LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR"

Transkript

1 LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 191 Türk Dili I (2-0) Türk Dili II (2-0) Yabancı Dil I (3-0) Yabancı Dil II (3-0) Genel Kimya I (4-0) 4 Temel kimyasal yasalar, birim sistemleri, kimyasal formüllerin bulunması, yükseltgenme sayıları, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi. Atomun yapısı, atom spektrumları, Periyodik tablo. Kuantum sayıları, Atom çekirdeğinin yapısı, çekirdek reaksiyonları, Kimyasal bağlar. Kimyasal bağ teorileri, Molekül geometrileri. Gazlar, kinetik teori, gazların sıvılaştırılması, sıvılar, katılar. Fen-edebiyat fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 102 Genel Kimya II (4-0) 4 Çözeltiler, Raoult yasasından sapmalar, elektrolitik çözeltiler, çözeltilerin koligatif özellikleri, Kimyasal kinetik, tepkime mekanizmaları, kimyasal denge. Asitler, bazlar, sulu çözleti tepkimeleri, tampon çözeltiler. Çözünürlük ve çöktürme, iyonik denge, Kimyasal termodinamik, termodinamik yasalar, bazı termodinamik fonksiyonlar. Elektrokimya, elektroliz, standart elektrod potasiyelleri, ticari piller, Metaller ve Ametaller. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 103 Genel Fizik I (4-0) 4 Ölçme, birimler ve vektörler. Bir boyutta hareket. Newton'un hareket denklemleri. Gözlem çerçeveleri. İş, enerji, güç, impuls, momemtum, dönüş hareketi ve katı cisimlerin dinamiği. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü tarafından belirlenmektedir. 104 Genel Fizik II (4-0) 4 Elektrostatik. Elektrik alanları ve elektrik potansiyeli. Gauss Yasaları. Akım ve direnç. Kondansatörler ve dielektrikler. Akım ve direnç, Manyetik alanlar. Faraday Yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Kırılma. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü tarafından belirlenmektedir. 1

2 163 Maden Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Madencilikte Temel kavramlar, Türkiye de ve Dünyada madencilik, Madencilikte arama ve değerlendirme, Hazırlık çalışmaları, açık işletme ile üretim, kapalı işletme yöntemleri, nakliyat ve su atımı, havalandırma, Kaya mekaniği, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme, Yönetim ve Organizasyon. Ders kitabı: Çeşitli madencilik derslerine ait kitaplardan derlenmiş ders notları. Yardımcı ders kitapları: - Maden Mühendisliğine Giriş, Cemal Birön-Suna Atak, Çağlayan Kitabevi, Genel Matematik I (4-0) 4 Sayı kümeleri, eşitsizlikler, mutlak değer, koordinatlar, doğru, daire, parabol ve hiperboller. Trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar; ters fonksiyonlar. Limit kavramı, süreklilik ve sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev kavramı, zincir kuralı, yüksek dereceli türevler, açık ve kapalı fonksiyonların türevleri. Hız ve oran, yerel ekstrem noktaları, eğri çizimi, maksimum ve minimum proplemleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 122 Genel Matematik II (4-0) 4 İntegraller, yerine substitisyon kuralı, kısmi integraller, İntegral uygulamaları, eğriler arasında alan hesaplanması, integrallerin mühendislik uygulamaları, Sonlu sıralar ve seriler, güç serisi, Taylor ve Mclaurin serileri, Vektörler, üç boyutlu koordinat sistemleri, Matrisler ve linier eşitlikler, Determinantlar, matris ve determinantların linier eşitliklere uygulanması. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 151 Teknik Çizim (1-2) 2 Mühendislikte teknik resmin önemi ve standart kavramı ile çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Çizgiler ve anlamları. Ölçülendirmenin esasları. İzdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Ders kitabı: Bağcı, M. Makina Teknik Resmi, MEB yayınları, Genel Kimya Laboratuvarı (0-4) 1 Çözeltilerin hazırlanması. Özellikleri yardımıyla maddelerin tanınması. Katı, sıvı ve gazlarda yoğunluk tayini. Belirli oranlar yasası. Elektroliz. Ayırma ve saflaştırma yöntemleri. Saf maddelerin erime ve kaynama noktaları tayini. Asit-baz titrasyonları. Gazların yayınımı. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 2

3 190 Teknik İngilizce (3-0) Genel Jeoloji (2-2) 3 Jeolojiye giriş, mineraller ve kayalar, tortullaşma, magmatizma, metamorfizma, stratigrafik istif ve jeolojik zaman, kayaların ve yer kabuğunun deformasyonu, depremler, heyelanlar, yeraltı suları, enerji yatakları, maden yatakları. Temel Jeoloji Prensipleri, M. Erkan Karaman, Belen Yayıncılık, Ankara, Mühendislik Mekaniği (4-0) 4 Mekaniğe giriş. Statiğin ilkeleri. Kuvvet vektörleri, bileşke ve bileşenler. Moment kavramı. Denge. Ağırlık merkezi. Taşıyıcı sistemler. Kafes sistemler. Mukavemetin konusu ve ilkeleri. Kesit tesirleri. Yük altındaki malzemelerin durumları. Gerilme ve birim deformasyon. Makaslama gerilmesi. Birleşik gerilmeler. Gerilme ve birim deformasyon dönüşümleri. Eylemsizlik momentleri. Statik Mukavemet, Y. Aköz, N. Eratlı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Mühendisler için mekanik statik, M. H. Omurtag, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Statik,J. L. Meriam, Çev.: E. Erdoğan, M. Savcı, T. Toprak, Birsen Yayınevi, İstanbul Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çev.: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Cisimlerin Mukavemeti, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., Çev.: Ö. R. Akgün, O. Yazıcıoğlu, T. Kotil, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Atatürk İlke ve İnklapları I (2-0) Atatürk İlke ve İnklapları II (2-0) Bilgisayar Proğramlama (2-2) 3 FORTRAN, C++, JAVA ya da MATLAB kullanarak programlama kavramlarına giriş. Aritmetik hesaplamalar. Kontrol yapıları. Vari dosyaları. Boyutlu değişkenler ve nesneler. Fonksiyonlar. Alt programlar. Nesneler. Soyutlama ve inheritance. Hata analizi. C++ Teach Yourself, Liberty, J., SAMS, İstanbul, FORTRAN 77, Etter, D.M. Ben-Cummins,

4 212 Maden İşletme Yöntemleri I (3-0) 3 Maden hazırlık çalışmaları ve kullanılan ekipmanlar. Hazırlık yeri seçimi ve ana hazırlıklar. Yeraltı üretim yöntemi seçimine etkiliyen faktörler. Yeraltı üretim yöntemleri. Her bir yöntemde izelenen işlemler ve kullanılan ekipmanlar. Çeşitli yeraltı operasyonları ile ilgili görüntülü ve resimli gösterimler. Mümkün olduğu taktirde bir yeraltı ocağına teknik gezi. Yardımcı Ders kitapları: H.L. Hartman, "Introductory Mining Engineering", John Wiley and Sons, H.L. Hartman, "SME Mining Engineering Handbook", 2 vols., SME, W.A. Hustrulid, "Underground Mining Methods Handbook", SME, Richard E. Gertsch and Richard L. Bullock, Techniques in underground mining, SME Sondaj Tekniği (3-0) 3 Su (Temel-Zemin, maden mermer, kömür, enjeksiyon ve drenaj sondajları), Çamur (Karışımlar ve çamur özellikleri, Delme ve delme çapları Borulama ve Borulama tipleri, Çakıllama, yıkama ve inkişaf metodları ve faydaları, Su tecrübeleri, pompalar ve kuyu logları) ve hava-köpük devirdaimli sondaj makineları. Sondaj Tekniğine Giriş, Adil Özdemir, Omay Ofset, Ankara, Okay Gürpınar, Sondaj Bilgisi, İstanbul Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bol., Avcılar-İstanbul, Mineraloji ve Petrografi (2-2) 3 Mineral ve kristal oluşumu- Kristal sistemleri- Minerallerin fiziksel, kimyasal ve optik özellikleri- Minerallerin el örneklerinde ve ince kesitte tanınması- Mineral formüllerinin hesaplanması- Tanımsal mineraloji; nabit elementler, sülfürler, oksitler/hidroksitler, karbonatlar, sülfatlar, boratlar ve kayaç oluşturan mineraller (silikatlar)- Magma ve magmatik kayaçların oluşumu- Magmatik kayaçlardaki sınıflandırmalar- Magmatik kayaçlardaki önemli yapı ve dokular- Yaygın olan derinlik ve yüzey kayaçları- Magmatik kayaçların el örneklerinde tanınması- Metamorfizma ve metamorfizma tipleri- Metamorfik kayaçlardaki önemli yapı ve dokular-yaygın olan metamorfik kayaçları el örneklerinde tanıma ve sınıflandırma- Metamorfik fasiyesler- Sedimanter prosesler ve sedimanter ortamlar- Sedimanter kayaçların genel sınıflaması- Yaygın olan sedimanter kayaçların el örneklerinde tanınması Yardımcı ders kitapları: 1. Önal, A. Petrografi Ders Notları, İnönü Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Mühendisliği Bölümü, H. Kurt, Maden Mühendisleri için Mineraloji ve Petrografi, Genişletilmiş 2. baskı, Konya: Mesa Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti., Uz, B. Mineraller.Kristalografi- Mineraloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, İstanbul, Kurtiş Matbaası, Erkan, Y. Metamorfik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 28 Ankara, Erkan, Y. Magmatik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 40 Ankara, Erkan, Y. Sedimanter Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 44 Ankara,

5 233 Differansiyel Denklemler (3-0) 3 Diferensiyel denklemlerin sınıflandırması, Birinci mertebe denklemler, Tam Diferensiyel denklemler, Ayrılabilir denklemler ve bu forma indirgenebilir denklemler, Lineer denklemler ve Bernoulli denklemi, d) özel integral çarpanı ve dönüşümler, Birinci mertebe denklemlerin uygulamaları, Yüksek mertebe Lineer diferensiyel denklemler, Lineer diferensiyel denklemlerin temel teorisi, Lineer diferensiyel denklemlerin Seri çözümleri, Lineer diferensiyel denklem Sistemleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 237 İstatistik (3-0) 3 Tanımlayıcı istatistik (frekans dağılımı, ortalama, mod, medyanö varyans, standart sapma, basıklık ve çarpıklık). Olasılık kuralları ve Bayes teoremi. Normal ve Lognormal dağılımları. Korelasyon ve regrasyon. Güvenlik aralıkları. Hipotez testleri. Örnekleme teorileri. Varyans analizi. Kalite control ve atı sigma. İstatistiğe giriş, İkiz F., Fakülteler Kitabevi, İstanbul, Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig, E. Wiley, Malzeme Bilgisi (3-0) 3 Malzemelere giriş ve sınıflandırma-atomik yapı ve atomlararası bağlar-kristalli katıların yapısı- Metallerin mekanik özellikleri-malzemelerin deformasyonu-dislokasyonlar ve güçlendirme mekanizmaları-alaşımların yapısı-faz diyagramları-metal alaşımları-malzemelerin muayenesi Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, T. Savaşkan, Derya Kitabevi, Materials Science and Engineering-An Introduction, D.C.Jr. William, John Wiley&Sons Inc., Nümerik Analiz (3-0) 3 Sayısal hesaplama ve hatalar. Eşitliklerin köklerinin bulunması. Doğrusal denklem takımlarının çözümü. Doğrusal olmayan denklem takımlarının çözüm. Sonlu farklar. Enterpolasyon. Sayısal türev. Sayısal integral. Eğri uydurma. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 207 Jeolojik Harita Alma ve Değerlendirme (2-2) 3 Topoğrafik ve jeolojik haritaların okunması ve çeşitli jeoloji haritalarından jeolojik kesit alınması, blok diyagramların çizilmesi 5

6 Jeolojik Harita Bilgisi ve Uygulamaları, M. Erkan Karaman, Akdeniz Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Antalya, Cevher Hazırlama II (3-0) 3 Metalurjik denge çizelgeleri, zenginleştirme yöntemleri; gravite ve ağır ortam zenginleştirme yöntemleri, manyetik ve elektrostatik zenginleştirme, flotasyon, flotasyon türleri, metalurjik yöntemlerle zenginleştirme, katı/sıvı ayırımı (susuzlandırma), kurutma ve pülplerin taşınması. 1. Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Cevher Hazırlama-Zenginleştirme problemleri ve Çözümleri, M. Canbazoğlu, Yakup Cebeci ve Nevzat Aslan, 1992, Sivas. 309 Topoğrafya (2-2) 3 Jeodezi, pratik jeodezi, düzlem jeodezi kavramları. Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları ve uzunlukların ölçülmesi. Topoğrafik ölçümlerde kullanılan aletler. Basit ölçme aletleri ile alım yöntemleri. Dik koordinat sistemi ve temel ödevler. Açık ve kapalı poligon, poligon hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri. Eşyükseklik eğrileri ve özellikleri. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Topografya (Ölçme Bilgisi), C. İnal, A. Erdi, F. Yıldız, 4. baskı, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, Ölçme Bilgisi (Pratik Jeodezi), E. Özbenli, T. Tüdeş, 3. baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon, Maden Makinaları ve Nakliyat (4-0) 4 Madenlerde mekanizasyon uygulamasının amaçları, önkoşulları. Basınçlı hava, basınçlı hava sistemi, elemanları ve hesaplamaları. Delik delme makinaları. Kazı, yükleme, nakliye, tahkimat ve dolgu işlerinde mekanizasyon. Sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri ve hesaplamaları. Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu, Ç. Tatar, M. K. Özfırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Yayınları, İzmir, Madenlerde Nakliyat, F. Şimşir, Ç. Tatar, K. Özfırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Yayınları, İzmir,

7 305 Maden İşletme Yöntemleri 2 (3-0) 3 Maden hazırlık çalışmaları ve kullanılan ekipmanlar. Hazırlık yeri seçimi ve ana hazırlıklar. Yeraltı üretim yöntemi seçimine etkiliyen faktörler. Yeraltı üretim yöntemleri. Her bir yöntemde izelenen işlemler ve kullanılan ekipmanlar. Çeşitli yeraltı operasyonları ile ilgili görüntülü ve resimli gösterimler. Mümkün olduğu taktirde bir yeraltı ocağına teknik gezi. Yardımcı Ders kitapları: H.L. Hartman, "Introductory Mining Engineering", John Wiley and Sons, H.L. Hartman, "SME Mining Engineering Handbook", 2 vols., SME, W.A. Hustrulid, "Underground Mining Methods Handbook", SME, Richard E. Gertsch and Richard L. Bullock, Techniques in underground mining, SME Kaya Mekaniği II (2-0) 2 Iki ve uc boyutlu gerilme analizi, gerilme donusumleri, asal gerilmeler, iki ve uc boyutlu birim deformasyon analizi, birim deformasyon donusumleri, static denge kosulu, gerilme ve birim deformasyon uyumlumluluk analizleri, duzlem gerilme ve birim deformasyon analizleri, dairesel aciklik cevresindeki gerilme dagilimlari, anizotropik elastisite, sağlam kaya davranisi: cekme, basinc ve makaslama dayanimlari, kaya kutlelerinin dayanimi, kaya kutlesi siniflandirma sistemleri, kaya kutlesi defirmasyon ozellikleri, sureksizlikler ve ozellikleri, kaya malzemesinin ve kutlelerinin zamana bagli davranislari, yenilme olcutleri, Mohr-Coulomb ve Hoek-Brown yenilme olcutleri. Tacettin Ataman Kaya mekaniğine giriş, İstanbul : Seç Yayın Dağıtım, Kaya Mekaniğine Giriş, R.E. Goodman, Çeviren: Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara, Kaya Muhendisligi, Evert Hoek, Çevirenler: Murat Karakuş, Hakan Başarir, TMMOB Maden Muhendisleri Odasi, Ankara Kaya Mekaniği I (2-0) 2 Yeraltında oluşturulan açıklıkların duraylığının sağlanmasına yönelik uygulama ve kuramların incelenmesi. Duraylığı etkileyici faktörler. Tahkimatın temel prensipleri. Anayollarda ve uzun ayaklarda oluşan gerileme yığılmaları. Ağaç ve çelik galeri tahkimat sistemleri. Çelik bağlarla yapılan uzun ayak destekleri, kaya saplamaları ve püskürtme beton uygulamaları. Yeraltı açıklıklarının tasarımı. Süreksizliklerin etkisinin azaltılmasına yönelik çözümler. İleri teknoloji ile hazırlanmış tahkimat elemanlarının ve uygulamalarının incelenmesi. Kaya kütle sınıflandırma sistemlerinin tahkimat seçimine etkisinin değerlendirilmesi. Ders kitabı: Tahkimat Ders Notları: Prof. Dr. Hasan Gerçek 7

8 315 Kaya Mekaniği Lab. (0-4) 1 Kaya mekaniginde kullanilan basilica deneyler; Yoğunluk, porozite ve nem içeriği, Teke eksenli basınç dayanımı, Deformabilite deneyi, Üç eksenli basınç dayanımı, Çekme dayanımı deneyi, Nokta Yükü dayanımı, Doğrudan makaslama dayanımı deneyi, Schmidt sertlik deneyi, Shore Scleroscope yüzey sertlik deneyi, Suda dağılma deneyi, ultrasonik hız deneyi. Ders kitabı: Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyi, Ulusay R, Gökçeoğlu C, Binal A, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 58, Ankara 317 Cevher Hazırlama I (3-0) 3 Cevher hazırlamaya giriş. Cevher hazırlamada kullanılan bazı terimlerin tanımı. Cevher hazırlamanın nedenleri, önemi ve yararları. Temsili numune, numune alma ve numune azaltma. Metalurjik denge tablosunun oluşturulması. Tane boyu analizi; tane boyutu kavramı, boyut analiz verilerinin değerlendirilmesi. Boyut küçültme teorileri, bağlı tane şekilleri, bir mineralin serbestleşme derecesi. Boyut küçültme, boyut küçültmenin amaçları, boyut küçültme yöntemleri. Kırma, kırıcılar ve kırma devreleri. Öğütme, öğütücüler ve öğütme devreleri. Eleme, laboratuar elemesi, elek analizi, endüstriyel eleme, eleme mekanizmaları, elek performansı. Yardımcı Ders kitapları: Mineral Processing Technology, B. A. Wills, 2002 Cevher Hazırlama-Zenginleştirme problemleri ve Çözümleri, M. Canbazoğlu, Yakup Cebeci ve Nevzat Aslan, 1992, Sivas. 321 Cevher Hazırlama Lab. I (0-4) 1 Numune alma ve numune hazırlama, Taneli malzemede yığın, kaba ve gerçek yoğunlukların hesaplanması. Kırma işlemi. Öğütme işlemi. Elek analizi ve elek analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Tane sayımı yöntemi ile serbestleşme tane iriliğinin tespit edilmesi. Andreasen pipette yöntemi ile tane boyut dağılımının belirlenmesi. Hidrolik sınıflandırma uygulaması. Ders kitabı: Cevher Hazırlama I: Laboratuvar ders notları ve deney föyleri, Ziya Ergin, Orhan Semerkant ve İlknur Cöcen, 1998, İzmir. 322 Cevher Hazırlama Lab. II (0-4) 1 Hidrosiklon ile sınıflandırma uygulaması. Tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme, ince film ayırması ve sallantılı masa uygulaması. Düşey hareketli akışkan ortamda zenginleştirme ve jig uygulaması. Ağır-ortamda zenginleştirme uygulaması. Manyetik ayırıcılar ve manyetik ayırma uygulaması. Sedimantasyon(çöktürme) deneyi ve tikner dizaynı.. Ders kitabı: Cevher Zenginleştirme Laboratuvar ders notları, Ziya Ergin, İlknur Cöcen ve Orhan Semerkant, 1998, İzmir. 8

9 323 Maden Yatakları (2-0) 2 Temel kavramlar: Maden yataklarının sınıflaması, morfolojisi, cevher yan kayaç ilişkileri, yan kayaç alterasyonları- Maden yataklarının yapısal, dokusal ve mineralojik özellikleri-maden yataklarının incelenmesi ve oluşum koşullarının belirlenmesi- Parajenez ve zonlanma- Cevher oluşumunda ana teoriler- Magmatik ayrımlaşma- Pegmatitik ve hidrotermal yataklar- Kontak metazomatizma- Kimyasal ve volkano-sedimanter yataklar- Oksidasyon ve süperjen zenginleşmeler- Kalıntı tipi yataklar: lateritler ve plaserler- Metamorfizma ve Maden yatakları- Levha tektoniği ve maden yatakları ilişkisi. Yardımcı Ders kitapları: 1. Gökce, A. Maden Yatakları, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 100, Sivas, Gümüş, A. Metalik maden yatakları, Çağlayan Basımevi, İstanbul, Kırıkoğlu, S.Maden yatakları, Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu, Ünlü, T., Sayılı, İ.S. Maden Yatakları ve Levha Tektoniği ( Sawkins, F.J.,1984, Metal Deposits in Relation to PlateTectonics den çeviri), Ankara Üniv. Fen Fak. Yayın no: 55, Evans, A.M. Introduction to mineral exploration. A. M. Evans, Blackwell Science Ltd. London, Termodinamik (3-0) 3 Thermodinamiğin kapsamı. Boyutlar ve birimler. Isı, iş, iç enerji and entalpi kavramları. Termodinamiğin temel kanunları. Isı kapasiteleri ve oluşma entalpileri. Tersinir ve tersinez olaylar Entropy. Karno (Carnot) devreleri. Serbest enerji ve kimyasal denge. Çözeltilerin kolligatif özellikler. Ders kitabı: Kimyasal Termodinamik, N. K. Tunalı ve B. R. Türkmen, 1980, Ankara Yardımcı Ders kitapları: Termodinamik: An engineering Approach, Y. A. Çengel ve M. A. Boles, 2002, Mc Graw Hill. 391 Akışkanlar Mekaniği (3-0) 3 Giriş ve birim sistemleri-akışkanların statiği-akışkanların kinematiği-akışkanların dinamiği- Akışkanlarda momentum-laminer akış-türbülent akış-toplam kütle dengesi ve süreklilik eşitliği- Toplam enerji dengesi-toplam momentum dengesi-toplam mekanik enerji dengesi-borularda laminar ve turbulent akış için tasarım eşitlikleri Akışkanlar Mekaniği, Y. Sarıkaya, Ankara Üniv. Fen Fak., Transport Processes and Unit Operations 3rd Eds., C.J. Geeankoplis, Prentice Hall Int.,

10 324 Maden Yataklarını Değerlendirme (1-2) 2 Tarihsel perspektif, Madencilikte ekonomik değerlendirme teknikleri. Veri toplama ve sunuş. Jeolojik bilgilerin pekişmesi. Arama ve işletme aşamasındaki jeolojik ve teknolojik sorunlar. Düzenli ve düzensiz yatak oluşumları ve işletme sorunları. Örnek hazırlama ve değerlendirme teknikleri. Variyogramlar; bir maden yatağından örnek alımında variyogramların önemi. Arama teknikleri. Yerüstü jeolojisinin haritalanması- Sondaj açma ve örnek alma yöntemleri. Örnek hazırlama ve hazırlanan örneklerde analiz yöntemleri. Rezerv ve tenörün hesaplanması. Geliştirilen ve işletilen madenlerdeki jeolojik çalışmalar. Yardımcı Ders kitapları: 1. Önal, A. Maden Yataklarının Değerlendirilmesi Ders Notları, Malatya, Edwards, R. Ore Deposit Geology & Its Influence on Mineral Exploration, Chapman and Hall, Silver, B.A., Exploration Geology, 288p, PennWell Publishing, Öztunalı, Ö. Maden yataklarının oluşumları ve değerlendirilmeleri, Latin Matbaası, İstanbul, Flotasyon (3-0) 3 Flotasyon, minerallerin yüzeylerinin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanılarak yapılan bir zenginleştirme yöntemidir. Günümüzde en çok kullanılan ve kullanım alanı her yıl daha çok artan flotasyon yöntemle her yıl milyonlarca ton cevher zenginleştirilmektedir. Özellikle ince taneler üzerinde uygulanabiliyor olması bu yöntemi diğer cevher zenginleştirme yöntemlerinden ayırır. Suna Atak, Flotasyon: İlkeleri ve uygulaması, İTÜ yayınları, : Principles of colloid and surface science, P. C. Hiemenz ve R. Rajagopalan, Marcel Dekker Inc., Foundations of colloid science, R. J. Hunter, Oxford University press, Kömür Hazırlama Teknolojisi (3-0) 3 Giriş ve kömürün tanımı. Kısaca kömürlerin oluşumu(karbonizasyon) ve sınıflandırması Kömürlerin petrografik, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömürden numune alma. Kömür analizi ve kömür analiz yöntemleri. Kömür hazırlama ve kömür yıkama eğrileri. Kömür teknolojisi ve kömürlerin tüketime sunulması. Kömür Teknolojisi, M. Kemal ve V. Arslan, 1999, izmir 10

11 404 Mineral Ekonomisi (3-0) 3 Temel ekonomik kavramlar (arz, talep, denge, pazar yapıları, esneklikler, ölçek ekonomileri, marjinal maliyet ve fiyat). Potansiyel bir cevher yatağının değerlendirilmesi. Küresel mineral pazarlari ve fiyat mekaizmaları. Sınır tenör optimizasyonu. Optimal kapasiteler ve maden ömrü. Madencilikte finansman. Üretimin optimal zamanlaması. Gerçek opsiyonlar. Küçük ve orta ölçekli işletmecilik., Kenneth F. Lane, 1988 t, John E. Tilton, 1992 International Mineral Economics,W. Gocht, 1988 Mine Valuation, P.A. Dowd,1994 Thomas F. Torries, Metalurji (3-0) 3 Metalurji: genel bakış, temel kavramlar; Metal makro ekonomisi; Metalurjik süreçlerin sınıflandırılması: Pirometalurji, Elektrometalurji, Hidrometalurji; Metalurjik süreçlerin temel özellikleri ve donanımlar; Kimyasal metalurjinin birim süreçleri; Kütle denkliği hesaplamaları; Isı denkliği hesaplamaları; Metal üretiminde kullanılan hammaddeler: Cevherler, yakıtlar, curuf yapıcılar; Metal üretiminde kullanılan donanımlar: Fırınlar; refrakter malzemeler. Ders Kitabı Üretim Metalurjisi: Temel prensipler ve Uygulama Örnekleri, Mustafa Akdağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayınları, No 170, İzmir, Principles of Extractive Metallurgy, Terkel Rosenqvist, Tapir Academic Press, Principles of Extractive Metallurgy, Fathi Habashi, Gordon and Breach, Proje Hazırlama ve Değerlendirme (2-0) 2 Proje yatırım kaveramları. Proje türleri. Faiz hesaplamaları. Amortizaston hesapları. Vergi ve devlet hakkı hesaplamaları. Paranın zaman değeri. Net bugünkü değer. İç karlılık oranı. Geri ödeme süresi. Esneklik kavramı. Risk ve duyarlılık analizi. İnsan kaynakları yönetimine giriş. Maden işletme ekonomisi, Köse, H., DEU Yayını, İzmir, Madencilik yatırm projeleri değerlendirme, Yıldız, R.,

12 414 Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirilmesi (3-0) 3 Endüstriyel hammaddelerin araştırılması, oluşumları ve sınıflandırılması- Sağlık riskleri ve doğal ortamlar. Mineralojik fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri- Endüstriyel kayaçlar ve mineraller- Alunit, Asbest, Aşındırıcılar, Barit, bentonit, Bor tuzları, Evaporitler, Florit, fosfat, grafit, Jips ve anhidrit, kaolen, kil ve kil mineralleri, kireçtaşı ve dolomit, korund ve zımpara, kükürt, manyezit,mermer, mika, olivin, perlit, pümis ve pümisit (pomza), profillit, soda (trona), süs taşları, sölestin, uranyum ve toryum. : 1. Kuşcu, M. Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller. Süleymen Demirel Üniversitesi Yayın No: 10, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta, Köktürk, U. Endüstriyel Hammaddeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 205, İzmir, Sarıiz, K ve Nuhoğlu, İ. Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 636, Eskişehir, Kırıkoğlu, S. Endüstriyel Hammaddeler, İstanbul teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1418, Gümüşsuyu, Nakoman, E. Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi, Maden tetkik Arama Enstitüsü Yayınlarından, Eğitim serisi No: 20, Ankara, Madenlerde Havalandırma ve Emniyet (3-0) 3 Havanın temel özellikleri. Yeraltında hava hareketlerinin temel yasaları. Hava ölçümleri, doğal havalandırma, fanlar, yardımcı havalandırma, havalandırma planlaması, havalandırma şebekesi. Sağlık açısından ocak tozlarının Zaralı etkileri. Ocak tozlarının patlayabilirliği. Tozlar ve ocak yangınları ile ilgili emniyet düzenlemeleri. Maden havasındaki zararlı gazlar ve korunma yöntemleri. Havanın niceliksel analizleri. Ayarlı hava kapıları ve hava köprüleri. Emici ve üfleyici havalandırma sistemleri. Vantilatör türleri ve birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları. Yardımcı ders kitapları: Mine ventilation and air conditioning / Howard L. Hartman, Jan M. Mutmansky, Raja V. Ramani... [et al.]. 3rd ed. New York ; Chichester ; Weinheim : John Wiley & Sons, Tevfik Güyagüler, Ocak Havalandırması, TMMOB Maden Müh. Odası yayını, Ankara 416 Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı (2-0) 2 Tesis, projelendirme ve tasarım temel kavramları, İlk finansal değerlendirme, ilk fizibilite çalışması, Son fizibilite çalışması (İşletme projesi), Yatırım maliyeti tahminleri, Metalurjik akım şeması geliştirme, Kırma devrelerinin tasarımı ve maliyet hesapları, Öğütme devrelerinin tasarımı ve maliyet hesapları, Sınıflandırma aygıtlarından elek seçimi ve tasarımı, Mekanik sınıflandırıcı seçimi ve tasarımı, Hidrosiklon seçimi ve tasarımı, Flotasyon devreleri seçimi ve tasarımı, Tikiner seçimi ve tasarımı. Çetin Hoşten, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinin Tasarımı, ODTÜ Maden Müh.Böl., Yardımcı Ders kitapları: 12

13 A.L. Mullar, Mineral Processing Equipment Costs and Preliminary Capital Cost Estimations, The Canadian Institute of Mining and Metallurgy, Ali Akar, Cevher Hazırlama Tesis ve Dizaynı, Dokuz Eylül Üni. Maden Müh. Böl., İş ve Maden Hukuku (2-0) 2 Madencilik kanunu ve yönetmelikleri. Mülkiyet ilişkileri. Bilanço. Diğer ülkelerin madencilik kanunlarının karşılaştırılması. Çevresel etki değerlendirilmesi. İşçi sağlığı ve işgüvenliği yönetmeliği Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmelikleri 499 Bitirme Çalışması (0-6) 2 Her bir öğrenciye bir prosesin tasarımı veya uygulamalı araştırma projeleri veya spesifik bir konu üzerinde kapsamlı bilgi toplamayı gerektiren çalışmalar yaptırılmaktadır. 326 Genel İşletme (2-0) 2 * SOSYAL SEÇMELİ DERSLER 328 Genel Ekonomi (2-0) Sanat Tarihi (2-0) Sosyolojiye Giriş (2-0) Pazarlama (2-0) 2 ** TEKNİK SEÇMELİ DERSLER 405 Madencilikte Çevre Planlaması (2-0) 2 Çevre sorunu kavramına temel yaklaşımlar; Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri; Katı, sıvı ve gaz atıklar ve özellikleri; Asit maden drenajı: oluşumu, etkileri ve önlenmesi; Atık uzaklaştırmanın mühendislik temelleri; Atık barajı tasarım ölçütleri; Madencilik sonrası çevre iyileştirme çalışmaları: rekültivasyon ve rekreasyon Ders Kitabı Cevher Zenginleştirme Tesis Atıkları, Çevreye Etkileri, Önlemler, Mehmet Karadeniz, Özel Baskı,

14 Solution Mining, Leaching and Fluid Recovery of Materials, Robert w. Bartlett, Gordon and Breach, Türkiye de Altın Madenciliği, potansiyel, Ekonomi, Teknoloji, Yasal Boyut, Güven Önal, A.Ekrem Yüce, Sabri Karahan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Sülfürlü madenlerin Sorunu Asit Maden Drenajı ve Çözümleri, Mehmet Karadeniz, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Bilgisayar Destekli Çizim (2-0) 2 AutoCAD a giriş; AutoCAD menüleri; file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify; Araç çubukları; Çizim ayarları; Komut çalıştırma yöntemleri; Koordinat sistemi; Çizim komutları; line, circle, arc, rectangle, polygon, elipse, pline; Düzenleme komutları; erase, copy, move, rotate, mirror, ofset, array, extend, trim, chamfer, filet, break, scale, stretch, hatch; Yazı yazma komutları; Katmanlar ve çizgi çeşitleri; Ölçülendirme; Bloklar. Mühendislik Fakültesi Makina mühendisliği bölümü tarafından belirlenmektedir. 413 Tesis Yönetimi ve Organizasyon (2-0) 2 Endüstriyel kuruluşlarda ekonomik problemlerin kaynağı, genel prensipleri ve sahası. Yatırım planlama ve yatırım projelerinin hazırlanması. Teknoloji, kapasite ve makinaların seçimi, yerleşim planının hazırlanması. Üretim ve pazarlama planlanması. Verimlilik, kalite ve kar-zarar hesaplamaları. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme bölümü tarafından belirlenmektedir. 417 Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları (2-0) 2 Madencilik ve yeraltı faaliyetleri sırasında oluşturulan yapıların duraylığının sonlu elamanlar yöntemiyle incelenmesi. Phase2 ve CRISP jeoteknik programlarının tanıtımı ve uygulamalarina yonelik calismalar. Geoteknik programlarının bu program yardımıyla analizleri. Sonuçların nasıl değerlendirilmesi. Tünel, baraj ve kaya sevleri, istinat duvarları ve bir çok geoteknik yapılarının analizleri. Ders kitabı: CRISP SAGE kullanma kılavuzu. Phase2 Version 6.0 progarmi online uygulama ornekleri. 435 Jeofizik (2-0) Uygulamalı Kaya Mekaniği (2-0) 2 Kayaçların kimyasal, fiziksel, elastik, dinamik vb. özellikleri. Gerilme-deformasyon ilişkileri. Kayaçların kayma direnci. Kayaçlarda laboratuvar deneyleri: Çekme, serbest basınç, kesme, üç eksenli vb. deneyler. Kayaçlarda arazi basınç ve kesme deneyleri. Kayaçlarda gerilme, deformasyon ölçümleri. Kayaçlarda şev stabilitesi. Kayaçların taşıma gücü. 14

15 439 Mesleki İngilizce I (2-0) 2 Adlandırma ve sınıflandırma, Kompozisyon ve fonksiyon, Nicelik-Boyutlar ve ağırlık, Karşılaştırma ve karşıtlık, Deneyleri tanımlama, Bir cihazın fonksiyonunu tanımlama, Prosesleri tanımlama, Yapı-Tanımlamaları ve yönergeleri anlama, Tahminler. Start English for Science, G.D. Nodas and A.R. Bolitho, Longman Group Ltd., Exercises in Reading Comprehension, E.L.Tibbitts, Longman Group Ltd., Uygulamalı Jeoloji (2-0) 2 Yeraltı haritaları ( İzopak, İzokor, Fasiyes, Yapı kontur Haritaları), Gül diyagramları, Doğrultu, Eğim, Fay ve Çatlak ölçümleri. : -Yeraltı jeolojisi, Mehmet Önal, Dokuz Eylül Üniv., Müh, Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Buca-İzmir, Yerbilimlerinde Bilgi Sistemleri (2-0) Cevher Analiz Yöntemleri (2-0) İş Güvenliği (2-0) 2 *** TEKNİK SEÇMELİ DERSLER 402 Tünel Teknolojisi (2-0) 2 Tünel güzergâh seçimi, uygun tahkimat sisteminin seçimi, yapılan araştırmalar ve fizibilite, proje aşamaları, kaya kalitesinin saptanması, yerinde deneyler, laboratuvar deneyleri, kaya patlamaları, yeraltı suyu, tünellerde gazlar, tünellerde yapılan kaya sınıflamaları, tünel kararlılığı gibi konular işlenmektedir. Tunnelling : management by design / Alan Muir Wood. London ; New York : E & FN Spon, p. 406 Mesleki İngilizce II (2-0) 2 15

16 428 ve 429 kodlu derslerin içerikleri yaklaşık aynı olup, 429 kodlu ders daha çok maden işletme prosesleri ve ekipmanları üzerine yoğunlaşırken 429 kodlu ders daha çok cevher hazırlama yöntemleri ve ekipmanları üzerine yoğunlaşmıştır. Start English for Science, G.D. Nodas and A.R. Bolitho, Longman Group Ltd., Exercises in Reading Comprehension, E.L.Tibbitts, Longman Group Ltd., Kaya Şev Duraylılığı (2-0) 2 Şev yenilmeleri sonuçları ve duraylılığın önemi, Stabilite analizlerinin planlanması, Duraylılığı etkileyen faktörler, Jeolojik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, Stereografik izdüşüm yöntemleri, Süreksizlik verilerinin stereografik izdüşüm yöntemleri ile ilşlenmesi, Kaya şevlerinde yenilme türleri ve mekaniği, Kinematik analiz, Kinematik analiz, Makaslama dayanımı (3 saat), Düzlemsel kayma ve analiz yöntemleri, Kama kayması ve analiz yöntemleri, Devrilme türü yenilmeler ve analiz yöntemleri, Duraylılık artırıcı yöntemler. : E. Hoek, J. W. Bray, "Kaya Şev Stabilitesi", Çev.: A. G. Paşamehmetoğlu, A. Özgenoğlu, C. Karpuz, Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını, R. E.Goodman, "Methods of Geological Engineering in Discontinuous Rocks", St. Paul: West, Cevher Hazırlama Mühendisliği (2-0) 2 Cevher hazırlamanın hedefleri, Tanelerin karekterizasyonu, Akış şeması oluşturulmasının temelleri, Boyut küçültme ve sınıflandırma, Katı/sıvı (pülp) sistemlerinin hazırlanması, Metalurjik denge ve hesaplamalar, Kimyasalların hazırlanması ve konsantrasyon ayarları, Pülplerin taşınması ve koşullandırılması, Zenginleştirme ekipmanları, Katı/sıvı ayırımı, Fiyat tahminleri. : Çetin Hoşten, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinin Tasarımı, ODTÜ Maden Müh.Böl., Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Patlatma Teknolojisi (2-0) 2 Patlayici deliklerinin acilmasi, kullanılan ekipmanlar, patlayıcı türleri ve özellikleri, ateşleme elemanları, galeride ateşlemenin planlaması, delme ve patlama işlerinde göz önüne alınması gereken parametrelerin incelenmesi. Açık ocaklarda delme patlatma tasarımı. Yardımcı Ders kitapları: Drilling and blasting of rocks / Carlos Lopez Jimeno, Emilio Lopez Jimeno, Francisco Javier Ayala Carcedo ; translated by Yvonne Visser de Ramiro. Rotterdam ; Brookfield, VT : A.A. Balkema,

17 Rock blasting and explosives engineering / Per Anders Persson, Roger Holmberg, Jaimin Lee. Boca Raton, FL :CRC Press, p. 420 Madencilik Atıklarının Değerlendirilmesi (2-0) Mermer Teknolojisi (2-0) 2 Mermerin tanıma, oluşumları ve genel özellikleri Mermerlerin yataklanma şekilleri mermer çeşitleri Türkiye Mermer Yatakları (genel) Mermer yataklarının bölgelere göre dağılımları Türkiye mermer cinsleri Mermer işleme ve mermer işletme makinaları Mermer, Halil Köse ve Turgay Onargan, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Buca- İzmir, Açık Ocak Madenciliğinde Çevre Onarımı (2-0) Hidrojeoloji (2-0) Standardizasyon ve Kalite (2-0) 2 17

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR)

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR) ZKÜ LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ LARI (KDV HARİÇTİR) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI a. KAYA ÖRNEĞİ DAYANIMI (ISRM, 1978)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı)

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARIMIZDA YAPILAN DENEY VE ANALİZLER (1 OCAK 2014-31 ARALIK 2014) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Temel Kavramlar Maden Yatağının bulunduğu sahanın jeolojik değerlendirilmesi Doğal Malzemelerin Mühendislik Özellikleri, Giriş:

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İkinci Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:4 AKS 7 YBD İngilizce I 7 449 FİZ7 Fizik 84 5, 488 JEO Genel

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler ISSN 1309-1670 Fiyat 8 TL 1 Eylül 2014 Yıl 5 Sayı 41 www.madencilik-turkiye.com Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Madencilerin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar ve Programlamaya Giriş (3+0) Sayı sistemleri, algoritmalar, temel bilgisayar komutları, mantıksal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Orjinal Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEŞ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİĞİ 1.YARIYIL Matematik I (3+2) 4 Matematiğin başlangıç ilkeleri, denklem çözme, logaritmik fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ile ilgili kuralları. Limit, süreklilik, türev gibi

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEġ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME 1. Giriş 322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME Falcon cihazı temel olarak bir ayırma oluğu ile devamlı çalışan bir santrifüjün

Detaylı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı İnşaat Müh. 1. 8.15-9.00 09.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 13.15-14.00 14.15-15.00 Pazartesi Matematik I Matematik I Fizik I Fizik I Fizik I Fizik I Salı Kimya I Kimya I Kimya I Matematik I Matematik

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans Programı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans Programı MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans Programı Kaldırılan Ders Kaldırılan Zorunlu Seçmeli Derslerin Eşdeğerlik Çizelgesi Eş Değer Sayılacak Ders Kodu Adı T P K AKTS Z/S Kodu Adı T P K AKTS Z/S 1.YARIYIL FİZ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ n aat M çin Jeol Prof İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. O SİVRİKAYA 2014-2015 Osm S VR KAYA YA eoloji Ders tlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği İ.Ö. Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ125 Fizik 1 (Eklendiği BölümFen - Edebiyat Fakültesi-Fizik) INS101 Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADENCĠLĠKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESĠ MICROMINE PAKET PROGRAMI ĠLE ÜÇ BOYUTLU MADEN PLANLAMASI 505121007 HAKAN ALTIPARMAK Proje

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ I M C E T 2 0 1 3 Birinci Duyuru 16-19 Nisan 2013 ANTALYA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRENİN AMACI TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com)

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 5) www.sondajcilarbirligi.org.tr KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) 1.GİRİŞ Delinebilirlik, matkabın formasyondaki

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ S Kod Kredi Adı A.B. Öğretim Elemanı 1 ÇMB TEMEL İŞLEMLER I Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILIÇ 2 ÇMB TEMEL İŞLEMLER II

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ S Kod Kredi Adı A.B. Öğretim Elemanı 1 ÇMB TEMEL İŞLEMLER I Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILIÇ 2 ÇMB TEMEL İŞLEMLER II MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kodu Adı K re di S aa t Alınacağı Öğretim elemanı MAK-106 Statik Doç. Dr. Necmettin ŞAHİN MAK-109 Makine Mühendisliğine Doç. Dr. Kemal ALDAŞ Giriş MAK-110 Programlama Yrd. Doç.

Detaylı

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINDA GNSS ÖLÇÜLERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARININ GEOMETRİK NİVELMAN ÖLÇMELERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARI YERİNE KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Hakan AKÇIN* SUNU Ali

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI TÜRK DİLİ II TÜRK DİLİ II ATATÜRK İLKELERİ V- ATATÜRK İLKELERİ V- MADEN MÜHENDİSLİĞİ- MADEN MÜHENDİSLİĞİ- MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ

Detaylı