AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46"

Transkript

1 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET YAZI VE RAKAM Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m Endüstriyel Teknik Resmin Önemi Teknik Haberle me Dili Olarak Teknik Resim Teknik Resmin Tan m Çizim Araç ve Gereçleri Resim Tahtalar ve Masalar Cetveller Kalemler Silgiler Pergeller ablonlar Resim Kâ tlar Standart Kâ t ÖlçüleriveÇe itleri Yaz ve Rakamlar Teknik Resimde Kullan lan Yaz lar n Özellikleri Teknik Resimlerde Kullan lan Terimler Yaz Çe itleri ve Boyutlar Yaz Yazma Çizgi ve Çe itleri Tan m Çizgi Çe itleri Çizgi Boyutlar Çizgilerin Çizilmesi Çizgilerin Kullan ld Yerler Do rularla lgili Geometrik Çizimler Paralel Do rular n Çizilmesi Dik Do rular n Çizilmesi Do runun E it Parçalara Bölünmesi...40 UYGULAMA FAAL YET...42 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME...44 Ö RENME FAAL YET DO RULAR, DA RELER VE DÜZLEMLER Aç larla lgili Geometrik Çizimler Aç lar n Çizilmesi Verilen Aç ya E it Aç Çizmek Bir Aç y kiye Bölmek o lik Aç y Üçe Bölmek Tepe Noktas Olmayan Bir Aç n naç Ortay n Çizmek Çokgenlerin Çizimi Üçgen Çizimleri Dörtgen Çizimleri Be gen Çizimi...52 i

2 Alt gen Çizimi Yedigen Çizimi Sekizgen Çizimi Dokuzgen Çizimi Ongen Çizimi Genel Metotla Çokgen Çizimi Çember ve Te et Do rularla lgili Çizimler Daire ve Yaylarla lgili Geometrik Çizimler Daire veya Yay n Merkezini Bulmak Çember D ndaki Noktadan Geçen Te et Do ru Çizmek Çember Üzerindeki Bir Noktadan Geçen Te et Do ru Çizmek ki Daireye D tan Ortak Te et Do ru Çizmek ki Daireye çten Ortak Te et Do ru Çizmek Üçgenin çine Te et Daire Çizmek Üçgenin Kö elerinden Geçen Daire Çizmek Bir Do ruyla Bir Noktay Yayla Te et Birle tirmek Bir Noktayla Do ru Üzerindeki Bir Noktay Yayla Birle tirmek Birbirine Dik ki Do ruyu Bir Yayla Birle tirmek ki Do ruyu ki Ayr Yayla Birle tirmek Do ruya, Daireyi veya Yay, Verilen Yayla Birle tirmek ki Daireyi Verilen Bir Yayla Birle tirmek Daire ve Bir Noktan n Verilen Bir Yayla Te et Birle tirilmesi Oval Çizimleri Büyük Ekseni Verilen Ovali Çizmek Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek Elips Çizimleri Pergel Yard m yla Elips Çizimi Daireler Yard m yla Elips Çizimi Dikdörtgen Yard m yla Elips Çizimi Helis Çizimleri Helis E risini Çizmek Helis E risinin Aç n m n Çizmek...76 UYGULAMA FAAL YET...77 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME...79 MODÜL DE ERLEND RME...81 CEVAP ANAHTARLARI...83 KAYNAKÇA...84 ii

3 AÇIKLAMALAR KOD AÇIKLAMALAR 520TC0004 ALAN DAL/MESLEK DERS N ADI SÜRE 40/32 Makine Teknolojileri Bilgisayar Destekli Makine Ressaml, Endüstriyel Kal pç l k, Endüstriyel Modellemecilik, Makine malatç l. Temel Teknik Resim AÇIKLAMA ÖN KO UL YETERL K MODÜLÜN AMACI E T M Ö RET M ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DE ERLEND RME Teknik resim çizim ortam nda uygulanmal d r. Temel e itimi tamamlam olmak. Geometrik çizimler yapmak. Genel Amaç: Gerekli ortam sa land nda bu modül ile ö renci; Standart ve teknik resim kurallar na uygun olarak geometrik çizimler yapabileceksiniz. Amaçlar: 1- Standart ve teknik resim kurallar na göre yaz ve rakam yazabileceksiniz. 2- Standart ve teknik resim kurallar na göre do rular, daireler ve düzlemler çizebileceksiniz. Teknik resim çizim ortam,resimmasas, çizim araç ve gereçleri. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlar ile kazan lan bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi de erlendireceksiniz. Ö retmen, modül sonunda size ölçme arac uygulayarak modül uygulamalar ile kazand n z bilgi ve becerileri ölçerek de erlendirecektir. Faaliyetin sonundaki sayfada size uygulanacak çoktan seçmeli test ve bir adet performans uygulama testi bulacaks n z. iii

4 iv

5 G R Sevgili Ö renci, G R nsanlar var oldu undan beri, birbirleri ile ileti im kurma ihtiyac n hissetmi tir. nsanlar aras nda ileti im, hareketlerle ve konu mayla gerçekle mektedir. Ancak insanlar, duygular n ve dü üncelerini ba kalar na ifade edebilmek için sadece bu iki ileti im arac yla yetinmemi tir. Resim, bu iki ileti im arac n destekleyen, ifadelere bütünlük katan ve konu madan, hareket etmeden de bir eyler anlatabilen ayn zamanda kal c bilgileri içeren ileti im arac olmu tur. Resmin tamamlay c s olan yaz, anlat lmak istenen ifadelerin kesinlik kazanmas na yard mc olmu tur. Teknik resimler, teknik alanda e itim görmü ki iler aras nda bir anla ma dili olarak ortaya ç km t r. Makineler, araçlar, tesisler, in aatlar ve benzeri yap tlar anlat larak, hareketlerle veya yaz yla tarif edilerek yap lamaz. Bu tip yap tlar ancak teknik resim yard m yla ifade edilebilir. Bu nedenle teknik resmi bilen insanlar, hangi dili konu ursa konu sun teknik resmi bilen ba ka bir insanla dünyan n her yerinde rahatl kla ileti im kurabilir. Teknik resmin öneminden dolay resim uygulamalar nda kullan lmas zorunlu olan yaz, rakam ve çizgilerin standard ndaveuluslararas normlara uygun olarak bilinmesi gerekir. Hangi tip çizgiyi, yaz y ve rakam, nerede kullanmam z gerekti ine karar vererek, çizece iniz resmin anla l rolmas ve do ru bilgiler anlatmas gerekir. Ayr ca bu modülde; sizlere do ru çizimleri, aç çizimleri, do ru ve yaylar birle tirmek gibi konular anlat lacakt r. Bu modülü ba ar ile tamamlayan ö renciler piyasa artlar na göre bilinçli teknik çizim yapabilme yeterli ine sahip olacaklard r. Unutulmamal d r ki; piyasada üretilen her mamulün mutlaka çiziminin yap lmas gerekmektedir. Buna ba l olarak geometrik teknik çizimlerin pratik olarak bilinmesi gerekmektedir. Bu modül ile elde edece iniz kazan mlar sonucunda, teknik resimde kullan lan yaz, rakam ve çizgilerin standartlar, uygulama yeri ve ekli bir beceriye dönü ecektir. Ülkemizin sizin gibi bilgili meslek adamlar na ihtiyac oldu unu sak n unutmay n z. 1

6 2

7 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -1 Bu ö renme faaliyetinin sonunda, standart ve teknik resim kurallar na uygun olarak yaz ve rakamlar yazabileceksiniz. ARA TIRMA Ö RENME FAAL YET -1 Teknik resmin endüstrideki yerini ve önemini ö retmeninizin rehberli inde ara t rarak bilgi toplay n z. Toplad n z materyalleri s n f ortam nda arkada lar n zla payla n z. 1. YAZI VE RAKAM 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m nsanlar n birbiriyle ileti im kurma ihtiyac, varoldu u zamandan günümüze kadar uzanan bir süreçtir. Resim de insanlar n duygu ve dü üncelerini serbest el veya özel aletlerle çizip anlatmak için kulland klar ileti im yollar ndan birisidir. Çizilen resimler e ya, manzara veya hayal gücündeki anlat mlar çizenin zevk ve anlay na göre ifade ediyorsa, sanat resmi olarak tan mlan r. Resimler, e er önceden belirlenmi kurallar ve metotlar kullan larak grafik olarak çizilmi se, endüstriyi ilgilendiren bir resim türü ortaya ç kar. Bu grafik anlat m ekli, (genel anlamda dü ünce ve tasar lar n ürünü olan ekiller veya cisimler) görünü, ölçülendirme, çe itli semboller vb. di er bilgilerle desteklenir. Bu bilgilerin belirli bir düzen ortam nda, kullan m kolayl, ucuzluk, sa laml k ve estetik artlarla anlat lma gereklili i vard r. Aç klanan bilgileri üzerinde ta yan çizimler teknik resimde bulunmaktad r. Teknik resmin (teknikle ilgili kurallara göre çizilmi resim) tarihi geli iminde milattan önce otuz y l na (M.Ö.30) kadar geriye gitti i bilinmektedir( ekil 1.1). ekil 1.1: Yüzy llarda çizilmi perspektif resimler. 3

8 Endüstride kullan lanresimlerindahabasitveaç klay c bilgilerle çizilme gere i duyulmu tur.bu konuda ancak 18. yüzy l sonlar nda Frans z matematikçisi Gaspart Monge ( ), 1795 y l nda yay nlad geometri kitab nda, bir cismi, birbirine dik düzlemler aras nda dü ünerek üç boyutunun, bu düzlemler üzerinde iz dü üm olarak görülmesini sa lam t r. Böylece bu gün kulland m z izdü üm kural ve metotlar n n temeli at lm t r( ekil 1.2). ekil 1.2: 1835 te çizilmi bir kesme makas. 19. yüzy ldan sonra ülkelerin çok h zl sanayile mesi sonucu, teknik resme önem verilmesi gere i duyulmu tur.bu anlat m için gerekli kurallar herkesin anlayabilece i ekle sokulmu tur. Böylece teknik resim, günümüzün vazgeçilmez bir anla ma arac olarak modern çizim araç ve gereçlerine uyum sa layacak de i iklikleri de kapsayacak ekilde tarihi geli imindeki yerini alm t r Endüstriyel Teknik Resmin Önemi Bir e ya veya makinenin her parças n n görevini yapabilmesi için, ekil, ölçü, yüzey durumu, malzeme, s l i lemler, vb. bilgiler bak m ndan ara t r lmas, üretilmesi ve montaj n nyap lmas gerekir. Üretimi yap lacak parçalar, özelliklerine göre de i ik atölyelerde bir çok ki inin elindengeçer.buki ilerin imal edilecek parçalar hakk nda bilgi sahibi olmas ve çizilmi resmi anlamas (okumas ) gerekmektedir. Mühendis, konstrüktör, ve teknik ressamlar n tasarlad klar parçavemakinelerin, sa laml k, ekonomiklik, estetik ve yap labilirlik artlar n ta yabilmesi, ancak imalat bilgilerine sahip yetenekli ve tecrübeli ki iler taraf ndan teknik resimlerinin çizilmesiyle olur. Teknik resimler, çizilen ekillerin üzerine ilave edilen bilgilerle (teknik konularda ortak kurallar) anlam kazan r. Bunun için teknik resim teknikle ilgili bütün mesleklerin kulland ortak çizim grameri olarak kabul edilebilir. 4

9 Teknik Haberle me Dili Olarak Teknik Resim Teknik resim temel kurallara ve uluslararas standartlara uygun çizildi i zaman dünyan n her yerinde kolayl kla okunup bütün bilgileriyle anla l r. Bu birli i sa lamak için ISO ve ona ba l TS standartlar ndan yararlan l r. Teknik alanda çizilen resimlerle mühendis, teknisyen, ve teknik elemanlar yap lacak üretim ve i lerle ilgili diyalog kurup haberle irler. Çizilen resimlerde bir yorum ve yanl anlama durumu olmamal d r. Dilleri birbirinden çok farkl olan ülkelerde çizilen teknik resimler incelendi i zaman lisan bilmeden de okunabilmekte ve anla lmaktad r Teknik Resmin Tan m Bir parçan n yap m için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak ta yan resimlere teknik resim denir. Teknik resim bu konudaki kabul edilmi çizim ve kural metotlar n bilen ve uygulayabilen ki ilerce çizilebilir ve okunabilir.bu resimler serbest elle, çizim araç ve gereçleriyle veya bilgisayar ortam nda çizilir. Teknik resmi çizebilmek ve okuyabilmek için, yaz, çizgi, geometrik çizimler, kroki, iz dü üm, görünü, ölçülendirme, ölçek, yüzey durumlar, toleranslar vb. konularda bilgi ve beceri sahibi olmak gerekir. Her türlü üretim i lerinde ekil, büyüklük ve aç klama bak m ndan resimlerin çizilmesi gerekir. Mimari, makine, tesisat, mobilya ve dekorasyon, elektrik, elektronik, vb. meslek gruplar nda üretimin do ru ve seri olarak yap labilmesi için meslek resimlerinden faydalan l r. Teknik resmin temel kurallar içinde her meslek çe idinin kendine uygun çizilen resimlerine meslek resmi denir. Bu resimler teknik resim bilgisiyle çizilir. ekil 1.4 te çe itli meslek resmi örnekleri görülmektedir. ekil 1.3: Kasnak ve çelik konstrüksiyon çizimi 5

10 ekil 1.4: Teknik resmin kullan ld meslek resim çizimleri. 6

11 1.2. Çizim Araç ve Gereçleri Resim tamamen grafiksel bir anlat m eklidir. Resim kâ d üzerindeki çizgilerle anlat m n do ru ve temiz olmas gerekir. Teknik resimdeki çizgi ve yaz n n aranan özelliklerde olmas için uygun araç ve gereçlerden yararlan l r. Teknik resim tak mlar n n kaliteli ve aranan özelliklerde olmas, yap lacak çizimlerin de do ru ve h zl yap lmas n sa lar. Ayn zamanda özelli ini kaybetmeden uzun süre kullan lmas mümkün olur. Bu resim tak mlar ayr ayr ele al n p özellikleri ve çe itleri tan t lacakt r Resim Tahtalar ve Masalar Resim tahtalar ve masalar, üzerine resim kâ tlar n n ba lanmas na (yap t r lmas na) yarayan çok düzgün yüzeylerden meydana gelen, a aç, a aç kaplanm sunta veya yapay malzemelerden yap lm plakalard r. S n f içinde veya evde resim çizmek için kullan lan ta nabilir özelli inde a aç veya plastikten yap lm resim tahtalar ekil 1.5 te görülmektedir. ekil 1.5: Resim tahtalar ve ölçüleri. 7

12 ekil 1.6: Üniversal resim masas. Üniversal Resim Masas T cetveli ile gönyelerin görevini yapan, büyük ölçülerdeki resimlerin kolayl kla çizilmelerini sa layan ve çizim sürelerini h zland ran çizim aparatlar yap lm t r. Bunlar resim büyüklü üne göre seçilir. Resim tahtalar n n masa ayaklar na tespit edilmesi ve çe itli çizim aparatlar n nresim tahtas na ba lanmas yla resim masalar meydana getirilir. Her ölçüdeki resim ka d na kolayl kla çizim yapabilen, ayarlanma özelli ine sahip bu masalara üniversal resim masas denir ( ekil 1.6) Cetveller T Cetveli Ba ve cetvel k sm ndan meydana gelen T eklindeki cetveldir. Yatay çizgilerin çizilmesinde ve üzerine yerle tirilen gönyeler yard m yla dikey ve çe itli aç lar n çizilmesinde kullan l r. T cetveli ah ap (sert a aç) veya plastik malzemelerden yap l r. T- cetvelinin ba k sm sabit veya ayarlanabilir özelli indedir ( ekil 1.7). T cetvelinin boyu kullan lacak masaya ve resim kâ d n n büyüklü üne uygun olmal d r. Ba k sm ve cetvel aras nda tam 90 o aç olmal ve cetvelin çizim kenar çok düzgün olmal d r. 8

13 ekil 1.7: T-Cetveli ekil 1.8 de T cetvelinin masaya yerle tirilmesi, tutulmas ve yatay çizginin çizilmesi görülmektedir. ekil 1.8: T-Cetvelinin kullan lmas. ekil 1.9 da T cetveli ve gönye ile dü ey çizgilerin çizilmesi görülmektedir Yass (Ölçü) cetvel Verilen ölçüye göre çizgi çizmek, ölçüyü i aretlemek veya çizilen resimlerden ölçü almak üzere kullan lan cetvele yass (ölçü) cetvel denir. Bir veya iki taraf nda milimetrik bölüntüler bulunur ( ekil 1.10). ekil 1.9: T-Cetveliyle gönyenin kullan lmas. ekil 1.10: Yass cetvel. 9

14 Ölçek Cetveli Ölçek cetveli, ölçekli yap lan çizimlerde, büyüklük veya küçüklük miktar n hesaplamadan kullan lan cetvellerdir. Üçgen profilli yap lmak suretiyle çok say daki ölçe i üzerinde bulundurur ( ekil 1.11) E ri Cetveli (Pistole) ekil 1.11: Ölçek cetveli. Pergelle çizilemeyen yay ve e rilerin düzgün olarak çizilmesinde kullan lan cetvellerdir ( ekil 1.12) Gönyeler ekil 1.12: E ri cetveli (Pistole). Belirli aç larda, çe itli yönlerdeki çizgilerin çizilmesinde ve istenilen aç lar n i aretlenmesinde kullan lan üçgen ekilli cetvellerdir. 10

15 Standart gönyeler, 45 o ve 30 o /60 o olmak üzere iki çe ittir. T cetveli veya birbiri üzerinde kayd r larak dü ey ve çe itli e ik çizgilerin çizilmesinde kullan l rlar. Bu gönyelerin birlikte kullan lmas yla 15 o ve katlar aç lardaki e ik çizgileri çizmek mümkündür. Ah ap, saydam ve çe itli renklerde yar saydam plastik malzemelerden yap l rlar ( ekil 1.13). ekil 1.13: Standart gönyeler. ekil 1.14: Aç gönyeleri. Aç gönyeleri ( letki), 0 o 180 o aras ndaki aç lar n i aretlenerek çizilmesi veya ölçülmesi amac yla kullan l rlar ( ekil 1.14). De i ik biçimlerde saydam, yar saydam ve renkli plastikten yap l rlar Kalemler Teknik resimde çizgileri çizmek için kullan lan araçlara kalem denir Kur un Kalemler Kur un kalemler ( resim kalemleri ), ah ap içerisine yerle tirilmi grafit uçlardan yap l r. Geleneksel ekilleriyle ( yuvarlak, alt kö e ) hala kullan lmaktad r. Bu kalemler, her türlü ka t üzerine yaz yazmak veya çizmek amac yla çe itli sertlik derecelerinde yap l rlar ( ekil 1.15). 11

16 ekil 1.15: Kur un kalemler ve sertlik dereceleri. Kur un kalemler, sertlik bak m ndan üç ana grupta toplanm t r, SERT ORTA YUMU AK Madeni levha ve ta gibi sert cisimler üzerinde resimler çizilirken. Grafik ve diyagramlar çizilirken. Resimler edilirken kopya 2H, 3H ince sürekli, kesik çizgilerin ve ince noktal kesik çizgilerin çizilmesinde çiniye çekilecek resimlerin çizilmesinde. F, H orta kal nl ktaki çizgilerin çizilmesinde. HB, B kal n dolu çizgilerin çizilmesinde. Yaz ve rakamlar n yaz lmas nda. Serbest elle ara t rma resimlerinin çizilmesinde Pürüzsüz ve parlak yüzlü ka tlara resimlerin çizilmesinde. Artistik resimlerde Gölgelendirmede kullan l r. Serbest elle resimlerin çizilmesinde kullan l r. SERT KALEM SER S 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H ORTA KALEM SER S 3H, 2H, H, F, HB, B YUMU AK KALEM SER S 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B Tablo 1: Kur un kalem sertlik dereceleri. 12

17 Kur un Kalemlerin Kullan lmas Çizgi çizerken kalem, cetvel kenar na dik veya arkaya do ru çok az e imli tutulmal d r. Yatay çizgilerin çizilmesi s ras nda kalemin nas l tutulaca ve yatayla yapt aç ekil 1.16 da görülmektedir. ekil 1.16: Kur un kalemin (yatay çizgilerde) kullan lmas. Dikey çizgilerin çizilmesinde kalemin tutulmas, yataylayapt aç, çekme yönü ve kendi ekseni etraf nda döndürülmesi ekil 1.17 de görülmektedir. ekil 1.17: Kur un kalemin (dü ey çizgilerde) kullan lmas. 13

18 Resimlerin istenilen düzgünlükte çizilebilmesi için kur un kalemin ah ap k sm yakla k 30-35mm,grafitk sm ise 7-9 mm aras nda b rak l r. Grafit uçlar n n sivriltilmesi, z mpara yap t r lm takozlar yard m yla yap l r. Z mpara takozlar yard m yla sivriltilen uçlar, bir bezle silinerek kalem ucundaki grafit tozlar ndan ar nd r l r. Yukar da sözünü etti imiz bu i lemin zor olmas nedeniyle günümüzde takma uçlu kalemler kullan lmakta ve kullan m kolayl ndan dolay tercih edilmektedir. Takmauçlukalemlerin2çe idi vard r : Bunlardan birincisi; 2mm kal nl nda grafitten yap lm uçlar n, özel tutucular içerisine konulmas yla olu turulan kalemlerdir ( ekil 1.18). Kur un kalemlere göre daha kullan l ve daha ekonomiktir. ekil 1.18: 2 mm Takma uçlu kalemler ve uçlar. Bunlardan ikincisi ise; 0,3-0,5 0,7 0, 9 mm kal nl nda ve de i ik sertlik de erlerine sahip grafit uçlar ntak larak kullan ld takma uçlu kalemler ( ekil 1.19). ekil 1.19: De i ik çapl takma uç kullanan kalem çe itleri Teknik Çizim Kalemleri (Rapido Tak mlar ) Eskiz ka tlar ve normal beyaz resim ka tlar üzerine çizilen resimleri, ayd nger ka d üzerine kopya etmek yada do rudan ayd nger üzerine çizim yapmak amac yla kullan lan, mürekkebi bir tüp içerisinde korunabilen, uç kal nl klar standart ölçülerde olan teknik çizim kalemlerine rapido kalemi denir ( ekil 1.20). 14

19 Rapido; mürekkep tank, ince boru uç, boru içinde hareket ederek ak kanl sa layan i ne ve uç gövdesinden olu ur. Teknik çizimlerde kullan lmak üzere haz rlanm iki uç dizisi vard r. Bunlar ; ( 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 mm ) veya (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm ) çizgi kal nl ndaki uçlard r Silgiler ekil 1.20: Rapido kalemleri ve çizgi kal nl klar. Çizimlerde, yap lan hatalar n veya fazla çizgilerin temizlenmesi için silgiler kullan l r. Kur un kalemle yap lan çizimlerin temizlenmesinde yumu ak silgiler tercih edilir. Ayd nger, resim kâ d veya çizim folyeleri üzerindeki mürekkeple yap lan çizimlerin temizlenmesinde sert plastik silgiler kullan l r. Yumu ak ve sert silgiler, çe itli firmalar taraf ndan özel olarak üretilip özel numaralar yla piyasada bulunurlar ( ekil 1.21) Pergeller a) b) ekil 1.21: a) Yumu ak silgiler, b) Sert silgiler. Daire ve yaylar n çizilmesinde kullan lan pergel, teknik resim çizimi yapan herkesin yan nda bulunmas gereken önemli bir alettir. Pergeller, piyasada tek olarak bulundu u gibi komple bir tak m olarak da bulunur. Genel olarak metal veya metal plastik kar m gereçlerden yap l r ( ekil 1.22). 15

20 Pergel çe itleri : Dairelerin ve dairesel yaylar n çizilmesinde, daire pergelleri; küçük çaptaki dairelerin çizilmesinde, küçük daire pergelleri; ölçülerin cetvel kullan lmadan bir çizimden di erine ta nmas nda, i aretlenmesinde ve bölünmesinde ölçü pergelleri; yar çap çok küçük dairelerin çizilmesinde nokta pergelleri; yar çap çok büyük olan dairelerin çizilmesinde çubuklu pergeller olmak üzere çok fonksiyonlu ve çe itli olabilirler ablonlar ekil 1.22: Pergel tak m ve kullan lmas. Teknik resimde, çizim ve ekillerin temiz, tam ve do ru olarak çizilmesine yard mc olan, ayr ca zaman kazand ran çizim araçlar d r. ablonlar, saydam ve yar saydam malzemeden çe itli renklerde ve iç k s mlar veya d k s mlar na çizilecek biçimlerin bo lu unun oldu u ekilde yap l r. Teknik resimde en çok kullan lan ablon çe itleri a a da görülmektedir Daire ve Yay ablonlar 1 mm den ba layan de i ik çaplardaki dairelerin ve çe itli ölçülerdeki yaylar n çizilmesinde kullan lan ablonlard r ( ekil 1.23) ekil 1.23: Daire ve yay ablonu. 16

21 Elips ablonlar zometrik, dimetrik perspektifler ile dairelerin de i ik aç lardaki elipslerini çizmede kullan lan ablonlard r ( ekil 1.24) Yaz ablonlar ekil 1.24: zometrik ve dimetrik elips ablonlar. Teknik resimde, yaz standartlar na uygun yaz lar n yaz lmas nda yaz ablonlar kullan l r ( ekil 1.25) Sembol ablonlar ekil 1.25:Yaz ablonu. Teknik resimlerde vida, c vata, somun, yüzey i aretleri, ekil ve konum toleranslar, hidrolik ve pnömatik, kaynak i aretleri vb. çizimler için kullan lan ablonlard r. Mimarl k, elektrik ve elektronik, tesisatç l k ve matematik ile ilgili sembol ablonlar da mevcuttur ( ekil 1.26). 17

22 ekil 1.26: Sembol ablonlar Resim Kâ tlar Resim kâ tlar, teknik resim çizimlerinin yap ld standart ölçülerdeki kâ tlard r. Kâ t cinsi ve ölçüleri çizilecek resmin özelli ine göre seçilir. Kâ tlar, geni lik ve uzunluk ölçülerine göre uygun standart ölçülerinde kesilmi olarak veya rulo eklinde bulunurlar. Kâ tlar nismiilekal nl klar da standartla t r lm t r. 1m 2 sinin a rl (gr/m 2 ), o kâ d n kal nl olarak söylenir. 60 gr, 70 gr, 80 gr, 90 gr, 120 gr vb Düz Beyaz Resim Kâ d Beyaz renkli, 1. hamur selülozdan yap lm kâ tlard r. Resim kâ tlar silinmeye, y rt lmaya kar dayan kl olmal ve üzerine çini mürekkebi veya boyal kalemlerle çizim yap labilmelidir Eskiz Kâ d Nebati ya lara bat r ld ktan sonra havada kurutularak elde edilen bir kâ t cinsidir. Ucuz ve k geçirme özelli ine sahip oldu undan çizilen resimlerin ozalit makinesinde ço alt lmas mümkündür. Çini mürekkebi ile çizim yap labilir Ayd nger Kâ d Gri renkte, effafl k özelli i olan, çini mürekkebiyle çizim yapmaya uygun olan ve silmeye, kaz maya kar dayan kl olan resim kâ d d r. I çok iyi geçirdi i için ozalit makinelerinde ço altma ve orijinal kâ t olarak kullan l r. 18

23 Rutubetli ortamlarda dalgalanmas ve kabarmas, s cak ortamlarda ise sertle ip k r lganl n n artmas yla özelli ini kaybeder. Muhafaza edilirken bu durumlara dikkat edilmesi gerekir. Ayd nger kâ tlar katlanmadan rulo olarak veya tabaka eklinde saklan r Ozalit Kâ d Genellikle rulo eklinde olup bir yüzeyine ktan etkilenen kimyasal madde emdirilmi kâ tt r. Ozalit makinelerinde orijinal olarak haz rlanm ayd nger kâ d ile birlikte ktan ve amonyak veya ilaçtan geçirilerek kimyasal maddenin mavi, kahverengi veya siyaha dönü mesiyle resimlerin ço alt lmas nda kullan lan bir kâ tt r. Güne ve ktan korunmal,k sa sürede kullan lmal d r Mu amba Kâ t Mu amba ka tlara y pranmamas istenilen resimler çizilir. çlerinde ince bez bulundu u halde iyi geçirirler. Y rt lma ve silinmeye kar dayan kl d rlar. Çizim çal malar nda, kur un kalem ve çini mürekkebi kullan l r Standart Kâ t ÖlçüleriveÇe itleri Resim kâ tlar n n ölçüleri Nisan 1997 de yay nlanan TS ISO 5457 ye göre standartla t r lm t r. Teknik resimdeki en büyük resim kâ d A0 n alan 1m 2 kabul edilmi tir. Resim kâ tlar dikdörtgen olarak kullan l r. Dikdörtgenin bir kenar X=841mm, di er kenar Y=1189mm ölçüsündedir. X.Y=1m 2 = mm 2 dir. Daha küçük boyutlarda formalar elde edilirken tabaka daima ikiye bölünür. Böylece A1,A2,A3,A4veA5formalar bulunur. ekil 1.27 formalar n nas l elde edildi i ve ölçüleri verilmektedir. Bu ölçüler kesilmi tabaka ölçüleridir. ekil 1.27: Resim kâ d ölçüleri. Orijinal çizimlerin boyutunun seçimi ve bunlar n kopyalar standart ölçülerde olmal d r. TS 506 EN da belirtilmi ISO A ana serisinden seçilen t ra lanm tabakalar n tercih edilen boyutlar ekil 1.28 de görülmektedir. ekil 1.28:T ra lanm resim kâ tlar n n ölçüleri. 19

24 Dosyalanacak Resim Kâ tlar n nkatlanmas A4 (210x297) ölçüsünde katlanm resim kâ d n n dosyaya tak ld ktan sonra, yerinden ç kar lmadan bir bölümünün veya tamam n n incelenmesi mümkün olmal d r. Resim kâ tlar n n katlanmas ekil 1.29 görülmektedir. Katlama i lemi yap l rken katlama izlerinin üzeri çizilmez. Katlaman n kolay olmas ve ölçü taml için çerçeve çizgilerinin üzerine katlama i aretleri konulabilir. ekil 1.29: Dosyalanacak resim kâ tlar n n katlanmas Yaz Alan (Antet) ve Bilgiler Parça resmi üzerinde gösterilemeyen baz bilgiler, yaz alan veya antet dedi imiz çizelgelere yaz l r. Teknik resimlerin idari ve teknik yönden tan t lmas ve pratik olarak kullan labilmesi amac yla yeterli bilgileri ta yan en az 170 mm uzunlu unda ve en az 15 mm yüksekli inde olan, dikdörtgen biçiminde bir çizelgedir. 20

25 Yaz alan (antet), resim kâ tlar n n daimasa alt kö elerinde ve çerçeve çizgisine biti ik olarak çizilir.türk Standartlar taraf ndan tavsiye edilmi baz antet örnekleri ekil 1.30 da görülmektedir. ekil 1.30: TS 6700 ve 7015 e göre yaz alan (antet) çe itleri 1.3. Yaz ve Rakamlar Teknik resimlerde kullan lan, belli biçim ve boyutlarda, bir düzen içinde yaz lan yaz veya rakamlara standart yaz ve rakamlar denir. Tasarlanan bir konunun çizimle ifade edilebilmesi için haz rlanan resimlerin takdim edilmesinde, gerekli aç klamalar yaz ile, boyutlar n ölçülendirilmesi de rakamla yap l r. Resmin tamamlay c s olan bu yaz ve rakamlar n uygulamada kolayl k getirebilmesi için, basit ve sade olmas, kolay ve çabuk yaz labilmesi, rahat okunabilmesi ve ekil olarak da resme uymas gerekir. Sade ve güzel görünü lü bir yaz y elde edebilmek için harflerin geni lik ve aral klar n n uyumlu bir ekilde ayn çizgiye yerle tirilmesine önem verilmelidir. Bu düzgünlü ün sa lanabilmesi için teknik resimde kullan lan yaz ve rakamlar standartla t r lm t r. Türk Standartlar Enstitüsü Nisan 1993 te yay nlanan yaz lar standard nda ISO 3098/1 e uygun teknik yaz standard na göre kullan lacak yaz ekli ve ölçüleri a a da aç klanacakt r. 21

26 Teknik Resimde Kullan lan Yaz lar n Özellikleri Yaz lar okunakl olmal ve ayn çizimdeki yaz lar, ayn tip ve ölçüde olmal d r. Mikrofilm ve di er fotografik ço altmalar için uygun olmal ve harf veya rakamlar aras ndaki bo luk, yaz kal nl n n en az iki kat olmal d r. Harf ve rakamlar n, çok ince yaz larda dahi, kar kl a sebep olmadan fark edilir olmas gerekir. Büyük ve küçük harflerin yaz kal nl ayn olmal d r. Birbirini takip eden yaz kal nl n n farkl olmas durumunda, aralar ndaki bo luk, daha kal n olan yaz kal nl n n iki kat olmal d r. ki harf veya rakam aras ndaki bo lu un ölçüsü, yaz ya daha iyi bir görünüm verdi inde yar ya indirilebilir. Yaz kal nl,yaz n n büyüklü üne göre seçilir. Yaz n n birle en kö eleri keskin ve tam birle mi olmal d r Teknik Resimlerde Kullan lan Terimler ekil 1.31 de görüldü ü gibi, yaz yla ilgili harf yükseklikleri, harf ve kelimeler aras ndaki bo luk, sat raras bo luk ve çizgi kal nl klar boyutland r lm t r Yaz Yüksekli i(h) Büyük harf yüksekli idir. Yaz n n anma boyutudur Büyük Harf Yüksekli i(h) Yaz da büyük harf yükseklik ölçüsü ile üst uzant s olan b, d, f, h, k, l, t, ve alt uzant s olan g, j, p, y küçük harflerin yükseklik (h) ölçüsüdür Küçük Harf Yüksekli i(c1) Küçük harflerin gövde yüksekli idir. Uzant s olmayan a, c, e,, m,n,o,r,s,u,v,z ile uzant s ve noktas olan harflerin gövde yükseklik (c 1 ) ölçüsüdür. Küçük harflerin alt uzant ölçüsü (c 2 ), üst uzant ölçüsü (c 3 )tür. ekil 1.31: Yaz n n boyutland r lmas. 22

27 Harfler Aras ndaki Bo luk (a) ki harf aras ndaki bo luk ölçüsüdür. Bo lu un de eri, yaz yüksekli i veyaçizgi kal nl na göre de i ir. Harf ve rakamlar aras ndaki bo luk, yaz ya daha iyi görünüm kazand r yorsa (a) ölçüsü yar ya indirilebilir Sat raral Harf ve rakamlar n alt alta yaz lmas nda, harflerin sat r çizgileri (tabanlar )ars ndaki mesafedir. Yaz n n s kl na veya seyrekli ine ba l olarak sat rlar aras üç ölçü olarak al nm t r. En fazla sat r aral (b 1 ), normal sat r aral (b 2 )veenazsat r aral (b 3 ) ölçüsüyle seçilir Kelimeler Aras ndaki Aral k(e) Yaz larda kelimeler aras nda b rak lmas gereken aral kt r. Yaz lar n s kl na ba l olarak aral k ölçüsü daha büyük al nabilir Yaz Kal nl (d) Yaz n n harf ve rakamlar n n çizgi kal nl d r. Yaz kal nl harf yüksekli ine ba l olarak de i ir. A tipi yaz da 0,07.h ve B tipi yaz da 0,1.h ölçüsündedir Yaz Çe itleri ve Boyutlar Yaz Çe itleri Yaz lar dik veya sa a do ru 15 o lik aç alt nda italik olmak üzere ikiye ayr l r. Yaz lar, dik yaz labilece i gibi yataya 75 o e ik de yaz labilir. Teknik resim derslerinde yeni EN ISO 3098/1-2 standard na göre dik yaz tercih edilecektir. Standart yaz, A tipi ve B tipi olmak üzere iki çe ittir. Burada yaz n n fark çizgi kal nl n n d/h için 1/14 ve 1/10 olmas d r ( ekil 1.32). A tipi daha ince, B tipi daha kal n yaz d r. 1/14 oran mikrofilm uygulamalar nda daha çok kullan lmaktad r. 1/10 oran daha kal n ve dolgun göründü ünden teknik resim çizimlerinde kullan l r. ekil 1.32: A ve B tipi yaz n n çizgi kal nl klar. 23

28 Yaz Boyutlar Büyük harf yüksekli i h, boyutland rmada esas olarak al n r. Yaz yüksekli i hde eri anma büyüklü ü serisine uygun olmal d r. Anma büyüklü ü serisi 2,5-3, ve 20 mm dir. Anma büyüklü ü serisi oran ile standartla t r lm t r. Bu oran, resim kâ d boyutlar na ve çizgi kal nl klar na ait standart seriden olu turulmu tur (TS 506). Yaz yüksekli inin 20 mm den daha büyük olmas halinde nin kat olarak al nmal d r h ve c yükseklikleri 2,5 mm den küçük al nmamal d r. Özel durumlarda, h yüksekli i 2,5 mm al nd nda, küçük harf yüksekli i olan c ölçüsü 1,75 mm al n r. Yaz kal nl ndad/hiçin1/14ve1/10oranlar, çizgi kal nl bak m ndan en uygun de erlerdedir. Mikrofilm yaz lar için daha ince olan 1/14h oran tercih edilir (Çizelge 1 ve Çizelge 2). Çizelge 2: A Tipi yaz n n boyutland r lmas. Çizelge 3: B Tipi yaz n n boyutland r lmas. Yaz lar n özelliklerini göstermek üzere örnek olarak ekil 1.33 A tipi dik yaz, ekil 1.34 A tipi e ik yaz, ekil 1.35 B tipi dik yaz ve ekil 1.36 B tipi e ik yaz aç klanm t r. ekillerde yaz lar, dik ve e ik a lar içerisinde verilmi tir, Böylece harflerin boyut, ekil ve özellikleri hakk nda daha ayr nt l bilgi edinilebilir. 24

R S T N TEKNİK RESİM S M K K İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011

R S T N TEKNİK RESİM S M K K İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011 T R E E K R S T N TEKNİK RESİM S M K K İ N M İ K 7 6 5 4 3 2 1 J I H G F E D C B A f e d c b a İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011 1. YAZI VE RAKAM Teknik Resmin Tanımı Bir parçanın yapımı için

Detaylı

Mühendislik çiziminin tanımı

Mühendislik çiziminin tanımı Mühendislik Çizimi Mühendislik çiziminin tanımı Günümüzde resim; duygu, düşünce, şekil ve tasarımları serbest elle veya özel araç ve gereçlerle çizip anlatma sanatıdır. Mühendislik çizimi (teknik resim)

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

4. ÜNİTE GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. ÜNİTE GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÜNİTE GEOMETRİK ÇİZİMLER KONULAR 1. Geometrik Terimler Doğrular Açılar ve Çeşitleri Üçgenler Dörtgenler Daire Elemanları Geometrik Şekiller 2. Dikmelerin Çizimi Bir Doğruya Üzerindeki Bir Noktadan Dikme

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI VİYOLA TABLOLARININ MONTESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

T.C. M LLÎ E T MBAKANLI I MEGEP (MESLEKÎE T MVE Ö RET MS STEM N N GÜÇLEND R LMES PROJES ) MAK NETEKNOLOJ S GEOMETR KÇ ZMLER

T.C. M LLÎ E T MBAKANLI I MEGEP (MESLEKÎE T MVE Ö RET MS STEM N N GÜÇLEND R LMES PROJES ) MAK NETEKNOLOJ S GEOMETR KÇ ZMLER T.C. M LLÎ E T MBAKANLI I MEGEP (MESLEKÎE T MVE Ö RET MS STEM N N GÜÇLEND R LMES PROJES ) MAK NETEKNOLOJ S GEOMETR KÇ ZMLER ANKARA 2007 Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER 1. BÖLÜM MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 1. Giriş Mühendislik çizimi (teknik resim), mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ- I

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ- I T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ- I, ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI TANZİM VE GÖRÜNÜŞLERİ 582YIM382

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI TANZİM VE GÖRÜNÜŞLERİ 582YIM382 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI TANZİM VE GÖRÜNÜŞLERİ 582YIM382 Ankara, 2010 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

TEKNİK RESİM DERS KİTABI

TEKNİK RESİM DERS KİTABI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI İŞSİZLİĞE ÇARE MESLEKİ

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir.

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir. 1. TEMEL ÇİZİMLER Pergel Yardımıyla ik oğru Çizmek 1. oğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla ve G noktaları işaretlenir. 2. ve G merkez olmak üzere doğru dışında kesişecek şekilde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI KEMAN TABLOLARININ MONTESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI KEMAN TABLOLARININ MONTESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI KEMAN TABLOLARININ MONTESİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Teknik Resime Giriş

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Teknik Resime Giriş TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Resime Giriş 2/37 Teknik Resime Giriş Teknik Resime Giriş Teknik Resim Nedir? Tasarı Geometri Tarihçesi Bilgisayar Destekli

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2. ÜNİTE TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ

2. ÜNİTE TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ 2. ÜNİTE TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KONULAR 1. Teknik Resim Araç ve Gereçleri 2. Resim Kağıtları ve Standart Ölçüleri BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? Teknik Resmin çizim kurallarını çalışmalarında uygulamayı,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 9 ayrı konuda toplam 50 işgünü staj yapma zorunlulukları

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI MANDOLİN ALT VE ÜST TABLOLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SMNYOLU LİSELERİ 4. İLKÖĞRETİM MTEMTİK YRIŞMSI 2008 / MRT KİTPÇIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çoktan seçmeli 30 Test sorusundan oluşan ün süresi 90 dakikadır. Bu bölümün bitiminde kısa bir ara verilecektir. Elinizdeki

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

Geometrik şekillerin çizimi

Geometrik şekillerin çizimi Geometrik şekillerin çizimi ir doğruya dışındaki P noktasından P geçen paralel doğru çizmek 1. P noktası merkez kabul edilir. yayı kadar açılan pergelle doğrusu kesiştirilerek noktası elde edilir. 3. Pergel

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı