Hazırlayan: Ahmet UZAK - İnsan Hakları Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan: Ahmet UZAK - İnsan Hakları Uzmanı"

Transkript

1 BAġBAKANLIK ĠNSAN HAKLARI BAġKANLIĞI MART 2012 AVRUPA KONSEYİ GENELİ VE TÜRKİYE YE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NE YAPILAN BAŞVURU VE MAHKEME KARARLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER VE ANALİZİ Hazırlayan: Ahmet UZAK - İnsan Hakları Uzmanı Bu belgedeki tüm şekiller Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi nin İnternet sayfasında yer alan yıllık raporlarından, istatistik raporlarından ve diğer belgelerden üretilerek elde edilmiştir. 1

2 AVRUPA KONSEYĠ GENELĠ VE TÜRKĠYE YE ĠLĠġKĠN AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ NE YAPILAN BAġVURU VE MAHKEME KARARLARINA ĠLĠġKĠN ĠSTATĠSTĠKLER VE ANALĠZĠ Ahmet UZAK / Ġnsan Hakları Uzmanı BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı 27 Mart

3 SUNUġ Türkiye, hem 2011 yılında (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapılan başvurular ve hem de halen yargısal süreçteki toplam başvurular açısından Rusya dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye aleyhine yapılan başvurular nüfusa oranladığında Türkiye 2011 yılı hariç son yıllarda Avrupa Konseyi (AK) genelindeki Sözleşmeye taraf ülkelere karşı yapılan ihlal başvuru ortalamasına yakın hatta çoğu zaman daha iyi durumdadır yılında ise Avrupa Konseyi (AK) genelinde kişi başına düşen başvuru sayısı 79 iken bu sayı Türkiye için 118 dir. Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayılarında son iki yılda özellikle 2011 yılında ciddi artışlar gerçekleşmiştir. Son iki yıldaki artışlar 2009 yılındaki başvuru sayısının yaklaşık iki katıdır. Son iki yıldaki artışların sebebinin bu alandaki bilinç artışı olduğu düşünülse bile gerçek sebeplerinin ortaya konulabilmesi için başvuru konuları itibariyle daha detaylı araştırmaya ihtiyaç vardır. Başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışlar insan hakları alanında özellikle etkin işleyen kamu denetçiliği ulusal insan hakları kurumu gibi önleyici mekanizmaların kurulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anayasa Mahkemesi ne bireysel şikâyet yolu AİHM e yapılacak başvuru sayılarında muhtemelen önümüzdeki yıllarda azaltıcı etki yapacaktır yılları arasında, AİHM tarafından en az bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle verilen toplam ihlal kararları sayısında (dava sayısı itibariyle) Türkiye, 2404 aleyhe kararla Sözleşmeye taraf 47 ülke arasında 1. sıradadır. Türkiye ye ilişkin ihlal kararları Mahkemenin vermiş olduğu tüm ihlal kararlarının % 19 unu oluşturmaktadır. 3

4 Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında, 2010 (% 17) ve 2011(% 16) yıllarında oransal olarak görülen iyileşmelere rağmen Türkiye, 2011 yılında da aleyhe sonuçlanan dava sayısı itibariyle en çok ihlal kararı verilen devlet konumundadır. Bir davada birden fazla maddenin ihlal edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda ise, Sözleşme maddelerini en çok ihlal eden Devletler açısından Türkiye 2011 yılında Rusya dan sonra 2. sırada gelmektedir yılında Türkiye ye ilişkin verilen ihlal kararlarının genellikle 5 veya daha önceki yıllardaki başvurulara ilişkin ve doğal olarak da başvurulardan en az 3-4 yıl öncesine ilişkin vuku bulan olaylara ilişkin olduğunu vurgulamak gerekir yıllarında Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları arasında en çok ihlal edilen haklar sırasıyla, adil yargılanma hakkı (% 33 (yargılamanın uzunluğu % 13)), mülkiyet hakkı (% 16) ve özgürlük ve güvenlik hakkıdır (% 14) yılında ise Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları arasında en çok ihlal edilen haklar sırasıyla, adil yargılanma hakkı (% 28 (yargılamanın uzunluğu % 18)), işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı (% 25) ve özgürlük ve güvenlik hakkıdır (% 13). Son yıllarda, özellikle 2011 yılında, Türkiye ye ilişkin verilen ihlal kararları arasında yaşama hakkına ve ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarda azalmalar görülmektedir. Bu önemli gelişmeye rağmen Türkiye halen bu konuda hakkında en fazla ihlal kararı verilen devletler arasında yeralmaktadır yılında Türkiye ye ilişkin verilen ihlal kararları arasında işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağından dolayı verilen ihlaller % 25 le çok ciddi bir orana sahiptir yılında İşkence ve kötü muameleden dolayı Mahkemenin vermiş olduğu ihlal karalarının yaklaşık % 60 ı Rusya ve Türkiye hakkındadır. Son yıllarda, özellikle 2011 yılında, Türkiye ye 4

5 hakkında insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı ile bu hakka ilişkin yetersiz incelemelerden dolayı gerçekleşen mahkûmiyetlerde artışlar söz konusudur. Yetersiz inceleme, soruşturma olduğu gerekçesiyle işkence ve kötü muamele hakkına ilişkin olarak Mahkemenin vermiş olduğu toplam 89 ihlal kararından 37 isi sadece Türkiye hakkındadır. Kötü muamele ve yetersiz incelemelerden dolayı Türkiye aleyhine verilen kararların yüksekliği, Türkiye nin işkenceye sıfır tolerans politikasının daha etkin uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ilgili kamu görevlilerine eğitim başta olmak üzere önleyici mekanizmalara ve bu çerçevede tarafımızdan da 2011 de onaylanan BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Ek Protokol ünün (OPCAT) uygulanması büyük önem arz etmektedir. Adil yargılanma hakkına ilişkin olarak özellikle yargılamanın uzunluğundan dolayı, son yıllarda Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında ciddi artışlar vardır yılında Türkiye hakkında adil yargılanma hakkına ilişkin olarak verilen 83 ihlal kararının 53 ü yargılamanın uzunluğu hakkındadır. Yargılamanın uzunluğu gerekçesiyle verilen ihlal kararları dışında Türkiye aleyhine adil yargılanma hakkına ilişkin verilen kararlarda 2010 ve 2011 yılında gerçekleşen düşüşler bu konudaki kayda değer olumlu gelişmelerdir. Bu çalışmayı hazırlayan Araştırma Görevlisi Ahmet UZAK a ve çalışmayı inceleyerek katkıda bulunan Başbakanlık Uzmanı Fatih AYDIN a teşekkürü bir borç bilirim Mehmet ALTUNTAġ Ġnsan Hakları BaĢkanı (V.) 5

6 I. BAġVURULAR 6

7 ġekil 1: AĠHM e Yapılan Yıllara Göre BaĢvuru Sayıları BAġVURU SAYILARI Türkiye Avrupa Konseyi (Tüm Ülkeler) Avrupa Konseyi genelinde AĠHM ye yapılan baģvurularda yıllara göre giderek artan büyük bir artıģ söz konusudur. Örneğin 1999 yılında Mahkemeye yapılan başvuru sayısı 8408 iken 2011 yılında bu sayı yaklaşık 8 misli bir artışla olmuştur yılına kıyasla (61.307), 2011 yılındaki başvuru sayısı yaklaşık % 5 lik bir artış göstermiştir. Yıllara göre gittikçe artan başvuru hiç şüphesiz Mahkeme için daha fazla iş yükü demektir. AİHM giderek artan iş yüküyle baş edebilmekte oldukça zorlanmakta ve her yıl yargısal süreçte bekleyen dava sayısı artmaktadır. Gittikçe artan iş yüküyle baş edebilmek için AHİM son yıllarda kurumsal bazı reformlar yapmak zorunda kalmış ve halen etkinliğini arttırabilmek için yeni reformlara ihtiyaç duymaktadır. Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayıları incelendiğinde yıllar içerisinde AK genelindeki artışa benzer bir şekilde artışlar olduğu gözlemlenmektedir yılından 2011 yılına kadar başvuru sayılarında yaklaşık 13 misli bir artış söz konusudur. Türkiye aleyhine yapılan başvurular 2010 yılında bir önceki yıla göre 1 Bu belgedeki tüm şekiller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin web sayfasında Yer alan yıllık raporlarından, istatistik raporlarından ve diğer belgelerden üretilerek elde edilmiştir. 7

8 1347 artarak 5821 olmuştur. Bu ise yaklaşık % 30 luk bir artış demektir yılında ise Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısı 2010 a göre yaklaşık % 50 daha artarak ye yükselmiştir. Bununla birlikte, Türkiye aleyhine yapılan başvurulardaki artışlar yıllara göre incelendiğinde, AK genelindeki yapılan başvurulardaki artışın aksine sürekli doğrusal bir artışın olmadığı görülmektedir. Türkiye aleyhine yapılan başvurular bazı dönemlerde artış gösterirken bazı dönemlerde ise azalış göstermektedir. Örneğin, 1999 yılından 2002 yılına kadar başvurularda sürekli bir artış söz konusu iken 2002 den 2007 ye kadar ise genel olarak bir azalış söz konusudur de Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayıları 3861 iken 2006 yılında bu sayı 2328 ve 2007 yılında ise 2830 olmuştur. Başvurular 2006 yılından itibaren tekrar bir artış eğilimine girmiş ve 2010 yılında en yüksek rakama, 5821 e, yükselmiştir. Oransal olarak bakıldığında Türkiye aleyhine yapılan başvuruların AK genelinde yapılan tüm başvurular içinde yüzde 9 civarında olduğu görülmektedir. BaĢvuru sayılarındaki artıģın nedenleri: Hem Avrupa Konseyi (AK) genelinde Sözleşmeye taraf ülkelere karşı hem de Türkiye ye karşı yapılan başvuru sayılarındaki bu önemli artışları nasıl değerlendirmek gerekir? Başka bir deyişle bu artışların arkasındaki nedenler neler olabilir? Başvuru sayılarındaki artışın genel olarak nedenleri şunlardır: 1) Avrupa Konseyi genelinde SözleĢmeye üye ülkelerin sayılarında ve dolayısıyla muhatap nüfus sayısındaki artıģlar yılında Sözleşmeye taraf ülkelerin sayıları 22 ilen bu sayı günümüzde 47 olmuş ve muhatap nüfus 800 milyonu aşmıştır. (Annual Report 2010, s.12) 2) SözleĢmenin ve öngördüğü denetim sisteminin hakları ihlal edilenler nezdinde yargısal ve bağlayıcı karar alınması açısından çok etkin ve baģarılı bir hak arama mekanizması olması münasebetiyle her geçen gün daha fazla tanınan ve baģvurulan bir mekanizma olması. Mahkemenin bazı karalarının iç hukukta yarattığı etki ve kararlarının her geçen gün üye ülkedeki insanlar tarafından daha çok duyulur ve biliniyor olması başvuru sayılarının artmasında 8

9 çok önemli bir etken olmuştur. AİHM in gittikçe artan başvuru sayısı ve iş yükü kapsamında kendi başarısının kurbanı olduğunu söylemek mümkündür. (The ECHR in 50 Questions, s.12). 3) Özellikle Soğuk savaģ döneminden sonra gittikçe yaygınlaģan insan hakları söylem ve pratiğinin üye ülkelerde yaģayanlar açısından genel bir hak ve hak arama bilincini geliģtirdiği ve bunun da Mahkeme ye baģvuru sayısını arttırdığı söylenebilir. 4) Sözleşmenin öngördüğü denetim sisteminin özellikle Mahkemenin iģleyiģinde ve çalıģma yöntemlerinde meydana gelen değiģiklikler. Örneğin, 2002 yılında Mahkemenin çalışma yöntemindeki değişiklikle birlikte daha önce idari veya yargı öncesi aşamada yapılan başvurulara ilişkin kabul edilebilirlik incelemesi yargısal aşama sürecine aktarılmış, dolayısıyla daha önce sözleşme sisteminde başvuru kabul edilmeyen başvuruların başvuru olarak değerlendirilmeye başlanması ile başvuru sayılarında büyük bir sıçrama yaşanmıştır (Analysis of Statistics 2010, s.7) yılında AK genelinde yapılan toplam başvuru sayısı iken bu sayı büyük ölçüde çalışma yöntemindeki farklılıktan dolayı e çıkarak iki mislinden daha fazla bir artış göstermiştir. Çalışma yöntemindeki bu değişiklik Türkiye açısından da yükselişe tekabül etmiştir. Türkiye aleyhine başvurular 2001 de 1058 iken 2002 de 3 mislinden daha fazla bir artışla 3861 olmuştur. Ülkemiz açısından Başvurulardaki artışları da genel olarak yukarıdakine benzer gerekçelerle açıklamak gerekir. Bununla birlikte, ülkemiz açısından özellikle son dönemde ortaya çıkan başvuru sayılarındaki artışların gerçek sebeplerini ortaya koyabilmek oldukça önemlidir. Başvuruların hangi hak konularında yapıldığına dair AİHM ce açıklanan bir veri olmadığından dolayı objektif bir açıklama getirmek oldukça güçleşmektedir. 9

10 ġekil 2: Yıllara Göre Türkiye Aleyhine Yapılan BaĢvuruların Tüm BaĢvurular Ġçindendeki Oranı T Ü R K ĠY E ALEYHĠN E Y AP ILAN B Aġ V U R U LAR IN T Ü M B Aġ V U R U LAR ĠÇ ĠN D E K Ġ O R AN I (% ) 14 13, , ,2 10 9,49 8 7,75 7 7,64 7,03 6,76 7,43 7,82 6 5,61 5, Toplam B aģvuru S ayısı: Şekilden görüldüğü üzere, Türkiye aleyhine yapılan başvuruların AK genelindeki tüm başvurular içindeki oranının yıllara göre seyri Türkiye ye ilişkin başvurulardaki artışın Konsey genelindeki artışa göre ne denli çok veya az olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye ye ilişkin söz konusu oranın artması AK geneline göre Türkiye aleyhine daha fazla başvuru yapılması anlamını taşımaktadır. Şekilden görüldüğü üzere 2002 ve 2003 ve 2011 yılları AK geneline göre oransal olarak Türkiye ye ilişkin en çok başvuruların yapıldığı yıllardır. Bu yıllarda Türkiye aleyhine yapılan başvurular AK genelindeki tüm başvuruların yaklaşık yüzde 13 ünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 2006 ve 2007 yılları oransal olarak Türkiye aleyhine yapılan başvuruların oldukça düşük kaldığı yıllardır. Daha önceden ifade edildiği üzere, 2011 yılı % 13,48 oranı ile başvuru sayılarındaki önemli bir artışı göstermektedir. 10

11 ġekil 3: Yargısal Süreçteki BaĢvuruların Ülkelere Göre Dağılımı Birleşik Krallık % Diğer 37 Ülke % Rusya % Bulgaristan; 4050; 3% Moldova % Polonya % İtalya % Ukrayna % Romanya % Türkiye % ĠĢlemdeki Toplam BaĢvuru Sayısı: (Rakamlar 50 ye yuvarlanmıģtır.) Yargısal süreçteki tüm başvuruların, aleyhine en çok başvuru yapılan ülkelere göre dağılımına bakıldığında başvuru sayısı ile başvuruların en çok Rusya aleyhine yapıldığı ve Türkiye ile İtalya nın sırasıyla ve başvuru sayısı ile 2. ve 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Yargısal süreçteki tüm başvuruların yaklaşık yarısını Rusya, Türkiye ve İtalya aleyhine yapılan başvurular oluşturmaktadır. 11

12 ġekil 4: Son yıllarda Aleyhine En çok BaĢvuru Yapılan Ülkeler ALEYHĠNE EN ÇOK BAġVURU YAPILAN ÜLKELER Rusya Polonya Türkiye Romanya Ukrayna Toplam Başvuru Sayısı ( ): AİHS ye göre başvuru alındığı tarihten (1959), 31 Aralık 2011 tarihine kadar aleyhine en çok başvuru yapılar ülkeler sıralamasına bakıldığında, Türkiye başvuru sayısı ile Rusya ve Polonya dan sonra 3. sırada yer almaktadır. Yine son yıllarda aleyhine en çok başvuru yapılan ülkeler sıralamasına bakıldığında 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye nin Rusya, Polonya, Romanya ve Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği veya Doğu Bloğu ülkelerinden sonra 5. sırada yer aldığı fakat 2010 yılında 5821 başvuru sayısı ile 3. sıraya yükseldiği 2011 yılında da Rusya nın ardından 2. sıraya yükseldiği görülmektedir. Grafikten ayrıca, Türkiye aleyhine yapılan başvuruların 2007 yılından itibaren bir artış eğiliminde olduğu ve artış eğiliminin 2010 ve 2011 yıllarında daha da arttığı görülmektedir. 12

13 AK Ortalama; 79 Bosna-Hersek; 132 Bulgaristan; 161 Letonya; 130 Polonya; 132 Hırvatistan; 269 Estonya; 258 Lihtenstayn; 252 Moldova; 288 Monaco; 242 Romanya ; 243 Slovenya; 208 Ġsveç; 202 Makedonya ; 183 Türkiye; 118 Karadağ; 502 ġekil 5: Nüfusuna Oranla Aleyhine En Çok BaĢvuru Yapılan Devletler NÜFUSA ORANLA BAġVURU SAYILARI (1/ ) 2011 YILI Sırbistan; Bir devlet aleyhine yapılan başvuruların o devletin nüfusuna oranlanmasıyla elde edilen oran, kişi başına düşen ihlal başvurunu göstermesi açısından o ülkedeki insan hakları durumunu en azından yapılan başvurular açısından daha sağlıklı bir şekilde yansıtacaktır. Bu oran nüfus etkisini nötralize ettiğinden dolayı, başvurular açısından ülkeleri kıyaslamanın da daha anlamlı bir göstergesi olacaktır. Yukarıdaki şekilden görüldüğü üzere, 2011 yılında AK genelinde Sözleşmeye taraf tüm devletlerdeki toplam nüfus esas alındığında her bir milyona düşen başvuru sayısı 79 dur yılında, nüfusuna göre en yüksek başvuru oranı sırasıyla Sırbistan, Karadağ ve Moldova dır. Bu tabloda İsveç dışında gelişmiş Batı Avrupa devletlerinden hiçbir devletin olmaması dikkat çekicidir. Bir milyonda 118 başvuru oranıyla Türkiye, Avrupa Konseyi genelindeki oran olan 79 a nazaran daha yüksek bir orana sahiptir. Nüfusuna oranla aleyhine en çok başvuru yapılan Avrupa Konseyi ne üye 47 devlet arasında Türkiye 2010 yılında 24. sıradayken 2011 de 16. sıraya yükselmiştir. Türkiye ye ilişkin olarak 2011 ve 2010 yıllarından farklı olarak son 3 yıla bakıldığında ise nüfusa oranla Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayılarının 13

14 Avrupa Konseyi geneline göre daha düşük oranda oluğu görülecektir yılında AK genelinde bir milyon nüfusa düşen başvuru sayısı 52 iken bu sayı Türkiye için 41 dir. Yine, 2008 ve 2009 yılları için sırasıyla bu sayılar AK geneli için 62 ve 70 iken Türkiye için 53 ve 63 tür. Kısacası, bu yıllarda Türkiye, nüfusuna göre aleyhine yapılan başvuru sayıları açısından AK genelindeki ortalama duruma göre daha iyi bir durumdadır. Bu durum aşağıda yer alan Şekil 5 de gösterilmektedir. ġekil 6: Nüfusa Oranla Son Yıllardaki BaĢvuru Sayıları AK Ortalaması ve Türkiye 120 NÜFUSA ORANLA BAġVURU SAYILARI (1/ ) Avrupa Konseyi Ortalaması Türkiye 14

15 II. MAHKEME KARARLARI-ĠHLALLER 15

16 ġekil 7: Yıllara Göre Aleyhine En Çok Ġhlal Kararı Çıkan Ülkeler ALEYHĠNE EN ÇOK ĠHLAL KARARI ÇIKAN ÜLKELER Rusya Polonya Türkiye Romanya Ukrayna Yunanistan Şekil 6 da görüldüğü üzere, son yıllarda Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Sözleşmedeki maddelerin en az birini ihlal ettiği gerekçesiyle en çok ihlal gerçekleştiren ülkelerin başında yer almaktadır. Son yıllarda, Türkiye den sonra en çok ihlal gerçekleştiren ülkeler sıralamasında ise genelde Rusya, Polonya, Romanya, Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğuna üye ülkelerin yer aldığı görülmektedir yılında ise diğer yıllardan farklı olarak Yunanistan ın en çok ihlal gerçekleştiren devlet sıralamasında 4. sırada yer aldığı görülmektedir. Devletler aleyhine yapılan bireysel başvuru sayıları dikkate alındığında özellikle son yıllarda aleyhine Türkiye den daha fazla başvuru yapılan Rusya, Polonya, Romanya gibi devletler bulunmasına rağmen Türkiye nin halen en fazla ihlal gerçekleştiren devlet konumunda olmasını bu devletlerin Türkiye den sonra ancak son dönemlerde Sözleşmeyi onaylamaları ve başvuru ile Mahkeme kararı arasında bazen 6-7 yılı bulan yargılama sürelerinin bulunmasına bağlayabiliriz. Özellikle Rusya aleyhine yapılan başvuruların yüksekliği dikkate alındığında yakın bir gelecekte Rusya nın en çok ihlal gerçekleştiren devlet olacağını söylemek pek yanlış olmayacaktır. 16

17 Türkiye ye ilişkin olarak 2010 ve 2011 yıllarında ihlal kararları sayısında belirgin bir düşüşün varlığı dikkat çekmektedir. Bu durumun açıklanmasında Türkiye de son dönemlerdeki insan hakları alanındaki iyileşmeyle birlikte Mahkeme nin genelde daha az sayıda davayı karara bağlamasının ve daha az sayıda ihlal kararı vermesinin etkili olduğu söylenebilir. 17

18 ġekil 8: AĠHM Ġhlal Kararlarının Devletlere Göre Dağılımı ( ) Diğer Ülkeler % H AK K IN D A E N Ç O K ĠH LAL K AR AR I V E R ĠLE N D E V LE TLE R ( ) Türkiye % Rusya % Fransa 627 5% P olonya 815 İtalya % U krayna 814 7% Rom anya 777 6% 7% Şekil 8 den görüldüğü üzere yılları arasında AİHM nin devletler aleyhine vermiş olduğu toplam ihlal kararlarının yaklaşık % 19 u Türkiye ye ilişkindir. Türkiye yi sırasıyla İtalya (%13), Rusya (% 9), Polonya (%7), Ukrayna (%7) Romanya (%6), ve Fransa (%5) izlemektedir. Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya aleyhine verilen ihlal kararları AİHM tarafından verilen tüm ihlal kararlarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri arasında olan Fransa 627 ihlal kararıyla en çok ihlal gerçekleştiren ülkeler arasında % 5 lik bir oranla önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş Batı Avrupa devletleri arasındaki Fransa, İtalya dan sonra en çok ihlal gerçekleştiren ikinci devlet konumundadır. 18

19 ġekil 9: AĠHM Ġhlal Kararlarının Devletlere Göre Dağılımı (2011) ALEYHĠNE EN ÇOK ĠHLAL KARARI VERĠLEN DEVLETLER (2011) Diğer Ülkeler % Türkiye % Rusya % Yunanistan 69 7% Bulgaristan 52 5% Ukrayna % Romanya 58 6% Polonya 54 5% AİHM nin 2011 yılında vermiş olduğu ihlal kararlarına göre en çok ihlal gerçekleştiren devletler Türkiye ile birlikte, demokrasi tarihi henüz çok yeni olan ve hatta demokrasiye geçiş süreci içerisinde bulunduğu söylenebilen Rusya, Romanya, Polonya, Ukrayna gibi devletlerdir yılında, Türkiye en az bir maddeyi ihlalini ettiği gerekçesiyle AİHM tarafından 159 davada mahkûm edilmiştir ve aleyhe sonuçlanan dava sayısı itibariyle 1. sırada yer almıştır. Bununla birlikte, maddeler itibariyle aleyhine en çok ihlal kararı verilen Devlet Rusya dır yılında en az bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye aleyhine verilen kararların en az bir hak ihlali içeren tüm davalar içerisindeki oranı yaklaşık % 16 dır. Türkiye nin 1959 dan 2011 yılı sonuna kadarki Mahkemenin vermiş olduğu tüm ihlal kararları içerisindeki % 19 lik oranına karşılık 2011 yılındaki % 16 lık oranı nispi olarak bir iyileşmeyi veya düzelmeyi ifade etmektedir. 19

20 Bu tabloda dikkati çeken önemli bir husus, Rusya ve Romanya aleyhine verilen ihlal kararlarının genel duruma yani yılları arasında verilen toplam ihlal kararlarına kıyasla oransal olarak önemli ölçüde artmasıdır. Tersine, 2011 yılında İtalya ya ilişkin verilen ihlal kararlarında da oransal olarak önemli bir düşüş söz konusudur yılları arasında İtalya ya karşı verilen ihlal kararları tüm ihlaller içinde % 13 gibi bir orana sahipken bu oran 2011 yılında % 3 4 civarında olmuştur. 20

21 ġekil 10: AĠHM nin SözleĢmeye Taraf Tüm ülkelere ve Türkiye ye ĠliĢkin Ġhlal Kararlarının Yıllara göre Dağılımı ( ) EN AZ BĠR ĠHLAL ĠÇEREN YARGI KARARLARI Türkiye AK Tüm Ülkeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin denetim sistemini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin işleyiş sisteminde radikal değişiklikler getiren AİHS ne Ek 11 Nolu Protokol ün yürürlüğe girdiği 11 Kasım 1998 yılına kadarki süreç içerisinde Sözleşmeye taraf tüm devletlerde olduğu gibi Türkiye ye ilişkin verilen ve en az bir ihlal içren yargı karalarının sayısının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu Sözleşmenin denetim sisteminin Ek 11 Nolu Protokol den önce çok etkin işlemediğini göstermektedir. Bu süre içerisinde Türkiye aleyhine ihlal kararı çıkan karar sayısı sadece 24 tür. Bu sayının ayrıca düşük olmasının en önemli nedeni Türkiye nin o tarihlerde seçimlik olan Sözleşmeye bireysel başvuru hakkını 1987 de ve Mahkeme nin yargı yetkisini de 1990 yılında, yani Mahkemenin işlemeye başladığı 1959 dan çok sonra, kabul etmesidir. Sözleşmeye Ek 11. Protokol, Sözleşme kapsamında bireysel başvuru hakkını Sözleşmeye taraf devletler için zorunlu yaptığı gibi Mahkemenin yargı yetkisin de tanınmasını otomatik hale getirmiştir. Mahkeme, ayrıca, 11. Protokolün yürürlüğe girmesiyle tam zamanlı olarak görev yapmaya başlamıştır. 11 Nolu ek Protokol ün yürürlüğe girmesinden sonraki yıllara bakıldığında Avrupa Konseyi genelinde en az bir maddenin ihlaliyle sonuçlanan yargı kararları sayısının özellikle 2000 ile 2004 yılları arasında 400 ile 700 arasında olduğu ve 21

22 bazı yıllarda artış bazı yıllarda da azalışlar olduğu görülmektedir. Örneğin, 2000 yılında 422 ihlal kararı söz konusuyken 2001 yılında ihlal karar sayısı 683 e çıkmış akabinde 2002 ve 2003 yıllarında küçük düşüşler, daha sonra 2004 yılında yeniden küçük bir artış olmuştur. Bu dönemde, benzer bir şekilde, Türkiye ye ilişkin ihlal karar sayılarında da düzensizlik görülmektedir. Yine, bazı yıllarda artış bazı yıllarda da düşüşler söz konusudur yılında Türkiye ye ilişkin verilen ihlal karar sayısı 23 iken bu sayı 2001 de 169 a sıçramış 2002 de radikal bir düşüşle 54 e düşmüş ve 2004 te önemli bir artışla 154 e yükselmiştir. İlginç olan nokta, bu dönem içerisinde AK genelinde artış veya azalışlar düşük düzeydeyken Türkiye ye ilişkin artış veya azalışlar radikal düzeydedir yılında hem AK genelindeki hem de Türkiye ye ilişkin ihlal kararları sayısında önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bir önceki yıla göre AK genelinde ihlal karar sayısı 589 dan 994 e sıçramış; Türkiye ye ilişkin verilen ihlal karar sayısında da 154 ten 270 ye bir yükseliş gerçekleşmiştir yılında AK genelinde ihlal karar sayısı bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek 1445 e yükselmiş fakat sonraki yıllarda, 2010 yılına kadar birbirine yakın düzeylerde kalmıştır. İhlal karar sayısı AK genelinde en yüksek sayısına 2009 yılında 1504 ile ulaşmıştır yılında bu sayı birazda Mahkemenin benzer davaları birleştirmesi ve önemli davalara daha fazla zaman ayırmasından dolayı 1282 ye 2011 yılında da 987 e düşmüştür. Mahkemenin karara bağladığı ve mahkûmiyet kararı verdiği dava sayılarında son iki yılda düşüşler görülse de Mahkemenin incelediği başvuru sayılarında artışlar olmuştur. Mahkeme, 2011 yılında 1511 başvuruyla ilgili olarak 1157 hüküm tesis etmiş ve bunların 987 sinde en az bir maddenin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır (European Court of Human Rights in Facts and Figures 2011, s.8). Türkiye ye ilişkin ihlal kararları sayısında da 2005 yılından itibaren belirli bir dengenin olduğu görülmektedir. Bazı yıllarda artışlar görülmekle birlikte bazı yıllarda da azalışlar olduğu fakat bunlar arasında radikal düzeyde değişiklikler olmadığı görülmektedir. Belirgin bir düşüş ihlal karar sayısı en yüksek olan 2009 yılına kıyasla 2010 ve özellikle 2011 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye nin 2009 yılında en az bir ihlal olduğu gerekçesiyle mahkûm olduğu dava sayısı 341 iken bu sayı 2010 yılında 228 e, 2011 yılında ise 159 a düşmüştür. Hiç şüphesiz, ihlal kararlarındaki bu azalışta Mahkemenin benzer nitelikli davaları birleştirmesi ve 22

23 daha önemli ve karmaşık davalara daha fazla zaman ayırmasından dolayı daha az sayıda davayı sonuçlandırmasının önemli etkisinin olduğunu söylemek mümkündür (European Court of Human Rights in Facts and Figures 2011, s.8). Nitekim 2009 yılında Mahkemenin sonuçlandırdığı dava sayısı iken 2011 yılında sonuçlandırdığı dava sayısı sadece dir. Genel olarak, 1999 ve 2000 yıllarına kıyasla hem Avrupa Konseyi genelinde hem de Türkiye ye ilişkin olarak en az bir ihlal içeren Mahkeme karar sayılarında son yıllarda önemli artışlar olduğu açıkça görülmektedir. Bu da Mahkemenin artan üye sayısıyla birlikte gittikçe daha etkin çalıştığı ve Mahkeme nin işleyişinde yapılan değişikliklerin olumlu sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Ayrıca, önemli bir husus, ihlal karar sayılarındaki artışları insan hakları alanında ülkelerdeki kötüye gidişten ziyade Mahkemenin işleyişindeki etkinliğe ve üye sayısındaki artışa bağlamak daha yerinde olacaktır. 23

24 ġekil 11: Avrupa Konseyi Genelinde Ġhlal Edilen Hakların Dağılımı ( ) İfade Özgürlüğü Özel ve Aile Hayatına 479 Saygı 2% 853 4% Etlkili Başvuru % Mülkiyet % Diğer Haklar 844 %4 Yaşama Hakkı 799 4% Özg. ve Güv % Adil Yargılanma % İşkence ve Kötü Muam. Yas % Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına göre 1959 yılından 2011 yılının sonuna kadar Avrupa Konseyi genelinde en çok ihlal edilen haklar adil yargılanma hakkı (% 45), mülkiyet hakkı (% 14) ve özgürlük ve güvenlik hakkı (% 11) dır. Sözleşmenin 6. maddesini oluşturan adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller neredeyse Sözleşme kapsamında ihlal edilen hakların yarısını oluşturmaktadır. Adil yargılama hakkının bir unsuru olan makul sürede yargılama yapılmamasın, yani yargılamanın uzunluğundan dolayı oluşan ihlaller, adil yargılanma hakkının yarısından fazlasını (4810 ihlal kararı) ve yaklaşık tüm ihlallerin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı üçü birlikte Sözleşme çerçevesinde ihlal edilen hakların çok büyük bir bölümünü, % 70 ini, oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi genelinde ihlal edilen diğer önemli haklar ise, Şekil 10 dan görüldüğü üzere, etkili başvuru hakkı (% 8), işkence ve kötü muamele yasağı (%8) ve yaşama hakkıdır (% 4). 24

25 ġekil 12: AĠHM e Göre Türkiye de En Çok Ġhlal Edilen Hakların Dağılımı ( ) AĠHM E GÖRE TÜRKĠYE DE EN ÇOK ĠHLAL EDĠLEN HAKLAR ( ) AİHM nin 1959 dan 2011 yılının sonuna kadar Türkiye ye ilişkin vermiş olduğu ihlal kararlarına bakıldığında en çok ihlal edilen hakların, Avrupa Konseyi genelindeki duruma benzer bir şekilde, adil yargılanma hakkı (% 33) (%20 adil yargılanma ve %13 yargılamanın uzunluğu), mülkiyet hakkı (% 16) ve özgürlük ve güvenlik hakkı (% 15) olduğu görülmektedir. Yukarıdaki tabloya ilişkin olarak vurgulanması gerekli önemli bir husus, yaşama hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı haklarına ilişkin ihlallerin önemli bir oranının usule ilişkin eksikliklerden başka bir ifadeyle yetersiz incelemelerden kaynaklandığıdır. 25

26 ġekil 13:AĠHM Kararlarına Göre Türkiye de En Çok Ġhlal Edilen Haklar (2011) AĠHM E GÖRE TÜRKĠYE DE EN ÇOK ĠHLAL EDĠLEN HAKLAR (2011) Yaşama 8 İfade Özgürlüğü 6 2% Özel ve Aile Hay. Saygı 9 3% Diğer Haklar 36 12% 3% Adil Yargılanma İşk. ve Kötü Muamele % 25% Etkili Başvuru 6 2% Mülkiyet 37 12% Özgürlük ve Güvenlik 38 13% Yargılamanın Uzunluğu 53 18% 2011 yılındaki AİHM verilerine göre Türkiye de en çok ihlal edilen haklar % 28 ile adil yargılanma hakkı (%10 adil yargılanma ve %18 yargılamanın uzunluğu), % 25 ile işkence ve kötü muamele görememe hakkı, % 13 ile özgürlük ve güvenlik hakkı ve % 12 ile mülkiyet hakkıdır.. Bu tablo Türkiye ye ilişkin verilen ve bir önceki şekilde gösterilen tüm insan hakları ihlallerini gösteren tablodan oldukça farklı bir durum arz etmektedir: Adil yargılanma hakkı en çok ihlal edilen hak olmakla birlikte adil yargılanma hakkının bir unsuru sayılan yargılamanın uzunluğundan dolayı gerçekleşen ihlallerde oransal olarak ciddi bir artış söz konusudur yıllarında yargılamanın uzunluğundan dolayı gerçekleşen ihlallerin tüm ihlaller içerisindeki oranı % 13 iken bu oran 2011 yılı için % 18 e yükselmiştir. Buna mukabil, yargılamanın uzunluğundan dolayı gerçekleşen ihlaller dışındaki adil yargılama hakkına ilişkin ihlaller de ise 2011 yılında yıllarına göre oransal olarak % 20 den % 10 a gerilemiştir, yarıi yarıya yakın bir düşüş söz konusudur. 26

27 2011 yılında Türkiye ye ilişkin ihlal kararlarında dikkati çeken en önemli husus İşkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen AİHS in 3. maddesine ilişkin ihlal kararlarının yıllarındaki ihlal kararlarına oranla % 15 lik bir artışla % 25 e yükselmesidir. Sözleşme nin 3. maddesinde güvence altına alınan İşkence ve kötü muamele yasağına ilişkin ihlallerin tamamına yakını (73 ü) kötü muamele yasağının ihlali ve bu hakka ilişkin eksik inceleme veya soruşturmadan kaynaklanmaktadır. Mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü, etkili başvuru hakkına ilişkin ihlal oranlardaki önemli düşüşler ise kayda değer diğer önemli hususlardır. 27

28 III. HAK KONULARINA GÖRE ĠHLALLER 28

29 ġekil 14: Türkiye ye iliģkin YaĢama Hakkı ve Bu Hakla Ġlgili Yetersiz Ġnceleme Ġhlalleri TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN YAġAMA HAKKI VE BU HAKKA ĠLĠġKĠN YETERSĠZ ĠNCELEME ĠHLALLERĠ (M.2) YaĢama Hakkı Yetersiz Ġnceleme ġekil 15: YAġAMA HAKKI (M.2) ihlallerġ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 569 % 71 Türkiye 230 % 29 29

30 ġekil 16: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ĠġKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI VE BUNA ĠLĠġKĠN YETERSĠZ ĠNCELEME ĠHLALLERĠ (M.3) ĠĢkence Yasağı Ġnsanlık DıĢı ve Onur Kırıcı Muamele Yetersiz Ġnceleme ġekil 17: ĠġKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI (M.3) ĠHLALLERĠ ( ) Türkiye 407 % 21,99 Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1037 % 78,01 30

31 ġekil 18: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĠK HAKKI ĠHLALLERĠ (M.5) Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ġekil 19: ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĠK HAKKI (M.5) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1651 % Türkiye 554 % 25,12 31

32 ġekil 20: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ADĠL YARGILANMA HAKKI ĠHLALLERĠ (M.6) Adil Yargılanma Hakkı Davanın Uzunluğı ġekil 21: ADĠL YARGILANMA HAKKI (M.6) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 6791 % 85 Türkiye 1222 % 15 32

33 ġekil 22: TÜRKĠYE'TE ĠLĠġKĠN ÖZEL HAYATIN VE AĠLE HAYATININ KORUNMASI HAKKINA ĠLĠġKĠN ĠHLALLER (M.8) Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı ġekil 23: ÖZEL HAYATA VE AĠLE HAYATINA SAYGI HAKKI (M.8) ĠHLALLERĠ ( ) Türkiye 53 % 6 Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 770 % 94 33

34 ġekil 24: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ĠHLALLERĠ (M.10) % Türkiye Tüm Ülkeler (Türkiye dahil) ġekil 25: ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ (M.10) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 272 % 57 Türkiye 207 % 43 34

35 ġekil 26: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI ĠHLALLERĠ (M.11) Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü Hakkı Ġhlalleri ġekil 27: DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI (M.11) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 75 % 59 Türkiye 53 41% 35

36 ġekil 28: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ETKĠLĠ BAġVURU HAKKI ĠHLALLERĠ (M.13) Etkili BaĢvuru Hakkı ġekil 29: ETKĠLĠ BAġVURU HAKKI (M.13) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1322 % 85 Türkiye 237 % 15 36

37 ġekil 30: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN MÜLKĠYET HAKKI ĠHLALLERĠ (P.1-M.1) Mülkiyet Hakkı ġekil 31: MÜLKĠYET HAKKI (P.1-M1) ĠHLALLERĠ ( ) Türkiye 611 % 24 Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1958 % 76 37

38 Kaynaklar The European Court of Human Rights in 50 Questions (2012), Council of Europe, 2012, B8BD-CBBB781F42C8/0/FAQ_ENG_A4.pdf Annual Reports, Reports/Annual+Reports/ General Statistics 2011, DEDD8C160AC1/0/STATS_ _EN.pdf Analysis of Statistics, 2010, A93113A78F10/0/Analysis_of_statistics_2010.pdf Analysis of Statistics, 2011, B012-AB2C046FEC7C/0/STATS_EN_2011.PDF Table of Violations , 38

39 Hatırlatma: Bu belgedeki tüm şekiller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Reports+and+Statistics/Reports/Annual+R eports web sayfasında Yer alan yıllık raporlarından, istatistik raporlarından ve diğer belgelerden üretilerek elde edilmiştir. ĠletiĢim: BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Tel:

40 40

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Ekim 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Yılında Hazırgiyim

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Temmuz 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ HAZİRAN AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye genelinde

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE HABER BÜLTENİ 03.11.2017 Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE Perakende güveni Ekim ayında -16,6 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 2,1 puan, bir önceki yılın

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Şubat

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Dış Ticaret Göstergeleri TÜİK tarafından 31/10/2012 tarihinde açıklanan, 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenine göre;

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

TUTUKLULUK TANIMI VE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

TUTUKLULUK TANIMI VE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU TUTUKLULUK TANIMI VE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU TUTUKULULUK TANIMI 1. AİHM Uygulamalarına göre tutukluluk tanımı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin (Sözleşme) 5. maddesinde özgürlük ve

Detaylı

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU AĞUSTOS 2017 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU 2017 yılının Ocak Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

AVRUP A Bİ RLİ Ğİ NE İ HRACAT İ ZLEME RAP ORU

AVRUP A Bİ RLİ Ğİ NE İ HRACAT İ ZLEME RAP ORU AVRUP A Bİ RLİ Ğİ NE İ HRACAT İ ZLEME RAP ORU I I. VE I I I. ÇEY REK 25 CN KODU 728 Sıcak Haddelenmiş Sac 25 yılının ikinci çeyreğinde12.292 ton olan nin Topluluğa ihracatı, üçüncü çeyrekte %66 düşerek

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada arıtma sistemleri ve filtreler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 842121 SUYUN FİLTRE

Detaylı

OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye

OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Editor Aziz KÜÇÜK Hazırlayanlar H. Erkin SÜLEKLİ Alper MORTAŞ OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye Hastanelerde Beşeri ve Fiziki

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Nisan 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 342/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/12 Başvurucular Faton Sefa Yüksek Mahkeme nin Rev. nr. 106/2010 sayı ve 2 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı