Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu"

Transkript

1 T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr: Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr olan aqafirda cinsi, miktarr ve cizellikleri belirlilen 2 ( iki ) kalemden olugan Mal ahmr; 4734 sayrh Kamu ihale Kanunun 22.maddesi gerefi dolrudan temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatrnrn bildirilmesini rica ederim. Hasan Fe{udun ALTIPARMA Ydnetim Hizmetleri $ube Miidiirii Sra No Birim Fiyata Esas Ig Kaleminin Adr Miktan Birimi 01 Tagrnabilir B ilgisayar 2 Adet 02 Masaiistij Bilgisayar 1 Monitorlii ) 2 Adet 'l'eklif Edilen Birim Fiyatr (TL,) Toplarn Fiyatr ( Tl,. ) TOPr-AM TUTAR ( K.D.V. HARiq ): Toplam fiyat yalnrz 'dir. giire yaprlacaktlr. Malzemenin Adl : Markasr : Taqrnabilir Bilgisayar Masaiistti Bilgisayar ( Monitdrltr ) Firma Kaqesi imza Tarih ONEMLINOTLAR:Ensonteklifkabultarihi2.S./.9I txihve saatl.b..:19. kadardrr. : Teklifler TL. olarak verilecektir. : Birin liyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V hariq belirtilecektir. : Usultinc uygun olmayan teklifler degerlendirme drgr brrakrlacakttr..,.,.tr-:,r irir.rrt:-tjir l\.r',tiriirii):i iluj \,.r 1r.;u,,,.,. :.. L. L, i. /\ 1., li i{l{ Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12 Intcnrct r\rir,:si ;

2 I ,1 5. Iglemci en az Intel Core i olacaktrr. Iglemci hra en a22,6 GHz olacaktrr. On bellek en az 3 Mb olacaktrr Bellek en az 6 GB 1333 Mhz DDR3 olacaktrr. Igletim sisteminin kurulu oldulu disk SSD (Enaz32 GB) olmaltdr. Ayrrca cihazda en az 500 GB 7200 Rpm Sata sabit disk olacaktr Ekran en az 15,6" LED dispilay ve en az 1366x768 giiziiniirliipe sahip olacaktrr Optik siirticii en az 8x Dvd +/- Rw Drive olalcaktrr 2 Wireless alblg cafi bulunacaktr Cihaz iizerinde Kart okuyucu oyacaktr 10/1000 network kartrna sahip olacaktr Onboard ses kartr olacakhr Dahili web kamera bulunacaktrr Tiirkge Q klavyeye sahip olacaktrr En az 2 Usb giriqi bulunacaktrr VGA AIDMI portu olacaktrr Touch Pad olacakhr igletim Sistemi en az Windows 7 Tiirkge olacaktr Cil:aza altbatarya orijinal ve en az 6 cell yiiksek kapasiteli Li-ron dzellikli olacaktrr Cihaza ait orijinal AC adaptdrii olacaktrr Cihazla birlikte tiim ballantr ara birim kablolan verileceklir Cihazla birlikte en az 3 diilmeli optik mause verilecektir Taqrma gantasr cihazla birlikte verilecektir Cihaz en fazla 3 k! afrh[rnda olacaktrr Ekran kartr en az harici 1 GB olmahdrr Sistemle birlikte igletim sistemi ve donanma ait yeniden kurulum Cd'leri, lisans, vb. orijinal Doki.imanlar varsa verileceklir. Teklif edilen iiriiniin marka ve modeli belirtilecektir Cihazrn iiretici firma garantisi en az 2(iki) yrl olacaktrr ancak siirenin daha uzun olmasr durumunda firma teklifinde bunu belirtecektir. &4) +!l

3 GARANTi SIIRESi VE TESLiMAT t. Satm alrnan iirtinleri-n keshtisiz olarak (365 gnn,24 saat) galtqfinlmast esastrr, bu qartname kapsamrnda belirtilen silreler mesai saatleri ile srmrh defildir, resmi tatil ve mesai harici zamam da kapsamaktadr. Cihazlarn Garantili oldulu siire igerisinde bakrm ve onanm igin sarf edilecek tiim malzemeler ve yedek parga ile bu iqlemler srasmda ihtiyag duluiabilecek her tiirli.i gereksinim (arag-gereg, malzeme, aparat, kablo, elektronik cihaz, nakliye, montaj ve sair iqgilik) yiiklenici tarafindan karqrlanacaktr. Yiiklenici, garanti siireleri boyunca bilgisayarlar igin gerekli BIOS, siirticii tamttm (driver) programlan ve yazrhm giincellemelerini iicretsiz temin edecektir. 4. Garanti siiresi, kesin kabultin yaprlmasrndan sonra baqlayacakhr. Biihin iiriinler en az24 (yirmiddrt) ay siire ile garantili olacaklrr. 5. Garanti stiresince tiim anza durumlanmdaki onanmlar cihazlann kurulu bulundufu yerlerde ytiklenici tarafindan ticretsiz yaprlacaktrr. Yiikleni ci ar'zah cihaz veya malzemenin deliqtirilmesi gerekiyorsa bu deliqiklili ve tagrma iqlemlerini ticretsiz olarak yapacaktrr. Elk. Hab. Miih. GORULMUSTUR oh.eft.ht( Dr. Ahmet $UBE

4 MASAI,STU BitG SAYAR TEKNiK SARTNAMESi f.iglemci: 1.l.Teklif edilen i5lemci (CPU), en az 4. Nesil ve en az Intel i5 islemcili olmahdrr Teklif edilen iglemci hrzr en az 2.90 GHz olmaltdtr. 1.3.Qekirdek sayrsr en az 4 olmahdrr seviyesi: en az 6MB dnbelle[e sahip,64 Bit destefii olmahdrr. 1.5.Sofutucu ve fan orijinal olmahdtr. 2. Anakart 2.l.Teklif edilen anakart "4.nesil Intel iglemci" destekli yonga setine sahip olmahdrr. 2.2.Anakart i.izerinde en az 2 DIMM yuvasr (16G8 1333MHz DDR3 SDRAM desteklenmeli) olmaltdtr. 2.3.En az 1 adet tam yiikseklikte PCle X16 Slot olmaltdrr. 2.4.En az 1 adet tam vukseklikte PCle Xl slot olmahdrr. 2.5.En az 1 adet tam yi.ikseklikte PCI Slot olmaltdtr. 2.6.En az 4 x SATA Portu (3 GB/s),sata RAID 0,1 destefi olmahdrr. 2.7.Arka panelde en az 4 adet, dn panelde en az 2 adet USB 2.0/3.0 portu olmaltdtr adet lan portu 10/100/1000Mbps hrzlarrnr destekler 6zellikle olmaltdtr. 2.9.En az l adet mikrofon girigi ve ses gtkt5t olmaltdtr En az l adet Hdmi veya Display Port grkrgr olmahdtr WindowsT (32 ve 64 bit), Windows8 (32ve 64 bit) igletim sistemlerini desteklemelidir. 3. Bellek 3.l.Teklif edilen sistemde en az gift kanal 1333 MHz DDR3 SDRAM 6zellikli olmaltdtr' 3.2.En az 8 GB DDR3 SDRAM Ram olmaltdtr. 3.3.Her bir bellek biriminin en dti5i.ik kapasitesi 4 GB olmaltdtr. 4.Hard disk 4.1.Sabit dlsk en az 500 GB kapasiteli olmahdrr. 4.2.Sabit diskin dcinug htzr en az 7200Rpm olmaltdtr. 4.3.Sabit diskin cache bellefii en az 16 MB olmahdrr. 4.4.Sabit disk SATA 2.0 olmaltdtr. S.Klavye 5.1.Klavyenin tug dizilimi Ttirkge Qyaptda olmaltdtr. 5.2.Klavyenin baflantr gekli USB olmaltdtr. 5.3.Tiirk9e klavye dzellifi ISO/IEC standardrna uygun olmalt ve Tiirkge karakter setini deste klem e lidir. 6.Mouse 6.1.Teklif edilen sistemde optik Mouse bulunmaltdtr. 6.2.Mouse'un ballantr gekli USB olmaltdtr. T.Gtiriintii Kartr 7.l.Teklif edilen sistemde en az 5I2 MB bellele sahip olmaltdtr. 7.2.Qrkrglarr analog ve dijital monit6rleri destekleyen yaptda olmaltdtr.

5 S.Monitiir 8.1.Renk: kasanrn renginde ve genig ekran olmaltdtr. 8.2.Ekran boyutu: en az 19" ing (48cm) wide olmahdrr. 8.3.C6zii nii rliik: en az 1440 x olmaltdtr. 8.4.Teoki stiresi: 5ms olmahdtr. 8.5.GdrUnt0leme agrsr yatay ve dikey: 160 /160 (tipik) olmahdrr. 8.6.Parlakhk: en az 250 cd /m2 olmahdrr. 8.7.Renk: 16M olmaltdtr. 8.8.Video girigi: Analog(VGA) ve Dijital (DVl-D veya display port) olmaltdtr. 8.9.Zrthk (kontrast):1000:1 olmahdtr Enerji verimlilik uygunlu$u: ENERGY STAR Onayl; EPEAT Gold olmahdrr ve bu belgelenmelidir Monit6rde en az l adet USB girisi olmahdtr. 9.Optik Siiriicii 9.1.Sistemde gift katmanh DVD-RW bulunmaltdtr. 9.2.DVD-RW en az 16x8x16x cizellikli olmahdrr. 9.3.Sata grkrgh olmahdrr. 10.Kasa 10.l.Teklif edilen sistemin kasast Tower yaprda olmahdrr. 1O.2.Kasanrn cin panelinde 2 adet USB, 1 adet kulakhk ve 1 adet mikrofon gtktgt bulunmahdrr Kasanrn dn panelinde optik sur cii yuvalart olmalldtr. 1O.4.Kasa, fiziksel guvenlik kilidi girigine ve kasanrn agrlmastnt engelleyen kilit mekanizmastna sahip olmaltdtr. 1O.5.Kasada en az 350 W gi.ig sallayan %80 oranrnda verimlilik sunabilecek power supply olmahdrr Gi.i9 kayna[r APFC(Active Power Factdr Correction) 6zelli$ini desteklemelidir. Bu 6zellik Uretici firma taraftndan belgelenmelidir. 11.i9letim Sistemi 11.1.En az Windows 8 Pro 32 veya 64 Bit olmaltdtr. l2.garanti 12.1.Masatst1 bilgisayarlarrn tum bilegenleriyle birlikte en az Uq (2) yrl 'yerinde'parga servis ve iseilik garantisi olmaltdtr. 13.Teknik Destek 13.l.Arrza bildiriminden sonra 24 saat ieinde yerinde bakrm yaprlmaltdtr' 13.2.Yerinde g6ziim bulunamayrp servise g6tijrulen bilgisayarlarrn serviste be; (5)iS giinii igerisinde griziilmesi mumkiin olmayan durumlarda muadili gegici bir bilgisayar temin edilmelidir Ti.im ijriinler igin arrza durumlarrnda ulagrlabilecek, teknik servis numarast verilmelidir. 14.Aynca 6zellikler 14.1.Tiim fi5ler ve kablolar TUrk Standartlart'na uygun olmaltdtr Tiim donanrm ve yazrfum birimleri, ISO/IEC standardtna belirtildigi bigimiyle Tiirkge Karakter setini desteklemelidir Teklif edilen tiim masaiistti bilgisayarlar, tamamlayrcr birimler ve ek malzemeler tamamen yeni ve hi9 kullanrlmam15 olmaltdtr. +1

6 14.4.Her bir tip igin teklif edilen masaiistti bilgisayarlar aynr tip, tajr ve nitelikte donantmlar kullanrlarak iiretilmig olmaltdtr. j.4.5.teklif edilen sistemlerin iiriinlerin ve yazrhmlarrn kullanrm, operasyon, baktm ve tamir bilgilerini kapsayan cizgun belge ve kitaplar Ucretsiz olarak sallanmaltdtr Ttim iirunler igin gerekli elektrik ve DVI-D veya Display port kablosu firmantn iirettili orijinal kablosu olmah ve cihazlartn galt5masr igin zorunlu ek donantmlar birlikte verilmelidir. L4.7.Kasa ile monittirijn DVI-D veya Display grkr5 kablolarr d6nu5tii riiciisiiz olmaltdtr Tiim iirtinler 6zgi.in ambalajlarr iginde her ti.irlij hasara kar5r 6nlemler ahnmr5 olarak teslim yerine getirilmelidir T0m cihazlar gahgrr halde teslim edilmelidir Teklif edilen masaiistii bilgisayarlarrn marka model ve yaprlandtrma seeenekleri tiretici Firmantn web sayfasrnda yayrnlanm15 olmahdrr. BUtUn iirtin siiriiciileri en az beg (5) yrl stireyle tireticinin internet sitesinden yayrnlanmahdrr Urrjn lerin fiziksel kurulumu, her bir iir0n igin yi.iklenici firma taraftndan, bildirilen adreste yaptlacakttr Teklif edilecek bilgisayar, bilgisayar marka ve model bilgisi ile sistem olarak Microsoft Windows donanrm uyumluluk olmaltdtr MasaUstli bilgisayarrn iizerinde bulunan tiim donanrmlartn Microsoft Windows 7 (32 ve 64 bit), Microsoft Windows 8 (32 ve 64 bit) isletim sistemleriyle uyumlu silriicii lerini igeren medyalar, ticretsiz olarak teslim edilmelidir Bilgisayarlarla birlikte birer adet Mouse pad verilmelidir Kasa kapa!r, sabit disk ve optik siirucii alet gerektirmeden s6kiiltip takrlabilir 6zellikte olmaltdtr, Monitdr ve bilgisayar aynr iiretici firma taraftndan tiretilmi5 olmaltdtr Teslimat yaprlmadan 6nce bir adet numune bilgisayar, Kurumumuza gtinderilmelidir. Burada gerekli programlar kurularak bilgisayar test edilmelidir. 'ufffi:alp Dr. Ahmet qomu $UBE

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR : Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr

l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr Sayr:51057445 Konu: Teklif istenmesi T.C. SACLIKBAKANLIdI BURSA HALK SAELIGI MUDURLOEU Idaremizce Dofrudan Temin Usuluyle Bursa Halk Safhfir Miidiirlnft Bilgisayar Sarf Malzente Ahmr agalrda belirtilen

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI Fakültemiz laboratuar ve bağlı birimlerinin donanımında ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi miktarı yazılı 28 kalem cihaz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine

Detaylı

OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI

OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI Fakültemiz laboratuar ve bağlı birimlerinin donanımında ihtiyaç duyulan aģağıda cinsi miktarı yazılı 9 kalem cihaz 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19.maddesine

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

EK-1 (Notebook) Kullanım Tipi. 7 Ek-7 Hard Disk 1 Adet. 8 Ek-8 Toner 1 Adet. 9 Ek-9 Flash Disk 1 Adet. 10 Ek-10 Notebook 1 Adet

EK-1 (Notebook) Kullanım Tipi. 7 Ek-7 Hard Disk 1 Adet. 8 Ek-8 Toner 1 Adet. 9 Ek-9 Flash Disk 1 Adet. 10 Ek-10 Notebook 1 Adet SATINALAN BĠRĠM Fen Bilimleri Enstitüsü SATINALMA USULÜ SATINALMA TARĠH VE SAATĠ SATINALMANIN YAPILACAĞI YER Doğrudan Temin ĠLGĠLĠ SATIN ALMA MEMURU Engin ERDOĞAN-0224 294 2447 Sıra No SATINALINACAK MAL/HĠZMET

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

ruwf io! [A sursyuan nsvirpr CrNivpnsirssi nsttorlugu idari ve Mali igler Daire Bagkanhlr Sayr : 20476884.01-934.01.03-

ruwf io! [A sursyuan nsvirpr CrNivpnsirssi nsttorlugu idari ve Mali igler Daire Bagkanhlr Sayr : 20476884.01-934.01.03- T.C. sursyuan nsvirpr CrNivpnsirssi nsttorlugu idari ve Mali igler Daire Bagkanhlr 1 1-0t- 20i5 Sayr : 20476884.01-934.01.03- Konu : Yaklagrk Maliyet ruwf io! [A.../...t20r5 Universitemiz Kurumsal iletigim

Detaylı