Sayr: Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet"

Transkript

1 (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze bagl sallrk Bilgi sistemleri Sube Miidiirri.i!ii'niin ihriyacr oran a5a!rda cinsi. mikan ve dzerikreri belinilen Mar Arrmr remini igin:4734 Say,t, ramu ttaie ranui-ui'iilrl.",,...g,,uha5rk marilete esas ormak ri,".". Birim fiyatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. udun ALTIPARMA Birim Fiyata Esas It Kaleminin Adl Tagrnabilir Bilgisayar MasaUstii Bitgisayar ( Monit6rt0 ) Not : Ekteklteknik sartnameve siire vaklastk malivet fivatt verileceldir. Ek : Teknik Sartname 2 ( iki ) Adet 5 ( Ee, I Sayfa onemli Notlar: En son yaklagrk fiyat bitdirim kabul : P<{m tiyatlar iizerinden bildirdiginiz toplam bedel : Fiyatlar TL. olarak verilecektir. tariht!9. l9.ll zors tarttri K.D.V harig betirtitecektir. mesai saati bitimine kadardtr. eknik Sart_nam Bilgisi et: O O Adres: Mustafa Kem"lp"9" zul io=- Yijregir / Adana eli O L O _ 3240 I V.H.K.i. A.AKTURK Internet Adresi : / Sattnalma Fax: O t9 t2

2 t. 2. J Iglemci en az Intel Core i olacaktr. Iglemci hrzr en az 2,6 GHz olacaktrr. On bellek en az 3 Mb olacaktrr Bellek en az 6 GB 1333 Mhz DDR3 olacaktrr. iqletim sisteminin kurulu oldugu disk SSD (En az 32 GB) olmahdrr. Aynca cihazda en az 500 GB 7200 Rpm Sata sabit disk olacaktrr A t. 22. zj. 1, &. Ekran en az 15,6" LED dispilay ve en az 1366x768 gdziiniirliige sahip olacaktrr Optik siiriicii en az 8x Dvd +/- Rw Drive olalcaktrr 2 Wireless ahlg card bulunacaktrr Cihaz iizerinde Kart okulucu oyacaktrr 10/1000 network kartrna sahip olacaktrr Onboard ses kartr olacaktrr Dahili web kamera bulunacaktrr Tiirkge Q klaryeye sahip olacaktrr En az 2 U sb giriqi bulunacaktr VGA,&IDMI portu olacaktrr Touch Pad olacaktrr iqletim Sistemi en az Windows 7 Tiirkge olacaktrr Cihaza aitbatarya orijinal ve en az 6 cell yiiksek kapasiteli Li-ron dzellikli olacaktrr Cihaza ait orijinal AC adaptdrii olacaktrr Cihazla birlikle tiilrn baplantr ara birim kablolan verilecektir Cihazla birlikte en az 3 diigneli optik mause verilecektir Tagrma gantasr cihazla birlikte verilecektir Clhaz en fazla 3 k! agrrhlrnda olacaktrr Ekran kartr en az harici I GB olmahdrr Sistemle birlikte igletim sistemi ve donamma ait yeniden kurulum Cd'leri, lisans, vb. orijinal Dokiimanl ar varsa verilecektir. Teklif edilen iiriiniin marka ve modeli belirtilecektir Cihazrn iiretici firma garantisi en az 2(iki) yrl olacaktrr ancak siirenin daha uzun olmasr durumunda firma teklifinde bunu belirtecektir. &--A +E

3 1. Satrn ahnan iiri.inlerin kesintisiz olarak (365 giin, 24 saat) gahqtmlmasr esastr, bu sartname kapsamrnda belirtilen siireler mesai saatleri ile srmrh degildir, resmi tatil ve mesai harici zamaru da kapsamaktadrr. cihazlann Garantili oldulu siire igerisinde balom ve ona'm igin sarfedilecek tiim malzemeler ve yedek parga ile bu iqlemler srrasnda ihtiyaq duyulabilecek her tiirlii gereksinim (arag-gereg, malzeme, aparat, kablo, elektronik cihaz, nakliye, montaj ve sair iqgilik) yiiklenici tarafindan kargrlanacaktr. 3. Yiiklenici, gararti sifeleri boyunca bilgisayarlar igin gerekli BIOS, siiriicii tamtrm (driver) programlan ve yazrhm giincellemelerini iicretsiz temin edecektir. 4. Garanti siiresi, kesin kabuliin yaprlmasrndan sonra baqlayacaktrr. Biitiin iiriinre t en az 24 (yirmiddrt) ay siire ile garantili olacalctrr. 5. Garanti stiresince tiim anza durumlanmdaki onarrmlar cihazlann kurulu burundufu yerlerde yiiklenici tarafindan iicretsiz yaprlacaktrr. yiiklenici artzal cihaz veya malzemenin degiqtirilmesi gerekiyorsa bu deliqikrisi ve taqrma iglemlerini iicretsiz olarak yapacalctrr. idrisoglu "lawe{ Dr. Ahmetfftftll qomu $ube UnU

4 MASAUSTU BiLGiSAYAR TEKNiK SARTNAMESi f.iglemci: 1.1.Teklif edilen iglemci (CPU), en az 4. Nesil ve en az Intel i5 islemcili olmahdrr. L.2. Teklif edilen iglemci hrzr en az 2.90 GHz olmahdrr. l.3.qekirdek sayrsr en az 4 olmahdrr. 1.4.L2 seviyesi: en az 6MB cinbellepe sahip,64 Bit destefii olmahdrr. 1.5.SoEutucu ve fan orijinal olmahdrr. 2. Anakart 2.1.Teklif edilen anakart "4.nesil Intel iglemci" destekli yonga setine sahip olmahdrr. 2.2.Anakart Uzerinde en az 2 DIMM yuvasr (16G8 1333MHz DDR3 SDRAM desteklenmeli) olmahdrr. 2.3.En az 1 adet tam yiikseklikte PCle X16 Slot olmahdrr. 2.4.En az 1 adet tam yiikseklikte PCle Xl slot olmahdrr. 2.5.En az 1 adet tam yukseklikte PCI Slot olmaldrr. 2.6.En az 4 x SATA Portu (3 GB/s),sata RA D 0,1 destegi olmahdrr. 2.7.Arka panelde en az 4 adet, 6n panelde en az 2 adet USB 2.0/3.0 portu olmahdrr adet lan portu 10/100/1000Mbps hrzlarrnr destekler 6zellikle olmahdrr. 2.9.En az 1 adet mikrofon girigi ve ses grkrgr olmahdrr. 2.IO. En az 1 adet Hdmi veya Display Port gtkrgr olmahdrr WindowsT (32 ve 64 bit), Windows8 (32 ve 64 bit) igletim sistemlerini desteklemelidir. 3. Bellek 3.l.Teklif edilen sistemde en az gift kanal 1333 MHz DDR3 SDRAM rizellikli olmahdrr. 3.2.En az 8 GB DDR3 SDRAM Ram olmahdrr. 3.3.Her bir bellek biriminin en diigtik kapasitesi 4 GB olmahdrr. 4.Hard disk 4.l.Sabit disk en az 500 GB kapasiteli olmahdrr. 4.2.Sabit diskin d6nrig hrzr en az 7200Rpm olmahdrr abit diskin cache belleli en az 16 MB olmahdrr. 4.4.Sabit disk SATA 2.0 olmahdrr. 5.KlaWe 5.1.Klavyenin tug dizilimi Tiirkge Q yaprda olmahdrr. 5.2.Klavyenin ballantr gekli USB olmahdrr. S.3.Ttirkge klavye cizellifii ISO/IEC standardrna uygun olmah ve Tiirkge karakter setini desteklem elid ir. 6.Mouse 6.l.Teklif edilen sistemde optik Mouse bulunmahdrr. 6.2.Mouse'un ballantr 5ekli USB olmahdrr. T.Giiriintii Kartl 7.l.Teklif edilen sistemde en az 5!2 MB bellefe sahip olmahdrr. 7.2.trkrglarr analog ve dijital monitcirleri destekleyen yaprda olmahdrr. xa *4,

5 8.Monitiir 8.1.Renk: kasanrn renginde ve genig ekran olmahdrr. 8.2.Ekran boyutu: en az 19,,ing (48cm) wide olmahdrr. 8.3.Q6zrini.irliik: en az 1440 x olmahdrr. 8.4.Tepki si.iresi: 5ms olmahdrr. 8.5.Gdrijntiileme acrsr yatay ve dikey: 160 /160 (tipik) olmahdrr. 8.6.Parlakhk: en az 250 cd /m2 olmahdrr. 8.7.Renk: 16M olmahdrr. 8.8.Video girigi: Analog(VGA) ve Dijital (DVt_D veya display port) olmahdrr. 8.9.Zrthk (kontrast):1000:1 olmahdrr Enerji verimlilik uygunlufu: ENERGY STAR onayh; EpEAT Gold olmahdrr ve bu belgelenmelidir Monit6rde en az l adet USB girigi olmahdrr. 9.Optik S0riicii 9.1.Sistemde gift katmanh DVD-RW bulunmahdrr. 9.2.DVD-RW en az 16x8x16x cizellikli olmahdrr. 9.3.Sata grktglr olmahdrr. 10.Kasa 10.l.Teklif edilen sistemin kasasr Tower yaprda olmahdlr. lo.2.kasanrn 6n panelinde 2 adet USB, l adet kulakhk ve l adet mikrofon glkrgr bulunmakdrr Kasantn <in panelinde optik s0rticii yuvalarr olmahdrr. 10'4'Kasa, fiziksel giivenlik kilidi girigine ve kasanrn agrlmasrnr engelleyen kilit mekanizmasrna sahip olmahdrr Kasada en az 350 W g0g saflayan %g0 oranrnda verimlilik sunabilecek power supply olmahdrr. 10'6'Gti9 kayna!r APFC(Active Power Fact6r correction) 6zellifini desteklemelidir. Bu 6zellik Uretici firma taraflndan belgelenmelidir. ll,isletim Sistemi 11.1.En az Windows 8 pro 32 veya 64 Bit olmahdrr. l2.garanti 12'1'Masaiistii bilgisayarlarrn ttm bilesenleriyle birlikte en az r"ig (2) yrl 'yerinde. parga servis ve iggilik garantisi olmalldrr. 13.Teknik Destek 13.1.Anza bildiriminden sonra 24 saat iginde yerinde bakrm yaprlmahdrr. 13'2'Yerinde 96zum bulunamaytp servise gdtiin.ilen bilgisayarlarrn serviste be5 (5)ig gunr.i igerisinde gcizolmesi mr.imkrin olmayan durumlarda muadili gegici bir bilgisayar temin edilmelidir. 13'3'Tiim tiri'inler igin artza durumlartnda ulagrlabilecek, teknik servis numarasr verilmelidir. X.4.Ayrrca 0zellikler 14.1.Ttim figler ve kablolar Tiirk Standartlan,na uygun olmahdtr. r4'2 Tiim donanrm ve yaztltm birimleri, lso/lec standardrna belirtildigi bigimiyle Tiirkge Karakter setini desteklemelidir. 14'3'Teklif edilen tum masaiistii bilgisayarlar, tamamlayrcr birimler ve ek malzemeler tamamen yeni ve hig kullanrlmaml5 olmaldrr.

6 t4'4'her bir tip igin teklif edilen masa[jstii bilgisayarlar aynr tip, tiir ve nitelikte donanrmlar kullanrlarak tiretilmig olmahdrr. 14'S Teklif edilen sistemlerin ijrtinlerin ve yazthmlarrn kullanrm, operasyon, bakrm ve tamir birgilerini l(apsayan cizgiin belge ve kitaplar i.icretsiz olarak sallanmahdrr. 14 6'Tijm iirtinler igin gerekli.elektrik ve DVI-D veyi oisplay port kablosu firmanrn ilrettifi orijinal kablosu olmal ve cihazlarrn galr5masr igin zorunlu ek donan rmlar birlikte verilmelidir. L4,7,Kasa ile monitdnin DV -D veya Dispray grkrg kabrorarr ddnrigtii rticiisuz ormarrdrr. L4'8 Tiim tiriinler 6zg0n ambalajlarr iginde her t rlii hasara kargr dnlemler ahnmrg olarak teslim yerine getirilmelidir Tiim cihazlar gahgrr halde teslim edilmelidir. 1'4'10'Teklif edilen masatistii bilgisayarlartn marka model ve yaprlandrrma segenekleri iiretici Firmanrn web sayfastnda yaytnlanmt5 olmaltdtr. Butiin uriin suri.ictileri en az be$ (5) yrl siireyle ureticinin internet sitesinden yayrnlanmahdrr. 14' 11' Urtinlerin fiziksel kurulumu, her bir iiriin igin y0klenicifirma tarafrndan, bildirilen adreste yaprlacaktrr. 14'12 Teklif edilecek bilgisayar, bilgisayar marka ve model bilgisi ile sistem olarak Microsoft windows donanrm uyumluluk olmahdrr. 14' 13' Masal'istai bilgisayarrn tizerinde bulunan trim donanrmlarrn Microsoft windows ve64 bit), Microsoft windows 8 (32 ve 64 bit) i$letim sistemleriyle uyumlu siiruciilerini igeren medyalar, a.icretsiz olarak teslim edilmelidir Bilgisayarlarla birlikte birer adet Mouse pad verilmelidir. 14'15'Kasa kapafir, sabit disk ve optik siiriicii alet gerektirmeden scikiiltip takrlabilir cizellikte olmahdrr Monitdr ve bilgisayar aynr iiretici firma tarafrndan tiretilmis olmahdrr. 14'17'Teslimat yaprlmadan 6nce bir adet numune bilgisayar, Kurumumuza g6nderilmelidir. Burada gerekli programlar kurularak bilgisayar test edilmelidir. Dr. Ahmet $ube qomu Unu

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI Fakültemiz laboratuar ve bağlı birimlerinin donanımında ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi miktarı yazılı 28 kalem cihaz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU VE TANIMLAR 1.1. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak muhtelif elektronik ve bilişim ürünlerini

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:FiyatTeklifiHk. 21/04/2009

T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:FiyatTeklifiHk. 21/04/2009 T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KAYSERİ KONU:FiyatTeklifiHk. 21/04/2009 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. Giriş ve Amaç Üniversitemizde kullanılmak üzere aşağıda konusu yer alan şartnamede özellikleri belirtilen donanım, yazılım ve hizmetler

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1455 A1 i3 UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:Fiyat Teklifi Hk. 23/09/2005

T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:Fiyat Teklifi Hk. 23/09/2005 T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KAYSERİ KONU:Fiyat Teklifi Hk. 23/09/2005 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı