DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI"

Transkript

1 DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI A-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı / itibari hizmet süresi zammı); bazı ağır, riskli, tehlikeli, sağlığa zarar veren, stresli ve yıpratıcı işlerde sigortalı olarak çalışanlara, bu çalışmaları sırasında maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle erken emeklilik imkanı sağlayan bir sosyal güvenlik sistemidir. Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40. Maddesinde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır Sayılı Kanununda öngörülen Fiili Hizmet Süresi Zammı Sistemine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla tarih ve Sayılı Resmi Gazete ile Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında değerlendirilen ağır, riskli, tehlikeli, stresli, yıpratıcı ve sağlığa zararlı olan işler; çalışanları psikolojik, fizyolojik ve sosyal bakımdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür işlerde çalışanlar diğer alanlarda çalışanlara oranla daha fazla yıpranmaktadırlar. Söz konusu Fiili Hizmet Süresi Zammı Sistemi sayesinde ağır, tehlikeli, yıpratıcı ve riskli işlerde sigortalı olarak çalışanlara; 5510 Sayılı Kanunun 40. maddesinde öngörülmüş olan ilave sigortalılık süresi ile ilave prim ödeme gün sayısı eklenerek erken emekli olma imkanı sağlanmakta olup, bu sistem ile ağır, tehlikeli ve yıpratıcı olan işlerin, bu işleri fiilen yerine getiren çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve anılan iş alanlarının cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 a göre Fiili Hizmet Süresi Zammından yararlanacak sigortalı çalışanlar şunlardır: 1- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan: Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.

2 Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. 2- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlardan: Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) Ateşçilik işlerinde Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) Camı fırın başından alma işlerinde Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde Traş işlerinde Asitle hak ve cilâlama işlerinde Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışan sigortalılar

3 3- Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlardan: Cıva izabe fırınlarında Elementer cıva bulunan ocaklarda, görülen işlerde çalışan sigortalılar 4- Çimento fabrikalarında çalışanlardan; İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma Otomatik fırınlarda pişirme Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde), işlerinde çalışan sigortalılar. 5- Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlardan: Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme Kimyasal arıtma Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi Kok fabrikalarında kömür ve ocak Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması, işlerinde çalışan sigortalılar. 6- Alüminyum fabrikalarında çalışanlardan: Alüminyum oksit üretimi, Alüminyum bronzu hazırlama, Alüminyum madeni üretimi, işlerinde çalışan sigortalılar

4 7- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlardan: Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerde Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerde Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması, işlerinde çalışan sigortalılar. 8- Döküm fabrikalarında çalışanlardan: Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi Maden eritme ve dökme, işlerinde çalışan sigortalılar. 9- Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlardan: Asit için hammaddelerin hazırlanması Asidin yapılma safhalarındaki Baca gazlarından asit elde edilmesi, işlerinde çalışan sigortalılar. 10- Yeraltı işlerinde çalışanlardan: Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalılar.

5 11- Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan: Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışan sigortalılar. 12-Su altında / su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlardan; Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde Dalgıçlık işinde, çalışan sigortalılar. 13- Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlardan: Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler kadrosunda çalışanlar. 14-Emniyet ve polis mesleğinde görev yapanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları: Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. 15- İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlardan; Yangın söndürme işlerinde çalışan sigortalılar. 16-Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar: Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.

6 17-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle: Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar. 18-Türkiye Büyük Millet Meclisi: Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar B-DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ana Statüsü Madde 4 e göre Kuruluşun amacı ve faaliyet konuları; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Havalimanlarının işletilmesi ve hava seyrüsefer sisteminin emniyetli, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi noktasında ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak faaliyet gösteren bir kamu kuruluşu niteliği taşıyan DHMİ nin bünyesinde çalıştırdığı personelinin de mali, sosyal ve özlük haklar bakımından uluslararası standartların gerisinde kalmaması gerekmektedir. Hava seyrüsefer ve havalimanı işletimi hizmetleri kapsamında gece gündüz demeden 7/24 nöbetli çalışarak, yıpratıcı, ağır, yorucu, stresli, riskli işleri başarıyla yerine getiren AIM Memuru, Hava Trafik Kontrolörü, ARFF Memuru, Apron Memuru, Koruma ve Güvenlik Memuru, Elektronik Personeli (ATSEP), Elektrik Personeli gibi DHMİ Çalışanları ister istemez üstlendikleri bu işlerden dolayı fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz yönde etkilenmektedirler. Anayasanın 10. Maddesinde yer alan Kanun Önünde Eşitlik ilkesi (Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme tabi tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir.) referans alındığında, hangi iş kolunda çalışıyor olursa olsun ağır, riskli, yıpratıcı, tehlikeli ve sağlığa zararlı işleri yapan bütün sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı olanaklarından yararlandırılması gerektiği yaklaşımından hareketle; 7/24 nöbet esaslı çalışma koşullarındaki zorlukların çalışanlar üzerinde

7 oluşturduğu yıpranmaların etkisini dengelemek amacıyla yukarıda bahsi geçen DHMİ Personelinin de, 5510 sayılı Kanunun 40. Maddesine dahil edilerek Fiili Hizmet Süresi Zammı Sisteminden faydalandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde; çalışma koşullarındaki zorluklara rağmen yılın 365 günü gece gündüz demeden 7/24 nöbetli çalışarak görevini başarıyla yerine getiren başta AIM Memuru, Hava Trafik Kontrolörü, ARFF Memuru (Sadece yangın söndürme işlerinde çalışan ARFF personeli değil, ARFF Hizmetlerinin tümünü yerine getiren ARFF çalışanlarının bu kapsama alınması gerekmektedir.), Apron Memuru, Koruma ve Güvenlik Memuru (Anayasa Mahkemesi 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin bazı hükümlerini iptal ettiği tarihli kararında (Esas No:2006/111, Karar No:2006/112) özel güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği teknik uygulamalar ile emniyet ve polis mesleğinde çalışanların görev ve sorumlulukları arasında, çalışanların yıpranması yönünden bir fark bulunmadığından; polislere fiili hizmet süresi zammı yapılmasına karşın özel güvenlik görevlilerinin bu kapsama alınmamasını eşitsizlik olarak değerlendirmektedir), Elektronik Personeli, Elektrik Personeli gibi DHMİ Çalışanlarının yapmış oldukları işlerin zorluğu, ayrıcalığı, önemi ve nitelikleri dikkate alınarak Fiili Hizmet Süresi Zammı Sisteme kapsamında değerlendirilmeleri ve her 1 (bir) yıllık sigortalılık süresi için ilave hizmet süresi eklenmesi ve bununla orantılı olarak emeklilik için doldurulması gereken yaş şartından indirim yapılması gerektiği talep edilmektedir.

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-509 05/06/2009 Konu : Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması.

Detaylı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Detaylı

Sosyal Güvenlik Sisteminde Fiili (İtibari) Hizmet Süresi Zammı Düzenlemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları

Sosyal Güvenlik Sisteminde Fiili (İtibari) Hizmet Süresi Zammı Düzenlemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları Sosyal Güvenlik Sisteminde Fiili (İtibari) Hizmet Süresi Zammı Düzenlemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları Ö. Hakan ÇAVUŞ * Özet: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 8 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26870 KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No: 5754

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU

SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU SAĞLIK-SEN LIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU Grafik

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve

Detaylı

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve 50 İş Soruda Kanunu nda Çalışma Süreleri Çalışma süresi nedir? Çalışma süresinden sayılan haller hangileridir? Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri çalışma

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar. 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2013 Sayı 2013-14 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

B) Madde metninde belirtilen asitlerden; nitrik asit, sülfürik asit, formik asit, asetik asit, oksalik asit ve aynı nitelikleri haiz benzerleri,

B) Madde metninde belirtilen asitlerden; nitrik asit, sülfürik asit, formik asit, asetik asit, oksalik asit ve aynı nitelikleri haiz benzerleri, 1- GENEL AÇIKLAMALAR 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin IV üncü bendinde yer alan Azotlu gübre ve şeker sanayinde. ibaresi, 27/03/2007 tarih, 26475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi Makale / 2 Yrd. Doç. Dr. İlhan Oral Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1970 yılında Niğde de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Ömer BENOKAN 1. Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminin Esasları Sistem, 5502 ve 5510 sayılı 2 yasadan oluşuyor. Bunlardan birincisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu. Diğeri ise Sosyal

Detaylı

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA)

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA) HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA) A- GENEL TALEPLERİMİZ 1)Yeni havalimanları kurulmasına ve her sene düzenli olarak başta Hava Trafik Kontrolörü

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER 1- Bakanlık Taşra Teşkilatında Yol Denetim istasyonlarında çalışan Personelin belirlenecek kadro karşılığında bir unvan tahsis edilerek Yüksek dereceli devlet memuru

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

SİME-SEN SİVİL MEMURLAR SENDİKASI

SİME-SEN SİVİL MEMURLAR SENDİKASI 1. HİZMET KOLU: Büro hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, basın, yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, ulaştırma hizmetleri gibi hemen her alanda çalışan sivil memurlar mevcuttur.

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN İÇİNDEKİLER İş Hukuku 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan

Detaylı