Hazırlayan: Ahmet UZAK - İnsan Hakları Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan: Ahmet UZAK - İnsan Hakları Uzmanı"

Transkript

1 BAġBAKANLIK ĠNSAN HAKLARI BAġKANLIĞI MART 2012 AVRUPA KONSEYİ GENELİ VE TÜRKİYE YE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NE YAPILAN BAŞVURU VE MAHKEME KARARLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER VE ANALİZİ Hazırlayan: Ahmet UZAK - İnsan Hakları Uzmanı Bu belgedeki tüm şekiller Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi nin İnternet sayfasında yer alan yıllık raporlarından, istatistik raporlarından ve diğer belgelerden üretilerek elde edilmiştir. 1

2 AVRUPA KONSEYĠ GENELĠ VE TÜRKĠYE YE ĠLĠġKĠN AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ NE YAPILAN BAġVURU VE MAHKEME KARARLARINA ĠLĠġKĠN ĠSTATĠSTĠKLER VE ANALĠZĠ Ahmet UZAK / Ġnsan Hakları Uzmanı BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı 27 Mart

3 SUNUġ Türkiye, hem 2011 yılında (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapılan başvurular ve hem de halen yargısal süreçteki toplam başvurular açısından Rusya dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye aleyhine yapılan başvurular nüfusa oranladığında Türkiye 2011 yılı hariç son yıllarda Avrupa Konseyi (AK) genelindeki Sözleşmeye taraf ülkelere karşı yapılan ihlal başvuru ortalamasına yakın hatta çoğu zaman daha iyi durumdadır yılında ise Avrupa Konseyi (AK) genelinde kişi başına düşen başvuru sayısı 79 iken bu sayı Türkiye için 118 dir. Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayılarında son iki yılda özellikle 2011 yılında ciddi artışlar gerçekleşmiştir. Son iki yıldaki artışlar 2009 yılındaki başvuru sayısının yaklaşık iki katıdır. Son iki yıldaki artışların sebebinin bu alandaki bilinç artışı olduğu düşünülse bile gerçek sebeplerinin ortaya konulabilmesi için başvuru konuları itibariyle daha detaylı araştırmaya ihtiyaç vardır. Başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışlar insan hakları alanında özellikle etkin işleyen kamu denetçiliği ulusal insan hakları kurumu gibi önleyici mekanizmaların kurulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anayasa Mahkemesi ne bireysel şikâyet yolu AİHM e yapılacak başvuru sayılarında muhtemelen önümüzdeki yıllarda azaltıcı etki yapacaktır yılları arasında, AİHM tarafından en az bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle verilen toplam ihlal kararları sayısında (dava sayısı itibariyle) Türkiye, 2404 aleyhe kararla Sözleşmeye taraf 47 ülke arasında 1. sıradadır. Türkiye ye ilişkin ihlal kararları Mahkemenin vermiş olduğu tüm ihlal kararlarının % 19 unu oluşturmaktadır. 3

4 Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında, 2010 (% 17) ve 2011(% 16) yıllarında oransal olarak görülen iyileşmelere rağmen Türkiye, 2011 yılında da aleyhe sonuçlanan dava sayısı itibariyle en çok ihlal kararı verilen devlet konumundadır. Bir davada birden fazla maddenin ihlal edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda ise, Sözleşme maddelerini en çok ihlal eden Devletler açısından Türkiye 2011 yılında Rusya dan sonra 2. sırada gelmektedir yılında Türkiye ye ilişkin verilen ihlal kararlarının genellikle 5 veya daha önceki yıllardaki başvurulara ilişkin ve doğal olarak da başvurulardan en az 3-4 yıl öncesine ilişkin vuku bulan olaylara ilişkin olduğunu vurgulamak gerekir yıllarında Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları arasında en çok ihlal edilen haklar sırasıyla, adil yargılanma hakkı (% 33 (yargılamanın uzunluğu % 13)), mülkiyet hakkı (% 16) ve özgürlük ve güvenlik hakkıdır (% 14) yılında ise Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları arasında en çok ihlal edilen haklar sırasıyla, adil yargılanma hakkı (% 28 (yargılamanın uzunluğu % 18)), işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı (% 25) ve özgürlük ve güvenlik hakkıdır (% 13). Son yıllarda, özellikle 2011 yılında, Türkiye ye ilişkin verilen ihlal kararları arasında yaşama hakkına ve ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarda azalmalar görülmektedir. Bu önemli gelişmeye rağmen Türkiye halen bu konuda hakkında en fazla ihlal kararı verilen devletler arasında yeralmaktadır yılında Türkiye ye ilişkin verilen ihlal kararları arasında işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağından dolayı verilen ihlaller % 25 le çok ciddi bir orana sahiptir yılında İşkence ve kötü muameleden dolayı Mahkemenin vermiş olduğu ihlal karalarının yaklaşık % 60 ı Rusya ve Türkiye hakkındadır. Son yıllarda, özellikle 2011 yılında, Türkiye ye 4

5 hakkında insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı ile bu hakka ilişkin yetersiz incelemelerden dolayı gerçekleşen mahkûmiyetlerde artışlar söz konusudur. Yetersiz inceleme, soruşturma olduğu gerekçesiyle işkence ve kötü muamele hakkına ilişkin olarak Mahkemenin vermiş olduğu toplam 89 ihlal kararından 37 isi sadece Türkiye hakkındadır. Kötü muamele ve yetersiz incelemelerden dolayı Türkiye aleyhine verilen kararların yüksekliği, Türkiye nin işkenceye sıfır tolerans politikasının daha etkin uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ilgili kamu görevlilerine eğitim başta olmak üzere önleyici mekanizmalara ve bu çerçevede tarafımızdan da 2011 de onaylanan BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Ek Protokol ünün (OPCAT) uygulanması büyük önem arz etmektedir. Adil yargılanma hakkına ilişkin olarak özellikle yargılamanın uzunluğundan dolayı, son yıllarda Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında ciddi artışlar vardır yılında Türkiye hakkında adil yargılanma hakkına ilişkin olarak verilen 83 ihlal kararının 53 ü yargılamanın uzunluğu hakkındadır. Yargılamanın uzunluğu gerekçesiyle verilen ihlal kararları dışında Türkiye aleyhine adil yargılanma hakkına ilişkin verilen kararlarda 2010 ve 2011 yılında gerçekleşen düşüşler bu konudaki kayda değer olumlu gelişmelerdir. Bu çalışmayı hazırlayan Araştırma Görevlisi Ahmet UZAK a ve çalışmayı inceleyerek katkıda bulunan Başbakanlık Uzmanı Fatih AYDIN a teşekkürü bir borç bilirim Mehmet ALTUNTAġ Ġnsan Hakları BaĢkanı (V.) 5

6 I. BAġVURULAR 6

7 ġekil 1: AĠHM e Yapılan Yıllara Göre BaĢvuru Sayıları BAġVURU SAYILARI Türkiye Avrupa Konseyi (Tüm Ülkeler) Avrupa Konseyi genelinde AĠHM ye yapılan baģvurularda yıllara göre giderek artan büyük bir artıģ söz konusudur. Örneğin 1999 yılında Mahkemeye yapılan başvuru sayısı 8408 iken 2011 yılında bu sayı yaklaşık 8 misli bir artışla olmuştur yılına kıyasla (61.307), 2011 yılındaki başvuru sayısı yaklaşık % 5 lik bir artış göstermiştir. Yıllara göre gittikçe artan başvuru hiç şüphesiz Mahkeme için daha fazla iş yükü demektir. AİHM giderek artan iş yüküyle baş edebilmekte oldukça zorlanmakta ve her yıl yargısal süreçte bekleyen dava sayısı artmaktadır. Gittikçe artan iş yüküyle baş edebilmek için AHİM son yıllarda kurumsal bazı reformlar yapmak zorunda kalmış ve halen etkinliğini arttırabilmek için yeni reformlara ihtiyaç duymaktadır. Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayıları incelendiğinde yıllar içerisinde AK genelindeki artışa benzer bir şekilde artışlar olduğu gözlemlenmektedir yılından 2011 yılına kadar başvuru sayılarında yaklaşık 13 misli bir artış söz konusudur. Türkiye aleyhine yapılan başvurular 2010 yılında bir önceki yıla göre 1 Bu belgedeki tüm şekiller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin web sayfasında Yer alan yıllık raporlarından, istatistik raporlarından ve diğer belgelerden üretilerek elde edilmiştir. 7

8 1347 artarak 5821 olmuştur. Bu ise yaklaşık % 30 luk bir artış demektir yılında ise Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısı 2010 a göre yaklaşık % 50 daha artarak ye yükselmiştir. Bununla birlikte, Türkiye aleyhine yapılan başvurulardaki artışlar yıllara göre incelendiğinde, AK genelindeki yapılan başvurulardaki artışın aksine sürekli doğrusal bir artışın olmadığı görülmektedir. Türkiye aleyhine yapılan başvurular bazı dönemlerde artış gösterirken bazı dönemlerde ise azalış göstermektedir. Örneğin, 1999 yılından 2002 yılına kadar başvurularda sürekli bir artış söz konusu iken 2002 den 2007 ye kadar ise genel olarak bir azalış söz konusudur de Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayıları 3861 iken 2006 yılında bu sayı 2328 ve 2007 yılında ise 2830 olmuştur. Başvurular 2006 yılından itibaren tekrar bir artış eğilimine girmiş ve 2010 yılında en yüksek rakama, 5821 e, yükselmiştir. Oransal olarak bakıldığında Türkiye aleyhine yapılan başvuruların AK genelinde yapılan tüm başvurular içinde yüzde 9 civarında olduğu görülmektedir. BaĢvuru sayılarındaki artıģın nedenleri: Hem Avrupa Konseyi (AK) genelinde Sözleşmeye taraf ülkelere karşı hem de Türkiye ye karşı yapılan başvuru sayılarındaki bu önemli artışları nasıl değerlendirmek gerekir? Başka bir deyişle bu artışların arkasındaki nedenler neler olabilir? Başvuru sayılarındaki artışın genel olarak nedenleri şunlardır: 1) Avrupa Konseyi genelinde SözleĢmeye üye ülkelerin sayılarında ve dolayısıyla muhatap nüfus sayısındaki artıģlar yılında Sözleşmeye taraf ülkelerin sayıları 22 ilen bu sayı günümüzde 47 olmuş ve muhatap nüfus 800 milyonu aşmıştır. (Annual Report 2010, s.12) 2) SözleĢmenin ve öngördüğü denetim sisteminin hakları ihlal edilenler nezdinde yargısal ve bağlayıcı karar alınması açısından çok etkin ve baģarılı bir hak arama mekanizması olması münasebetiyle her geçen gün daha fazla tanınan ve baģvurulan bir mekanizma olması. Mahkemenin bazı karalarının iç hukukta yarattığı etki ve kararlarının her geçen gün üye ülkedeki insanlar tarafından daha çok duyulur ve biliniyor olması başvuru sayılarının artmasında 8

9 çok önemli bir etken olmuştur. AİHM in gittikçe artan başvuru sayısı ve iş yükü kapsamında kendi başarısının kurbanı olduğunu söylemek mümkündür. (The ECHR in 50 Questions, s.12). 3) Özellikle Soğuk savaģ döneminden sonra gittikçe yaygınlaģan insan hakları söylem ve pratiğinin üye ülkelerde yaģayanlar açısından genel bir hak ve hak arama bilincini geliģtirdiği ve bunun da Mahkeme ye baģvuru sayısını arttırdığı söylenebilir. 4) Sözleşmenin öngördüğü denetim sisteminin özellikle Mahkemenin iģleyiģinde ve çalıģma yöntemlerinde meydana gelen değiģiklikler. Örneğin, 2002 yılında Mahkemenin çalışma yöntemindeki değişiklikle birlikte daha önce idari veya yargı öncesi aşamada yapılan başvurulara ilişkin kabul edilebilirlik incelemesi yargısal aşama sürecine aktarılmış, dolayısıyla daha önce sözleşme sisteminde başvuru kabul edilmeyen başvuruların başvuru olarak değerlendirilmeye başlanması ile başvuru sayılarında büyük bir sıçrama yaşanmıştır (Analysis of Statistics 2010, s.7) yılında AK genelinde yapılan toplam başvuru sayısı iken bu sayı büyük ölçüde çalışma yöntemindeki farklılıktan dolayı e çıkarak iki mislinden daha fazla bir artış göstermiştir. Çalışma yöntemindeki bu değişiklik Türkiye açısından da yükselişe tekabül etmiştir. Türkiye aleyhine başvurular 2001 de 1058 iken 2002 de 3 mislinden daha fazla bir artışla 3861 olmuştur. Ülkemiz açısından Başvurulardaki artışları da genel olarak yukarıdakine benzer gerekçelerle açıklamak gerekir. Bununla birlikte, ülkemiz açısından özellikle son dönemde ortaya çıkan başvuru sayılarındaki artışların gerçek sebeplerini ortaya koyabilmek oldukça önemlidir. Başvuruların hangi hak konularında yapıldığına dair AİHM ce açıklanan bir veri olmadığından dolayı objektif bir açıklama getirmek oldukça güçleşmektedir. 9

10 ġekil 2: Yıllara Göre Türkiye Aleyhine Yapılan BaĢvuruların Tüm BaĢvurular Ġçindendeki Oranı T Ü R K ĠY E ALEYHĠN E Y AP ILAN B Aġ V U R U LAR IN T Ü M B Aġ V U R U LAR ĠÇ ĠN D E K Ġ O R AN I (% ) 14 13, , ,2 10 9,49 8 7,75 7 7,64 7,03 6,76 7,43 7,82 6 5,61 5, Toplam B aģvuru S ayısı: Şekilden görüldüğü üzere, Türkiye aleyhine yapılan başvuruların AK genelindeki tüm başvurular içindeki oranının yıllara göre seyri Türkiye ye ilişkin başvurulardaki artışın Konsey genelindeki artışa göre ne denli çok veya az olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye ye ilişkin söz konusu oranın artması AK geneline göre Türkiye aleyhine daha fazla başvuru yapılması anlamını taşımaktadır. Şekilden görüldüğü üzere 2002 ve 2003 ve 2011 yılları AK geneline göre oransal olarak Türkiye ye ilişkin en çok başvuruların yapıldığı yıllardır. Bu yıllarda Türkiye aleyhine yapılan başvurular AK genelindeki tüm başvuruların yaklaşık yüzde 13 ünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 2006 ve 2007 yılları oransal olarak Türkiye aleyhine yapılan başvuruların oldukça düşük kaldığı yıllardır. Daha önceden ifade edildiği üzere, 2011 yılı % 13,48 oranı ile başvuru sayılarındaki önemli bir artışı göstermektedir. 10

11 ġekil 3: Yargısal Süreçteki BaĢvuruların Ülkelere Göre Dağılımı Birleşik Krallık % Diğer 37 Ülke % Rusya % Bulgaristan; 4050; 3% Moldova % Polonya % İtalya % Ukrayna % Romanya % Türkiye % ĠĢlemdeki Toplam BaĢvuru Sayısı: (Rakamlar 50 ye yuvarlanmıģtır.) Yargısal süreçteki tüm başvuruların, aleyhine en çok başvuru yapılan ülkelere göre dağılımına bakıldığında başvuru sayısı ile başvuruların en çok Rusya aleyhine yapıldığı ve Türkiye ile İtalya nın sırasıyla ve başvuru sayısı ile 2. ve 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Yargısal süreçteki tüm başvuruların yaklaşık yarısını Rusya, Türkiye ve İtalya aleyhine yapılan başvurular oluşturmaktadır. 11

12 ġekil 4: Son yıllarda Aleyhine En çok BaĢvuru Yapılan Ülkeler ALEYHĠNE EN ÇOK BAġVURU YAPILAN ÜLKELER Rusya Polonya Türkiye Romanya Ukrayna Toplam Başvuru Sayısı ( ): AİHS ye göre başvuru alındığı tarihten (1959), 31 Aralık 2011 tarihine kadar aleyhine en çok başvuru yapılar ülkeler sıralamasına bakıldığında, Türkiye başvuru sayısı ile Rusya ve Polonya dan sonra 3. sırada yer almaktadır. Yine son yıllarda aleyhine en çok başvuru yapılan ülkeler sıralamasına bakıldığında 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye nin Rusya, Polonya, Romanya ve Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği veya Doğu Bloğu ülkelerinden sonra 5. sırada yer aldığı fakat 2010 yılında 5821 başvuru sayısı ile 3. sıraya yükseldiği 2011 yılında da Rusya nın ardından 2. sıraya yükseldiği görülmektedir. Grafikten ayrıca, Türkiye aleyhine yapılan başvuruların 2007 yılından itibaren bir artış eğiliminde olduğu ve artış eğiliminin 2010 ve 2011 yıllarında daha da arttığı görülmektedir. 12

13 AK Ortalama; 79 Bosna-Hersek; 132 Bulgaristan; 161 Letonya; 130 Polonya; 132 Hırvatistan; 269 Estonya; 258 Lihtenstayn; 252 Moldova; 288 Monaco; 242 Romanya ; 243 Slovenya; 208 Ġsveç; 202 Makedonya ; 183 Türkiye; 118 Karadağ; 502 ġekil 5: Nüfusuna Oranla Aleyhine En Çok BaĢvuru Yapılan Devletler NÜFUSA ORANLA BAġVURU SAYILARI (1/ ) 2011 YILI Sırbistan; Bir devlet aleyhine yapılan başvuruların o devletin nüfusuna oranlanmasıyla elde edilen oran, kişi başına düşen ihlal başvurunu göstermesi açısından o ülkedeki insan hakları durumunu en azından yapılan başvurular açısından daha sağlıklı bir şekilde yansıtacaktır. Bu oran nüfus etkisini nötralize ettiğinden dolayı, başvurular açısından ülkeleri kıyaslamanın da daha anlamlı bir göstergesi olacaktır. Yukarıdaki şekilden görüldüğü üzere, 2011 yılında AK genelinde Sözleşmeye taraf tüm devletlerdeki toplam nüfus esas alındığında her bir milyona düşen başvuru sayısı 79 dur yılında, nüfusuna göre en yüksek başvuru oranı sırasıyla Sırbistan, Karadağ ve Moldova dır. Bu tabloda İsveç dışında gelişmiş Batı Avrupa devletlerinden hiçbir devletin olmaması dikkat çekicidir. Bir milyonda 118 başvuru oranıyla Türkiye, Avrupa Konseyi genelindeki oran olan 79 a nazaran daha yüksek bir orana sahiptir. Nüfusuna oranla aleyhine en çok başvuru yapılan Avrupa Konseyi ne üye 47 devlet arasında Türkiye 2010 yılında 24. sıradayken 2011 de 16. sıraya yükselmiştir. Türkiye ye ilişkin olarak 2011 ve 2010 yıllarından farklı olarak son 3 yıla bakıldığında ise nüfusa oranla Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayılarının 13

14 Avrupa Konseyi geneline göre daha düşük oranda oluğu görülecektir yılında AK genelinde bir milyon nüfusa düşen başvuru sayısı 52 iken bu sayı Türkiye için 41 dir. Yine, 2008 ve 2009 yılları için sırasıyla bu sayılar AK geneli için 62 ve 70 iken Türkiye için 53 ve 63 tür. Kısacası, bu yıllarda Türkiye, nüfusuna göre aleyhine yapılan başvuru sayıları açısından AK genelindeki ortalama duruma göre daha iyi bir durumdadır. Bu durum aşağıda yer alan Şekil 5 de gösterilmektedir. ġekil 6: Nüfusa Oranla Son Yıllardaki BaĢvuru Sayıları AK Ortalaması ve Türkiye 120 NÜFUSA ORANLA BAġVURU SAYILARI (1/ ) Avrupa Konseyi Ortalaması Türkiye 14

15 II. MAHKEME KARARLARI-ĠHLALLER 15

16 ġekil 7: Yıllara Göre Aleyhine En Çok Ġhlal Kararı Çıkan Ülkeler ALEYHĠNE EN ÇOK ĠHLAL KARARI ÇIKAN ÜLKELER Rusya Polonya Türkiye Romanya Ukrayna Yunanistan Şekil 6 da görüldüğü üzere, son yıllarda Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Sözleşmedeki maddelerin en az birini ihlal ettiği gerekçesiyle en çok ihlal gerçekleştiren ülkelerin başında yer almaktadır. Son yıllarda, Türkiye den sonra en çok ihlal gerçekleştiren ülkeler sıralamasında ise genelde Rusya, Polonya, Romanya, Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğuna üye ülkelerin yer aldığı görülmektedir yılında ise diğer yıllardan farklı olarak Yunanistan ın en çok ihlal gerçekleştiren devlet sıralamasında 4. sırada yer aldığı görülmektedir. Devletler aleyhine yapılan bireysel başvuru sayıları dikkate alındığında özellikle son yıllarda aleyhine Türkiye den daha fazla başvuru yapılan Rusya, Polonya, Romanya gibi devletler bulunmasına rağmen Türkiye nin halen en fazla ihlal gerçekleştiren devlet konumunda olmasını bu devletlerin Türkiye den sonra ancak son dönemlerde Sözleşmeyi onaylamaları ve başvuru ile Mahkeme kararı arasında bazen 6-7 yılı bulan yargılama sürelerinin bulunmasına bağlayabiliriz. Özellikle Rusya aleyhine yapılan başvuruların yüksekliği dikkate alındığında yakın bir gelecekte Rusya nın en çok ihlal gerçekleştiren devlet olacağını söylemek pek yanlış olmayacaktır. 16

17 Türkiye ye ilişkin olarak 2010 ve 2011 yıllarında ihlal kararları sayısında belirgin bir düşüşün varlığı dikkat çekmektedir. Bu durumun açıklanmasında Türkiye de son dönemlerdeki insan hakları alanındaki iyileşmeyle birlikte Mahkeme nin genelde daha az sayıda davayı karara bağlamasının ve daha az sayıda ihlal kararı vermesinin etkili olduğu söylenebilir. 17

18 ġekil 8: AĠHM Ġhlal Kararlarının Devletlere Göre Dağılımı ( ) Diğer Ülkeler % H AK K IN D A E N Ç O K ĠH LAL K AR AR I V E R ĠLE N D E V LE TLE R ( ) Türkiye % Rusya % Fransa 627 5% P olonya 815 İtalya % U krayna 814 7% Rom anya 777 6% 7% Şekil 8 den görüldüğü üzere yılları arasında AİHM nin devletler aleyhine vermiş olduğu toplam ihlal kararlarının yaklaşık % 19 u Türkiye ye ilişkindir. Türkiye yi sırasıyla İtalya (%13), Rusya (% 9), Polonya (%7), Ukrayna (%7) Romanya (%6), ve Fransa (%5) izlemektedir. Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya aleyhine verilen ihlal kararları AİHM tarafından verilen tüm ihlal kararlarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri arasında olan Fransa 627 ihlal kararıyla en çok ihlal gerçekleştiren ülkeler arasında % 5 lik bir oranla önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş Batı Avrupa devletleri arasındaki Fransa, İtalya dan sonra en çok ihlal gerçekleştiren ikinci devlet konumundadır. 18

19 ġekil 9: AĠHM Ġhlal Kararlarının Devletlere Göre Dağılımı (2011) ALEYHĠNE EN ÇOK ĠHLAL KARARI VERĠLEN DEVLETLER (2011) Diğer Ülkeler % Türkiye % Rusya % Yunanistan 69 7% Bulgaristan 52 5% Ukrayna % Romanya 58 6% Polonya 54 5% AİHM nin 2011 yılında vermiş olduğu ihlal kararlarına göre en çok ihlal gerçekleştiren devletler Türkiye ile birlikte, demokrasi tarihi henüz çok yeni olan ve hatta demokrasiye geçiş süreci içerisinde bulunduğu söylenebilen Rusya, Romanya, Polonya, Ukrayna gibi devletlerdir yılında, Türkiye en az bir maddeyi ihlalini ettiği gerekçesiyle AİHM tarafından 159 davada mahkûm edilmiştir ve aleyhe sonuçlanan dava sayısı itibariyle 1. sırada yer almıştır. Bununla birlikte, maddeler itibariyle aleyhine en çok ihlal kararı verilen Devlet Rusya dır yılında en az bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye aleyhine verilen kararların en az bir hak ihlali içeren tüm davalar içerisindeki oranı yaklaşık % 16 dır. Türkiye nin 1959 dan 2011 yılı sonuna kadarki Mahkemenin vermiş olduğu tüm ihlal kararları içerisindeki % 19 lik oranına karşılık 2011 yılındaki % 16 lık oranı nispi olarak bir iyileşmeyi veya düzelmeyi ifade etmektedir. 19

20 Bu tabloda dikkati çeken önemli bir husus, Rusya ve Romanya aleyhine verilen ihlal kararlarının genel duruma yani yılları arasında verilen toplam ihlal kararlarına kıyasla oransal olarak önemli ölçüde artmasıdır. Tersine, 2011 yılında İtalya ya ilişkin verilen ihlal kararlarında da oransal olarak önemli bir düşüş söz konusudur yılları arasında İtalya ya karşı verilen ihlal kararları tüm ihlaller içinde % 13 gibi bir orana sahipken bu oran 2011 yılında % 3 4 civarında olmuştur. 20

21 ġekil 10: AĠHM nin SözleĢmeye Taraf Tüm ülkelere ve Türkiye ye ĠliĢkin Ġhlal Kararlarının Yıllara göre Dağılımı ( ) EN AZ BĠR ĠHLAL ĠÇEREN YARGI KARARLARI Türkiye AK Tüm Ülkeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin denetim sistemini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin işleyiş sisteminde radikal değişiklikler getiren AİHS ne Ek 11 Nolu Protokol ün yürürlüğe girdiği 11 Kasım 1998 yılına kadarki süreç içerisinde Sözleşmeye taraf tüm devletlerde olduğu gibi Türkiye ye ilişkin verilen ve en az bir ihlal içren yargı karalarının sayısının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu Sözleşmenin denetim sisteminin Ek 11 Nolu Protokol den önce çok etkin işlemediğini göstermektedir. Bu süre içerisinde Türkiye aleyhine ihlal kararı çıkan karar sayısı sadece 24 tür. Bu sayının ayrıca düşük olmasının en önemli nedeni Türkiye nin o tarihlerde seçimlik olan Sözleşmeye bireysel başvuru hakkını 1987 de ve Mahkeme nin yargı yetkisini de 1990 yılında, yani Mahkemenin işlemeye başladığı 1959 dan çok sonra, kabul etmesidir. Sözleşmeye Ek 11. Protokol, Sözleşme kapsamında bireysel başvuru hakkını Sözleşmeye taraf devletler için zorunlu yaptığı gibi Mahkemenin yargı yetkisin de tanınmasını otomatik hale getirmiştir. Mahkeme, ayrıca, 11. Protokolün yürürlüğe girmesiyle tam zamanlı olarak görev yapmaya başlamıştır. 11 Nolu ek Protokol ün yürürlüğe girmesinden sonraki yıllara bakıldığında Avrupa Konseyi genelinde en az bir maddenin ihlaliyle sonuçlanan yargı kararları sayısının özellikle 2000 ile 2004 yılları arasında 400 ile 700 arasında olduğu ve 21

22 bazı yıllarda artış bazı yıllarda da azalışlar olduğu görülmektedir. Örneğin, 2000 yılında 422 ihlal kararı söz konusuyken 2001 yılında ihlal karar sayısı 683 e çıkmış akabinde 2002 ve 2003 yıllarında küçük düşüşler, daha sonra 2004 yılında yeniden küçük bir artış olmuştur. Bu dönemde, benzer bir şekilde, Türkiye ye ilişkin ihlal karar sayılarında da düzensizlik görülmektedir. Yine, bazı yıllarda artış bazı yıllarda da düşüşler söz konusudur yılında Türkiye ye ilişkin verilen ihlal karar sayısı 23 iken bu sayı 2001 de 169 a sıçramış 2002 de radikal bir düşüşle 54 e düşmüş ve 2004 te önemli bir artışla 154 e yükselmiştir. İlginç olan nokta, bu dönem içerisinde AK genelinde artış veya azalışlar düşük düzeydeyken Türkiye ye ilişkin artış veya azalışlar radikal düzeydedir yılında hem AK genelindeki hem de Türkiye ye ilişkin ihlal kararları sayısında önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bir önceki yıla göre AK genelinde ihlal karar sayısı 589 dan 994 e sıçramış; Türkiye ye ilişkin verilen ihlal karar sayısında da 154 ten 270 ye bir yükseliş gerçekleşmiştir yılında AK genelinde ihlal karar sayısı bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek 1445 e yükselmiş fakat sonraki yıllarda, 2010 yılına kadar birbirine yakın düzeylerde kalmıştır. İhlal karar sayısı AK genelinde en yüksek sayısına 2009 yılında 1504 ile ulaşmıştır yılında bu sayı birazda Mahkemenin benzer davaları birleştirmesi ve önemli davalara daha fazla zaman ayırmasından dolayı 1282 ye 2011 yılında da 987 e düşmüştür. Mahkemenin karara bağladığı ve mahkûmiyet kararı verdiği dava sayılarında son iki yılda düşüşler görülse de Mahkemenin incelediği başvuru sayılarında artışlar olmuştur. Mahkeme, 2011 yılında 1511 başvuruyla ilgili olarak 1157 hüküm tesis etmiş ve bunların 987 sinde en az bir maddenin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır (European Court of Human Rights in Facts and Figures 2011, s.8). Türkiye ye ilişkin ihlal kararları sayısında da 2005 yılından itibaren belirli bir dengenin olduğu görülmektedir. Bazı yıllarda artışlar görülmekle birlikte bazı yıllarda da azalışlar olduğu fakat bunlar arasında radikal düzeyde değişiklikler olmadığı görülmektedir. Belirgin bir düşüş ihlal karar sayısı en yüksek olan 2009 yılına kıyasla 2010 ve özellikle 2011 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye nin 2009 yılında en az bir ihlal olduğu gerekçesiyle mahkûm olduğu dava sayısı 341 iken bu sayı 2010 yılında 228 e, 2011 yılında ise 159 a düşmüştür. Hiç şüphesiz, ihlal kararlarındaki bu azalışta Mahkemenin benzer nitelikli davaları birleştirmesi ve 22

23 daha önemli ve karmaşık davalara daha fazla zaman ayırmasından dolayı daha az sayıda davayı sonuçlandırmasının önemli etkisinin olduğunu söylemek mümkündür (European Court of Human Rights in Facts and Figures 2011, s.8). Nitekim 2009 yılında Mahkemenin sonuçlandırdığı dava sayısı iken 2011 yılında sonuçlandırdığı dava sayısı sadece dir. Genel olarak, 1999 ve 2000 yıllarına kıyasla hem Avrupa Konseyi genelinde hem de Türkiye ye ilişkin olarak en az bir ihlal içeren Mahkeme karar sayılarında son yıllarda önemli artışlar olduğu açıkça görülmektedir. Bu da Mahkemenin artan üye sayısıyla birlikte gittikçe daha etkin çalıştığı ve Mahkeme nin işleyişinde yapılan değişikliklerin olumlu sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Ayrıca, önemli bir husus, ihlal karar sayılarındaki artışları insan hakları alanında ülkelerdeki kötüye gidişten ziyade Mahkemenin işleyişindeki etkinliğe ve üye sayısındaki artışa bağlamak daha yerinde olacaktır. 23

24 ġekil 11: Avrupa Konseyi Genelinde Ġhlal Edilen Hakların Dağılımı ( ) İfade Özgürlüğü Özel ve Aile Hayatına 479 Saygı 2% 853 4% Etlkili Başvuru % Mülkiyet % Diğer Haklar 844 %4 Yaşama Hakkı 799 4% Özg. ve Güv % Adil Yargılanma % İşkence ve Kötü Muam. Yas % Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına göre 1959 yılından 2011 yılının sonuna kadar Avrupa Konseyi genelinde en çok ihlal edilen haklar adil yargılanma hakkı (% 45), mülkiyet hakkı (% 14) ve özgürlük ve güvenlik hakkı (% 11) dır. Sözleşmenin 6. maddesini oluşturan adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller neredeyse Sözleşme kapsamında ihlal edilen hakların yarısını oluşturmaktadır. Adil yargılama hakkının bir unsuru olan makul sürede yargılama yapılmamasın, yani yargılamanın uzunluğundan dolayı oluşan ihlaller, adil yargılanma hakkının yarısından fazlasını (4810 ihlal kararı) ve yaklaşık tüm ihlallerin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı üçü birlikte Sözleşme çerçevesinde ihlal edilen hakların çok büyük bir bölümünü, % 70 ini, oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi genelinde ihlal edilen diğer önemli haklar ise, Şekil 10 dan görüldüğü üzere, etkili başvuru hakkı (% 8), işkence ve kötü muamele yasağı (%8) ve yaşama hakkıdır (% 4). 24

25 ġekil 12: AĠHM e Göre Türkiye de En Çok Ġhlal Edilen Hakların Dağılımı ( ) AĠHM E GÖRE TÜRKĠYE DE EN ÇOK ĠHLAL EDĠLEN HAKLAR ( ) AİHM nin 1959 dan 2011 yılının sonuna kadar Türkiye ye ilişkin vermiş olduğu ihlal kararlarına bakıldığında en çok ihlal edilen hakların, Avrupa Konseyi genelindeki duruma benzer bir şekilde, adil yargılanma hakkı (% 33) (%20 adil yargılanma ve %13 yargılamanın uzunluğu), mülkiyet hakkı (% 16) ve özgürlük ve güvenlik hakkı (% 15) olduğu görülmektedir. Yukarıdaki tabloya ilişkin olarak vurgulanması gerekli önemli bir husus, yaşama hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı haklarına ilişkin ihlallerin önemli bir oranının usule ilişkin eksikliklerden başka bir ifadeyle yetersiz incelemelerden kaynaklandığıdır. 25

26 ġekil 13:AĠHM Kararlarına Göre Türkiye de En Çok Ġhlal Edilen Haklar (2011) AĠHM E GÖRE TÜRKĠYE DE EN ÇOK ĠHLAL EDĠLEN HAKLAR (2011) Yaşama 8 İfade Özgürlüğü 6 2% Özel ve Aile Hay. Saygı 9 3% Diğer Haklar 36 12% 3% Adil Yargılanma İşk. ve Kötü Muamele % 25% Etkili Başvuru 6 2% Mülkiyet 37 12% Özgürlük ve Güvenlik 38 13% Yargılamanın Uzunluğu 53 18% 2011 yılındaki AİHM verilerine göre Türkiye de en çok ihlal edilen haklar % 28 ile adil yargılanma hakkı (%10 adil yargılanma ve %18 yargılamanın uzunluğu), % 25 ile işkence ve kötü muamele görememe hakkı, % 13 ile özgürlük ve güvenlik hakkı ve % 12 ile mülkiyet hakkıdır.. Bu tablo Türkiye ye ilişkin verilen ve bir önceki şekilde gösterilen tüm insan hakları ihlallerini gösteren tablodan oldukça farklı bir durum arz etmektedir: Adil yargılanma hakkı en çok ihlal edilen hak olmakla birlikte adil yargılanma hakkının bir unsuru sayılan yargılamanın uzunluğundan dolayı gerçekleşen ihlallerde oransal olarak ciddi bir artış söz konusudur yıllarında yargılamanın uzunluğundan dolayı gerçekleşen ihlallerin tüm ihlaller içerisindeki oranı % 13 iken bu oran 2011 yılı için % 18 e yükselmiştir. Buna mukabil, yargılamanın uzunluğundan dolayı gerçekleşen ihlaller dışındaki adil yargılama hakkına ilişkin ihlaller de ise 2011 yılında yıllarına göre oransal olarak % 20 den % 10 a gerilemiştir, yarıi yarıya yakın bir düşüş söz konusudur. 26

27 2011 yılında Türkiye ye ilişkin ihlal kararlarında dikkati çeken en önemli husus İşkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen AİHS in 3. maddesine ilişkin ihlal kararlarının yıllarındaki ihlal kararlarına oranla % 15 lik bir artışla % 25 e yükselmesidir. Sözleşme nin 3. maddesinde güvence altına alınan İşkence ve kötü muamele yasağına ilişkin ihlallerin tamamına yakını (73 ü) kötü muamele yasağının ihlali ve bu hakka ilişkin eksik inceleme veya soruşturmadan kaynaklanmaktadır. Mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü, etkili başvuru hakkına ilişkin ihlal oranlardaki önemli düşüşler ise kayda değer diğer önemli hususlardır. 27

28 III. HAK KONULARINA GÖRE ĠHLALLER 28

29 ġekil 14: Türkiye ye iliģkin YaĢama Hakkı ve Bu Hakla Ġlgili Yetersiz Ġnceleme Ġhlalleri TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN YAġAMA HAKKI VE BU HAKKA ĠLĠġKĠN YETERSĠZ ĠNCELEME ĠHLALLERĠ (M.2) YaĢama Hakkı Yetersiz Ġnceleme ġekil 15: YAġAMA HAKKI (M.2) ihlallerġ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 569 % 71 Türkiye 230 % 29 29

30 ġekil 16: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ĠġKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI VE BUNA ĠLĠġKĠN YETERSĠZ ĠNCELEME ĠHLALLERĠ (M.3) ĠĢkence Yasağı Ġnsanlık DıĢı ve Onur Kırıcı Muamele Yetersiz Ġnceleme ġekil 17: ĠġKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI (M.3) ĠHLALLERĠ ( ) Türkiye 407 % 21,99 Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1037 % 78,01 30

31 ġekil 18: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĠK HAKKI ĠHLALLERĠ (M.5) Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ġekil 19: ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĠK HAKKI (M.5) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1651 % Türkiye 554 % 25,12 31

32 ġekil 20: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ADĠL YARGILANMA HAKKI ĠHLALLERĠ (M.6) Adil Yargılanma Hakkı Davanın Uzunluğı ġekil 21: ADĠL YARGILANMA HAKKI (M.6) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 6791 % 85 Türkiye 1222 % 15 32

33 ġekil 22: TÜRKĠYE'TE ĠLĠġKĠN ÖZEL HAYATIN VE AĠLE HAYATININ KORUNMASI HAKKINA ĠLĠġKĠN ĠHLALLER (M.8) Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı ġekil 23: ÖZEL HAYATA VE AĠLE HAYATINA SAYGI HAKKI (M.8) ĠHLALLERĠ ( ) Türkiye 53 % 6 Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 770 % 94 33

34 ġekil 24: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ĠHLALLERĠ (M.10) % Türkiye Tüm Ülkeler (Türkiye dahil) ġekil 25: ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ (M.10) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 272 % 57 Türkiye 207 % 43 34

35 ġekil 26: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI ĠHLALLERĠ (M.11) Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü Hakkı Ġhlalleri ġekil 27: DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI (M.11) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 75 % 59 Türkiye 53 41% 35

36 ġekil 28: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN ETKĠLĠ BAġVURU HAKKI ĠHLALLERĠ (M.13) Etkili BaĢvuru Hakkı ġekil 29: ETKĠLĠ BAġVURU HAKKI (M.13) ĠHLALLERĠ ( ) Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1322 % 85 Türkiye 237 % 15 36

37 ġekil 30: TÜRKĠYE'YE ĠLĠġKĠN MÜLKĠYET HAKKI ĠHLALLERĠ (P.1-M.1) Mülkiyet Hakkı ġekil 31: MÜLKĠYET HAKKI (P.1-M1) ĠHLALLERĠ ( ) Türkiye 611 % 24 Avrupa Konseyi Üyesi Diğer Ülkeler 1958 % 76 37

38 Kaynaklar The European Court of Human Rights in 50 Questions (2012), Council of Europe, 2012, B8BD-CBBB781F42C8/0/FAQ_ENG_A4.pdf Annual Reports, Reports/Annual+Reports/ General Statistics 2011, DEDD8C160AC1/0/STATS_ _EN.pdf Analysis of Statistics, 2010, A93113A78F10/0/Analysis_of_statistics_2010.pdf Analysis of Statistics, 2011, B012-AB2C046FEC7C/0/STATS_EN_2011.PDF Table of Violations , 38

39 Hatırlatma: Bu belgedeki tüm şekiller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Reports+and+Statistics/Reports/Annual+R eports web sayfasında Yer alan yıllık raporlarından, istatistik raporlarından ve diğer belgelerden üretilerek elde edilmiştir. ĠletiĢim: BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Tel:

40 40

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir.

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. YATIRIMCI ANAL Z YATIRIMCI ANALİZİ Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. 2005 başı verileri Takasbank, 2005 sonu verileri MKK tarafından sağlanmıştır. Yatırımcı verilerinin analizi,

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI ÜNAL ZENGİNOBUZ, FİKRET ADAMAN, FATOŞ GÖKŞEN, ÇAĞRI SAVCI, EMRE TOKGÖZ VERGİ TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖNSÖZ, Merhabalar, Bu sayımızda da öncelikli olarak genel ekonomide meydana gelen, ancak kamuoyunda çok fazla yer almayan konular hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu kapsamda, Rusya dan Türkiye ye yönelen

Detaylı

NOKIA KOMÜNİKASYON A. Ş.

NOKIA KOMÜNİKASYON A. Ş. CEP TELEFONLARINA YÖNELİK İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ UYGULANMASINA DAİR SORUŞTURMA NOKIA KOMÜNİKASYON A. Ş. 17 Mart 2015 Tanburi Ali Efendi Sokak No: 13 Kat:1 Etiler, 34337 İstanbul Tel: 0212 3506400

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı

YATIRIMCI ANALİZİ HESAP SAYILARI

YATIRIMCI ANALİZİ HESAP SAYILARI YATIRIMCI ANAL Z YATIRIMCI ANALİZİ Yatırımcı profili......stratejik kararlara yardımcı olmaktadır. Takasbank, 3 Ocak 2005 itibarı ile yatırımcı verilerini güncellemiştir. Sermaye piyasası ile ilgili istatistiklerin

Detaylı

TÜRKİYE Yerleşik cezasızlık kültürü sona ermeli

TÜRKİYE Yerleşik cezasızlık kültürü sona ermeli TÜRKİYE Yerleşik cezasızlık kültürü sona ermeli Hukuki yapıdaki boşluklar varlığını korumakta ve zayıf, gelişmemiş bir sistemin avantajlarından yararlanma sanatını iyi bilenler için kaçış yolları sağlamaya

Detaylı

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR Şafak Ertan ÇOMAKLI (*) Özet: Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomik yapıları üzerinde olumlu ya

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 sermaye piyasasında ISSN 1304-8155 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem Borsa Uzmanları Derneği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

UNODC 2004 DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU. ( Özet Tercüme )

UNODC 2004 DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU. ( Özet Tercüme ) UNODC 2004 DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU ( Özet Tercüme ) İÇİNDEKİLER 1.2 DÜNYA UYUŞTURUCU PİYASALARININ DİNAMİKLERİ...4 1.2.1 Dünyada şu anki uyuşturucu kullanım düzeyi nedir?...4 1.2.2. Uyuşturucu sorunu nasıl

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

DOKUZ AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE ÜLKESĠNDE ÇIKAR ÇATIġMASI POLĠTĠKALARI VE UYGULAMALARI: KARġILAġTIRMALI BĠR DEĞERLENDĠRME. Sigma Belge No.

DOKUZ AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE ÜLKESĠNDE ÇIKAR ÇATIġMASI POLĠTĠKALARI VE UYGULAMALARI: KARġILAġTIRMALI BĠR DEĞERLENDĠRME. Sigma Belge No. SIGMA Support for Improvement in Governance and Management (Yönetişim ve Yönetimde Gelişim için Destek) Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak girişimi DOKUZ AVRUPA

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı YILI 2011 PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 Bu raporda

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

EK-1: Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırması Raporu Yönetici Özeti ne ilişkin TÜSİAD Görüşü

EK-1: Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırması Raporu Yönetici Özeti ne ilişkin TÜSİAD Görüşü İstanbul, 07 Nisan 2014 Ref: ZAY/shk /14-620 Denetim ve Uygulama Daire Başkanlığına, Rekabet Kurumu Ankara İlgi: 70922894-100-2945 Sayılı yazıya cevaben Rekabet Kurumu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı