T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Düzce Üniversitesi ile buluş yapan çalışanlarının, yapılan buluşlarla ilgili olarak karşılıklı yükümlülüklerini ve haklarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, tarihinde No lu Resmi Gazetede yayınlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; (a) Üniversite: Düzce Üniversitesini, (b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, (c) Çalışan: Sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, Üniversitenin hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini Üniversitenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiyi veya Üniversitenin öğrencisini, (d) Hizmet Buluşu: Çalışanın, üniversitede yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya büyük ölçüde üniversitenin deneyim ve çalışmalarına dayanan, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşu, (e) Serbest Buluş: Çalışanın, hizmet buluşu tanımı dışında kalan buluşunu, (f) Kararname: 3. Maddede ifade edilen 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, (g) Öncelik Hakkı: Kararnamenin 32. maddesinin 1. fıkrası gereği Üniversiteye tanınan kısmi yararlanma imkanını, (h) TTO: Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini İfade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Bildirim, İnceleme ve Karar İşlemleri Bildirim Yükümlülüğü ve Yöntemi MADDE 5 (1) Buluş yapan Çalışan, bu buluşunu geciktirmeden Üniversiteye bildirmek zorundadır. Bu bildirimde; problem, çözüm ve buluşun nasıl gerçekleştirilmiş olduğu açıklanmak zorundadır. Buluşun, Üniversitenin faaliyet alanında değerlendirilemeyeceğinin açıkça belli olması durumunda veya öğretim elemanı niteliğindeki Çalışanlarla ilgili olarak bu Yönergenin 14. Maddesinde ifade edilen özel durumda, bu yükümlülük ortadan kalkar. (2) Bildirim, TTO internet sitesinde yer alan bildirim formu şeklinde hazırlandıktan ve buluş yapan Çalışanın bağlı bulunduğu birimlerin yöneticileri tarafından form onaylandıktan sonra, TTO ya yapılır. Farklı birimlere bağlı birden çok Çalışana ait ortak buluş bildiriminin geçerli olabilmesi için ilgili her birim yöneticisi tarafından ayrı ayrı onaylanması gerekir. (3) Onay makamları ve TTO bildirim işlemleri sırasında buluşun gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır. (4) Bildirim aşağıdaki bilgileri içermelidir. (a) Buluşun adı, (b) Buluşu yapan tüm çalışanların adları, öğretim elemanı olup olmadıkları, bağlı bulundukları Üniversite birimleri ve buluş üzerindeki katkı payları, (c) Buluşu yapanlar arasında, çalışan tanımına girmeyen kişilerin var olup olmadığı, varsa bu kişilerin adları ve bağlı bulundukları işverenler, (d) Buluşun bildirim tarihinden önce üçüncü kişilere kısmen de olsa açıklanıp açıklanmadığı, açıklanmış ise kimlere, hangi tarihlerde ve hangi kapsamda açıklandığı, (e) Bildirimin Hizmet Buluşu olarak mı, serbest buluş olarak mı yapıldığı, (f) Bildirim Hizmet Buluşu olarak yapılıyorsa, buluşun hangi görevin veya projenin kapsamında ortaya çıktığı ve ortaya çıkışında Üniversite olanaklarından ne ölçüde ve ne süre ile yararlanıldığı, buluşun kapsamına girdiği görev veya proje ile ilgili olarak üniversite ile üçüncü taraflar arasında buluş yükümlülüklerini veya haklarını düzenleyen hukuki bir sözleşme olup olmadığı, böyle bir sözleşme varsa, sözleşmenin ilgili hükümleri, (g) Bildirim Serbest Buluş olarak yapılıyorsa, Serbest Buluş niteliğini kazandıran nedenler, (h) Bildirim Serbest Buluş olarak yapılıyorsa, buluşla ilgili hakların tümünün veya sadece lisans hakkının Üniversiteye devrinin istenip istenmediği, (i) Buluşun Türkiye dışında hangi ülkelerde patentlenmesinin teklif edildiği, (j) Buluşun Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış ayrıntılı teknik açıklaması.

3 Bildirimin Kabulü MADDE 6 (1) Bildirimde şekil veya içerik açısından değişiklik veya düzeltme gerekiyorsa, TTO bunu iki ay içinde bildirimde bulunan çalışana bildirir. Çalışan bu hususları kabul edip etmediğini bir ay içerisinde bildirir. Aksi halde bildirim Üniversite tarafından kabul edilmiş sayılır. Buluşla İlgili İnceleme ve Karar MADDE 7 (1) TTO, kabul edilmiş bildirime dayanarak ve Üniversitenin ilgili biriminden görüş alarak buluşu inceler veya inceletir. Bu inceleme, buluşun gizliliğini bozmayacak biçimde yapılır. (2) TTO, inceleme sonucunda, Üniversitenin buluş üzerindeki haklarıyla ilgili olarak, aşağıdaki altı karardan hangisinin en uygun olacağını belirleyerek gerekçeleriyle birlikte Rektörlüğe bildirir. (a) Buluşu Serbest Buluş olarak tanımak ve her hangi bir hak talep etmemek, (b) Buluşu Öncelik Hakkı veren bir Serbest Buluş olarak tanımak ve lisans almak için Öncelik Hakkını kullanmak, (c) Buluşu Öncelik Hakkı vermeyen bir Serbest Buluş olarak tanıyarak, lisans almayı teklif veya kabul etmek, (d) Buluşu Serbest Buluş olarak tanıyarak, buluşa ilişkin hakların tamamının TTO ya devrini teklif veya kabul etmek, (e) Buluşu Hizmet Buluşu olarak tanıyarak kısmi hak talep etmek, (f) Buluşu Hizmet Buluşu olarak tanıyarak tam hak talep etmek. (3) TTO nun teklifi Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur ve karar verildikten sonra sonuç buluşu yapan çalışana TTO aracılığı ile yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, buluş bildiriminin Üniversite tarafından kabul edildiği tarihten itibaren en geç aşağıdaki süreler içinde yapılır. (a) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde ifade edilen kararlar için üç ay, (b) İkinci fıkranın (e) ve (f) bendlerinde ifade edilen kararlar için dört ay. Serbest Buluşlarda Hak Talep Edilmemesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Buluşa İlişkin Yükümlülükler ve Haklar MADDE 8 (1) Üniversitenin, buluşu Serbest Buluş olarak tanıması ve her hangi bir hak talep etmemeye karar vermesi durumunda, Üniversitenin buluşla ilgili herhangi bir hakkı ve yükümlülüğü kalmaz.

4 Serbest Buluşlarda Öncelik Hakkının Kullanılması MADDE 9 (1) Üniversitenin, buluşu Öncelik Hakkı veren bir Serbest Buluş olarak tanıması ve Öncelik Hakkını kullanmaya karar vermesi durumunda, buluşla ilgili patent başvuruları buluşu yapan Çalışan adına yapılır, ancak, patentlerin kullanma hakkı lisans olarak Üniversiteye verilir. (2) Bu durumda karşılıklı yükümlülükler ve haklar, Kararnamenin 88. Maddesi gereği, Üniversite ile buluş sahibi Çalışan arasında yapılacak bir lisans sözleşmesi ile belirlenir. Öncelik Hakkı Vermeyen Serbest Buluşların Lisanslanması MADDE 10 (1) Üniversitenin, buluşu Öncelik Hakkı vermeyen bir Serbest Buluş olarak tanıyarak, lisans almayı teklif veya kabul etmeye karar vermesi ve bu kararın buluşu yapan Çalışan tarafından kabul edilmesi durumunda, buluşla ilgili patent başvuruları buluşu yapan Çalışan adına yapılır, ancak, patentlerin kullanma hakkı lisans olarak Üniversiteye verilir. (2) Bu durumda karşılıklı yükümlülükler ve haklar, Kararnamenin 88. Maddesi gereği, Üniversite ile buluş sahibi Çalışan arasında yapılacak bir lisans sözleşmesi ile belirlenir. Serbest Buluşlarda Hakların Üniversiteye Devri MADDE 11 (1) Üniversitenin, buluşu Serbest Buluş olarak tanıması ve tasarrufu ile ilgili tüm hakların kendisine devrini teklif veya kabul etmesi ve bu kararın buluşu yapan Çalışan tarafından kabul edilmesi durumunda, buluşla ilgili hakların tümü Üniversiteye devredilir. (2) Hakların Üniversiteye devri karşılığında, buluşu yapan Çalışana Üniversite tarafından yapılacak ödeme için aşağıdaki iki yöntemden birisi taraflarca anlaşılarak ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak uygulanır: (a) Buluşu yapan Çalışana, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan oranda, her mali yılsonunda, o yıla ait buluş net gelirinden ödeme yapılır. Buluşun birden çok Çalışan tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme Çalışanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. Buluş net geliri, buluştan elde edilen cirodan Üniversite tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. Bu yöntemin seçilmesi durumunda, Üniversitenin buluşu yapan Çalışana karşı, kendi adına patent başvurusu yapma, alınan patentleri ticarileştirmek için gereken adımları Kararnamenin 96. Maddesinde belirtilen süre içinde atma, patentlere ilişkin hakka tecavüz fiillerini izleme ve bu fiillere karşı hukuki adımları atma yükümlülüğü doğar. (b) Buluşu yapan Çalışana, hak devri sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun en olası ticari değeri ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok

5 Çalışan tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme Çalışanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. Bu yöntemin seçilmesi durumunda Üniversitenin buluşu yapan çalışana karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. Hizmet Buluşlarında Kısmi Hak Talebi MADDE 12 (1) Üniversitenin, buluşu Hizmet Buluşu olarak tanıyarak kısmi hak talep etmesi durumunda, buluş Serbest Buluş niteliği kazanır. (2) Buluşu yapan Çalışanın kısmi hakkı ile ilgili olarak bu Yönergenin 8., 9., veya 11. Madde hükümlerinden herhangi biri taraflarca anlaşılarak uygulanabilir. (3) Üniversitenin, kendi kısmi hakkına dayanarak buluşu kullanması durumunda, buluşu yapan Çalışana Üniversite tarafından yapılacak ödeme için aşağıdaki iki yöntemden birisi taraflarca anlaşılarak ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak uygulanır: (a) Buluşu yapan Çalışana, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan oranda, her mali yılsonunda, o yıla ait buluş net gelirinin Üniversitenin kısmi hakkına karşılık düşen kısmından ödeme yapılır. Buluşun birden çok Çalışan tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme Çalışanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. Buluş net geliri, buluştan elde edilen cirodan Üniversite tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. (b) Buluşu yapan Çalışana, hak devri sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun Üniversitenin kısmi hakkına karşılık düşen en olası ticari değeri ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok Çalışan tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme Çalışanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. Bu yöntemin seçilmesi durumunda Üniversitenin buluşu yapan Çalışana karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. Hizmet Buluşlarında Tam Hak Talebi MADDE 13 (1) Üniversitenin, buluşu Hizmet Buluşu olarak tanıyarak tam hak talep etmesi durumunda, buluş üzerindeki tüm haklar Üniversiteye geçer. (2) Buluşu yapan Çalışana Üniversite tarafından yapılacak ödeme için aşağıdaki iki yöntemden birisi taraflarca anlaşılarak ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak uygulanır: (a) Buluşu yapan Çalışana, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan oranda, her mali yılsonunda, o yıla ait buluş net gelirinden ödeme yapılır. Buluşun birden çok Çalışan tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme Çalışanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. Buluş net geliri,

6 buluştan elde edilen cirodan Üniversite tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. Bu yöntemin seçilmesi durumunda, Üniversitenin buluşu yapan Çalışana karşı, kendi adına patent başvurusu yapma, alınan patentleri ticarileştirmek için gereken adımları Kararnamenin 96. Maddesinde belirtilen süre içinde atma, patentlere ilişkin hakka tecavüz fiillerini izleme ve bu fiillere karşı hukuki adımları atma yükümlülüğü doğar. (b) Buluşu yapan Çalışana, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun en olası ticari değeri ve Çalışanın buluştaki katkıları ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok Çalışan tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme Çalışanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. Bu yöntemin seçilmesi durumunda Üniversitenin buluşu yapan Çalışana karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğretim Elemanı Olarak Çalışanlara İlişkin Özel Hükümler Buluşun Çalışan Tarafından Değerlendirilmesi Durumunda Bildirim Yükümlülüğü MADDE 14 (1) Kararnamenin 41. Maddesi gereği, öğretim elemanı niteliğine sahip bir Çalışanın buluşu Serbest Buluş olarak kabul edilir. Bu nitelikteki çalışan, bu yönergenin 5. Maddesinde ifade edilen bildirim yükümlülüğünden ve Üniversiteye Öncelik Hakkı tanıma yükümlülüğünden muaftır. (2) Bu muafiyeti kullanan Çalışanın yaptığı buluşlarda, bu yönergenin İkinci ve Üçüncü Bölümlerindeki Maddelerin hiç biri uygulanmaz. (3) Bu muafiyeti kullanan Çalışanın, buluşunu, Üniversitenin harcama yaparak sağladığı araç ve gereçlerin kullanıldığı bir faaliyet kapsamında yapmış ve bir kazanç sağlamak üzere değerlendirmiş olması durumunda, buluşu değerlendirme şekli ve elde ettiği kazanç miktarı hakkında Üniversiteye en geç bir ay içinde bildirim yapma yükümlülüğü doğar. (4) Bu bildirim, TTO internet sitesinde yer alan bildirim formu şeklinde hazırlandıktan ve buluş yapan Çalışanın bağlı bulunduğu birimlerin yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra, TTO ya yapılır. Farklı birimlere bağlı birden çok Çalışana ait ortak buluş bildiriminin geçerli olabilmesi için, ilgili her birim yöneticisi tarafından ayrı ayrı onaylanması gerekir. (5) Bildirim asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

7 (a) Buluşun adı, (b) Buluşu yapan tüm Çalışanların adları, öğretim elemanı olup olmadıkları, bağlı bulundukları Üniversite birimleri ve buluş üzerindeki katkı payları, (c) Buluşu yapanlar arasında, Çalışan tanımına girmeyen kişilerin var olup olmadığı. Varsa, bu kişilerin adları ve bağlı bulundukları işverenler, (d) Buluşun hangi görevin veya projenin kapsamında ortaya çıktığı ve ortaya çıkışında hangi Üniversite olanaklarından ne ölçüde ve ne süre ile yararlanıldığı. Buluşun kapsamına girdiği görev veya proje ile ilgili olarak Üniversite ile üçüncü taraflar arasında buluş yükümlülüklerini veya haklarını düzenleyen hukuki bir sözleşme olup olmadığı. Böyle bir sözleşme varsa, sözleşmenin ilgili hükümleri, (e) Buluşun Çalışan tarafından değerlendirme biçimi. Buluşla ilgili olarak yapılan patent başvurularının, alınan patentlerin ve lisans anlaşmalarının içeriği, (f) Bildirim tarihine kadar elde edilen ve daha sonra elde edilmesi beklenen kazançlar. Buluşun Çalışan Tarafından Değerlendirilmesi Durumunda Üniversitenin Hakları MADDE 15 (1) TTO, bu yönergenin 14. Maddesi gereği kabul ettiği bildirime dayanarak, buluşun ortaya çıkmasında kullanılan kaynaklara Üniversitenin yapmış olduğu harcamaları saptar ve sonucu Rektörlüğe bildirir. Rektörlük, saptanan harcama toplamını, TTO aracılığı ile ve yazılı olarak Çalışandan talep eder. Talep, Çalışanın bildiriminin TTO tarafından kabul edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır. (2) Çalışanın buluşu, kendi uzmanlık alanının dışında ise TTO, bu yönergenin 14. Maddesi gereği kabul ettiği bildirime dayanarak, Çalışanın üniversitenin imkânlarını kullanması dâhilinde buluşun ortaya çıkmasında kullanılan kaynaklara Üniversitenin yapmış olduğu harcamaları saptar ve sonucu Rektörlüğe bildirir. Rektörlük, saptanan harcama toplamını, TTO aracılığı ile ve yazılı olarak çalışandan talep eder. Talep, Çalışanın bildiriminin TTO tarafından kabul edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır. Buluşun Üniversite Tarafından Değerlendirilmesi Talebi MADDE 16 (1) Öğretim elemanı niteliğine sahip bir Çalışanın bu yönergenin 14. Maddenin 1. Fıkrasında ifade edilen muafiyetini kullanmayıp, buluşunun Üniversite tarafından değerlendirilmesini talep etmesi durumunda, 14. ve 15. Maddeler uygulanmaz. (2) Bu durumda, Çalışan tarafından, bu yönergenin 5. Maddesinin 2., 3. ve 4. Fıkralarındaki hükümlere uygun olarak bildirim yapılır.

8 (3) Bildirimin kabulünde bu yönergenin 6. Maddesinin hükümleri uygulanır. (4) Buluşla ilgili inceleme yapma ve karar verme usulünde 7. Madde hükümleri uygulanır. Ancak, alınacak karar için, 7. Maddenin 2. fıkrasının (b), (d) ve (e) bendlerinde ifade edilen opsiyonlar geçerli değildir. (5) Buluşa ilişkin yükümlülükler ve haklar için, bu yönergenin 8. Madde, 10. Madde ve 11. Madde içinden, verilen karara uygun olanına ilişkin hükümler uygulanır. Hükümler BEŞİNCİ BÖLÜM Uygulama Hükümleri MADDE 17 (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra Üniversiteye yapılmış buluş bildirimlerine ilişkin işlemler bu yönergenin hükümlerine göre yürütülür. Yürürlük MADDE 18 (1) Bu yönerge, tarih ve 2013/127 sayılı Karar ile Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yürütme MADDE 19 (1) Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde1-Amaç: Bu yönergenin amacı, fikri mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması, korunması

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1995 SALI

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1995 SALI T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Haziran 1995 SALI Sayı : 22326 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler Patent

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551)

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551) PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551) Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 725 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24.6.1995, No : 551 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29280 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

"Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar"

Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar "Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" Uğur G. YALÇINER YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Patent

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK

27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK 27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-19.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-19.htm Page 1 of 6 6 Şubat 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27133 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: VIII, NO: 54) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

"Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar"

Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar "Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" Uğur G. YALÇINER YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Patent ve Marka Vekilleri

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)

Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı