e-posta Elektronik Ağ : :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr"

Transkript

1 e-posta Elektronik Ağ : :

2 Dernek Dernekler Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Dernek kuruluş bildirimi, Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü, Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Derneğin yerleşim yerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde bulunması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir. Şube Şubeler Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimlerdir. Dernekler tüzüklerinde belirtmek şartıyla şube açabilirler. Şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler, şubenin yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine verilir. Şube kuruluş bildirimi, Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi, Şubenin yerleşim yerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde bulunması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

3 Federasyon Federasyonlar Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimini, tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Konfederasyon Konfederasyonlar Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar, kuruluş bildirimini, tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Federasyon Kuruluş, Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü, Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği, Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği, Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Federasyon yerleşim yerlerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde bulunması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki federasyon kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir. Konfederasyon kuruluş bildirimi, Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü, Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği, Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği, Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Konfederasyon yerleşim yerlerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde bulunması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki konfederasyon kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

4 Kamu Yararı Statüsü Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Aranacak Şartlar En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, Son bir yıl içindeki, 2011 yılı için belirlenen tutar olan nı geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması, Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması, Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması, Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması. Başvuru ve Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekler ile birlikte başvurularını yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yaparlar. İzne Tabi Kelime Kullanımı Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığı nın izni ile kullanılabilir. Aranacak Şartlar En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması, Aynı amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması, Bu konuda genel kurulunda karar almış olması. Başvuru ve İzin için başvuracak dernekler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yaparlar. Dernek üye listesi, Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor, İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu, Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi, Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.

5 Yardım Toplama İzni Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilir. Başvuru ve Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valiliğine, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamlığına, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğine başvuruda bulunulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir. Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve yardım toplama faaliyetinin sürdürüleceği alan (il ve ilçeler), yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe, tüzel kişilerce bu konuları ve yardım toplama faaliyetinde görevlendirilenlerin isimlerini ihtiva eden yönetim kurulu kararının örneği, Tüzel kişilerce kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerce sorumlu kurul üyelerinin açık kimlikleri ve adresleri, Faaliyette görevlendirileceklerin ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları, Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler, Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ilgili mülki amirden alınan izin belgesi. İzinsiz Yardım Toplama Statüsü Kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığı nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir. Başvuru ve Başvuruda bulunacak dernek, kurum ve vakıflar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar. Müracaatta bulunan vakıf ise vergi muafiyetine haiz olduğunu gösteren Bakanlar Kurulu kararının fotokopisi ve vakıf senedi, Yetkili kurulun konuyla ilgili kararı, Son üç yıla ait faaliyet raporu, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu nda belirtilen yardım toplama şekillerinden hangisinin kullanacağına ilişkin talep ve toplanan yardımlarla ne tür çalışmaların yapılacağının açıklanacağı yazı.

6 Lokal Açma İzni Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Derneklerin lokal açabilmesi için en az 1 yıl faaliyette bulunması şarttır. Başvuru ve İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan, Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için yetkili merciden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge. Diğer İşlemler Defter Tasdiki Dernekler, Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde belirtilen defterleri tutarlar. Bu defterler, kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlükleri veya noterlere tasdik ettirilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yurt Dışından Yardım Alma Dernekler Yurtdışından ayni veya nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. Derneklerin, yurtdışından ayni yardım alabilmeleri ve yurtdışından gelen nakdi yardımları banka hesaplarından çekip kullanabilmeleri için ayni yardımları almadan önce, nakdi yardımları ise bankadan çekmeden önce Dernekler Yönetmeliğinde bulunan Yurtdışından Yardım Alma formunu doldurarak ekleriyle birlikte yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine vermeleri gerekmektedir. Bildirim formuna; Yetkili organın karar örneğiile varsabu konuda düzenlenen protokol sözleşme ve yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, extre vb. belgelerin örneği ekte istenir.

7 Uluslararası Birlik ve Benzeri Teşekkül Teşekküller Uluslararası alanda, ekonomik ve teknik konularda faaliyette bulunmak üzere, Türk ve yabancı hakiki veya hükmi şahıslar tarafından Bakanlar Kurulunun izniyle birlik ve benzeri teşekküller kurulabilir. Teşekkül kuruluş bildirimi, Kurucular tarafından imzalanmış üç adet teşekkül statüsü, Teşekkül kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi (yabancı dilde olması halinde noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte), Teşekkül kurucuları arasında bulunan yabancı tüzel kişilerin orijinal dilindeki apostilli statüsü ile statünün amaç ve faaliyet bölümünün noter onaylı Türkçe tercümesi, Teşekkülü kuracak kişilerin arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların T.C. kimlik numarası (yabancı gerçek kişiler için kimlik, pasaport vb. belge fotokopisi), Kuruculardan yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. Bilgi Edinme Başvurusu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan bilgi edinme başvurusu; Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini, içeren dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesinde, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bu kapsamda veya internet adreslerindeki bilgi edinme formlarını eksiksiz doldurmak suretiyle başvuru yapılabilir. Doğrudan İçişleri Bakanlığına veya Bakanlığa gönderilmek üzere, teşekkülün kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

8 Proje Yardım Başvuruları İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında İçişleri Bakanlığı Bütçesinden derneklere yardım yapılmaktadır. Her yıl hangi konulardaki projelerin destekleneceği, Ocak ayının başında İçişleri Bakanlığının ve Dernekler Dairesi Başkanlığının adreslerindeki internet sayfalarında yayımlanır. Dernekler tarafından hazırlanan projeler, derneğin yerleşim yerinin bulunduğu Valiliklere teslim edilir. Değerlendir Kurulu, Projeleri Mayıs ve Eylül aylarında yapacağı toplantılarda değerlendirir. Mayıs döneminde değerlendirilecek projeler, dernekler tarafından en geç her yılın Nisan ayının birinci gününe kadar; Eylül döneminde değerlendirilecek projeler ise her yılın Nisan ayının ikinci gününden başlamak üzere Ağustos ayının birinci gününe kadar verilmesi gerekir. Ağustos ayının birinci gününden sonra Valiliklere yapılan proje başvuruları kabul edilmez. Projesi onaylanan derneklere adı geçen Yönerge kapsamında yardım yapılır. Bildirimler SIRA NO KONU SÜRE İLGİLİ MEVZUAT Dernek Beyannamesi Yurtdışından Yardım Alma Genel Kurul Sonuç Yerleşim Yeri Değişiklik Dernek Organlarındaki Değişiklik Taşınmaz Mal Kamu Kurumları ile Gerçekleştirilecek Proje Temsilciliklerin Bildirilmesi Yetki Belgesinin Bir Örneğinin Verilmesi Her yıl Ocak ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, bir önceki yıla ait beyanname verilir. Ayni yardımlar yurdışından alınmadan önce, nakdi yardımlar ise bankadan çekilmeden önce Genel kurulu izleyen 30 gün içinde Değişikliği izleyen 30 gün içinde Değişikliği izleyen 30 gün içinde Tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Protokol tarihini izleyen bir ay içinde Temsilciliğin adresi, temsilciler tarafından o yerin mülki idare amirliğine Yetki belgesi düzenlendiğinde, gelir tahsil etmeye başlamadan önce bir örneği il dernekler müdürlüğüne verilir. Der. Kan. Md. 19 Der. Yön. Md. 83 Der. Kan. Md. 21 Der. Yön. Md. 19 Der. Kan. Md. 23 Der. Yön. Md. 17 Der. Kan. Md. 23 Der. Yön. Md. 92 Der. Kan. Md. 23 Der. Yön. Md. 92 Der. Kan. Md. 22 Der. Yön. Md. 93 Der. Kan. Md. 10 Der. Yön. Md. 91 Der. Kan. Md. 24 Der. Kan. Md. 11 Der. Yön. Md. 46 * Bildirimler, dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verilir. * Der. Kan. Md. ibaresi 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununu ifade eder. * Der. Yön. Md. ibaresi 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğini ifade eder.

9 DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Telefon :

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

DERNEKLER KANUNU (Bu Kanun 24.11.2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kanun No. 5253 Kabul Tarihi : 04.11.2004

DERNEKLER KANUNU (Bu Kanun 24.11.2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kanun No. 5253 Kabul Tarihi : 04.11.2004 DERNEKLER KANUNU (Bu Kanun 24.11.2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kanun No. 5253 Kabul Tarihi : 04.11.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı;

Detaylı

DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir

DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir DERNEKLER YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Dernekler Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir Tefsir

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

DERNEKLER KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DERNEKLER KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DERNEKLER KANUNU Kanun Numarası : 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; dernekler,

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Derneği dir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Derneği dir. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. KULÜBÜN RENGİ

Detaylı

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ HAZIRLAYAN PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ 1 Kilise Dernekleri Rehberi, Umut Şahin tarafından hazırlanmıştır. Umut Şahin Protestan Kiliseler Derneği Genel Sekreteri ve Hukuk

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı