T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Atatürk Üniversitesinden: Yönetmelik Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yurt Dışında Görevlendirilmeleri Hakkında Yönetmelik Madde sayılı Üniversiteler Kanununun 40. maddesi uyarınca Yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri için bu yönetmelik uygulanır. Madde 2 Yurt dışı görevlendirmeler kısa ve uzun süreli olmak üzere iki kısımda tatbik edilir. a) Kısa sureli görevlendirmeler: Öğretim üyelerinin bilim dalları ile ilgili kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılmaları amacıyla yapılan ve en çok bir ay süreli olan görevlendirmelerdir. Bu görevlendirmelerde öğretim üyelerinin öncelik sırasını tespitte aşağıdaki sıralama esaslarına bakılır. 1 Kongre divanınca kabul edilmiş bir tebliğin bulunması, 2 Uluslararası nitelikte ve çalışma konusu ile birinci derecede ilgili toplantılara tebliğsiz olarak katılma halinde Fakülte Kurulunun kararırım bulunması. 3 Önceki yıllarda bu şekil görevlendirmelerle yurt dışına en az gitmiş olması. b) Uzun süreli görevlendirmeler: Öğretim üyelerinin ilmî araştırma ve incelemelerde bulunmaları amacıyla yapılan görevlendirmelerdir. Bunun için Profesörler en çok 3 ay, doçentler en çok 6 ay görevlendirilebilirler. Yurt dışı uzun süreli görevlendirmelerde görev süresi ve tarihinin fakülte kurullarında bölüm veya kürsü görüşleri alınmak şartiyle tespit edilebilmesi için ilgilinin en geç Nisan ayı sonuna kadar müracaatta bulunması lâzımdır. Yurt dışı görevi için en geç Nisan ayı sonuna kadar yurt dışına gidemiyecegini belirten müracaatçının maazereti fakülte kurulunca kabul edilmezse sıralamanın en altında yer alır. Mazereti kabul edilen müracaatçının sırası saklıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı Madde 3 Uzun süre ile yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerinin sıralama işlemi ilgili fakülte kurullarınca tatbik edilecek puanlama esasına dayanır. Bu puanlama işleminde Atatürk Üniversitesine atanma tarihi ve üniversitedeki fiilî hizmeti esas alınır. Madde 4 Bir öğretim üyesinin yurt dışında kontenjandan gorevlendirılebilmesi için Atatürk Üniversitesinde en az 2 yıl öğretim üyesi olarak fiilen hizmet etmiş olmak şarttır. Ancak ilgili fakültenin veya yüksek okulun ihtiyaç durumuna göre bu 2 yıllık süre doldurulmuş olsa dahi söz konusu görevlendirme müteakip devreye ertelenebilir. Bir öğretim üyesinin yurt dışında kontenjandan başka olanak bulunarak uzun süreli görevlendirilebilmesi için Atatürk Üniversitesindeki öğretim üyeliği fiilî hizmet süresinin 1 yılı doldurmuş olması lâzımdır. Ancak ilgili fakültenin veya yüksek okulun ihtiyaç durumuna göre bu 1 yıllık süre doldurulmuş olsa dahi söz konusu görevlendirme müteakip devrelere ertelenebilir. (Bu maddeye göre yapılacak görevlendirmelerde Devlet Memurları Kanununun 77, 78, 79 ve 80 inci maddeleri ile bu maddelere bağlı olarak çıkarılmış yönetmelik hükümleri saklıdır) Madde 5 Kontenjan veya bursla yurt dışında uzun süreli olarak görevlendirilmiş öğretim üyeleri kontenjan veya bursun bitiş tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe tekrar bu yollarla yurt dışında görevlendirilemezler. Tekrar yapılan görevlendirmelerde yurt dışında az sayıda görevlendirilmiş olanlara öncelik tanınır Madde 6 Yurt dışından kendi isteği ile verilen süreyi doldurmadan donen öğretim üyesi hakkının tümünü kullanmış sayılır. Ancak, kendi isteği dışında yurda dönmek zorunda kalan öğretim üyesi yurt dışında bulunduğu sure gözönünde tutularak fakültedeki puanlama listesinde tekrar yerini alır. Madde 7 Resmî çalışma saatleri dışında serbest meslek icra etmekte olan öğretim üyeleri 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 38. maddesinin (b) fıkrası esaslarına göre kısa veya uzun süreli görevlendirilebilirler. Bunlardan tam gün çalışma esaslarına uyanlar tam gün çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 1 yılı (365 gün) geçmedikçe yurt dışında görevlendirilemezler. Madde 8 Yurt dışına gidecek öğretim üyesi çalışacağı Üniversitede veya ilmî kuruluşta tatbik edeceği araştırma ve inceleme konusunu ve süresini belirten bir programı hazırlayıp fakültesinin ilgili organlarına vermekle görevlidir, İlgili öğretim üyesinin yurda döndükten sonra en geç 1 ay içinde, söz konusu programa uygun olarak, fakültesine ayrıntılı bir rapor vermesi gerekir Madde 9 Fakülte ve yüksek okullar kendilerine tahsis edilmiş kontenjanı ve görevlendirecekleri öğretim üyesi sayısını gözönünde bulundurarak gerekli ödeneği yıllık bütçelerine koyarlar. Madde 10 Rektör ve dekanların üniversiteyi veya fakültelerini temsılen yurt dışında kısa süreli görevlendirilmeleri halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Madde 11 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 12 Bu yönetmeliği Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. Geçici Madde 1 Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 24 Ağustos 1975 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan «Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yurt Dışında Görevlendirilme Yönetmeliği» yürürlükten kalkar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

3 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 YARGI BÖLÜMÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Karar No: 43 İzmir Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alman günsüz ve 1977/375 sayılı yazıda; Merkez nüfusunun olarak tespit edildiğinin o yer Valiliğinin karşılık yazısından anlaşılmış olduğu belirtilerek İzmir Merkez İlçesinde yeniden 2 İlçe Seçim Kurulu kurulması istenmiş olmakla konu incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü : 1 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Yasanın 10 uncu maddesine 14/7/1965 gün ve 656 sayılı Yasanın 8 inci maddesiyle eklenen fıkraya göre, son nüfus sayımı sonucu nüfusu i aşan ilçelerde mümkün olduğu oranda nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden birer ilçe seçim kurulu oluşturulur. izmir Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının günsüz ve 1977/375 sayılı yazısı ile o yer Valiliğinin karşılık yazısında son nüfus sayımı ile Merkez İlçenin nüfusunun olduğu belirtilmiş olup, bu durumda anılan yerde yeniden 1 ilçe seçim kurulu teşkili zorunludur. 2 Yukarıda sözü edilen ek fıkrada İlçe Seçim Kurulu kurulurken olabildiği kadar nüfus sayısında eşitlik sağlanacağı belirtilmiş, başka bir esas gösterilmemiştir. Çevreyi ve yöresel koşullan en iyi bilen ve bu nedenle en yetkili sayılması gereken organ İl Seçim kuruludur. O halde, 298 sayılı Yasarım 4 üncü maddesiyle seçimlerde Belediye Başkanları, belediye meclisi üyeliği seçimlerinde ne yolda hareket da gözönünde tutularak Merkez İlçede yeniden kurulacak İlçe Seçim Kurulları ile eski İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde kalacak yerlerin nüfus sayısı bakımından eşitlik koşulu da olabildiği ölçüde uygulanarak İzmir İl Seçim Kurulunca tespiti uygun görülmüştür. 3 Yeniden kurulacak üçüncü İlçe Seçim Kurulunun kuruluşlarında da 298 sayılı Yasanın 18 ve 19 uncu maddelerinin gözönünde bulundurulması gerekir. Ayrıca aday yoklamasıyle ilgili işleri yapmak üzere ikinci birer İlçe Seçim Kurulu kurulmasına ilişkin 22/7/1965 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 19/7/1965 gün ve 107 sayılı, 4/8/1965 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 30/7/1965 gün ve 122 sayılı kararlariyle İkinci İlçe Seçim Kurulu bulunan yerlerde Belediye Başkanları, belediye meclisi üyeliği seçimlerinde ne yolda hareket edileceğine ilişkin olan ve 12/10/1966 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 5/10/1966 günlü, 208, 209 ve 210 sayılı kararları ve seçim yasalarına göre görülmesi İlçe Seçim Kurullarına verilmiş bulunan işlerden nitelikleri itibariyle iki İlçe Seçim Kuruluna bölünmesi olanağı bulunmayan ve sadece bir ilce seçim kurulu tarafından görülmesi zorunlu olan işlerin hangi ilçe seçim kurulu tarafından Yargı Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: görüleceğine ilişkin Kurulumuzun, Resmî Gazete'nin 27/2/1968 gün ve sayılı nüshasında yayınlanan 14/2/1968 gün ve 25 sayılı karan ile 20/4/1973 gün ve 1973/182 sayılı kararının, kararlarda geçen konular bakımından gözönünde tutulması zorunludur. SONUÇ: sayılı Yasanın 10 uncu maddesine 14/7/1965 günlü ve 656 sayılı Yasanın 8 inci maddesiyle eklenen fıkra hükmüne göre, son nüfus sayımı sonucu nüfusu 'yi bulan İzmir Merkez İlçesinde yeniden 1 İlçe Seçim Kurulu daha kurulmasına, 2 Yeniden kurulacak İlçe Seçim Kurullarıyla eski İlçe Seçim Kurulları çevresinde kalacak yerlerin İzmir İl Seçim Kurulunca tespiti gerektiğine, 3 Yeniden kurulacak İkinci ve Üçüncü İlçe Seçim Kurullarının kuruluşlarında da 298 sayılı Yasanın 18 ve 19 uncu maddelerinin ve ayrıca ilgili konularda Kurulumuzun 1965/107, 1965/122, 1966/208, 1966/209, 1966/210, 1968/25, 1973/182 sayılı İlke kararlarının gözönünde tutulması zorunlu bulunduğuna, 4 Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin İzmir İl ve Mer kez Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine 22/2/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yargı Bölümü Sayfa : 4

5 T.C. Resmî Gazete KurulTarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 ( ^ ( 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 158«6 ) İLÂN BÖLÜMÜ Ankara Belediye Başkanlığından : İLANLAR Belediyemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif malzemeler 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 1 Şartnameleri ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 2 İhaleye iştirak edecekler ticaret odası veya mensup olduğu dernekten ala oakları vesikaları teklif mektubu ile birlikte vermeleri şarttır. 3 İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Kalemine vermeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Cinsi 1 Atölye Malze. 2 Boya ve Malze. 3 Muht. eldiven Miktarı ' 6 Kal. 83 Kal Çift Müh. bedeli Lira Kr , , Boğazlıyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Geç. Tem. Lira Kr , , 7.3S&, İHALE Tarihi Saati 15/3/ /3/ /3/ / /405 Boğazlıyan Bahçeler Mahallesinden Mehmet Dayı ile Kezban Dayı'nın boşanmalarına 4/5/1976 tarih 175 sayılı kararla karar verlimiş davalının adresi tespit edilemediğinden gıyabî hükmün ilânen tebliğine karar verilmekle ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz etmediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur iskenderun 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/183 Davalı Mürüvet Korkmaz, Cezaevi Sok. Lise Karşısı No. 17 de mukim, Osmaniye Davacı Tevfik Korkmaz tarafından davalı Mürüvet Korkmaz aleyhine açılan boşanma davası nedeni ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelinmediğinden bu kerre ilânen gıyap tebliğine karar verilmiştir. 11/3/1977 günü saat 9.00 a bırakılan duruşmaya gelmediği ve bir vekil gönderilmediği takdirde duruşmanın yokluğunda sonuçlandırılacağı gıyap karan yerine geçerli olmak üzere üân olunur. 2815

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: Antalya 1. İcra Memurluğundan: Alacaklı: Hayati Şerbetçi Vekili: Avukat Süleyman özgül, Antalya Barosu Avukatlarından. Borçlu: Ertuğrul Saçak, Güllük Caddesi Kısmet Galeri-Antalya. Alacağın miktarı: , TL. İcra masrafı, vekalet ücreti, vadeden İtibaren faiz vesair masraflar. ısenet ve tarihi: 10/6/1976 tanzim 21/6/ /8/1976 vade tarihli bono sendeleri. Alacaklı vekili Av. Süleyman özgül tarafından hakkınızda yapılan icra takibinde adresinin meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borç ve masraflarını işbu ödeme emrinin ilân tarihinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değilse 20 gün içinde merciye şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile İcra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sâdrr sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 TL. dan TL. ya kadar para cezası ile mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ikmal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu ve sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe İle bildirerek merciden İtirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde î. İ. K. 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız ayrıca, evinizden haciz edilip başka bir yediemin'e teslim edilen , TL. değerinde büumum ev eşyanız üzerine 1/9/1976 gün saat da haciz konulmuş bir yediemine teslim edilmiştir. Antalya Tapu Sicil Muhafızlığında kayıtlı Haşimişcan Mah ada 16 parsel sayılı gayrimenkulun üzerine 19/7/1976 tarihinde ihtiyaten haciz konulmuştur. î. 1. K maddesine tevfikan yapılan haciz şuasında hazır bulunmadığınızdan işbu ilânın tebliği tarihinden itibaren adıgeçen Kanunun 103. maddesi gereğince 18 gün içerisinde haciz tutanağı tetkik etmeniz ve bir diyeceğiniz varsa budirmeniz için icra dairesinle başvurmanız, tarafınıza tebliğ makamına kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 865 Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1976/1275 K. No: 1976/1312 Sarhoşluk suçundan sanık Celâl Danışkaner hakkında mahkememizce veıılen 1/12/1976 tarih ve aynı sayılı gıyabı hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No.: 1975/1143 Davalı : Abdullah Güveç, Antakya Meydan Hamamda çalışır ve adresi meçhul, Antakya. Davacı Bedriye Borçalan (Güvenç) tarafından davalı Abdullah Güveç aleyhine açılan doşanma davası nedeni ile ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelinmediğinden bu kere ilânen gıyap karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 9/3/1977 günü saat 9.00 da duruşmaya gelinmediği ve bir vekil gönderilmediği takdirde duruşmanın yokluğunda sonuçlandırılacağı gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere ilâa olunur. 3816

7 2 Mart 1977 Sayı: EESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Antalya 1 inci İcra Memurluğundan : 1976/2091 Alacaklı: Hüseyin Selek Vekili: Av. Bülent özdemir, Antalya Barosu Avukatlarından. Borçlu: Ertuğrul Saçak, Oto Galeri, Durukan Çarşısı-Antalya. Alacak miktarı: ,50 TL. İcra masrafı, vekâlet ücreti, vadeden itibaren faiz vesair masraflar. Senet ve tarihi: 30/2/1976 Tanzim 15/6/11976 vade tarihi bono senedi. Alacaklı vekili Av. Bülent Özdemir tarafından hakkınızda yapılan icra takibinde adresinin meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıda vazıh borç ve masraflarım işbu ödeme emrinin ilân tarihinden itibaren 35 gün içinde ödemeniz takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değilse 20 gün içinde merciye şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu yirmi gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 TL. dan TL. ya kadar para cezası ile mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ifana! edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu ve sebepleri ile birlikte 20 gün içlinde tetkik merdüne bir dilekçe ile budirerek merciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 1 İ. K. 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız ayrıca Antalya Tapu Sicil Muhafızlığında kayıtlı Hasım Işcan Mah ada 16 parsel sayılı gayrimenkuldeki hisseniz üzerine 28/71/1976 tarihinde ihtiyaten haciz konulmuştur. İ. İ. K maddesine tevfikan haciz gıyabınızda yapılmış olduğundan işbu ilâmın tebliği tarihinden itibaren adı geçen Kanunun 103. maddesi gereğince 18 gün içerisinde dosyayı tetkik eteneniz bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için İcra Dairesine başvurmanız tarafınıza tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1976/11 Davacı Mülî Eğitim Bakanlığınca izafetle Yozgat Maliyesi vekili Avukat Emin Özel'in davalılar Melâhat Uca, Ah Uca ve Şemiötan Işıklı aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca : Davalılardan Melâhat Uca ve Ali Uca*nın adreslerinin bilenemernesi nedeniyle ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan davalı Melâhat Uca ve Ali Ucanın duruşmanın altılı bulunduğu 18/4/1977 günü isaatt 0.10 da duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri ve vekil de göndermedikleri takdirde gıyaplarında karar verileceğine dair işbu Hân davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1974/553 Vakfıkebir'in Şenocak Köyünden Hasan Galip Balta vekili Avukat Coşkm Guner taraflından aynı Köyden Süleyman Balta, Süleyman oğlu Ahmet Balta, Fatma Balta, Asiye Afyon, Süleyman Sırrı Cinel aleyhlerine açtığı ölüm kaydının düzeltilmesi davasının yapılan duruşması sırasında: Davalılardan Süleyman oğlu Ahmet CineTe ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden adına gıyap kararı çıkarılmashia karar verildiğinden gıyap kararının ilânen kendisine yapılmasına, duruşmanın 7/4/1977 günü saat a bırakılmasın?, karar verildiği ilân olunur. 2776

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğünden: 1615 saydı Gümrük Kanununun 65 inci maddesiyle 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi gereğince orjinal fatura, menşe şahadetnamesi veya emsali vesikalarda yazılı paraların Türk par asma çevrilmesinde 1 Mart 1977 Sah sabahından itibaren uygulanması lazım gelen kurlar aşağıda gösterilmiştir. Satış Kuru TL. 1 ABD Dolan Doyçemark 7, Avusturalya Dolan 18, Avusturya Şilini 1, Belçika Frangı 0, Danimarka Kronu 3, Fransız Frangı 3,57 1 Hollanda Florini 7,14 1 İsveç Kronu 4, Kanada Dolan 17, îtalyan Lireti 2, Norveç Kronu Sterlin 30,60 Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden 3033 / /394 Davacı Hazine vekili Av. Emin Özel'in davalılar Hidayet Sandoğan, Kâmil, Hasan, İsmail, Kazım, Melek, Fındık, Satı, Döne, Yeter, Süleyman Sandoğanlar ve Deremumlu Köyü Muhtarlığı aleyhine açtığı meni müdahale ve ecrimisü davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca : Davalılardan Satılmış ve Yeter'den olma Deremumlu Köyünden Satı Sarıdoğan'ın adresi belli olmadığından davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olup Satı Sandoğan'ın 13/7/1977 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği ve vekille de kendisini temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap karan çıkartılacağına dair iş bu ilân davetiye yerine kâim olmak üzere ilân olunur Çubuk Tapulama Mahkemesi Hâkimliğinden 1970/627 Çubuk Melikşah Köyü Küçükhamam mevkilerindeki 483 ve 484 parsel sayılı gayrimenkullerin Kadastroca davahlan adına vaki tesbitlerine itiraz üzerine yapılan duruşmalan sonucunda : Muteriz Hüseyin Ersöz'ün itirazının reddine ve mezkûr parsellerin davalıları adına tesciline mütedair Mahkememizden sadır 7/9/1970 gün ve 1970/447 sayılı karar Yargıtay 7. Hukuk Dairesince nakzedilmiş olup Yargıtayın işbu 2/12/1971 tarih 1971/ sayılı ilâmı davalı Muhittin kızı Nigar'a adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiş bulunmakla 7201 sayılı K. nun 29 ve 766 sayılı K. nun 65. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve ilânı tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde adı geçen Muhittin kızı Nigar'a tebliğ edilmiş sayılarak Yargıtay hükmünün kesinleşeceği tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 2742

9 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Keşif bedeli G teminatı EKSİLTMENİN Müracaat 1) Eksiltmeye konulan işler TL. TL. tarihi günü saati son günü 1 Kocaeli ilinde Dil İskelesi Köprüsü /3/1977 Pazartesi /3/1977 Pazartesi 2 Aydın ilinde Dalama Köprüsü 3.O24.O0O /3/1977 Salı /3/1977 Salı 3 Hakkâri ilinde Zap I. Gr. köprüleri 4 Muğla ilinde Urluca - Köprüsü /3/ /3/1977 Çarşamba Perşembe /3/1977 Çarşamba 10/3/1977 Perşembe 5 Burdur ilinde Çerçin I Gr. Köprüleri /3/19T7 Cuma /3/1977 Cuma 6 Antalya ilinde Çakalsokmağı Gr. Köprüleri /3/1977 Pazartesi /3/1977 P tesı 7 Antalya ilinde Beşkonak Köprüsü /3/1977 Salı /3/1977 Salı 8 Antalya ilinde Kümbet Köprüsü /3/1977 Çarşamba /3/1977 Çarş. 9 Malatya, Yazıhan, Hekimhan Devlet yolu Sarsap (Hırın) ve Kuruçay Köprüleri inşaatı /3/1977 Perspmbp /3/1977 Perş (Yukarıdaki işlerin bazı birim fiyatları % zamlıdır.) 1 2) Yukarıdaki işlerden 9. sırada kayıtlı olanın eksiltmesi, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında, " diğerlerinin eksiltmeleri de Köprüler Dairesi Başkanlığı odasında hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3) Eksiltme dosyaları; Vezneye yatırılacak 50, şer lira bedele ait makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen He- j 1 yeti Müdürlüğünden alınacaktır. (Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.) 4) a Yeterlik belgesi alabilmek için: İsteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Genel, Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir ) dilekçelerine; (B) grubundan en az bu ışlerm keşif be- I deûeri miktarından müteahhitlik karnesinin asimi veya Genel Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1 Yapı araçları bildirisini, 2 Malî durum bildirisini, 3 Banka mektubunu, 4 Teknik perso-, nel bildirisini, 5 Taahhüt bildirisini, 6 İsteklilerin noter tasdikli; gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 Iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 Vekâletnameyi gerekiyorsa) ayrıca (i, ve 4. sırada kayıtlı köprüler «yerinde dökme beton kazıklı olduğundan» İçin yukarıda yazılı belgelere ilâ- ( veten yerinde dökme beton kazık yapacak makinalara sahip veya bu işleri yapan bir firma ile anlaşmış olduğunu tevsik eden belgeleri) eksiksiz olarak ekleyip bu işler için yeterlik belgesi almaları, (Her iş için dilekçelerine &:m ayrı belgeler bağlanacaktır. 1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin i bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır; Vekâleten imza edilenler geçerb sayılmaz Yeterlik belgesi için telgrafla müracaat kabul edümee.) b Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin; sözleşmeye esas ilk İlân tarihinden sonra alınmış hail faaliyet bel- 1 gesi, noter tasdikli imza sirküleri veya şirket sirküleri. Genel Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktaıda geçici teminat vermeleri. 5) İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksütme günleri saat ondörde kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfrvet ilân olunur 2538 / 44 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9

10 Türkiye Elektrik Kurumundan: KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ IŞÇtLÎĞI YAPTIRILACAKTIR 1 Kurumumuzca aşağıda ili, ilçesi, grubu takribi keşfi, geçici teminatları ile adetleri belirtilen köyler ve müstakil ENH. Iannro elektrifikasyon montaj işçilikleri, 1976 birim fiyatları ile kapalı zarf usulü teklif almak suretivle, şartnamesi gereğince ihaleten yaptırılacaktır. 2 a) Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak köyler: Takribi Teminat Köy ENH. karekteristiği işçilik tutan mektubu t 1 i ilçesi adedi Grubu ve uzunluğu Lira Kr. Lira Kr. 1 ORDU Merkez - Mesudiye Km 3 AWG , , 2 ORDU Fatsa Km. 3 AWG , , 3 ORDU Perşembe Km. 3 AWG , , 4 SİNOP Durağan U Km. 3 AWG , , 5 SİNOP Merkez Km. 3 AVVG , , 6 ORDU Ünye Km. 3 AVVG ,- 7 ÇANKIRI Merkez - Eldivan U0 Km. 3 AWG , , 8 ZONGULDAK Devrek Km. 3 AVVG , ÇORUM Merkez Km. 3 AVVG , KÜTAHYA Emet Km. 3 AVVG , , 11 MALATYA Merkez - Akçadağ 13 76* Km. 3 AVVG , , 12 KASTAMONU Merkez - Araç Km. 3 AVVG , 13 KÜTAHYA Merkez Km. 3 AVVG , 35.0CO, 14 KÜTAHYA Altınbaş Km. 3 AVVG , 15 MARDÎN Midyat Km. 3 AVVG , , 16 MARDİN Nusaybin Km. 3 AVVG , , 17 ADANA Pozantı 3 Mh Km. 3 AVVG , , 18 TOKAT Erbaa - Merkez «0 000 Km. 3 AVVG , , 19 TOKAT Erbaa Km. 3 AVVG , 20 ORDU Merkez Km. 3 AVVG , , TOPLAM: 256 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: 15866

11 b) Elektrifikasyon montaj işçiliği yapılacak ENH.ları: 1 1 i İlçesi Grubu 1 BURSA 2 SAMSUN Orhaneli Havza - Çarşamba ENH. karakteristiği ve uzunluğu Km. 3 AWG Km 3 AVVG. Takribi İşçilik tutan Lira Kr , , Teminat mektubu Lira Kr , , 3 Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri: TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No: 14/2 Yenişehir/ANKARA reslerinden 100, TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 4 İştirak belgesi hususundaki müracaatlar engeç 14/3/1977 günü saat a kadar «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No: 14/2 ANKARA» resinde TEK Köy Elektrifikasyonu Muhaberat Servisine, şartnamesinde istenen 'belgeler eklenmek suretiyle yapıtmış olacaktır. İştirak beleri 24/3/1977 tarihinden itibaren verilecektir. 5 Teklifler engeç 7/4/1977 günü saat e kadar adı geçen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 6 Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan iştirak belgesi müracaatlarının her grup için ayrı ayrı yapılması ve tekliflerin her grup n ayrı verilmesi gereklidir. Postada vaki gecikmeler ve iştirak belgesi müracaatlarının ekinde şartnamede öngörülen belgelerin verilmemesi Ünde müracaatlar dikkate alınmaz. 7 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /2-2 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Merkez Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : BAŞVURMA BİLDİRİSİ 1 Afyon - Konya hattı Bey dan - Bozdağ istasyonları arasındaki demiryolu varyantında 1O0 milyon lira tahmini keşif bedelli metre uzunluğunda Demiryolu tünel inşaatı İşi için birim fiyat esası üzerinden yapılacak ihaleye esas olmak üzere müteahhit seçimi yapılacaktır. Tünelin yapılacağı 2Kminin jeolojik yapısı kapa olup, tünel inşaatının iksası kemer ve ayaklarda beton olarak düşünülmüştür. Zemin durumuna ve yapüacak hesap neticesine göre ussalı veya ilksasız olarak geçilecektir. Bu inşaat için aynca Eskalasyon sistemi uygulanacaktır. 2 İhaleye girmek için başvuracak firma başvurma dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. a) Bayındıra Bakanlığından alman (A) grubundan müteahhitlik karnesi veya noterden tasdikli sureti. b) Ticaret ve sanayi odasından, bu işe ait ilân 'tarihinden sonra alınmış faaliyette bulunma durumunu gösterir belge, c) 24 Mart 1972 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yapı, Tesis Onarım İşleri İhalelerine Girme Yönetmeliğine ekli (1, 2, 2a, 3 ve 4 numaralı örneklere göre düzenlenmiştir; Yapı araçları büdirisi (Son yılın EnvaTterlnde belirtilen sayfanın fotokopisi), 1972 metrelik tünel kazılması, gerekli iksa ile beton işlerinin yapılması, takriben M 3 lük tünel giriş ve çıkış ağzı yarma kazı işleri ile bunların nakli işlerinin yapılması İçin lüzumlu teçhizatı kapsaması, Sermaye ve kredi İmkânlarım açıklayan malî durum bildirisi, Teknik personel büdirisi, (Bu tür inşaatın yürütülmesini sağlayacak teknik personel ekibini kapsaması) Dilekçenin veriliş tarihinde, halen elinde bulundurulan işler ile son on yıl içinde en az 400 metre uzunluğunda benzer karakter ve önemde (demiryolu, su ve karayolu tüneli) tünel inşaatının kabulünü yaptırdıklarını açıklayan tasdikli taahhüt belgesi) 3 Başvurma dilekçesinde başvurucunun kanunî ikametgâh adresini açık olarak belirtmesi lâzımdır. 4 Eksik belgeli dilekçe ile yapılacak müracaatlar, bu belgeler sonradan gönderilse dahi tetkike alınmayacaktır. 5 Başvurucular gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 6 Söz konusu iş 1972 m. uzunluğundaki tünel inşaatı ile bu tünelin giriş ve çıkışı ağzındaki kazı ve taşıma İşlerini kapsamaktadır. 7 İşin ikmâl süresi en geç Ekim 1978 sonu olarak saptanmıştır. 8 Yeterlik belgesi ancak kapasite ve malî imkânları ile tecrübeleri bakımından TODD'ce yeterli görülen başvuruculara verilir. 9 Yeterlik belgesi almak isteyen Başvurucular, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri 10/3/1977 Perşembe günü saat 17 30'a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mericez Alım Satım Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında ve yazı ekinde vermelidir. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı îtibare alınmaz. 10 Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun görülen başvuruculara gerekli davet yapılacak ve ihale dosyası verilecektir. İlgililere ilân olunur 2738/2-2

13 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Afyon (Akşehir) Kundullu Köyü civarında kurulacak dağ tibi TV. verici istasyonu inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 îşin keşif bedeli % 40 güçlük zammı ile birlikte ( , TL.) olup. geçici teminatı ( , TL.) dır. 3 Eksiltme şartnamesi ve sair bilgiler Ankara'da Mithatpaşa Cad. 47 No. lu binanın 2. katındaki Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyen firmalardan istenilecek belgeler aşağıdadır: a) 1977 yılı Ticaret Odası kaydı, b) Banka referans mektubu, c) Teknik personel ve teçhizat beyannamesi, d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az , TL. lık bir işi yapabileceğine dair A veya B grubu müteahhitlik karnesi, e) Ellerinde bulunan taahhütlere ve durumlarına ait bilgi, f) En az , TL. lık bir işi bir defada taahhüt ve ifa etmiş olduklarına dair ilgili yerlerden alınmış iş bitirme belgesi. 4 İhale 15/3/1977 Sah günü saat de yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek firmaların ihale dosyasında belirtilen şart ve belgelerle birlikte hazırlayacakları kapalı teklif zarflarını en geç 15/3/1977 Sah günü saat e kadar TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğü (Ziya Gökalp Caddesi Onar Han Kat 2) adresine makbuz mukabilinde teslim etmeleri veya iadeli taahhüt'ü olarak müddeti içinde posta ile göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır. 5 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu sebeple ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 2-2 Zonguldak Belediye Başkanlığından: Şehrimiz Gima önünden İtfaiye üstü tulumbasına ,80 lira keşif bedeli dahilinde yeni döşenecek lık flanşlı çelik boru ferşiyat işi ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine tevfikan kapalı zarf usulü ile 17 Mart 1977 Perşembe günü saat 1530 da Belediye Encümen Salonunda şartnamesi gereğince yapılacaktır. Taliplilerin mezkûr Kanuna göre hazırlıyacaklan 7.850, lik teminatlarına havi teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Encümen Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Şartnamesi Belediyemiz İşletmeler Müdürlüğünden temin edilir / 44 Türkiye Çimento Sanayii TA.Ş. Genel Müdürlüğünden: Yeni kurulacak çimento fabrikalarımız için 18 adet dizel elektrojen grubu elektrik aksamı satın alınacaktır. Bu ihale ile ilgili teklif isteme dosyası Şirketimizin Atatürk Bulvarı No. 201 Kavaklıdere - Ankara'daki merkezinden veya istanbul Alım ve Satım Müdürlüğü Salıpazarı Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 Fındıklı istanbul'daki İrtibat büromuzdan 500, TL. karşılığında temin edilebilir. Tekliflerin en geç 15 Nisan 1977 günü saat e kadar Şirketimiz Merkezinde bulundurulması gerekmektedir. Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 3-3

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: tsımir ValIHflnrian : 1 tamir Menemen Şehiriçl İlçe Trafik Binası ikmal inşaatı 1977 mali yılma sari olarak 2490 sayılı Kanun bükümlerine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin kesif bedeli ,10 uradır. 3 Eksiltme İzmir Sosyal Sigortalar Kurumu Konak İşbanı A 3 Blok Kat 8 No. 803 de Bayındırlık Müdürlüğü Odası, İhale Komisyonunda 17/3/1977 Perşembe günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme evrakı izmir Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saati İçinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) ,74 liralık geçici teminatım, b) 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bildirisi, sermaye re kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi. Taahhüt bildirisi, Bayındırlk Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebüecemerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif İle birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 17/3/1977 Perşembe günü saat a ka dar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/3/1977 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Not: % 30 zamlı 1976 yılı birim fiyatları ile eksiltmeye çıkarılmıştır /1-1 Devrek - Zonguldak Devlet Orman Kereste Fabrikası MuduriuSu'idcn Fabrikamız Ambarında mevcut 48 parti halinde 1819,483 M 3 kayın keresteleri 9/3/1977 tarihinde Fabrikamız İthale Salonunda Komisyon huzurunda açık artırma ile % 25 i peşin % 75 i 6 ay vadeli müddetsiz ve limitli banka mektup karşılığı satjlacaktır. Satış 9/3/1977 Çarşamba günü saat de yapılacaktır. Satış şartnaimesi ve müfredatlı listeler ORÜS. Genel Müdürlüğünde, Amfcara, istanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kayseri Ticaret Odaları Başkanlığında, civar işletme ve fabrika müdürlükleriyle Fabrikamız Müdürlüğünde görülebilir. Taliplilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarını satış saatinden önce Fabrikamız veznesiıife yatırarak makbuzlarıyla birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. Ö^CT / 1-1 Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/553 Vakfıkebir'in Şenocak Köyünden Hasan Galip Balta vekili Avukat Coşgön Güner tarafından aynı Köyden Süleyman Balta, Süleyman oğlu Ahmet Balta, Fatma Balta, Asiye Afyon, Süleyman Sırrı Cinel aleyhlerine açtığı ölüm kaydının düzeltilmesi davasının yapılan duruşması sırasında : Davalılardan Süleyman Sırrı Cinel'in uzun araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davetiyenin ilânen kendisine tebliğine duruşmanın 7/4/1977 günü saat a bırakıldığı ilân olunur. 2775

15 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda konusu, keşif (bedeli, geçici teminat tutarı, eksiltme tarihi, gü/ıu ve saatti yazılı inşaat işlen 1S yılllanndan 527ı sayılı Kanuna göre san olarak, 2400 sayılı Kanunun 3!1 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ayrı ayı ı eksiltmeye çıkartılmıştır. 3 Eksiltmeleri; karşılarında belirtilen tarjh, [gün ve (saatlerde Ankara'da DHMİ. Genelff.&idürlükbinası içerisinde bulunan Alım, patım Komisyonunda yapılacaktır. 5 Bu işlerle ilgili geçici teminatlar; idhmtl Genel Müdürlüğünün T. C. Mer kez Bankasındaki 57 teayılı hesabına veya Genel MüdürlükflVMıaisebeveznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacakttır. 4 * Eksiltmelerle ilgili dosyalar hergün çalışıma saatleri içerisinde Ankara'd? DHMÎ. Gesnel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde, işlerin yapılacağı Elazığ ve Van Meydan Müdürlüklerinde görülebilir. '5 Eksiltmeye girebilmek için istekliler eksiltme dosyalarında ekli (Örnek 1) (Örnek 2 ive 2a), (Örnek 3), (Örnek 4) ile birilikte Bayındırlık Bakanlığından alrn% oldukları bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini belirtir (B) grubu ırrmeabhhibaik karnelerinin aslım bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi al mak üzere en geç (14/3/10717 günü iş bitimi saatine kadar DHMÎ. Genel Müdürlüğüne müracaat ederek eksiitbmeye katılmak için yeterlik (belgesi almaları gerekir. (Her i? için ayn dilekçe ve belgelerle müracaatta bulunulacaktır.) Müracaatta Genel Evrak kayıt tarihi geçerli olup, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 6 Eksiltmeye girecek olanlar; DHMI. Genel Müdürlüğünden alacakları yeteı lık belgesi, 1077 yılı Ticaret Odaları belgesi, limit dahili geçici teminat mektubu veya makbuzu ite birlikte teklif mektubunu havi kanunî şekilde düzenleyecekleri kapalı zarflarım belirtilen eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında DHMÎ. Genel 'Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. Belirtilen saatlerden sonra verilecek zarflar ve postada olacak gecikmeler de kabul edilmez. Eksiltmenin Sıra No. Eksiltmesi yapılacak olan isin konusu Keşif bedeli G. Tem. yapılacağı lira Kr. Lira Kr. Günü Saati ıl Yeşilköy Hava Limanı 96 Daireli Lojman ikmal inşaatı işi 5^WJ939,80 19*1.19«, 17/3/ Perşembe 3 Van Hava Meydanı garaj înşaatl. işi ,1» 147,369, 17/3/ JOO Perşembe 3 Elazığ Hava Meydanı garaj İnşaatı, işi 5j y , 18/3/ Cuma B480/44 1 Alaca Belediye Başkanlığından: Belediyemizin yaptırmakta olduğu işhanı inşaatı kontrollüğü 2490 saylu Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. 1 Kontrollük işi , lira olup, keşif özetinden % 1 üzerinden olup geçici teminatı 2.850, liradır. 2 Şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir. 3 İhale 8/3/1977 günü saat de Belediye Encümenince yapılacaktır. 4 İhaleye girmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte teminatları ile birlikte Belediyemizde bulunmaları ilânen duyurulur / 4-3

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkan - lığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Üç) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. M.Bedeli G. Teminatı İhale Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Yumurta (Günlük) Ad , Yumurta (Sıra) Ad , 14 Mart 1977, _ P. tesi Tamamı , , Sıra Yumurta Ad , , 14 Mart 1977 P. tesi / 4-3 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Altı) kalem (Yiyecek - Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazıriıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. M.Bedeli G. Teminatı İhale Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Yuvarlak Nohut Kg , , Yuvarlak Nohut (Yarısı) Kg , , 16 Mart 1977 Yuvarlak Nohut Kg , , Çarşamba Yuvarlak Nohut Kg , , Tamamı , , 20 Çanaklı Hamur Dinlendirme Paşası 420 Ad Mart 1977 Alimünyum Tas 2000 Ad , Çarşamba Tamamı , ,» Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 2611 / Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 20 M 3 2,5x20x400 Cm Çam tahta ile 20 M 3 5x10x400 Cm. Çam Kadran satınalınacaktır. 2 İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilecektir. 3 İhale 29/3/1977 günü saat de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 4 Geciken teklifler kabul edilmez. 5 Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tercih yapmakta serbesttir / 2-2

17 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Devlet Yatırım Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 25 Şubat 1977 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapüan Maliye Vekâleti - Amortisman ve Kredi Sandığı % 3 Faizli İkramiyeli İkinci Tertip 1959 İstikrazı Tahvillerinin Otuzbeşinci ikramiye çekilişinde ikramiye kazanan tahvil numaralarım gösterir liste , lira ikramiye kazanan numara , lira ikramiye kazanan numaralar 12978, , lira ikramiye kazanan numaralar 639, 12972, , lira ikramiye kazanan numaralar 636, 12975, 73731, 74782, 74784, 79341, 79343, , , , lira ikramiye kazanan numaralar 632, 633, 634, 638, 640, 12971, 12980, 14606, 14607, 14608, 14609, 69476, 73734, 73735, 73739, 74781, 74786, 74787, 74788, 74789, 79344, 79346, , , , , , , , , , , , , lira ikramiye kazanan numaralar 631, 635, 637, 12973, 12974, , 12979, 14601, 14602, 14603, 14604, 14605, 14610, 69471, 69472, 69473, 69474, 69475, 69477, , 69480, 73732, 73733, 73736, 73737, 73738, 74783, 74785, 74790, 79342, 79345, 79347, 79348, 79349, 79350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yukarıda yazılı ikramiye bedelleri 25 Şubat 1982 tarihinde zamanaşımına uğrar, bu tarihten sonra 5 sene müddetle yalnız tahvil bedeli ödenir / 1-1 Yerköy Bayazıtoğlu Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: mali yılı süt istihsalimizden mevsimlere ve günlük istihsallere göre teslim etmek suretiyle litre inek sütü açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 2 Sütün beher litresi 500 kuruştan litresine lira muhammen bedel takdir edilmiş olup geçici teminatı , liradır. 3 İhale 10/3/11977 Perşembe günü saat de Yerköy Bayazıtoğlu Üretme Çiftliği Müdürlüğü idare binasında yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya verilen fîat uygun görülmediği takdirde ayni şartlarla 18/3/1977 Cuma günü saat de aynı binada ikinci defa ihale edilecektir. 4 Süt satışına dair şartname mesai saatleri dahilinde Kurumumuzda görülebilir. 5 Taliplerin satış günü ve saatinde teminatlanyla, ayni işlerle iştigal ettiğini büdirix ticaret odasından alacağı belge ile müracaatları ilân olunur / W

18 Alaçam Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Dursunlbey Parti Miktar Müh. Bed. % 7,5 Tem. Adedi Cinsi Deposu Adet M>. DİP. Lira Liraı Satış şekli S 1. S. N. B. çam tomruik Gölcük sondeposu J670 Tamamı peşin veya imal be S. N. B. çam tomruk»» 1, A70 delleri % 50 karşılığı banka m 3. S. N. B. çam tomruk n» mektubu: (18 3. S. K. B. çam tomruk»» 1S aı.8>lo Mal bedeli % 50 si ve aşağı 11 Isk. N. B. çam tomruk»» da belirtilen vergiler peşin U Çam sanayi odun»» alınmak suretiyle 3 ay vadeli. 106 Toplam ) İşletmemizin Gölcük sendeposu istif yerinde mevcut yukarıda sınıf ve miktarları yazılı orman emvalleri 14/3/1977 Pazartesi günü saat 14JOO de Dursunlbey İşletmesi satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. 2 Tamamı 1976 yılı istihsali olan adı geçen emvallerin satışlanmn peşin yaptırılabileceği gibi, mal bedeuerinin % 50 si karşılığı kat'i, süresiz, limitli banka mektubu, mal bedeli % 50 si, vergiler ve mektup faizi peşin alınmak suretiyle 3 ay vadeli olarak da yaptırılabileceği, 3 Taliplilerin belirli gün saat ye kadar /o 7,5 teminatlarını yatırıp Komisyona müracaatları ilân olunur. 2644/1-1 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: 15866

19 2 Mart 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 İller Bankasından: SOĞUKHAVA TESİSİ TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Tesisin adı Saray (Tekirdağ) S. Hava Çan (Çanakkale) S. Hava Ş. Karaağaç (İsparta) S. Hava Kozlu (Zonguldak) S. Hava ihale evrakı Kesif bedeli Geç. teminat satış bedeli Lira Lira Lira ' L366.00Ö JÎ ,730 54, (160 um 160 1*. Yukarıda adı yazılı tesisler kapalı zarf usulü birim fiat esasları ile eksiltmeye konmuştur. 2. Teklif zarfları 11/4/1977 Cuma günü saat U4J30 da Ankara'da iller Bankası Satın Alma Komisyonunca açılacaktır. 3. Teklif zarflarının 1/4/1977 Cuma günü saat Iİ2.00 ye kadar Bankamıza teslimi 'gerekmektedir. Zamanında yapılmayan müracaatlar veya postada vukuu bulan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4. Teklif vereceklerin eksiltmeye girme belgesi almak için 26/3/1977 Cuma günü saat ye kadar Bankamıza dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici karnelerinin aslım şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini örneğine göre teknik personel beyannamesini taahhütleri altında bulunan işleri gösterir taahhütnameleri örneklerine uygun en son sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan yüklenicinin kendisi "tarafından doldurulacak mali durum Ibüdirislni banka mali durum belgesi ile eklemeleri gereklidir. 5. İhale evrakı Bankamızdaki İller Bankası Mensupları Yardım Derneğinden satın alınmak suretiyle temin edilecektir. 6 Bankamız 2480 sayılı Kanuna tabi olmayıp eksiltmeye girme belgesi verip vermemekte işi ihale edip etmemekte veya girenlerden düediğme vermekte serbesttir, area/a-ı Afyon Seker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 Keşif bedeli , lira olan Pancar Analiz Laboratuvarı (Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı hariç) inşaatı 1976 yılı birim fiyatları esasına ve kapah zarf usulüne göre ihale edilecektir. 2 îhale 10/3/1977 Perşembe günü saat de Fabrikamız şantiyesinde yapılacaktır. 3 İhale ile ilgili şartname aynı yerdeki Ticaret Servisinden temin edilebilir. 4 İhale geçici teminat tutan , TL. olup nakit veya banka teminat mektubu olabilir. 5 Tekliflerin ihale günü saat e kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine verilmiş olması gerekir. 6 Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden : Toprakhkta kapah sinema yerine tahsisli 8136 ada 30 sayılı parselin ifrazıyla konut parseline çevrilmesine ait no. lu çap İmar İdare Heyetinin 15/2/1977 tarih ve 150 sayılı kararı ile tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. tlgotere ilânen duyurulur /1-1

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1977 Sayı: Türkiye Demir ve Çelik isletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : Müessesemiz tarafından yurt içinden değişik ebat ve miktarlarda 44 kalem kontaktör termiği ile bobin termik, termik manyetik şalter, kontaktör, enıversör şalter satın alınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan İhale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No : 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat. 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden (bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 18/3/1077 Cuma günü saat da Müessesemiz Satın Alma Komisyonunda yapılacağından No. lu dosyayla ügilidir, meşruhatlı kapalı tekhf mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma makta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir ><1 5 İnci Zırhlı Tugay Askerî Hâkimliğinden : GAZİANTEP 1976/178 Suç : Yoklama Kaçağı ve Bakaya Sanık : İsrafil Koçaş, Şaban oğlu 1954 doğumlu Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesi Cavlak Köyü veya Çayıralan Köyü Nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde oturur 20 Mknz. Tug. 1. Top. Tb. Kh. Bl. den terihsli er. Yukarıda suçu ve hüviyeti yazılı sanık hakkında As. C. K. nun 63/1 - A maddesi gereğince altı ay süre İle hapsine T. C. K. nun 59 uncu maddesi uyarınca beş ay süre ile hapsine, 647 sayılı K. nunu deği<îtiren 1712 sayılı K. nun 4. maddesine göre üç binlira ağır para cezasına çevrilmesine. As. C. K. nun 63/1 -B maddesi uyarınca bir ay feüre üe hapsine T. C. K. nun 59 uncu maddesine göre yirmibeş gün müddetle hapsine 647 sayılı Kanunu değiştiren 171C sayılı Kanunun 4 maddesine göre beşyüz lira ağır para cezasına çevr.lmesine T. C. K. nun 71. maddesine göre neti çeten üçbin beşyüz lira ağır para cezasına tecziyesine karar verilmiş olup sanık aramalara rağmen bulunmadığından hükmün 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî GazeteMe ilâne*- tebbği ve aynı K mm 31 inci maddesi gereğince İlân tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşeceği İlân olunur / /230 Suç : İzin Tecavüzü Sanık : Sadık özer, Durmuş oğlu 1952 doğumlu Tokat İli Erbaa ilçesi Yukarı Çartur Köyü Nüfusuna kayıtlı ve mukim olup 20 Zh. Top. A. 1. Top. Tb. Kh. Bl. ter. hisli. Yukarıda suçu ve hüviyeti yazüı sanık hakkında As. C. K. nun 66/1, B maddesi uyarınca altı ay müddetle hapsine T. C. K. nun 59 uncu maddesi uyarınca neticeden bey aş müddetle hapsine, karar verilmiş olup sanık aramalara rağmen bulunamadığından hükmün 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince gazeteden ilânen tebliği ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden Sıtilbaren onbeş gün sonra kesinleşeceği ilân olunur / M

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ 1- Belediyemize ait yaklaşık 30.000,00 Kg. Hurda demir malzeme 2886 sayılı Yasa nın 45. maddesine göre 26.05.2017 Cuma günü saat 14;00 da başlamak üzere

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²)

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²) Cinsi Mahallesi Ada Parsel T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN Yüzölçümü (m²) Geçici Teminat Muammen Bedeli Tarihi Saati Arsa Balıklı Mah. 102 1 1.080,77 585,00 19.500,00

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

EMLAK KONUT GYO A.Ş. NDEN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GYO A.Ş. NDEN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GYO A.Ş. NDEN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu kaydı bilgileri bulunan gayrimenkul üzerinde, Arsa

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı