T.C SA(;LIK BAKANUC;.{ YihictimHizmetIeri Genel MüdürlÜgü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SA(;LIK BAKANUC;.{ YihictimHizmetIeri Genel MüdürlÜgü"

Transkript

1 / /- ç TC SA(;LIK BAKANUC;{ YihictimHizmetIeri Genel MüdürlÜgü ' Sayi Konu : : Bakanligimiza bagli Çanakkale (JÖkçeada Egitim ve Dinlenrnc 'resisinden (Kampindan) Yararlanma KAMPKATILIM 2014 TAJJivlATI Bakanhgl111lzMcrkei ve Tasra leskilannda yapan personel ile emekli dul ve yetimleriniii sosyal ihtiyaçjannl karsihil1hiküzere Bakanligimizabagli ÇanakkaleGökçeada Egitim ve Dinlenme TcsisimIzden asagida belirtilen usul ve esaslar dtlhilinde ynrarlandirilmrihm uygun görülmüstür, l\- rviüracaat VE KABULSARARI i Tesislerden Yararlanma dönemleri ve ücretleri bôlümundebelirtilen kisi basi ileretüi i o günlük tophim ttmin Üzerinden %20, sini avans olarak Ttirkive Ziraat :Biuikns} Ankara 'litih'ttinis:a Subesi nezdiiideki TR62 omu Ol iban mmmntb Saglik Bakanligi ViiI! JIiz Gu Md, G1>kçeada Egt, Ve Din, 'res hesabina yatinicalda,rdir 'lattnlan avans karsiligi hmika tarafmdtul verilen dekonttm aslini, çalisan Im' isyeri kimliklerinin, emekli dul ve yetimler kendi kimlikleri ile yanlarinda getirecekleri çocuk ve diger yakinlarinin kimliklerinin fotükopil edn i müracaat fonm:ma ekleyerek 20 IVIayis 2014 tarihine kadar TC Saglik BakanhgiYÖnetim Hizmctleri Genel MUdUdi1gU(Gökçeada Egitim ve Dinlenme tesisi Birimi) adresine gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir Toplilin üeretin bankaya yatinlan avansdisinda kalan tutari Tesis tvhldür!ügundekredilznrti veya nakit olaraködenecektir 2 Tesislerden lo'ar giinlül" devreler halinde tam pansiyon seklinde faydalandacaktir 3 iviümeaatlai- tesislerelen yaradamm! sikhgi dikkate alinarak degerlendirilecek hiç yararlanmamis olanlara Öncelik verilecek, kalan kontenjanlarda yine yararlamna slkhglilh gôre degerlendirnicye alinacaktir "1 'T yatak, Ücrete tabi olup BllnaddeshidekiÜcret1er esas alinacaktir 5, 'T'alepkri uygun görülenierin" Tahsis Belgesi" tesise intikalden 20 gün Önce adreslerine gönderilecek,,iyrica dönemler itibariyla YÖnetti)1 HizmetleriGencI [\ilüdürlügusayfasinda yaynilanacakur 6, Dolduni ian [ianip tabsis talep fonulan birii:n yetkilisince tasdil"eônccektii' B-TESIs ÜCREERININTAHSIL VE ti\oeslne IL,ISKiNHUSUSLAR i, Çanakkale-GÖkçeadaEgirim ve DinlenmeTesislerinde bir kisiiçin günlükücreder: 2014:3sayili Kamu Sosya! Tesislerine iliskin tebligin 4 maddesindeki bizmetlere ait ilerehel'in ekicilniesi)'le ::' r; :;:c;:;)(j;iit, i:;:;:;;'il :iii::;n;i' i;;'t;; "i:: iii;:rn i\::,;:,;il;;"t;:;';1;i; L";:::;:';9IiA)hH <),:9hÜ6f7 6dd 1 kod" i le el'i1:bi fj isiniz

2 " " a, Personelin kendisi, esi, bakmakta ytlkumhi okluklan çocuklari ile anne ve babasi, Bakanliginiiz emekllleri, bakmakbytikumlu olduklari çocuklari Heanne ve babasi için; 41,00 b Personelin herhangi bir kamli kurulusuncin yapmayan diger yakinlari için 6100 c Diger Kamu Kurum ve Kuruluslarinda görcvli i)ersoncl ve bakmakla yukürnili olduklari kisiler için 5100, fiyat u;,'guianacaktir 2 Tesislerden günübirlik yararlanacak diger Kmnu Personeli ve yakmlarindan her ÖgUn için i 500 Ücret aiinacaktir 3 i Subat 20 i i tarihinden sonra dogan çocuklar için konaklarna bedeli alinmayaeak olup bunlar için yemek isteniln}csihalinde yemek bedelirünyansialinacaktil' i Subat 2008 ile lsi;lbat 20 i i tarihleri arasinda (bu taribler dahil) dogan çocuklarlçin (Egitim ve Dinlenme Tesislerinde yemek istenitip istenilmedigine bakilmaksizin) konaklama ve yemek bedelinin yansi alinacaktir 4 Geçici görevli kamu personelinden alinacak konaklama bedeli geçici görevlendirmenin ilk i o günüiçin gündeliklerinin (Yo50 arunmli rniktarinin taniami, dahasonraki günler için ise artirimsiz gündeliklerinin 1/2'5i, geçici görevli denetim elemanlarindan ahnacakkonaklairia bedeli ise yurtiçi güncldiklerinin SOHitininhn1iktaniabsiledilecektir 5 Tahsis Belgesi verilenlerden: hastahk, ÖlÜmkaza (Rapor ile tespit edilmesi kaydiyla) zorunlu haiier disindi tesise geç katilanlam veya erken aynianlara (ki"etiadesi yapilmayacakw', 6 TahsisBelgesiverilenlerden, zonmju sebeplerden dolayi kampa katltamayacak olanlarin kamp döneminin baslamasindan Ibarta önce mazeret!erini belgeleri ile birlikte bildirdikleri takdirde inanslarinu) larnami iade edilecektir 7Geçerli hir mazeretiahxiaksizinbirhaftaliksüreden SQimi vazgeçtikjel'ini bildin::njere her gl1nicin avansin% 5'i anininda kesintivapjlrmikstil'etivjeav::mslarliadeedilecek, kamp döneminin bashlttiasina kadar 'vtlzgeciiklerini bildirineyenletir! avanslari iade edilmeverek gelir ka)idedijecektir, 8tv:lazeretsiz tesise istirak etmeyenlerin odasi 2 gün aksam saat 2000' ye kadar beklethecekkatilimin olniiumisi halindeoda yedekbekleyencverilecekve yatinlruisolan avans iade ediimeyecektir 9 TÜm Ücret iadeleri fatura (makbuz, ktirsi! lgindaollcaktir 10 Tabsis Hetgesi i'erilenlerden, zorunlu $i\beplcrdcn(lolayi l,ampa katdauiay1h::iik olanlarin yatirdiklari avans iadeleri kamp dilnemlnin bitiuii olan 03/09/2014 tiinbindcu itibaren yapilncaktif C> ni(;er IHJSUSLA1< Tesislerimizde ve aksam yeinekleri 4 çesit tabldotolarak çikanlacak, Yemek sanderi tesis idaresincetespit edilecek ve belidenen simtlerdisinda yemek verilmeyecektir Yemek dagitimi masaliu'!1 servis seklinde yapilacakiii' i Tesislerde bujmmn demirbas esyalarakuilrmtlmayacakderecede zarar verilmesi halinde zarar verilen esyanin yerine alinacak ycnisinin bedeli zarar önltrimla gidetikeel< türden ise onarim bedeli katilimcidan nlinacaktir B" bd!,,, 5!)7(1,ayih "kbiani< imn! 'Kanum, i 1 ''< ' ;'"""",11 " \IT1)n\KllHn! ii,mc/me güvenli ('kkth:mik 'U1Z:tik Invahmrms;" adl'esindcn kdu ik,:,iii(;'bilirw,i/ -_

3 I)HAZ!RAN ot ' 2 Tesislerde uyulmasi gereken kürallar ve ekstra verilecek hizjiietjerin Ücretlendirilmesi Karnp Katiiiili Talimatinda bdirtilen Usu1 ve Esaslar dahilinde Kredi Karti veyu nakil olarak gerçeklesririlecektir 3 Odalarda Kantin ÜrÜnlerinin satis fiyatlarim gösterir brosür He Kantin girisine müsterileringörebilecegi ilyar listesi konulacaktir 4 Bakanligmuz 2013 Yili Kamp müracaat formu ana saynisindan Sag!ik Bakanligi,'önelim Hizmetleri Genel iv1üdürlügüadresinde yayinlanacak olup, bu adresten karnp dönenileri ve müracaat formlari temin edni;bih::cektir 5 MÜracaat Ümnlan 'I' : ANKARA adresine gönder! 6 Gökçeada!::gitimve DinJenmcTesislerine numarali telefon ve numarali faksla ulasilabilecektil D- TESIsLERDISN YARARLANMA DÖNEMLERI I-DÖN Ej\ILER,-""""""",,,,'--"' '''--''-''''-'--',_,,,,,-,,--""""'''''''''--''- -, --_- GUkçcadaEgitiuive mnlcmnc Tcjiislednincl(hiemve Htrihleri : nönml- llashl!!1a tarihi 1, Bitis ta!i!i_-l " i Dönem, 02 HAZRAN 2ül i 2014 j i 2 Dönem i 14HAZIRAN?3 HAZIRAN J L 3 D0,::1L :!IAZtl\N201!, TEr/rMUZ201(, J i 4 DÖnem i 08 TEMtvlUZ TEMTv1Ul2OJ i 5DÖnem 1'20 TEivfrviuz TE!\'lMIJl201, : _"" ' m_'m""_,,,,_,,_,_"_m"m,_m_''_"m'""'''''''''''''''--:--_""",,''"''m_'--,,,:-'','''' ; 6 Dönem i Ol AGUSTOS 2014 Lo AGUSTOS2OJ4 i I_,7 f? )nel11 i i1-( _2 l!, cri; rs''()s J i 8 Dör L 2) AGUSlOS ":[:OSQL Ḷ Oj E'tLUL2014 i Bilgilerinizi vegenclge ile tesis mnmcnaifo(il1ununilinizdeki ttlm saglik kunim ve kuruluslarindaki personele duyurulinasini ayrica personelin görehilecegiyerlerde ilan edihm::sihususunda gerekli titizligingösterilmesiniönemlericaederim Dr:M Erkan ÇiÇEK Bakana (JericiMüdür EK LER: EK-J: ivlüracaat fonmi ci Adet) DAÖrrlrvl: APiani Bu bdi!c 5070 ';Icitj "Iektrümk imfjl k;',nwl;1 Eirakin "kkimnik irazali "irmine güventi dekironik imi:' ko<h! ilc <:ds1ii1 jt,iniy,

4 ' TC SACLIK BAKANLIC;l \iönetijvl HIzIVIEERIGENIL MÜDÜRLÜCÜ 2014 YiLi EGITIM VE DiNLNlV[ETESISLERI MÜR,ACAAT FORIVIU (iiir"v Lnvnni -_- Yen '{azisma Adresi Son [\1 TERCIHLERI Dogum Tarihi Cinsiyeti DUHimu Bu sthunu131rlrn doldurticaktir (tl) -T Fonminun aliiiabihm:sl için kanimasi hcl' bir için belirtikm miktarda avans Bankaya yarinlarak Dekontunun ve Katilimcilarm KimlIk FotokopHcnnin bu fonna ckknmesi -Banka dekontunda adi soyadi imitlakn bujiinacak, avansa ve talep edilen çncuklar dahi! '-itmetektir 1(,rdhlerkauhinci sayisi dikkate Tesisten talep fonnunda (N!iftis istemmos!halindetesis ibrazetmeleri resi,\: kedi kus vb hi;;!)ir alinmayacak, aynca elektrikli ve Tahsis veya mazeretlcrimiiiolusnüisi halindesüresi y;:ninms oldugimi nvnnsin bildirdjgimbanka ImnmrasWiiiade Banka Ad! i\d! No tlrlederim, etmem ;v!akmn! "", ""

5 ', Döneinler: '" G{Jkçcnda Egitim ve llinlenmetesl"\leriul11 dihieni ve tarihleri i ()GünlÜk Bir ni)m:mi KisininKamp Ücreti ve %)20 avantn Tesisin Atli Persone! in! emeklin in kendisi, esi çocuk!aii ve bakinakla yükurulu oldugu anne ve babasi Diger Kamu Ve Kuruluslarinda Çalisiui1 I1nn; ki:udisi çocuklan ve hakmakiayukijin!ü olduklari a!hie ve Memur, Isçi ve i Odalaixtaki olmayanlar i Yatak 1,gÜn 10gÜn '}'fi20 [güri LO %20 4 LUO UrO Avtlnsm ''atinlacagi H14abUH hmi :Saf;hkBaknnligl YönHii;GnJVld(;(\kçeada E'gtvcDinles Banl,,!ismi :Tiirkiyc Ziraat Iankasi Sube ismi: Mithatpasa! Aokara Subesi HcsnpNo : 66634t 74-SmU irtibai Telefoiilan : B:i!wriltl, Egitim ve Dinlenme T(;sishri Birimi: 0312 SRS TtSisÇanakkaletCÖkçeadü : Q rax ; i

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR A- TESİSLE İLGİLİ ŞARTLAR 1- Kamplar, 22 Mayıs 2015 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2015 tarihinde bitecek şekilde 7 gece 8 gündüz olarak planlanmıştır. 2- Müracaatlar

Detaylı

TEBLİĞ. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.

TEBLİĞ. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır. 15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2015-2) TEBLİĞ 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, doğrudan ilgili tesis veya tesisin bağlı bulunduğu İl

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI. Sayı :.. /.. / 2015 Konu : 2015 Yılı Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisi Genelgesi

T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI. Sayı :.. /.. / 2015 Konu : 2015 Yılı Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisi Genelgesi T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI Sayı :.. /.. / 2015 Konu : 2015 Yılı Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisi Genelgesi Bilindiği üzere; Antalya ili, Manavgat ilçesi, Çengerköy mevkiinde bulunan ve Orman Bakanlığı

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Adıyaman Kahta 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Kurumumuz Antalya Dinlenme

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL 18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Say : 27819 TEBL Maliye Bakanl ndan: (SAYI: 2011-4) KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk ndaki 178 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 10

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER Ödeme Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme

Detaylı

Yukarıda bilgileri not edilmiş olan kişi ve/veya kişiler için referans olmayı kabul ediyorum.

Yukarıda bilgileri not edilmiş olan kişi ve/veya kişiler için referans olmayı kabul ediyorum. SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNALAR ve YÜZME HAVUZU ÜYE KAYIT FORMU Yetişkin 18 Yaş Altı Üye No Kart No Üyelik Tarihi Doğum Tarihi Ev Telefonu TC Kimlik Numarası Cep Telefonu E-Posta Adresi Adres 18 Yaş Altı Üyeler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00863 12/10/2009 Konu : Sözleşmelerinde çalıştırılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işler. GENELGE

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yasal Dayanak -6245 Sayılı Harcırah Kanunu -2014 Yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli

Detaylı

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 1) İhaleye ilişkin Sözleşmenin 36.20.maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma aşağıdaki belgeleri ödeme

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

HAYITLI MERADA TERMAL TATİL KÖYÜ & SPA DEVRE TATİL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

HAYITLI MERADA TERMAL TATİL KÖYÜ & SPA DEVRE TATİL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Sözleşme Tarihi HAYITLI MERADA TERMAL TATİL KÖYÜ & SPA DEVRE TATİL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MD.1 TARAFLAR: Bir yanda MER-TUR MERSİN TURİZM İnş. Tar. San. Ve Tic. A.Ş. (SAĞLAYICI) ile diğer yanda

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Diplomatik İstisnalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Diplomatik İstisnalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diplomatik İstisnalar MADDE 15 : DİPLOMATİK İSTİSNALAR MADDE METNİ : "Madde 15-1.Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı