TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFTTURKISH STANDARD EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Real estate agency services - General

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFTTURKISH STANDARD EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Real estate agency services - General"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFTTURKISH STANDARD tst Revizyon ICS ,30 EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Real estate agency services - General rules L MÜTALÂA ZOO S/ Bu tasarıya görüş verilirken, tasar metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili alarak bilinen patent haklan hususunda Tarafımıza bilgi ve gerekli sağlanması da göz önünde bulundurufmaljdır TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No Bakanlıklar/ ANKARA

2 IC TÜRK STANDARDI TASARİSİ tet 11B1 S/Revizyon İçindekiler 1 Kapsam...,....., ,..,....,...,...,., Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar...,.., Tarifler Emlak l 3.2 Emlak müşavirliği Komisyonculuğu Emlak müsavin Komisyoncusu Müşteri Mal Sahibi / Hak Sahibi Yardımcı Eleman / Müşteri temsilcisi ilgili oda Mevzuat Genel kurallar ,., ,...,.., Fiziki Yapı ile İlgili Kurallar 4.2 Emlak müsavin Komisyonculuğu Faaliyet Alanı İşletmecilik ile ilgili kurallar..., Emlak müşavirliği kursu Komisyonculuğu Sertifika Programına Katılma ve Sınav ile İgili Kurallar Çalışan personel ile ilgili kurallar Emlak Komisyonculuğu Komisyonu 6. Denetim 7. Üyelik Belgesi İptal İşlemleri 8. Çeşitli hükümler...5 Yararlanılan kaynaklar...6 müsavin müşaviri Kalın Kalın, Üstü çizili Kalın Kalın, Üstü çizili Kalın Kalın 5 Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma ç *

3 1. Kapsam Bu standart. emlak müşavirliği komisyonculuğunun ve emlak komisyonculuğu hizmetlerinin verildiği yerin fiziki yapısı, işletmecilik ve çalışanların özelliklen ile ilgili kuralları nı kapsar Not: Bu standart metninde bundan sonra, emlak komisyonculuğu is yerleri ifadesi yerine ış yeri ifadesi kullanılmıştır Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar Bu standartta diğer standart ve/veya dokümanlara atıf yapılmakladır Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. (*) işareti olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standartlarıdır İtalik Değil ilgiliı l en TSMO Türkçe Adı Ingilizca Adı TS 266 Sular - insanî Tüketim Amaçlı Suları Water intended for hu ma n consumptıon TS3419 Havalandırma ve Iklimlendirme Tesisleri Ventılation and aırccndıtionıng ınstallatıon - TS 3^20 Projelendirme Kuralları Havalandırma ve İklimlendirme Requrrements of projecting Pnncıplea for the dıspûsıtion forvantılatıon i Tesislerinin Yerleştirme Kuralları and air conditioning ınstallatıon s TS4156 Yangın önleme - Umumi Yerlerde- Gruplandırma. Ekipman ve Sistemler - Genel General rules for fire protection in common placesgrouping. equrpment and systems i TS 6075! Ecza Dolanı Medicine c abın et TS8357 Halka Veya Müşterilere Açık Tuvaletler The classificatıan and general rules of (WC'ler) - Sınıflandırma ve Genel Kurallar public lavatones TS HD S2 A Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 1 ' Kapsam, Amaç ve Temel Prensipler TSHD S2 Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 4. Güvenlik Koruması - Grup 41 Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma TSHD384443S2 Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 4. Güvenlik Koruması - Grup 43: Aşırı Akıma Karşı Koruma : 3 Tarifler Electncal ınstaflations of buildings -Part V S çöpe, ob;ectand f un d a men ta 1 ^principles Electrical instaiiationsof butidings - Part 41 Prctection for safety - Chapter 41 : Protectıon agamst electrıc shock Electrrcal mstallations of buikfings - Part 4: Protection for safety - Chapter 43' Prütection agaınst overcırrrent l 3.1 Emlak Özel veya kamu mülkiyeti tarla, arsa, bağ, bahçe, bostan vb imarlı veya imarsız araziler ve üzerindeki kullanılabilir veya tamamlanmamış durumda her çeşit ve türden (konut, hizmet, fabrika, depo. ahır VD.) bina ile bu binalar içinde ayrı olarak tapu kaydına alınabilen kat mülkiyetine konu daire veya bağımsız bölüm halinde satış, kiralama, temlik, rehin, veraset, intikal, devir, tahliye, icra, hacız, müsadere, istimlak kamulaştırma vb. hukuki ve ticari işlemlere konu olabilen taşınmazlardır. mallar. 3.2 Emlak müşavirliği komisyonculuğu Hak sahibinin talebi üzerine yazılı bir sözleşmeye dayalı narak ve mevzuatına uygun olarak emlak ile ilgili her turlu işlemde simsarlık, aracılık, vekillik, danışmanlık ekspertizlik hizmetlerinin işlerinin ilgili kişi ler ve kurumlar nezdinde yürütülmesi, yerine getirilmesi işleri, ve hizmetlerini kapsar.

4 3.3 Emlak müşaviri komisyoncusu Emlak komisyoncusu belgesine sahip olup, gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesine bağlı olarak; taşınmazın alımı, satımı, rehin, vb. ayni hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemler i ve ile kiralanması konusunda tam aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, simsarlık, aracılık, vekillik, bilirkişilik ve ekspertizi yapan, ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri genel merkez ve yerel yönetimler mevzuatına uygun olarak kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan gerçek veya tüzel kişidir. 3.4 Müşteri Kendine veya müvekkiline ya da temsil ettiği kuruma ait bir emlak için emlak müşavirliği komisyonculuğu hizmetlerinden sözlü veya yazılı bir sözleşme uyarınca ücreti karşılığı yararlanan gerçek veya tüzel kişidir Mal sahibi / Hak sahibi Emlakin sahibi veya emlak üzerinde Madde 3,1 de sayılan işlemleri yaptırmaya yetkili gerçek veya tüzel kişi ya da müvekkilidir. 3.6 Yardımcı eleman / Müşteri temsilcisi Emlak müşavirinin komisyoncusunun yanında, üzerine yetki devri yapılarak veya yapılmadan emlak ile ilgili yer gösterme, değerleme bilgilendirme, yerinde tanıtma vb. emlak komisyonculuğu faaliyeti alanı içinde kalan her türlü iş ve büro hizmetlerinde çalışan kişi veya kişilerdir. e 3.7 İlgili oda 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında kurulmuş ve kurulacak Emlak meslek ihtisas emlak komisyonculuğu mesleğini kapsar şekilde kurulmuş ve kurulacak olan ihtisas meslek odaları ve 5174 sayılı " Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi odalarıdır. 3.8 Mevzuat Emlak, emlak komisyonculuğu müşavirliği ve emlak müşaviri komisyoncusu ile ilgili anayasa, yasa, kararname, tüzük, yönetmelik, genelge vb. belgelerdeki hükümler ve ilgili odaların ortaya koydukları bağlayıcı kararlar ve esaslardır. Et 4 Genel kurallar 4.1 Fiziki yapı ile ilgili kurallar İş yerinin açılması ve işletilmesi için zorunlu olan her türlü izin, ruhsat vb. belge alınmış olmalı ve bu belgeler iş yerinde kolay görülebilecek bir yere asılmalıdır İş yeri, kat mülkiyeti kanununun belirlediği bağımsız bölüm niteliklerine sahip, şekliyle en az 30 m 2 bakımsız bir bolum olmalı; iş yerinde bir idari büro ve bir toplantı odası olmak üzere iki bölüm ile müşterek ve münferit kullanma özelliğinde TS 8357'ye uygun WC - lavabo bulunmalıdır. Ancak iş hanı, iş merkezi, pasaj) vb. yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda WC - lavabo var ise bu iş yerlerinde WC- lavabo şartı aranmaz İş yerinde hizmetin nitelik ve yoğunluğuna uygun miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk vb malzeme bulunmalıdır iş yeri, işin yürütülebilmesi ve alım-satım, kiralama vb. işlemlerin öngörülen formattaki veri tabanına kayıt edilebilmesi için gerekli donanıma sahip olmalıdır. Bu donanımlar iş yerinde dışarıdan görülebilecek şekilde konuşlandırılmış yerleştirilmiş ilan tahtaları, panolar ile telefon, faks ve tercihen evrak kopyalama makinesi, bilgisayar, yazıcı, internet site ve adresi, kamera vb. araç gereçlerdir. alım-satım, kiralam vb. işlemlerin veri tabanına kayıt edilebilecği bilgisayar donanımı ve t iş yerinde, tek veya bir grup bina veya arsa için işin niteliğine göre arsa/bina/konut tanıtma levhası, vazıyet planı, resim, fotoğraf bulunmalı ve tercihen tanıtımı yapılacak emlak iki veya üç boyutlu görüntü ihtiva eden çizim, broşür ve maketler kullanılarak doğrudan veya bilgisayar vb. görüntü sistemleri ile teşhir edilmelidir İş yerinde hizmetin yürütülmesinde kullanılmak e tahsis edilmek üzere, müşterilerin de yararlanabileceği bir taşıt bulunmalı veya kiralanmış olmalıdır iş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yerel yönetimlerce uygun görülen bir yakıt kullanılmalıdır.

5 4.1.8 İş yeri tabii olarak havalandırılabilmeli, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420 ye, elektrik tesisatı TS HD 3B4 1 S2'ye uygun olmalı, tesisat güvenlik koruması TS HD 3B S2'ye uygun almalı ve aşırı akıma yönelik tedbirler TS HO S2'ye göre planlanmalıdır İş yerinde TS 6075 e uygun ecza dolabı, yeterli sayıda çöp kabı bulunmalı ve yangına karşı TS 4156'ya uygun tedbirler alınmalıdır 4.2 Emlak müşaviri komisyonculuğu faaliyet alanı 10 nk, Emlak müsavin komisyoncusunun faaliyet alanına giren iş ve işlemler genel olarak şunlardır: Simsarlık (gayrimenkul taşınmaz tellallığı/aracılık) hizmetleri kapsamında; Her türlü taşınmaz mülkiyeti devir işlemleri (alım, satım, trampa, hibe, taşınmaz satış vaadi vb.) Taşınmaz kullanımının devri işlemleri (kira ve hasılat kirası vb.) Kampanyalı olanlar da dahil, olmak üzere tanıtıcı reklam ve diğer tanıtım yolları ile topluca pazarlama işlemleri vb. faaliyetlerin yerine getirilmesi Vekalet hizmetleri kapsamında (danışmanlık ve bu kapsamdaki işleri görme}; Yukarıda belirtilen simsarlık (aracılık) hizmetlerine konu iş ve işlemlerde aracılık yapılarak yalnızca taraflara verilen danışmanlık hizmetleri, Ekspertiz hizmetten, İpotek tesisi, Kat irtifakı kurma. Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit. Cins değişikliği. Taksim (paylaşım), Tashih (düzeltme). Aplikasyon, Haritadan ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma İlgili kurumlardan imar durum belgesi, Harita ve Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap alma belgesi alma, Vergi muafiyet belgesi ni alma, Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, Emlak beyannamesi düzenleme A racılık ve vekalet işlerinin hazırlık ve ifa edilmesi sürecinde yapacakları diğer faaliyetler; Yardımcı elemanların/müşteri temsilcisinin iş dağılımı, Alan çalışması, yapılması. Yayınların incelenmesi, Müşteri portföyünün arz, talep yönünden değerlendirilmesi, Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, Pazarlama stratejisinin hazırlanması, Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması, İlan verilecek taşınmazların belirlenmesi, Taşınmazın pazarlama aşamaları hakkında müşteriye düzenli bilgi ve rapor verilmesi, Diğer komisyoncularla ortak çalışmaların yürütülmesi, tarafların bir araya getirilmesi, Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takıp edilmesi vb. iş ve işlemlerdir. Bu konularda danışmanlık hizmet i verilebilirse de işin kapsamının mühendislik, avukatlık, mali müşavirlik vb. meslekler kapsamına girdiği anlaşıldığında aydınlatma yükümlülüğü gereği müşteri bilgilendirilerek bu meslek gruplarına yönlendirilmelidir. Emlak müşavirlerinin komisyoncularının bu mesleklere özgü faaliyetlerde bulunmaları ise yasaktır. 4.3 İşletmecilik ile ilgili kurallar Emlak müşaviri komisyoncusu ilgili meslek odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak şartıyla bağımsız bir iş yeri olarak çalışabileceği gibi aynı türden bir kuruluşun şubesi veya temsilcisi olmak üzere tam veya kısmi bağımlı bir iş yeri olarak da faaliyet gösterebilir.

6 4.3.2 İş yerinde, hizmet sunulma sunma şartları, varsa ücret tarifesi vb. gerekli bilgiler ile ilgili oda tarafından belirlenen uyulması zorunlu hususlar için duyuru levhaları kolay görülür şekilde asılı bulunmalıdır Emlak müşaviri komisyoncusu mesleğin ahlaki kurallarına uymak, Tüketici Hakları Yasasına bağlı kalmak ve meslektaşlar arasında haksız rekabet doğuracak yaratmayacak şekilde çalışmamakla çalışmakla yükümlüdür. Ayrıca, emlak müsavin komisyoncusu bu konulardaki mevzuata ilişkin tüm yükümlülükler konusunda bilgilenerek özellikle ayıplı hizmet vermekten kaçınmalıdır İlgili oda tarafından gerekli görülmüş ise hizmet verilecek ve verilmeyecek bölgeler, anlaşılır bir şekilde yazı ve resimli/krokili levhalarla kolay görülecek bir yere asılmış olmalıdır Emlak müşavirliği komisyonculuğu hizmetleri, ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ise ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı hususu müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır Emlak müsavin komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır Emlak müsavin komisyoncusu vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. Mülk sahibi dışındaki kişiler emlak alım salımı ve kiralama ile ilgili ilan veremez Emlak müşaviri komisyoncusu ve mülk sahibi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler internet vb elektronik ortamda ilan veremez, emlak alım satımı ve kiralama işlerini yapamaz 4.3. B Emlak müşaviri komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır Emlak müşaviri komisyoncusu, emlak kursu sertifikasını ve ilgili odaya üyelik belgesini kolay görülebilir bir yere asmalıdır. müsavin, 10 nk Emlak müşavirliği komisyonculuğu işleri bir sözleşmeye dayalı olarak yürütülmelidir Sözleşmede hizmetin süresi, yasal ve mali sorumluluklar vb. temel unsurlar yer almalı, ikincil unsurlar açıkça belirtilmeli ve bu işler için ücret belirlenmiş olmalıdır Emlak müşaviri komisyoncusu, birden fazla iş yapabilir, fakat aynı iş yerinde başka bir iş / meslek icra edemez Emlak müsavin komisyoncusu, faaliyetleriyle ilgili kayıtları resmi belge olacak şekilde düzenlemeli ve muhafaza etmelidir Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir Emlak müşavirliği komisyonculuğu hizmetinin verilmesinde gerekli her çeşit evrak önceden matbu basılı şekilde hazır veya yazıcıdan alınabilecek şekilde bilgisayarda yüklü olmalıdır Emlak müşavirliği komisyonculuğu bürosunda, ilgili odasınca kullanıma sunulan, matbu basılı alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi, kira kontratı, matbu tellaliye, pey akçesi (ön ödeme), yer gösterme ve kiracı, kiraya veren, satış ve kiralama protokolü, kombinasyon paylaşım sözleşmesi, ekspertiz formu, hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır Emlak müşavirliği komisyoncusu ve çalışanı tarafından, müşteri ile yapılacak sözleşmede, hileli şekilde sözleşmeli sözleşmeden hileli şekilde dönmeye yol açacak yanıltıcı nitelikte ve yanıltıcı beyan kullanmamalıdır Emlak müşavirliği komisyonculuğuna ilişkin konularda müşteri ve emlak müsavin komisyoncusu arasında anlaşmazlık çıkması halinde mevzuatına uygun olarak tahkime gidilebilir müşaviri muşten 10 ne Değil oıarak

7 4.4 Emlak müşavirliği komisyonculuğu kursu sertifika programına katılma ve sınav ile ilgili kurallar Emlak müsavin Mrtlı Eğitim Bakanlrğı'na Bağ 11 Halk Eğitimi Merkezleri sayılı Özel Oğrelim Kurumları Kanunu Kapsamındaki kurslar ile meslek kuruluşları ve meslek odaları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı nın denetimi, gözetimi ve iş birliğinde düzenlenmiş kursları başarı ile tamamlamalıdır. Kursların ücretli ya da ücretsiz düzenlen e bilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının yetkili birimlerinden gerekli izm ve l veya belgeler alınmış olmalıdır. İlgili oda, Söz konusu kurum ve kuruluşlar bu emlak komisyonculuğu kursları ve kurs programları a ilişkin eğitim programlarını düzenlemeye yetkilidir. Emlak müşavirliği Kursların ücretli ya da ücretsiz düzenlenebilmesi için ilgili kurumdan izin ve/ya da belgeler alınmış olmalıdır. Kurs programının muhtevası içeriği Emlak Komisyonculuğu Komisyonu nca hazırlanır ya da hazırlatılır. ve süresi Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların mutabakatı ile hazırlanmalıdır. hazırlatır. Emlak komisyonculuğu kursuna katılabilmek için en az ortaöğretim mezunu olma koşulu aranır. Emlak komisyoncusu ilgili oda tarafından düzenlenen kursları başarı ile tamamlamış olmalıdır. Emlak müşavirliği komisyonculuğu faaliyetinin tüzel kişilik tarafından yürütülmesi halinde; şirket adına imza atma yetkisine sahip bulunanların kursa katılmaları ve sertifika almış kişilerin emlak müşavirliği kursuna katılmaları ve sertifika almış olmaları gereklidir. Yüksek ve Ona Öğretim Kurumlan'nın emlak müşavirliği ile ilgili bölümlerinden mezun olmuş, müşavirlerden bu kursa devam ederek belge almış olma şartı aranmaz Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu Emlak ve Emlak Yönetimi Programı adı altında eğitim veren en az iki yıllık yüksek okul mezunlarından kursa katılma ve sertifika alma koşulu aranmaz. bu Konuda üniversiteler ile işbirliği yapmaya yetkilidir. Kurs programına katılanların kursu düzenleyen sınavı Emlak Komisyonculuğu Komisyonu nunca düzenlenir. kurum ve kuruluşlar ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle Koordıne edilen ve mevzuatına uygun olarak yapılan sınavlara başvurabilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar emlak müşavirliği komisyonculuğu sertifikası almaya ve bu amaçla yapacakları ticari faaliyetlere bağlı olarak kullanmaya hak kazanırlar Emlak müşavirliği Sertifika alarak emlak müşaviri komisyoncusu olmaya hak kazananlara ya da yukarıda belirtilen en az iki yıllık yüksek okul mezunu olanlardan emlak komisyoncusu olmak isteyenlere ilgili oda tarafından kayıt ve tescil işlemleri yapılarak odaya üyelik belgesi verilir. Emlak müşavirliği kursu süresi en az 120 saat olmalıdır. 4.5 Çalışan personel ile ilgili kurallar Emlak müsavin komisyoncusu ve bu işi onun adına yürüten emlak müşavirliği komisyonculuğu hizmetleri personeli Türk vatandaşı olmalı, veya yabancı uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaretini yürütmeye izinli olan kişi sıfatını taşımak şartı ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalı, olmalı ve kamusal haklardan mahrum bulunmamalıdır. mahrum bulunmamalıdır Hakim hükmüyle verilen yargısal rüşt kararları geçerlidir. Müşavir Komisyoncu: İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa hile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmalı, Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmalı, Affa uğramış veya tecil edilmiş olsa bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmalı, ceza veya disiplin soruşturması neticesinde memuriyetten çıkarılmamış olmalıdır İş yerinde en az bir kişi olmak üzere emlak komisyoncusu belgesine sahip müşavirliği kurs sertifikası ve ilgili odaya kayıtlı olan bir müşavir en az bir emlak komisyoncusu ve en az bir yardımcı personel çalıştırılıyor olmalıdır. Emlak komisyonculuğu müşavirliği faaliyetinin tüzel kişilik tarafından yürütülmesi halinde şirket adına imza atma yetkisine sahip kişilerin emlak müşavirliği komisyonculuğu sıfatına ve şartlarına sahip olmaları gerekir. 12 nk, Kalın 12 nk, Kalın, Üstü çizili, Desen:Yok (Gri %50) a 12 nk, Kalın, Üstü çizili Değil 12 nk, Kalın m 12 nk 12 nk, Kalın rengi: Kırmızı, Üstü çizili müşaviri Müşavir ilrbarınr m t n s

8 4.5.3 Çalışanların sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olması sağlanmalıdır. 5. Emlak Komisyonculuğu Komisyonu Emlak Komisyonculuğu Komisyonu, ilgili oda tarafından bu alanda eğitim veren kurumların öğretim elemanları arasından seçilen üyelerden oluşur. İlgili oda adına, Türkiye içinde emlak komisyonculuğu sınavlarını programlamak, sınav sorularını hazırlamak ya da hazırlatmak, sertifikalar düzenlemek, imzalamak, emlak komisyoncusu olma hakkına sahip olanların yemin işlemlerini yaptırmak, şikayet halinde ya da zaman zaman emlak komisyoncularını denetlemek, hizmet içi eğitimi planlamak ve uygulamak ya da uygulatmak görevlerini yapar. 6.Denetim Emlak komisyoncuları, şikayet üzerine ya da gerekli görüldüğü veya periyodik olarak bağlı olduğu Oda ya da Emlak Komisyonculuğu Komisyonu tarafından denetlenir ve hatalı işlemler dolayısıyla uyarılır. 7. Üyelik belgesi iptal işlemleri Emlak komisyoncularının belgeleri; a. Belge sahibinin kendi talebi, b. Emlak komisyonculuğu için öngörülen koşulların kaybedilmesi, c. Yaptığı mesleki işlemler sonucu yargı organları tarafından mahkum olunması durumlarında Oda tarafından iptal edilir. d. Bağlı olduğu Oda denetimleri sonucu 3 kez hatalı ve başkalarını zarara uğratacak kasıtlı işlem yaptıkları tespit edilenlerin belgeleri önce bir yıl iptal edilir. Belgesi 3 kez geçici olarak iptal edilenlerin lisansları süresiz olarak iptal edilir. 8.Çeşitli hükümler Emlak müşavirliği komisyoncuları, bu standartta belirtilen iş yerleri için, istendiğinde bu standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedirler Bu beyannamede iş yerinin Madde 4'deki kurallara uygun olduğunun belirtilmesi gerekir 5 10 nk, Kalın, Yazı tipi rengi: Kırmızı 10 nk, Kalın, Yazı tipi rengi: Kırmızı, Genişletme ölçütü /Daraltma ölçütü Altı kesik çizilideğil rengi: Kırmızı rengi: Kırmızı rengi: Kırmızı rengi: Kırmızı Biçimlendirilmiş: Numaralı + Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: a, b, c, + Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan + Hizalandığı yer: 0,63 cm + Sekme başlangıcı: 1,27 cm + Girinti yeri: 1,27 cm Biçimlendirilmiş: Genişletme ölçütü /Daraltma ölçütü Altı kesik çizilideğil 12 nk, Yazı tipi rengi: Kırmızı, Genişletme ölçütü /Daraltma ölçütü Altı kesik çizilideğil Biçimlendirilmiş: Girinti: Sol: 0,75 cm müşavirleri,

9 Yararlanılan kaynaklar T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nm Teklifleri. Özel ücretim Kurumlan Kanunu {25 Q tanh ve 5545 sayılı). Emlakçılar He Yapılan Görüşmeler TAVLAN H.Alı, Emlak ve Emlakçilik. Semih Ofset, 1999 Ankara. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Teklifleri İTO Emlakçilik ihtisas Komisyonu Teklifleri.

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

(Seri: VIII, No: 35) (12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(Seri: VIII, No: 35) (12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 8.2. SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER 8.2.1. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 21 Nisan 2014 69471265-305-3044

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş, Faaliyet Đzni BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği BAĞIMSIZ DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMĐ GAZETE

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMĐ GAZETE Amaç Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMĐ GAZETE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 TEŞEKKÜR 7 TURIST REHBERLIĞI MESLEK KANUNU 13 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 13 Mesleğe Kabul 16 Mesleğin

Detaylı

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 7.4. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARI 7.4.1. GENEL DÜZENLEMELER 7.4.1.1. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

Detaylı

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ Resmi Gazete No. 25052 Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003 Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (a) 12.Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55. 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı