girer. Ergin ya taki çocuklarda ise orta ö retimde bulunanlar için 20, yüksek ö retimde bulunanlar için 25 ya doldurmam olanlar ile evlenmemi k z çocuklar, dul k z çocuklar yukar da belirtilen aile fertleri deyiminin kapsam içinde kabul edilirler. Askerlik görevini yapmak için aileden ayr lm bulunan ki iler de aile fertlerinden say r. Aile geliri, beyannamede yaz aile fertlerinin gelir özelliklerine göre beyan tarihinden önceki takvim veya mali y l içinde kazand klar net gelirin toplam r. Özel borçlanmalardan dolay bordro üzerinden yap lan kesintiler aile gelirine dahildir. b) (De ik:rg-09/08/ ) Arsa, kredi, kiral k ve mülk konutlar n da nda talep say n fazla olmas halinde da m aile büyüklü ü ile, aile gelirine ayn a rl veren (tablo 1) deki puanlama sistemine göre yap r. it puan alan müracaatç lar aras ndan bir seçim yap lmas n söz konusu olmas halinde ise noter kuras na ba vurulur. Bu maddeye göre yoksul veya dar gelirlilik limitleri de tirilmi ise (tablo 1) deki puan hesab o limitlere göre tanzim edilecektir.

4 (De ik:rg-02/09/ ) Arsa, kredi, mülk ve kiral k konut uygulamalar nda, o y l içinde ne kadar arsa, kredi ve kiral k konut da laca, Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n y ll k programlar nda belirlenir. bu programlar n gere i olarak, aile büyüklü üne göre hangi gruplara hangi oranlar içinde arsa, kredi, mülk ve kiral k konut verilece i bu programlarda belirtilebilir. (De ik:rg-04/05/ ) Bu programlarda, genel müracaat içinde yer almadan 5. Maddede öngörülen artlara sahip olmak art yla Uluslararas bir yar mada Türkiye'yi temsil ederek madalya ve derece alanlara, kamu görevlisi iken görev ba nda ehit edilenlerin ailelerine ve görev malullerine, Milli Mücadele gazilerine, devaml çal maya mani hasta veya sakatl s hhi heyet raporlar yla tevsik edilecek ve hastal klar, sakatl klar nedeniyle özel yard ma muhtaç olanlarla istisnai durumlar Bakan taraf ndan kabul edilenlere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl Kat ndan al nacak özel olurlarla tahsis edilecek arsa, kredi ve mülk konutlar n yüzde olarak oran veya say da belirlenir. Arsalar n da ma haz r hale getirilmesi ve arsa bedelleri Madde 8- (De ik:rg-12/08/ ) Belediyeler, Gecekondu Kanununa 3, 4 ve 5. maddelerine istinaden Kanun amaçlar na uygun olarak kullan lmak üzere uhdelerine geçen arsalardan kanunun 7. Maddesine göre konut yap maksad yla ayr lanlar bu Yönetmeli in 59. Maddesine göre (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl onay ndan sonra tapu dairelerinde gerekli i lemleri yapt rarak tahsise haz r hale getirirler. Belediyeler da ma tabi tutulacak bu arsalar üzerinde in a edilecek konutlar n tip projelerini ve ke iflerini haz rlayarak (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na tasdik ettirmekle ve yap lacak in aat n su ihtiyac kar layacak tesisat ve ana yollar stabilize olarak yapmakla görevlidir. Tapu daireleri, birinci f krada sözü edilen i lere ait belediyelerden kendilerine intikal edecek i lemleri öncelikle ve k sa bir süre içinde bitirirler. Belediyeler, tahsise haz r hale getirdikleri bu arsalar n bir k sm mahalli ihtiyaç ve artlara göre gecekondu yap önlemek maksad yla, yönetmeli in 9. Maddesinin (c) f kras nda bahsedilen konutsuz vatanda lara tahsis etmek üzere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n onay almak art yla ay rlar. Arsa bedellerinin tespitinde; Tahsis veya sat y ndaki imar görmemi ve bo arazi durumuna ait olmak üzere arazi emsal bedeli, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, ye il saha, okul, mabet ve benzeri hizmetlere ayr lan saha kayb, harita, plan, aplikasyon, yol, kald m, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin sat ndaki resmi birim fiyatlara göre tespit edilecek bedeli dikkate al narak hesaplanacak arsa bedelinden az olmamak kayd yla, valilikçe komisyon marifetiyle belirlenip (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanacak emsal bedel esast r. valilikçebedel belirlemesine ba lamadan önce belediyenin bu bedelin tayinine dair varsa hesaplar ve görü ü al r. (De ik:rg-02/09/ ) Arazi emsal bedelinin tayininde emlak vergisi beyan na esas Maliye (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca yay nlanan asgari de erler ile Toptan E ya Fiyatlar Genel ndeksindeki art veya dü ler, al m sat m de erleri, Kamula rma Kanunu ymet takdiri esaslar göz önünde tutulur. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, valilikçe tespit edilecek emsal bedeli aynen, art rarak veya azaltarak onayabilece i gibi arsa bedeli tespit edilmi ve onanm olanlarda sonraki llarda yap lacak arsa tahsis ve sat lar için fiyatlardaki genel art lar veya azalmalar göz önünde bulundurularak onanl bedeli de tirilebilir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca hibe eklinde bilfiil yap lan veya yapt lan kamu hizmetleri veya bu maksatla belediyelere yap lan yard mlar dolay yla, bu hizmetler için hesaplanan bedel, yard m miktar kadar dü ürülebilir. Arsa tahsisi artlar Madde 9- (De ik:rg-12/08/ ) Gecekondu Kanununun 7. Maddesine göre önleme bölgelerinde konut yap na tahsis edilmi olan arsalar, bu Yönetmeli in 5. Maddesinde belirtilen artlar haiz olanlar aras nda öncelik s ras na göre: a) Gecekondular n slah veya tasfiyesi sebebiyle aç kta kalacak kirac veya ev sahiplerine,ba ka art aramaks n ; 1- Y ll k icra program na al nm olanlara, 2- kinci ve daha sonraki y llarda icra programlar na al nacak olanlara tahsis olunur. b) Islah bölgesinde bulunan di er yap sahiplerinden yap n tasfiyesini isteyenlerle, belediyelerce kabul edilen slah bölgeleri d nda kalm olan gecekondu sahiplerine talepleri halinde, verilen müddet içinde projesine göre nüve konutunu yapaca ve konutunu yapt ktan sonra eski yap y kaca taahhüt edenlere arsa tahsis edilir.

5 c) Konutsuz vatanda lar n, tahsisin yap laca belediye s rlar içinde devaml ikamet etmesi halinde, belediyece konutsuz vatanda lar için ayr lm ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanm veya (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca bu maksat için ayr lm olan arsalar Yönetmeli in 7. Maddesinde öngörülen esaslara göre tahsis edilir veya sat r. Kamu kurum ve kurulu lar na, Kamu konutu (lojman) yap maksad yla kullanmak kayd yla yukar daki öncelik s ralamas na bak lmaks n arsa tahsisi veya sat yap labilir. lan Madde 10- (De ik:rg-12/08/ ) Belediyeler, tahsise haz r hale getirilmi arsalar n yerini, tahsis artlar ve müracaat süresini mahalli gazetelerle birer hafta ara ile üç defa ilan eder. Ayr ca di er vas talarla da mahallinde halka duyuru yap r. Kamu kurum ve Kurulu lar na arsa tahsis veya sat için ilan mecburiyeti yoktur. Müracaat Madde 11- (De ik:rg-12/08/ ) Bu yönetmeli in 8. Maddesine göre tahsise haz r hale getirilmi olan arsalardan yararlanmak isteyenler, yap lan ilan müteakip belirtilen gün ve süre içerisinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na veya belediyelere örne ini (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl (Mülga ibare:rg-12/11/ ) vebelediyelerden alacaklar beyannameyi (örnek 1) doldurarak müracaat ederler. stekliler durumlar na göre a da a, b ve c f kralar ndan birinde belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemeye mecburdurlar : a) Gecekondular n slah ve tasfiyesi sebebiyle aç kta kalacaklar n ekleyecekleri belgeler, 1- (De ik:rg-3/4/ ) Aile fertlerinin T.C. kimlik numaralar, 2- Aile fertlerinin gelir durumunu bildiren varsa i yerinden al nm, yoksa kendisi taraf ndan imzalanm bir belge (gerekti inde bu belgenin gerçe e uyup uymad idarece tahkik edildikten sonra karara var r ve bu karara göre i lem yap r.) 3- Kendisinin veya e inin velayeti alt nda bulunan çocuklar n herhangi bir belediye s içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde ev veya apartman n ayr bir dairesine kar k olan pay na sahip bulunmad na dair belediyeden alarak dolduraca beyanname. 4- (Mülga:RG-3/4/ ) b) Islah bölgesinde bulunan yap sahiplerinden yap n tasfiyesini isteyenlerle belediyelerce kabul edilen slah bölgeleri d nda kalm olan gecekondu sahipleri a f kras n 1, 2 ve 3. bentlerinde yaz belgelerden ba ka: Gecekondu Kanununun 27. Maddesinde belirtilen müddet içinde konutunu yapaca ve konutunu yapt ktan sonra eski yap y kaca taahhüt eden bir belge, c) Konutsuz vatanda lar a f kras n 1, 2 ve 3. bentlerinde yaz belgelere ilaveten: 1- (De ik:rg-3/4/ ) O belediye s rlar içinde devaml ikamet etti ine dair adres yaz beyan. 2- (De ik:rg-3/4/ ) stekli, emekli veya bunlar n dul veya yetim aile fertleri ise bu durumunu belirten yaz beyan. Müddeti içinde yap lmayan müracaatlar dikkate al nmaz. Kamu Kurum ve Kurulu lar ise (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na veya belediyelere bir talep yaz ile müracaat ederler. Madde 12- (De ik:rg-17/05/ ) Yap lan müracaatlar Yönetmeli in 9. Maddesinde belirtilen öncelik s ras na göre tasnif edilir ve s ra numaras ile yaz r. Da ma tabi tutulacak arsalar müracaatlar n tamam kar layabildi i takdirde en küçük numaral adadan ba lamak suretiyle noter huzurunda çekilecek kurada ç kacak isimlere da r. Arsa say müracaat adedinden az oldu u takdirde 9. Maddede belirtilen öncelik s ras na göre önce (a) gurubunun birinci bendindeki müracaatlar kar lan r. Kar lanmad takdirde kura çekilir (a) grubunun birinci bendindeki müracaatlar kar land ktan sonra artan arsalar n da na (a) grubunun ikinci bendi, sonra (b) grubundaki müracaatlar için ayn esas uygulan r. Konutsuz vatanda lara tahsis edilmek üzere ayr lm olan arsalar müracaatlara yetmiyor ise, Yönetmeli in 7. Maddesi dikkate al narak da r. Da m sonuçlar listeler as lmak ve gazetede ilan edilmek suretiyle duyurulur. Konut Kooperatifi ve Mü terek müracaatlara arsa tahsisi Madde 13- (De ik:rg-17/05/ ) mar planlar nda birden fazla daire yap lmak üzere ayr lm olan ve tahsise haz r hale getirilmi arsalar, arsa edinme artlar haiz vatanda lar n mü terek müracaatlar halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kay t ve art ile öncelikle tahsis olunur. Ancak bu arsalara ait kat irtifak tahsisi ile arsa paylar ve bu arsa paylar na ba lanan ba ms z bölümlerin tefriki gibi i lemler önceden belediyelerce haz rlan r.

6 Ayr ca arsa edinme artlar haiz vatanda lar n kurmu olduklar konut kooperatiflerinin müracaatlar nda, imar planlar nda birden fazla daire yap lmak üzere ayr lm ve tahsise haz r hale getirilmi arsalardan öncelikle tahsis yap labilir. (De ik:rg-26/12/ ) Gecekondu slah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilen konut yap kooperatifleri ve mü terek müracaatlardan 6 ayl k süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki belediye fon hesab na yat rd na dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir. Konut yap kooperatifleri ve mü terek müracaatlardan arsa tahsisi yap lanlar bu belgeleri al r almaz derhal bankaya ba vurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankan n tanzim edece i sözle meyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen ah s ve Banka taraf ndan ibraz edilen sözle me ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözle mede ada ve parsel numaralar belirtilmi olan arsay lehdar ad na tescil ve ayn anda mezkur arsa üzerine sözle medeki mebla ve artlar dairesinde birinci derece ve s rada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili ahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Konut yap kooperatifleri ve mü terek müracaat edenler in a kredisi alamayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir y l içinde konutunu yapmaya ba lamalar ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban dö eme seviyesini en geç 2 y l içinde bitirmeleri artt r. Bu artlara uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n arsa bedeline mahsuben tahsil olunan mebla kendisine iade olunarak geri al r. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden ah slar bakiye borçlar ll k ve ayl k e it taksitler halinde olmak üzere 9 y lda tediye eder. lk taksit sözle menin imzas tarihinden itibaren bir y l sonra ba lar. Ödeme Madde 14- (De ik:02/09/ ) Arsa tahsis edilen vatanda lar n ad ve soyad, arsan n ad ve parsel numaralar ve Gecekondu Kanununun 26. maddesine göre tespit edilen arsa bedeli belediyelerce bir mektup ile (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ne de bildirilir. Lehlerine arsa tahsis edilen ah slar, tahsisin yap ld na dair ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde arsa bedelinin 1/10 unu (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. nde belediyeler ad na aç lan fon hesab na yat rmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetleri müddeti içinde yerine getirmeyenlere tescil i lemi yap lmaz ve yap lan tahsis de iptal olunur. Kamu Kurum ve Kurulu lar na, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca arsa tahsisi veya sat nda(de ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. nezdindeki 2 no.lu fon hesab na, belediyesince arsa tahsisi veya sat nda ise ayn banka nezdindeki belediye fon hesab na, arsa bedelinin tamam n yat lmas halinde arsalar teslim edilir. Madde 15- (De ik:rg-12/08/ ) Kendilerine gecekondu slah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilenlerden 6 ayl k süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki belediye fon hesab na yat rd na dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir. Tahsis sahipleri bu belgeleri al r almaz derhal Bankaya ba vurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankan n tanzim edece i sözle meyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen ah s ve Banka taraf ndan ibraz edilen sözle me ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözle mede ada ve parsel numaralar belirtilmi olan arsay leh dar ad na tescil ve ayn anda mezkur arsa üzerine sözle medeki mebla ve artlar dairesinde birinci derece ve s rada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili ahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Arsa sahipleri konut in a kredisi almayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir y l içinde konutunu yapma a ba lamalar ve önceden tespit edilen plana göre nüve k sm en geç 2 y l içinde bitirmeleri artt r. Bu arta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n arsa bedeline mahsuben tahsil olunan mebla kendisine iade olunarak geri al r. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden ah slar bakiye borçlar y ll k veya ayl k e it taksitler halinde olmak üzere 9 y lda tediye eder. lk taksit sözle menin imzas tarihinden itibaren bir y l sonra ba lar. Kamu Kurum veya Kurulu lar nca bedelin tamam n yat p arsan n teslimini müteakiben: a) (De ik:02/09/ ) lgili Kurum veya Kurulu a tahsis edilmek veya tapu ile devredilmek üzere Maliye (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na devredilir. b) (De ik:02/09/ ) Belediye mülkiyetinde bulunan arsalardan verilmesi halinde, belediye encümen karar al p (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl onay ndan geçirildikten sonra Tapu Sicil Müdürlü üne gerekli i lem yap lmak üzere bildirilir. Madde 16- Gecekondu Kanununun geçici 5. Maddesine göre tapu almaya hak kazananlar hakk nda da yukar daki 14 ve 15. Madde hükümlerine göre i lem yap r. Kredi yard Madde 17- (De ik:02/09/ ) Namlar na arsa tahsis edilenler aras nda konut in as için konut kredisi talep edecekler, bu taleplerini en geç tapu senetlerinin tarihinden itibaren alt ay içinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ye

7 faizsiz bir özel yap hesab açt rmak ve bu hesapta almak istedi i kredinin (mukavele mebla n) yüzde 25 ini artnamede belirtilen müddet içinde toplamak mecburiyetindedirler. (De ik:02/09/ ) Aç lacak özel yap hesab n artlar ad geçen Banka taraf ndan haz rlanarak Bay nd rl k ve skan (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n tasvibi ile yürürlü e konur. (De ik:02/09/ ) Özel yap hesab nda mukavele mebla lar n yüzde 25 ini toplam ve arsa kredisinden borçlu iseler vadesi gelmi taksit borcu da bulunmayanlar n adlar, hesap numaralar, mukavele mebla lar n, ald klar de erlendirme emsallerini gösterir listeler de erlendirme devrelerini takip eden ay içinde Bankaca tanzim edilerek Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na gönderilir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ; de erlendirme emsali yüksek olanlara, öncelik tan mak suretiyle fonun imkanlar, bölgenin hususiyetlerini ve sair hususlar nazara alarak kredi tahsisini yapar ve arsa kredisinden borçlu olanlara ve olmayanlara ayr ayr olmak üzere her bir ahsa aç lacak kredi miktar da tespit ederek Bankaya bildirir ve keyfiyeti ayr ca ilan eder. Banka, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n bildirece i talimat üzerine aç lacak kredi miktar kadar bir mebla bildirmesi üzerine (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ait fon hesab ndan ba ka bir hesaba aktarma yapar ve ilgililerin müracaat nda kredilerini kü ad ederek sözle medeki esaslar dairesinde tediyede bulunur. Madde 18- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca lehlerine konut kredisi tahsis edilen hesap sahipleri ilan müteakip hemen Bankaya ba vurarak konut kredilerini açt rarak 1 y l içinde in aata ba lamalar ve kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 y l içinde konutlar önceden tespit edilen plana göre in a etmi olmalar artt r. Bu arta uymayanlardan namlar na tahsis olunan arsalar, hiç bir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n arsa bedeline mahsuben tahsil olunan para kendisine iade olunarak, geri al r. Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yap lacak bina ile birlikte ve serbest dereceden istifade etmek kayd yla ikinci derecede ipotek al nmak suretiyle kredi aç r ve gerekli formalitelerin ikmalinden sonra Banka özel hesab nda biriktirmi oldu u paran n tamam borçluya tediye eder ve bunun haricinde aç lan krediden yap lacak tediyeleri de (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n verece i talimat esaslar na göre yapar. Madde 19- a) Yönetmeli in 9. Maddesinin (a) f kras gere ince kendilerine arsa tahsis edilenlerle, b) Konutunu slah veya onaracak kimseler, kredi talepleri halinde 17. Maddede mevzubahis yap tasarrufu hesab açt rmak mecburiyetinde de ildirler. Bu gibiler kredi taleplerini derhal mahalli belediyelere yapacaklard r. Belediyeler yap lan bu müracaatlar yerinde tetkik ederek haz rlayacaklar listeleri onanmak üzere (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na göndereceklerdir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca listeler içinde kredi verilmeye müstahak görülenlerin ad ve adresleri, her birine aç lacak konut kredisinin veya slah onarma kredisinin miktar belirtmek suretiyle liste halinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ne ve ilgili belediyeye bildirilir. Banka, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ndan ald bu talimat üzerine aç lacak kredi miktar kadar bir mebla fon hesab ndan ba ka bir hesaba aktar r ve lehdar n müracaat üzerine kredisini açarak gerekli tediyeyi yapar. Lehlerine (a) f kras gere ince arsa ve kredi tahsis edilenler, en k sa zamanda Bankaya müracaat ederek kredilerini açt rmalar ve (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca lehlerine yap lan kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 y l içinde önceden tespit edilen plana göre konutlar in a etmi olmalar artt r. Bu arta uymayanlardan lehlerine tahsis edilen arsalar, hiç bir hüküm al nmas na lüzum kalmaks n, arsa bedeline mahsuben bir para tahsil edilmi ise kendisine ret edilerek, geri al r. Madde 20- Kendilerine Yönetmeli in 19. Maddesi gere ince kredi aç lacaklara da Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yap lacak veya yap lm bina ile birlikte serbest dereceden istifade etmek kayd yla ikinci derecede ipotek al nmak suretiyle kredi aç r. Tediyeleri (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n verece i talimat esaslar na göre yapar. Madde 21- (De ik:02/09/ ) (De ik birinci cümle:rg-12/11/ ) Gerek in a kredisinin gerekse onar m kredisinin azami haddi Toplu Konut daresi Ba kanl nca belirlenir. Bu azami kredi s rlar içinde muhtelif bölgelere ait kredi miktar de ik olarak tespit edile bilinir. Madde 22- (De ik:02/09/ ) Aç lacak konut kredisinin vadesi 20 y l, slah ve onar m kredisinin vadesi ise 5 y l olup her iki çe it krediye ait faiz (vergi ve masraflar dahil) senevi yüzde 5 i geçmez. Ancak i in icab na göre (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl bunun alt nda bir nispet uygulayabilir. Tespit edilen nispetlere göre aç lacak kredinin itfa taksitleri Bankaca tahsilinde fona alacak kaydedilir. Keza ödenecek vergi ve yap lacak masraflar buradan kar lan r.

8 lk taksitin tediye tarihi kredinin aç ld tarihten bir y l sonra ba lar. (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. kredilerin verilmesi ve taksitlerin tahsili usullerini ah slarla yapaca mukavelelerle tespit eder. Madde 23- (De ik:02/09/ ) (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl emrindeki fondan konut kredisi verilmek üzere ayr lacak miktar n belli bir k sm, önleme bölgelerinde konutsuz vatanda lar için Yönetmeli in 9. Maddesinin (c) f kras na göre ayr lm olan arsalardan tahsis yap lm ve Yönetmeli in 11. Maddesinde say lan artlar yerine getirmi olanlara kredi verilmek üzere (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca ayr r. Madde 24- (De ik:02/09/ ) Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nkredi tahsisine ait talimatlar gere ince aç lacak konut kredileri ile slah onarma kredileri dolay yla Bankaca yap lacak ödemeler (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ait fondan Bankaca resen kar lanaca gibi Bankaca tahsilat ve takibat için ödenecek her çe it masraflar ve tediyeler (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ait fondan resen kar lan r. Tahsilat sonunda sarfiyatla ilgili tahsilat da fona gelir kaydedilir. Madde 25- Aç lacak krediler dolay yla borçlularla Banka aras nda yap lacak sözle me formülü (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ile Banka aras nda ve muhasebe kay tlar na ait aç lacak hesaplar ise Bankaca tayin ve tespit olunur. (De ik:02/09/ ) Lehlerine kredi aç lan kimseler borçlar na kar k sözle medeki esas ve artlar dairesinde gayrimenkullerini birinci derecede olmak üzere ve borçlar n yüzde 20 fazlas yla (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. lehine ipotek ettirecekler ve sözle mede tespit olunan taksitlerini faiz masraflar yla birlikte zaman nda Bankaya tediye etmekle mükelleftirler. Taksitlerini zaman nda tediye etmeyenlerin veya Bankaca gösterilen sureti tasfiyelere riayet etmeyenlerin hesaplar muaccel k narak umumi hükümler gere ince i lem yap r. Rehin aç zuhurunda aciz vesikas n istihsalini müteakip bakiye fon alaca terkin edilir ve keyfiyet bir yaz ile (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na bildirilir. Madde 26-13, 37. Maddeleri gere ince yap lacak tahsislerde kat sahiplerinden vecibelerini yerine getirmeyerek hakk kaybedenler olursa onlar n yerine hak kazanan taliplerden s ras na göre ayni artlar kabul edenler al r. Ayni yard m Madde 27- Kendilerine arsa veya nüve konut tahsis edilenlere, gecekondusunu onar p slah edeceklere, talepleri halinde, imkan nispetinde ayni yard m yap r. Ayni yard m; yap elemanlar, yap malzemesi ve bunlara ili kin montaj ve i çilikler ile di er her çe it yard mlard r. Birle mi Milletlerin veya d ülkelerin ayni yard mlar da kabul edilerek, ilgililere da lmas için gerekli bilcümle i lemler de yap labilir. (De ik:02/09/ ) D yard mlar n ne ekilde ve hangi esaslara göre da laca Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca tayin edilir. Madde 28- (De ik:02/09/ ) Yard m olarak tahsis olunacak ayni yard m bedelleri (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl emrinde (De ik ibare:rg- 12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. de te kil edilen fon hesab ndan ödenerek yap r. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl bu hizmetleri kendisi görebilece i gibi aralar nda tanzim edecekleri bir protokolle herhangi bir kamu kurulu unu ve i tigal konusuna girmesi art yla kamu iktisadi te ebbüslerini ve döner sermayelerini görevlendirebilir. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ve görevli kurulu lar ayni yard n cinsini, miktar ve eklini ilan ederek duyururlar. Ayni yard m ihtiyaçlar n tespiti Madde 29- Ayni yard m talepleri 28. Madde gere ince görev alm kurulu a yaz olarak yap r. (De ik:02/09/ ) Alakal kurulu ; talep sahipleri aras nda konut yapacak olanlar n taleplerini konut projelerine göre ve konutunu slah veya onaracaklar n taleplerini de slah veya onar lacak konutu mahallinde görerek yapacaklar ke if ve tetkikat sonunda ihtiyaçlar tespit ederler. Tanzim edecekleri listeleri onaylamak üzere üç kopya halinde Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na gönderirler. (De ik:02/09/ ) (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl uygun gördü ü listeleri onaylayarak bir nüshas ilgili kurulu a iade eder ve bir nüshas da avans tediyesi yap lmak üzere (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ye gönderir. Banka da, müracaat nda (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ait hesaptan gerekli avans tediye eder.

9 Madde 30- (De ik:02/09/ ) Alakal kurulu, onaylanan listelerdeki malzeme bedellerini (De ik ibare:rg-12/11/ )t.c. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. deki (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl fonundan avans olarak ald ktan ve liste muhteviyat malzemeleri sat n al p depolad ktan sonra veya icab nda depo etmeden do rudan do ruya ihtiyaç sahiplerine a daki usullerle intikal ettirilebilir. a) Alakal kurulu, e er i tigal konusuna giriyorsa ve varsa yap lacak i in i çilik ve montaj ücretlerini de ilave ederek her talep sahibine verilecek malzemenin cins, miktar ve bedelini gösterir listeleri bankaya bildirir. Banka, bu miktarlar üzerinden bankadan kredi almam talep sahipleri ile aras nda yapacaklar sözle meye göre gerekli borçland rma i lemini tamamlayarak, bankadan kredi alm olanlar da banka hesap numaralar ile birlikte liste muhtevas malzemenin da lmas ve i in görülmesi hususunda alakal kurulu a gerekli talimat verir. Alakal kurulu i in hitam nda malzemenin verildi ine veya i in bitirilmi oldu una dair talep sahiplerinden alacaklar imzal belgeleri bankaya ibraz ederek evvelce alm oldu u avans kapat r. b) (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onaylanm ihtiyaç listelerindeki malzeme bedelleri ile buna ait i çilik ve montaj ücretlerinin ihtiyaç sahiplerine intikalinin ekli ve artlar hususunda alakal kurulu ile ihtiyaç sahipleri aras nda sözle meler tanzim edilebilir. Kurulu taraf ndan bu maksatla al nan avans, borç taksitleri ve faizleri sözle medeki esaslar dahilinde borçlulardan tahsil edildikçe bankaya yat larak kapat r. Banka alakal kurulu un yat raca paralar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na ait fon hesab na alacak ve sözle me esaslar na göre aç lan krediyi de ilgililerin hesaplar na borç kaydetmek suretiyle aç lan avans hesab tasfiye eder. Elektrik, su, pis su, kanalizasyon, kalorifer gibi i lere ve yap larda kullan lan yap elemanlar n montaj da dahil olmak üzere yap lacak ayni yard mlarda i çilik ve montaj ücretleri bak ndan da ayn esaslar uygulan r. Madde 31- Görev alm kurulu lar, ayni yard m alm olanlar n ald klar malzemeleri yerinde kullan p kullanmad klar denetlemekle ve kullanmayanlar hakk nda da umumi hükümlere göre i lem yapmakla mükelleftirler. Teknik yard mlar Madde 32- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ; eleman bak ndan yetersiz belediyelere talepleri halinde gecekondu slah ve önleme bölgelerinin haritalar, imar planlar, yap lacak amme tesislerinin ve konutlar n projelerinin yap lmas ve ayr ca bu bölgelerdeki halka yap lmas gereken her türlü teknik yard kar ks z yapar. Madde 33- Islah ve önleme bölgelerinde konutlar yeniden yapacak, onaracak ve düzeltecek kimselere a da belirtilen teknik yard mlar belediyeler taraf ndan kar ks z olarak yap r. Bu yard mlar: a) Sahiplerine imza mukabili verilecek olan in aat tatbikat projeleri ve detay resimleri, b) lgililere verilecek teknik bilgi ve yap lacak kontrol hizmetidir. "Evini yapana yard m" metodu ile yard m Madde 34- Gecekondu slah ve önleme bölgelerinde hak sahibi vatanda lardan "Kendi Evini Yapana Yard m" metodu ile konutunu yapmak isteyenlere (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl veya belediyeler, yard m yapabilir. Madde 35- "Kendi Evini Yapana Yard m" metodu gere ince konutunu yapmak isteyenler Gecekondu Kanununun 25. Maddesindeki artlara haiz olduklar takdirde (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n tanzim edece i bir sözle meyi imzalayarak bir dilekçe ile müracaat ederler. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ve belediyelerce yap lan konutlar n kullan Madde 36- (De ik:rg-12/08/ ) Gecekondu Kanununun 31. Maddesi gere ince (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ve belediyeler taraf ndan yapt lan ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ncabelediyelere devir olunan mülk konutlar, kiral k konutlar, misafir konutlar a da gösterilen maksatlar d nda kullan lamaz. a) Mülk Konutlar : 1- Gecekondu bölgelerinin tasfiyesi ve slah sebebiyle aç kta kalacaklara, 2- Arsa tahsisi için bu Yönetmelikte öngörülen artlar haiz olup da, kendisine arsa tahsis edilmeyen konutsuz vatanda lara, 3- Konutu olmayan ah slara, 4- Kamu Kurum ve Kurulu lar na, Tahsis olunur veya sat r. b) Kiral k Konutlar:

10 1- Öncelikle kirac olarak oturduklar konutlar slah ve tasfiye sebebiyle y lanlardan kendisine arsa tahsis edilmeyenlere, 2- Tasfiye ve slah sebebiyle konutunu yapmadan gecekondusunun y lmas gereken ve kendisine arsa tahsis edilmi olan kimselere, konutunu yap ncaya kadar bir süre tespit edilmek suretiyle, 3- Gecekondu slah bölgelerinde kirac olarak oturanlara talepleri halinde, 4- Arsa tahsisi talebinde bulunmayanlara talepleri halinde, 5- Kiral k konut talep edenlere, tahsis olunur. c) Misafir Konutlar : Kiral k konut talep eden ve (b) f kras na göre kiral k konut tahsis edilecek vatanda lar n ailelerinin ayn ehirde bulunmamas veya aile reisi olmamas halinde kendilerine kira ve misafir konutundan yer tahsis olunur. Ayr ca (b) f kras gere ince hak sahibi olup da kendilerine kiral k konut tahsis edilmeyenlere kira ile misafir konutundan tahsis yap r. Tahsis ekilleri Madde 37- (De ik:02/09/ ) Mülk konutlar n 36. Maddesinin (a) f kras nda say lan kimselere verilebilmesi için bu kimselerin, bu Yönetmeli in 5. Maddesinde belirtilen artlara uygun olmalar ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca belirlenen süre içerisinde tahsis edilecek konut bedelinin yüzde 25 ini (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A..deki hesaba yat rmalar gereklidir. Bu kimseler belediyelerin uhdesinde bulunan konutlar için belediyelere, (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n elinde bulunan konutlar için ise (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na bu Yönetmeli in 11. Maddesinde bahsedilen beyanname ile müracaat ederler. Kamu Kurum ve Kurulu lar na talebi üzerine, (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl veya belediyelerle mutabakat sa land ktan sonra bedeli en çok 2 y l zarf nda ödenmek kayd yla ve son taksit ödendikten sonra konutlar teslim edilir. Ancak, son taksit ödeninceye kadar konutlar ilgili kurum ve kurulu personeline bu yönetmeli e göre belediye veya Bay nd rl k ve skan(de ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca kiralan r. Kamu Kurum ve Kurulu lar nca son taksitin ödenmesini müteakiben; a) (De ik:02/09/ ) lgili kurum ve kurulu a tahsis edilmek veya tapu ile devredilmek üzere Maliye (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na devredilir. b) (De ik:02/09/ ) Belediye mülkiyetinde bulunan konutlardan verilmesi halinde belediye encümen karar al p (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl onay ndan geçirildikten sonra tapu ile devri için Tapu Sicil Müdürlü üne gerekli i lem yap lmak üzere bildirilir. Madde 38- Tahsis edilecek konutlar bir apartman n daireleri halinde ise, "Kat Mülkiyeti Kanunu" hükümlerine uyulur. Bu dairelerin kat mülkiyetine çevrilmesi suretiyle ba ms z bölümlerin tefriki ve ayr ca yönetim plan tanzimi gibi maliklerinin beraberce ve ittifakla yapmalar laz m gelen bütün i lemler önceden belediyelerce tamamlan r ve sonra tahsise tabi tutulurlar. Madde 39- (De ik:rg-17/05/ ) Konut tahsisindeki öncelik s ras için bu Yönetmeli in 9. Maddesindeki arsa tahsisi için kabul edilen esaslara ve Yönetmeli in 7. maddesindeki puanlama sistemine göre lem yap r. Madde 40- (De ik:12/08/ ) Bina veya konutlar a daki ekilde tespit olunacak emsal bedel üzerinden tahsis olunur veya sat r. Emsal Bedel Bu yönetmeli in 8. Maddesine göre (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanl arsa emsal bedeli ile bina veya konutlar n tahsis veya sat y ndaki resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bedelden az olmamak kayd yla valilikçe komisyon marifetiyle belirlenip (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanacak emsal bedelinin toplam ndan olu ur. Bina veya konutlar belediyeye ait ise valilikçe bedel belirlemesine ba lamadan önce belediyenin bu bedelin tayinine ili kin hesaplar ve görü ü al r. Binan n bitti i tarih ile tahsis veya sat tarihi aras nda bir y ldan fazla süre geçmesi halinde, her y l için resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bina veya konut bedelinin %2 nispeti y pranma pay olarak dü ülerek bulunan bedel emsal bedelin tayininde göz önünde tutulur. (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, valilikçe belirlenecek emsal bedeli aynen, art rarak veya azaltarak onaylayabilir. Madde 41- (De ik:rg-12/08/ ) (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onaylanan bedeller ile konutlar n kimlere tahsis edildi ini gösterir listeler (De ik

11 ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca veya belediyece(de ik ibare:rg- 12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ne gönderilir. lgililerin müracaat üzerine Banka, sözle melerini tanzim edip, ve tahsis olunan ta nmaz mallar, borcun miktar n yüzde 20 fazlas üzerinde, Banka lehine birinci derece ve s rada olmak üzere ipotek almak suretiyle gerekli borçland rma i lemlerini yapar. Borçlanma, valilikçe belirlenerek (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onaylanacak vade ve y ll k yüzde 5 faizle yap r. Taksitler ayl k olarak tahsil olunur ve ait oldu u (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl veya belediye fon hesab na alacak kaydedilir. Bu çe it borçland rmaya ait sözle me formülü Bankaca haz rlanarak (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onayland ktan sonra Yürürlü e konur. Takibat ve tahsilatla ilgili olarak yap lacak giderler ve di er hususlarda 22 ve 24. Maddeler uygulan r. Kiral k konutlar n tahsis artlar Madde 42- Kiral k konut tahsis edilecek kimselerin, bu Yönetmeli in 36. Maddesinin (b) f kras nda gösterilen öncelik s ras na uyulmak art yla, a) Bu Yönetmeli in 5. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olmas, b) Aile reisi olmas, c) Konut kredisi veren müesseselerden birinden kredi almam veya kredi alma hakk temin etmemi olmas laz md r. Madde 43- Kiral k konut talebinde bulunacak kimseler, konutun ait oldu u belediyelere veya (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na a da say lan belgelerle müracaat ederler. a) Belediyelerden al p dolduracaklar örnek beyanname, b) Gecekondularda kirac olarak oturanlar; 1- kametgah ilmühaberi, 2- Oturmakta oldu u gecekondunun y laca na ve kendisine arsa tahsis edilmedi ine dair ilgili belediyeden alaca belge. Kiral k konutlar n Da Madde 44- (De ik:17/05/ ) Kiral k konutlar n tahsisinde 36. Maddenin (b) f kras nda belirtilen öncelik esaslar uygulan r. Ancak talep say n konut say ndan fazla olmas halinde, da m Yönetmeli in 7. Maddesindeki puan hesab na göre yap r. Madde 45- Konutlar, kiraya veren kurulu taraf ndan yönetilir. Konut kiralar ayl k olarak pe inen al r. Her konut için ayr bir dosya tutulur. Kiraya ili kin karar, mukavelename ve sair belgeler bu dosya içinde saklan r. Konutlar n teslimi Madde 46- Konutlar, kiraya veren te ekkül taraf ndan düzenlenecek ve iki nüsha olarak haz rlanacak tutanakla teslim edilir. Tutanaklardan bir nüshas kirac ya verilir. Di er nüshas dosyas nda saklan r. Konutu bo altanlar, ayn usulle kiralayan te ekküle teslim ile mükelleftir. Madde 47- (De ik:09/08/ ) Kiral k konutlarda oturma süresi en çok 5 y ld r. Bu süreyi dolduran kirac lar, konutlar bo altmak zorundad r. Onar m, kira tahsili, vergi ve resimler gibi hususlarda, oturma süresinin en çok 5 y l oldu u ve bu sürenin sonunda konutlar n bo alt lmak zorunda bulunuldu u genel hükümlere uygun olarak haz rlanacak kira sözle melerinde aç k olarak belirtilir. Konut Kiralar Madde 48- Konut Kiralar a) Bina maliyetinin yüzde 2 si nispetinde amortisman, b) Tamir, bak m ve i letme masraflar, c) Vergi ve sigortalar, d) Genel masraflar Göz önünde bulundurulmak suretiyle, Yönetmeli in 91. Maddesi gere ince te ekkül eden komisyonlar taraf ndan tespit olunarak ita amirinin tespiti ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n onay ile kesinle ir. (De ik ibare:rg-12/11/ )toplu Konut daresi Ba kanl, ekonomik ve sosyal artlar göz önüne alarak kiralar artt rma a ve indirmeye yetkilidir. Kiralar n tahsili Madde 49- Kiralar kiraya veren kurulu taraf ndan tahsil edilir ve Gecekondu Kanununun 12 ve 14. Maddeleri gere ince kurulan fonlardan ait olan na yat r. Konutlardan ç kar lma sebepleri

12 Madde 50- (De ik:rg-09/08/ ) Yönetmeli in 42. Maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olmad belli olanlarla, bu nitelikleri kira süresi dolmadan yitirdi i tespit edilenler ve konutlarda kirac olarak 5 ll k oturma süresini dolduranlar konutlardan ç kar r. Aile reisinin ölümü veya herhangi bir sebeple bu vasf kaybetmesi halinde, Medeni Kanunun ilgili hükümlerine göre i lem yap r. 775 say Yasaya göre kiral k konutlarda halen oturmakta olanlar n oturma süresinin tespitinde de konuta ilk giri tarihi esas al r. Madde Madde gere ince oturmakta oldu u konutu bo altmas gerekenler, kiraya veren kurulu taraf ndan yap lacak tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde konutunu 46. Maddede belirtilen usule göre bo altmak mecburiyetindedirler. Madde 52- Kendilerine konut tahsis edilmeden bu konutlar i gal edenler hakk nda 5917 say Kanun hükümleri uygulan r. Misafir konutlar n tahsis artlar Madde Maddenin (c) f kras nda kullanma ekli belli edilen misafir konutlar, slah ve tasfiye bölgelerinde gecekondusu olup da yönetmeli in 9. Maddesinin (a) f kras na göre kendisine arsa tahsis edilenlerden muhtelif sebeplerle konutunu yapmadan gecekondusu y lmas gerekenlere geçici olarak kiraya verilmek suretiyle tahsis edilir. Madde 54- Bu Yönetmeli in 53. Maddesinde durumlar belirtilen kimseler misafir konut tahsis eden kurulu lara, a daki belgelerle müracaat ederler. a) Dilekçe, b) Konutunu yapmadan gecekondusunun y lmas gerekti ine dair belediyelerden al nacak belge, c) Kendisine arsa tahsis edildi ini bildiren bir belge, Madde 55- Talep miktar, misafir konut miktar ndan fazla ise öncelikler, slah bölgesinin önemine göre belediyelerce tespit edilir. Kendisine misafir konutu tahsis edilmeyenlerin gecekondular y lamaz. Madde 56- Misafir konutu tahsis edilecek kimselerin oturma süresi, konutunu yapmas için Gecekondu Kanununda belirtilen süreler göz önünde tutularak belediyelerce tespit olunarak yönetmeli in 54. Maddesinin (c) kras nda belirtilen arsa tahsisine dair verilecek belgeye yaz r. Yap lacak kira mukavelesinin süresi, bu belgedeki süre olarak tayin edilir. Bu sürenin sonunda konutunu yap p yapmad na bak lmaks n konut, kiral k konutlar hakk nda tatbik edilen usullerle bo alt r. NC BÖLÜM mar ile ilgili esaslar Genel esaslar MADDE 57 (De ik:rg-12/11/ ) Bu bölümdeki hükümler Gecekondu Kanununun kapsam na giren tasfiye, slah, dönü üm ve önleme bölgelerinde uygulan r. Madde 58- (De ik birinci f kra:rg-12/11/ ) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda ilgili belediyesi için yürürlükte olan mar Yönetmeli i, 2/11/1985 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Planl Alanlar Tip mar Yönetmeli i, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 say Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan ve 19/12/2007 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk nda Yönetmelik, 9/10/2008 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Binalarda Is Yal m Yönetmeli i, 6/2/2007 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Deprem Bölgelerinde Yap lacak Binalar Hakk nda Yönetmelik, 14/7/2007 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk ndaki Yönetmelik, 1/7/1993 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Otopark Yönetmeli i hükümleri uygulan r. Ancak, özürlülerin ya am kolayla rmak amac yla özürlülerle ilgili Türk Standartlar Enstitüsü Standard na uyulmas zorunludur. MADDE 59 (De ik:rg-12/11/ ) Gecekondu Kanunu nun 19 uncu maddesi uyar nca haz rlanacak olan imar ve slah planlar ile parselasyon planlar a daki esaslara uygun olarak düzenlenir. a- mar planlar n tanzimi 1- ehrin üst ölçekli plan varsa seçilecek bölgelerin ana yollara ba lanmas genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesisler (sinema, han, v.s.) için ayr lacak yerlerle genel hizmetler (yol, park, meydan v.s.) için ayr lacak yerler bu üst ölçekli plan na intibak ettirilerek tanzim edilir. 2- ehrin üst ölçekli plan yoksa yukar daki i lemler imar plan n tanzim ve tasdikinden sonra yürütülür. mar planlar n tanzimi Ba kanl n d nda yapt yorsa 1 ve 2 numaral bentlerdeki i lemler birer gerekçeli raporla beraber haz rlanarak Ba kanl n onay na sunulur. mar planlar n Toplu Konut daresi

13 Ba kanl onay ndan sonra 1/1000 veya gerekti inde daha büyük ölçekli parselasyon planlar haz rlan r ve bunlarda Ba kanl n onay na sunulur. Toplu Konut daresi Ba kanl, lüzum gördü ü hallerde imar ve parselasyon planlar kendisi yapmaya veya yapt rmaya yetkilidir. b- Islah planlar n tanzimi Islah planlar 69 uncu maddede de belirtildi i gibi üst ölçekli plan na, imar plan ile imar planlar na uyulmaks n, hali haz r duruma uyan ve imar planlar ndan önce yap lan geçici mahiyetteki planlar oldu undan, bunlar n tanzimi s ras nda bölgeye sadece amme hizmetlerinin götürülmesini sa lamak amac ile lüzumlu görülecek hususlar dikkate al r. Islah planlar ndan parselasyon planlar tanzim edilmez. Islah planlar Ba kanl n d nda yap yorsa bu planlar, planlar n yap ld artlar belirten birer gerekçeli raporla birlikte Ba kanl n onay na sunulur. Toplu Konut daresi Ba kanl uygun gördü ü takdirde bunlar onaylar. Toplu Konut daresi Ba kanl nca lüzum görüldü ü takdirde veya gecekondu bölgelerinde amme hizmetlerinin acilen yap lmas icap eden hallerde, halihaz r durum yeni bir slah projesi yap lmas icap ettirmeyecek ekilde ise, halihaz r kadastro haritalar veya yakla k ölçekli krokilerde slah plan olarak kullan labilir. Bu planlar n haz rlanmas nda teknik artnamelere uyulmayabilir. Zaruri hallerde amme tesis projeleri Toplu Konut daresi Ba kanl nca onaylanmadan belediyelerin veya ilgili kurulu lar n sorumluluklar alt nda bölgelere amme hizmetleri götürülebilir. c- Tapu tatbikat na ili kin parselasyon planlar n tanzimi 1- Parselasyon planlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünce kabul edilebilecek hassasiyette tanzim edilir. 2- Parselasyon planlar n tapu idarelerine verili inden önce bütün imar ada kö eleriyle karakteristik noktalar beton tesislerle ve parsel kö eleri de uygun tesislerle arazide belirtilir. 3- Tapu idarelerine verilecek parselasyon planlar ebat de tirmesi minimum olan (alüminyum, astralon ve benzeri) paftalar üzerine tersim edilir. 4- Tapuya tescil için, 1 adet parselasyon plan ile bu haritaya ait nirengi ve poligon koordinat de erleri ve kanavalar, röper krokileri, ölçü krokileri, da m ve yüzölçümü hesaplar ile cetvellerinden birer kopya tapu idarelerine verilir. Gecekondu Kanunu nun uygulanaca sahalar n imar ve slah planlar ile parselasyon planlar belediyesince veya Toplu Konut daresi Ba kanl nca nas l yapt rsa yapt ls n bunlar n belediye organlar nca tetkik ve karara ba lanmas na lüzum yoktur. Ancak Toplu Konut daresi Ba kanl nca onaylanan imar ve slah planlar ile parselasyon planlar bir ay müddetle uygulamay yapacak belediyece ilan edilerek halka duyurulur. mar ve Islah Planlar ile Parselasyon Planlar n yap nda 2/11/1985 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Plan Yap na Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve mar Kanununun 18 inci Maddesi Uyar nca Yap lacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile lgili Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümlerine uyulur. Madde 60- Gecekondu Kanunu tatbikat dolay yla haz rlanacak haritalar " ehir ve kasaba haritalar n yap lmas na ait teknik artname" esaslar na göre düzenlenir. Baz hususi hallerde hususi artlarla haritalar yapt labilir. Madde 61- (De ik:rg-02/09/ ) Bu Yönetmelikte yaz hükümler önleme ve slah bölgeleri için haz rlanm ve Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanm imar planlar nda aksine bir aç klama bulunmad takdirde uygulan r. Ancak imar planlar nda, parselasyon durumlar ve bina kitleleri bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmedi i takdirde sadece ayr k ve biti ik bina yap laca, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizam n kabul olunaca, binalar n tertip eklini ve yüz alacaklar cepheyi tespit maksad yla ematik olarak gösterildi inden bunlar planlar n kay tlar ndan say lmazlar. Madde 62- (Mülga:RG-02/09/ ) Madde 63- Bu Yönetmeli in (Afet bölgelerinde yap lacak yap lar hakk nda yönetmelik) hükümlerine ayk hükümleri uygulanmaz. Madde 64- Resmi ve umumi binalardan yaln z ayr k nizamda olanlar bu Yönetmeli in bina derinlik ve yükseklikleri hakk ndaki kay tlar na tabi de ildir. Madde 65- (De ik:rg-05/03/ ) (1) (De ik birinci f kra:rg-12/11/ ) Bu Yönetmelik hükümleri gere ince yap lacak konutlar n in aat alan 150 metrekareyi geçemez. (2) Birinci f krada belirlenen in aat alan na, bir ailenin oturmas na mahsus müstakil bir evin veya bir apartman dairesinin içinde kalan bütün odalar, holler, antre, mutfak, banyo, hela, lavabo, kiler, depo, baca ve iç geçitler ile bunlar bölen veya çevreleyen iç ve d duvarlar n kat plânlar ndaki alanlar n tamam, mü terek

14 duvarlar n alanlar n ise yar dâhildir. Bu Yönetmelikteki asgarî ölçüler içinde kalmak kayd yla balkon, umumî merdiven ve konutla ili kili sair mü temilât bu in aat alan na dâhil de ildir. MADDE 66 (De ik:rg-12/11/ ) Yukar daki madde gere ince tespit edilen konut in aat sahas içersindeki mahallerin, ebat ve ölçüleri, bu Yönetmeli in 58 inci maddesi nazara al narak düzenlenecektir. Madde 67- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yap lacak konutlar n nüve k sm ve ölçüleri konut projesi üzerinde gösterilir. Madde 68- (Mülga:RG-02/09/ ) Tarifler Madde 69- Bu Yönetmelikte sözü geçen ve aç klanmas faydal görülen baz tabirler a da tarif olunmu tur. a- Mevzii geli me plan : Naz m imar plan olmayan ehir ve kasabalarda tespit edilen slah ve önleme bölgelerini ehrin genel düzenineba yan pland r. b- Uygulama imar plan : (De ik:rg-02/09/ ) 775 say Gecekondu Kanunu kapsam nda kalan alanlarda, onayl halihaz r haritalar üzerine varsa kadastral durumu i lenmi olan, varsa naz m imar plan esaslar na göre çizilen ve çe itli bölgelerin yap adalar, bunlar n yo unluk ve düzenini, yollar, uygulama için gerekli imar uygulama programlar na esas olacak uygulama etaplar ve di er bilgileri ayr nt lar yla gösteren 1/1000 ölçekte düzenlenen, raporu ile bir bütün olan pland r. c- Islah planlar : (De ik:rg-02/09/ ) 7116 say (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl kurulu Kanununun 10. Maddesinin (c) f kras nda belirtilen slaha muhtaç mesken topluluklar nda çevrenin fiziki artlar yükseltmek maksad yla ve 775 numaral Gecekondu Kanununun 19. Maddesi uyar nca naz m imar planlar ile mevzii geli me planlar na uyulmaks n geçici mahiyette yap lan planlard r. d- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Önleme bölgesi, slah bölgesi, dönü üm bölgesi: fadeleriyle imar planlar nda Gecekondu Kanununa istinaden bu maksatla ayr ld klar aç kça belirtilmi olan bölgeler kastedilmektedir. e- Nüve konut: Konutun bir ailenin asgari artlarla bar nmas temin eden bir ya ama ve yatma bölümü ile i gruplar ndan meydana gelen k sm r. f- Misafir konut: Ya ama ve i gruplar mü terek olan, kullan art ve ekillerine göre yatak grubu da mü terek veya müstakil olarak tertiplenebilen ve muvakkat ikamete tahsis edilen veya muvakkat olarak yap lm olan kiral k konutlard r. g- Azami bina sahas : Parsel içersinde bina yap lmas mümkün olan sahad r. h- Bina sahas : I kl k ve ç kmalar hariç olmak üzere, binan n arsa zemininde i gal etti i sahad r. i- Son kat: Çat veya çat katlar alt nda bulunan normal katlar n en üstte olan r. j- Bina derinli i: Bina arsa cephesi ile ön cephesi aras ndaki en uzak dik mesafedir. k- Saçak seviyesi: Binalar n son kat tavan dö emesi üst kotudur. l- Bina yüksekli i: Binan n kot ald noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. Yüzde 33 meyilli çat gabarisi dahilinde kalan; çat lar, yüksekli i 1 metreyi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depolar gibi elemanlar bina yüksekli ine dahil de ildir. m- Zemin kat: Binan n kot ald seviyenin üstündeki ilk katt r. n- Resmi bina: Devlet te kilat nizam nda yer alan ve Devletin yapmakla vazifeli oldu u hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müesseselerce sermayesinin yar ndan fazlas na i tirak olunan te ekküllere ait olup bir kamu hizmeti için kullan lan binad r. o- Umumi bina: Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullan lan binalar, ibadet yerleri, e itim, sa k ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalard r. Arsa ve yap larla ilgili hususlar Madde 70- Parsel boyutlar : a) Parsel geni likleri: Biti ik nizamda en az 6.00 m.dir. Ayr k ve blok ba parsellerde yan kom u mesafeleri bu geni li e ilave edilir. b) Yan kom u mesafeler: 1) 5 kata kadar 5 kat dahil asgari 3 metre. 2) 10 kata kadar 10 kat dahil asgari 4 metre. 3) 10 kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir. c) Arka kom u mesafeler 1) 5 kata kadar 5 kat dahil asgari 3 metre. 2) 10 kata kadar 10 kat dahil asgari 4 metre. 3) 10 kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir.

15 d) Ön bahçe mesafeleri 1) 10 kata kadar (10 kat dahil) asgari 5 metredir. 2) 10 kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir. Madde 71- (Mülga:RG-02/09/ ) Madde 72- Üzerinde gecekondu bulunan slah bölgelerinin parsellenmesinde mecburiyet halinde parsel geni likleri 5 m.ye ve parsel alanlar 60 m 2 ye kadar indirilebilir. Parsel içerisinde kalmayan gecekondular tasfiyeye tabi gecekondu say rlar. Bunlar n tayininde gecekondunun evsaf göz önünde bulundurulur. Madde 73- Islah bölgelerinde parsel içersindeki müstakil kalan tasfiye edilmeyecek gecekondular tamir ve slah edilebilirler. Ancak ilave in aat veya y p yeniden yapmak halinde bo parseller için tatbik edilen hükümler uygulan r. mar ve slah planlar yap lmam bölgelerdeki gecekondulara ilave in aat yapmamak art yla zaruri hallerde tehlike giderici tedbirler al nmas na izin verilebilir. Ayr ca bu bölgelerdeki özel mülkiyetteki arazi ve arsalar üzerine konut yapmak isteyenlere, belediyece muvakkat in aat ruhsat verilebilir ve bu husus tapu kay tlar n beyanlar hanesinde belirtilir. Madde 74- Program uygulanmas na al nmam tasfiyeye tabi gecekondularda ilave in aat yap lamaz. Ancak, zaruri hallerde arsa tahsisi yap ncaya kadar tehlike giderici tedbir al nmas na izin verilebilir. Madde 75- (Mülga:RG-02/09/ ) Madde 76- Seylap bölgesinde bulunmas, s hhi veya jeolojik mahzurlar olmas veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden, imar planlar na ve yetkili mercilerce haz rlanm veya onanm raporlara göre yap yap lmas yasak edilen sahalar ifraz edilemez. Bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf tesislerden ba ka in aat yap lamaz. Madde 77- Ayr k yap nizam na tabi olan yerlerde, belediye mahzurlu bulunmad takdirde, yönetmelik hükümlerine dayan larak tayin edilen azami bina sahas a mamak ve asgari bahçe mesafelerini muhafaza etmek art yla yap yerinin tespiti serbesttir. Binalara kot verilmesi Madde 78- (Mülga:RG-12/11/ ) Madde 79- (Mülga:RG-12/11/ ) Madde 80- (Mülga:RG-12/11/ ) Yap Cinsleri (Kagir in aat d nda) Madde 81- (Mülga:RG-12/11/ ) Projelerin çizimi ile ilgili kurallar Madde 82- (Mülga:RG-12/11/ ) Projelerin haz rlanmas nda gerekli görülen hususlar Madde 83- (Mülga:RG-12/11/ ) Projelerin haz rlanmas nda faydal görülen hususlar Madde 84- (De ik:rg-02/09/ ) Yerle me ünitelerinin, kendi s rlar içinde yerle me yo unlu u 400 ki i/hektardan daha dü ük olmayacak ekilde düzenlenmesi esast r. mar planlar, 16/1/1985 tarihli ve say Resmi Gazetede yay mlanan mar Plan Yap lmas ve De ikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun teknik ve sosyal altyap alanlar ayr larak düzenlenir. Madde 85- (Mülga:RG-02/09/ ) Tasfiye bölgelerinin tespiti Madde 86- Gecekondu Kanununun 16. Maddesi gere ince tespiti gereken slah ve tasfiye bölgelerinin tespitinde a daki esaslar göz önünde tutulacakt r. 1- Afete maruz sahalar, 2- Gayri s hhi ve iskana müsait olmayan sahalar, 3- Tarihi ve turistik sahalar, 4- Amme hizmetlerinin götürülmesine imkan olmayan veya çok gayri iktisadi olan sahalar, 5- Normal ehircilik prensipleri içerisinde tahsisi mümkün olmayan sahalar, 6- Gecekondu slah bölgesi olarak ayr lmas arsa k ymeti bak ndan gayri iktisadi olan sahalar, Belediyeler taraf ndan yap lacak slah ve tasfiye bölgelerinin (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ncaonaylanmas için mahallen yap lacak tetkikler (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl taraf ndan te kil edilecek en az üç ki ilik komisyonlar eliyle yap r. Tasfiyeye tabi tutulacak gecekondular Madde 87- Gecekondu bölgelerinde tasfiyeye tabi tutulacak gecekondular : 1- Yukar da zikredilen tasfiye bölgelerindeki gecekondular, 2- Plan ve mevzuat icaplar na göre tamir veya de tirilmesi mümkün olmayan gecekondular, 3- Gecekondu Kanunu ve bu Kanuna ait Yönetmeli e uydurulamayan gecekondular,

16 4- Islah bölgelerinde imar ve slah plan tatbikat dolay yla kald lmas icap eden gecekondulard r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fonlardan yap lacak harcamalarla ilgili esaslar Madde 88- Gecekondu Kanununun 4, 5, 13, 15 ve 31. Maddelerinde belirtilmi olan : Tespit, harita veya hava foto raflar, al ve de erlendirilmesi, her türlü planlama ve projelendirme hizmetleri, ba ka imkanlarla kar lanamayan malzeme ve benzeri giderlerin kar lanmas, Binal veya binas z arazi ve arsa sat n al nmas, kamula lmas, toplu veya ayr halk konutu, nüve konut, geçici veya daimi misafir konutu yap lmas, bunlar n düzeltilmesi veya onar lmas, Gecekondu slah ve önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzeri gibi kamu hizmet ve tesislerinin yap lmas, Bu i lerle ilgili personele ili kin ödemeler, vas ta al, i letilmesi, tamiri, bak, kiralanmas na ili kin harcamalar ve yönetim giderleri v.s giderler a daki hükümler dairesinde fonlardan (Ek ibare:rg- 12/11/ ) veya Toplu Konut daresi Ba kanl hesaplar ndan kar lan r. Harcama ekil ve yetkileri Madde 89- (De ik:rg-09/10/ ) Bir sat n alma ve ihaleyi gerektirmeyen harcamalar birinci imza yetkisine haiz Bakan veya yetki verece i (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan Yard mc ile fon sayman n mü terek imzalar havi ödeme emirleri, belediyelerde ise belediye reisi ve gecekondu i leri ile ilgili büronun veya yetkili k lacaklar kimselerin imzalar havi ödeme emirleri ile yap r. Ancak belediyeler personel ve vas ta al ile ili kin harcamalarda (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n onay al r. Madde 90- (De ik:rg-02/09/ ) Bir sat n alma, ihale, imal ve devir gibi i lemleri gerektiren harcamalar, birinci ve ikinci derece imza yetkisini haiz makamlar n (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A..ne para tahsisini öngören ödeme emirlerindeki mebla larla mukayyet olarak ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca onanm program ve projeler uyar nca Maddelerde belirtilen usullere uygun olarak yap r. Komisyonlar - in aat amirlikleri Madde 91- Bu Yönetmeli in 90. Maddesinde belirtilmi i ler için komisyonlar kurulur. Bu komisyonlar : a) (De ik:rg-02/09/ ) Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca(de ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan Yard mc veya yetkili k laca kimsenin ba kanl nda (Mülga ibare:rg-12/11/ ) 5 ki iden az olmamak kayd yla yeteri kadar teknik ve idari elemandan kurulur. b) (De ik:rg-02/09/ ) Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n il, ilçe ve belediyelerde kendi ad na yapaca i leri yürütmek üzere, lüzum gördü ü illerde valinin veya onun vazifelendirece i ahs n ba kanl nda Bay nd rl k ve skan Müdürlü ünden imar müdürü veya memuru, bir teknik, bir idari eleman ile en büyük mal memuru veya yetkili k laca bir elemandan müte ekkil bir komisyon kurulur. c) Belediyelerin kendi emrindeki fonlardan yapaca i ler için komisyon görevini daimi encümenler yaparlar. Komisyonlar noksan üye ile toplanamazlar. Kararlar ekseriyetle al r. Muhalif kalanlar karar n alt na muhalefet sebeplerini yazmak zorundad r. As l üyelerin bulunmad zamanlarda (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nda (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan n, ilde valinin, belediyelerde belediye ba kan n uygun görece i yedek üyeler as l üyelerin yerine görev al rlar. Komisyonlar piyasa tetkiklerini, teklif edilen malzeme ve di er eylerin kalitelerini ve durumlar konu ile ilgili en az üç ki ilik teknik veya o i ten anlayan bir heyete yapt rabilirler. Bu heyetin ba kan tetkiklerin sonuçlar bir raporla komisyon ba kan na bildirir. Madde 92-a) (De ik:rg-02/09/ ) Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca gerekli görülen hallerde in a, tesis, tamir gibi i ler için in aat amirlikleri kurulur. aat amirlikleri bir in aat amiri ve gere i kadar teknik ve idari elemandan meydana gelir. b) (De ik:rg-02/09/ ) Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n lüzum gördü ü yerlerde Bay nd rl k ve skan Müdürlü ünün veya in aat amirinin yetki verece i kimsenin ba kanl nda bir teknik eleman ve muhasebe memurundan müte ekkil emanet in aat komisyonlar kurulur. Komisyonlar, in aat amirlikleri görev ve yetkileri

17 Madde 93- a) 91. maddenin (a) ve (b) f kralar na göre kurulmu olan komisyonlar 90. maddedeki lerin yap, usul, miktar ve tutar gösterir(de ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan olurlar uyar nca 96 ve müteakip maddeler esaslar na göre i lem yaparak (De ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl Makam n karar na sunmak üzere neticeye ba larlar. b) (De ik:rg-02/09/ ) 91. Maddenin (c) f kras na göre, belediye daimi encümenleri 90. Maddede gösterilen i leri, Kanunun 13. Maddesi gere ince Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n izni al nmak suretiyle 96. ve müteakip maddeler esaslar na göre i lem yaparak sonuca ba larlar. Encümenlerce ihale edilen in a, tesis, tamir gibi i ler belediye fen i leri müdürlü ünce yürütülür. Madde 94- (De ik:rg-02/09/ ) Bir il dahilinde 91. Maddenin (a) ve (b) f kralar na göre kurulan komisyonlar n ihale etti i in a, tesis, tamir gibi i leri yürütmek ve kabule haz r hale getirmek görevi o ilde, varsa Bay nd rl k ve skan Müdürlüklerine aittir. Ancak Bay nd rl k ve skan(de ik ibare:rg- 12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca gerekli görülen i lerle, Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü olmayan illerde bu görevi 92. Maddeye göre kurulan in aat amirlikleri yaparlar. Bay nd rl k ve iskan Müdürlerinin ve in aat amirlerinin sarf yetkileri Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan n olur emirleriyle tayin edilir. Müteahhitlere ait hakkedi ler d ndaki ödemelerden Bay nd rl k ve skan müdürleri veya in aat amirleri te kilatlar ndaki muhasiple mü tereken mesuldürler. aat amirli i emrine gönderilen paralar mahalli en yak n (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. de in aat amirli i ad na aç lacak bir hesaba yat r. aat amirli ince sarf gereken paralar in aat amiri ve muhasibin mü terek imzalar ile çekilir. Madde 95- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre hale ve sat n alma esaslar Madde 96- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Kapal zarf usulü Madde 97- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Teklif isteme usulü Madde 98- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Aç k eksiltme ve aç k art rma usulü Madde 99- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Pazarl k usulü Madde 100- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Emanet usulü Madde 101- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Mutemet eliyle yap lan sat n alma ve ödemeler Madde 102- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Di er usuller Madde 103- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Madde 104- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre artla ma ve sözle me esaslar Madde 105- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Muhammen bedeli, ke if bedeli Madde 106- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre lan Madde 107- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Teminat Madde 108- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Lay k had, ihale, onay, tercih Madde 109- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre hale ile sonuçlanmayan i lerden sonraki i lemler Madde 110- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre hale onand ktan sonraki i lemler Madde 111- Fonlar ihale Yönetmeli ine göre Gayrimenkul sat n al nmas ve kamula lmas Madde 112- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl, Kanunun 31. Belediyeler, Kanunun 5. Maddesindeki gayrimenkul sat n al nmas a daki ekilde yaparlar : a- (De ik:rg-02/09/ ) (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ; (Mülga ibare:rg-12/11/ ) ilgililerden kurulacak en az üç ki ilik takdir k ymet

18 komisyonunca veya di er ilgili komisyonlara yapt lacak tespitlerden sonra Yönetmeli in 91. Maddesi (a) ve (b) f kralar gere ince kurulmu olan komisyonlarca, b- Belediyeler; kendi takdir k ymet komisyonlar nca yap lacak tespitlerden sonra Yönetmeli in 91. Maddesi (c) f kras gere ince kurulu komisyonca, pazarl k suretiyle sat n al rlar. (De ik:rg-02/09/ ) Kanunun 5.ve 31. Maddelerindeki kamula rma ise 2942 say Kamula rma Kanununa göre yap r. Ödeme, avans ve krediler Madde 113- (De ik:rg-02/09/ ) a- Komisyonlar emrine verilecek ödenekler, ubesi bulunan yerlerde (De ik ibare:rg-12/11/ ) T.C. Ziraat Bankas A.. ve/veya Türkiye Halk Bankas A.. ye, olmad takdirde bu Bankan n en yak n mahaldeki ubesinde açt lan hesaplara yat r. b- Komisyonlar emrine gönderilen paralardan yap lacak her çe it ödemeler, düzenlenecek tahakkuk evrak na dayanarak bu komisyonlar n ba kan ve bir üyesinin imzalar, havi ödeme mektuplar veya çeklerle hak sahibine veya mutemede Banka taraf ndan bizzat ödenir veya havale olunur. Tahakkuk evrak ; hizmetin yerine getirilmesinde sitüasyonlara, onayl bordrolara, senetlere, ke if raporlar na, mal ve bir k ymet al nda ise faturalara, tesellüm ilmühaberlerine, tapu senetlerine dayan larak düzenlenir. Madde 114- artla ma ve sözle melerde belirtilmi olmak art yla, yüklenicilere, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar n verece i teminat mektubu kar nda ihale bedelinin yüzde 50 sini geçmemek üzere avans verilebilir. Ancak artnamelerde avans n mahiyeti ve uyulmas laz m gelen hususlar belirtilir. Madde 115- (De ik:rg-02/09/ ) Yönetmeli in 96. Maddedeki usullerle yap lan in aat lerinde Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca haz rlanan "in aat, kontrollü ü esaslar " uygulan r. Hesap i leri Madde 116- (De ik:rg-02/09/ ) Fonlardan ödenen paralar n hesab için (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nda ilgili servis, ta rada Bay nd rl k ve skan Müdürleri, kontrol amirlikleri ve belediyeler a daki ekilde i lem yaparlar : a- Merkezden gönderilecek paralar n kayd na mahsus örne i (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ncatespit edilen defterleri tutma a, b- Yap lacak giderleri günü gününe gider k sm na kaydetme e, c- Tahakkuk ve hakedi evrak düzenleme e, d- Yap lacak ödemelerde kanunen kesilmesi gereken vergi ve resimleri tahakkuk ettirme e, e- lgili komisyonlarca, ita amirinin müsaadeleriyle sat n al nan demirba e yay özel defterlerine kaydettirme e, f- Her ay sonu itibariyle, bir ay içinde yap lan giderlere ait olan ve i bu Yönetmeli in ilgili maddelerine göre düzenlenmi olmas gereken belgeleri ve hesap cetvellerini düzenleme e, g- Bütün haberle me ve muamelat i lerini yürütme e mecburdurlar. Bunlar n d nda kay t ve muhasebe usullerine ait hususlar (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl ncahaz rlanacak bir muhasebe talimat nda esaslara ba lanacakt r. Mahsup i leri Madde 117- a- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n lüzum gördü ü yerlerde kurulan komisyonlarca yap lan harcamalara ili kin tahakkuk evrak her ay sonu (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl na gönderilir. (De ikibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n ilgili servislerince incelenip uygunluk sa land ktan sonra (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan n tasvibi ile mahsubu yap r. Mahalline bildirilir. b- (De ik:rg-02/09/ ) (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl nca belediye fonuna aktar lan paralar n belediyece yap lan harcamalar na ili kin mahsup i lemi, onayl sarf listelerine istinaden (Mülga ibare:rg-12/11/ ) ilgili servislerince yap r ve (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan n tasvibine sunulur. c- (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl fonundan vilayetler emrine gönderilen paralar n mahsup i lemleri de (b) f kras gibi yap r. Hesap kesimi ve bilanço Madde 118- (De ik:rg-02/09/ ) Fonlar n hesap dönemi mali y ld r. Mali y l sonu itibariyle düzenlenecek bilanço, y l içinde sa lanan gelirlerle yap lan harcamalar gösteren cetvellerle birlikte, en geç üç ay içinde (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl emrindeki fon için Bay nd rl k ve skan (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kan n, belediyeler emrindeki fonlar için belediye ba kan n tasvibine arz olunur. Toplu Konut daresi Ba kanl Hesab

19 EK MADDE 1 (Ek:RG-12/11/ ) Bay nd rl k ve skan Bakanl emrinde kurulmu bulunan ve 23/5/2000 tarihli ve 4568 say Kanunla tasfiye edilen Fona yap lan at flar Toplu Konut daresi Ba kanl Hesab na yap lm say r. Madde 119- Bu Yönetmelik, Resmi Gazete ile yay takip eden günden itibaren yürürlü e girer. Madde 120- (De ik:rg-02/09/ ) Gecekondu Kanununa ve Yönetmeli e ili kin bütün lemlere Bay nd rl k ve iskan Bakanl yetkilidir. Sayfa 1

20 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL N BAZI MADDELER NDE DE KL K YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMEL E GÖRE ARSA, KRED, K RALIK VE MÜLK KONUTLARIN DA ITIMINDA PUANLAMA S STEM GÖSTER R TABLO (De ik ibare:rg-12/11/ ) Toplu Konut daresi Ba kanl n tarih, 121/257 say oluru ile belirlenmi tir.) LE BÜYÜKLÜ Ü YILLIK NET GEL R ANA PUAN 1 2 Ki ilik Aile LE BÜYÜKLÜ Ü YILLIK NET GEL R ANA PUAN 3 Ki ilik Aile LE BÜYÜKLÜ Ü YILLIK NET GEL R ANA PUAN 4 Ki ilik Aile LE BÜYÜKLÜ Ü YILLIK NET GEL R ANA PUAN 5 Ki ilik Aile

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Madde 1 Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 1 Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 17.10.1966 Resmi Gazete Sayısı: 12428 GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gereğince

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Bursa - Gürsu Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Aşağıda tapu kaydı ve taban fiyatları belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti Devleti ne ait taşınmaz mallar,. tarihinde saat 10:00 da Merkezi İhale Komisyonu Toplantı

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; ehir ve kasabalar n imar plânlar da dâhil olmak üzere,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

BASIN AÇIKLAMASI. Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan; BASIN AÇIKLAMASI 15.01.2004 T. Đmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatı sahiplerinin belirlenmesinin ardından, ülke ekonomisi ve kamu maliyesi üzerindeki olası

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak,

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak, 20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) ESKİ YENİ MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı