YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireylerin ve diğer konukların yemek, konaklama, eğitim ve öğretim ile ilgili basılı ve görsel yayınlar ile kırtasiye temini ve diğer hizmetleri uygun bedelle ve sağlıklı bir şekilde karşılayabilecekleri, sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yönerge, Üniversitenin; eğitim ve dinlenme tesisi, konukevi, spor tesisleri, kreş, anaokulu, yemekhane, kantin, büfe, park ve otopark alanı, kamp, lokal, kafeterya, kültür ve kongre merkezi, sanat atölyesi, tiyatro salonu, sinema salonu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer faaliyet ve alanlardır. Dayanak Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 (a) Maddesi, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 (c) maddesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191. Maddesi ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile yıllık Bütçe Kanunlarına göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönergede geçen; a) Üniversite :Namık Kemal Üniversitesini, b) Senato :Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu c) Rektör :Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, d) Rektörlük :Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü e) Yönetim Kurulu :Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunu, f) Sosyal Tesisler :Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesislerini g) Sosyal Tesisler Sorumlusu :Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesislerinden Sorumlu Rektör Yardımcısını h) Sosyal Tesisler Müdürü :Sosyal Tesisler İşletmesinin Genel Yöneticisini ı) Denetleme Kurulu :Sosyal Tesisler Denetleme Kurulunu i) Tesis Sorumlusu :Namık Kemal Üniversitesinde bulunan her bir Sosyal Tesisin sorumlusunu, ifade eder. 1

2 Yönetim Kurulu İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu, Çalışma Esasları ve Görevleri Madde 5- Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Sosyal Tesisler Sorumlusu Rektör Yardımcısının başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilecek bir öğretim üyesi, Üniversite Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Sosyal Tesisler Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Madde 6- a) Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Başkanın göreceği lüzum üzerine her zaman toplantı yapılması mümkündür. b) Yönetim kurulu toplantılarında raportörlüğü Sosyal Tesisler Müdürü yapar. c) Kararlar çoğunluk ile alınır. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır. Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 7- a) Bu yönergenin ikinci maddesinde sayılan Sosyal Tesislerin işletilmesi ile ilgili kararlar almak. b) Hizmet ve etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. c) Tüm giderleri sosyal tesislerin gelirlerinden karşılanmak üzere, tesislerde hizmeti yürütmek amacıyla görevlendirilecek personeli belirlemek ve Rektörlük onayına sunmak. d) Sosyal tesislerin, gerekli görüldüğünde, kısmen ya da tamamen kiraya verilmesi veya çeşitli hizmetlerin kurum personeli yerine, doğrudan müstecire verilmek suretiyle işletilmesi konusunda karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak. e) Her yıl sosyal tesislerle ilgili bütçe taslağını hazırlamak ve Rektörlük onayına sunmak. f) Her yıl sonunda faaliyet raporu hazırlamak. g) Tesislerde üretilen mal ve hizmetten yararlanacaklardan tahsil edilecek bedellerin tarife ve esaslarını belirlemek. ğ) İşçi olarak çalıştırılan personele dağıtılacak olan maaş oranlarını belirlemek. h) Mal, malzeme ve hizmet alma politikalarını belirlemek. i) Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilip, tahakkuk kestirildikten sonra elde edilen yıllık net karın, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere Strateji Daire Başkanlığına aktarılmasını sağlamak. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme Kurulu ve Sosyal Tesisler Sorumlusunun Görevleri Denetleme Kurulu Madde 8- Denetleme Kurulu, iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulunda yer alamazlar. Denetleme Kurulunun Görevleri Madde 9- a) Sosyal Tesisleri mali yıl sona erdikten sonra veya gerek görüldüğünde mali yönden denetlemek. b) Denetim sonucunda en geç şubat ayının sonuna kadar tüm kayıtların ve bilançonun incelenmesine dayanan bir rapor hazırlamak ve dayanak belgeleri de eklenmek suretiyle Rektörlük Makamına sunmak. c) Hazırlanan tüm denetim raporları ve dayanakları 5 yıl süre ile saklamak. Sosyal Tesisler Sorumlusunun Görevleri Madde 10- Sosyal Tesisler Sorumlusu: Rektör tarafından görevlendirilen Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesislerinden sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Görevleri şunlardır: a) Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda tesislerin işletilmesi ve düzenini sağlamak. b) Tesisler ile ilgili belge ve defterlerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve takip etmek. c) Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerdeki hükümler doğrultusunda işlemlerin kayda alınmasını sağlamak. d) Sosyal Tesislerin Harcama Yetkilisi görevini yürütmek. Bu görevini sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Üyelerinden birisine devredebilir. Yetkinin devredilmesi halinde mali sorumluluk yetkinin devredildiği kişiye aittir. e) Sosyal Tesisler hakkında idari kararlar almak. f) Tesislerde görevlendirilen personelin sevk ve idaresini sağlamak. g) Sosyal Tesislerde çalıştırılacak personel ile bu personele ödenecek ücretleri Sosyal Tesisler Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kuruluna sunmak. h) Sosyal Tesislerin yapacağı her türlü gidere Sosyal Tesisler Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kuruluna sunmak. i) Sosyal Tesis birimlerinde yapılacak hizmet alımı yoluyla sürdürülecek işlere ilişkin teklifi ve hazırlık işlemlerini Yönetim Kuruluna sunmak. 3

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sosyal Tesisler Müdürü ve Tesis Sorumlularının Görevleri Sosyal Tesisler Müdürü Madde 11- Üniversitenin tüm Sosyal Tesislerin Müdürüdür. Sosyal Tesisler Sorumlusuna karşı sorumludur. Üniversitenin Sosyal Tesislerin birim sorumlularının amiridir. Sosyal Tesisler Müdürünün Görevleri Madde 12- a) Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulunun alacağı kararları icra etmek. b) Sosyal Tesislerin tüm birimleri arasında gerekli eşgüdümü sağlamak. c) Yönerge belirtilen yetkiler dahilinde, Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu Başkanına Önerilerde bulunmak. d) Tesislerde görevlendirilen personelin sevk ve idaresini sağlamak. e) Tesisler ile ilgili defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve takip etmek. f) Sosyal Tesislerin gelir gider tablosunu üç ayda bir Yönetim Kuruluna sunmak. g) Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin muhasebe uygulamalarına dair esas ve usullerdeki hükümler doğrultusunda Sosyal Tesislerin kayda alınmasını sağlamak. h) Sosyal Tesislerin Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek. Tesis Sorumlularının Görevleri Madde 13- a) Sorumlu olduğu tesiste hizmetlerin aksatmadan yürütülmesini sağlamak. b) Sosyal Tesisler Müdürüne karşı sorumlu olup, Sosyal Tesisler Müdürünün verdiği görevleri yapmak. c) Sorumlu olduğu birime ait gelirlerin tahsil ve takibinden sorumlu olmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Gelirler ve Giderler Gelirler Madde 14- Sosyal tesislerin gelirleri bu yönergenin 2. maddesinde kapsama dahil edilmiş bulunan tesis ve mekanların işletilmesinden elde edilen gelirler, tesisin nakit fazlasının milli bankalarda değerlendirilmesi suretiyle elde edilecek faiz gelirleri ile her türlü bağışlardan oluşur. Giderler Madde 15- Sosyal tesislerden elde edilen gelirler Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda mevzuata uygun iş ve işlemlere harcanır. Tesislerin küçük onarımları, bu tesislerden yıl içinde elde edilen net gelirlerin %10 dan az olmamak üzere ayrılacak tutarlardan harcanır ve söz konusu miktar ayrı bir hesapta tutulur. 4

5 Gelir ve Gider Belgeleri Madde 16- Tesisler ile ilgili her türlü gelir ve giderlerin belgelendirilmesi esastır. Buna göre; a) Gelir ve gider belgeleri mevzuatta ön görüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olmak zorundadır. b) Gelir ve giderler hesap yılı başında Sosyal Tesisleri Müdürü tarafından her sayfası ardışık numaralandırılmış, mühürlenmiş, son sayfası onaylanmış defterlere günlük olarak kaydedilir. Bu kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Defterlerde silinti ve kazıntı yapılamaz. Düzeltmeler, yanlış yapılan kaydın üzeri okunacak şekilde tek çizgiyle çizilerek yapılır ve paraflanır. c) Muhasebe kayıtları, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller ile yıllık Bütçe Kanunlarına uygun olarak, mali konularda deneyimli idari personel veya Mali Müşavir eliyle yaptırılır. d) Hesap yılı 1 Ocak ta başlar, 31 Aralık ta sona erer. Sosyal Tesislerin İşletilmesi ALTINCI BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 17- Tesislerin işletilmesinde, bedeli Sosyal Tesis gelirlerinden karşılanmak üzere kısmi zamanlı öğrenciler öncelikli olarak çalıştırılabilir. İhtiyaç durumunda, Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları doğrultusunda, Üniversite personeli de görevlendirilebilir. Ancak, geçici görevle görevlendirilecek personel sayısı asgari seviyede tutulur. Hizmetin gerekleri doğrultusunda, sürekli çalışma durumu göz önünde tutularak, Yönetim Kurulu nun tespit ettiği zamanlarda, gerektiği kadar personel, fazla mesaiye çağırılabilir. Fazla mesai yaptırılan personele fazla mesai ücreti ödenir. Fiyat Tarifesi Madde 18- Yönetim Kurulu verilecek hizmetlerin türünü ve kalitesini satışa sunulacak mal ve hizmetlerin tür, miktar ve fiyatlarını her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen asgari faydalanma bedelini dikkate alarak Yönetim Kurulunca belirler. Mal ve hizmet bedelleri maliyetin altında belirlenemez. Fiyat tarifesi Rektörün onayına sunularak ilan olunur. Satın Alma ve Avans İşlemleri MADDE 19- Mal ve hizmet alımının piyasadan temin edilmesi durumunda, fiyat, kalite ve talep koşulları göz önünde tutularak yürürlükteki ihale ve mali mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu konuda teklif alınarak yapılacak piyasa araştırmasına göre, yaklaşık maliyet tespit edilir. Bütçe kanunlarında belirtilen avans miktarı kadar olan alımlarda Sosyal Tesisler Müdürü, tutarı bu miktarın üzerinde olan alımlarda Yönetim Kurulu yetkilidir. Satın alma işlemlerini yürüten personele bütçe kanununda belirtilen miktara kadar avans verilebilir. Avansın en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanır. Hizmetin aksamadan ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için Yönetim Kurulu, mal ve hizmet alımı dahil pratik ve uygun bedelle her türlü işi Kamu İhale Kanununa tabi ihale usulleri ile yapabilir. 5

6 MADDE 20- Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesisleri adına Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanının talimatı ile milli bankalarda vadeli veya vadesiz hesap ve/veya hesaplar açılır. Ödeme ve tahsilatın banka kanalıyla yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda Sosyal Tesisler Müdürünün görevlendireceği veznedar veya kasa sorumlusu da makbuz karşılığı ödeme veya tahsilat yapabilir. Kasada tutulabilecek günlük nakit miktarı her yıl Maliye Bakanlığı nca belirlenecek miktarı aşamaz. Bu miktarı aşan tahsilatların, en geç takip eden ilk iş günü bankaya yatırılması zorunludur. Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi MADDE 21- Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda alımlarda İhale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi olup, Sosyal Tesisler Müdürü de Gerçekleştirme Görevlisi dir. Muhasebe Yetkilisi ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen bir kişidir. Yürürlükten Kaldırılan Yönerge Madde 22- Üniversite senatosunun.../.../ tarih ve sayılı kararı ile yürürlüğe giren Namık Kemal Üniversitesi Kurma ve İşletmen Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 23- Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek Rektörün onay verdiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24- Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. ( / / tarih ve sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.) 6

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çalışanları, emeklileri, öğrencileri,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 29.05.2015 Sayı : 230103 Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230578 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM 28/12/2012 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ Amaç I.BÖLÜM Madde 1- Bu yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesi öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖĞRETMENEVĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULU UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖĞRETMENEVĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULU UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖĞRETMENEVĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULU UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun bütçe, harcama ve muhasebe işlemlerine

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE ĐŞLETMESĐ YÖNETMELĐĞĐ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE ĐŞLETMESĐ YÖNETMELĐĞĐ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE ĐŞLETMESĐ YÖNETMELĐĞĐ (16/06/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA VE DANIŞMANLIK PROJELERİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA VE DANIŞMANLIK PROJELERİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ (30.01.2015 tarihli Müt. Heyet Bşk. oluru ile kabul edildi) (22.08.2014 gün ve 10 sayılı Senato kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA VE DANIŞMANLIK PROJELERİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Teklifi Karşılaştırma Tablosu

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Teklifi Karşılaştırma Tablosu Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Teklifi Karşılaştırma Tablosu Tarih: 03.03.2011 Mevcut Yönetmelik (*) /Esas ve Usuller

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam : TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde

Detaylı

d) İşletme: Bakanlığa bağlı olarak Genel Müdürlük bünyesinde kurulu olan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi ni,

d) İşletme: Bakanlığa bağlı olarak Genel Müdürlük bünyesinde kurulu olan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi ni, Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği Tarihi:02.10.1999 Sayısı:23834 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İşletmenin Faaliyet Alanı Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, Çevre ve

Detaylı