Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği"

Transkript

1 Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği

2

3 Daha İyi Bir Gelecek İçin... Hepimiz biliyoruz ki, üzerinde yaşamımızı sürdürebileceğimiz tek bir dünya var. Ancak, dünyamızı, dolayısıyla geleceğimizi, farkında olmadan her gün tehdit ediyoruz. Fosil kaynaklı birincil enerji kaynaklarının kullanımında ortaya çıkan sera gazları etkisi ile oluşan küresel iklim değişimi, dünyamıza karşı tehditini giderek arttırıyor. Önlem alınmadığı takdirde, dünyamızda yaşanacak iklim değişikliklerinin neden olacağı zararlar, geri dönülemez noktaya ulaşacak. Dünyamızın geleceğini tehdit eden sera gazı emisyonlarının %77 si kömür, petrol, doğal gaz gibi birincil enerji kaynaklarının yanmasıyla oluşuyor. Özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanması ile ortaya çıkan ve iklim değişiminde önemli rol oynayan CO 2 nin atmosferdeki oranı hızla artış göstermektedir. Dünya ikliminde değişime sebep olan küresel ısınmanın etkileri zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her noktasında derinden hissediliyor. Küresel ısınmayı, yaşamımızı tehdit eder boyuta taşıyan ana unsurların başında ise enerji tüketimi geliyor. Çözüm: Enerji Verimliliği Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, yaşam standardında ya da üretimde miktar ve kaliteyi düşürmeden en aza indirilmesidir. Özet olarak enerji verimliliği, gereksiz enerji kullanımından kaçınmaktır. Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur; yani mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kaliteyi ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir. Günlük yaşantımızın her anında, enerjiyi daha verimli kullanmak için büyük bir potansiyel bulunur. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, günlük yaşamımızda yapabileceğimiz küçük değişikliklerle enerjiyi daha verimli kullanabilir, zararlı gaz emisyonları ile ve dolayısıyla dünyamızı tehdit eden küresel iklim değişimi ile mücadele edebiliriz. Ayrıca, enerji verimliliği sadece iklim değişikliği ile mücadele etmek için değil, bireysel anlamda kazancımızda tasarruf sağlamamız ve konforlu bir yaşam sürdürebilmemiz için de büyük öneme sahiptir. Örneğin, yalıtımı yapılmış bir ev, enerji tüketiminden önemli oranda tasarruf sağlamasının yanında, yaşam alanlarımızda termal konforu arttırır ve yapıları da birçok zararlı dış etkiden korur.

4 Dünya da Enerji Verimliliği Dünyada 1900 lü yılların ortasından itibaren yaşanan hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler, toplam enerji ihtiyacının çok hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuş ve bu enerji ihtiyacının karşılanması için de en uygun yol olarak da fosil yakıtların kullanımı görülmüştür. Fakat çok hızlı bir ivme ile artan enerji tüketimi, hem dünya ekonomisinde çeşitli krizlere sebep olmuş, hem de insan yaşamına ve çevresine telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da, dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye ve enerjiyi çok daha verimli kullanma yoluna girmişlerdir. Bu anlayış içerisinde, tüm dünya ülkeleri, enerji verimliliği üzerine stratejiler üretmiş ve kendilerine belirli zaman dilimlerini kapsayan somut hedefler koymuştur. Avrupa Birliği Ülkeleri'nde Enerji Verimliliği Tüm dünyada olduğu gibi, AB ülkeleri de, enerjide diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltmak, enerji maliyetlerini düşürmek, sera gazı emisyonunu azaltarak dünyamızı ve yaşamı korumak amacıyla enerji verimliliğini sağlayacak birçok çalışma ve planlama yapmış ve bunda önemli ölçüde başarı sağlamıştır. AB ülkelerinde, 2020 ye kadar sera gazları emisyonunda %20 düşüş sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı oranının %20 ye ulaştırılması, 1990 yılındaki tüketimin %20 altına inilmesi hedeflenmiştir. Avrupa Birliği Binalarda Enerji Performansı Direktifi 2010 yılı Mayıs ayında AB parlamentosu ve AB Konseyi tarafından yenilenerek kabul edilen direktif, tüm üye ülkelere aşağıdaki maddeleri uygulamayı şart koşmaktadır. Yeni inşaat ve renovasyonlarda yalıtım kalınlıkları optimum maliyet hesabı üzerinden belirlenecektir. Renovasyon veya yenileme yapılan tüm binalarda üst düzey enerji verimliliği standartları uygulanacaktır. Tüm üye ülkeler 2020 yılına kadar yeni ve var olan binalarda düşük enerji stratejisi geliştirmek mecburiyetindedir. Geliştirilmiş Enerji Performans Sertifikaları daha yüksek kalite ve kontrol sistemlerinden geçirilerek binalarda teşhir edilecektir. Bu önlemler sayesinde Avrupa Birliği, inşaat sektöründe aşağıdaki hedeflere ulaşmayı planlamaktadır: 2020'ye kadar AB enerji kullanımını %5-6 azaltmak. AB ekonomisine yılda 25 Milyar Euro luk bir tasarruf sağlamak. 450,000 kişiye yeni istihdam sağlamak. 2020'ye kadar karbon salınımını %4-5 azaltmak.

5 Türkiye de Enerji Verimliliği Ülkemiz, maalesef enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. Türkiye, yıllık ortalama enerji ihtiyacının %7 ünü ithal etmektedir. Ülkemizdeki ham petrol ihtiyacının %9 ü, doğal gaz ihtiyacının ise %97 si ithalat ile karşılanmaktadır. Türkiye, enerji ithalatına yaklaşık olarak 60 milyar dolar ödemektedir ve bu da yıllık ithalatımızın %25 ine denk gelmektedir. Herkes tarafından bilinmektedir ki, enerji ithalatımız, cari açığın en önemli kaynağıdır. Enerji Yoğunluğu, bir dolarlık ürün ya da hizmet üretebilmek için harcanan enerji miktarıdır. Bir toplumun, enerji yoğunluğunun düşük olması; üretilen ürün ya da hizmetin daha az enerji ile elde edilmesi demektir. Türkiye nin kişi başına düşen enerji tüketimi OECD ülkelerinin ortalamasının yaklaşık olarak beşte biri olmasına karşın, Türkiye nin enerji yoğunluğu OECD ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Diğer bir ifade ile; ülkemizde bir dolarlık ürün ya da hizmet üretmek için OECD ülkelerine kıyasla iki kat fazla enerji kullanılmaktadır. Enerjinin daha verimli kullanılmasını bir hedef olarak belirleyen ülkemizde, 2007 yılında Enerji Verimliliği kanununu yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 2008 yılında enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Kanun ve yönetmelik çerçevesinde, enerji üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, tüm enerji tüketim birimlerinde enerji verimliliğinin arttırılması ve desteklenmesi, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması ile ilgili hükümler yer almaktadır. Ayrıca, 2011 ve 201 yılları arasındaki dönemi kapsayan bir iklim değişikliği eylem planı hazırlanmış ve bu plan içerisinde enerji yoğunluğunun %20 azaltılması hedefi yer almıştır. Aynı plan içerisinde, 202 yılında 1 milyon konut ile toplam kullanım alanı metrekarenin üzerindeki ticari ve kamu binalarında standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin oluşturulması, 2017 yılına kadar tüm binalara enerji kimlik belgesi verilmesi, kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde yıllık enerji tüketiminin 202 yılında %20 azaltılması gibi kritik öneme sahip maddeler yer almıştır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre, 01 Ocak 2011 tarihi itibari ile inşa edilen tüm yeni binaların enerji verimliliği açısından yönetmeliğe uygun tasarlanmaları ve Enerji Kimlik Belgesi sahibi olmaları zorunlu hale gelmiştir. Mevcutta yer alan binalar ise 2017 Mayıs ayına kadar Enerji Kimlik Belgesi ni almak zorundadırlar. Bu belge binanın ayrılmaz bir parçası olacak ve yapı ile ilgili her türlü işlemde bu belge şart koşulacaktır.

6 Isı Yalıtımının Enerji Verimliliğindeki Önemi Yıllık enerji tüketiminin %7 ünü ithalat ile karşılayan ülkemizde, özellikle binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan enerjinin azaltılması ile sağlanabilecek tasarruf çok yüksektir. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %5 inin konutlarda harcandığı tahmin edilmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin de %82 sinin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıldığı öngörülmektedir. Bu sebeple, özellikle yapılarda enerji tasarrufu sağlayacak çözümler üretmek, ülkemizin birincil hedefleri arasında yer almaktadır. Isıtma ve soğutmada enerji verimliliği sağlamanın en etkin yolu ise şüphesiz ısı yalıtımı uygulamasından geçmektedir. Doğru ısı yalıtım uygulaması ile enerji tüketiminde %50 ye varan tasarruflar sağlanabildiği bilinen bir gerçektir. Ülkemizde yer alan binaların yaklaşık olarak %85 inin yalıtımsız olduğu düşünülürse, ısı yalıtımının ülkemiz ekonomisi, enerji verimliliği ve bireysel kazancın tasarrufu anlamında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak, yalıtımın binanın tümü için gerekli bir uygulama olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Yapı çevresinde, herhangi bir yüzeyin yalıtımsız olması, soğuk ortam ile sıcak ortam arasında ısı köprüsü oluşturarak enerji kaçağı oluşmasına neden olur. Bu da, yalıtım uygulamasının verimliliğini yüksek oranda düşürür. Isı yalıtımının sağladığı faydalar Yapı genelini ısıtmak ya da soğutmak için gerekecek enerji masraflarından %50'ye kadar tasarruf sağlar. Enerji tüketimini azaltarak sera gazı salınımını ve sonucunda ortaya çıkan küresel iklim değişimi etkisini minimize eder. Yapı içerisinde homojen bir sıcaklık dağılımı ve buna bağlı olarak daha konforlu bir yaşam alanı sunar. Yoğuşma ve yoğuşmanın sebep olabileceği küf ve mantar oluşumu gibi yapıya ve yaşam alanlarına zarar verebilecek oluşumları engeller. Doğru yalıtım uygulaması ile, yaşam alanlarının gürültüye karşı korunumu sağlanabilir.

7 %25 %5 %15 %15 %10 Yapılarda ısı kaçaklarının %25 inin yalıtılmamış çatılardan, %5 inin duvarlardan, %25 inin kapı ve pencerelerden kalan %15 inin ise temelden oluşma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Doğru yalıtım uygulaması yapıldığı takdirde, bu ısı kaçaklarını büyük oranda engellemek mümkündür. Isı yalıtımının maliyeti, bir bina maliyetinin ortalama olarak % ile %5'i arasındadır ve sağladığı enerji tasarrufu ile kendini çok kısa sürede geri öder. Ayırca ısı yalıtım uygulaması, yapıları kışın soğuktan korumasının yanında yazın da sıcağa karşı muhafaza eder. Aynı şekilde soğutmada kullanılan enerjiden de tasarruf sağlayarak enerji faturalarını düşürür. Bilindiği üzere, ısınan hava yükselir ve çatıdan dışarı çıkma eğilimi gösterir. Bu sebeple, çatı ilk olarak yalıtılması gereken yapı detayıdır. Ayrıca, güneş ışınlarına en yüksek oranda maruz kalan bölge çatılardır. Bu sebeple çatı yalıtımı, sıcak hava şartlarında ortaya çıkan soğutma için kullanılan enerji ihtiyacında da yüksek tasarruf imkanı sağlar. Sadece çatı yalıtımı yaptırarak ısıtma ve soğutma ihtiyacında %25 e varan tasarruf sağlanabilir. Çatı yalıtımı yaparak yüksek ısı yalıtım performansı sağlayabilir ve binanızı yangına karşı korurken dış mekanda oluşan gürültülere karşı da ek koruma sağlarsınız. ECOSE Teknolojisi ile üretilen mineral yün yalıtım malzemeleri, enerji verimliliği açısından yüksek performans gösterirken, geri dönüştürülebilir ham madde içeriği ve doğal bağlayıcısı sayesinde sağlıklı yaşam alanları oluşturulmasına da yardımcı olur.

8 Knauf Insulation Eskişehir Üretim Tesisi, başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkesine yüksek kalitede yalıtım ürünleri sunmaktadır m 2 açık alana, m 2 kapalı üretim alanına ve ton üretim kapasitesine sahip Eskişehir tesisinde, ülkemizin enerji harcamalarından tasarruf sağlayacak çözümler üretiyoruz ve 20 nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Knauf Insulation San. Ve Tic. A.Ş. 75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi) 1. Cadde No:1/G Eskişehir - Türkiye Tel: Fax: KI -ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Isı Yalıtım Kılavuzu. İleriye yönelik fikirler

Isı Yalıtım Kılavuzu. İleriye yönelik fikirler Isı Yalıtım Kılavuzu İleriye yönelik fikirler Evim, sıcak evim! Binanıza ısı yalıtımı yaptırmadan önce bilmeniz gereken her şeyi sizin için özetledik! İleriye yönelik fikirler Kısa Kısa Dış Cephe Isı

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2008. Proje Sorumlusu Nükhet Oğan Kapak ve Kitapçık Tasarımı Umut Pehlivanoğlu, Myra Sayfa Uygulama Myra Baskı Artpres

Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2008. Proje Sorumlusu Nükhet Oğan Kapak ve Kitapçık Tasarımı Umut Pehlivanoğlu, Myra Sayfa Uygulama Myra Baskı Artpres Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği İnönü Cad. Hacı Hanım Sok. 10/12 Gümüşsuyu 34439 İstanbul T +90 212 249 15 54 F +90 212 245 04 30 E info@boell-tr.org

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 65-70, 2005 Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Kemal ÇOMAKLI* Kadir BAKIRCI** Sadık ERDOĞAN Bayram ŞAHĐN Özet Son yıllarda bilimsel gelişmeler

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Eğitici Eğitimi Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Kaynakları Enerji bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesidir ve ısı, ışık vb. anlamda ortaya çıkan güç

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

7.5 Bina Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması

7.5 Bina Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması Tablo 7 de gösterildiği üzere, sektörlere göre oransal tasarruf potansiyelinin parasal değerleri ve tasarruf miktarları 2006 yılı bazında tahmin edilmiştir. Sanayi sektörümüzde karşılığı yaklaşık yıllık

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI Semih ÖNCÜL Eser Holding A.Ş. Turan Güneş Bulvarı Cezayir Cad. 718. Sokak No:14 Çankaya / Ankara soncul@eser.com ÖZET: Yapı sektörünün enerji tüketiminde

Detaylı

ilkeli olmak gerekir...

ilkeli olmak gerekir... Tiritoğlu Mimarlık Mühendislik Tic. A.Ş. Tipor Kalitesi Tescillendi En yükseğe çıkmak için durmadan çalışmak, en yüksekte kalabilmek için de ilkeli olmak gerekir... www.tiritoglu.com.tr www.tipor.com.tr

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

PASİF EV MEDYA BİLGİ DOSYASI

PASİF EV MEDYA BİLGİ DOSYASI PASİF EV MEDYA BİLGİ DOSYASI Pasif Ev Nedir? Pasif Ev, dünyada hızla yayılan bir trend haline geldi. Pasif Evin temelinde, ısıtma ve soğutma için ortalama yüzde 90 daha az enerji kullanarak, en düşük yatırım

Detaylı

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS Enerji Tüketimini Azaltır. Isıl Konfor Sağlar. Sağlıklı Yaşam Sunar. İlk Yatırım ve işletme Maliyetlerini Azaltır. Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. CFC-HCFC FREE RoHS TARİHÇE 20 yıllık tecrübesiyle,

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) NE KADAR SÜREDE YAPILIR?

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) NE KADAR SÜREDE YAPILIR? İÇİNDEKİLER SAYFA ISI YALITIM NEDİR? 1 ISI YALITIMI (MANTOLAMA) NE KADAR SÜREDE YAPILIR? 2 ISI YALITIMI (MANTOLAMA) UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDİR? 3 MANTOLAMA FİRMALARINDA ARANACAK ŞARTLAR 3-4 MANTOLAMA

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı