ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI BAŞVURU KILAVUZU. Mart (Para ile satılmaz)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI BAŞVURU KILAVUZU. Mart 2012. (Para ile satılmaz)"

Transkript

1 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI BAŞVURU KILAVUZU Mart 2012 (Para ile satılmaz)

2 ISBN Basım Yeri Adres Tele Faks

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 2 I.1.Entegre Devre Topoğrafyasının Tanımı 2 I.2.Başvuruda Bulunabilecek Kişiler 2 I. 3. Koruma Kapsamındaki Entegre Devre Topoğrafyaları 2 I.4. Orijinal Entegre Devre Topoğrafyası 2 I.5. Koruma Süresi 3 I.6. Hak Sahipliği 3 I.7. Entegre Devre Topoğrafyası Belgesinin Sahibine Sağladıkları 3 II-BAŞVURUNUN HAZIRLANMASI 4 II 1.Başvuru Unsurları 4 II Başvuru dilekçesi 4 II Entegre Devre Topoğrafyası çizimleri 4 II Entegre Devre Topoğrafyası özeti 4 II Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge 4 II Vekâletname 5 II İmza Sirküleri 5 III-BAŞVURU VE SONRASINDAKİ İŞLEMLER 6 III. 1. Başvurunun Yapılacağı Yer 6 III.2. Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi 6 III.3. Başvuru Sonrası İşlemler 6 III.4. Başvurunun Yayın ve Tescil İşlemleri 6 III.5. Başvuru Sahiplerinin Enstitü Kararına Karşı İtiraz İşlemleri. 7 IV- BAŞVURU ÜZERİNDEKİ TASARRUF İŞLEMLERİ 8 IV.l. Adres, Unvan, Nev i Değiştirme ve Birleşme İşlemleri 8 IV.2. Devir 8 IV.3. İntikal 8 IV.4. Lisans 8 IV.5. Rehin 9 IV.6. Tescil Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi 9 V-EKLER 9 1- ÖRNEK BAŞVURU FORMU ÖRNEK ÖZET ÖRNEK RESİM ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI YÖNETMELİĞİ ÜCRETLER 20

4 GİRİŞ Bu Kılavuz, 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik temel alınarak Sınai Haklar içerisinde yer alan orijinal niteliğe sahip Entegre Devre Topoğrafyalarının tescil edilmesi amacıyla başvuruda bulunmak isteyen başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi edinilmesi için, söz konusu Kanun ve Yönetmeliğin tam metnine adresinden ulaşılabilir. Bu Kılavuzda yer alan bilgiler yeterli olmadığı takdirde, şahsen veya telefonla veya tele-faks yoluyla Enstitümüz Patent Dairesi Başkanlığından bilgi edinilmesi de mümkündür. Bu kılavuzda yer alan bilgiler sadece Türkiye de yapılabilecek Entegre Devre Topoğrafyaları tescil belgeleri başvuruları içindir. Yurtdışında veya uluslararası olarak yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içermemektedir. Verilen Entegre Devre Topoğrafyaları tescil belgeleri sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Bir Topoğrafya için başka ülkelerde de koruma isteniyorsa her ülkede o ülkenin ulusal mevzuatına uygun olarak ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekir. Türkiye de tarih ve 5147 sayı ile yürürlüğe giren Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ile 22 Nisan 2004 tarihinden itibaren orijinal niteliğe sahip Entegre Devre Topoğrafyaları tescil belgesi verilerek koruma kapsamına alınmıştır. Kanun veya yönetmelik niteliğinde olmayan bu kılavuzda çıkabilecek eksiklikler için herhangi bir sorumluluk yüklenilmeyecektir. Kılavuzun tüm Entegre Devre Topoğrafyaları tescil başvurusu yapacaklara yol gösterici olacağını umuyor ve sınai hakların gelişerek ticari faaliyetlerin artmasında bir etken olarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmasını diliyoruz. Bir Entegre Devre Görüntüsü 4 1

5 I.1. Entegre Devre Topoğrafyasının Tanımı I-GENEL BİLGİLER Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, Entegre Devre Topoğrafyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Entegre Devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir. Entegre Devre Topoğrafyası ile de; entegre Devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir. I.2. Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ve sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, İlgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen Entegre Devre Topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye de bu haktan yararlanabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Entegre Devre Topoğrafyalarını diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edileceğinin yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir. I.3. Koruma Kapsamında Entegre Devre Topoğrafyaları Orijinal niteliğe sahip Entegre Devre Topoğrafyaları, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; Entegre Devre Topoğrafyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya Topoğrafyanın kendisi dışında Topoğrafyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır. Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma altına alınmış bir Entegre Devre Topoğrafyası bulunduran entegre Devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir. I.4. Orijinal Entegre Devre Topoğrafyası Entegre Devre Topoğrafyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve tasarlama sırasında Entegre Devre üreticileri ve Entegre Devre Topoğrafyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılmaktadır. 2

6 Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir Entegre Devre Topoğrafyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa Entegre Devre Topoğrafyası korumasından yararlanmaktadır. I.5. Koruma Süresi Entegre Devre Topoğrafyasına sağlanan korumanın başlangıcı; Entegre Devre Topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir. Başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir. Entegre Devre Topoğrafyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa Entegre Devre Topoğrafyasını koruma hakkı talep edilememektedir. I.6. Hak Sahipliği Entegre Devre Topoğrafyasını koruma hakkı, tasarlayıcısına veya onun hukukî haleflerine aittir. Entegre Devre Topoğrafyasının birden çok kişi tarafından tasarlandığı durumlarda ise aralarında aksine bir sözleşme yoksa, koruma hakkı bu kişiler tarafından müştereken kullanılmaktadır. I.7.Entegre Devre Topoğrafyası Belgesinin Sahibine Sağladıkları Bir Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi, izni dışında yapılan aşağıdaki fiilleri önleme yetkisine sahiptir: a) Orijinal olma şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma altındaki Entegre Devre Topoğrafyasının bütününün veya bir kısmının, bir Entegre Devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması. b) Korunan bir Entegre Devre Topoğrafyasının, korunan Entegre Devre Topoğrafyasını içeren bir entegre Devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış Entegre Devre Topoğrafyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılması. 3

7 II- BAŞVURUNUN HAZIRLANMASI II.1. Başvuru Unsurları Başvuru dilekçesi Entegre Devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren Entegre Devre Topoğrafyasının kopya veya net çizimleri, Entegre Devre Topoğrafyası hakkında özet bilgi, Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge, Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname, Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri. II.1.1. Başvuru Dilekçesi Entegre Devre Topoğrafyasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, Ek: 1 deki örnekte gösterildiği gibi Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru Formunu doldurup, A4 kağıdına bilgisayar ile yazılmak suretiyle hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Dilekçeye ait form internet sitemizden indirilebilir. II.1.2. Entegre Devre Topoğrafyası çizimleri Çizimler; entegre Devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, Entegre Devre Topoğrafyasının kopya veya net çizimleridir. İbraz edilen kopya veya çizimler Entegre Devre Topoğrafyasının tanınmasına yeterli ise entegre Devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir. Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kaim olamaz. II.1.3. Entegre Devre Topoğrafyası özeti Özette, Topoğrafyanın veya Topoğrafyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, Entegre Devre Topoğrafyasının diğer Topoğrafyalardan veya Topoğrafyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir. Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir. Entegre Devre Topoğrafyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, Devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir. II.1.4. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge Ücret Tebliğinde belirtilen başvuru ücreti, Türk Patent Enstitüsü nün aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından birine ödenerek, ücretin ödendiğini gösterir belge aslının başvuru ile birlikte Enstitüye sunulması gerekmektedir. Ziraat Bankası Başkent Şubesi - TR IBAN nolu hesap Ziraat Bankası Necatibey Şubesi - TR IBAN nolu hesap Vakıfbank Ankara Ankara Şubesi - TR IBAN nolu hesap Halk Bankası Ankara Yıldız Şubesi - TR IBAN nolu hesap 4

8 II.1.5. Vekâletname Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu vekil vasıtası ile yapılıyor ise başvuru sahibinin başvuruyu ve sair tescil işlemlerini yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin vekaletnamenin de verilmesi gerekmektedir. Başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi taleplerinin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekaletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekâletname olması gerekir. Türkiye de ikametgâhı olmayanlar, kendilerini Sicile kayıtlı patent vekili vasıtasıyla temsil ettirmek zorundadırlar. Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili patent vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde yetkili patent vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye de ikâmetgâhı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler başvuru sahibi adına yürütülür. II.1.6. İmza Sirküleri Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri verilir. Başvuru dilekçesi ve diğer belgeler, imza sirkülerine göre yetkili olan kişi veya kişilerce imzalanır. Silikon ve Germanyum mikro kontaklar. 5

9 III.1. Başvurusu Yapılacağı Yer III-BAŞVURU VE SONRASINDAKİ İŞLEMLER Mevzuat hükümleri uyarınca, istenilen belgeler usulüne uygun olarak hazırlandıktan sonra, Hipodrom Caddesi No: Yenimahalle-Ankara adresindeki Türk Patent Enstitüsü Gelen Evrak Bölümüne elden teslim edilir veya posta ile gönderilir. Teslim tarihinden itibaren başvuru işleme alınmış sayılır. Başvuru evrakında gerçek dışı bilgiler verildiği saptandığında başvuru sahibi ve vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu nun 343. üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılmakta ve başvuru geçersiz sayılmaktadır. III.2. Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi a) Başvuru dilekçesi, b) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, c) Entegre Devre Topoğrafyasının kopyaları ya da çizimleri, başvuru sırasında verilmiş ise, başvuru Enstitüye verildiği tarih itibarıyla kesinleşir. Bu unsurlardaki eksiklik ne zaman tamamlanırsa başvuru tarihi bu eksikliklerin tamamlandığı tarih olarak değiştirilir. Eksiklikler, Enstitünün bildirim tarihinden itibaren iki aylık süre içersinde giderilmediği takdirde, başvuru yapılmamış sayılır. Başvuru tarihi, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakikadır. III.3. Başvuru Sonrası İşlemler Türk Patent Enstitüsüne yapılan bir Entegre Devre Topoğrafyası alındıktan sonra, öncelikle başvurunun kesinleşmesi için gerekli evraklara sahip olup, olmadığı kontrol edilir. Bu evraklar tamam ise, başvuru tarihi kesinleşir ve başvuru Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak şekli incelemeye tabi tutulur. Başvuruda şekli eksiklikler tespit edildiği takdirde, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde bu eksiklikleri gidermesi istenir. Tespit edilen eksiklikler süresi içinde giderildiği takdirde başvuru tarihi değiştirilmeden başvuru ile ilgili işlemlere devam edilir. Ancak, bu eksiklikler iki ay içinde giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır. Başvuru tarihinin kesinleşmesi ve varsa şekli eksikliklerin giderilmesi ile de Enstitü Entegre Devre Topoğrafyası başvurusunu Sicile kaydederek, başvurunun yayınını yapar. III.4. Başvurunun Yayın ve Tescil İşlemleri Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen Entegre Devre Topoğrafya başvurusu, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, Entegre Devre Topoğrafyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış Entegre Devre Topoğrafyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. 6

10 III.5. Başvuru Sahiplerinin Enstitü Kararına Karşı İtiraz İşlemleri Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde; a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe, b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ile birlikte başvurularının işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler. Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır. Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir. Yapılan itiraz Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir. Mikron mertebesinde Devre bağlantı noktaları. 7

11 IV- BAŞVURU ÜZERİNDEKİ TASARRUF İŞLEMLERİ Entegre Devre Topoğrafyası başvuru sahibi veya tescil edilen Entegre Devre Topoğrafyası sahibinin aşağıda belirtilen değişiklikleri Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir. IV.1. Adres, Unvan, Nev i Değiştirme Ve Birleşme İşlemleri Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev i değiştirme ve birleşme hallerini Enstitüye bildirmek zorundadır. Bu değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev inin değiştirildiğini veya birleşmeyi gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. IV.2. Devir Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına Devredilebilir. Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi, c) Tescil belgesi aslı, d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. IV.3. İntikal Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Mahkeme kararı, c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. IV.4. Lisans Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. 8

12 a) Talep dilekçesi, b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi, c) Tescil belgesi aslı, d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. IV.5. Rehin Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar rehine konu olabilir. Rehinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlannı içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi, c) Tescil belgesi aslı, d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. IV.6. Tescil Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Adres, unvan değişiklikleri, nev i değiştirme, birleşme, devir, intikal, tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibine veya vekiline gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur. Entegre Devre nin bağlantı noktalarından dikey bir kesit. V- EKLER 1- ÖRNEK BAŞVURU FORMU 2- ÖRNEK ÖZET 3- ÖRNEK RESİM 4- ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI YÖNETMELİĞİ 5- ÜCRETLER 9

13 EK-1 TPE-P-EN-1 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI TESCİL BAŞVURU FORMU I. Entegre Devre Topoğrafyası Başlığı: Başvuru Tarihi ve No.su: II. Başvuru Sahibi Bilgileri Kayıt Numarası ¹: *Adı Soyadı veya Unvanı T.C. Kimlik no veya Vergi no Uyruğu/Ülkesi Adresi Semt, ilçe, posta kodu Şehir / Ülke Telefon, fax, e-posta Referans no III. Vekil Bilgileri Sicil Numarası ²: *Adı Soyadı veya Unvanı Adresi Semt, ilçe, posta kodu Şehir / Ülke Telefon, fax, e-posta Referans no IV. İlk Ticari Kullanım Ticari Kullanım Gerçekleşmemiştir. İlk ticari kullanım././ tarihinde gerçekleşmiştir. (gün, ay, yıl) V. Tasarlayıcı(lar)ın Adı Soyadı Adresi VI. Entegre Devre Topoğrafyası hak sahipliğinin ne şekilde elde edildiğini belirtiniz. Hizmet İlişkisi Sözleşme Gereği Devir/İntikal Yoluyla Diğer (açıklayınız) A. Dilekçe Ek Listesi Entegre Devre Topoğrafyasının Kopya veya Net Çizimleri Özet Vekaletname Başvuru Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge İmza Sirküleri 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca, bu dilekçedeki bilgilere göre Entegre Devre Topoğrafyasının tescilini talep ederiz. İsim-İmza-Tarih * Gerçek kişi ise kimlik bilgileri, Tüzel kişi ise ticaret veya oda sicil kaydındaki bilgiler eksiksiz olarak girilecektir. 1 TPE tarafmdan verilen kayıt numarasıdır. Kayıt numarası yoksa bu alanı bos bırakınız. 2 TPE tarafmdan verilen sicil numarasıdır. Sicil numarası yoksa bu alanı boş bırakınız. 3 Başvuru Sahibi Tüzel kişi ise imza sirküleri verilmelidir. 10

14 EK-2 ÖZET KIZILÖTESİ FOTOALGILAYICI ODAK DÜZLEM MATRİSLERİ İÇİN 64x64 CMOS ENTEGRE OKUMA DEVRESİ Serimi Şekil-1 de görülen yonga, kızılötesi algılayıcı odak düzlem matrisleri (ODMler) için okuma Devresidir. Yonga üzerinde 64x64 boyutlarında ODM okuma Devresi AMS 0.8 um teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Üretilen çip, toplam 3.2mm x 4.0 mm boyularında olup, kenar uzunluğu 38 mikrometre olan piksellerden oluşmaktadır. Piksel içi önyükseltgeyici olarak Akım Kopyalamak Entegrasyon (AKE) tekniği kullanılmıştır. AKE Devresi, algılayıcı üzerindeki potansiyeli sabit tutabilmek için akım kopyalayıcılardan oluşan geri besleme yapısı kullanmaktadır. Foto-algılayıcı akımı piksel boyutunu düşürmek ve entegrasyon sığasını arttırmak için piksek dışına kopyalanmaktadır. Entegrasyon sığasının artması, yüksek yük depolama potansiyeli ve yüksek dinamik alan sağlamaktadır. AKE tekniği çok düşük giriş direnci, yüksek dinamik çalışma aralığı, çok yüksek çıkış direnci, ve sabit algılayıcı potansiyeli sağlamaktadır. Algılayıcı akımından karanlık akımı çıkarabilmek için ise bir karanlık akım çıkarıcı Devresi dizayn edilmiştir. Ayrıca okuma Devresi QWIP ODM ile beraber çalışması doğrulanmıştır. 11

15 EK-3 1/1 TARİH İMZA 12

16 4- ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI YÖNETMELİĞİ 30 Aralık tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Entegre Devre Topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusunun yeri, zamanı, başvuru evrakının düzenlenmesi, tescili ve diğer işlemlerde uyulacak usul ve esaslan kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü, Kanun: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunu, Entegre Devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü, Entegre Devre Topoğrafyası: Entegre Devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü, Sicil: Entegre Devre Topoğrafyaları Sicilini, Bülten: Sicile kaydedilen Entegre Devre Topoğrafyalarının yayımlandığı Resmi Patent Bültenini, Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Koruma Şartları ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Koruma Şartları Madde 5 Orijinal niteliğe sahip Entegre Devre Topoğrafyaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur. Korumadan Yararlanacak Kişiler Madde 6 Entegre Devre Topoğrafyası koruma hakkından, Kanunun öngördüğü şekilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan ve sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde 13

17 başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır. Birinci fıkra kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen Entegre Devre Topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye de bu haktan yararlanırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Entegre Devre Topoğrafyalarını, diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru Şartlan ve Başvurunun İncelenmesi Başvuru Mercii ve Tarihi Madde 7 Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için yapılacak tüm başvurular, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden başvuru dilekçesi ile birlikte Enstitüye yapılır. Başvuru tarihi, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakikadır. Başvuru Dilekçesi ve İhtiva Edeceği Bilgi ve Belgeler Madde 8 Entegre Devre Topoğrafyasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, bu Yönetmeliğe ekli Ek:l deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun, A4 kağıdına bilgisayar ile yazılmak suretiyle hazırladığı imzalı başvuru dilekçesini Enstitüye verir. Başvuru dilekçesi aşağıdaki bilgi ve ekli belgeleri ihtiva eder; a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresi, b) Entegre Devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, Entegre Devre Topoğrafyasının kopya veya net çizimleri, İbraz edilen kopya veya çizimler Entegre Devre Topoğrafyasının tanınmasına yeterli ise entegre Devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir. Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kalın olamaz. c)entegre Devre Topoğrafyasının kısa ve açıklayıcı tanımını içeren ve yazılı bir metin olan özet, Özette, Topoğrafyanın veya Topoğrafyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, Entegre Devre Topoğrafyasının diğer Topoğrafyalardan veya Topoğrafyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir. Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir. Entegre Devre Topoğrafyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, Devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir. d) Entegre Devre Topoğrafyasının ilk ticari kullanım tarihi veya böyle bir kullanımın gerçekleşmediğine dair beyan, e) Tebliğde belirtilen başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge, f) Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusu vekil vasıtası ile yapılıyor ise başvuru sahibinin başvuruyu ve sair tescil işlemlerini yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin vekaletname, Başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi taleplerinin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekaletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekâletname olması gerekir. Türkiye de ikametgâhı olmayanlar, kendilerim Sicile kayıtlı patent vekili vasıtasıyla temsil ettirmek zorundadırlar. 14

18 Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili patent vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde yetkili patent vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye de ikâmetgâhı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler başvuru sahibi adına yürütülür. g) İmza sirküleri, Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri verilir. Başvuru dilekçesi ve diğer belgeler, imza sirkülerine göre yetkili olan kişi veya kişilerce imzalanır. h) Tasarlayıcımn kimliği, Eğer başvuruda bulunan kişi tasarlayıcı değil veya tasarlayıcılar birden çok ise başvuruda bulunan kişinin tescil isteme hakkını, tasarlayıcı veya tasarlayıcılardan ne şekilde elde ettiğinin Ek: 1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun olarak beyan edilmesi gerekir. Başvurunun İncelenmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi Madde 9 Konusu ve kapsamı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlara uymayan bir Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusu Enstitü tarafından geri çevrilir. Her Entegre Devre Topoğrafyası için tescil başvurusu ayrı ayrı yapılır. Enstitü, başvurunun Kanunun 14 üncü ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusu, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi Madde 10 Bir Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusunun, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun bir şekilde yapılmaması halinde, Enstitü eksikliklerin giderilmesi için tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre verir. Ancak; başvuru sahibinin adı ve soyadını içeren Ek:l deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun dilekçe ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)bendinde belirtilen belgenin başvuru anında verilmiş olması halinde, başvuru bu bilgi ve belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Bu bilgi ve belgeler, başvuru anında verilmez ise bu eksikliklerin giderilmesi için Enstitü tarafından birinci fıkrada belirtilen süre verilir. Bu durumda tescil başvurusu, öngörülen eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır. İkinci fıkrada belirtilenler dışında kalan, ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre verilmesi gereken sair bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde de, eksiklikler birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmelidir. Ancak bu eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesine etki etmez. Verilen süre içinde eksikleri tamamlanmayan Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusu yapılmamış sayılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tescil, Yayımlama, İtiraz Tescil ve Yayımlama Madde 11 Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen Entegre Devre Topoğrafyası tescil başvurusu, Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, Entegre Devre Topoğrafyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış 15

19 Entegre Devre Topoğrafyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. Sicil kaydında yer alacak ve Bültende yayımlanacak unsurlar şunlardır; a) Başvuru numarası ve tarihi, b) Tescil numarası ve tarihi, c) Koruma başlangıç tarihi, d) Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve adresi, e) Tasarlayıcı veya tasarlayıcılarm adı, soyadı ve adresi, f) Özet, g) Varsa vekilin adı, soyadı ve adresi. İtiraz Madde 12 Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde; a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe, b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ile birlikte başvurularının işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler. Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır. Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir. İtirazın İncelenmesi Madde 13 Yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Adres, Unvan Değişiklikleri, Nev i Değiştirme, Birleşme Devir, İntikal, Rehin ve Lisans Adres, Unvan Değişiklikleri, Nev i Değiştirme ve Birleşme Madde 14 Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev i değiştirme ve birleşme hallerini Enstitüye bildirmek zorundadır. Birinci fıkrada belirtilen hallere ilişkin yapılacak değişiklik, Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı bulunan bütün tescillere uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen hallere ilişkin değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev inin değiştirildiğini veya birleşmeyi gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Devir Madde 15 Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına Devredilebilir. Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. 16

20 a) Talep dilekçesi, b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi, c) Tescil belgesi aslı, d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. İntikal Madde 16 Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Mahkeme kararı, c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Lisans Madde 17 Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi, c) Tescil belgesi aslı, d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Rehin Madde 18 Entegre Devre Topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar rehne konu olabilir. Rehnin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi, c) Tescil belgesi aslı, d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Tescil Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Madde 19 Adres, unvan değişiklikleri, nev i değiştirme, birleşme, devir, intikal, tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibine veya vekiline gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur. 17

21 ALTINCI BÖLÜM Ücret, Tescil Belgesi Sureti, Sicil Sureti Ücret Madde 20 Enstitü, Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen işlemler için ücret tahakkuk ettirir. Ücretler, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulamaya konulacak olan Tebliğde yayımlanır. Bu ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücretin ödenmemesi halinde talep yapılmamış sayılır. Tescil Belgesi Sureti Madde 21 Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibinin veya vekilinin talebi halinde tescil belgesi sureti verilir. Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Sicil Sureti Madde 22 Talep edilmesi halinde Entegre Devre Topoğrafyasının Sicil sureti verilir. Sicil sureti verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge. YEDİNCİ BÖLÜM Hakkın Sona Ermesi, Hükümsüzlüğün Etkisi, Zorunlu Lisans ve Kullanım Bedeli Hakkın Sona Ermesi Madde 23 On yıllık koruma süresinin dolması veya Entegre Devre Topoğrafyası koruma hakkı sahibinin bu hakkından vazgeçmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile Entegre Devre Topoğrafyası koruma hakkı sona erer. Bu durumda, sona erme sebebinin gerçekleştiği andan itibaren hakkın konusu kamu malı sayılır ve bu husus Bültende ilan edilir. Vazgeçme Madde 24 Entegre Devre Topoğrafyası koruma hakkı sahibi, başvuru veya tescilden doğan hakkından vazgeçebilir. Ancak, Sicile kayıt edilmiş rehin, lisans gibi haklar varsa, bu hak sahiplerinin izni olmadıkça, hak sahibi hakkından vazgeçemez. Ayrıca, Entegre Devre Topoğrafyası koruma hakkı üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise onun izni olmadıkça bu haktan vazgeçilemez. Vazgeçme isteğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi gerekir. Vazgeçmenin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Vazgeçme dilekçesi, b) Talep eden hak sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri, c) Talep eden hak sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, d) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vazgeçme yetkisini havi noter tasdikli vekaletname, e)tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge. Vazgeçme, Sicile kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. Hükümsüzlüğün Etkisi Madde 25 Hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 18

22 Kanunun 20 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller müstesna, hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş karar geçmişe etkili sonuçlar doğurur. Zorunlu Lisans ve Kullanım Bedeli Madde 26 Bir Entegre Devre Topoğrafyasını, hak sahibinin izni olmaksızın bir kamu kurumunun veya üçüncü bir kişinin kullanmasına, Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşullardan birinin mevcudiyeti halinde Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibinden sözleşmeye dayalı lisans talebinde bulunan bir kamu kurumu veya üçüncü kişi, makul ticari koşullar dahilinde ve makul bir süre içinde talebinin kabul edilmemesi durumunda, sözleşmeye dayalı lisans talebinde bulunulduğunu tevsik eden bilgi ve belgeler ile birlikte kullanım hakkı için Enstitüye yaptığı başvuruda, Tebliğde belirtilen zorunlu lisans talep ücreti ile zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı karşılamak üzere teminat ücretinin ödendiğini gösterir belgeleri de Enstitüye vermek zorundadır. Bakanlar Kurulu kararı ile zorunlu lisans verilerek kullanım hakkı tanınması halinde, Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibine ödenecek gerçek değere esas kullanım bedeli Enstitüce belirlenir. Kullanım bedeli Bakanlar Kurulunun verdiği yetkinin ekonomik değeri ve uygulandığı yerde rekabeti ortadan kaldırıcı uygulamaları telafi etme ihtiyacı göz önüne alınarak, tasarım ücreti, üretim maskesi ücreti ve toplu üretim parça bedeli gibi esaslar dikkate alınarak belirlenir. Kullanım bedelinin belirlenmesinde Enstitüce ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümlerinden görüş alınabilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük Madde 27 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 28 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 19

23 EK-5 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI İŞLEMLERİ ÜCRET LİSTESİ (2012) KODU HiZMET TÜRÜ ÜCRET (TL) 1,03,01 Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti 350,00 1,03,02 Enstitü Karalarına İtiraz İnceleme Ücreti 750,00 1,03,03 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 1.100,00 1,03,04 Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti 10,00 1,03,05 Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti 50,00 1,03,06 Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti 50,00 1,03,07 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 300,00 1,03,08 Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 250,00 1,03,09 Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 300,00 1,03,10 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 250,00 1,03,11 Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 300,00 1,03,12 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti 1.100,00 1,03,13 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 100,00 1,03,14 Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 100,00 1,03,15 Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti 100,00 * Ücretler Resmi Gazetenin 01 Ocak 2012 tarih ve sayısında yayınlanmıştır. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BANKA HESAP NUMARALARI Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi TR Ankara Başkent Şubesi TR Vakıflar Bankası Ankara Ankara Şubesi TR Halk Bankası Ankara Yıldız Şubesi TR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Entegre Devre Topoğrafyaları

Entegre Devre Topoğrafyaları Entegre Devre Topoğrafyaları Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir)

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir) PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Haziran 2009 (Ücretsizdir) ISSN 1301-2177 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ı UYARILAR ıı TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN SANAYİCİLERİMİZE ÖNERİLER ııı I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHCI HAKLARININ KORUNMASINA İLŞKİN KANUN. Kanun No: 5042 Kabul Tarihi: 08.01.2004

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHCI HAKLARININ KORUNMASINA İLŞKİN KANUN. Kanun No: 5042 Kabul Tarihi: 08.01.2004 YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHCI HAKLARININ KORUNMASINA İLŞKİN KANUN Kanun No: 5042 Kabul Tarihi: 08.01.2004 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1995 SALI

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1995 SALI T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Haziran 1995 SALI Sayı : 22326 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler Patent

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551)

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551) PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551) Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI

COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2. Madde 3. Tefsir Amaç ve Kapsam İKİNCİ KISIM Koruma, Korumanın

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı