TURĠZM TAġIMACILIĞI DERS NOTU:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURĠZM TAġIMACILIĞI DERS NOTU:"

Transkript

1 TURĠZM TAġIMACILIĞI DERS NOTU: DERSĠN AMACI: Turizm taģımacılığı yapacak araç sürücülerine taģıma sırasında yapması zorunlu oldukları kuralları öğretmek, araçlarında ve yanlarında bulundurulması gerekli evrak ve belgeleri öğretmek,eksikliklerden dolayı cezaya maruz kalmalarını önlemek. TURĠZM TAġIMACILIĞI Türkiye de Turizm faaliyetleri ve tur operasyonlarını düzenleme, turizm taşımacılığı yetkisi 1618 sayılı yasa ile seyahat acentelerine verilmiştir. Bu acenteler A, B, C olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Faaliyet alanları birbirlerinden farklı olup işlevleri açısından da farklı özelliklere sahiptirler. Turizm sektörünü kendi içinde konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, ulaştırma işletmeleri olarak üç ana bölümde incelenir. Ulaştırma işletmeleri sektörün önemli bir parçasıdır. Turistik ürünün özelliği yerinde tüketilmesidir. Diğer tüketim ürünlerinde ürün tüketicinin ayağına gider turistik üründe ise durum tam tersidir. Buradan anlaşılıyor ki ulaştırma işletmeleri ve araçları büyük taşıyor, Hiçbir taşıma şirketi ve ya araç bağımsız olarak turist taşıyamaz ve turizm faaliyetlerini organize edemez. Ancak taşıma şirketlerinin Tursab üyesi bir acenteyle taşımacılık sözleşmesi yaptığı takdirde ve ulaştırma bakanlığından gerekli yetki belgeleri alındıktan sonra turizm taşımacılığı yapabilirler. Turizm taşımacılığı ve turizmle ilgili tüm düzenlemeler Kültür ve Turizm Bakanlığının tasarrufundadır tarihinde çıkarılan 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile 2007 yılında çıkarılan seyahat acenteleri yönetmeliği. Seyahat acenteleri TANIM Seyahat acenteleri kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkânları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır. SEYAHAT ACENTALARININ KURULUġ VE ĠġLEYĠġĠ ĠZĠN: Seyahat acenteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının vereceği işletme belgesi ile kurulurlar. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. SEYAHAT ACENTELERĠNĠN HĠZMETLERĠ Seyahat acentelerinin hizmetleri Ģunlardır: A) Seyahat acenteliği faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuģ seyahat acentelerince yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karģılığında seyahat acenteliğine münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentesi olmayan kiģi ve kuruluģlar tarafından yapılması yasaktır. Seyahat acentelerine münhasır hizmetler Ģunlardır: 1) Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar, 2) Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar, 3) Seyahat acentelerinin ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentesi tarafından yetki verilmek suretiyle satar, 4) Transfer yapar, 5) Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar, 6) Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.

2 B) Seyahat acentelerinin yapabileceği diğer hizmetler Ģunlardır: 1) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilir, 2) Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir, 3) Seyahat acenteleri işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilir, 4) Ticarî amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir. Seyahat acenteleri aģağıdaki hususlara uymak zorundadır: a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; * Paket tur veya tur başına kırk beģ kiģiye kadar en az bir rehber bulundurmak; *Tek araç kapasitesi kırk beģ kiģiyi aģan araçlarda bir rehber bulundurmak; *Turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek. b) Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak. c) Sunulan tüm hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgiler ile paket tur programının hangi sigorta şirketi tarafından sigortalandığını gösteren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek. ç) Diğer seyahat acenteleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek. d) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az on gün önce Bakanlığa bildirmek. e) Müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acenteliği işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentesinin grubuna göre asgari beşbin Türk Lirası azami otuz bin Türk Lirası arasında Bakanlıkça belirlenecek teminatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halinde, otuz gün içerisinde tamamlamak. f) Tur programındaki yerlerde yönetmelikte belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtıcı materyallerin müşterilere sunulmasını, bu kuruluşların talebi halinde sağlamak. Bakanlıkça gerekli görülen hallerde bu maddenin (e) bendinde belirtilen teminatın alt ve üst limitleri, geçmiş yıllar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir. Seyahat acenteleri ve şubelerine, teminatlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tanıtımlarına, personel, işyeri, turist taşıma araçları, transfer elemanlarının nitelikleri ile (a) bendindeki hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. SEYAHAT ACENTELERĠ GRUPLARI (1) Seyahat acenteleri yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılır; a) A Grubu Seyahat Acentesi: Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini yapar. A1 Yetki belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara, A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, A2 Yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara, A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal otomobil ile Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

3 A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yere veya kullanım hakkına, A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari 2 araçlık park alanına veya kullanım hakkına, sahip olmaları gerekir. B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiģ özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya iģletme sermayesine sahip olmaları Ģarttır. b) B Grubu Seyahat Acentesi: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentelerinin düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar. A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: A1 yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekir. D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taģımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. c) C Grubu Seyahat Acentesi: Yalnız Türk vatandaģı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar. A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yolcu taģımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: A1 yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taģımacılığı yapacaklara verilir. A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekir. D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taģımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taģımacılığı yapacaklara verilir. D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. (2) Ayrıca, B ve C grubu seyahat acenteleri, kendilerine A grubu seyahat acentelerince verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentelerin ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar. (3) A grubu seyahat acentesinin, B veya C grubu seyahat acentesine gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentesince düzenlenmesi şeklinde olamaz.

4 Seyahat Acentelerinin BaĢvuru iģlemleri (1) Seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentesi unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (2) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentesi unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB yazılı olarak bildirilir. Yeni seyahat acentesi kuruluģu baģvuru belgeleri Seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB baģvurur. a) Başvuru dilekçesi, b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, c) Acente unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı, ç) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi, d) İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi, e) Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi, f) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, g) Seyahat acentesinin, 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge, nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi, BaĢvurunun iģlemden kaldırılması Bakanlık tarafından acente unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB müracaat edilmemesi veya TÜRSAB yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır. Seyahat acentesi iģyerinin nitelikleri (1) Seyahat acentesi iģyerinde aģağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir. a) Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olması, b) Seyahat acentesi olduğunu belirleyen ve acente unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentesi işyeri dışından görülebilir yerde olması, c) Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acenteliği faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması, ç) Telefon, faks, seyahat acentesi işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olması, d) Mevzuatta belirtilen seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olması.

5 Teminata ĠliĢkin Hususlar KuruluĢ teminatı (1) Seyahat acenteleri ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acenteliği işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentesinin grubuna göre 30 uncu maddede belirtilen miktarda teminatı, tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi hâlinde, otuz gün içinde tamamlamak zorundadır. (2) Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acente unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlığa verilir. (3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (4) Teminatlara ilişkin olarak, Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uygulanır. (5) Seyahat acentesinin başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun görülmediği durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir. Teminatın miktarı (1) Seyahat acentesi gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aģağıda belirtilmiģtir. a) A grubu seyahat acentesi için yedi bin Yeni Türk Lirası, b) B grubu seyahat acentesi için altı bin Yeni Türk Lirası, c) C grubu seyahat acentesi için beşbin Yeni Türk Lirası. (2) Her bir Ģube için birinci fıkrada belirtilen miktarların % 25 i alınır. (3) Bakanlıkça gerekli görülen hâllerde teminat miktarları, geçmiģ yıllar için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir. ĠĢletme belgesinin iptalinde veya geri alınmasında teminat (1) Seyahat acentesi işletme belgesinin, Bakanlık tarafından iptali veya ilgilinin başvurusu veya iflas gibi nedenlerle geri alınması hâlinde, işletme belgesinin iptal veya geri alınma tarihinden itibaren kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlıkça Kanunda belirtilen amaçlar için tutulur. Mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın sonunda iade edilir. Teminat karģısında alacaklıların durumu (1) Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamındaki acente borçlarından dolayı, acenteden alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin, alacağının acentenin kuruluş teminatından karşılanmasının ilgili icra dairesi tarafından istenilmesi hâlinde, Bakanlık bu tutarı, emrindeki teminattan öder ve durumu ilgili seyahat acentesine bildirir. (2) Kuruluş teminatı, yükümlülükler dışında başka bir alacak dolayısıyla temlik, terhin ve haciz edilemez.

6 KuruluĢ teminatının eksilmesinde, grup değiģtirilmesi hâlinde teminat (1) Grup değiģikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir. (2) Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acente tarafından tamamlanır. Transfer: Turistin; düzenlenen paket tur veya turun başlangıç noktasına kadar, herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslararası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havalimanı gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde, tesisten yerleşim yerine bir araçla bir tarifeye bağlı kalmaksızın seyahat acentası tarafından verilen ulaşım hizmetini, Transfer Araçlarında Bulundurulacak Belgeler Seyahat acentesinin transfer faaliyetinde aşağıdaki belgelerin transfer görevlisinde bulunması zorunludur: a)seyahat Acentesi işletme belgesinin noter ya da TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti b)transferi yapılan yolcu listesi c)türsab araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi d)araç, seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti e)transfer görevlisine ait TÜRSAB tarafından verilen seyahat acentesi personel kimlik kartı veya görevli olduğuna ilişkin seyahat acentesi yazısı. Turist TaĢıma Aracı Nitelikleri: Seyahat acentelerinin münhasıran kendi hizmetlerini yerine getirirken kullanacakları ulaştırma araçları, ulaştırma araçlarına ilişkin mevzuatta belirlenen şartların yanı sıra bu yönetmelikte yer alan şartları da taşımak zorundadır. Araçların yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olup olmadıkları, Bakanlığın bilgi ve izni dâhilinde TÜRSAB ya da TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşların kontrolü ile tespit edilir. TaĢıma Aracı Belgesi Turist taşıma aracı niteliklerini taşıyan araçlara TÜRSAB tarafından belge verilir. Karayolu Turist TaĢıma Araçları Seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki nitelikler aranır a)karayolu Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sahip olması zorunlu nitelikler b)havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması c)her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulunması d)ticari olarak kayıt ve tescilli olması e)en çok 8 yaģında olması f)ses tesisatı olması g)zorunlu mali mesuliyet ve koltuk sigortası yanı sıra her yıl belirlenecek tutarda yolcu ve seyahat acentesi personelinin kazalarda zarar görmelerine karşı ferdi kaza sigortası yaptırılmıģ olması h)temiz ve bakımlı döşenmiş olması i)yatar koltuklu olması k)ön sıralarda emniyet kemeri bulunması. Zorunlu sigorta Seyahat acenteleri, Türkiye de satılan paket turlarda: a) Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir. Seyahat acenteleri ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentaları ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlığa bildirilir. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir. b) Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye; 1- Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını,

7 2- Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler. Rent A Car Faaliyeti Seyahat acenteleri, Rent A Car olarak tanımlanan seyahat acenteliği faaliyetinde bulunmak için aşağıdaki niteliklerde en az on motorlu kara taşıma aracının mülkiyetlerinde veya işleten sıfatını taşıyacak şekilde bulundururlar. Turistlere kiralanacak araçlar aşağıdaki nitelikte olmak zorundadır a)karayolu Trafik mevzuatında belirtilen gerekli şartları taşımak, b)yerli araçlar için en çok üç, ithal araçlar için en çok beş yaşında olmak, c)teknik bakımı yapılmış olmak. YETKĠ BELGELERĠ ÜCRET TARĠFELERĠ Bin TL A1 YETKĠ BELGESĠ: A2 YETKĠ BELGESĠ: B2 YETKĠ BELGESĠ: D2 YETKĠ BELGESĠ:

8 ACENTELĠK SÖZLEġMESĠ (YOLCU) 1- TARAFLAR Firma Unvanı Belge Numarası Belge Türü Merkezi Adresi Yukarıda unvan, belge numarası, belge türü ve merkez adresi yazılı yetki belgesi sahipleri arasında Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden bu acentelik sözleşmesi imzalanmıştır. 2- KAPSAM.. Taşımacı firması,. Firmasını Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acente olarak Tayin etmiştir. 3- ACENTEYE VERĠLEN YETKĠ VE GÖREVLER.. taşımacı firmasına ait yolcu biletlerinin satış işlemleri ile diğer acentelik hizmetleri, acente olarak tayin edilen... Firması tarafından yapılacaktır. 4-SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar; Bakanlığa ve üçüncü şahıslara karşı Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. 5- MALĠ KONULAR..taşımacı.. acente firmasına; acentelik hizmetleri karşılığında.. şeklinde hizmet bedeli öder. firması, 6- SÖZLEġMENĠN GEÇERLĠ OLDUĞU YER Bu sözleşme ilindeki/ilçesindeki/beldesindeki.. Adresinde/adreslerinde geçerlidir. 7-ÖZEL HÜKÜMLER.. 8-SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE FESHĠ Bu sözleşme, acente olacak tarafın acentelik hizmeti vermeye başladığı tarihten itibaren başlar ve taşımacının yetki belgesi süresinin sonuna kadar devam eder. Bu süre hiçbir şekilde taşımacının yetki belgesi süresinin bitiş tarihini geçemez. Taraflardan biri noter kanalı ile fesihnamenin bir nüshasını Ulaştırma Bakanlığı na bir nüshasını da diğer tarafa göndermek kaydıyla acentelik sözleşmesini fesh etmedikçe bu sözleşmenin geçerliliği aynı süre kadar uzar. Tarafların; tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır. Sözleşmenin süresinin bitiminden önce taraflardan birinin usulüne uygun bir fesih ihbarnamesi ile bu sözleşme fesh edilebilir TAġIMACI (Kaşe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası) ACENTE (Kaşe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası)

9 ORTAK TAġIMA SÖZLEġMESĠ 1- TARAFLAR Firma Unvanı Belge Numarası Belge Türü Merkezi Adresi Yukarıda unvan, belge numarası, belge türü ve merkez adresi yazılı yetki belgesi sahipleri arasında Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin 56. maddesine istinaden bu ortak taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. 2- KAPSAM Bu sözleşme./. tarihleri arasında den/dan.ye/ya yapılacak olan....taşıma işini kapsar. 3- TARAFLARIN YAPACAĞI ĠġLER..yapacaktır. 4- SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK Bu sözleşme kapsamında yapılacak ortak taşımada, yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. 5- SÖZLEġMENĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ Bu sözleşme. tarihinden...tarihine kadar geçerlidir. Bu sözleşmeye konu olan ortak taşımanın sona ermesi halinde bu sözleşme kendiliğinden sona erer. 6- ÖZEL HÜKÜMLER.. TEMSĠL VE ĠLZAMA YETKĠLĠ KĠġĠ/KĠġĠLERĠN ADI SOYADI UNVAN KAŞESİ İMZASI TARİH Not: 1) Yapılacak ortak taşıma sözleşmesinin bir nüshası taşıma işlemi başlamadan Bakanlığa gönderilecektir

10 TAġIT SÖZLEġMESĠ 1-TARAFLAR adresinde mukim..yetki belgesi sahibi firması ile. adresinde mukim taşıt sahibi...arasında Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden bu sözleşme imzalanmıştır. 2-TAġITLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Plakası : Cinsi : Markası : Modeli : Tipi : Rengi : Şase No : Motor No : İstiap Haddi : Tescil Tarihi : Tescil Sıra No: Çekici + yarı römork, kamyon + römork, otobüs + römork için tek sözleşme yapılabilir. 3-TAġITIN KULLANIMI Sözleşme yapılan taşıt, karayolu alt yapısı ve trafik bakımından bir sakıncası olmamak, yasaklama ve kısıtlaması bulunmamak şartıyla yurtiçinde/uluslararasında yetki belgesi sahibinin unvanı altında taşıma yapmak için kullanılacaktır. 4-SÖZLEġME BEDELĠ Bu sözleşmenin bedeli... Türk Lirasıdır. 5-SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. 6-ÖDEME ġeklġ.. 7- ÖZEL HÜKÜMLER.. 8- SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE FESHĠ Bu sözleşmenin süresi, taraflarca imzalandığı tarihten başlar ve taşımacının yetki belgesinin bitim tarihine kadar devam eder. Taraflardan biri noter kanalı ile fesihnamenin bir nüshasını Ulaştırma Bakanlığı na bir nüshasını da diğer tarafa göndermek kaydıyla acentelik sözleşmesini fesh etmedikçe bu sözleşmenin geçerliliği aynı süre kadar uzar. Tarafların; tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır. Taraflardan birinin usulüne uygun bir fesih ihbarnamesi ile bu sözleşme bitim tarihinden önce fesh edilebilir. Taşıt sahibi bu sözleşmeyi fesh ederek kayıtlı olduğu taşımacının taşıt belgesinden taşıtını sildirmedikçe başka bir taşımacı ile sözleşme imzalayamaz YETKĠ BELGESĠ SAHĠBĠ TAġIT SAHĠBĠ

11 (KaĢe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası) (KaĢe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası) Not: Taraflar anlaģtıkları diğer hususları meri mevzuat çerçevesinde özel hükümler baģlığı altında belirtirler.

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 5075 SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1618 Kabul Tarihi : 14/9/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972 Sayı : 14320 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ MEVZUAT SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ MEVZUAT SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU(1) Kanun Numarası : 1618 Kabul Tarihi : 14/9/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972 Sayı : 14320 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006 13 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26402 KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR

TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR Uyarı : Bu sayfa içeriği internet kaynaklı makale alıntılarıdır.tüketiciyi bilgilendirme amacını güder.ilgili ( Referans gösterilen ) kaynaklar

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

26 / 12 /2014 Resmî Gazete Sayı : 29217 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

26 / 12 /2014 Resmî Gazete Sayı : 29217 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 / 12 /2014 Resmî Gazete Sayı : 29217 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÇADIR KENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇA KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28616 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, lisanslı

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı