FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge hükümleri; Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisleri tarafından işletilen tüm tesislerin faaliyetlerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu yönergenin dayanağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191 inci maddesi, yılları Bütçe Kanunları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerdir. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen; a) Üniversite: Fırat Üniversitesini, b) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü, c) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu, d) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu, e) Sosyal Tesisler Müdürlüğü: Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğünü f) Tesis: Müdürlüğe bağlı olarak işletilen yerleri, g) Yürütme Kurulu: Müdürlüğün Yürütme Kurulunu, h) Denetleme Kurulu: Müdürlüğün Denetleme Kurulunu, i) Harcama Yetkilisi: Müdürlüğün gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin bu yönergede belirlenen usullerle yapılmasını temin etmekle görevli gerçekleştirme görevlilerinin harcama ve tahsil önerilerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasından ve kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasından sorumlu olan Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğü Yürütme Kurulu Başkanını, j) Gerçekleştirme Görevlisi: Müdürlüğün gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin bu yönergede belirlenen usullerle yapılması için harcama ve değerlendirme yetkilisine karşı sorumlu olan ve bu amaçla yönergede gösterilen işlemleri yapmakla yükümlü, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürünü, k) Sosyal Tesis Müdür Yardımcısı: Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdür Yardımcısını, l) Tesis Sorumlusu: Müdürlüğün her bir tesisinden sorumlu olan kişiyi, 1

2 m) Muhasebeci: Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait mali nitelikteki parayla ifade edilen ve belgelendirilen tüm iş olgularını yasal düzenlemelere uygun olarak tutmakla yükümlü kişiyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Müdürlüğün Unvanı, Faaliyet Alanı, Organlar ve Görevleri Müdürlüğün Unvanı Madde 5- Müdürlüğün unvanı Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğü dür. Her türlü iç ve dış yazışmalarda ana başlık olarak bu unvan kullanılacaktır. Müdürlüğün Faaliyet Alanı Madde 6- Müdürlük, Rektörlüğe bağlı olarak çalışır. Müdürlüğün faaliyet alanı; a) Sosyal Merkez, b) Misafirhane, c) Sivrice eğitim ve dinlenme tesisi, d) Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Müdürlük uhdesinde açılabilecek yeni birimlerdir. Organlar Madde 7- Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğü aşağıdaki organlardan oluşur: a) Yürütme Kurulu b) Denetleme Kurulu c) Sosyal Tesis Müdürlüğü Yürütme Kurulu Madde 8- Yürütme Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. a) Yürütme Kurulu Başkanı: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısıdır. b) Yürütme Kurulu Üyeleri: Rektör tarafından idari ve mali konularda deneyimli akademik ve idari personel arasından görevlendirilen, 4 (dört) kişiden oluşur. Rektör gerekli gördüğü hallerde, görevlendirilen Yürütme Kurulu üyelerini değiştirebilir. Yürütme Kurulu Başkanı oy hakkı olmaksızın görüşlerine başvurmak üzere alanında uzman veya bilirkişileri Yürütme Kurulu toplantılarına davet edebilir. 2

3 Yürütme Kurulunun Çalışma Esasları Madde 9- Yürütme Kurulunun çalışma esasları; a) Yürütme Kurulu, iki ayda bir Yürütme Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır. Başkanın göreceği lüzum üzerine her zaman toplanabilir. b) Yürütme Kurulu toplantılarına ait gündem, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu üyeleri gündeme ilişkin yazılı tekliflerde bulunabilir. Gündem, toplantıdan makul bir süre önce üyelere yazılı olarak bildirilir. c) Yürütme Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit çıkması halinde, Yürütme Kurulu Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir. d) Yürütme Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın Sosyal Tesisler Müdürü de katılır. Yürütme Kurulunun sekretarya iş ve işlemleri Sosyal Tesisler Müdürü tarafından yürütülür. e) Alınan kararlar karar defterine yazılır, toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır. Yürütme Kurulunun Görevleri Madde 10- Yürütme Kurulunun görevleri; a) Müdürlüğün çalışmalarının düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları tespit etmek, genel ilke kararları ile tedbirlerini almak ve bu hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak, b) Müdürlüğün hizmet alanıyla ilgili yeni tesislerin açılmasını ya da mevcut tesislerin kapatılmasını Üniversite Yönetim Kuruluna teklif etmek, c) Tesislerde çalıştırılacak işçi, sözleşmeli personel ve öğrenci statüsündeki personel sayısını, niteliklerini, ödenecek ücretleri ve çalışma esaslarını belirlemek, d) Tesislerin çalışma alanları ile ilgili iş ve görev tanımları ile süreçlerini belirlemek, e) Tesislerin tüm ürün ve hizmet bedelleri ile çeşit-ürün-hizmet standardını belirlemek, f) Tesislerin mal ve hizmet üretimi için gerekli ihtiyaçları, demirbaş ihtiyaçları ile bina ve tesisin bakım onarım ve tadilâtı gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını gerçekleştirmek veya bu işlemler için sınırlarını belirlemek koşulu ile Harcama Yetkilisine yetki vermek, g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak alımlarda ihale komisyonu üyesi olarak görev yapmak, h) Satış fiyatlarına eklenecek Sosyal Tesis karını tespit etmek, i) Müdürlüğün, Denetleme Kurulunca denetlenmesi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarının yerine getirilmesi ile ilgili kararları almak, j) Yılsonu itibariyle hazırlanan bilanço ve gelir tablosunu değerlendirmek ve karara bağlamak, k) Müdürlüğün ilgili mali yılsonu itibariyle, vergi ve yasal yükümlükler ayrıldıktan sonra dönem net karı oluşmuşsa bu karın ne şekilde değerlendirileceğine karar vermek, l) Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını gözetmek ve sağlamak, m) Sosyal Tesisler Müdürünce sunulacak öneri, rapor, bilanço, gelir tablosu ve bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak, 3

4 n) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. durumları karar altına alarak, Rektörlük makamına sunmak, o) Faaliyet raporlarını yıllık olarak Rektörlük makamına sunmak, p) Tesislere giriş, giriş kartları, kıyafet, emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esaslarını belirlemek, q) Bu yönerge hükümlerine ilişkin yapılacak değişiklik, yenilik, madde ve fıkra iptalleri için gerekli çalışmaları yaparak senatoya sunmaktır. Yürütme Kurulu Başkanının görevleri; Madde 11- a) Yürütme Kurulu üyelerinin çalışmalarında eşgüdümü sağlar. b) Müdürlük ve tesisler hakkında Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları uygular. c) Müdürlüğün "Harcama yetkilisi ve İhale yetkilisi" görevini yürütür. d) Vergi daireleri, bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. kurumlara karşı hukuki yönden doğrudan sorumludur. e) Hizmetlerin yürütülebilmesi için bankalarda açılan hesaplara para yatırmaya, para çekmeye, yeni vadeli ve vadesiz hesaplar açmaya, pos başvurusu yapmaya ilişkin gerekli belgeleri imzalamaya, ödeme talimatı vermeye yetkilidir. f) Muayene ve kabul işlemleri için komisyon oluşturmaya yetkilidir. g) Tüm yetki ve sorumluluğunu, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, Yürütme Kurulu üyelerinden birine devredebilir. Bu durumda harcama yetkililiğine ait mali sorumluluk yetki devredilene geçer. Yetkisinin devri, Yürütme Kurulu Başkanının idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetleme Kurulu Madde 12- Denetleme Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur. a) Denetleme Kurulu Başkanı: Rektör tarafından idari ve mali konularda deneyimli akademik ve idari personel arasından görevlendirilir. b) Denetleme Kurulu Üyeleri: Rektör tarafından idari ve mali konularda deneyimli akademik ve idari personel arasından görevlendirilen, 2 (iki) kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri Denetleme Kurulunda görev alamazlar. Sosyal Tesisler Müdürlüğü altı ayda bir kez denetlenir ve rapor dayanak belgeleriyle birlikte Rektörlük makamına sunulur. Denetleme kurulu görüş ve önerilerini Rektöre sözlü olarak da aktarır. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda Müdürlüğü her zaman, üniversite iç denetçilerine ve dışarıdan bağımsız kişi veya denetim kuruluşlarına denetlettirebilir. Denetleme Kurulu tarafından kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy kullandığı karar geçerli sayılır. Karşı oy kullanan kurul üyeleri, gerekçesini kurul kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Denetleme Kurulu Üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Tüm denetleme raporları ve dayanakları on yıl süre ile Sosyal Tesisler Müdürlüğünde muhafaza edilir. 4

5 Denetleme Kurulunun Görevleri Madde 13- Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: a) Müdürlüğü ve bağlı tesislerini altı ayda bir idari ve mali yönden denetlemek, b) Müdürlüğün tüm faaliyetlerini, muhasebe kayıtlarını, gelir ve gider tablosunu, bilançosunu, tüm mevcutlarını sayma, tartma, ölçme vb. yöntemlerle inceleyerek denetim raporunu hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak, Sosyal Tesisler Müdürü Madde 14- Müdür, Müdürlüğe bağlı tesislerin hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Yürütme Kurulu Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar. Müdür yürütme kurulu başkanının önerisiyle Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde, görevlendirilen Müdürü görev süresi dolmadan da değiştirebilir. Sosyal Tesisler ile ilgili hizmetler, Yürütme Kurulu Başkanının gözetiminde, Müdür tarafından yürütülür. Müdür bu görevini yardımcısı ve tesis sorumluları eliyle de yürütebilir. Müdür Tesis sorumlularının amiridir. Müdüre yardımcı olmak üzere Sosyal Tesis Müdürünün teklifi, Yürütme Kurulu Başkanının uygun görüşü ve Rektör onayı ile yeteri sayıda Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından kendisine tevdi edilen görevleri ifa eder. Memuriyet veya çalışma unvanının; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Tesis Sorumlularının niteliğine etkisi yoktur. Sosyal Tesisler Müdürü, görevinden ayrılmasını gerektiren durumlarda, gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla yapmış olduğu işleri devretmeden görevinden ayrılamaz. Sosyal Tesisler Müdürünün Görevleri Madde 15- Sosyal Tesisler Müdürünün görevleri; a) Müdürlüğün sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri ve Yürütme Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirir, b) Müdürlüğün tüm tesisleri arasında gerekli eşgüdümü sağlar, c) Yürütme Kurulunca belirlenen yetkileri ile sınırlı olmak üzere Sosyal Tesisler Müdürlüğü temsil eder, d) Harcama Yetkilisinin yazılı talimatı doğrultusunda İşletmede çalıştırılacak gerekli elemanların alınmasını sağlar, e) Tesislerde görevlendirilen personelin sevk ve idaresini sağlar, çalışma sistemi ve düzeni için talimat hazırlar, f) Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelin sürekli veya geçici bir süre için ayrılışlarında, görev ve zimmetlerinin ilgililere devir ve teslimini sağlar, g) Yürütme Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçeyi hazırlar, h) Yürütme Kurulu tarafından onaylanan Sosyal Tesisler bütçesini ait olduğu mali yıl içerisinde kullanır, i) Müdürlüğün her türlü iş ve işlemleri hakkında, Yürütme ve Denetleme Kurulunun sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yerine getirir, bu kurullarca istenilmesi halinde her türlü belgeyi verir, j) Tesis gelirlerinin tahsil edilmesini sağlar, k) Müdürlüğün Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütür, 5

6 l) Müdürlüğün malzeme, araç, gereç, demirbaş, bakım ve onarım ile hizmet ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesini görevlileri aracılığıyla yerine getirir, m) Tesisler için alınmış malların korunmasını sağlar, n) Yetki alanına giren konularda, Vergi Dairesi, SGK ve diğer Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar ile verilecek beyannamelerin süresinde verilmesini takip ve kontrol eder, ödemeleri kanuni süresi içerisinde yapar, o) Müdürlüğü ile ilgili Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur, p) Tesisler ile ilgili defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlar, q) Tüm denetleme raporları ve dayanaklarını on yıl süre ile müdürlükte muhafaza eder, r) Hizmetlerin yürütülebilmesi yönünden; Harcama Yetkilisinin yazılı talimatı üzerine, Müdürlüğün bankalardaki hesaplarına para yatırmaya, para çekmeye,, POS başvurusu yapmaya ve bu işlemleri yürütülmesi sırasında ortaya çıkan belgeleri imzalamak üzere harcama yetkilisine imzaya sunmaya, gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla yetkilidir. Tesis Sorumlularının Görevlendirilmesi Madde 16- Tesis sorumluları Sosyal Tesisler Müdürünün teklifi üzerine Yürütme Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir. Bir tesis sorumlusuna birkaç tesisin sorumluluğu verilebilir. Müdür gerekli gördüğü hallerde, görevlendirilen tesis sorumlusunu değiştirebilir. Tesis Sorumlularının görevleri Madde 17- a) Sosyal Tesisler Müdürüne karşı sorumlu olup, Müdürün hizmete ilişkin verdiği görevleri yapar. b) Tesisin sevk ve idaresini (satış, satın alma ve ambar vb. işler); Güncel mevzuat hükümleri, Yürütme Kurulu kararları ve Sosyal Tesisler Müdürünün verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirir. c) Sorumlu olduğu Tesiste, çalışanların hizmetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlar. Yürütme ve Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyelerinin görevlendirilmeleri Madde 18- Yürütme ve Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyelerinin görevlendirilmeleri; a) Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Rektör tarafından en geç beş iş günü içerisinde Yürütme ve Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyelerinin görevlendirilmesi yapılır. b) Rektör tarafından görevlendirilmesi yapılan Yürütme Kurulu Başkanı en geç beş iş günü içerisinde ilk Yürütme Kurulu toplantısını yapar. c) Herhangi bir sebeple Yürütme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı görevi ile Yürütme ve Denetleme Kurulu Üyeliği sona eren kişilerin yerine en geç beş iş günü içerisinde Rektör tarafından yenileri görevlendirilir. d) Üniversitemizin Meslek Yüksek Okullarının Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinin, uygulamalı derslerinde tesislerden faydalanmaları, ilgili Meslek Yüksek Okulunca görevlendirilen bir öğretim elemanı nezaretinde sağlanır. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tesislerden Faydalanma, Tesislere Giriş ve Emniyet Tesislerden Faydalanma Madde 19- Sosyal Tesisler Müdürlüğüne bağlı tesislerden; a) Üniversitede halen çalışan veya emekli olan akademik ve idari personel ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ve üniversite öğrencileri, b) Üniversite personeli dışındaki, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliğe sahip veya tüzel kişiliği olmayan özel kurum ve kuruluşların personeli faydalanır. Tesislere Giriş ve Emniyet Madde 20- Tesislere giriş, giriş kartları, kıyafet, emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esasları, Rektörlük veya Yürütme Kurulunca verilen karar ve talimatlara göre yürütülür. Üniversite personeli dışındaki, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliğe sahip veya tüzel kişiliği olmayan özel kurum ve kuruluşların personelinin tesislere giriş ve tesislerden hangi durum ve şartlarda faydalanacakları Yürütme Kurulunca belirlenir. Gelirler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gelir ve Giderler Madde 21- Sosyal Tesislerin gelirleri bu yönergenin altıncı maddesinde belirtilen yerlerin işletilmesinden elde edilen gelirler ve faiz gelirlerinden oluşur. Sosyal Tesisler Müdürlüğünün elde ettiği tüm gelirlerin belgelendirilmesi esastır. İşletmenin gelirleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamasına Dair Esas ve Usullerin 27. Maddesi hükümlerine göre belirlenmiş belgelerle sorumlu personel tarafından tahsil edilir. Sosyal Tesisler Müdürlüğünün nakitleri Yürütme Kurulunca belirlenen milli bankaların birinde muhafaza edilir. Yürütme Kurulu, kasada tutulabilecek günlük nakit miktarını her yıl belirler, bu miktarı aşan kısmı her gün bankaya yatırılır. İşin gereği olarak saat dan sonra ve tatil günlerinde yapılan tahsilat Sosyal Tesis kasasında saklanır ve ilk mesai günü bankaya yatırılır. Giderler Madde 22- Sosyal Tesislerden elde edilen gelirler, a) Tesislerin işletilmesi amacıyla, tesislere alınacak ticari mal, mamul mal ve hizmetler ile tesislerin bakım ve onarımlarında, b) İşçi ve kısmı zamanlı öğrenci ücretlerinin ödenmesinde, c) Amortisman ayrılmasında, d) Vergi, harç, SGK primi vb. zorunlu yasal giderlerin ödenmesinde, e) Yürütme Kurulunca gerek görülecek hallerde, gerekçeli kararlarına istinaden yukarda sayılmayan Sosyal Tesisler ile ilgili mevzuata uygun iş ve işlemlere harcanır. 7

8 Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Ancak Yürütme Kurulu tarafından her yıl belirlenecek olan limitlere uyulmak kaydıyla kasadan da ödeme yapılabilir. Satın alma işlemlerini yürüten personele Yürütme Kurulu tarafından her yıl belirlenecek olan miktar kadar avans verilebilir. Avansın en geç verildiği tarihten itibaren bir ay (30 gün) içinde mahsubu veya iadesi sağlanır. Sosyal Tesisler tarafından yapılan her türlü giderin belgelendirilmesi esastır. BEŞİNCİ BÖLÜM Tesislerde Muhasebe Esasları, Dayanak ve Kontrol Belgeleri Madde 23- Sosyal Tesisler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullere göre muhasebe sistemini kurmak ve uygulamak ve de tutulması zorunlu defterleri tasdik ettirerek kullanmakla yükümlüdür. Dayanak ve Kontrol Belgeleri Madde 24- Tutulmakta olan esas belge ve kayıtların doğruluğunu ispat için, esas belge ve kayıtlar dışında tutulacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.. a) Gelir Belgeleri: Tesislerin işletilmesi sırasında düzenlenen yazar kasa fişleri, fatura ve diğer fişlerdir. b) Garson İstek Fişi: Yemek salonlarında görev yapan garsonlar tarafından doldurulan fişlerdir. Garson istek fişleri, her gün öğle/akşam yemeğinden sonra, garsonlardan ayrı ayrı toplanır ve varsa iadeler çıkartılarak günlük toplam yemek satış tutarı hesaplanır. 2 (iki) nüsha düzenlenen Garson istek fişleri servis süresince müşterinin masasında veya servantında bulundurulur. Servis yapıldıkça siparişler Garson istek fişine ilave edilir. Bir nüshası müşteride kalır. c) Ücret Bordrosu: Tesislerde çalışan ücretli işçilerin aylık ücretlerinin tahakkuk ettirildiği belgelerdir. Yukarıda belirtilen belge ve kayıtlara yardımcı olmak üzere; Yürütme Kurulu, Sosyal Tesisler Müdürü ve Tesis sorumlularının lüzum gördüğü diğer fiş, belge, cetvel ve kayıtlar düzenlenebilir. Bütün dayanak ve kontrol belgeleri birbirini takip eden sıra numarası olacak şekilde düzenlenir. Sosyal Tesisler ile ilgili defterler, fatura, perakende satış belgesi, irsaliye, bordro, karar, rapor, yazı, mektup, telgraf, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, vb. belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, mahkeme ilamları vb. her türlü belge uygun ortamlarda sorumluları tarafından en az 10 (on) yıl süreyle muhafaza edilir. 8

9 ALTINCI BÖLÜM Satış Fiyatları ile İhtiyaçların Tespiti Satış Fiyatları Madde 25- Tesislerde satış fiyatları aşağıdaki şekilde tespit edilir. Tesislerde satışa sunulan mal ve hizmetlerin türü, miktar ve fiyatları Yürütme Kurulunca belirlenir. Tesislerde satış fiyatı, verilen hizmet veya satılan üründe kullanılan işçilik (işçi ve işveren payları, kıdem tazminatı ve benzeri giderler dahil), hammadde, satın alma bedeli, elektrik, ısınma, su, amortisman, fire ve zayi gideri ile benzeri maliyet unsurlarına yürütme kurulunca tespit edilen makul miktarda bir kar eklenmek suretiyle tespit edilir. Yürütme Kurulu ürün ve hizmet bedellerinde indirim yapabilir. Yapılacak indirimden sonraki bedel, ürün veya hizmetin brüt maliyetinden az olamaz. İhtiyaçların Tespiti Madde 26- Sosyal Tesislerin sahip olduğu tesislerdeki ihtiyaçların belirlenmesi; Mal ve hizmet üretimi için gerekli ihtiyaçlar, demirbaş ihtiyaçları ile bina ve tesisin bakım onarım ve tadilât gibi ihtiyaçları, Sosyal Tesisler Müdürü tarafından belirlenir ve Yürütme Kuruluna veya yetkisi dâhilinde Harcama Yetkilisine onaya sunulur. YEDİNCİ BÖLÜM Satın Alma, Muayene ve Taşınır İşlemleri Alımlar ve Muayene kabul İşlemleri Madde 27- Sosyal Tesislere alınacak mal, mamul mal ve hizmetler ile tesislerin bakım ve onarımlarında, muayene ve kabul işlemlerinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürütme Kurulu üyeleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak alımlarda ihale komisyonu üyesi olarak görev yaparlar. Gerekli görüldüğü hallerde üniversitenin diğer birimlerinden de ihale komisyon üyesi görevlendirilebilir. Muayene ve kabul işlemleri Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen personel aracılığı ile yerine getirilir. Taşınır İşlemleri Madde 28- Sosyal tesislerin taşınır işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45. Maddelerine istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 9

10 SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel İstihdam Edilmesi MADDE 29- Tesislerin işletilmesinde, bedeli Sosyal Tesis gelirlerinden karşılanmak üzere işçi ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilir. İhtiyaç durumunda, Üniversite personeli de görevlendirilebilir. Tesislerde çalıştırılacak işçi, sözleşmeli personel ve öğrenci statüsündeki personel sayısını, niteliklerini, ödenecek ücretleri ve çalışma esaslarını Yürütme kurulu belirler. Sır Saklama Mecburiyeti Madde 30 Sosyal Tesislerin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile her kapsamdaki personeli, görevlerinin yapılması sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında Sosyal Tesisler ve Üniversite açısından zarar riski bulunan hususlar hakkında kanuni merciler ve yetkililer hariç olmak üzere başkalarına bilgi veremezler. Sorumluluk ve yasak muameleler MADDE 31- Yürütme Kurulunun, Sosyal Tesislerin yönetimi, başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf etmesi, görev ve sorumluluğunu oluşturmaktadır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Sosyal Tesisler Müdürü ve görev ve yetkilendirilen personel kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak Müdürlüğün ve tesislerin konusuna giren bir ticari faaliyette bulunamaz. Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi Madde 32- Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 33 Üniversitemiz Senatosunun tarih ve /4-5 sayılı kararları ile kabul edilen Fırat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütme Madde 34 -Bu yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü Yürütür. Yürürlük Madde 35- Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 10

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı