Hastaneye Yatman n Ya Dönemlerine Göre Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Hem irenin Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastaneye Yatman n Ya Dönemlerine Göre Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Hem irenin Rolü"

Transkript

1 Hastaneye Yatman n Ya Dönemlerine Göre Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Hem irenin Rolü Hastaneye yatman n çocu un geli imi üzerinde çe itli etkileri vard r. Çocuk için hastal k ve buna ba olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahats z eden ve ho olmayan bir deneyimdir. Hastaneye yatm bir çocuk hastal k ile mücadele ederken tedavilerin yan etkileri, ac verici i lemler, ailesinden, oyun arkada lar ndan, okul çevresinden ayr lman n verdi i anksiyete ile mücadele etmek zorundad r. Bu durum çocu un ya ve geli im düzeylerine göre de ik tepkiler göstermesine neden olur. Hastal k ve hastaneye yatma okul ça çocu u için çok de erli olan ba ms zl, arkada lar yla olan ili kilerini, okul ve oyun aktivitelerini engellemektedir. Okul ça çocu u hastane ortam nda çok önem verdi i arkada lar ve sosyal aktivitelerini özler, ayn zamanda ebeveynlerinin yan nda olmas ister, fakat ba ml görünmekten korktu u için ebeveynlerinin yan nda istemek onu rahats z eder. Çocuk hem ireli inde amaç; aile ve toplum içinde çocu un fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden sa k ve esenli ini koruma, geli tirme, hastal k durumunda ise iyile tirmeye yönelik kapsaml hem irelik bak vermektir. Çocuk hem iresi; çocu un eri kinden farkl fiziksel, fizyolojik ve psikolojik özellikleri bulundu unu, alg lama sürecinin henüz tam geli memi oldu unu fakat devaml bir geli me gösterdi ini, hastal alg lama ve hastal a tepkisinin, kronolojik ya ve geli imsel özelliklerine göre farkl k gösterdi ini bilmelidir. Çocu a aile merkezli bak m verilmesi gerekti ini bilmeli, ya ve geli im düzeyine göre sözel ve sözel olamayan ileti im tekniklerini kullanabilmelidir. Bebeklik Dönemi (0-1 Ya ) Bebeklik ve süt çocuklu u döneminde hastaneye yatma, çocu un henüz geli meye ba layan güven duygusunu zedeler. Özellikle çocuk annesi ile birlikte hastaneye kabul edilmemi se çocukta aileden ayr lma anksiyetesi geli ir ve s ras yla; Protesto; annesine kavu ma iste i ile a lar, feryad eder, karyolas sarsar, hem irelerin ilgisini reddeder, annesi yan nda ise ona s s sar r, endi e ile etraf gözler. Ümitsizlik; Annesini bulma ümitsizli i artm r, apatik görünümdedir, a lama monotonla r veya ayr klarla sürebilir. nkar; Annesi ile ilgili tüm hislerini bask lar, annesi onu b rakt nda a lamaz, hem irelere daha ba lanm gibi görünür. Ki ilerle ili kilerinde mutlu bir görünüm, uysall k ve teslimiyet vard r. Mümkünse ebeveynlerin i lem s ras nda bebe in yan nda kalmalar na izin verilmelidir.

2 Ebeveynlerin i lem öncesi bebekle konu arak onu rahatlatmalar desteklenmelidir. Bebe e rahat ve nazik bir ekilde yakla r ve sakin bir ses tonu ile konu ulmal r. i lemlerden sonra bebe in kuca a al narak sakinle tirilmesi gerekir. Evdeki baz oyuncaklar n hastaneye getirilmesine izin verilmesi tan k bir çevre olu turulmas na yard mc olacakt r. Oyun Dönemi (1-3 Ya ) Bu ya döneminde ebeveynlerden ayr lma korkusu anksiyeteye neden olur. Çocuk a çekti i anda ebeveynler en büyük güven kayna r. Onlar n hayal güçleri hastanede ya ad klar olaylar yanl yorumlamalar na neden olabilir. Bu ya taki çocuklar, hastaneye yatmay baz yanl davran lar nedeniyle verilen bir ceza olarak alg lar. Çocuklar hastaneye yat ld klar ve tland klar zaman bedenleri üzerindeki kontrollerini kaybettikleri için kendilerini engellenmi hissederler. Çocukta k tlamalara tepki olarak a lama ve tedaviyi reddetme gibi davran lar görülür. Bu ya grubu çocuk hareket eden her eyin canl oldu una inan r. Bu nedenle hastanede hareket eden ya da gürültü ç karan aletler (EKG aleti, monitörler, aspiratör vb ) çocuk için korku kayna olabilir. Bunlar n yan s ra, çocu un aktif hayal gücünün, sihirli dü ünce yap ve ben merkezlili i ile birle mesi korkular n geli mesinde önemli rol oynar. Bu dönem çocu unda hastaneye yatmakla beraber regresyon ve agresif davran lar görülebilir. Zaman kavram henüz geli memi tir. Bu nedenle çocu un lemden en az dk önce haz rlanmas gerekir. Çocu u i leme haz rlarken dikkat süresinin sa oldu u unutulmamal r. lem s ras nda dikkati ba ka yöne çevrilebilir. er i lem s ras nda çocu un hareket etmemesi gerekiyorsa onunla konu arak dikkati ba ka yöne çekilir ayn zamanda çocu a hareket etmemesi gerekti i söylenir. i lemlerden sonra çocu un öfke ve engellenme duygular oyun arac ile ifade etmesi desteklenir.

3 Ebeveynlere hastaneden ayr rken tekrar geri gelecekleri zaman, çocu un al k oldu u günlük ya am aktivitelerine göre (örn: kahvalt gibi) aç klamalar ve sonra ayr lmalar önerilir. Ebeveynler çocuk uyurken yan ndan ayr lmamalar konusunda uyar r. Ebeveynlere, protesto davran lar n 1-3 ya ve okul öncesi çocu u için normal ve sa kl bir davran oldu u aç klan r. Böylece onlar, çocu un yan ndan ayr rken daha az suçluluk hissederler. Okul Öncesi Dönem (3-6 Ya ) Bu dönemde hastaneye yatan çocukta aileden ayr lma anksiyetesi ve yap lan t bbi giri imlerle vücudunun zarar görece i endi esi geli ir. Hastal k ve tedavi ile ilgili fantaziler geli tirmeye e ilim ve anneden ayr kalmaya kar fizikselruhsal ve sözel reaksiyonlar (parmak emme, enürezis, battaniyeye sar p a lama vb.) görülür. Bu nedenle çocuk hastanede yatmay sadece kendisinin ya da di er tan ki ilerin önceki hastane deneyimleriyle ili kili olarak alg lar. Örne in; çocu un büyükanne/babas hastal n terminal döneminde hastaneye yatm sa, çocuk hastaneye yatan ki ilerin bir daha asla geri dönmeyece ine inanabilir. Ayn zamanda çocuk, sihirli ve egosentrik dü ünme tarz nedeniyle hastaneye yatmaktan kendisinin sorumlu oldu unu dü ünebilir. Bu ya döneminde çocuk kendi bak üstlenerek çevresini bir miktar kontrol etmeye çal r. Yap lan ara rmalar sonucunda, okul öncesi dönemdeki çocuklar n hastal n nedenine ili kin sihirli dü üncelerinin oldu u (ör: kimse hastal n nereden geldi ini bilemez) ya da bir kural bozduklar için (ör: ya murda yürüme gibi) hasta olduklar na inand klar belirlenmi tir. Hastal kurallar bozdu u için verilen bir ceza olarak alg layan çocuk, hem irenin yapt i lemleri de (ör: bo alt lavman yapma, nazogastrik sonda takma) ceza olarak alg larlar. lemin yard m edici ve iyile tirici amac vurgulan r, a lemlerin çocu u cezaland rmak amac yla yap lmad aç klan r. Çocu un sakat olma korkusu nedeniyle kesme,kanama gibi kelimelerin kullan lmamas na özen gösterilir. Okul Çocuklu u Dönemi (6-12 Ya ) Çocuklar bu dönemde k sa da olsa aileden ayr kalmaya al nd rlar. Ancak bu dönemde hastaneye yatan çocu un vücudu ve hastal hakk nda sorular, çaresizlik, hareketsizlik ve savunmas zl kla ilgili kayg lar vard r. Bu ya grubu karanl ktan, doktor ve hastaneden, yap lan giri imlerden korkar. Göz göze gelmekten kaç r, uykular bozulmu tur. Huzursuz görünü leri gerilimli ve pupillalar

4 geni lemi tir. Gizlilik gereksinimi önemlidir. Hastaneye yatma olay okul çocu u için olgunla bir deneyim olabilir. Onlar belirli i lemlerin nas l yap laca, anatomi ve fizyolojiye ili kin gerçekleri, hastal n do as ve hastane personelinin çe itli rollerini ö renebilirler. Okul çocu u, vücuda baz aletler sokularak yap lan i lemlerden, vücut fonksiyonlar kaybetmekten, ameliyat olmaktan ve ölümden korkar. Bilinmeyenden korkma ve kendini kontrol duygusunun tehdit alt nda oldu unu alg lamas okul çocu unun hastaneye ili kin di er korkular olu turur. Çocuk hastal yla ilgili her eyi tam olarak anlamad için bilgideki bo luklar fantezilerle doludur. Okul çocu unun i lem s ras nda duygusal kontrolünü sürdürme ihtiyac vard r. Bu nedenle çocu a i lemden önce ne yap laca anlat r ve yanl alg lamalar düzeltilir. Okul çocu una mümkün oldu unca olay kontrol etme ve seçme ans verilir ve i leme kat lmas desteklenir. lem s ras nda gösterdi i uyumlu davran lar için çocu un ödüllendirilmesi önemlidir. lemden sonra çocu un dü üncelerini aç klamas, soru sormas ve duygular ifade etmesi sa lan r. Çocu un fantezilerini ve korkular ortaya ç karmak için bir hastane resmi çizmesi ve hastanede yatan bir çocukla ilgili bir öykü anlatmas istenebilir. Yanl anlamalar düzeltilir. Yap lan i lemlerde mahremiyete özen gösterilir. er mümkünse çocu un serviste yap lan rutin i lemlere (örn; yatak yapma, oday düzeltme) yard m etmesine izin verilir. Bu aktiviteler çocu un çevresini kontrol etme duygusunu artt r. Ayn ya taki di er çocuklarla ili kisi desteklenir. Ayn zamanda çocu un ziyaretler, telefon ve mektup ile arkada lar ve ailesiyle ili kisini sürdürmesine yard m edilir. Ebeveynlerden okul ödevlerini hastaneye getirmeleri istenebilir. Adölesan Dönemi (13-18 Ya ) Bu dönemde hastaneye yatma gencin önceden kazan lm ba ms zl engeller. Bu durum ve yak n arkada grubundan uzakla ma sorun yarat r. çe dönüklük, dü k kl, k zg nl k, dü manl k gibi tepkiler olu ur. Ergen özgür ve ba ms z olmak ister, hastaneye yat ba ms zl n engellenmesi olarak de erlendirildi i ve ergenin ailesine tekrar ba ml olmas na neden olaca

5 için öfke yarat r. Kurallar ve i leyi lerin bu ya döneminde sorgulanmas tedavi ekibi ve müdahalelere kar ç kmalar na neden olabilir. Ergenlik döneminde hastal k ve hastaneye yat a ba güvensizlik, yetersizlik duygular, depresyon ve sald rgan davran lar geli ebilmektedir. Adölesan için i lemin kal ya da geçici beden imaj üzerine etkisi önemlidir. Bu nedenle adölesan n beden imaj de ikliklerle ba etmesine yard m edilmesi gerekir. Adölesan n i leme kat lmas ve olay anlamas için sorular sormas desteklenir. leme ili kin yanl anlamalar düzeltmek ve korkular azaltmak için ayn ya taki ki ilerle tan lmas yararl olabilir. Ba ms zl k ve kendi ya am kontrol etme gereksinimi vard r. Bu nedenle tedavi ya da i lemlerin onun günlük aktivitelerini engellemeyecek ekilde yap lmas gerekir. E er mümkünse kendi bak ile ilgili kararlara kat lmas na izin verilir. Hem irenin adölesanla ileti imde ba ar olmas için, aç k ve esnek olmay, mizah duygusunu ve adölesan n ne söyledi ini dinlemeye istekli olmas gerekir. Kaynaklar: 1. Çak ro lu S (1991). Pediatrik onkoloji kliniklerinde oyunun önemi, Hem irelik Bülteni, 5(1), O Conner-Von S (2002). Growth and development of the school aged child. Potts NL, Mandleco BL. Eds. Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar Thomson Learning, US, Al-Ma atiah R, Gharaibeh M (1996). Perceptions of Jordanian children about nurses. Pediatr Nurs, 22(2), Brown JH, Fosket NH (1999). Career desirability: young people s perception of nursing as a career. J Adv Nurs, 29(6), Okuyucu H (2003). Latent dönemde (6-12 Ya ) çocuklar n hastane ve hem ireyi alg lay durumlar n incelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi, 6(3): Park JH (2004). Development of instruments to measure Korean-American and Korean Children s emotional reactions to hospitalization. Doctor of Philosophy School of Nursing. Faculty of the Graduate School of the University of Colorado. United States. 7. Çavu lu H. (2008). Çocuk Sa Hem ireli i Cilt 1, 9. Bask, Sistem Ofset Bas mevi, Ankara, s Erdo an A, KARAMAN M G. (2008). Kronik ve ölümcül hastal olan çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlar n tan nmas ve yönetilmesi. Anatolian Journal of Psychiatry 9: Gönener D, Görak D. (2009).Okul ya grubu çocuklar n hastane ve hastal ile ilgili bilgilendirme durumlar n endi e kaynaklar ile etkile imi. Gaziantep T p Dergisi 15(1):41-48 Uzm. Hem. Gülten ACEHAN Ac badem Fulya Hastanesi Pediatri Servisi Klinik E itim Hem iresi Haz rlanma Tarihi:

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ

ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ Merve ÇIKILI UYTUN*, Rabia DURMU *, Sevgi ÖZMEN** Didem Behice ÖZTOP*** ÖZET izofreni çocuklarda eri kinlere k yasla nadir görülen, kronik

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah B RLE K DEVLETLER HUKUK S STEM : Kisa Bir Tan t m Federal Adliye Merkezi Geçm i i: Birle ik Devletler Anayasas Federal bir hükumet sistemi kurar. Anayasa, Federal (Milli) hükumete özel baz güçler verir.

Detaylı