İçindekiler HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER) Hakkında Faaliyetler ve Projeler Sivil Toplum Projeleri STK larla Ortak Programlar Yayınlarımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER) Hakkında Faaliyetler ve Projeler Sivil Toplum Projeleri STK larla Ortak Programlar Yayınlarımız"

Transkript

1

2 İçindekiler Yasama Derneği (YASADER) Hakkında 1 Hedeflerimiz ve Amaçlarımız 2 Yönetim ve Denetim Kurulları 2 Üyelik Hakkında Bilgi 3 Yasama Dergisi 3 Faaliyetler ve Projeler A. Paneller 4 B. Uluslararası Projeler 6 C. Yasama Stajı 6 D. Milletvekili Danışmanlarına Yönelik Yasama Semineri 6 E. Yasamacılar Arası Diyalogun Güçlendirilmesi 7 F. Diğer Ülke Parlamento Uzmanlarına Yönelik Eğitimler 8 G. Yasa Yapma Süreçleri Eğitimi Semineri 10 H. Parlamenter Denetim Yolları Sempozyumu 10 İ. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Atölye Çalışmalarına Katılım 11 Sivil Toplum Projeleri A. Sivil Toplum İçin Yasama Okulu Projesi 12 B. Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı 13 C. Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Projesi 13 D. Demokraside Kadın İzleri Projesi 14 E. HIV/AIDS İle Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma Projesi 14 F. Yerel Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yasama Okulu Projesi 15 G. Katılımın Genç Hali Projesi 16 H. Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi 16 STK larla Ortak Programlar A. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesine Sunum 17 B. Ortak Düşünce Platformuna Sunum 17 C. Türkiye Beyazay Derneği Üyelerine Sunum 17 D. İstanbul Bilgi Üniversitesi Savunuculuk Programlarında STK Temsilcilerine Sunum 17 E. WOMANist/KADINist Uluslararası İstanbul Kadın Buluşmasına Katılım 18 F. Mülteci Hakları Koordinasyonu Üyelerine Sunum 18 G. STGM Organizasyonunda Yasama Süreçlerine Katılım Eğitimi 18 Yayınlarımız A. Yasama Dergisi 19 B. Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı 19 C. Yerel STK lar İçin Yasama Okulu Projesi Kitapçığı 19 D. Gençler İçin Yasamaya Giriş Kitapçığı 20 E. İspanya Anayasası ve Kongre İçtüzüğü 20 İleriye Yönelik Projeler ve Hedefler 20 Web Sayfası (www.yasader.org) ve E-posta Grubu 20 HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER), Türkiye Büyük Millet Meclisi nde (TBMM) görev yapan bir grup yasama çalışanı tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmak ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişmesine katkı yapmaktır. Derneğin hedef kitlesi yasama sürecinin farklı aşamalarında görev yapan bürokrat ve uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere yasama sürecine katılan ve ilgi duyan herkestir. Yasama sürecinde doğrudan veya dolaylı rol alan kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin yeterince güçlü olmaması, kanun yapım sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Yasama Derneği, başta TBMM olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, bakanlıklar, üniversiteler ve diğer kurumlarda çalışanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Yasama Derneği bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemekte, diğer ülke parlamento uzmanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı programları gerçekleştirmekte, sivil toplum temsilcilerine yönelik savunuculuk programları yürütmekte, üniversitelerle işbirliği içerisinde parlamento hukuku çalışmalarını teşvik etmekte ve yayınlar yapmaktadır. YASADER tarafından çıkartılan Yasama Dergisi parlamento hukuku alanında hakemli akademik bir yayındır. YASADER, başta Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin parlamentoları arasında yasama alanında kurumsal işbirliğini ve yasama kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Yasama Derneği ne (International Association of Legislation-IAL) üyedir. Dernek faaliyetleri hakkında düzenli bilgi almak için adresine elektronik posta göndermeniz yeterlidir. 1

3 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA HEDEFLERİMİZ VE AMAÇLARIMIZ Parlamento hukuku ve yasama tekniğini, karşılaştırmalı çalışmaları da içerecek biçimde desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak, bu alandaki araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek, Ulusal hukukun AB hukukuna uyumunu ve özellikle AB hukuku temel kavramlarının Türk yasama sistemine uygulanmasını amaçlayan araştırmalara öncülük etmek ve desteklemek, Her türlü resmi makamla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilerle, üniversiteler, enstitüler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflarla amacı doğrultusunda ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak, Yasama alanında etkin ve iyi eğitimli meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak, ilgili mercilere bu konuda görüşler sunmak. Yasama alanındaki çalışmaları, süreli ve çeşitli yayınlarla ve diğer etkinlikler yoluyla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, sempozyum, yarışma, sergi, gezi, toplantı ve benzeri sosyal, kültürel, bilimsel organizasyonlar yapmak. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI Yönetim Kurulu Dr. İrfan NEZİROĞLU (Başkan) Yasemin ELİBOL (Başkan Yardımcısı) Habip KOCAMAN (Genel Sekreter) Selim YILMAZ (Sayman) Ayhan Muaz IŞIK Remzi ÇİFTEPINAR Dilek YEŞİL Bahadır YEŞİLIRMAK Hüdai ŞENCAN Denetim Kurulu Rıza YURDDAŞ Ercan ÇELİKER Cemil TUTAL Bilal ŞENTÜRK ÜYELİK HAKKINDA BİLGİ Yasama ve parlamento alanlarında çalışma yapanlar ve parlamento hukukuna ilgi duyanlar Derneğimize üye olabilirler. Dernek üyeleri, asıl ve fahri üyelerden oluşur. Asıl üyeler: Yasama ile ilgili görevde bulunan veya çalışmalar yapan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe asıl üye olabilirler. Asıl üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Fahri üyeler: Yasama ile doğrudan ilgisi bulunmasa da Derneğin uğraşı alanına ilgi duyan ve katkıda bulunanlardan iki asıl Dernek üyesinin teklifi üzerine, Dernek Yönetim Kurulu nca fahri üyeliğe kabul edilenlerdir. Fahri üyelerin Genel Kurul da oy hakkı yoktur. YASAMA DERGİSİ Yasama Dergisi, Yasama Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Başlangıçta üç aylık sürelerle yayınlanan dergi 2009 yılından itibaren dört aylık olarak yayımlanmaktadır. Parlamento hukuku açısından bir kilometre taşı olan Dergi de parlamento ile yasama bilimi ve tekniğine ilişkin makaleler yayımlanmaktadır. Yasama Dergisi akademik dünyada kısa sürede saygın bir yer edinmiş ve parlamento hukukuna ilişkin akademik bir platforma dönüşmüştür. Dergi başta milletvekilleri olmak üzere yasama bürokratlarına, yüksek yargı organları mensuplarına, tüm üniversite kütüphaneleri ile hukuk ve siyasal bilgiler/iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin kütüphanelerine, genelde anayasa, özelde parlamento hukuku alanında çalışma yapan öğretim elemanlarına, yasamayla ilişkili sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yasama ile ilgili birimlerine dağıtılmaktadır. Dergi nin yayımlanan sayılarına, Derneğin adresinden ulaşılabilmektedir. 2 3

4 A - PANELLER Avrupa Birliği ve Türkiye de Mevzuat İyileştirmesi Süreci: 25 Aralık 2005 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Recep KIZILCIK tarafından sunum yapılmış ve konu üzerinde karşılıklı görüşler dile getirilmiştir. Türk Anayasa Yargısı Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları: 2 Ocak 2006 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet TÜLEN Türk Anayasa Yargısı Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları konulu sunumunu yapmıştır. Derneğimiz TBMM ve kanun yapım sürecini ilgilendiren konuları seminerler aracılığıyla gündeme getirmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen programlardan bazıları şunlardır: Türkiye de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar: 9 Kasım 2006 tarihinde yapılan Panel TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ile birlikte düzenlenmiştir. Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı: 19 Kasım 2007 tarihinde düzenlenen Panel in ilk bölümünde uzmanlar tarafından yasama sürecine sivil toplum katılımının teorik temelleri, diğer ülke örnekleri ve Başbakanlık ile TBMM aşamasında katılım konusunda sunumlar yapılmıştır. Öğleden sonraki ikinci bölümde ise programa katılan STK temsilcileri konuyla ilgili görüşlerini açıklamıştır. Hayvanları Koruma Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Paneli: Ankara Barosu ile birlikte düzenlenen Panel 9 Kasım 2012 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve bazı milletvekillerinin de katıldığı panelde Tasarı üzerindeki görüş, öneri ve eleştiriler paylaşılmıştır. 4 5

5 B - ULUSLARARASI Yasama Derneği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ile birlikte Türkiye de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Projesi ni yürütmüştür. Ayrıca The Black Sea Trust for Regional Cooperation ile ortaklaşa yürütülen Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı El Kitabı Projesi ve Dünya Bankası Sivil Toplum Fon Programı kapsamında Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Projesi tamamlanmıştır. Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı çerçevesinde Yerel STK lar İçin Yasama Okulu Projesi ni 2012 yılında tamamlayan YASADER halen Matra Programı çerçevesinde Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi ni yürütmektedir. Projelerin detayları ve çıktıları hakkında adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. E - YASAMACILAR ARASI DİYALOĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ Yasama sürecinde rol alan kamu görevlileri arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2004 ve 2008 yıllarında iki program düzenlenmiştir. TBMM, Başbakanlık ve bakanlıklar ile ilgili kurumların kanun yapım sürecinde görev alan bürokrat ve uzmanlarının bir araya geldiği programlarda tanışma ve görüşme imkânı bulan kamu görevlileri, ortak çalışma ortamları oluşturmanın gerekliliğini belirterek işbirliğini güçlendirmenin önemine vurgu yapmışlardır. C - YASAMA STAJI YASADER, Devlet Bakanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği nin işbirliğiyle, Türkiye Cumhuriyetinin bursuyla Türkiye de hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde eğitim gören Ahıska, Bosna-Hersek, Kosova, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Makedonya, Azerbaycan, Tataristan, ve Çeçenistan lı 17 üniversite öğrencisine, 2006 yılında TBMM içerisinde yasama eğitimi vermiştir. Program sonunda sertifikalarını alan öğrenciler, teorik bilgilerini tamamlamanın ötesinde TBMM yi tanımış olmaktan büyük mutluluk duymuşlardır. D - MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARINA YÖNELİK YASAMA SEMİNERİ Milletvekili danışmanları için 2010 yılında seminer şeklinde yasama eğitimi programları düzenlenmiştir. Programların amacı danışmanların yasama bilgilerini güçlendirmek ve böylece milletvekillerinin yasama çalışmalarını kolaylaştırmaktır. 6 7

6 Ayrıca, TBMM de çalışanların üye olduğu derneklerin yönetici ve üyeleri yeni yasama yılı nedeniyle 9 Ekim 2009 tarihinde Basın Merkezi nde düzenlenen kokteylde bir araya gelmiştir. Kokteyle Yasama Derneği (YASA- DER), Yasama Uzmanları Derneği (YUDER), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) üyeleri katılmış, TBMM odaklı dernekler olarak işbirliği ve ortak projeler tartışılmıştır. F - DİĞER ÜLKE PARLAMENTO UZMANLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER Derneğin, uluslararası faaliyetlerinin bir diğeri de tarihi, kültürel ve komşuluk bağlarımızın olduğu ülke parlamentolarında çalışan idareci, uzman ve diğer görevlilere yönelik, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı programlarıdır. YASADER, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve TBMM Genel Sekreterliği işbirliğinde gerçekleştirilen programların amacı, Türkiye ile bu ülkeler arasında yasama görevlileri düzeyinde iletişim kurmak, ilişkileri geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimi sağlamak ve kalıcı dostluklar kurmaktır yılı sonunda başlayan programlar kapsamında Azerbaycan, Moğolistan, Afganistan, Tacikistan, Gürcistan, Suriye, Bosna-Hersek, Bahreyn, Arnavutluk ve Makedonya parlamentoları görevlilerine TBMM yasamacıları, birikim ve deneyimlerini aktarmıştır. Karşılıklı diyalog ve bilgi alış verişi içerisinde geçen bir haftalık program sonunda, heyetler ülkemizden memnuniyetle ayrılmıştır. Makedonya Heyeti Moğolistan Heyeti 8 9 Azerbaycan Heyeti

7 G - YASA YAPMA SÜREÇLERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Yasama Derneği ve Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Şubat 2012 tarihlerinde yasa yapma süreçlerini ele alan iki günlük bir eğitim semineri düzenlemiştir. Seminerde çeşitli üniversitelerden akademisyenlere, öğrencilere ve TBMM uzmanlarına yasama ile ilgili temel kavramlar, kurumlar ve yasa yapma tekniği ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. H - PARLAMENTER DENETİM YOLLARI SEMPOZYUMU Parlamenter bilgi edinme ve denetim yollarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi çerçevesinde siyasetçiler, akademisyenler ve yasama bürokratlarının bir araya gelerek konunun tüm yönleriyle tartışılabilmesi ve öneriler geliştirilmesi amacıyla 7 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Başkanlığı, Yasama Derneği (YASADER) ve Yasama Uzmanları Derneği (YUDER) iş birliği ile TBMM de Parlamenter Denetim Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyum da, parlamenter denetim konusu parlamento hukukunun teorik çerçevesinin yanı sıra uygulamalarla birlikte taraflarca ele alınmıştır. Bir gün süren Sempozyum a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK ve Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ da katılmıştır. İ - ANKARA BAROSU YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILIM Yasama Derneği, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanunlardaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarına destek vermiştir. Bu çalışmalar: 17 Şubat Türk Borçlar Kanunu 2 Mart Hukuk Muhakemeleri Kanunu 9 Mart İdari Yargılamada Anayasanın 90. Maddenin İç Hukuka Etkisi 10 Mart Türk Ticaret Kanunu 10 11

8 A - SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ SİVİL TOPLUM İ Projenin amacı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kanun yapım süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirerek sürece aktif katılımlarına destek vermektir. Yasama süreci ve parlamenter denetim yolları sivil toplum kuruluşlarınca yeterince bilinmemektedir. TBMM de yasama sürecine katılım denince sivil toplum kuruluşları çoğunlukla komisyon toplantılarına katılımı anlamaktadır. Oysa görüş ve önerilerin dile getirilebileceği birçok alternatif yol bulunmakta olup komisyonlara başvuru, gündem dışı konuşma, sözlü veya yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırması bunlardan sadece birkaçıdır. Program süresince katılımcılara TBMM nin kurumsal yapısı, halkla ilişkiler, web sayfasının kullanımı, yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumlar, genel olarak kanun yapım süreci, komisyonlar ve komisyonlarda kanun yapım süreci, Genel Kurul çalışmaları ve Genel Kurul da kanun yapım süreci, bütçe görüşmeleri, yazılı ve sözlü soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru konularında sunumlar yapılmaktadır. Programlara katılmak ve ortak program yapmak isteyen STK temsilcileri Yasama Derneği ile irtibata geçebilirler. SİVİL TOPLUM İ B - SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA SÜRECİNE KATILIM EL KİTABI Uluslararası bir proje kapsamında hazırlanan STK El Kitabı nda sivil toplum kuruluşlarının TBMM deki yasama ve denetim süreçlerine nasıl daha etkin katılabileceklerine dair bilgiler yer almaktadır. Kitap TBMM nin Yapısı, Görevleri ve İşleyişi, Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar, Komisyonlarda ve Genel Kurul da Kanun Yapım Süreci, Parlamenter Denetim Yolları ve Yasama Terimleri Sözlüğü bölümlerinden oluşmaktadır. Kitap ta ayrıca kanun teklifi, sözlü soru, değişiklik önergesi gibi temel yasama belgelerinin örneklerine de yer verilmiştir. Kitabın hazırlık aşamasında STK temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. El Kitabı na Derneğin web sayfasından ulaşılabilmektedir. C - KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YASAMA SÜRECİNE KATILIMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Yasama Derneği nin Dünya Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının da desteğiyle, Kadına Yönelik Çalışmalar Yürüten STK ların Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde TBMM de gerçekleştirilmiştir. Yasama Derneği üyesi yasama uzmanları ile öğretim üyelerinin sunum yaptığı seminere kadına yönelik çalışmalar yürüten 23 sivil toplum kuruluşundan 33 temsilci katılmış ve seminer sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir

9 D - DEMOKRASİDE KADIN İZLERİ PROJESİ SİVİL TOPLUM İ Ülkemiz demokrasisinin gelişmesini kendine amaç edinen Derneğimiz, kadın STK larının yasama sürecine katılımını güçlendirmek amacıyla Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneğinin, National Endowment For Democracy (NED) Fonu Desteği ile yürüttüğü projeye destek vermiştir. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerinin de katıldığı bir yıl devam eden proje kapsamında 13 kentte (Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Ordu, Rize, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale) parlamenterler, kadın örgütleri ve yerel yöneticiler bir araya gelmişlerdir. Proje kapsamında ayrıca, 9-10 Ekim 2010 Ankara, Ekim 2010 Trabzon, Kasım 2010 Adana ve Aralık 2010 Aydın da toplantılar gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz, yasama sürecinin uygulamalı örneklerle açıklandığı Demokraside Kadın İzleri Kitapçığı nın yazımına da katkı vermiştir. 2 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Proje nin kapanış toplantısına, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Güldal AKŞİT ile çok sayıda Komisyon üyesi ve diğer milletvekilleri ile yasama eğitimi verdiğimiz 16 ilden gelen 50 sivil kadın örgütü temsilcisi katılmıştır. E - HIV/AIDS ile YAŞAYANLARIN HAKLARINA YÖNELİK SAVUNUCULUK ve FARKINDALIK YARATMA PROJESİ YASADER, Pozitif Yaşam Derneğinin yürüttüğü HIV/ AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma Projesi kapsamında HIV/ AIDS konusunda parlamenter denetim mekanizmalarının işletilmesi ve bir yasa taslağı oluşturulması amacıyla 8 Şubat 2010 tarihinde İstanbul da ve 14 Mart 2011 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen İşbirliği Arama Toplantılarına katılmış ve Proje ye ortak olarak destek vermiştir. SİVİL TOPLUM İ F - YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ Yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek TBMM de kanun yapım ve denetim sürecine daha etkin katılımlarının sağlamak amacıyla Hollanda Büyükelçiliği tarafından Matra Programı çerçevesinde finanse edilen Yerel Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yasama Okulu Projesi tamamlanmıştır. Projenin ilk eğitim ve atölye çalışmaları Kasım 2011 tarihlerinde Bolu da (Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Karabük); ikincisi 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Trabzon da (Ordu, Giresun ve Rize), 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Çorum da (Amasya) ve Mayıs 2012 tarihlerinde Burdur da (Isparta) çevre illerden gelen STK temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 4 ilde yapılan eğitim çalışmalarında toplam 13 ilden 98 STK dan 110 STK temsilcisine eğitim verilmiş ve bu STK ların yasama sürecine katılımları desteklenmeye çalışılmıştır. 2 şer günlük eğitim programları, yerel STK ların sorunlarını Meclis gündemine nasıl taşıyabilecekleri konusunda pratik çalışmaların yapıldığı atölye çalışmalarını da kapsamıştır. Projenin final toplantısı 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM de gerçekleştirilmiştir. Bolu Toplantısı Trabzon Toplantısı Burdur Toplantısı Çorum Toplantısı

10 SİVİL TOPLUM İ STK LARLA ORTAK G - KATILIMIN GENÇ HALİ PROJESİ H - ÜNİVERSİTELERDE PARLAMENTO HUKUKU ÇALIŞMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Ankara Final Toplantısı yıllarında Yasama Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında, gençlerin ve gençlik örgütlerinin kendi ihtiyaçlarını TBMM gündemine taşıyabilme yolları ile yasama süreçlerine dâhil olma konusundaki araç ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişimlerinin artırılmasını ve yasama süreçlerine katılımının geliştirilmesini hedefleyen Katılımın Genç Hali Projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında İstanbul da iki eğitim programı gerçekleştirilmiş ve Gençler İçin Yasamaya Giriş adıyla bir kitapçık hazırlanmıştır. Yasama Derneği sivil toplum kuruluşlarına yasamaya ilişkin gönüllü danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla STK larla ortak programlar yapılmaktadır. Bugüne kadar çocuk, kadın, özürlü ve insan hakları alanında çalışan çeşitli STK larla ortak programlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: A - ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİNE SUNUM YASADER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi üyelerine yasama sürecine sivil toplum katılımı konusunda 7 Kasım 2009 tarihinde Batman da bir sunum yapmıştır. Bu sunumda, Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu TBMM de kanun yapım sürecine sivil toplum katılımını, Denetim Kurulu üyesi Habip Kocaman ise parlamenter denetim yollarına sivil toplum katılımını anlatmıştır. B - ORTAK DÜŞÜNCE PLATFORMUNA SUNUM Yasama Derneği Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu, 1 Şubat 2010 tarihinde Ortak Düşünce Platformu üyelerine TBMM de kanun yapım ve denetim süreci konulu bir sunum yapmıştır. C - TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ ÜYELERİNE SUNUM İstanbul Milletvekili Lokman Ayva nın Genel Başkanı olduğu Türkiye Beyazay Derneğinin talebiyle, engelli vatandaşlarla ilgili faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik olarak 3 Nisan 2010 Cumartesi günü İstanbul da yasama sürecine katılım konusunda iki sunum gerçekleştirilmiştir. Lokman Ayva nın da katıldığı bu toplantıda sunumları YASADER Denetim Kurulu Başkanı Habip Kocaman ile YASADER üyesi Dr. Fahri Bakırcı yapmıştır. Sunumlarda, çoğunluğunu görme engellilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu üyeleriyle, TBMM nin yasa yapımı ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklayıcı bilgilerin yanı sıra katılım ve katkı verme yol ve imkanları paylaşılmıştır. Üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmek amacıyla Hollanda Büyükelçiliği tarafından Matra Programı çerçevesinde finanse edilen Üniversitelerde D - İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAVUNUCULUK Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi ne başlanılmıştır. Proje kapsamında dört ayrı ilde, dört ayrı üniversitede birer etkinlik planlanmaktadır. Etkinlikler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından PROGRAMLARINDA STK TEMSİLCİLERİNE SUNUM iki gün sürecek; birinci gün yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitime ve ikinci organize edilen ve Üniversitenin Dolapdere Kampusunda gerçekleştirilen program çerçevesinde 29 Mayıs 2010 tarihinde Yasama Derneği üyeleri Onur Çekiç ve Kamil Atlay tara- gün ise uygulamalı eğitime (model parlamento çalışması) ayrılacaktır. Bütün etkinliklerin sonucunda sonuçların topluca değerlendirilmesi için TBMM de bir kapanış toplantısı yapılacaktırfından STK temsilcilerine yasama sürecine ilişkin sunumlar yapılmıştır

11 E - WOMANist/KADINist ULUSLARARASI İSTANBUL KADIN BULUŞMASINA KATILIM STK LARLA ORTAK Ülkemizde ve dünyada, kadın sorunlarına yönelik ortak bir bakış açısı oluşturmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut girişimleri desteklemek ve diyalogu güçlendirmek amacıyla İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) koordinasyonunda 5 6 Kasım 2010 tarihleri arasında WOMANist/KADINist Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması gerçekleştirilmiştir. Avrupa Kültür Başkenti İstanbul da dünya kadınlarını bir araya getiren, İKAM tarafından, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı destekleriyle gerçekleştirilen bu uluslararası buluşmada Derneğimiz de stand açmıştır. Sergide çok sayıda yerli ve yabancı kadın STK temsilcilerine ve katılımcılara Derneğimiz, yayınlarımız ve yürüttüğümüz projeler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Beyhan Hamurcu tarafından bilgi verilmiştir. F - MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU ÜYELERİNE SUNUM Çeşitli STK ların bir araya gelerek oluşturdukları Mülteci Hakları Koordinasyonu üyelerine yönelik 19 Aralık 2010 tarihinde Yasama Derneği üyesi Kenan Altaş tarafından yasama sürecine ilişkin yarım günlük eğitim verilmiştir. Eğitimde, kanun yapım tekniği, komisyonlarda ve Genel Kurul da kanun yapım süreci ile denetim yolları hakkında bilgi verilerek, sivil toplumun bu faaliyetlere ne şekilde katılabileceği anlatılmıştır. F - STGM ORGANİZASYONUNDA YASAMA SÜREÇLERİNE KATILIM EĞİTİMİ Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) hak temelli sivil toplum örgütlerine yönelik güçlendirme çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen eğitim çalışmasına YASADER sunumları ile destek vermiştir. YAYINLARIMIZ A - YASAMA DERGİSİ Yayın hayatına 2006 yılında üç aylık yayın periyoduyla başlayan YASA- MA DERGİSİ 2009 yılından itibaren dört ayda bir yayınlanmakta olup hakemli dergi statüsündedir. Yasama Dergisi 20. sayısını 2013 Haziran ayında okurlarına sunmuştur. Yasama Dergisinin tüm sayılarının tam metnine YASADER web sayfasından erişilebilmektedir. B - SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA SÜRECİNE KATILIM EL KİTABI Sivil toplum kuruluşlarının TBMM deki yasama ve denetim süreçlerine nasıl daha etkin katılabileceklerine dair bilgilerin yer aldığı Kitap ın hazırlık aşamasında STK temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. El Kitabı na Derneğin web sayfasından ulaşılabilmektedir. C - YEREL STK LAR İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ KİTAPÇIĞI Kitap ta yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek TBMM de kanun yapım ve denetim sürecine daha etkin katılımlarının sağlamak amacıyla yıllarında yürütülen Yerel Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yasama Okulu Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler yer almaktadır. Ayrıca, yerel STK ların sorunlarını Meclis gündemine nasıl taşıyabilecekleri konusunda yapılan atölye çalışmaları da Kitap ta bulunmaktadır

12 YAYINLARIMIZ 20 D - GENÇLER İÇİN YASAMAYA GİRİŞ KİTAPÇIĞI yıllarında Yasama Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında, gençlerin ve gençlik örgütlerinin yasama süreçlerine katılımının geliştirilmesini hedefleyen Katılımın Genç Hali Projesi kapsamında Gençler İçin Yasamaya Giriş adıyla bir kitapçık hazırlanmıştır. E - İSPANYA ANAYASASI VE KONGRE İÇTÜZÜĞÜ Yasama Derneği ve İspanya Büyükelçiliğinin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmada İspanya Anayasası ve Kongre İçtüzüğü Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve Dr. Fahri Bakırcı tarafından çevrilerek kitaplaştırılmıştır. İLERİYE YÖNELİK ve HEDEFLER Yasama Akademisi kurulmasına destek olmak Parlamento hukukuna ilişkin yayınlar yapmak, özellikle milletvekilleri için cep kitapları hazırlamak Yasama bilgi bankası oluşturmak. Böylece öncelikle kamuda yasama sürecinde görev yapan kişiler arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek. Üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, parlamento hukuku çalışmalarını desteklemek Anayasa ve parlamento hukuku ile ilgilenen akademisyenlerle ilişkileri güçlendirmek. Yasamaya ilişkin karşılaştırmalı akademik çalışmaları teşvik etmek. Sivil toplum kuruluşları ile ortak programlar düzenlemeye ve onlara yasama sürecine katılım konusunda destek vermeye devam etmek. WEB SAYFASI (www.yasader.org) ve E-POSTA GRUBU Yasama Derneğinin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve duyurulara adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sayfasında yasama sürecine sivil toplum katılımı konusunda zengin bir içerik yer almaktadır. Derneğin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar olmak istiyorsanız adresine e-posta göndermeniz yeterlidir. Dernek Haberleşme Adresi: Dr. İrfan Neziroğlu Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı TBMM Bakanlıklar / ANKARA Telefon : Faks : (Dr. İrfan Neziroğlu nun Dikkatine) E-posta :

13

TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU

TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU Habip Kocaman Yasama Derneği Genel Sekreteri, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı E-posta: habipkocaman@tbmm.gov.tr Katılımcı demokrasi-demokratik yönetişim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

2011 de Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda

2011 de Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda Sevgili Sivil Toplum Dostları, Öncelikle yeni yılınızı kutluyor, 2012 de çalışmalarınızın başarıyla devam etmesini diliyoruz. Batı Balkanlar ve Türkiye deki Sivil Toplumun Kapasitesinin Geliştirilmesi

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

HIV/AIDS YASA TASLAĞI

HIV/AIDS YASA TASLAĞI HIV/AIDS YASA TASLAĞI VE STK LARIN YASAMA SÜREÇLERINE KATILIMI HIV/AIDS Yasa Taslağı ve STK ların Yasama Süreçlerine Katılımı VAKA ANALIZI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 24 Ocak 2010-28 Ocak 2012 KA.DER Lİ ÖZEL VE GÜZEL KADINLARA, 4 Mart 1997 deki kuruluşumuzdan bu yana 4 Genel Seçim (1999, 2002, 2007, 2011) ve 3 Yerel Seçim (1999,

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul

TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarih : 1 Kasım 2012 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları Türkiye Üçüncü

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir DIYALOG SİVİL TOPLUM DİYALOĞU BÜLTENİ /01

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir DIYALOG SİVİL TOPLUM DİYALOĞU BÜLTENİ /01 Bu proje. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir DIYALOG SİVİL TOPLUM DİYALOĞU BÜLTENİ /01 www.ab.gov.tr www.siviltoplumdiyalogu.org ABBakanligi ABBakanligi ABBakanligi Bu

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı