T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargdanması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Kapsam MADDE 2. Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tâbidir. Disiplin hükümleri saklıdır. İzin vermeye yetkili merciler MADDE 3. - Soruşturma izni yetkisi; a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, c) Bölge düzeyinde teşkilâtlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, Yasama Bölümü Sayfa : l Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, e) Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teşkilâtında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan, Başbakanlık merkez teşkilâtının aynı durumdaki personeli hakkında Başbakan, f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır. Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikâyetler MADDE 4. - Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikâyet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur. Yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ön inceleme MADDE 5. İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 4 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor MADDE 6. Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. Süre MADDE 7. Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır. Soruşturma izninin kapsamı MADDE 8. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konulan kapsar. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukukî niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. İtiraz MADDE 9. Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür. İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. İştirak halinde işlenen suçlar MADDE 10. Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. Soruşturma izninin gönderileceği merci MADDE Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler MADDE 12. Hazırlık soruşturması; a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu karan ile atanan memur ve diğer kamu görevlileri ile büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 1999-Sayı: b) Ortak kararla veya Başbakanın onayı ile atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili, c) Diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı, Tarafından yapılır. Hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan alınmasını gerektiren hususlarda; (a) bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, (b) bendinde sayılanlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur. Yetkili ve görevli mahkeme MADDE 13. Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, 12 nci maddenin (a) bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesi, (b) bendinde sayılanlar için il ağır ceza mahkemesi, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Vekillerin durumu MADDE 14. Bu Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tâbi olduğu usule tâbidir. Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen dava açılacak haller MADDE 15. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma haklan saklıdır. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata yapılan atıflar MADDE 16. Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır. Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin uygulanmayacağı belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır. Değiştirilen hükümler MADDE tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 4 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler, adı geçen Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 19. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 3/12/1999 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihli ve 4452 sayılı Kanunun 1 inci maddesine "bir sigorta sisteminin oluşturulması" ibaresinden sonra gelmek üzere ", doğal afet bölgelerinde yeni il ve ilçeler ile yeni büyükşehir belediyeleri kurulması" ibaresi; 2 nci maddesine "bir sigorta sisteminin oluşturulmasını" ibaresinden sonra gelmek üzere ", doğal afet bölgelerinde yeni il ve ilçeler kurulmasını, buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin tespiti ile yeni Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: büyükşehir belediyeleri kurulması ve buralarda alt kademe belediyelerinin belirlenmesini" ibaresi eklenmiştir. MADDE tarihli ve 4452 sayılı Kanunun yetki süresi üç ay uzatılmıştır. Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun hükmünde kararname çıkarabilir. MADDE 3. Bu Kanun 29 Kasım 1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 3/12/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 4 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: 99/13561 Ekli listede adları yazılı üniversite rektörlüklerine bağlı olarak, karşılarında gösterilen birimlerin kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18/8/1999 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Baş b. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y.YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 26/8/1999 Tarihli ve 99/13561 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE Üniversitenin Adı Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurulan Birim Yabancı Diller Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Fakültesi Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: Karar Sayısı; 99/13597 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi'nin (üçyüzmilyar) lira olan döner sermayesinin (altıyüzmilyar) liraya (sermaye artışının, genel bütçeye yük getirmemesi ve döner sermaye işletmesinin kendi kaynaklarından karşılanması kaydıyla) çıkarılması; 10/4/1967 tarihli ve 852 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet BAHÇELİ Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Başbakan V. D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. KEÇECİLER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. A. ÇAY Y. OKUYAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V. H. GEMİCİ S. SOMUNCUOĞLU E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakam V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ A. K. TANRIKULU Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı Y. YALOVA Prof. Dr. N. ÇAĞAN M. BOSTANCIOĞLU Turizm Bakanı V. Orman Bakanı Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

9 4 Aralık Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Karar Sayısı: 99/ /10/1998 tarihli ve 98/11942 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılması ve Hükümetimiz ile Afganistan Hükümeti arasında 27 Eylül 1972 tarihli "Vizelerin Karşılıklı Kaldırılması Anlaşması"nın uygulanmasının, söz konusu Anlaşmanın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kamu düzeni gerekçesiyle geçici olarak durdurulması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/10/1999 tarihli ve KOGY-IV-1694 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 10 uncu maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet BAHÇELİ Başbakan V. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. KEÇECİLER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Y. OKUYAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. H. GEMİCİ S. SOMUNCUOĞLU E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakara Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ A. K. TANRIKULU Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı Y. YALOVA Turizm Bakanı V. Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 Yönetmelikler Millî Savunma Bakanlığından : MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDAKİ DÖNER SERMAYENİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 11 VE 71 İNCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25 Ekim 1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 11 Ocak 1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 71 Münhasıran döner sermaye işlerinde kullanılmak üzere piyasa şartlarının bozulması, fiyatların anormal bir şekilde yükselmesi, ortadan kalkması ihtimalinin baş göstermesi veya dışarıdan getirilemeyeceğinin anlaşılması gibi olağanüstü hallerde, işletme yönetim kurulunun karan ile sermayesinin % 30'una kadar, Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin % 50'sine kadar, toptan malzeme alımı yapılabilir." Yürürlük MADDE 3 Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

11 4 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1 31/1/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği''nin 4 üncü maddesindeki "Enstitü" tanımı "Eğitim Araştırmaları Merkezi" olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Eğitim Araştırmaları Merkezi: Başkanlık bünyesinde eğitimi ve eğitim araçlarını, araştırma, geliştirme ve inceleme ile eğitim teknolojileri alanlarında hizmet vermek üzere kurulan eğitim araştırmalarıyla ilgili komisyonların tamamım" Madde 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; a) Başkanlık, b) Talim ve Terbiye Kurulu, c) Daire Başkanlıkları, d) Şube Müdürlükleri, e) Eğitim Araştırmaları Merkezinden meydana gelir." Madde 3 Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm başlığı "Eğitim Araştırmaları Merkezi" olarak 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 21 Başkanlık bünyesinde eğitimi ve eğitim araçlarını inceleme, araştırma ve geliştirme ile eğitim teknolojileri alanlarında hizmet vermek üzere Eğitim Araştırmaları Merkezi oluşturulur." Madde 4 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 22 Eğitim Araştırmaları Merkezinin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları bir yönerge ile belirlenir." Madde 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1 1/10/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği'nin 99 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Taşıma ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, Yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve Teşekkülün sahip olacağı diğer avantajlar gözönünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkarılmaksızın bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde uzatma yapılabilir." Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. Harran Üniversitesinden: Harran Üniversitesi Antepfıstığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği'nin İsminde ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 8/4/1996 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harran Üniversitesi Antepfıstığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği'nin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Harran Üniversitesi Fıstık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği" MADDE 2 Aynı Yönetmelikte geçen "Antepfıstığı" ibareleri "Fıstık" olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

13 4 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Devlet Bakanlığından : Tebliğler TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ Tebliğ No : 99-32/24 Madde 1-20/6/1991 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'a İlişkin 91-32/5 sayılı Tebliğ'in 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "İhracat bedelleri, peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır. Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin döviz olarak yapılır." Madde 2- Aynı Tebliğ'in değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 17- Peşin döviz karşılığında ihracatın 18 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak, gemi inşa ve ihraç (hazır gemi hariç) bedeli olan peşin dövizlerde bu süre 24 aydır. Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. İade edilen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır." Madde 3- Aynı Tebliğ'in değişik 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yurtdışından sağlanan prefinansman kredileri ile ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca Türkiye'de yerleşik kişilere açılan döviz kredilerinin vadeleri 18 aydır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 aydır. Dahilde İşleme İzin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 1999-Sayı: Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla sağlanan kredilerin vadeleri belge süresi (ek süreler dahil) kadardır." Geçici Madde 1- Verilen ek süreler dahil, vadeleri 19/ 8/1999 tarihinden sonra dolan peşin dövizler, prefinansman ve döviz kredileri hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır. girer. Madde 4- Bu Tebliğ 19/ 8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe Madde S- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Dış Ticaret Müsteşarlığından : DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (99/21) Madde 1- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan, Kanuni Motorlu Araçlar İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Konya Matbaa Basım Ambalaj İmalat San. ve Tic. A.Ş., aynı maddenin (d) bendi uyarınca ithalattan 1 yıl süre ile; Acar Hidrolik Makine San. ve Tic. A.Ş., Komeks İthalat İhracat Pazarlama ve Tic. A.Ş. ile Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ise ithalattan 6 ay süre ile men edilmiştir. Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bakan yürütür. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

15 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1999 CUMARTESİ ILAN BOLUMU Yargı İlânları Sayı: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No 1996/133 K.No 1998/255 Sanık Vehbi Demirci: Ali ile Tumbula'dan olma 1973 doğumlu, Trabzon, Dözköy İlçesi, Demirkapı Köyü Cilt: 039/03, Sayfa 14, Kütük: 81'de nüfusa kayıtlı Küçükçekmece 27 Mayıs Cad. Fatih Pasajı, No: 5 İstanbul adresinde oturur. Suç Reşit olmayan mağdureyi zorla kaçırıp alıkoymak-bu suça iştirak Suç Tarihi 3/3/1996 Karar Tarihi : 20/11/1998 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonunda sanığın; 1 - TCK. 430/2,433, 59/2,40, maddeleri gereğince 2 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2 - TCK.nun 40. maddesi gereğince tutuklu kaldığı günlerin cezasından mahsubuna, TL. yargılama giderinin sanıklardan müteselsilen alınmasına karar verildiği, Ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığın gıyabında verilen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün soma tebligatın yapılmış sayılmasına, hükümden sonra yapılan tebligat masrafının ve ilan ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur i İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : İstanbul, Fatih, Hasan Halife Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Hasan Halife Mahallesi Ali Faki Sk. N: 24 D: 1 K.M.Paşa adresinde Mehmet Zeki ve Zekiye'den olma, 1962 D.lu, Muharrem İsmet Hozar hakkında mahkememizden verilen 1962 D.lu, Muharrem İsmet Hozar hakkında mahkememizden verilen 7/6/1999 gün ve 1998/227 Esas, 1999/117 karar sayılı ilamı ile bir yıl sekiz ay ağır hapis ve üçyüzelli sekizbinüçyüzotuzüç TL. ağır para cezalarına dair mahkumiyet hükmü, Esrar satmak suçundan yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı sanığın gıyabında verilen hüküm bütün aramalara rağmen tebliği mümkün olmadığından, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ olunur

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: Nazili Sulh Ceza Hakimliğinden : 3167 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık Ahmet ve Mürşide'den olma, 1956 D.lu Mehmet Ali Dedeli hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 3/5/1999 gün ve 1997/1062 esas, 1999/401 karar saydı ilamı ile, Hüküm : Gerekçeli kararda açıklandığı üzere; Sanığın eylemine uyan 3167 SK. 16/1 TCK. 59/2 maddeleri gereğince sanığın neticeten 10 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, Sanık hakkında 647 sayılı Kanunun 4 ve 6. Maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair sanığın yokluğunda yasa yolu açık olmak üzere verilen karar sanığa tebliğ edilememiş ve de bütün araştırmalara rağmen adresi de tespit edilemediğinden adresi meçhul kalan sanık hakkında kararın ilan'en tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve-29. maddeleri gereğince ilan'en tebliği ile yine aynı sayılı Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, karardan sonra yapılacak masrafların sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur Mütecaviz sarhoşluk, Izrar, Hakaret ve Etkili Eylem suçlarından sanık Hasan ve Zühra'dan olma, 1976 D.lu ismail Çakan hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 20/5/1999 gün ve 1999/212 esas, 1999/573 karar saydı ilamı ile; Hüküm : Gerekçesi kararda açıklandığı üzere, Sanık İsmail Çakan'm eylemine uyan TCK.nun 516/ilk,. 72,572/1 647 SY maddeleri gereğince neticeten ,- TL. Ağır Para Cezası ve TL. Hafif Para Cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının ertelenmesine, ,- TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair verilen karar sanığın gıyabında yasa yolu açık olmak üzere verilmiş olup, karar bütün aramalara rağmen sanığa bu kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliği ile yine aynı Kanunun 31. maddesi gereğince gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, yapılan masrafların sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur Sarkıntılık, adiyen ve bıçakla müessir fiil, hakaret ve saldırgan sarhoşluk suçlarından sanık Sabri ve Şefika'dan olma, 1964 D.lu Faik Özmen hakkında açılan kamu davasmın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 29/6/1999 gün ve 1998/1052 esas, 1999/852 karar sayılı ilamı ile; Hüküm : Gerekçesi kararda açıklandığı üzere, Emanetin 1998/250 sırasında kayıtlı 1 adet çakı TL. Yargılama giderinin sanıklardan tahsiline dair verilen karar sanığın bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş vede sanığın adresi meçhul kaldığından iş bu karann 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliği ile yine ayni Kanunun 31. maddesi gereğince gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, yapılan masrafların sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur

17 4 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/472 K.No : 1999/1123 Sanık : Fahri Çalkan - Hasan ve Hatice'den olma. Doğanşehir 1/1/1968 D.lu Malatla İli, Doğanşehir İlçesi, Günedoğru Mah. Nüf. K, olup halen Mehmet Akif Ersoy Mah 12 Sokak Nö: 6 S.Y.den. Osmaniye Suç : Ehliyetsiz araç kullanmak Suç Tarihi : 12/5/1999 Ceza Mik. : TL. H.P.C. T-K, Madd : 2918 SK. 36, TCK. 119/5, 647 SK. 4, TCK. 72 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkememizden verilen hüküm kimliği yazılı olan sanığa tüm aramalara rağmen soruşturmalara rağmen bulunarak tebliğ edilemediği ve adreside tesbit edilemediğinden 7201S.K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün sanığa ilanen tebliğine, tebliğin ilandan 15 gün soma yapılmış sayılacağından ve 7 gün sonrası kesinleşeceği ilan olunur E. No : 1999/560 K. No : 1999/984 Sanık : Hamit Omalar. Hasan ve Ayşe'den olma. 5/6/1964 D.lu Nehir Yolu Üzeri, Fıstıkçılar Semti No: 12 S.Y. oturur. Suç : Trafik Kanununa Muhalefet Suç Tarihi : 8/6/1999 Karar Tarihi : 16/9/1999 Ceza Mik. : TL. H.P.C. Te-Kn, Mad : 2918 SK. 36, TCK. 119/5, 647 SK. 4, Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkememizden verilen hüküm kimliği yazılı olan sanığa tüm aramalara rağmen soruşturmalara rağmen bulunarak tebliğ edilemediği ve adreside tesbit edilemediğinden 7201S.K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün sanığa ilanen tebliğine, tebliğin ilandan 15 gün soma yapılmış sayılacağından ve 7 gün sonrası kesinleşeceği ilan olunur. # Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/450 K. No : 1999/456 Davacı : K.H. Sanık : Servet Sabuncu / Zeki oğlu, 1979 D.lu. Ağrı, Eleşkirt, Haydaroğlu K.den Suç : 2918 S.Y.Muh. (Ehliyetsiz araç kullanmak) Suç Tarihi : 17/6/1999 Karar Tarihi : 8/7/1999 Yukarıda esas ve karar numarası yazılı ve açık kimliği yazdık sanık Servet Sabuncu hakkında mahkememizce TL. Hf. Pr. cezası verildiği ancak sanığın adresinde yapılan tüm aramalarda adresindede bulunamamıştır sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur; Merzifon Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/107 K. No : 1999/324 Niğde Bor İlçesi Tepeköy Köyü Cilt No: 0075, K.Sıra No: 0073 de nüfusa kayıtlı Refik ve Sûndüs oğlu 16/8/1980 D.lu Murat Demir hakkında Merzfion Sulh Ceza Mahkemesinin 23/7/1999 tarih ve Esas : 1999/107 Karar : 1999/324 sayılı ilamı ile Sürücü belgesiz ve Alkollü olarak araç kullanmak suçundan dolayı 2918 S.T.K.nun 4262 S.K.la Değ. 36. TCK.nun S.K.la değ. 647 S.K. 4 TCK.nun 72. maddeleri gereğince TL. Hafif para cezasına mahkum edilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tüm aramalara rağmen sanığa tebliği edilemediğinden, iş bu karar özetinin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 4Aralık 1999-Sayı: Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/475 K. No : 1999/673 Davacı Sanık : K.H. : Ali Mert - İlyas ve Fatma'dan olma 1966 Doğ. İsparta İli Senirkent İlç. Taşmescit Mh. Nüf. Kay. halen Çaybaşı Mh. Oğuzhan Cad. No: 122 Denizli adresinde oturur. Suç : 3167 S.K. Muhalefet Suç Tarihi : 12/9/1999 Karar Tarihi : 14/9/1999 Mahkememizden sanığa verilen 3167 SK. 13/ SK. ile TCK. 19 ve 119/4. Mad. verilen TL. Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi Sayılı Tebligat Kanununun ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1999/180 K. No : 1999/684 Davacı : K.H. Sanık : Tahsin Kanyılmaz - İbrahim ve Emine'den olma 1959 Doğ. Denizli Merkez Kuşpınar Mh. Nüf. Kay. halen İstiklal Mh Sk. No: 19/1 Denizli'de oturur. Suç : 3167 S.K. Muhalefet Suç Tarihi : 5/2/1999 Karar Tarihi : 14/9/1999 Mahkememizden sanığa verilen 3167 SK.nın 13/ SK. ile TCK. 19 ve 119/4. Mad.ce verilen TL. Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi Sayılı Tebligat Kanununun ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur Maçka Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1999/105 K. No : 1999/124 Müessir Fiil suçundan Maçka Sulh Ceza Mahkemesince 6/10/1999 tarih 1999/105 esas 1999/124 sayılı kararla Trabzon Maçka İlçesi Sevinç Köyü nüfusuna kayıtlı Gençağa ve Havva'dan olma 20/8/1939 D.lu, Kahraman Sönmeztürk hakkında ,- TL. Ağır para cezasıyla ilgili tecil edilmiş ilam örneği yapılan aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir Sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde kararın kesinleşeceği ve masrafın sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur Çorlu Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/758 K. No : 1999/655 Moris kızı, 1980 D.lu, Moldavya uyruklu, Oksana Lipskaia ve Mihail kızı, 1976 D.lu Moldovya uyruklu İrina Kiseliuk hakkında Pasaport Kanununa Muhalefet suçundan açılan kamu davasının CMUK. 386 ve devamı maddeleri gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda sanıkların 5682 SY.nın 34. Md.si gereğince ,- TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmalarına, işbu kararnameye 8 gün içinde itiraz edilmediğinde kesinleşeceğine ilişkin olarak verilen 1/10/1999 gün ve 1999/ E-K sayılı kararın, uzun araştırmalara karşı adresi saptanamayan sanıklara ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Kararın, sanıklara, ilah tarihinden 15 gün soma, Tebligat Yasasısın 31. maddesi uyarınca tebliğ edilmiş sayılacağı duyurulur

19 4 Aralık 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/963 Sanık : Ali Rıza Oruzbeyi Yahya ve Fatma oğlu 1955 D.lu Serinhisar İlçesi Pınarcık Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Atatürk Cad.No: 74'de Güneş Madencilik Nak. ve San. Tic. Ltd. Şirket yetkilisi Suç Tarihi : 18/10/1999 Yukmanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, TL. Ağır para cezası ile ( ) TL. yargılama giderini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dosyamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin sübutu halinde cezası yan nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, CMUK maddesi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 1/2/2000 günü saat 9.00'da olduğunun ilanına sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1999/977 Sanık : Hüseyin Moğul Yusuf ve Münibe oğlu 1958 D.lu Denizli İli Buldan İlçesi Güroluk Mah. Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Bayramyeri Karakurt İş Merkezi No: 102'de Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet Suç Tarihi : 27/4/1999 Yukanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, TL. Ağır para cezası ile (---) TL. yargılama giderini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin sübutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, CMUK maddesi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 1/2/2000 günü saat 9.00'da olduğunun ilanına sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1999/967 Sanık : Hüseyin Moğul Yusuf ve Münibe oğlu 1958 D.lu Denizli İli Buldan İlçesi Güroluk Mah. Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Karakurt İş Merkezi No: 102'de oturur. Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet Suç Tarihi : 15/11/1999 Yukmanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, TL. Ağır para cezası ile ( ) TL. yargılama giderini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin sübutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, CMUK maddesi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 1/2/2000 günü saat 9.00'da olduğunun ilanına sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilam ile ilanından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 4 Aralık Sayı: Denizli 1. Sulh Ceza Pakimliğinden : E. No : 1999/972 Sanık : Mehmet Bayram - Sabri ve Saniye oğlu 1963 D.lu Denizli Merkez Kınıklı Ks. Nüf. kayıtlı olup halen Organize San, Bölgesi Me,-Ba Tekstil San. Tic. A.Ş. Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet Suç Tarihi : 27/9/1999 Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, TL. Ağır para cezası ile ( ) TL. yargılama giderim tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dosyamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin sübutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, CMUK maddesi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 1/2/2000 günü saat 9.00'da oluduğunun ilanına sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince üanı ile ilanından 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1998/964 Sanık : Murat Çengel - Ömer ve Livan oğlu 1976 D.lu Denizli Merkez Şirinköyü Nüf. kayıtlı olup halen Sümer Mah eski Çal Yolu No: 99/4'de oturur. Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet Suç Tarihi : 30/9/1999. Yukanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, TL. Ağır para cezası ile ( ) TL. yargılama giderini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin sübutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, CMUK maddesi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 1/2/2000 günü saat 9.00'da oluduğunun ilanına sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilam ile ilanından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1999/966 Sanık : Esma Şimşek - İbrahim ve Şefika oğlu 1962 D.lu Denizli İli Çal İlçesi Aşağıseyit Köyü Nüf. kaytıl olup halen Merkez Sevindik Mah Sokak No: 22 oturur. Suç Tarihi : 6/10/1999 Yukanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, TL. Ağır para cezası ile ( ) TL. yargılama giderini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin sübutu halinde cezası yan nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, CMUK. 225, maddesi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 1/2/2000 günü saat 9.00'da oluduğunun ilanına sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilam ile ilanından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 22245 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 7133 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3628 Kabul Tarihi : 19.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı