DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ FAX: 0212/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ FAX: 0212/"

Transkript

1 Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ FAX: 0212/ MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/112 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : 5811 Sayılı Kanun Uyarınca Varlık Barışı Uygulaması İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİ GİRİŞ TANIMLAR... 3 B. YURTİÇİNDE SAHİP OLUNAN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI... 5 Yasal Dayanak Uygulamanın Mahiyeti... 6 a) Beyanname verme yeri... 6 b)kapsama Giren Kişiler... 6 c)kapsama Giren Varlıklar... 7 d) Defterlere kayıt zorunluluğu... 7 e) Beyan edilen değerin tespiti... 7 f) Vergi Oranı... 7 g) Beyan zamanı... 8 h) Verginin ödenmesi... 8 i) Vergi incelemelerinden korunma ve bunun sınırları... 8 (1)Beyan edilen konular dikkate alınarak vergi incelemesi yapılmama ilkesi )Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelere ilişkin tarhiyat ve mahsup 8 (a) Mahsup Kapsamına Giren Vergiler... 8 b) Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde AYNI fiilden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup... 9 c) Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde ayrı fiillerden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup... 9

2 3) Kapsama girmeyen durumlar (a) Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar (b) Vergi farkları ve diğer vergiler Diğer konular ve özellikli hususlar a) Beyan edilen tutarlar ayrıca gelir olarak dikkate alınmayacaktır b) Ödenen vergilerin gider yazılması ve amortisman uygulaması c )Şartların ihlali halinde uygulama d) Kanıtlama mecburiyeti bulunup bulunmadığı e) Uygulamadan vaz geçmenin mümkün olup olmadığı C) YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Düzenleme Uygulama Esasları a) Beyanname verme yeri b) Kapsama Giren Kişiler c) Kapsama giren varlıklar ve ispat külfeti d) Defterlere kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır e) Beyan edilen değerin tespiti f) Vergi Oranı g) Vergi incelemesi yapılmaması ilkesi ve bunun sınırları h) Süre, i) Beyannameler j) Yurt dışında sahip olunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler k) Yurt dışında sahip olunan varlıklara ilişkin verginin vergi dairelerine ödenmesi D) YURT DIŞINDA BULUNAN KAZANÇLARIN İSTİSNA EDİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR Yasal Düzenleme Uygulama Esasları a) İstisna kapsamındaki yurt dışı kazançlar b) İstisna uygulamasının şartları c) İstisna uygulamasına konu yurt dışı kazançların beyanı

3 GENEL BİLGİ 1. GİRİŞ Kamu oyunda Varlık Barışı olarak bilinen uygulama gün ve sayılı Resmi Gazete te yayınlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun la getirilmiştir sayılı Kanun kapsamında biri yurt içi, ikisi de yurt dışı kaynaklı gelirlerle ilgili toplam üç farklı konuda düzenleme yapılmıştır. (5811 Sayılı Kanun metni ile ilgili açıklamalar 2008/104 Sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.) i) tarihi itibariyle yurt içinde sahip olunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan varlıklar, (%5 vergi oranı) ii) tarihi itibariyle yurt dışında sahip olunan varlıklar, (%2 vergi oranı) iii) Yurt dışı iştiraklerden ve şubelerden elde edilen kazançlar, yurt dışı iştirak hisselerinin satışından ya da yurt dışında bulunan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlar, (istisna) Varlık Barışı olarak adlandırılan 5811 sayılı Kanun bazı yönleriyle Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergi affı kanunu niteliğindedir. Ancak düzenleme sınırsız bir vergi affı değil, Kanunda belirtilen vergilerin ödenmesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi halinde, beyan edilen tutarlarla orantılı olarak yararlanılacak bir vergi affı mahiyetindedir. Yasa kapsamına dar mükellefler de dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tamamı girmektedir. Yasada düzenlenen muafiyet (af) af kapsamına kambiyo mevzuatı, gümrük mevzuatı ve kara para mevzuatı kapsamındaki suçlar girmemektedir. Oysaki TBMM ne sevk edilen yasa tasarısında söz konusu mevzuatlar kapsamında bir koruma da yer almaktaydı. Ancak yasalaşma aşamasında yapılan değişikliklerle yasanın kapsamı daraltılmıştır Sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri ile verileceği yeri ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık bu yetkiye istinaden 6 Aralık 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Seri Nolu 5811 Sayılı Kanunun Genel Tebliği ile uygulamaya yönelik usul ve esasları açıklanmıştır. Tebliğle yapılan açıklamalara Sirkülerimizin takip eden bölümlerinde yer verilmiştir. 2. TANIMLAR 5811 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 1 seri nolu 5811 sayılı Kanun Genel Tebliği nin 2 nci bölümünde yasayla ilgili tanımlar açıklanmıştır. Kanunda banka, aracı kurumlar ve kanaat verici belge kavramları tanımlanmıştır. Öte yandan Genel Tebliğ de de taşınmaz kavramı da Medeni Kanuna atıf yapılarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanımlar aşağıdaki gibidir. Banka kavramı, tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade etmektedir. Aracı kurum kavramı, tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumları ifade etmektedir. 3

4 Kanaat verici belge, 5811 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini, tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler şeklinde tanımlanmıştır. Öte yandan 1 sayılı 5811 sayılı Kanun Genel Tebliği ile kanaat verici belge kavramı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 1 sayılı Genel Tebliğde, bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtlar ve düzenledikleri belgeler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeler, posta idaresi nezdindeki çek hesabı ve düzenlenen diğer belgeler, noter gibi kurum ve kuruluşların düzenledikleri senetler ve sözleşmeler ile diğer kayıt ve belgeler, defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında belirtilen belgeler ile muadili belgeler, şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtları ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler de kanaat verici belge olarak kabul edilmiştir. Öte yandan Kanunda bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde bulunan makamlardan alınan belgeler kanaat verici belge olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bilgi değişimi yapılmayan ülkelerden alınan belgelerin hangi çerçevede kanıtlayıcı belge sayılacağı konusu açık değildir. Taşınmaz (gayrimenkul) kavramı, 5811 sayılı Kanun uygulamasında taşınmazlar, Türk Medeni Kanunun 704 ncü maddesinde gayrimenkul olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde sayılan taşınmazlar aşağıdaki gibidir. - Arazi, - Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, - Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu nun 269 ncu maddesi uyarınca gayrimenkul gibi değerlenen tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar ve Türk Medeni Kanunu nda sayılanların dışındaki diğer gayrimaddi haklar ve gayri menkullerin mütemmim cüzleri ve teferruat lar 1 seri nolu Tebliğ düzenlemesi uyarınca gayrimenkul sayılmamıştır. Bu nedenle söz konusu unsurların yurt içi ve yurt dışı varlık barışı uygulamalarından yararlanması mümkün görünmemektedir. 4

5 B. YURTİÇİNDE SAHİP OLUNAN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Dayanak 5811 sayılı Kanunun uygulama esaslarını düzenleyen 3 üncü maddesinin yurt içinde bulunan varlıklarla ilgili kısımları aşağıdaki gibidir. Uygulama esasları MADDE 3 (1) (2) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri, taşınmazlar dışındaki varlıklarına ait tutarları banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırırlar, bunlar için ayrıca diğer şartlar aranmaz. (3) Vergi dairelerine, ikinci fıkraya göre beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 5 oranında vergi tarhedilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve dördüncü fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. (4) (5) ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılır. (6) Beyan edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. (7) ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunulduğu halde bilanço esasına göre defter tutmayan mükelleflerce söz konusu varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce ise süresi içinde sermaye artırımında bulunulmaması hallerinde beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz. (8) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin bu madde uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar. 5

6 2. Uygulamanın Mahiyeti Kanun hükmünden de görüldüğü üzere, 5811 sayılı Kanunla getirilen uygulamadan yararlanma koşulları özet olarak aşağıdaki gibidir. Varlıkların beyan edilmesi, Taşınmazlar dışındaki varlıkları banka veya aracı kuruluşa yatırmak suretiyle varlığını kanıtlanması, Varlıkların yasal defterlere kaydedilmesi, % 5 oranında vergi ödenmesi, 6 ay içerisinde sermayeye eklemesi, Detay açıklamalar izleyen alt bölümlerde yapılmıştır. a) Beyanname verme yeri Uygulamadan yararlanmak için, sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında işletmelerin özkaynakları arasında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların, 2 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar Yeni Türk Lirası değeriyle bağlı oldukları vergi dairelerine beyan edilmesi gerekmektedir. Yurt içi varlıklarla ilgili beyanname prensip olarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı na elektronik ortamda verilecektir. Ancak 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca elektronik ortamda beyanname vermek zorunda olmayan mükellefler, varlıklarını, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyanname 1 ile beyan edilebilecekleri gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da gönderilebilecektir. b)kapsama Giren Kişiler Uygulama kapsamına gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tamamı girmektedir. Öte yandan Şirketlerin; kanuni temsilcileri, ortakları veya şirket ya da şirketin ortakları adına Kanun kapsamına giren varlıkları tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet ya da temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, Türkiye'de bulunan ancak tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan varlıklarının 1 nolu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan edilerek ve süresi içinde sermaye artırımında kullanılması halinde, bu varlıklara ilişkin olarak şirketin 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacaktır. Diğer taraftan uygulamadan yararlanmak açısından tam mükellef veya dar mükellef olmak da önemli değildir. Bu nedenle, Türkiye de ikametgahı bulunmayan kişiler ile mükellef olmayan gerçek kişiler de uygulamadan yararlanabileceklerdir. 1 Söz konusu beyanname 1 nolu Genel Tebliğin 5 numaralı ekinde yer almaktadır. 6

7 c)kapsama Giren Varlıklar tarihi itibariyle işletmelerin bilançolarında özkaynaklar arasında kayıtlı bulunmayan para, döviz, altın, menkul kıymet, sermaye piyasası araçları ile gayrimenkullerin varlık barışı kapsamında beyanı söz konusudur. Diğer taraftan işletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan borç tutarlarının Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında banka veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle beyan edilmesi halinde, bahse konu borç tutarları bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. Bu suretle bahse konu borçlar da Kanun kapsamında yararlanabilecektir. Öte yandan bilanço usulünde vergiye tabi olmayan ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabının da söz konusu varlıkları beyan edip uygulamadan yararlanmaları mümkündür. d) Defterlere kayıt zorunluluğu Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen, varlıkların yasal defterlere kaydedilmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlığı ispatlanan varlıkları ile taşınmazlarının, beyan edilen değerleri üzerinden serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı defterine kayıt edilmesi gerekmektedir. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayanların, beyan ettikleri taşınmazlar dışındaki varlıklarını, banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırmaları gerekmektedir. Anılan mükellefler için başka bir şart aranmayacaktır. e) Beyan edilen değerin tespiti 5811 sayılı Kanuna göre beyan edilecek değer, beyan edilen varlığın rayiç bedelidir. Rayiç bedel, Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 266. maddesinde, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım bedeli olarak tanımlanmıştır. Bir değerleme ölçütü olarak rayiç bedel, vergi hukukumuza 2365 sayılı Kanunla girmiştir. Ancak vergi kanunlarımızda işletmeye dahil herhangi bir iktisadi kıymetin mutad değerleme ölçütü olarak rayiç bedel öngörülmemiştir. Öte yandan rayiç bedelin tespiti ile ilgili olarak yapılmış bir düzenleme de yoktur. Bu nedenle söz konusu değerin beyan sahibi tarafından yapılması, ancak bazı durumlarda ise bu değerin tespitinin tevsik edilmesi gerekir. Zira ayni sermaye olarak konulacak olan gayrimenkullerin değerleri mahkemelerce tespit edilmektedir. Bu nedenle değer tespitiyle ilgili olarak bu hususun da göz önünde tutulması gerekir. Öte yandan dövizli kıymetlerin, yasal defterlere kaydedildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak bulunacak olan değer üzerinden vergi dairesine beyan edilmesi ve hesaplanan matraha bağlı olarak vergi hesaplanması gerekmektedir. f) Vergi Oranı 5811 sayılı Kanunun 3/2 nci maddesine göre yapılacak yurt içi varlıklarda vergi oranı %5 tir. Öte yandan bu verginin matrahı ise beyan edilen değerdir. 7

8 g) Beyan zamanı tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Yasanın yurt içi varlıklarla ilgili kısmından yararlanma imkânı 2 Mart 2009 tarihinde sona ermektedir. h) Verginin ödenmesi Yurt içi varlık barışı dolayısıyla hesaplanan % 5 oranındaki vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. i) Vergi incelemelerinden korunma ve bunun sınırları (1)Beyan edilen konular dikkate alınarak vergi incelemesi yapılmama ilkesi 5811 sayılı Kanun nun 3/2 nci maddesinde yer alan yurtiçi varlık beyanının sağlamış olduğu en önemli avantaj, belli koşullarda mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamamasıdır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilerek yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar nedeniyle tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır. Buna göre, yurt içinde sahip olunan varlıklardan bildirime ve beyana konu edilenler ile ilgili olarak tarihinden önceki dönemlere ilişkin, bu bildirim ve beyanlardan hareketle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılması söz konusu olmayacaktır. 2)Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelere ilişkin tarhiyat ve mahsup Kanun çerçevesinde beyan edilen varlıklar esas alınarak vergi incelemesi yapılamaz. Ancak, 5811 sayılı Kanundaki koruma mutlak bir koruma değildir. Çeşitli nedenlerle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından öncelikle, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesi gerekecektir. Öte yandan vergi incelemesi sonucunda yazılan raporlarda, 5811 sayılı Kanun kapsamında yapılan mahsuplar gösterilecektir. Vergi incelemesine yetkili olanlar, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin olarak Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca kontrol edeceklerdir. Öte yandan yapılan inceleme sırasında bulunan matrahın mahiyeti önemli değildir. Yasada öngörülen koşullara uygun beyan yapılması mahsup uygulamasından yararlanmak için yeterlidir. (a) Mahsup Kapsamına Giren Vergiler Beyan edilen varlıklar sayesinde, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi uygulamalarında oluşan matrah farklarına karşılık bir koruma sağlanmaktadır. Ancak 1 nolu Genel Tebliğde de ifade edildiği üzere, Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinde oluşan vergi farkları uygulama kapsamına girmemektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama Sirkülerin 11 nci sayfasında yer alan B-2/i-(3)/(b) bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 8

9 b) Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde aynı fiilden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup 5811 sayılı Kanunun 3/5 nci maddesi, varlık barışı uygulaması ile beyan edilen değerlere eşit tutarda matraha eşit bir inceleme koruması sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile sağlanan koruma mutlak ve sınırsız bir koruma olmayıp, tutarı beyan edilen değerle sınırlı bir korumadır. Söz konusu tutar, yapılan incelemelerde tarhiyat yapılması için aşılması gereken bir eşik mahiyetindedir. Örneğin varlık barışı kapsamında ,- YTL tutarında bir varlığı sermayeye ilave eden bir Şirketin geçmiş yıllarının incelenmesinde ,- YTL kurumlar vergisi matrah farkı tespit edilmiştir. Bu durumda ( , ,- =) ,- YTL tutarında bir matrah farkı tarhiyata konu edilecektir. Diğer taraftan, aynı kökten kaynaklanan matrah farkları bir kabul edilecektir. Örneğin, az önceki örnekte ,- YTL katma değer vergisi ve ,- YTL geçici vergi matrahı tespit edilmiş olsa dahi, bulunan matrah farkı ,- YTL olarak kabul edilecek ve bakiye ,- YTL matrah farkı vergi tarhiyatına konu edilebilecektir. Diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemelerinde aynı fiilden kaynaklanan matrah farkı bulunması halinde, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar bu matrah farkından mahsup edileceğinden, mahsup tutarı kadar gelir, kurumlar veya katma değer vergisi tarhiyatı önerilemeyecektir. Diğer taraftan, geçici vergiler yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere alınmakta olup mahsup dönemi geçtikten sonra önerilen geçici vergi tarhiyatlarında geçici verginin aslı aranmamakta, ceza ve faizleri aranmaktadır. Dolayısıyla, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesi halinde, bu vergilere yönelik olarak önerilen geçici vergi matrah farkından da mükerrer indirime yol açmayacak şekilde mahsup yapılacağından, anılan matrah farklarına yönelik olarak ayrıca geçici vergi hesaplanması söz konusu olmayacaktır. Konuyla ilgili olarak 1 nolu Genel Tebliğ de verilen örnek aşağıdaki gibidir. Örnek 1: Giyim imalatı ve satışı ile uğraşan (X) A.Ş. yurt dışında sahip olduğu YTL karşılığı dövizi bu Kanun kapsamında tarihinde (Y) Bankasına bildirerek, söz konusu tutarı açılan mevduat hesabına yatırmıştır. Anılan kurum hakkında bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle 2007 yılına ilişkin olarak yapılan vergi incelemesi sonucu belgesiz mal satışı nedeniyle kurumlar vergisi, geçici vergi ve katma değer vergisine konu YTL matrah farkı bulunmuştur. Bu durumda, inceleme esnasında öncelikle bulunan YTL'lik matrah farkından bu Kanun kapsamında bildirilerek yurda getirilen YTL mahsup edilecek ve kalan tutar olan YTL üzerinden kurumlar vergisi, geçici vergi ve katma değer vergisi tarhiyatı önerilecektir. c) Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde ayrı fiillerden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup Diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemelerinde ayrı fiillerden kaynaklanan matrah farklarının bulunması halinde ise, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden bulunan her bir matrah farkından ayrı ayrı mahsup edilecektir. Bu mahsup esnasında, bildirilen veya beyan edilen tutarların bulunan matrah farkları toplamından küçük olması halinde, bu tutarın vergi türüne isabet eden matrah 9

10 farkı ile oranlanması suretiyle mahsup işlemi gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili olarak Tebliğde yer alan örnek aşağıdaki gibidir. Örnek 2: (K) Ltd. Şti. Türkiye'de sahip olduğu YTL değerindeki taşınmazını tarihinde beyan ederek yasal defter kayıtlarına intikal ettirmiş ve fon hesabına aldığı söz konusu tutarı da süresinde sermayeye ilave etmiştir. Anılan kurum ile ilgili olarak bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle 2007 dönemi için 2011 yılında yapılan inceleme sonucu şirketin satışlarının bir kısmını düşük bedelli fatura düzenlemek suretiyle kayıt dışı bıraktığı tespit edilmiş, kayıt dışı bırakılan hasılat nedeniyle YTL kurumlar vergisi ve katma değer vergisi matrah farkı tespit edilmiştir. Ayrıca şirketin verdiği borçla ilgili tahsil ettiği faiz geliri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarlarını da kayıtlarına intikal ettirmediği için YTL katma değer vergisi matrah farkı bulunmuştur. Bu durumda, inceleme esnasında bulunan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi matrah farklarından, bu Kanun kapsamında beyan edilen YTL orantılı bir şekilde mahsup edilecektir. Dolayısıyla, YTL'nin {[ /( )]x =} YTL'si kayıt dışı bırakılan hasılat nedeniyle bulunan (aynı fiilden kaynaklanan) kurumlar vergisi ve katma değer vergisi matrah farkından, {[ /( )]x =} YTL'si ise diğer nedenle bulunan (ayrı fiilden kaynaklanan) katma değer vergisi matrah farkından mahsup edilecektir. Bunun sonucunda, YTL matrah farkı üzerinden kurumlar ve katma değer vergisi, YTL matrah farkı üzerinden de katma değer vergisi tarhiyatı önerilecektir. Öte yandan, Kanun kapsamında beyana konu edilen tutarın YTL olması halinde, inceleme esnasında öncelikle bulunan matrah farklarından bu Kanun kapsamında bildirilen YTL'nin ( =) YTL'si doğrudan mahsup edilecektir. Dolayısıyla, matrah farkı oluşmadığından herhangi bir tarhiyat önerilmeyecektir. Bildirilen tutardan arta kalan YTL ise daha sonra herhangi bir nedenle yapılacak vergi incelemelerinde bulunacak matrah farklarından mahsup edilebilecektir. 3) Kapsama girmeyen durumlar (a) Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar Aşağıdaki vergi incelemeleri 5811 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrası çerçevesindeki koruma kapsamına girmemektedir tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak Kanunun yürürlük tarihinden ( tarihi) önce başlayan vergi incelemeleri, tarihinden sonraki dönemlere ilişkin yapılacak vergi incelemeleri sayılı Kanunun 1 sayılı Genel Tebliğinde, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde vergi incelemesine başlanıldığı kabul edilmiştir. Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde işe başlama tutanağın düzenlenmesi, Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi, Yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, 10

11 Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi, Yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması durumu, Bu çerçevede, tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları üzerinden gerekli tarhiyatlar yapılacak ve bulunan matrah farklarından, bu Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tutarların mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır. (b) Vergi farkları ve diğer vergiler Kanunda yer alan koruma kapsamında sadece gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkları girmektedir. Dolayısıyla, mükelleflerin gelir, kurumlar ve katma değer vergisine ilişkin (örn. sahte belge kullanımından kaynaklanan) vergi farkları ve haksız iadeden (örn. KDV iadesi vb.) kaynaklanan tarhiyatlar ile bu vergiler dışındaki diğer vergilere yönelik yapılacak inceleme ve tarhiyatlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Örneğin, yapılan bir vergi incelemesinde bir Şirketin 100 YTL (18 YTL KDV) tutarındaki sahte faturayı gider yazdığı ve faturada yazılı katma değer vergisini indirim konusu yaptığı tespit edilmiştir. Bu durumda incelemede 100 YTL kurumlar vergisi matrah farkı ve 18 YTL katma değer vergisi vergi farkı tespit edilmiş olmaktadır. Bulunan 100 YTL matrah farkı 5811 yasanın 3/5 hükmü uyarınca tarhiyat sırasında matrah farkından tenzilde dikkate alınacak iken, 18 YTL vergi farkı tenzilde dikkate alınmayacaktır. 18 YTL vergi farkıyla ilgili katma değer vergisi tarhiyatı yapılacaktır. Diğer taraftan damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel tüketim vergisi gibi diğer vergiler de 5811 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir. 3. Diğer konular ve özellikli hususlar a) Beyan edilen tutarlar ayrıca gelir olarak dikkate alınmayacaktır Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yukarıda yapılan açıklamalara göre yasal defterlere kaydedilen bu varlıklar dönem kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. b) Ödenen vergilerin gider yazılması ve amortisman uygulaması 5811 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi çerçevesinde ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün değildir. Bildirilerek veya beyan edilerek yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. İşletmeye kaydedilen bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan bu varlıkların satışları sırasında oluşacak gelirler ise, genel kurallar çerçevesinde vergiye tabi tutulacaktır. 11

12 c )Şartların ihlali halinde uygulama Yurtiçi varlık barışından yararlanmak isteyen ancak yasada belirtilen koşulları yerine getirmeyen kişiler, Kanunun 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının sağlamış olduğu vergi incelemesi korumasından yararlanamayacaklardır. Yurt içi varlık barışında, inceleme korumasını kaldıran durumlar aşağıdaki gibidir. Bilanço usulüne göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerce, beyan edilen varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması ve yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmemesi (herhangi bir nedenle), belirlenen altı aylık süre içerisinde beyan edilen varlıkların sermayeye ilave edilmemesi, Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce beyan edilen varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması ve yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmemesi, Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerce, söz konusu varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması d) Kanıtlama mecburiyeti bulunup bulunmadığı Yurt içi varlık barışında taşınmazlar dışındaki değerlerin banka ve aracı kurumlara yatırılması şartı aranmakta olup, bunun dışında bu varlıkları kanıtlayan başkaca teşvik edici bir belge aranması söz konusu değildir. Taşınmazlar ise zaten Türkiye deki sicil kayıtlarında yer almaktadır. Öte yandan, gerçek kişiler tarafından tutar ne olursa olsun, bankaya veya aracı kuruluşlara ibraz edilen varlıklar elden teslim edilebilir. Bu konuda mükellefler serbesttir. Vergi dairelerine beyan edilen taşınmazlar ise yasal defterlere, vergi dairelerine beyan edilen değeriyle kayıt edilecektir. Bu çerçevede, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını, öncelikle banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırmaları gerekmektedir. Bu şekilde banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlığı ispatlanan varlıkların, bu tutarlar üzerinden yasal defterlere kaydedilmesi mümkün olacaktır. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerce Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekli ve yeterli olup, bu Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için başkaca bir şart aranmayacaktır. Öte yandan yurt içi varlık barışı uygulamasında, beyan edilen varlıkların tarihi itibariyle yurt içinde bulunduğunu ispat etme yükümlülükleri yoktur. Oysa yurt dışı varlık barışı uygulamasında, söz konusu kıymetlerin tarihinde yurt dışında bulunduğunun tevsiki gerekmektedir. e) Uygulamadan vaz geçmenin mümkün olup olmadığı Uygulamadan yararlanma amacıyla beyanname veren veya bildirimde bulunan kişiler tahakkuk eden vergileri ödemek zorundadırlar. Bu nedenle ödeme yapmamak suretiyle uygulamadan vazgeçmek mümkün değildir. 12

13 C) YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI 1. Yasal Düzenleme 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yurt dışı varlıkların beyanı ile ilgili kısımları aşağıdaki gibidir. (1) Gerçek veya tüzel kişilerce, 1/10/2008 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir. Bu kıymetler, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz ü addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. (3) Vergi dairelerine birinci fıkraya göre beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2, oranında vergi tarhedilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve dördüncü fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. (4) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. (5) Birinci fıkra kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılır. (6) Beyan edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. (7) Birinci fıkra uyarınca bildirildiği veya beyan edildiği halde, 1/10/2008 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen ve bildirim veya beyanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye ye getirilmeyen veya Türkiye deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dolayısıyla veya ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunulduğu halde bilanço esasına göre defter tutmayan mükelleflerce söz konusu varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması, bilanço esasına göre 13

14 defter tutan mükelleflerce ise süresi içinde sermaye artırımında bulunulmaması hallerinde beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz. (8) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin bu madde uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar. 2. Uygulama Esasları Yurt dışı varlıklarla ilgili düzenlemeyi içeren yasal düzenlemenin unsurları aşağıdaki gibidir. Varlıklara beyan sahibi gerçek veya tüzel kişilerce 1/10/2008 tarihi itibarıyla yurt dışında sahip olunması, Yurt dışı menkul varlıkların Türkiye ye getirilmesi ve banka ve aracı kuruluşlara yatırılması, Yurt dışında bulunan taşınmazların varlığının kanaat verici bir belgeyle ispat edilmesi, Varlıkların en geç 2 Mart 2009 tarihine kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle beyan edilmesi Beyan edilen değerler üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi a) Beyanname verme yeri Yurt dışı varlık barışı uygulamasında, gayrimenkuller dışındaki varlıklar için beyannameler bankalara, aracı kurumlara veya vergi dairelerine verilebilir. Bankalar ve aracı kurumlar söz konusu beyanı almaktan imtina edemezler (5811 sayılı Kanun md.3/8). Bankalar ve aracı kuruluşların kendilerine beyan edilen varlıklarla ilgili olarak %2 oranında vergi kesintisi yapmaları ve bildirimi izleyen ayın 15 ine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip ödemeleri gerekmektedir. Beyanlarda kullanılacak beyanname örnekleri 5811 sayılı Kanuna ilişkin 1 sayılı Genel Tebliğin eklerinde yer almaktadır. (EK: 2 ve EK: 4) b) Kapsama Giren Kişiler Uygulama kapsamına gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tamamı girmektedir. Öte yandan Şirketlerin; kanuni temsilcileri, ortakları veya şirket ya da şirketin ortakları adına Kanun kapsamına giren varlıkları tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet ya da temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirim ve beyana konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde, bu varlıklara ilişkin olarak şirketin 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacaktır. Diğer taraftan uygulamadan yararlanmak açısından tam mükellef veya dar mükellef olmak da önemli değildir. Türkiye de ikametgahı bulunmayan kişiler de beyanname vermek suretiyle yurt dışı varlık barışı uygulamasından yararlanabileceklerdir. 14

15 c) Kapsama giren varlıklar ve ispat külfeti Yurt dışı varlık barışı uygulamasında, 5811 sayılı Kanun kapsamına tarihi itibariyle yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet, sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar şeklindeki varlıklar girmektedir. Kanun kapsamında beyan edilen veya bildirilen söz konusu varlıkların; tarihi itibarıyla yurt dışında bulunduğunun, Gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunduğunun, Tevsik edilmesi kaydıyla bu varlıkların (taşınmazlar hariç) beyan veya bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların gerçekleşmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkra hükmünden yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenle, söz konusu varlıkların tarihi itibarıyla yurt dışında bulunduğunun ve bu varlıklara yurt dışında sahip olunduğunun ve taşınmazlar dışındakilerin ilgili (kambiyo, gümrük, yabancı sermaye gibi) mevzuat çerçevesinde Türkiye'ye getirildiğinin kanaat verici belgelerle ispat yükümlülüğü mükelleflere ait olacaktır. d) Defterlere kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır tarihi itibarıyla yurt dışında sahip olunan varlıklardan bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, istenilmesi halinde, yasal defterlere kaydedilebilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümleri uyarınca yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap sermayenin cüz'ü addolunacak ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi Gelir Vergisi Kanunu nun 81 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirme yapılmayacaktır. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yukarıda yapılan açıklamalara göre yasal defterlere kaydedilen bu varlıklar dönem kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu varlıklar, banka veya aracı kurumlara bildirilen ya da vergi dairelerine beyan edilen ve beyan tarihi itibarıyla belirlenen Yeni Türk Lirası karşılığı değerleriyle kaydedilebilecektir. e) Beyan edilen değerin tespiti Yurt dışı varlık barışı uygulamasında, vergi dairelerine beyan edilmesi ile banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde ya da yasal defterlere kaydedilmesinde, bu varlıkların rayiç bedelinin Yeni Türk Lirası karşılığı esas alınacaktır. Rayiç bedel, söz konusu varlıkların 15

16 sahiplerince bildirim veya beyan tarihi itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekmektedir. Döviz ve döviz cinsinden varlıklarda bankaya beyan tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak Yeni Türk Lirası karşılığı beyana ve bildirime konu edilebilecektir. f) Vergi Oranı 5811 sayılı Kanunun 3/2 nci maddesine göre yurt dışı varlıklarda vergi oranı %2 dir. Öte yandan verginin matrahı ise beyan edilen kıymetin rayiç bedelidir. g) Vergi incelemesi yapılmama ilkesi ve bunun sınırları 5811 sayılı Kanun nun 3/1 inci maddesinde sayılan yurt dışı varlık barışı nın sağlamış olduğu en önemli avantaj, belli koşullarda mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmamasıdır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, gerçek veya tüzel kişilerce, tarihi itibarıyla yurt dışında sahip olunan varlıklardan Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır. Buna göre, yurt dışında sahip olunan varlıklardan bildirime ve beyana konu edilenler ile ilgili olarak tarihinden önceki dönemlere ilişkin, bu bildirim ve beyanlardan hareketle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılması söz konusu olmayacaktır. Ancak söz konusu vergi incelemesinden korunma uygulaması mutlak bir koruma değildir. Sirkülerimizin B-2/i bölümünde yapılan açıklamalar yurt dışı vergi barışı konusunda da geçerlidir. h) Süre 5811 sayılı Kanundan yararlanma süresi 2 Mart 2009 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu uygulamadan 2 Mart 2009 tarihine kadar banka veya aracı kurumlar ya da vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle yararlanılabilir. i) Beyannameler Yurt dışı varlık barışına ilişkin olarak hazırlanan bildirim ve formlar 5811 sayılı Kanuna ait 1 nolu Genel Tebliğin eklerinde toplam 4 adet olarak yer almaktadır. Gerçek veya tüzel kişilerce tarihi itibarıyla yurt dışında sahip olunan ve kapsama giren varlıkların, bankalara, aracı kurumlara veya vergi dairelerine bildirilmesi mümkündür. Varlıkların beyanına ilişkin son tarih 2 Mart 2009 Pazartesi akşamıdır. Bildirimlerde varlıkların Yeni Türk Lirası değerleri esas alınır. Bildirimlerde aşağıdaki formlar ve beyannameler kullanılabilir. Genel Tebliği Ek-1'de yer alan dilekçe ile bankalara bildirim, Bu kapsamdaki menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Ek-3'de yer alan dilekçeyle aracı kurumlara da bildirilmesi mümkündür. Genel Tebliği Ek-2'de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan, 16

17 Öte yandan 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler elektronik ortamda beyanname vermek zorundadırlar. Banka ve aracı kuruluşlarca kendilerine yatırılan kıymetlerle ilgili olarak vergi dairelerine verilecek EK: 4 te yer alan beyan beyannamelerde sadece, söz konusu kuruluşlara yatırılan kıymetler gösterilebilecektir. Bu nedenle yurt dışı gayrimenkul varlığını beyan eden bir kişinin konuyla ilgili bildirimini mutlaka vergi dairesine yapması gerekmektedir. Gerçek veya tüzel kişilerin, yurt dışında sahip oldukları bu türden varlıklarını Tebliğ ekinde yer alan formlar ile banka veya aracı kurumlara bildirmeleri halinde, bu bildirimlere ilave olarak vergi dairelerine de beyanda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. j) Yurt dışında sahip olunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler Gerçek veya tüzel kişiler yurt dışında sahip oldukları varlıkları, iki örnek olarak hazırlayacakları Genel Tebliğ Ek-1'de yer alan form ile bankalara bildirebileceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka tarafından varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra düzenlenen banka dekontlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir. Ayrıca, bankalar, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilen veya bu sürede Türkiye'de bulunan bankalardaki bir hesaba transfer edilen para, altın, döviz ve menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ilgili müşterileri adına açacakları hesaplara kaydedeceklerdir. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında sahip olunan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla ilgili bildirim, Genel Tebliğ Ek-3'te yer alan formdan iki örnek olarak hazırlanarak aracı kurumlara da yapılabilecektir. Formun bir nüshası, ilgili aracı kurum yetkilisi tarafından açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra düzenlenen işlem sonuç formları ile birlikte ilgili kişiye geri verilecektir. Bildirilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bu kurumlarda açılacak hesaplara kaydedilecek ve müşterilerin portföylerine dahil edilecektir. Gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin yetkili kılınmış vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bildirimin gerçek kişi veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığı hususunun kontrol edileceği tabiidir. Kanun kapsamında bildirilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından herhangi bir belge istenmeyecek, sadece taşınmazlara ilişkin bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla, söz konusu taşınmazlara yurt dışında sahip olunduğuna ilişkin belgenin ibraz edilmesi yeterli olacaktır. 17

18 k) Yurt dışında sahip olunan varlıklara ilişkin verginin vergi dairelerine ödenmesi tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar, Yeni Türk Lirası değerleriyle Genel Tebliği Ek-2'de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecektir. Türkiye'de ikametgâhı bulunmayanlarla ilgili olarak anılan beyannamelerin alınması hususunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. Türkiye'de ikametgâhı bulunmayanların yurt dışında bulunan varlıklarına ilişkin olarak bu vergi dairelerine beyanda bulunmaları ve tahakkuk eden vergileri ödemeleri mümkün olabilecektir. Kanun kapsamında vergi dairelerine beyan edilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenmeyecek, sadece taşınmazlara ilişkin bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla, söz konusu taşınmazlara yurt dışında sahip olunduğuna ilişkin belgenin ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince % 2 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Banka veya aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde, varlıkların bildirim değerleri üzerinden % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, Genel Tebliği Ek-4'te yer alan beyanname ile aylık olarak vergi sorumlusu sıfatıyla bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar, kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Tahakkuk eden vergiler ise aynı sürede ödenecektir. Beyan edilen varlıklar dolayısıyla yükümlüler adına salınan vergiler genel ilkeler uyarınca tahsil edilir. Diğer bir ifade ile ödeme yapılmaması, 6183 sayılı Kanun uyarınca cebri takibatı gerektiren bir durumdur. D) YURT DIŞINDA BULUNAN KAZANÇLARIN İSTİSNA EDİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR 1. Yasal Düzenleme 5811 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesi hükmü aşağıdaki gibidir. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, c) Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 30/4/2009 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. 18

19 (2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/10/2009 tarihine kadar Türkiye ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 2. Uygulama Esasları Bilindiği üzere, tam mükellef kişiler gerek Türkiye içerisinde gerekse yurt dışında elde etmiş oldukları bütün gelirler üzerinden Türkiye de vergilendirilirler. Söz konusu vergilendirmede, yurt dışında ödenen vergiler ve çifte vergilendirme anlaşmaları da göz önünde tutulur. Ayrıca yurt dışında ödenen vergiler mahsup konusu yapılabilir sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde yer alan düzenleme ile söz konusu mahiyetteki yurt dışı kaynaklı gelirlere dönük geçici mahiyetli bir vergi istisnası ihdas etmiş ve tek koşul olarak da bu gelirlerin yasada belirtilen süreler içerisinde ülkeye transfer edilmesi aranmıştır. İstisna uygulamasından Türkiye'de tam mükellef olarak vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri (Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler dahil), bu kazançlarını Türkiye'ye transfer etmeleri şartıyla yararlanabileceklerdir. a) İstisna kapsamındaki yurt dışı kazançlar İstisna kapsamına tam mükellef konumundaki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aşağıdaki gelirleri girmektedir. Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar, Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları, Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar, 30/4/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen bu kazançlar ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 31/10/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen kazançlar da bu istisna kapsamındadır. b) İstisna uygulamasının şartları Madde kapsamına giren ve yurt dışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için tek şart yurt dışı kazancının Türkiye ye transfer edilmesidir. Gelir türleri itibariyle en geç transfer tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Yurt dışı iştirak kazancı ile yurt dışı iştirak hissesi satış kazancının ya da yurt dışı şube kazancının 31/5/2009 tarihine kadar, Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazancın ise 31/10/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması Diğer taraftan bu kazançların ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'ye getirildiği, mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilecektir. Öte yandan istisna uygulamasında, transfer yapılan ülkenin niteliği, bu kazançlarla ilgili olarak yurt dışında etkin bir vergileme yapılıp yapılmadığı konuları önemli değildir. c) İstisna uygulamasına konu yurt dışı kazançların beyanı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2008 tarihine kadar elde edilen ve 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ve yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 2008 yılına ilişkin verilecek 19

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6 Aralık 2008 CUMARTESİ Sayı : 27076 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 1. Kapsam 5811 sayılı Bazı

Detaylı

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1) (R.G

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1) (R.G Duyuru Tarihi : 06.12.2008 Duyuru No : DUYURU/2008-145 Denet Duyuru 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1) (R.G. 06.12.2008 27076)

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerli üyemiz, 24/11/2008 13.11.2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI

VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI Dünyada yaşanan ekonomik krize bağlı olarak ülkemizde de yaşanmakta olan krize karşı alınmakta olan tedbirlerden bir diğeri; kamuoyuna Varlık Barışı adı altında sunulan Bazı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/49 TARİH : 15/12/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/49 TARİH : 15/12/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/49 TARİH : 15/12/2008 KONU

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

SİRKÜLER 2008/ 40 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDAKİ 5811 SAYILI KANUN A İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

SİRKÜLER 2008/ 40 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDAKİ 5811 SAYILI KANUN A İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2008/ 40 Tarihi : 26.12.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı nca Hazırlanan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki 5811 Sayılı Kanun

Detaylı

İstanbul, 15 Aralık 2008 2008/2258. Konu : 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk.

İstanbul, 15 Aralık 2008 2008/2258. Konu : 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk. TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/45 TARİH : 24/11/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/45 TARİH : 24/11/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/45 TARİH : 24/11/2008 KONU

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008 / 49

Alfa YMM Ltd. Şti. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008 / 49 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Kıymaz Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Halaskargazi Ticaret Cad. ve Çankaya Sanayi Apt. A.Ş. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir?

SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir? SORU VE CEVAPLAR SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir? CEVAP 1) - Gerçek veya tüzel kişilere ait olup:

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MĐLLĐ EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

BAZI VARLIKLARIN MĐLLĐ EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI 24.11.2008/213 BAZI VARLIKLARIN MĐLLĐ EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Yükümlüler, 28.02.2009 tarihine

Detaylı

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (*) (*) Daha önce 2 seri numaralı tebliğ ile de değiştirilmiş olan 1 seri numaralı tebliğin,

Detaylı

SİRKÜLER 2013/26. :Varlık Barışından Faydalanmak İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2013

SİRKÜLER 2013/26. :Varlık Barışından Faydalanmak İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2013 SİRKÜLER 2013/26 SİRKÜLERİN Tarihi : 21.06.2013 Konusu Mevzuat :Varlık Barışından Faydalanmak İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2013 : 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) 1. Kapsam 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan

Detaylı

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında. Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 1)

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında. Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 1) Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) 1. Kapsam 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan

Detaylı

VARLIK BARIŞI. kların n Milli Ekonomiye. M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü

VARLIK BARIŞI. kların n Milli Ekonomiye. M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü VARLIK BARIŞI 5811 Sayılı Bazı Varlıklar kların n Milli Ekonomiye Kazandırılmas lması Hakkında Kanun M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü Vergi 1 AMAÇ KAPSAM (1) Taşınmazların kaydedilmesi, diğerlerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2009/18. : 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

SİRKÜLER 2009/18. : 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun SİRKÜLER 2009/18 SİRKÜLERİN Tarihi : 14.08.2009 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Varlık Barışında Süre Uzatıldı. Kapsam Genişletildi. Matrah Farklarının Yanı Sıra Vergi Farkı da (KDV İndirimi Reddi) Kapsama

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009

Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009 Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009 Konu: Varlık Barışı Kanunu olarak adlandırılan 5811 Sayılı Kanunun uygulama süresi uzatılıyor. Özet: TBMM Genel Kurulu nun 25 Haziran 2009 tarihli oturumunda kabul

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Varlık Barışı Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Varlık Barışı Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Varlık Barışı Sunumu Sirküler 2016-041 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun Sirküleri (Varlık Barışı) 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, yurt

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:20 - Son Güncelleme Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:22

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:20 - Son Güncelleme Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:22 VARLIK BARIŞI YASALAŞTI 29 Mayıs 2013 Kısa bir süre önce, ilk olarak devlet bakanı Ali Babacan tarafından basın yoluyla dile getirilen ve içinde Varlık Barışının da yer aldığı 6486 sayılı kanun 29 Mayıs

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Serkan ADALIOĞLU, PhD.c SMMM 6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 3 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurul unda kabul edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ Erol ALTUNOĞLU 48 * * 1. GİRİŞ Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla hazırlanan ve 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

Varlık Barışı. 70 Soru. Cevap

Varlık Barışı. 70 Soru. Cevap Varlık Barışı 70 Soru Cevap Sunuş Varlık Barışı olarak adlandırılan düzenleme 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

denetim güç katar No: 2010/25 Tarih: 15.08.2010

denetim güç katar No: 2010/25 Tarih: 15.08.2010 Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Camlıca Apt. No.77/13 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2010/25

Detaylı

6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 5 EYLÜL 2013 6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi

Detaylı

DEĞERLENDİRME YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE DEKİ VERGİLENDİRME DURUMU VE VARLIK BARIŞI. Engin AYAN

DEĞERLENDİRME YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE DEKİ VERGİLENDİRME DURUMU VE VARLIK BARIŞI. Engin AYAN DEĞERLENDİRME TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE DEKİ VERGİLENDİRME DURUMU VE VARLIK BARIŞI Engin AYAN www.turkakademisi.org.tr TÜRK AKADEMİSİ

Detaylı

6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI NA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI NA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI NA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ Erdal Aslan BDO DENET 27 Eylül 2016 Sayfa 1/20 Düzenleme & Kapsam Kanun un 7 nci Maddesinde, kamuoyunda Varlık

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

VARLIK BARIŞI 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

VARLIK BARIŞI 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ Cemalettin TURAN BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/16 Düzenleme & Kapsam Kanun un 7 nci Maddesinde, kamuoyunda Varlık

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) Resmi Gazete No: 29906 Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736

Detaylı

2000 Yılına kadar ülke ekonomimizde yaşanan ve birikerek kronik hale gelen krizler ve bu krizlerin vermiş olduğu tahribat iki unsuru doğurmuştur;

2000 Yılına kadar ülke ekonomimizde yaşanan ve birikerek kronik hale gelen krizler ve bu krizlerin vermiş olduğu tahribat iki unsuru doğurmuştur; Varlık Barışı Yasası (5811 Sayılı Yasanın) ve Getirdikleri 1 SMMM Adem Utku ÇAKIL 2000 Yılına kadar ülke ekonomimizde yaşanan ve birikerek kronik hale gelen krizler ve bu krizlerin vermiş olduğu tahribat

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

SİRKÜLER 2016/46. Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/46. Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/46 09/12/2016 Sayın Yetkili; Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Vergi Barışı Rehberi

Soru ve Cevaplarla Yeni Vergi Barışı Rehberi Soru ve Cevaplarla Yeni Vergi Barışı Rehberi Mayıs 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye de ilk defa uygulaması 2008 yılında tanıtılan ve kamuoyunda Varlık Barışı olarak bilinen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Eda KAYA Denetçi 5811 sayılı yasa ile ilgili müracaat süresi 31.12.2009 tarihinde

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/144 2/Aralık/2016 İçindekiler: * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların yurtdışından getirilmesi ile ilgili hükümleri hakkında genel tebliğ yayımlandı. 6736 SAYILI KANUNUN BAZI VARLIKLARIN

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 66 İstanbul,05.12.2016 KONU : 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. tarihli ve 29906 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 Sayılı Kanuna ilişkin 4 Seri No lu Genel Tebliğ ile Yurt Dışından Türkiye

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

Varlık Barışı TBMM'de

Varlık Barışı TBMM'de Varlık Barışı TBMM'de Gerçek veya tüzel kişilerce 22 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

30.05.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/90

30.05.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/90 30.05.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/90 KONU: Yeni bir Varlık Barışı düzenlemesini de içeren 6486 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.05.2013/120-1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6486 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı