LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR"

Transkript

1 LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 191 Türk Dili I (2-0) Türk Dili II (2-0) Yabancı Dil I (3-0) Yabancı Dil II (3-0) Genel Kimya I (4-0) 4 Temel kimyasal yasalar, birim sistemleri, kimyasal formüllerin bulunması, yükseltgenme sayıları, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi. Atomun yapısı, atom spektrumları, Periyodik tablo. Kuantum sayıları, Atom çekirdeğinin yapısı, çekirdek reaksiyonları, Kimyasal bağlar. Kimyasal bağ teorileri, Molekül geometrileri. Gazlar, kinetik teori, gazların sıvılaştırılması, sıvılar, katılar. Fen-edebiyat fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 102 Genel Kimya II (4-0) 4 Çözeltiler, Raoult yasasından sapmalar, elektrolitik çözeltiler, çözeltilerin koligatif özellikleri, Kimyasal kinetik, tepkime mekanizmaları, kimyasal denge. Asitler, bazlar, sulu çözleti tepkimeleri, tampon çözeltiler. Çözünürlük ve çöktürme, iyonik denge, Kimyasal termodinamik, termodinamik yasalar, bazı termodinamik fonksiyonlar. Elektrokimya, elektroliz, standart elektrod potasiyelleri, ticari piller, Metaller ve Ametaller. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 103 Genel Fizik I (4-0) 4 Ölçme, birimler ve vektörler. Bir boyutta hareket. Newton'un hareket denklemleri. Gözlem çerçeveleri. İş, enerji, güç, impuls, momemtum, dönüş hareketi ve katı cisimlerin dinamiği. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü tarafından belirlenmektedir. 104 Genel Fizik II (4-0) 4 Elektrostatik. Elektrik alanları ve elektrik potansiyeli. Gauss Yasaları. Akım ve direnç. Kondansatörler ve dielektrikler. Akım ve direnç, Manyetik alanlar. Faraday Yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Kırılma. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü tarafından belirlenmektedir. 1

2 163 Maden Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Madencilikte Temel kavramlar, Türkiye de ve Dünyada madencilik, Madencilikte arama ve değerlendirme, Hazırlık çalışmaları, açık işletme ile üretim, kapalı işletme yöntemleri, nakliyat ve su atımı, havalandırma, Kaya mekaniği, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme, Yönetim ve Organizasyon. Ders kitabı: Çeşitli madencilik derslerine ait kitaplardan derlenmiş ders notları. Yardımcı ders kitapları: - Maden Mühendisliğine Giriş, Cemal Birön-Suna Atak, Çağlayan Kitabevi, Genel Matematik I (4-0) 4 Sayı kümeleri, eşitsizlikler, mutlak değer, koordinatlar, doğru, daire, parabol ve hiperboller. Trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar; ters fonksiyonlar. Limit kavramı, süreklilik ve sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev kavramı, zincir kuralı, yüksek dereceli türevler, açık ve kapalı fonksiyonların türevleri. Hız ve oran, yerel ekstrem noktaları, eğri çizimi, maksimum ve minimum proplemleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 122 Genel Matematik II (4-0) 4 İntegraller, yerine substitisyon kuralı, kısmi integraller, İntegral uygulamaları, eğriler arasında alan hesaplanması, integrallerin mühendislik uygulamaları, Sonlu sıralar ve seriler, güç serisi, Taylor ve Mclaurin serileri, Vektörler, üç boyutlu koordinat sistemleri, Matrisler ve linier eşitlikler, Determinantlar, matris ve determinantların linier eşitliklere uygulanması. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 151 Teknik Çizim (1-2) 2 Mühendislikte teknik resmin önemi ve standart kavramı ile çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Çizgiler ve anlamları. Ölçülendirmenin esasları. İzdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Ders kitabı: Bağcı, M. Makina Teknik Resmi, MEB yayınları, Genel Kimya Laboratuvarı (0-4) 1 Çözeltilerin hazırlanması. Özellikleri yardımıyla maddelerin tanınması. Katı, sıvı ve gazlarda yoğunluk tayini. Belirli oranlar yasası. Elektroliz. Ayırma ve saflaştırma yöntemleri. Saf maddelerin erime ve kaynama noktaları tayini. Asit-baz titrasyonları. Gazların yayınımı. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü tarafından belirlenmektedir. 2

3 190 Teknik İngilizce (3-0) Genel Jeoloji (2-2) 3 Jeolojiye giriş, mineraller ve kayalar, tortullaşma, magmatizma, metamorfizma, stratigrafik istif ve jeolojik zaman, kayaların ve yer kabuğunun deformasyonu, depremler, heyelanlar, yeraltı suları, enerji yatakları, maden yatakları. Temel Jeoloji Prensipleri, M. Erkan Karaman, Belen Yayıncılık, Ankara, Mühendislik Mekaniği (4-0) 4 Mekaniğe giriş. Statiğin ilkeleri. Kuvvet vektörleri, bileşke ve bileşenler. Moment kavramı. Denge. Ağırlık merkezi. Taşıyıcı sistemler. Kafes sistemler. Mukavemetin konusu ve ilkeleri. Kesit tesirleri. Yük altındaki malzemelerin durumları. Gerilme ve birim deformasyon. Makaslama gerilmesi. Birleşik gerilmeler. Gerilme ve birim deformasyon dönüşümleri. Eylemsizlik momentleri. Statik Mukavemet, Y. Aköz, N. Eratlı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Mühendisler için mekanik statik, M. H. Omurtag, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Statik,J. L. Meriam, Çev.: E. Erdoğan, M. Savcı, T. Toprak, Birsen Yayınevi, İstanbul Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çev.: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Cisimlerin Mukavemeti, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., Çev.: Ö. R. Akgün, O. Yazıcıoğlu, T. Kotil, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Atatürk İlke ve İnklapları I (2-0) Atatürk İlke ve İnklapları II (2-0) Bilgisayar Proğramlama (2-2) 3 FORTRAN, C++, JAVA ya da MATLAB kullanarak programlama kavramlarına giriş. Aritmetik hesaplamalar. Kontrol yapıları. Vari dosyaları. Boyutlu değişkenler ve nesneler. Fonksiyonlar. Alt programlar. Nesneler. Soyutlama ve inheritance. Hata analizi. C++ Teach Yourself, Liberty, J., SAMS, İstanbul, FORTRAN 77, Etter, D.M. Ben-Cummins,

4 212 Maden İşletme Yöntemleri I (3-0) 3 Maden hazırlık çalışmaları ve kullanılan ekipmanlar. Hazırlık yeri seçimi ve ana hazırlıklar. Yeraltı üretim yöntemi seçimine etkiliyen faktörler. Yeraltı üretim yöntemleri. Her bir yöntemde izelenen işlemler ve kullanılan ekipmanlar. Çeşitli yeraltı operasyonları ile ilgili görüntülü ve resimli gösterimler. Mümkün olduğu taktirde bir yeraltı ocağına teknik gezi. Yardımcı Ders kitapları: H.L. Hartman, "Introductory Mining Engineering", John Wiley and Sons, H.L. Hartman, "SME Mining Engineering Handbook", 2 vols., SME, W.A. Hustrulid, "Underground Mining Methods Handbook", SME, Richard E. Gertsch and Richard L. Bullock, Techniques in underground mining, SME Sondaj Tekniği (3-0) 3 Su (Temel-Zemin, maden mermer, kömür, enjeksiyon ve drenaj sondajları), Çamur (Karışımlar ve çamur özellikleri, Delme ve delme çapları Borulama ve Borulama tipleri, Çakıllama, yıkama ve inkişaf metodları ve faydaları, Su tecrübeleri, pompalar ve kuyu logları) ve hava-köpük devirdaimli sondaj makineları. Sondaj Tekniğine Giriş, Adil Özdemir, Omay Ofset, Ankara, Okay Gürpınar, Sondaj Bilgisi, İstanbul Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bol., Avcılar-İstanbul, Mineraloji ve Petrografi (2-2) 3 Mineral ve kristal oluşumu- Kristal sistemleri- Minerallerin fiziksel, kimyasal ve optik özellikleri- Minerallerin el örneklerinde ve ince kesitte tanınması- Mineral formüllerinin hesaplanması- Tanımsal mineraloji; nabit elementler, sülfürler, oksitler/hidroksitler, karbonatlar, sülfatlar, boratlar ve kayaç oluşturan mineraller (silikatlar)- Magma ve magmatik kayaçların oluşumu- Magmatik kayaçlardaki sınıflandırmalar- Magmatik kayaçlardaki önemli yapı ve dokular- Yaygın olan derinlik ve yüzey kayaçları- Magmatik kayaçların el örneklerinde tanınması- Metamorfizma ve metamorfizma tipleri- Metamorfik kayaçlardaki önemli yapı ve dokular-yaygın olan metamorfik kayaçları el örneklerinde tanıma ve sınıflandırma- Metamorfik fasiyesler- Sedimanter prosesler ve sedimanter ortamlar- Sedimanter kayaçların genel sınıflaması- Yaygın olan sedimanter kayaçların el örneklerinde tanınması Yardımcı ders kitapları: 1. Önal, A. Petrografi Ders Notları, İnönü Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Mühendisliği Bölümü, H. Kurt, Maden Mühendisleri için Mineraloji ve Petrografi, Genişletilmiş 2. baskı, Konya: Mesa Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti., Uz, B. Mineraller.Kristalografi- Mineraloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, İstanbul, Kurtiş Matbaası, Erkan, Y. Metamorfik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 28 Ankara, Erkan, Y. Magmatik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 40 Ankara, Erkan, Y. Sedimanter Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No: 44 Ankara,

5 233 Differansiyel Denklemler (3-0) 3 Diferensiyel denklemlerin sınıflandırması, Birinci mertebe denklemler, Tam Diferensiyel denklemler, Ayrılabilir denklemler ve bu forma indirgenebilir denklemler, Lineer denklemler ve Bernoulli denklemi, d) özel integral çarpanı ve dönüşümler, Birinci mertebe denklemlerin uygulamaları, Yüksek mertebe Lineer diferensiyel denklemler, Lineer diferensiyel denklemlerin temel teorisi, Lineer diferensiyel denklemlerin Seri çözümleri, Lineer diferensiyel denklem Sistemleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 237 İstatistik (3-0) 3 Tanımlayıcı istatistik (frekans dağılımı, ortalama, mod, medyanö varyans, standart sapma, basıklık ve çarpıklık). Olasılık kuralları ve Bayes teoremi. Normal ve Lognormal dağılımları. Korelasyon ve regrasyon. Güvenlik aralıkları. Hipotez testleri. Örnekleme teorileri. Varyans analizi. Kalite control ve atı sigma. İstatistiğe giriş, İkiz F., Fakülteler Kitabevi, İstanbul, Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig, E. Wiley, Malzeme Bilgisi (3-0) 3 Malzemelere giriş ve sınıflandırma-atomik yapı ve atomlararası bağlar-kristalli katıların yapısı- Metallerin mekanik özellikleri-malzemelerin deformasyonu-dislokasyonlar ve güçlendirme mekanizmaları-alaşımların yapısı-faz diyagramları-metal alaşımları-malzemelerin muayenesi Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, T. Savaşkan, Derya Kitabevi, Materials Science and Engineering-An Introduction, D.C.Jr. William, John Wiley&Sons Inc., Nümerik Analiz (3-0) 3 Sayısal hesaplama ve hatalar. Eşitliklerin köklerinin bulunması. Doğrusal denklem takımlarının çözümü. Doğrusal olmayan denklem takımlarının çözüm. Sonlu farklar. Enterpolasyon. Sayısal türev. Sayısal integral. Eğri uydurma. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından belirlenmektedir. 207 Jeolojik Harita Alma ve Değerlendirme (2-2) 3 Topoğrafik ve jeolojik haritaların okunması ve çeşitli jeoloji haritalarından jeolojik kesit alınması, blok diyagramların çizilmesi 5

6 Jeolojik Harita Bilgisi ve Uygulamaları, M. Erkan Karaman, Akdeniz Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Antalya, Cevher Hazırlama II (3-0) 3 Metalurjik denge çizelgeleri, zenginleştirme yöntemleri; gravite ve ağır ortam zenginleştirme yöntemleri, manyetik ve elektrostatik zenginleştirme, flotasyon, flotasyon türleri, metalurjik yöntemlerle zenginleştirme, katı/sıvı ayırımı (susuzlandırma), kurutma ve pülplerin taşınması. 1. Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Cevher Hazırlama-Zenginleştirme problemleri ve Çözümleri, M. Canbazoğlu, Yakup Cebeci ve Nevzat Aslan, 1992, Sivas. 309 Topoğrafya (2-2) 3 Jeodezi, pratik jeodezi, düzlem jeodezi kavramları. Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları ve uzunlukların ölçülmesi. Topoğrafik ölçümlerde kullanılan aletler. Basit ölçme aletleri ile alım yöntemleri. Dik koordinat sistemi ve temel ödevler. Açık ve kapalı poligon, poligon hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri. Eşyükseklik eğrileri ve özellikleri. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Topografya (Ölçme Bilgisi), C. İnal, A. Erdi, F. Yıldız, 4. baskı, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, Ölçme Bilgisi (Pratik Jeodezi), E. Özbenli, T. Tüdeş, 3. baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon, Maden Makinaları ve Nakliyat (4-0) 4 Madenlerde mekanizasyon uygulamasının amaçları, önkoşulları. Basınçlı hava, basınçlı hava sistemi, elemanları ve hesaplamaları. Delik delme makinaları. Kazı, yükleme, nakliye, tahkimat ve dolgu işlerinde mekanizasyon. Sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri ve hesaplamaları. Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu, Ç. Tatar, M. K. Özfırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Yayınları, İzmir, Madenlerde Nakliyat, F. Şimşir, Ç. Tatar, K. Özfırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Yayınları, İzmir,

7 305 Maden İşletme Yöntemleri 2 (3-0) 3 Maden hazırlık çalışmaları ve kullanılan ekipmanlar. Hazırlık yeri seçimi ve ana hazırlıklar. Yeraltı üretim yöntemi seçimine etkiliyen faktörler. Yeraltı üretim yöntemleri. Her bir yöntemde izelenen işlemler ve kullanılan ekipmanlar. Çeşitli yeraltı operasyonları ile ilgili görüntülü ve resimli gösterimler. Mümkün olduğu taktirde bir yeraltı ocağına teknik gezi. Yardımcı Ders kitapları: H.L. Hartman, "Introductory Mining Engineering", John Wiley and Sons, H.L. Hartman, "SME Mining Engineering Handbook", 2 vols., SME, W.A. Hustrulid, "Underground Mining Methods Handbook", SME, Richard E. Gertsch and Richard L. Bullock, Techniques in underground mining, SME Kaya Mekaniği II (2-0) 2 Iki ve uc boyutlu gerilme analizi, gerilme donusumleri, asal gerilmeler, iki ve uc boyutlu birim deformasyon analizi, birim deformasyon donusumleri, static denge kosulu, gerilme ve birim deformasyon uyumlumluluk analizleri, duzlem gerilme ve birim deformasyon analizleri, dairesel aciklik cevresindeki gerilme dagilimlari, anizotropik elastisite, sağlam kaya davranisi: cekme, basinc ve makaslama dayanimlari, kaya kutlelerinin dayanimi, kaya kutlesi siniflandirma sistemleri, kaya kutlesi defirmasyon ozellikleri, sureksizlikler ve ozellikleri, kaya malzemesinin ve kutlelerinin zamana bagli davranislari, yenilme olcutleri, Mohr-Coulomb ve Hoek-Brown yenilme olcutleri. Tacettin Ataman Kaya mekaniğine giriş, İstanbul : Seç Yayın Dağıtım, Kaya Mekaniğine Giriş, R.E. Goodman, Çeviren: Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara, Kaya Muhendisligi, Evert Hoek, Çevirenler: Murat Karakuş, Hakan Başarir, TMMOB Maden Muhendisleri Odasi, Ankara Kaya Mekaniği I (2-0) 2 Yeraltında oluşturulan açıklıkların duraylığının sağlanmasına yönelik uygulama ve kuramların incelenmesi. Duraylığı etkileyici faktörler. Tahkimatın temel prensipleri. Anayollarda ve uzun ayaklarda oluşan gerileme yığılmaları. Ağaç ve çelik galeri tahkimat sistemleri. Çelik bağlarla yapılan uzun ayak destekleri, kaya saplamaları ve püskürtme beton uygulamaları. Yeraltı açıklıklarının tasarımı. Süreksizliklerin etkisinin azaltılmasına yönelik çözümler. İleri teknoloji ile hazırlanmış tahkimat elemanlarının ve uygulamalarının incelenmesi. Kaya kütle sınıflandırma sistemlerinin tahkimat seçimine etkisinin değerlendirilmesi. Ders kitabı: Tahkimat Ders Notları: Prof. Dr. Hasan Gerçek 7

8 315 Kaya Mekaniği Lab. (0-4) 1 Kaya mekaniginde kullanilan basilica deneyler; Yoğunluk, porozite ve nem içeriği, Teke eksenli basınç dayanımı, Deformabilite deneyi, Üç eksenli basınç dayanımı, Çekme dayanımı deneyi, Nokta Yükü dayanımı, Doğrudan makaslama dayanımı deneyi, Schmidt sertlik deneyi, Shore Scleroscope yüzey sertlik deneyi, Suda dağılma deneyi, ultrasonik hız deneyi. Ders kitabı: Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyi, Ulusay R, Gökçeoğlu C, Binal A, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 58, Ankara 317 Cevher Hazırlama I (3-0) 3 Cevher hazırlamaya giriş. Cevher hazırlamada kullanılan bazı terimlerin tanımı. Cevher hazırlamanın nedenleri, önemi ve yararları. Temsili numune, numune alma ve numune azaltma. Metalurjik denge tablosunun oluşturulması. Tane boyu analizi; tane boyutu kavramı, boyut analiz verilerinin değerlendirilmesi. Boyut küçültme teorileri, bağlı tane şekilleri, bir mineralin serbestleşme derecesi. Boyut küçültme, boyut küçültmenin amaçları, boyut küçültme yöntemleri. Kırma, kırıcılar ve kırma devreleri. Öğütme, öğütücüler ve öğütme devreleri. Eleme, laboratuar elemesi, elek analizi, endüstriyel eleme, eleme mekanizmaları, elek performansı. Yardımcı Ders kitapları: Mineral Processing Technology, B. A. Wills, 2002 Cevher Hazırlama-Zenginleştirme problemleri ve Çözümleri, M. Canbazoğlu, Yakup Cebeci ve Nevzat Aslan, 1992, Sivas. 321 Cevher Hazırlama Lab. I (0-4) 1 Numune alma ve numune hazırlama, Taneli malzemede yığın, kaba ve gerçek yoğunlukların hesaplanması. Kırma işlemi. Öğütme işlemi. Elek analizi ve elek analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Tane sayımı yöntemi ile serbestleşme tane iriliğinin tespit edilmesi. Andreasen pipette yöntemi ile tane boyut dağılımının belirlenmesi. Hidrolik sınıflandırma uygulaması. Ders kitabı: Cevher Hazırlama I: Laboratuvar ders notları ve deney föyleri, Ziya Ergin, Orhan Semerkant ve İlknur Cöcen, 1998, İzmir. 322 Cevher Hazırlama Lab. II (0-4) 1 Hidrosiklon ile sınıflandırma uygulaması. Tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme, ince film ayırması ve sallantılı masa uygulaması. Düşey hareketli akışkan ortamda zenginleştirme ve jig uygulaması. Ağır-ortamda zenginleştirme uygulaması. Manyetik ayırıcılar ve manyetik ayırma uygulaması. Sedimantasyon(çöktürme) deneyi ve tikner dizaynı.. Ders kitabı: Cevher Zenginleştirme Laboratuvar ders notları, Ziya Ergin, İlknur Cöcen ve Orhan Semerkant, 1998, İzmir. 8

9 323 Maden Yatakları (2-0) 2 Temel kavramlar: Maden yataklarının sınıflaması, morfolojisi, cevher yan kayaç ilişkileri, yan kayaç alterasyonları- Maden yataklarının yapısal, dokusal ve mineralojik özellikleri-maden yataklarının incelenmesi ve oluşum koşullarının belirlenmesi- Parajenez ve zonlanma- Cevher oluşumunda ana teoriler- Magmatik ayrımlaşma- Pegmatitik ve hidrotermal yataklar- Kontak metazomatizma- Kimyasal ve volkano-sedimanter yataklar- Oksidasyon ve süperjen zenginleşmeler- Kalıntı tipi yataklar: lateritler ve plaserler- Metamorfizma ve Maden yatakları- Levha tektoniği ve maden yatakları ilişkisi. Yardımcı Ders kitapları: 1. Gökce, A. Maden Yatakları, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 100, Sivas, Gümüş, A. Metalik maden yatakları, Çağlayan Basımevi, İstanbul, Kırıkoğlu, S.Maden yatakları, Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu, Ünlü, T., Sayılı, İ.S. Maden Yatakları ve Levha Tektoniği ( Sawkins, F.J.,1984, Metal Deposits in Relation to PlateTectonics den çeviri), Ankara Üniv. Fen Fak. Yayın no: 55, Evans, A.M. Introduction to mineral exploration. A. M. Evans, Blackwell Science Ltd. London, Termodinamik (3-0) 3 Thermodinamiğin kapsamı. Boyutlar ve birimler. Isı, iş, iç enerji and entalpi kavramları. Termodinamiğin temel kanunları. Isı kapasiteleri ve oluşma entalpileri. Tersinir ve tersinez olaylar Entropy. Karno (Carnot) devreleri. Serbest enerji ve kimyasal denge. Çözeltilerin kolligatif özellikler. Ders kitabı: Kimyasal Termodinamik, N. K. Tunalı ve B. R. Türkmen, 1980, Ankara Yardımcı Ders kitapları: Termodinamik: An engineering Approach, Y. A. Çengel ve M. A. Boles, 2002, Mc Graw Hill. 391 Akışkanlar Mekaniği (3-0) 3 Giriş ve birim sistemleri-akışkanların statiği-akışkanların kinematiği-akışkanların dinamiği- Akışkanlarda momentum-laminer akış-türbülent akış-toplam kütle dengesi ve süreklilik eşitliği- Toplam enerji dengesi-toplam momentum dengesi-toplam mekanik enerji dengesi-borularda laminar ve turbulent akış için tasarım eşitlikleri Akışkanlar Mekaniği, Y. Sarıkaya, Ankara Üniv. Fen Fak., Transport Processes and Unit Operations 3rd Eds., C.J. Geeankoplis, Prentice Hall Int.,

10 324 Maden Yataklarını Değerlendirme (1-2) 2 Tarihsel perspektif, Madencilikte ekonomik değerlendirme teknikleri. Veri toplama ve sunuş. Jeolojik bilgilerin pekişmesi. Arama ve işletme aşamasındaki jeolojik ve teknolojik sorunlar. Düzenli ve düzensiz yatak oluşumları ve işletme sorunları. Örnek hazırlama ve değerlendirme teknikleri. Variyogramlar; bir maden yatağından örnek alımında variyogramların önemi. Arama teknikleri. Yerüstü jeolojisinin haritalanması- Sondaj açma ve örnek alma yöntemleri. Örnek hazırlama ve hazırlanan örneklerde analiz yöntemleri. Rezerv ve tenörün hesaplanması. Geliştirilen ve işletilen madenlerdeki jeolojik çalışmalar. Yardımcı Ders kitapları: 1. Önal, A. Maden Yataklarının Değerlendirilmesi Ders Notları, Malatya, Edwards, R. Ore Deposit Geology & Its Influence on Mineral Exploration, Chapman and Hall, Silver, B.A., Exploration Geology, 288p, PennWell Publishing, Öztunalı, Ö. Maden yataklarının oluşumları ve değerlendirilmeleri, Latin Matbaası, İstanbul, Flotasyon (3-0) 3 Flotasyon, minerallerin yüzeylerinin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanılarak yapılan bir zenginleştirme yöntemidir. Günümüzde en çok kullanılan ve kullanım alanı her yıl daha çok artan flotasyon yöntemle her yıl milyonlarca ton cevher zenginleştirilmektedir. Özellikle ince taneler üzerinde uygulanabiliyor olması bu yöntemi diğer cevher zenginleştirme yöntemlerinden ayırır. Suna Atak, Flotasyon: İlkeleri ve uygulaması, İTÜ yayınları, : Principles of colloid and surface science, P. C. Hiemenz ve R. Rajagopalan, Marcel Dekker Inc., Foundations of colloid science, R. J. Hunter, Oxford University press, Kömür Hazırlama Teknolojisi (3-0) 3 Giriş ve kömürün tanımı. Kısaca kömürlerin oluşumu(karbonizasyon) ve sınıflandırması Kömürlerin petrografik, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömürden numune alma. Kömür analizi ve kömür analiz yöntemleri. Kömür hazırlama ve kömür yıkama eğrileri. Kömür teknolojisi ve kömürlerin tüketime sunulması. Kömür Teknolojisi, M. Kemal ve V. Arslan, 1999, izmir 10

11 404 Mineral Ekonomisi (3-0) 3 Temel ekonomik kavramlar (arz, talep, denge, pazar yapıları, esneklikler, ölçek ekonomileri, marjinal maliyet ve fiyat). Potansiyel bir cevher yatağının değerlendirilmesi. Küresel mineral pazarlari ve fiyat mekaizmaları. Sınır tenör optimizasyonu. Optimal kapasiteler ve maden ömrü. Madencilikte finansman. Üretimin optimal zamanlaması. Gerçek opsiyonlar. Küçük ve orta ölçekli işletmecilik., Kenneth F. Lane, 1988 t, John E. Tilton, 1992 International Mineral Economics,W. Gocht, 1988 Mine Valuation, P.A. Dowd,1994 Thomas F. Torries, Metalurji (3-0) 3 Metalurji: genel bakış, temel kavramlar; Metal makro ekonomisi; Metalurjik süreçlerin sınıflandırılması: Pirometalurji, Elektrometalurji, Hidrometalurji; Metalurjik süreçlerin temel özellikleri ve donanımlar; Kimyasal metalurjinin birim süreçleri; Kütle denkliği hesaplamaları; Isı denkliği hesaplamaları; Metal üretiminde kullanılan hammaddeler: Cevherler, yakıtlar, curuf yapıcılar; Metal üretiminde kullanılan donanımlar: Fırınlar; refrakter malzemeler. Ders Kitabı Üretim Metalurjisi: Temel prensipler ve Uygulama Örnekleri, Mustafa Akdağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayınları, No 170, İzmir, Principles of Extractive Metallurgy, Terkel Rosenqvist, Tapir Academic Press, Principles of Extractive Metallurgy, Fathi Habashi, Gordon and Breach, Proje Hazırlama ve Değerlendirme (2-0) 2 Proje yatırım kaveramları. Proje türleri. Faiz hesaplamaları. Amortizaston hesapları. Vergi ve devlet hakkı hesaplamaları. Paranın zaman değeri. Net bugünkü değer. İç karlılık oranı. Geri ödeme süresi. Esneklik kavramı. Risk ve duyarlılık analizi. İnsan kaynakları yönetimine giriş. Maden işletme ekonomisi, Köse, H., DEU Yayını, İzmir, Madencilik yatırm projeleri değerlendirme, Yıldız, R.,

12 414 Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirilmesi (3-0) 3 Endüstriyel hammaddelerin araştırılması, oluşumları ve sınıflandırılması- Sağlık riskleri ve doğal ortamlar. Mineralojik fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri- Endüstriyel kayaçlar ve mineraller- Alunit, Asbest, Aşındırıcılar, Barit, bentonit, Bor tuzları, Evaporitler, Florit, fosfat, grafit, Jips ve anhidrit, kaolen, kil ve kil mineralleri, kireçtaşı ve dolomit, korund ve zımpara, kükürt, manyezit,mermer, mika, olivin, perlit, pümis ve pümisit (pomza), profillit, soda (trona), süs taşları, sölestin, uranyum ve toryum. : 1. Kuşcu, M. Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller. Süleymen Demirel Üniversitesi Yayın No: 10, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta, Köktürk, U. Endüstriyel Hammaddeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 205, İzmir, Sarıiz, K ve Nuhoğlu, İ. Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 636, Eskişehir, Kırıkoğlu, S. Endüstriyel Hammaddeler, İstanbul teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1418, Gümüşsuyu, Nakoman, E. Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi, Maden tetkik Arama Enstitüsü Yayınlarından, Eğitim serisi No: 20, Ankara, Madenlerde Havalandırma ve Emniyet (3-0) 3 Havanın temel özellikleri. Yeraltında hava hareketlerinin temel yasaları. Hava ölçümleri, doğal havalandırma, fanlar, yardımcı havalandırma, havalandırma planlaması, havalandırma şebekesi. Sağlık açısından ocak tozlarının Zaralı etkileri. Ocak tozlarının patlayabilirliği. Tozlar ve ocak yangınları ile ilgili emniyet düzenlemeleri. Maden havasındaki zararlı gazlar ve korunma yöntemleri. Havanın niceliksel analizleri. Ayarlı hava kapıları ve hava köprüleri. Emici ve üfleyici havalandırma sistemleri. Vantilatör türleri ve birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları. Yardımcı ders kitapları: Mine ventilation and air conditioning / Howard L. Hartman, Jan M. Mutmansky, Raja V. Ramani... [et al.]. 3rd ed. New York ; Chichester ; Weinheim : John Wiley & Sons, Tevfik Güyagüler, Ocak Havalandırması, TMMOB Maden Müh. Odası yayını, Ankara 416 Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı (2-0) 2 Tesis, projelendirme ve tasarım temel kavramları, İlk finansal değerlendirme, ilk fizibilite çalışması, Son fizibilite çalışması (İşletme projesi), Yatırım maliyeti tahminleri, Metalurjik akım şeması geliştirme, Kırma devrelerinin tasarımı ve maliyet hesapları, Öğütme devrelerinin tasarımı ve maliyet hesapları, Sınıflandırma aygıtlarından elek seçimi ve tasarımı, Mekanik sınıflandırıcı seçimi ve tasarımı, Hidrosiklon seçimi ve tasarımı, Flotasyon devreleri seçimi ve tasarımı, Tikiner seçimi ve tasarımı. Çetin Hoşten, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinin Tasarımı, ODTÜ Maden Müh.Böl., Yardımcı Ders kitapları: 12

13 A.L. Mullar, Mineral Processing Equipment Costs and Preliminary Capital Cost Estimations, The Canadian Institute of Mining and Metallurgy, Ali Akar, Cevher Hazırlama Tesis ve Dizaynı, Dokuz Eylül Üni. Maden Müh. Böl., İş ve Maden Hukuku (2-0) 2 Madencilik kanunu ve yönetmelikleri. Mülkiyet ilişkileri. Bilanço. Diğer ülkelerin madencilik kanunlarının karşılaştırılması. Çevresel etki değerlendirilmesi. İşçi sağlığı ve işgüvenliği yönetmeliği Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmelikleri 499 Bitirme Çalışması (0-6) 2 Her bir öğrenciye bir prosesin tasarımı veya uygulamalı araştırma projeleri veya spesifik bir konu üzerinde kapsamlı bilgi toplamayı gerektiren çalışmalar yaptırılmaktadır. 326 Genel İşletme (2-0) 2 * SOSYAL SEÇMELİ DERSLER 328 Genel Ekonomi (2-0) Sanat Tarihi (2-0) Sosyolojiye Giriş (2-0) Pazarlama (2-0) 2 ** TEKNİK SEÇMELİ DERSLER 405 Madencilikte Çevre Planlaması (2-0) 2 Çevre sorunu kavramına temel yaklaşımlar; Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri; Katı, sıvı ve gaz atıklar ve özellikleri; Asit maden drenajı: oluşumu, etkileri ve önlenmesi; Atık uzaklaştırmanın mühendislik temelleri; Atık barajı tasarım ölçütleri; Madencilik sonrası çevre iyileştirme çalışmaları: rekültivasyon ve rekreasyon Ders Kitabı Cevher Zenginleştirme Tesis Atıkları, Çevreye Etkileri, Önlemler, Mehmet Karadeniz, Özel Baskı,

14 Solution Mining, Leaching and Fluid Recovery of Materials, Robert w. Bartlett, Gordon and Breach, Türkiye de Altın Madenciliği, potansiyel, Ekonomi, Teknoloji, Yasal Boyut, Güven Önal, A.Ekrem Yüce, Sabri Karahan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Sülfürlü madenlerin Sorunu Asit Maden Drenajı ve Çözümleri, Mehmet Karadeniz, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Bilgisayar Destekli Çizim (2-0) 2 AutoCAD a giriş; AutoCAD menüleri; file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify; Araç çubukları; Çizim ayarları; Komut çalıştırma yöntemleri; Koordinat sistemi; Çizim komutları; line, circle, arc, rectangle, polygon, elipse, pline; Düzenleme komutları; erase, copy, move, rotate, mirror, ofset, array, extend, trim, chamfer, filet, break, scale, stretch, hatch; Yazı yazma komutları; Katmanlar ve çizgi çeşitleri; Ölçülendirme; Bloklar. Mühendislik Fakültesi Makina mühendisliği bölümü tarafından belirlenmektedir. 413 Tesis Yönetimi ve Organizasyon (2-0) 2 Endüstriyel kuruluşlarda ekonomik problemlerin kaynağı, genel prensipleri ve sahası. Yatırım planlama ve yatırım projelerinin hazırlanması. Teknoloji, kapasite ve makinaların seçimi, yerleşim planının hazırlanması. Üretim ve pazarlama planlanması. Verimlilik, kalite ve kar-zarar hesaplamaları. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme bölümü tarafından belirlenmektedir. 417 Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları (2-0) 2 Madencilik ve yeraltı faaliyetleri sırasında oluşturulan yapıların duraylığının sonlu elamanlar yöntemiyle incelenmesi. Phase2 ve CRISP jeoteknik programlarının tanıtımı ve uygulamalarina yonelik calismalar. Geoteknik programlarının bu program yardımıyla analizleri. Sonuçların nasıl değerlendirilmesi. Tünel, baraj ve kaya sevleri, istinat duvarları ve bir çok geoteknik yapılarının analizleri. Ders kitabı: CRISP SAGE kullanma kılavuzu. Phase2 Version 6.0 progarmi online uygulama ornekleri. 435 Jeofizik (2-0) Uygulamalı Kaya Mekaniği (2-0) 2 Kayaçların kimyasal, fiziksel, elastik, dinamik vb. özellikleri. Gerilme-deformasyon ilişkileri. Kayaçların kayma direnci. Kayaçlarda laboratuvar deneyleri: Çekme, serbest basınç, kesme, üç eksenli vb. deneyler. Kayaçlarda arazi basınç ve kesme deneyleri. Kayaçlarda gerilme, deformasyon ölçümleri. Kayaçlarda şev stabilitesi. Kayaçların taşıma gücü. 14

15 439 Mesleki İngilizce I (2-0) 2 Adlandırma ve sınıflandırma, Kompozisyon ve fonksiyon, Nicelik-Boyutlar ve ağırlık, Karşılaştırma ve karşıtlık, Deneyleri tanımlama, Bir cihazın fonksiyonunu tanımlama, Prosesleri tanımlama, Yapı-Tanımlamaları ve yönergeleri anlama, Tahminler. Start English for Science, G.D. Nodas and A.R. Bolitho, Longman Group Ltd., Exercises in Reading Comprehension, E.L.Tibbitts, Longman Group Ltd., Uygulamalı Jeoloji (2-0) 2 Yeraltı haritaları ( İzopak, İzokor, Fasiyes, Yapı kontur Haritaları), Gül diyagramları, Doğrultu, Eğim, Fay ve Çatlak ölçümleri. : -Yeraltı jeolojisi, Mehmet Önal, Dokuz Eylül Üniv., Müh, Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Buca-İzmir, Yerbilimlerinde Bilgi Sistemleri (2-0) Cevher Analiz Yöntemleri (2-0) İş Güvenliği (2-0) 2 *** TEKNİK SEÇMELİ DERSLER 402 Tünel Teknolojisi (2-0) 2 Tünel güzergâh seçimi, uygun tahkimat sisteminin seçimi, yapılan araştırmalar ve fizibilite, proje aşamaları, kaya kalitesinin saptanması, yerinde deneyler, laboratuvar deneyleri, kaya patlamaları, yeraltı suyu, tünellerde gazlar, tünellerde yapılan kaya sınıflamaları, tünel kararlılığı gibi konular işlenmektedir. Tunnelling : management by design / Alan Muir Wood. London ; New York : E & FN Spon, p. 406 Mesleki İngilizce II (2-0) 2 15

16 428 ve 429 kodlu derslerin içerikleri yaklaşık aynı olup, 429 kodlu ders daha çok maden işletme prosesleri ve ekipmanları üzerine yoğunlaşırken 429 kodlu ders daha çok cevher hazırlama yöntemleri ve ekipmanları üzerine yoğunlaşmıştır. Start English for Science, G.D. Nodas and A.R. Bolitho, Longman Group Ltd., Exercises in Reading Comprehension, E.L.Tibbitts, Longman Group Ltd., Kaya Şev Duraylılığı (2-0) 2 Şev yenilmeleri sonuçları ve duraylılığın önemi, Stabilite analizlerinin planlanması, Duraylılığı etkileyen faktörler, Jeolojik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, Stereografik izdüşüm yöntemleri, Süreksizlik verilerinin stereografik izdüşüm yöntemleri ile ilşlenmesi, Kaya şevlerinde yenilme türleri ve mekaniği, Kinematik analiz, Kinematik analiz, Makaslama dayanımı (3 saat), Düzlemsel kayma ve analiz yöntemleri, Kama kayması ve analiz yöntemleri, Devrilme türü yenilmeler ve analiz yöntemleri, Duraylılık artırıcı yöntemler. : E. Hoek, J. W. Bray, "Kaya Şev Stabilitesi", Çev.: A. G. Paşamehmetoğlu, A. Özgenoğlu, C. Karpuz, Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını, R. E.Goodman, "Methods of Geological Engineering in Discontinuous Rocks", St. Paul: West, Cevher Hazırlama Mühendisliği (2-0) 2 Cevher hazırlamanın hedefleri, Tanelerin karekterizasyonu, Akış şeması oluşturulmasının temelleri, Boyut küçültme ve sınıflandırma, Katı/sıvı (pülp) sistemlerinin hazırlanması, Metalurjik denge ve hesaplamalar, Kimyasalların hazırlanması ve konsantrasyon ayarları, Pülplerin taşınması ve koşullandırılması, Zenginleştirme ekipmanları, Katı/sıvı ayırımı, Fiyat tahminleri. : Çetin Hoşten, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinin Tasarımı, ODTÜ Maden Müh.Böl., Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Patlatma Teknolojisi (2-0) 2 Patlayici deliklerinin acilmasi, kullanılan ekipmanlar, patlayıcı türleri ve özellikleri, ateşleme elemanları, galeride ateşlemenin planlaması, delme ve patlama işlerinde göz önüne alınması gereken parametrelerin incelenmesi. Açık ocaklarda delme patlatma tasarımı. Yardımcı Ders kitapları: Drilling and blasting of rocks / Carlos Lopez Jimeno, Emilio Lopez Jimeno, Francisco Javier Ayala Carcedo ; translated by Yvonne Visser de Ramiro. Rotterdam ; Brookfield, VT : A.A. Balkema,

17 Rock blasting and explosives engineering / Per Anders Persson, Roger Holmberg, Jaimin Lee. Boca Raton, FL :CRC Press, p. 420 Madencilik Atıklarının Değerlendirilmesi (2-0) Mermer Teknolojisi (2-0) 2 Mermerin tanıma, oluşumları ve genel özellikleri Mermerlerin yataklanma şekilleri mermer çeşitleri Türkiye Mermer Yatakları (genel) Mermer yataklarının bölgelere göre dağılımları Türkiye mermer cinsleri Mermer işleme ve mermer işletme makinaları Mermer, Halil Köse ve Turgay Onargan, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Buca- İzmir, Açık Ocak Madenciliğinde Çevre Onarımı (2-0) Hidrojeoloji (2-0) Standardizasyon ve Kalite (2-0) 2 17

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİĞİ 1.YARIYIL Matematik I (3+2) 4 Matematiğin başlangıç ilkeleri, denklem çözme, logaritmik fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ile ilgili kuralları. Limit, süreklilik, türev gibi

Detaylı

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması MM505 Kaya mekaniğinde arazi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi)

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR 1. yıl / Güz dönemi (1. yarıyıl) 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) Reel ve kompleks sayılar,fonksiyon ve

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER BİRİNCİ YARIYIL FİZ 1011 FİZİK I (4+0) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 Mühendislik Çizimi (2-1) 3 (AKTS: 3) Teknik çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 09:30-10:20 : TÜRK DİLİ I ANS Eğitim 6 Blok - 103 Okutman ERHAN SOLMAZ DİL VE KÜLTÜR 16:00-17:50 : MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı