HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Müşavirliği 2010 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler SUNUŞ... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...6 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER B Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Ek 3: Demirbaşlar... 33

3 SUNUŞ yılları arasını kapsayan Müşavirliğimiz Stratejik Planında ortaya konulan amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla 2010 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler rapor halinde aşağıda sunulmuştur. Av.Nilgün AYTEPE Hukuk Müşaviri

4 GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürütebilmelerini teminen, her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemiz menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır. Vizyon Sahip olduğu mevzuat birikimini, gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla Üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hukuk Müşavirliği; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35.maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak, Üniversitemizin öğrencileri ve personeli ile diğer kişi ve kuruluşlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmakla görevlidir. Yönetmelik ve Yönergeler: Müşavirliğimizin işleyişine dayanak teşkil edecek Üniversite tarafından yürürlüğe konulmuş yönetmelik, yönerge, tebliğ vb. mevzuat yoktur. İç Genelgeler: Müşavirliğimiz hizmetlerinin yürütülmesine yönelik Üst Yönetici tarafından yayınlanan usul ve esaslara ilişkin iç genelge veya talimat yoktur. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Müşavirliğimizin sürekli artan iş yükü yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan fiziki mekan yetersizliği yanında çalışma ofislerindeki eksiklikler de personelin sistemli ve verimli çalışmasını menfi yönde etkileyen bir unsur olarak görünmektedir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Üniversitemiz üst yönetimi bilgilendirilmektedir.

5 1.1- Taşınmazların Genel ı Müşavirliğimizin kullanımındaki çalışma mekanları, Merkez Kampusunda Üniversitemizin mülkiyetindeki alanlardır Kapalı Alanların ı Müşavirliğimiz Üniversitemizin merkez kapusunda bulunmakta olup, iş yükünün giderek artması nedeniyle, hizmet alanlarının yetersiz kalması ve daha fazla çalışma mekanına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut fiziki alanlar aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. Müşavirliğimizin Kapalı Alanların ı Yerleşke Adı/Birim/Bölüm Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer (m²) Açıklama Çalışma Ofisleri ofis Arşiv bölüm Giriş Hol bölüm Ortak Alan bölüm bölüm 1.3- Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre ı Müşavirliğimizin tüm kapalı alanı idari hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiştir Sosyal Alanlar Müşavirliğimize tahsis edilmiş sosyal alan bulunmamaktadır.

6 2- Örgüt Yapısı Müşavirliğimizin idari örgüt şeması aşağıda gösterilmiştir. Hukuk Müşaviri Avukatlar Şube Müdürü Büro Personeli 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müşavirliğimizin hizmetlerinin bilişim sistemi içerisinde yürütülebilmesi için gerekli donanım alt yapısı hazır durumdadır. Müşavirliğimizin tüm bilgisayarları kurulan ağ sistemi sayesinde birbirleri ile bilgi alış verişi yapabilmektedir. Hizmet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, bilginin depolanması, derlenmesi, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulması ve sahip olunan bilgilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını sağlayacak olan DİJİTAL DÖNÜŞÜM projemizin gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin uygulamaya geçirilmesi için ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanımların (özellikle hızlı tarama yapabilen tarayıcılar) teknik özellikleri tespit edilmiş olup, alımının yapılması için Genel Sekreterlik Makamının Olurları ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiş ise de; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca; Müşavirliğimiz Dijital Dönüşüm projesinin, Üniversitemiz geneli için planlanan Bilgi Belge Yönetimi Otomasyon programları ile aynı veritabanını kullanarak, entegre bir şekilde çalışmasını teminen Bilgi ve Belge Yönetimi Otomasyon programının uygulamaya konulmasını müteakip, Müşavirliğimizin projesinin uygulamaya konulmasının daha verimli olacağı düşünüldüğünden, Otomasyon programının Üniversitemizde kullanıma sunulması beklenmektedir. Ancak gün geçtikçe artan işyükü ile sahip olunan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kullanılmamasının yarattığı sıkıntı ve iş gücü kaybı nedeniyle 2010 yılı sonu itibariyle Müşavirliğimiz kendi imkanları ile geliştirdiği yöntemlerle Dijital Dönüşüm projesinin temelini oluşturan; yazılı belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak birim içinde kullanımına yönelik çalışmalara başlanmış olup, sistemin vaz geçilmez parçası olan tarayıcıların acilen alınması talebimiz iletilmiştir.

7 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Müşavirliğimizin tüm iş yükünün takip ve kontrolünde kullanılan bilgisayarlar aşağıda gösterilmiştir. Yazılım Cinsi Tablo 12. Yazılım ve Bilgisayarlar Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Üniversite Yazılımı Diğerleri Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayarlar ve Sunucular

8 Tablo 13. Üniversitemiz Tarafından Kullanılan Yazılım Programları Kullanılan Yazılım Programları Sorumlu Birim Adı Kullanıcı Birimler e- Bütçe Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yazılımın Teknik Bilgileri ve Özellikleri Kullanım Alanları Bütçe hazırlama ve işlemleri ile Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi Düzenlemesi Kamu İhale Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Bşk. Hukuk Müşavirliği Satın almalar İcra Pro Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Evrak Takip Prog. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Kazancı Mevzuat Kütüphane ve Doküm.D.Bşk. Dava Takip Prog. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Dijital Arşiv Prog. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Zirve Bilgisayardan Abonelik Sistemi ile çalışıyor. Müşavirliğimiz Şube Müdürünce hazırlanan birim içi takip yazılımıdır. Hukuk Müşavirliği Abonelik Sistemi DOS ortamında yazılmış, günümüz kullanımına çok kısıtlı olarak cevap veren yazılımdır. Müşavirliğimizin kendi imkanları ile yapılmıştır. Üniversitemizce başlatılan icra takiplerinin kaytı ve takibi ile UYAP kapsamında İcra Müd. Entegre çalışıyor. Gelen-Giden Evrak kayıtları. Müşavirliğmizce yapılan savunmalarda ve görüş yazılarında yardımcı kaynak. Dava dosyalarının kayıt ve takipleri Müşavirliğimizin tüm dokümanlarının PDF olarak bilgisayar ortamına aktarılması.

9 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müşavirliğimizde hizmetin yürütülmesine yönelik kullanılan cihazlar aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu ve Optik Okuyucular Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotograf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Sistemi Mikroskoplar

10 4- İnsan Kaynakları Müşavirliğimiz şuan 27 personel ile hizmet yürütmektedir. Sürekli artan işyükü karşısında yetersiz kalan personel sayımızın da işyüküne paralel olarak arttırılması gerekmektedir. Müşavirliğimizin stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için mevcut personel yapısını, bilişim teknolojilerini hizmetin her aşamasında kullanabilen ve aynı zamanda on parmak yazı yazma konusunda deneyimli kişileri ön planda tutarak değiştirmek zorundadır. İlk aşamada belirtilen bu özellikte iki erkek personel ihtiyacı görülmektedir. Mevcut personelimizin dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Tablo 20. Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel ı Kadro İdari Personel Akademik Personel Geçici İşçi Sözleşmeli Personel a (a/e) b (b/e) c (c/e) d (d/e) E Genel İçindeki Pay Kadın ,66 Personel sı Erkek , Personel ı İdari Personel Akademik Personel Geçici Personel Sözleşmeli Personel Bayan Erkek Şekil 3: Dolu Kadro Grafiği

11 Tablo 21. Yönetici Personel ı Yönetici Kadrosu Kadın Dolu Erkek Boş Genel Doluluk (%) Pers. (%) Rektör Rektör Yardumcısı Genel Sekreter Dekan Enstitü Müdürü Yüksekokul Müdürü Genel Direktör Genel Direktör Yardımcısı Hastane Başhekimi Hastane Başhemim Yardımcısı Döner Sermaye İşletme Müdürü Genel Sekreter Yardımcısı Daire Başkanı Hukuk Müşaviri %100 %100 Fakülte Sekreteri Enstitü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Yurt Müsürü Hastane Müdürü Şübe Müdürü %100 %100 Hastane Müdür Yardımcısı Yurt Müdür Yardımcısı Şef %100 %

12 4.8- İdari Personel Müşavirliğimizin dolu kadro dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo 34. İdari Personel (Kadroların Doluluk na Göre) Hizmet Sınıflandırması Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Kadın Dolu Erkek Dolu t-2 t-1 T t-2 t-1 T t-2 t-1 t Boş 2010 Yılı Genel Doluluk (%) % Pers. (%) Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Bayan Erkek Dolu Kadro ı Gen.İd.Hiz.Sınıfı Sağ.Hiz.Sınıfı Teknik Hiz.Sınıfı Eği.Öğr.Hiz.Sınıfı Avukatlık Hiz.Sınıfı Din Hiz.Sınıfı Yrd.Hiz.Sınıfı

13 Tablo 37. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kadro İçindeki Payı Genel İdari Hizmetler Sınıfı a (a/f) b (b/f) c (c/f) d (d/f) e (e/f) f %60 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 8 8 %32 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 2 %8 2 %8 3 %12 5 %20 14 %56 1 %4 25 %100

14 İDARİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Önlisans Lisans Y.Lisans Gen.İd.Hiz.Sınıfı Sağ.Hiz.Sınıfı Teknik Hiz.Sınıfı Eğt.Öğr.Hiz.Sınıfı Avukatlık Hiz.Sınıfı Din Hiz.Sınıfı Yard.Hiz.Sınıfı İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI GİHS SHS THS EÖHS AHS DHS YHS YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL YIL 31- Üstü 5 İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Kadın Erkek ve Altı Yaş31-35 Yaş36-40 Yaş41-45 Yaş46-50 Yaş 50 ve Üstü

15 Kadro Tablo 38. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre ı 1 5 yıl 6 10 yıl yıl yıl yıl yıl 31 yıl ve üstü Genel a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) f (f/h) g (g/h) h Genel İdari Erkek 1 16, , , Hizmetler Kadın 2 22, , , , Sınıfı 2 13, , , , Sağlık Hizmetleri Sınıfı Erkek Kadın Teknik Hizmetler Sınıfı Erkek Kadın Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Erkek Kadın Avukatlık Erkek ,5 Hizmetleri Kadın , , ,5 Sınıfı 1 12,5 3 37,5 1 12,5 3 37, Erkek Kadın Din Hizmetleri Sınıfı İçindeki Payı Erkek Kadın Yardımcı Hizmetler Sınıfı Erkek Kadın

16 Kadro 23 yaş v altı Tablo 39. İdari Personelin Yaş İtibariyle ı yaş yaş yaş yaş yaş 50 yaş ve üstü a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) f (f/h) G (g/h) h Genel İçindeki Payı Genel İdari Erkek Hizmetler Kadın Sınıfı 2 13, , , ,33 1 6, Sağlık Erkek Hizmetleri Kadın Sınıfı Teknik Erkek Hizmetler Kadın Sınıfı Eğitim ve Erkek Öğretim Hiz. Kadın Sınıfı Avukatlık Erkek Hizmetleri Kadın Sınıfı 1 12,5 1 12,5 5 62,5 1 12, Din Hizmetleri Sınıfı Erkek Kadın Yardımcı Erkek 1 1 Hizmetler Kadın 1 1 Sınıfı Erkek Kadın

17 4.13- Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler Müşavirliğimizde çalışan (4/B) sözleşmeli personele ilişkin veriler. Tablo 40. Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Kadro 4/B Sözleşmeli Personel Birim Özel Bütçe Döner Sermaye Dolu Boş t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Doluluk Kadrolu İdari Personelin Doluluk (*) Kadrolu İdari Personele (*) t-2 t-1 t t-2 t-1 t % %8 Özel Bütçe Geçici İşçiler Döner Sermaye Özel Bütçe Genel Döner Sermaye %8 (*) (4/B Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçilere karşılık gelen kadro sınıflandırmasına göre veriler alınacaktır.

18 5 - Sunulan Hizmetler Hukuk Hizmeti Adli ve İdari Yargı Hizmetleri Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının tüm yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar Yılı içinde yürütülen davalar ve sonuçlarına ilişkin veriler aşağıda gönderilmiştir. Tablo 62. Yürütülen Davalar Davacılar Devir Açılan Sonuçlanan Devam Eden İd. Mah. İşl. Kalktı İd. Mah. Temyizde Akademik Pers İdari Pers Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı Tablo 63. Sonuçlanan Davaların Üniversite Açısından Değerlendirilmesi Davacılar Kazanılan Kaybedilen Kazanma Akademik %67,10 İdari %29,79 Öğrenci %45,12 Üniversite %69,23 Üniversite Dışı %86, %54,37 Not: İdari personeldeki başarı oranı düşüklüğü TEDİYE davalarından kaynaklanmaktadır.

19 Müşavirliğimizde toplam 10 avukat personelimiz bulunmaktadır yılı içinde işlem gören toplam dosya sayımızdan avukat başına düşen sayı aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılı İçinde AVUKAT Başına Düşen Dosya Devir Edenlerden Açılan Davalar Yıl İçindeki Takip Sonuçlananlardan Devam Edenlerden 128,9 79,6 208,5 42,3 202,6 Tablo 65. İcra Takipleri Dosya sı Takip Tahsilat Kalan Tah , , ,56 %33, Genel Nitelikteki Hizmetler Üniversite ve bağlı tüm birimlerine hizmet alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ile idari düzenlemeler, protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını kapsar Yılı içerisindeki hizmetlere ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir. Tablo 66. Genel Nitelikteki Hİizmetler Yönetmelik/Yönerge Sözleşme/ Protokol Gelen Evrak sı Giden Evrak sı İşlem sı Tablo 66. Genel Nitelikteki Hİizmetler Yargılama Sonucu Karşı Tarafa Ödenen Yasal Giderler Mahkeme Harç ve Giderleri , ,85.-

20 Soruşturma Hizmetleri 2547 sayılı Kanunun 53.maddesine göre Üniversite personelinin disiplin ve ceza soruşturmaları ile aynı kanunun 54.maddesine göre Üniversite öğrencilerinin disiplin soruşturmalarının takibi ve sonuçlandırılmasını kapsar Yılı içerisinde yürütülen soruşturmalara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. Tablo 64. Yürütülen Soruşturmalar Soruşturma Türü Soruşturulan Devir Açılan Sonuçlan. Devam Eden Akademik Ön Soruşturma İdari Öğrenci Akademik Disiplin Soruşturması İdari Öğrenci Akademik Caza Soruşturması İdari Öğrenci Genel D- Diğer Hususlar

21 AMAÇ VE HEDEFLER II- AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Müşavirliğimizin hizmet kalitesini ve hizmet verimliliğini en üst düzeyde sürdürebilmek amacıyla, çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin arttırılacağı imkanları oluşturmak. Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-1 Kısa vade: Müşavirliğimiz hizmetlerinin en az %90 oranında elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makineteçhizat ve yazılım programlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak ve/veya yenilemek. Orta vadede: Müşavirliğimizin kurum içi yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak. Orta vadede: Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan, görev alanı ile ilgili genel nitelikteki hukuki danışmanlık hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açarak, hukuki yorum gerektiren ve uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemleri en aza indirmek. Sürekli Takip: Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle güncel bilgilerin takibi için Müşavirliğimiz kaynak başvuru kitapları ile bilgi programlarının güncellenmesi. Orta Vadede: Teknolojik gelişmelerin zorunlu kıldığı Üniversite içi birim ve bölümlerle, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla entegrasyonun sağlanarak, sahip olunan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kullanılıp, paylaşılabilmesi için personel yapısını, bilişim teknolojilerini hizmetin her alanında kullanabilen kişilerden oluşturmak.

22 Hedef-2 Hedef-3 Sürekli Takip: Gelişen ve değişen şartlara en kısa sürede uyumun sağlanarak, hizmette kalite ve verimliliği en üst düzeyde tutabilmek amacıyla birim içi eğitim, bilgilendirme ve motivasyon programları düzenlemek. Sürekli Takip: Personelimizin çalışma ortamındaki memnuniyetini sağlayarak, Hacettepeli olma ayrıcalığını ve kültürünü, birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek. B Temel Politikalar ve Öncelikler Kamu kurum ve kuruluşlarında üretilen ve yürütülen hizmetlerin rekabet ortamında, çalışanlarının katılımıyla, hizmet alanların beklenti ve istekleri doğrultusunda en az maliyetle sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanan Kalite Yönetiminin zorunlu kıldığı değişim, Üniversitemizin sürekli ve kaliteli hizmet sunumunu rekabetçi ortamda en üst düzeyde sürdürebilmesi için belirlediği amaç ve hedeflerini yakalamasını sağlamak adına Müşavirliğimizin de üzerine düşen değişimi ve yapılanmayı en kısa sürede gerçekleştirmek amacıyla bilişim teknolojilerini çalışmalarında kullanarak Üniversitemiz birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla; Müşavirliğimiz öncelikle bilişim teknolojilerinden yararlanarak, hizmet sunumunda kaliteyi yükseltmeyi ve bu sayede daha çok kişi, kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda hizmet üretimini ve hizmet paylaşımında bulunmayı gerçekleştirebilmek için mevcut bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişmelere cevap verebilecek düzeye getirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarını tamamlama aşamasındadır. Müşavirliğimizin tüm çalışanlarının elektronik ortamda bilgi ve belgeye erişim konusunda sıkıntısı bulunmamaktadır yılı içinde; Dijital Dönüşüm Projemizin temelini oluşturan, Dijital Arşiv oluşturma çalışmalarına hız verilerek, arşiv belgelerimizden sıklıkla kullandığımız Y.Ö.K. Kararları, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Protokoller, Sözleşmeler vb. işleyişe dayanak teşkil eden mevzuatların Müşavirliğimiz imkanları ile elektronik ortama aktarılarak birim içi ortak kullanıma sunulması planlanmaktadır. Bu amaçla en az 3 adet hızlı tarayıcının ivedilikle alınarak kullanıma sunulması gerekmektedir. Üniversite geneli için yapımı sürdürülen Bilgi ve Belge Yönetimi Programının kullanıma sunulmasını müteakip Dijital Dönüşüm projesinin ihtiyaç duyduğu yazılımın alınması da orta vadeli hedeflerimiz arasındadır. 1. Mevcut Durum ve Performans Programı Müşavirliğimizin Orta Vadeli Programla ilişkili olarak döneminde, Üniversite Stratejik Planımızda 6 adet stratejik hedef yer almaktadır. Bu stratejik hedeflerden 1 tanesi 2011 yılında gerçekleştirilecek kısa vadeli, 3 tanesi orta vadeli ve 2 taneside sürekli takip gerektiren hedeflerdir.

23 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler EKO. SINIF AÇIKLAMALAR Tablo Yılı Bütçe Ödeneği 2010 Mali Yılı Harcama Durumu Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Serbest Ödenek Harcama Kullanı m % Kalan Ödenek 01 PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları ,16 %57, ,84 03 Yolluklar ,50 %99,9 5,50 04 Görev Giderleri ,40 %112, , Hizmet Alımları ,60 %91,1 710,40 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ,68 %98,3 50,32 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri ,16 %65, ,84 05 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM ,50 % ,50

24 Bütçe Tertibi Yıllar K.B.Ö Eklenen Düşülen Tablo 73. Birim Özel Bütçesi Yıl Sonu Bütçe Öd. Harcama Kalan Harcama/YSB % Harcama/KBÖ % KBÖ/TOPLAM % (a) (b) (c ) (d) (e ) (f) (e/d) (e/a) (a/d toplam) PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR. DEV.PRİ.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM , ,42 %84 %168 % , ,5 %112 %8579 %1, , ,42 %84 %168 % , ,5 %112 %8579 %1,3

25 3- Mali Denetim Sonuçları Müşavirliğimizde 2010 yılı içerisinde her hangi bir iç ve dış mali denetim yapılmamıştır. a- Harcama Öncesi Mali Kontrol Müşavirliğimizin tüm satınalma ve harcamalarında nihai karar yetkisi harcama yetkilisi sıfatıyla Hukuk Müşavirine aittir. Müşavirliğimizin Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları Giderlerinden; (03.2), (03.3), (03.5), (03.7) ve ( ) harcama kalemlerine tahsis edilen ödeneklerden yapılan giderlere ilişkin harcama ve tahakkuk işlemleri belge düzenleyicisi ve harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Müşavirliğimiz hizmetlerinin yürütülmesini teminen bütçenin Mahkeme Harç ve Giderleri kalemine konulan ödeneğin kullanımı: Müşavirliğimiz mutemedi tarafından aylık avans kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Aylık kullanılacak avans miktarı; bir ay boyunca yürütülmesi ön görülen hizmetlerin yoğunluğuna göre tespit edilerek belirlenir. Böylece fazla avans çekilerek Devlet parasının gereksiz yere mutemedin uhdesinde kalması önlenmiş olmaktadır. Harcama yapılabilmesi için yürütülecek hizmetin parasal harcamayı zorunlu kılması şartı aranır. Bu zorunluluk harcama yapılmadan önce işi takip eden, harcamayı yapan ve harcama yetkilisi tarafından üçlü kontrolle denetlenmektedir. Hizmet için harcama yapılması kaçınılmaz hale gelmiş ise yapılan harcama hizmete ilişkin yapıldığını tevsik amacıyla mutemet tarafından geçerli belgelere bağlanmak zorundadır. Bir ay boyunca yapılan harcamalara ilişkin belgeler mutemet tarafından tanzim edilerek sırasıyla belge düzenleyicisi ile harcama yetkilisine sunulur ve gerekli incelemeler sonunda yapılan harcamalar alınan avans miktarından düşülerek varsa kalan avans tutarı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılır. Belgelendirilen harcamaya ilişkin olarak ödeme belgesi (avans kapatma) düzenlenir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcamanın mevzuata uygunluğu yönünde inceleme ile avans kapatma işlemi sonuçlandırılır. Müşavirliğimizin iç denetim ve kontrollerinde; harcama işlemlerinden harcama yetkilisi sorumludur. b- Harcama Sonrası İç Denetim Müşavirliğimizde 2010 yılı içerisinde her hangi bir iç ve dış mali denetim yapılmamıştır. c- Dış Denetim Müşavirliğimizde 2010 yılı içerisinde her hangi bir iç ve dış mali denetim yapılmamıştır. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri

26 Tablo 101. Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaçlar Amaç 1.: SH:.. SH:.. Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Göstergeler Hedef -1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 PH:.. PH:.. PH:.. PH: Yılı 2014 Yılı 2013 Yılı 2010 Yılı PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. Uygulamaya başlaması Belgelerin elektronik ortama atılması Uygulamaya başlamak PG:.. Kullanıma açılması PG:.. PG:.. Kullanımı açılması PG:.. SH Hedef 5 PH: Sürekli Takip PG: Kaynakların Güncel olması Gerçekleşme Durumu (%) t-2 t-1 t Açıklama Üniversitemiz Belge Yönetim Proğramı bekleniyor. Dijital arşiv çalışmaları başladı. Donanım eksikliği giderilmeye çalışılıyor. Üniversitemiz Belge Yönetim Proğramı bekleniyor Web ortamında yayınlanacak görüşlerin kriterlerini belirleme çalışmaları devam ediyor. Web sayfamız kullanıma açıldı. Bu amaçla başvuru kaynak kitapları ile İnternet üzerinden abonelik sistemi ile çalışan KAZANCI Mevzuat programı kullanılmaktadır. Sürekli takip ediliyor.

27 Amaç 2.: SH:.. PH: Yılı Hedef 1 Hedef 2 PH:.. Sürekli PH:.. Sürekli PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. Tüm ofis personelinin istenilen donanıma sahip olması Verilen bilgilendirme eğitimi sayısı. Ödüllendirilen Personel sı Personele bu konuda uygulama becerisi kazandırma çalışmalarına başlamıştır. 1- Yürütülen işlerin bilgisayarlara fihristlenerek takip ve kullanımı. 2- Dijital Arşiv oluşturma ve kullanıma sunma eğitimi. 1 Personele yılın memuru ödülü verildi. SH:.. Hedef 3

28 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Amaçlar AMAÇ 1: Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Stratejik Hedefler Hedeflenen Gerçekleşme Durumu (%) 1) Müşavirliğimiz hizmetlerinin en az %90 oranında elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makineteçhizat ve yazılım programlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak ve/veya yenilemek. 2) Orta vadede: Müşavirliğimizin kurum içi yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak. 3) Orta vadede: Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan, görev alanı ile ilgili genel nitelikteki hukuki danışmanlık 2011 yılı içinde uygulamaya konulması. Açıklama 0 Müşavirliğimizin tüm bilgi ve belgelerinin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıma sunulması DİJİTAL DÖNÜŞÜM projesi ile sağlanacaktır. Projenin yazılım araştırması tamamlanmış olup, alımının yapılması için Genel Sekreterlik Makamının olurları ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Projenin uygulamaya konulması için Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Programının tamamlanması beklenmektedir Yılı 0 Bilgisayar donanımı %95 tamamlandı. Yazılım olarak Üniversitemizin Bilgi ve Belge Yönetimi Otomasyon Programını kullanılacağından tüm Üniversitemizde uygulamaya konulması beklenmektedir Yılı Web ortamında yayınlanacak görüşlerin kriterlerini belirleme çalışmaları devam ediyor.

29 hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açarak, hukuki yorum gerektiren ve uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemleri en aza indirmek. Tüm hizmet 4) Üniversitemizin Web sayfamız 0 Sayfanın içerik alanlarımıza internet sitesinde, hizmete açılmıştır. düzenlemeleri devam hukukun Müşavirliğimiz ediyor. üstünlüğü hizmetlerinin ilkesinden tanıtıldığı Web hareketle sayfasını oluşturmak. yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Tüm hizmet 5) Mevzuat ve Sürekli Takip 0 Bu amaçla başvuru alanlarımıza uygulama kaynak kitapları ile hukukun değişiklikleri İnternet üzerinden üstünlüğü nedeniyle abonelik sistemi ile ilkesinden Müşavirliğimiz çalışan KAZANCI hareketle kaynak başvuru Mevzuat programı yürürlükteki kitaplarının kullanılmaktadır. mevzuata uygun güncellenmesi. Sürekli takip ediliyor. olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. AMAÇ 2: 1) Orta Vadede: Dijital bilgi ve belge Müşavirliğimizi Teknolojik yaratılması, n hizmet gelişmelerin zorunlu kullanılması ve kalitesini ve kıldığı Üniversite içi paylaşılmasının hizmet birim ve bölümlerle, yöntemleri ve verimliliğini en Yurtiçi ve Yurtdışı faydaları konusunda üst düzeyde kurum ve kuruluşlarla personel sürdürebilmek entegrasyonun bilgilendirmelerine amacıyla, sağlanarak, sahip başlanmış olup, çağdaş yönetim olunan bilgi ve personelin istenilen tekniklerinden belgelerin elektronik düzeye gelmesine yararlanılarak, ortamda kullanılıp, çalışılıyor.

30 çalışanların paylaşılabilmesi için bilgi, beceri, personel yapısını, motivasyon ve bilişim teknolojilerini memnuniyetleri hizmetin her alanında nin arttırılacağı kullanabilen imkanları kişilerden oluşturmak. oluşturmak. AMAÇ 2-2) Gelişen ve değişen Sürekli 2010 yılı içinde şartlara en kısa sürede motivasyonu uyumun sağlanarak, artırmaya yönelik hizmette kalite ve toplantılar verimliliği en üst düzenlenmekte. Birim düzeyde tutabilmek içi bilgilendirmeler amacıyla birim içi sürekli yapılmaktadır. eğitim, bilgilendirme ve motivasyon programları düzenlemek. AMAÇ 2-3) Personelimizin Sürekli Takip 0 Müşavirliğimizde Müşavirliğimizi çalışma ortamındaki rahat ve huzurlu bir n hizmet memnuniyetini çalışma ortamını kalitesini ve sağlayarak, sağlamaya yönelik hizmet Hacettepeli olma araç-gereç verimliliğini en ayrıcalığını ve eksikliklerinin üst düzeyde kültürünü, birimler giderilmesi sürdürebilmek arasındaki işbirliğini tamamlanmak amacıyla, artıracak şekilde üzeredir. çağdaş yönetim geliştirmek. tekniklerinden yararlanılarak, Memnuniyet anketleri uzmanlık gerektirdiğinden çalışanların henüz yapılamadı. bilgi, beceri, Üniversitemizin ilgili motivasyon ve birimlerinin anket memnuniyetleri nin arttırılacağı imkanları geliştirerek, değerlendirmenin profesyonelce oluşturmak. yapılması gerektiği düşünülmektedir. Performansa bağlı ödüllendirme Müşavirliğimizin kendi personelinin katkılarıyla sağlanan imkanlar ölçüsünde yıl sonunda yapılıyor

31 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Güçlü Yönler: Ø Personelimizin genele yakın çoğunluğunun yükseköğrenim düzeyinde eğitim almış olması, Ø Personelimizin değişime ve gelişime açık olması Ø Personelimizin azimli, hoşgörülü ve özverili olması Ø Tecrübeli, ikna edici ve uzlaştırıcı kadroya sahip olunması, Ø Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimin iyi olması. Fırsatlar: Ø Hacettepe Üniversitesine bağlı birim olunması, Ø Üniversite dışında çok çeşitli kurumlarla iletişim içinde olunması, Ø Üniversite yönetim ve idarecileri ile direk ilişkili olunması, Ø Üst yönetimin desteği, B- Zayıflıklar Zayıf Yönler: Ø Diğer birim veya kişilerin kendi görev alanlarına giren konuları Müşavirliğimizden takip ve talep etme eğiliminde olmaları, Ø Üniversite personel ve öğrencilerinin Müşavirliğimizi özel hukuk bürosu olarak algılamaları, Ø Makamca görevlendirilen soruşturmacılar, Müşavirliğimizce mevzuat yönünden desteklenmesine rağmen kendilerince yürütülmesi gereken işlemlerde dahi Müşavirliğimiz elemanlarını görevlendirmek istemeleri, Tehditler: Ø Üniversite içi birimlerden talep edilen süreli bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zorluklar, Ø Bilgi ve mevzuat yönünden yetişen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Üniversitemiz arasındaki ücret eşitsizliği sebebiyle diğer kurumlara geçme eğilimi, Ø Üniversitemiz ile öğrenci ve personel arasındaki hukuki itilaflarda Müşavirliğimizin doğrudan hasım olarak görülmesi,

32 Ø Birimler tarafından tesis edilen işlemlerin zaman zaman uyarılara rağmen mevzuata aykırı olarak yapılmasında ısrar edilmesi ve sonucunda ortaya çıkan hukuki çıkmazlar, Ø Üniversite içi yazışmaların; her hangi bir hukuki uyuşmazlıkta yasal yollara başvurulmaksızın 3.kişilerce temin edilmesinin engellenememesi nedeniyle bu verilerin üniversite aleyhine kullanılmasına sebebiyet verilmesi. Ø Rektörlük Makamından istenilmesi hususu iç genelge ile tüm birimlerimize duyurulmasına rağmen birimlerimizin sözel bilgi ve görüş talebiyle (çoğu kez Anabilim/Anasanat dalı başkanlıkları ve öğretim elemanlarınca ) doğrudan Müşavirliğimize başvurma konusunda ısrar göstermesi, C- Değerlendirme Müşavirliğimizin Stratejik Planı 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Şuana kadar yapılan çalışmalar ile elde edilen sonuçlar; Müşavirliğimizin hedeflerine ulaşmak için öngördüğü süreye uygun hareket ettiğini göstermekte isede sahip olunan tüm bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına taşınarak, istenilen en güncel ve doğru bilgi veya belgeye en kısa sürede ulaşmayı sağlayacak olan DİJİTAL DÖNÜŞÜM projemizin geçen süre zarfında uygulamaya konulması için ilerleme kaydedilememiş olması hedeflerimizde sapmaya neden olmuştur. Üniversitemizin menfaatlerinin korunarak, elde edilecek başarıların kalıcı olarak sürdürülmesi, teknolojik gelişmelerin çalışma hayatına yansıtılarak sahip olunan bilgilerin sınırsızca kullanımını sağlayacak olan insan unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Müşavirliğimiz stratejik amaç ve hedeflerini yakalamak adına, bundan sonraki personel teminlerinde bilişim teknolojilerini hizmetin her aşamasında kullanabilen bilgi ve deneyime sahip kişileri tercih edecektir. Bunun dışında kişileri olumsuz etkileyerek takımda zayıf halkaların oluşmasına ve dolayısıyla başarısızlığa sebebiyet verecek ortak beklentilerin en aza indirilmesi Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ile mümkün olacaktır. ÖNERİ VE TEDBİRLER Çalışma hayatında kullanılan bilişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi hizmet üretimini, hizmete erişimi ve kullanımı her geçen gün kolaylaştırmakta ise de Üniversitemizin menfaatlerinin korunarak, elde edilecek başarıların kalıcı olarak sürdürülmesi için sahip olunan bilgilerin sınırsızca kullanımını sağlayacak olan insan unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Kişileri olumsuz etkileyerek takımda zayıf halkaların oluşmasına ve dolayısıyla başarısızlığa sebebiyet verecek ortak beklentilerin en aza indirilmesi Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ile mümkün olacaktır.

33 EKLER Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Yıkama, Temizleme ve Ütülm.Cihaz Mutfaz Cihaz ve Alet Bilgisayar ve Monitörler/Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri (Yazıcılar) Teksir ve Çoğaltma Makine (Fotokopi) Haberleşme Cihazları Diğer Büro Makineleri Büro Mobilyaları Yangın Söndürme ve Tedbir Cihazları 3 Ek 3: Demirbaşlar Ek 3: Demirbaşlar Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Yıkama, Temizleme ve Ütülm.Cihaz Mutfaz Cihaz ve Alet Bilgisayar ve Monitörler/Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri (Yazıcılar) Teksir ve Çoğaltma Makine (Fotokopi) Haberleşme Cihazları Diğer Büro Makineleri Büro Mobilyaları Yangın Söndürme ve Tedbir Cihazları 3

34 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile ştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara ) Av.Nilgün AYTEPE Hukuk Müşaviri

2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ

2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ 2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİMİ: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HAZIRLAYAN: Mustafa AKILLIOĞLU RAPOR TARİHİ 23/01/2015 ONAYLAYAN: Av. R. Nedret KUNT Hukuk Müşaviri TELEFON

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2013 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1. Misyonumuz Üniversitemizin her yıl bütçe olanakları çerçevesinde, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Konya, Mart 2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 I - GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2012 YILI FAALI YET RAPORU

2012 YILI FAALI YET RAPORU 2012 YILI FAALI YET RAPORU Konya, Mart 2013 İçindekiler Tablosu BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 I - GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara-2013 SUNUŞ 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli 5018

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 3 I) GENEL BİLGİLER 4 A) Misyon ve Vizyon 4 B) Yetki,Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 1. FİZİKSEL

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Plan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU . Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 16 Ocak 2012 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ.. I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon.. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. C. Birime İlişkin Bilgiler.

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MART 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.II I-GENEL BİLGİLER.1 A- Misyon ve Vizyon.1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı