T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 15 RLIK 2012 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 1. Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak 5. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, BD nin ve ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak Bretton Woods kentinde; ilki uluslar arası mali amacıyla, Hazine ve T.C. Merkez Bankasının ilişkileri düzenlemek, ikincisi savaşta yıkılan borçlanma senedi ihracı ve döviz müdahalesi vrupa ekonomilerinin onarımı ve az gelişmiş türü işlemlerinde sadece belirli kriterlere göre ülkelerin kalkınması amacıyla mali yardım seçtiği banka ve/veya bazı kuruluşları taraf sağlamak üzere aşağıdaki hangi iki kurum olarak kabul ettikleri sistem aşağıdakilerden kurulmuştur? hangisidir? ) Para piyasası B) Piyasa yapıcılığı C) Sigortacılık D) Forward piyasası 2. I- Kartel II- Tröst III- Cournot modeli Yukarıdaki oligopol teorileri içerisinde hangisinde firmaların rekabetçi davranış sergileyerek anlaşmaya gitmedikleri, bağımsız hareket ettikleri varsayılmaktadır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II ) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) vrupa Yatırım Bankası (EIB) B) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) vrupa Ekonomik Topluluğu (ET) C) Uluslararası Para Fonu (IMF) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) D) Uluslararası Menkul Kıymetler komisyonları Örgütü (IOSCO) vrupa Yatırım Bankası (EIB) 6. Bir mal ve hizmetin arz maliyeti kişilerin ödemeye hazır olduğu tutarlardan daha düşük hâlde, özel kesimin belirsizlik riski nedeniyle bu malı üretmekte başarısız olması durumunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir? 3. Toplam sekiz şirketin faaliyet gösterdiği bir piyasada, dört firma yoğunlaşma endeksi belirli bir tarihte 87 (seksen yedi) olarak ölçülmüştür. Buna göre söz konusu piyasa için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Piyasaya giriş engelleri bulunmaktadır. B) Piyasada sonsuza yakın alıcı ve satıcı vardır. C) Firmaların sattığı ürünler aynı ve benzer olabilir. D) Her firmanın üretilen mala ilişkin aldığı karar diğer firmaları etkilemektedir. 4. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında karşılık ayrılan riskler arasında sayılmamaktadır? ) Monopol B) Dışsallık C) Görünmez El D) Eksik Piyasa 7. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri arasında sayılmamıştır? ) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız sayısı toplam üye sayısının üçte ikisinden az olamaz. B) Genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. C) İcra başkanı/genel müdür yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev alamaz. D) Yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamalıdır. ) Likidite Riski B) Pozisyon Riski C) Döviz Kuru Riski D) Yoğunlaşma Riski 2

3 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 8. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)nun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğ i uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Kurula başvurularak onay alınır. B) Birleşmeye taraf ortaklıkların yönetim kurulları birleşme sözleşmesini onayladıktan sonra Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak tescil işlemi yapılır. C) Birleşme işlemine esas alınacak finansal tablolarının Kurulun bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur. D) Birleşmeye taraf ortaklıkların özkaynaklarının tespiti amacıyla mahkemece atanan bilirkişi tarafından inceleme yapılır ve söz konusu inceleme bilirkişi tarafından rapora bağlanır. 11. I- Ortaklık esas sözleşmesinde bağışta bulunabileceğine ilişkin hüküm bulunması gerekir. II- Özel Durumların Kamuya çıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa Günlük Bülteninde ilan edilmesi gerekir. III- Bağışların, yönetim kurulunun bilgisine sunulması yeterli olup, genel kurulun bilgisine sunulması gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin Tebliğ hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim ortaklıkların çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmaları veya kârdan pay ayırmaları durumunda uymaları gereken hususlardan birisi değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 9. Sermaye Piyasası Kurulunun kaldıraçlı alım satım işlemleri (foreks) ve bu işlemleri gerçekleştirebilecek kurumlara ilişkin düzenlemesi uyarınca, kabul edilebilecek teminat oranı ve türü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) % 75 oranına kadar nakit TL B) % 50 oranına kadar nakit TL C) % 25 oranına kadar nakit TL ve konvertibl döviz D) % 100 oranına kadar nakit TL ve konvertibl döviz 12. Bankalar aşağıdaki hususların hangisinde olarak Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olurlar? ) Halka açık bankaların sermaye yeterliliği B) Bankanın kendi hisse senetlerini halka arz etmesi C) Halka açık bankaların tüketici kredisi verme işlemleri D) Halka açık bankaların bağımsız denetimine ilişkin hususlar 10. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören BC Ş nin 2011 yılına ilişkin bazı verileri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu verilere göre 2011 yılında Şirket tarafından ayrılması gereken 1. Tertip yasal yedek akçe tutarı ne kadardır? Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Ödenmiş sermaye Toplam yasal yedek akçe Dönem kârı Ödenecek vergiler Geçmiş yıllar zararı Yasal Kayıtlara Göre 13. şağıdakilerden hangisi makro ekonominin doğrudan ilgi alanlarından biridir? ) Para Teorisi B) Tedarik Zinciri C) Örgütsel Davranış D) Tüketici Davranışları ) 1000 B) 380 C) 95 D) 45 3

4 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 14. I- Sahip oldukları yetki belgelerine tekabül 17. Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul eden asgari özsermayeleri Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ne II- Değerleme gününden önceki son üç ayda göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım faaliyetleri arasın- oluşan faaliyet giderleri III- Risk karşılığı da yer almaz? racı kurumların sermaye yeterliliği tabanları yukarıdakilerden hangilerinden az olamaz? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) Yalnız III 15. racılık amacıyla katılma belgelerinin borsa dışında alım satımı için, kurucu ile alım satımı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında alım-satıma aracılık sözleşmesi yapılması zorunludur. şağıdakilerden hangisi söz konusu aracılık sözleşmesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir? ) Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilirler. B) Gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenebilirler, bu amaçla personel ve ekipman edinebilirler. C) lım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilirler. D) Mülkiyetlerini edinerek veya tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdetmek suretiyle alım satım kârı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilirler. ) Sözleşmenin süresi B) Katılma paylarının alım-satım esasları C) Günlük alım-satım sonuçlarının fona bildirilme esasları D) Katılma belgelerinin alım-satımına aracılık edecek kuruluşların mali durumuna ilişkin bilgiler 16. Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerine göre, portföyünün tamamında, devam olarak, vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olarak tanımlanan fonlar aşağıdakilerden hangisidir? ) Likit Fon B) Fon Sepeti C) Koruma maçlı Fon D) Tahvil ve Bono Fonu 18. Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ hükmüne göre ortaklık portföyüne alınan yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı nasıl hesaplanır? ) Satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin serbest piyasada belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. B) Satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Hazine Müsteşarlığınca ilan edilen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. C) Satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası Ş tarafından belirlenen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. D) Satın alma gününden bir sonraki günkü yabancı para cinsinden değerinin Maliye Bakanlığınca ilan edilen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 4

5 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 22. Bir işletmenin iç kontrol sisteminin yapısı özellikle aşağıdakilerden hangisinden en az düzeyde etkilenebilir? 19. I- İç Kontrol Sistemi II- Genel Kurul III- Fon Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangileri emeklilik fonunun örgüt yapısında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III ) Marka stratejisi B) İşletmenin büyüklüğü C) İşletmenin mülkiye yapısı D) Kullanılan bilgi iletişim sistemi 20. Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları kapsamında Devlet İç Borçlanma raçlarının saklanması ve izlenmesi için belirlenen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Bankalar nezdinde toplu hâlde B) Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşteri ismine C) İMKB Takas ve Saklama Bankası nezdinde toplu hâlde D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde müşteri ismine 21. İç kontrol sisteminin, denetim sürecindeki önemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Denetçinin çalışmalarının kapsamını belirlemede en önemli dayanaklardan birisi işletmenin iç kontrol sistemidir. B) İç kontrol sistemi yeterliyse denetçinin kontrol riskinden geri kalan bulgu risk (dolayısıyla denetim riski) daha az olacaktır. C) İç kontrol sistemi yeterliyse, denetçinin kontrol riskinden geri kalan bulgu riski (dolayısıyla denetim riski) daha fazla olacaktır. D) Denetçi denetimde yaptığı fonksiyon analizleri sırasında iç kontrol sisteminin yeterli etkinlikte olmadığını görürse ek denetim tekniklerini uygular sayılı Bankacılık Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler içerisinde yer almaz? ) Saklama hizmetleri B) Katılım fonu kabulü C) Yatırım danışmanlığı işlemleri D) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca haciz yoluyla takipte, itirazının iptaline veya kat-i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu için mal beyanında bulunma süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kararın tebliğinden itibaren 30 gün B) Kararın tebliğinden itibaren 20 gün C) Kararın tebliğinden itibaren 10 gün D) Kararın tebliğinden itibaren 3 gün 25. Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzenleme uyarınca, özel kanunlara tabi anonim şirketler için uygulanan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, anonim şirketlerin kuruluşunda aranan asgari kurucu sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) 1 B) 2 C) 5 D) 10 5

6 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 1. I- Kaynakların verimli alanlara dağılımının engellenmesi II- Yatırımcıların yanlış yatırım kararları alarak zarara uğraması III- Finansal piyasalara duyulan güvenin azalması Yukarıdaki maddelerden hangileri finansal bilgilerin gerçeğe uygun olarak sunulmamasının sonuçları arasında değerlendirilebilir? ) I, II ve III B) Yalnız III C) Yalnız II D) Yalnız I 4. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ kapsamında işletmenin faaliyet sürelerinin, sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı olmadığını ve hiçbir işletmenin tasfiye niyetiyle kurulmadığını ifade eden muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Dönemsellik B) İşletmenin sürekliliği C) İhtiyatlılık D) Tutarlılık 2. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin uygulamasına ilişkin, Finansal Tablo ve Raporların Formatları kapsamındaki düzenlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi Nakit ve Nakit Benzerleri bilanço kalemi altında muhasebeleştirilmemelidir? ) B tipi likit fonlar B) Para piyasalarından alacaklar C) Ters-repo işlemlerinden alacaklar D) lım satım kârı elde etmek amacıyla tutulan finansal varlıklar 3. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nde yer alan düzenlemelere göre, konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü olmayan işletmeler, bağımsız denetime tabi ara dönem finansal tablolarını ne zaman ilgili kurumlara bildirmek zorundadır? ) İlgili ara dönemin bitimini izleyen iki hafta B) İlgili ara dönemin bitimini izleyen üç hafta C) İlgili ara dönemin bitimini izleyen altı hafta D) İlgili ara dönemin bitimini izleyen on hafta 5. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeyen Sermaye Piyasası Kanunu na tabi halka açık anonim ortaklıklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği kapsamında maddi duran varlıkların elde etme maliyetine aşağıdaki kalemlerden hangisi eklenemez? ) Nakliye ve montaj giderleri B) lış ve ithalde ödenen vergiler C) Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ve bu varlıkların iktisabında kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz giderleri D) Maddi duran varlığın iktisap edilmesinde kullanılan kredilerle ilgili olan ve bu varlıkların aktifleştirildiği tarihe kadar birikmiş bulunan finansman giderleri (kur farkları dâhil) 6. I- Menkul kıymet yatırım fonları II- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören anonim ortaklıklar III- Menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yukarıda adı geçen Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklık ve kuruluşlardan hangileri üçer aylık ara dönemler için ara bilanço ve gelir tabloları düzenleme yükümlülüğünde olanları tam ve doğru olarak vermektedir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III 6

7 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 7. Sermaye piyasasında ara dönem finansal tabloların bağımsız denetimi ve kamuya açıklanmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Emeklilik yatırım fonlarının 3 ve 9 aylık ara dönem finansal tabloları inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamındadır. B) Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının 3 ve 9 aylık ara dönem finansal tabloları inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamındadır. C) na ortaklığı yurt dışında yerleşik bağlı ortaklık konumundaki hisse senetleri borsada işlem gören bir şirketin, ara dönem finansal tablolarını, ana ortaklığının ara finansal tablolarını kamuya açıkladığı tarihten daha sonraki bir tarihte kamuya açıklaması mümkündür. D) Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlerin bağımsız denetime tabi olmayan ara dönem konsolide finansal tablolarının, ilgili hesap döneminin bitimini müteakip, en geç 4 hafta içerisinde Kurul ve borsaya bildirilme yükümlülüğü bulunmaktadır. 8. I- Menkul kıymetlerin alım ve satımına ilişkin muhasebe kayıtlarında, bu menkul kıymetler için düzenlenen alım satım emri belgesinin tarih ve numarasının belirtilmesi zorunludur. II- Yapılan muhasebe kaydı, her bir işlem itibarıyla, yapılan işlemin miktar, birim fiyat ve toplam tutarını göstermek ve gerekli açıklamaları içermek zorundadır. III- Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, katılma belgelerinin alım ve satımı, fonun gelir ve giderleri ile fonun diğer işlemleri bir ay içinde muhasebeleştirilir. Yatırım fonlarının muhasebe kayıt düzeni ile ilgili olarak yukarıdaki hususlardan hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 9. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan menkul kıymetler yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelere göre, fon yönetim ücreti, aşağıdakilerden hangisi kullanılarak doğru bir şekilde hesaplanır? ) Fon iç tüzük hükümlerine göre fon gelirleri üzerinden her gün için tahakkuk ettirilir. B) Fon iç tüzük hükümlerine göre fon portföy değeri üzerinden her gün için tahakkuk ettirilir. C) Fon iç tüzük hükümlerine göre fon gelir-gider fark değeri üzerinden her gün için tahakkuk ettirilir. D) Fon iç tüzük hükümlerine göre fon toplam değeri üzerinden her gün için tahakkuk ettirilir. 10. Sermaye Piyasası Kurulunun racı Kuruluşların Türev raçların lım Satımına racılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeleri ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; 8413 çık Pozisyon Vadeli lım Opsiyonu Sözleşmeleri Hesabı na sözleşmelerin takasını gerçekleştiren kurumlar veya takas üyesi aracı kuruluş bazında sözleşmeler itibarıyla borç, 8910 çık Pozisyon Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden lacaklılar Hesabı na müşteriler bazında sözleşmeler itibarıyla alacak kaydeden bir aracı kurum, müşterisi için aşağıdaki hangi işlemi yapmıştır? ) Müşterisi için alım opsiyonu sözleşmesinde uzun pozisyon almıştır. B) Müşterisi için alım opsiyonu sözleşmesinde kısa pozisyon almıştır. C) Müşterisi için satım opsiyonu sözleşmesinde uzun pozisyon almıştır. D) Müşterisi için satım opsiyonu sözleşmesinde kısa pozisyon almıştır. 7

8 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre vadeli işlem sözleşmeleri ile riske karşı korunmada etkinliğin değerlendirilmesi ne ilişkin olarak yapılması gerekenler, aşağıdakilerin hangisinde hatalı olarak yer almaktadır? ) İşletmeler benzer risk koruma araçları için etkinliği benzer yöntemle değerlendirmelidir. B) Etkinliği değerlendirme yönteminde değişiklik yapılması durumunda, mevcut riskten korunma ilişkisi sona erdirilir. C) Etkinliği değerlendirme yönteminde yapılacak değişiklikler, gerekçeleri ile finansal raporların dipnotlarında belirtilmelidir. D) Etkinliği değerlendirme yönteminde değişiklik yapılarak başka bir yöntem seçildiğinde, yeni yöntem ile geriye dönük olarak riskten korunma ilişkisi yeniden kurulur. 14. Bir işletmenin stoklarında TL olarak kayıtlı olan ticari bir malın tahmini satış fiyatının TL olduğu anlaşılmıştır. yrıca, ilgili stoğun satışa hazır duruma getirilebilmesi için TL lik tamamlanma maliyeti ile TL lik satış gideri yapılması gerekmektedir. TMS 2- Stoklar standardı çerçevesinde, işletmenin kayıtlarında yer alan sözkonusu stoklar için ayırması gereken karşılık tutarı ne kadar olmalıdır? ) TL B) TL C) TL D) 0 TL 12. racı kurumlar müşterileri adına menkul kıymet alımlarına aracılık esnasında, emanet olarak ortaya çıkan hesapları aşağıdaki sayılan hesaplardan hangisinde izler? ) Geçici Hesaplar B) Nazım Hesaplar C) Kısa Vadeli Borçlar D) Uzun Vadeli Borçlar 13. Kredi Hesabı Ödünç lınan Menkul Kıymetler İçin Verilen Teminatlar Kaldıraçlı lım Satım İşlemlerinden lacaklılar racı Kurum hesap planına göre yukarıdaki hesaplar, hangi ana ve alt hesap grubunda yer alır? ) Duran Varlıklar Diğer Uzun Vadeli lacaklar B) Duran Varlıklar Uzun Vadeli Ticari lacaklar C) Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Ticari lacaklar D) Dönen Varlıklar Uzun Vadeli lacaklar 8

9 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 15. X Ş piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünü için bir imalat tesisi inşaat etmektedir. Söz konusu tesis, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Tesisin inşası tarihinde başlamış olup başlangıç tarihinden itibaren 3 üncü yılın sonunda bitirilerek tesisin faaliyete geçmesi beklenmektedir. Söz konusu inşaatın toplam bedeli TL olup finansman 3 yıl vadeli banka kredisi ile karşılanacaktır. Şirket, bankadan krediyi ( TL) yıllık % 10 faiz ile almış olup ayrıca söz konusu krediye ilişkin olarak alınan kredinin % 0.5 i oranında masraf bedeli ödeyecektir. Bu kapsamda şirket tarafından söz konusu banka kredisine ilişkin olarak tarihinde (ilk yılın sonunda) TMS 23- Borçlanma Maliyeti standardına göre yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) / Finansman Giderleri Genel Yönetim Giderleri Banka Kredileri Gider Tahakkukları / B) / Finansman Giderleri Genel Yönetim Giderleri Banka Kredileri Gider Tahakkukları / C) / Finansman Giderleri Banka Kredileri / D) / Yapılmakta olan yatırımlar Banka Kredileri / I- Mal ve hizmet için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları II- Maddi duran varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri III- Uzun vadeli krediler ile sağlanan nakit çıkışları IV- Maddi duran varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları TMS 7- Nakit kış Tabloları standardı uyarınca yukarıdakilerden hangileri yatırım faaliyetlerinden nakit akışları içinde sınıflandırılır? ) Yalnız I B) II ve IV C) Yalnız IV D) I ve III 9

10 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 17. TMS 7- Nakit kış Tabloları standardı uyarınca bir üretim işletmesi için aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinden nakit akışları içinde sınıflandırılır? ) Kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri B) Maddi olmayan duran varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri C) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler ile ilgili nakit çıkışları D) Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 19. BC Ş daha önce hiç payının bulunmadığı XYZ Ş nin sermayesinin % 80 ine denk gelen hisseleri TL nakit ödeyerek satın almıştır. XYZ Ş nin % 20 oranındaki azınlık paylarının TFRS 3- İşletme Birleşmeleri standardına uygun olarak belirlenen değeri TL dir. XYZ Ş nin tanımlanabilir varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir borçlarının satın alım tarihindeki net kayıtlı değeri TL, aynı tarihli gerçeğe uygun değeri ise TL dir. Bu bilgilere ve TFRS 3- İşletme Birleştirmeleri standardına göre hesaplanan şerefiye tutarı kaçtır? ) TL B) TL C) TL D) TL 18. BC Ş nin tarihi itibari ile TL tutarında şüpheli alacağı vardır. Bu şüpheli alacakların TL lik kısmı için dönem içinde dava açılmış olup vergi mevzuatı uyarınca dava açılan kısım için karşılık ayrılacaktır. Kalan TL lik kısmı için ise sonraki dönemde dava açılması planlanmakta olup TMS 37- Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardı çerçevesinde alacağın tamamı yani TL lik tutar için karşılık ayrılacaktır. Bu bilgiler çerçevesinde söz konusu karşılık nedeni ile TMS 12 - Gelir Vergisi standardı da göz önüne alınarak işletme tarafından hesaplanması gereken ertelenmiş vergi varlığı/ yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir? (Vergi oranı % 20 olarak alınacaktır. BC Ş nin gelecek dönemlerde yeterli tutarda vergilenebilir gelir elde edeceği muhtemel görülmektedir.) ) Ertelenmiş vergi varlığı B) Ertelenmiş vergi varlığı C) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü D) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kavramsal Çerçevesi uyarınca faydalı finansal bilginin temel ve destekleyici özellikte niteliksel özellikleri bulunmaktadır. şağıdakilerden hangisi söz konusu Kavramsal Çerçeve içinde finansal bilginin temel niteliksel özellikleridir? ) Kişilik Sosyal Sorumluluk B) Zamanında Sunum nlaşılabilirlik C) Karşılaştırılabilirlik Doğrulanabilirlik D) İhtiyaca Uygunluk Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum 21. TMS 21- Kur Değişimin Etkileri standardı uyarınca bir işletme için geçerli para biriminin tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan faktörlerden biri değildir? ) Geçerli para biriminin belirlenmesinde işletmenin kurulduğu ülkenin finansal otoritesi yetkilidir. B) Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimidir. C) Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham madde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen para birimidir. (Sıklıkla, bu tür maliyetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimidir.) D) Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimidir. (Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının çoğunlukla bağlı olduğu ve gerçekleştiği para birimidir.) 10

11 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 22. I- Bir satış ve geri kiralama işleminin finansal kiralama ile sonuçlanması durumunda, satış gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı satıcı-kiraya veren tarafından hemen gelir olarak muhasebeleştirilir. II- Bir satış ve geri kiralama işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması ve ilgili işlemin gerçeğe uygun değer üzerinden gerçekleştiğinin açık olması durumunda, her türlü kâr veya zarar hemen muhasebeleştirilmez. III- Geri kiralama işlemi faaliyet kiralaması ve ilgili kira ödemeleri ile satış fiyatları gerçeğe uygun değerde ise, normal bir satış işlemi söz konusudur ve her türlü kâr ya da zarar hemen muhasebeleştirilir. TMS 17- Kiralama İşlemleri standardı uyarınca satış ve geri kiralama işlemlerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? ) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) I ve III 24. TMS 36- Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi geri kazanılabilir tutarı ifade etmektedir? ) Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. B) Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. C) İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. D) Bir varlık veya nakit yaratan birimin karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleştirilen satışı sonucunda elde edilmesi gereken tutarından, elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi suretiyle bulunan değerdir. 23. TMS 40- Yatırım maçlı Gayrimenkuller standardı uyarınca, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri raporlama dönemi sonundaki piyasa koşullarını yansıtır. B) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde öz kaynaklara dahil edilir. C) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri, peşin ödenmiş veya tahakkuk etmiş faaliyet kiralaması gelirlerini kapsamaz, çünkü bu gelirler ayrı bir varlık ya da borç olarak muhasebeleştirilir. D) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri, gayrimenkulün geliştirilmesi veya kıymetinin artırılmasına yönelik gelecekteki yatırım harcamalarını ve söz konusu harcamalardan gelecekte elde edilecek yararları yansıtmaz. 25. TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına göre varlıkların giderlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? ) raştırma harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak muhasebeleştirilir. B) Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülürler. C) İlk muhasebeleştirme sonrasında maddi olmayan duran varlıklar yalnızca yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilir. D) Maddi olmayan duran varlıklar sadece varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda muhasebeleştirilir. 11

12 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 1. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i kapsamında aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin uyacakları etik ilkeleri oluşturan kavramlar arasında yer almaz? ) Bağımsızlık B) Tam açıklama C) Mesleki şüphecilik D) Mesleki özen ve titizlik 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bağımsız denetimin planlanması ve gerçekleştirilmesi süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 4. Bağımsız denetim riskinin unsurlarından biri olan Kontrol Riski ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İşletmenin ticari riskini artıran dış koşullar doğrudan kontrol riski ile ilgilidir. B) Kontrol riski finansal tablolardaki önemli bir yanlışlığı ortaya çıkaramama olasılığını ifade eder. C) Kontrol riski, işletmenin finansal tablolarının düzenlenmesi, iç kontrol sisteminin tasarımı ve işleyişinin etkinliğine bağlı olarak değişir. D) İşletmenin faaliyetlerinin devamını sağlayacak yeterli bir işletme sermayesinin bulunmaması kontrol riskinin yüksek olduğunun bir göstergesidir. ) Bağımsız denetçi, bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken işletme yönetiminin dürüst olmadığı varsayımını yapmalıdır. B) Bağımsız denetçi bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken işletme yönetiminin kuşku götürmez bir şekilde dürüst olduğu varsayımını yapmalıdır. C) Bağımsız denetçinin bağımsız denetimi planlarken mesleki şüphecilik anlayışıyla hareket etmesi, bağımsız denetim kanıtlarından sonuca ulaşırken gereğinden fazla genelleme yapması riskini artırır. D) Bağımsız denetim sürecinde denetim raporuna temel oluşturacak kanıtların toplanmasında, işletme yönetiminin açıklamaları yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı olarak kabul edilmez. 3. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ inde bağımsız denetçiler tarafından kanıt toplamak amacıyla uygulanabilecek denetim tekniklerinden biri olarak sayılmamıştır? ) Sınıflandırma B) Gözlem C) İnceleme D) Yeniden uygulama 5. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin üç ve dokuz aylık finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir? ) Yatırım fonları B) racı kurumlar C) Yatırım ortaklıkları D) Emeklilik yatırım fonları 6. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i uyarınca, aşağıdakilerden hangisi, denetime tabi işletme, bunun faaliyet koşulları ve çevresiyle olan ilişkileri konularında önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi kapsamında, önemli yanlışlık riskine yol açma olasılığı düşük bir durum olarak kabul edilmektedir? ) İlişkili taraf işlemlerinin çok sayıda olması B) Sistematik olarak işleme tabi tutulan rutin ve basit işlemlerin çok sayıda olması C) İşletme yönetiminin subjektif muhasebe tahminlerini kullanması D) İşletme faaliyetlerinin esas faaliyet alanı dışında yoğunlaşması 12

13 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 7. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i uyarınca bağımsız denetçi unvanları ve niteliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sorumlu ortak başdenetçi, bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup, başdenetçi unvanını haiz ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. B) Sorumlu ortak baş denetçilerin, SPK listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde en az dört yıl süreyle fiilen başdenetçi unvanı ile çalışmış olmaları ön koşuldur. C) Başdenetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 8 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 4 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 2 yıl mesleki deneyim şarttır. D) Bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin alabilecekleri unvanlar kıdem sırasına göre; denetçi, başdenetçi, kıdemli denetçi ve sorumlu ortak başdenetçidir. 9. Herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın işletme yönetimi bağımsız denetçinin fiziki stok sayımını gözlemlemesini engellemiştir. Bağımsız denetçi, çalışma alanındaki bu sınırlama nedeniyle yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edemediği kanaatine varmış olup, bağımsız denetim raporunda şartlı görüş bildirmeye karar vermiştir. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri uyarınca, bağımsız denetçinin böyle bir durumda hazırlayacağı bağımsız denetim raporu üzerinde zorunlu olarak yapılması gerekenlerden birisidir? ) Bağımsız denetim raporunda kapsam paragrafı bulunmamalıdır. B) Bağımsız denetim raporunda bağımsız denetçinin sorumluluğunu belirten cümleye yer verilmemesi gereklidir. C) Bağımsız denetim raporunda finansal tablolarla ilgili işletme yönetiminin sorumluluğuna ilişkin paragrafın yer alması gereklidir. D) Çalışma alanındaki bu sınırlamanın etkisi görüş paragrafında belirtilen hususların finansal tablolar üzerindeki önemli etkisi nedeniyle söz konusu finansal tablolar üzerinde görüş bildiremiyoruz. ifadesi ile verilmelidir. 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlarda istihdam edilecek yönetici ve bağımsız denetçilerde aranan şartlardan değildir? ) Türkiye de yerleşik olmak B) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmak C) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmak D) Bağımsız denetim kuruluşunun esas sermayesinin azami % 5 ine sahip olmak 10. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca yürütülen bağımsız denetim çalışması sonucunda düzenlenen bir bağımsız denetim raporunda, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim görüşünü etkilememekle birlikte değişiklik gerektiren hâllerden birisidir? ) Çalışma alanına ilişkin sınırlamaların finansal tablolara etkisinin önemli ve yaygın olması B) İşletmenin sürekliliği ile ilgili olarak denetçinin tespit ettiği önemli bir sorun bulunması C) İşletme yönetimiyle denetçi arasındaki bir anlaşmazlığın finansal tablolara etkisinin önemli olması fakat yaygın olmaması D) İşletme yönetimiyle denetçi arasında, seçilen muhasebe politikalarının uygunluğu ve bunların uygulama yöntemleri konusunda anlaşmazlık bulunması 13

14 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 11. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi payları borsada işlem gören şirketlerin kurmak zorunda oldukları denetimden sorumlu komite nin görev ve sorumlulukları arasında değildir? ) Hazırladığı raporları şirket genel kuruluna sunmak B) Şirketin muhasebe sisteminin etkinliğinin gözetimini yapmak C) Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarının gözetimini yapmak D) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu belirleyerek yönetim kurulu onayına sunmak 12. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i uyarınca, bağımsız denetime tabi olan, hisse senetleri borsada işlem görmekte olan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren XYZ şirketinin denetimden sorumlu komitesinin iki kişiden oluşması kararlaştırılmıştır. Buna göre, aşağıdaki kişilerden hangisi bu komitenin üyesi olabilir? ) Şirketin genel müdürlüğünü de yürüten yönetim kurulu başkanı B) Yönetim kurulunda yer alan ve şirkette hiçbir icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyesi C) Şirketin yönetimsel tüm yetkilerine sahip murahhaslığı bulunan yönetim kurulu üyesi D) Şirketin yönetim kurulunda yer almayan muhasebe bölümünün de bağlı olduğu finansman müdürü 13. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında, aşağıda yer alan ifadelerden hangisi, bağımsız denetçinin denetim sürecinde kullanabileceği kanıtlar bakımından söylenemez? ) Bağımsız denetçiden, olabilecek bütün bilgileri bağımsız denetim kanıtı olarak kullanması beklenir. B) Üçüncü kişilerle yapılan doğrulamalar, raporların analiz edilmesi, rakiplerle karşılaştırma gibi tekniklerle elde edilen bilgiler kanıt olarak kullanılabilir. C) Muhasebe kayıtlarından sağlanan bağımsız denetim kanıtları tek başına yeterli değildir; bağımsız denetçi başka bağımsız denetim kanıtları toplamak zorundadır. D) Kanıt toplama amaçlı denetim tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen bilgilerin yanı sıra bağımsız denetçinin mantıklı sonuçlara ulaşmasını sağlayan diğer bilgiler de bağımsız denetçi tarafından bağımsız denetim kanıtı olarak kullanılabilir. 14. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi bakımından bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilen durumlardan biri sayılamaz? ) Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin geçerli bir neden olmaksızın müşteri tarafından ödenmemiş olması B) Bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair tereddüt oluşması C) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından görsel ve yazılı basında reklam faaliyetinde bulunulması D) Bağımsız denetim kuruluşunun personeli tarafından bağımsız denetim hizmeti verilen şirkete bağımsız denetim hizmeti verilen dönemde bedelsiz olmak şartıyla hukuki danışmanlık verilmesi 14

15 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 15. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetim kanıtının güvenilir olması ile ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur? ) Bağımsız denetim kanıtının güvenirliği, bağımsız denetim kanıtının miktarının ölçüsüdür. B) Fotokopi olarak elde edilen bağımsız denetim kanıtı muhasebe kayıtlarına göre daha güvenilirdir. C) İşletme dışındaki bağımsız kaynaklardan doğrudan elde edilen bağımsız denetim kanıtlarının güvenilirlik düzeyi düşüktür. D) İç kontrol sistemi etkin olmayanlara kıyasla etkin olan işletmelerden sağlanan bağımsız denetim kanıtları daha güvenilirdir. 16. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeleri kapsamında, ilişkili taraf işlemlerinin bağımsız denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bağımsız denetçi, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin açıklanmasından sorumludur. B) Bir bağımsız denetimden ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin tamamını ortaya çıkarması beklenemez. C) Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin ilişkili taraflarla ilgili açıklamaları hakkında yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı toplamak zorundadır. D) İşletme yönetiminin ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin finansal tablolara doğru yansıtılmasını temin edecek iç kontrol sistemini oluşturması gereklidir. 17. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, denetçinin bağımsızlığı ilkesini tehdit eden unsurlarla ilgili olarak bağımsız denetçinin yapması gerekenlerden biri değildir? ) Tehdit unsurlarını denetimden sorumlu komite ile tartışmak B) Tehdit unsurları ile ilgili olarak belirlediği yazılı politikaları müşteri işletme yönetimine sunmak C) Tehdit unsurları ile önlem mekanizmalarını çalışma kâğıtlarında belgelemek D) Bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı müşterilerinin denetimden sorumlu komitesine sunmak Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim raporunun temel unsurlarından biri değildir? ) Bağımsız denetçi görüşü B) Bağımsız denetçinin sorumluluğu C) Bağımsız denetim çalışmasına başlangıç tarihi D) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu 19. Bir otel işletmesinin katlanmış olduğu yiyecek-içecek giderlerinin tutarlılığını sorgulamak üzere, cari dönemde konaklayan müşteri sayısı ile önceki dönemde konaklayan müşteri sayısının bağımsız denetçi tarafından karşılaştırılması aşağıdaki tekniklerden hangisine bir örnek oluşturur? ) Kontrol testi B) Doğrulama C) Yeniden uygulama D) nalitik inceleme 20. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ inde sayılan bağımsız denetçinin denetime tabi işletmenin kontrol ortamını nasıl tasarladığını değerlendirirken dikkate alacağı faktörlerden birisidir? ) Müşteri işletme yönetiminin liyakata bağlılığı B) Çalışmasından yararlanacağı uzmanın kullanacağı verilerin kontrolü ve testi C) İşletme yönetiminin yürütülecek bağımsız denetimin sonucu ile ilgili hareket planı D) Bağımsız denetim raporundan sonra çalışma kâğıtlarının bir araya getirilmesi

16 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 21. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerinin işletmelerin iç kontrol mekanizmalarında oluşturduğu risklerden biri değildir? ) Sistemler veya programlarda yapılan izinsiz değişiklikler B) Olası veri kaybı ya da gerektiği şekilde veriye ulaşılamaması C) İşletmenin faaliyetlerinin, politika ve prosedürlerinin performans denetiminin bilişim sistemi yoluyla yapılabilirliğinin kolaylaşması D) Yanlış veri işleyen, işlenen bir bilgiyi yanlış olarak aktaran ya da ikisini de bir arada yapan sistemlere veya programlara güvenmek 22. Yeni kurulan veya geliştirilen sistemler için programlanmış süreçlerin uygun olup olmadığını ve söz konusu sistemlerin kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini test amacıyla tasarlanan kontroller aşağıdakilerden hangisidir? 24. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeleri kapsamında, bilanço tarihinden sonra gerçekleşen olayların bağımsız denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında, bağımsız denetçinin halka arz tarihine kadar ilave bağımsız denetim tekniklerini uygulaması gerekebilir. B) Bağımsız denetçinin, bağımsız denetim raporu tarihinden sonra finansal tablolarla ilgili herhangi bir bağımsız denetim tekniği uygulama sorumluluğu yoktur. C) Bağımsız denetçi, bağımsız denetim raporu tarihine kadar bilanço tarihinden sonraki olayların finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak zorundadır. D) Bağımsız denetim raporu tarihinden sonra ancak finansal tabloların yayım tarihinden önce ortaya çıkan, bağımsız denetçinin değiştirilmesine gerek görmesine karşın işletme yönetiminin finansal tabloları değiştirmediği ve bağımsız denetim raporunun işletmeye henüz teslim edilmemiş olduğu durumlarda, yeni bir bağımsız denetim raporunun hazırlanması gereklidir. ) Bilgi dosyaları güvenlik kontrolleri B) Program güvenlik kontrolleri C) Biçim değiştirme kontrolleri D) Yürütme kontrolleri 23. Denetçinin hayali kayıtlar oluşturup bu kayıtları süreklilik arz edecek şekilde kukla (dummy) verilerle çalıştırabildiği kontrol testi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Paralel Benzetim Test Tekniği B) Seri Benzetim Test Tekniği C) Bütünleşik Test Tekniği D) Veri Testi Tekniği 25. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleri uyarınca, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören şirketler bakımından, finansal tabloların denetimi ve kamuya duyurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yıllık finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimden geçirilmesi yeterlidir. B) Vergi mevzuatı gibi diğer mevzuatta öngörülen finansal tabloları hazırlamaları mümkündür. C) Düzenleyecekleri üç ve dokuz aylık ara finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimden geçirilmesi zorunlu ve yeterlidir. D) Yıllık finansal tablolarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen ondört hafta içerisinde SPK ya ve İMKB ye bildirirler. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 16

17 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 15 RLIK 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) GRUBU (S104) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI (6640) SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI (6660) SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (6680) 1. b 2. c 3. b 4. a 5. c 6. iptal 7. a 8. b 9. d 10. d 11. c 12. b 13. a 14. c 15. d 16. a 17. b 18. c 19. d 20. b 21. c 22. iptal 23. b 24. d 25. a 1. a 2. d 3. c 4. b 5. c 6. d 7. iptal 8. c 9. d 10. iptal 11. d 12. b 13. c 14. a 15. d 16. b 17. c 18. a 19. b 20. d 21. a 22. a 23. b 24. b 25. c 1. b 2. d 3. a 4. c 5. d 6. b 7. a 8. d 9. c 10. b 11. a 12. b 13. a 14. c 15. d 16. a 17. b 18. c 19. d 20. a 21. c 22. d 23. c 24. d 25. b

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı