VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI"

Transkript

1 VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI Dr. İsmet KAYAOĞLU Vakıflar hakkındaki bu bibliyografik çalışmamız bir ihtiyaçtan doğmuştur. Şimdiye kadar Vakıflar üzerinde yapılmış geniş bir bibliyografyaya raslamadık. Bu konuda araştırma yapmak isteyenler için bu çalışmanın yararlı o- lacağı kanaatindeyiz. Çünkü vakfm tarihi, sosyal ve ekonomik yönü. hukuk tarihimizdeki yeri hakkında araştırma yapacak olan bir kimsenin bugüne kadar ne yapıldığını ne yazıldığım, seçtiği konu ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili yazılmış olan kitap, makale ve dokümanları kolayca görebilmesi mümkün olacaktır. Bu bibliyografya hazırlanırken birkaç nokta göz önünde tuttuldu : «Vakıflar Dergisi» ni başlı başma ele aldık. Derginin içindeki türkçe ve yabancı dil makaleleri ve kitap tanıtmalarını sıra ile tasnif ettik. Böylecce yalnız Vakıflar Dergisinin sistematik bibliyografyası yapılmış oldu. Ayrıca doğrudan doğruya vakıf konusunda yazılmış bir kitap ile vakıftan dolaylı şekilde bahseden bir kitabı ayrı ayrı tasnif etmek gereği duyuldu. Mesela birçok «şehir tarihi;> vardır ki içinde enteresan vakfiyeler ve vakıf kitabelelinin î-esimleri yayınlanmıştır. Biz bunlardan ancak el allında bulunan birkaçını anabildik. Vakıflarla ilgili birçok nıakab \'? yazılan dinî. hukuki ve taıihi dergile-- - de yayınlanmıştır. Bunlann hepshıi ramak imkanı olm.arnı.jı:r. Yalrız ara.=îirmacılarm ihtiyaçları göz önünde tutularak ciddi yayınlar almnnş g?zedelerde ve dergile'xleki ;na5tırmayj dayanmayan ya:.ilara yer veriknemiştir. Bu bibliyografyan;:ı yahi'z Türkçe yayınlarla sınırlı kalmaına?! iclv arapça. Fransızca \T- İııgikzce î-e^i'edlln:;? vakıfa ilgili kitap ve makaleleri de vermeye çalıştık. Şüphesiz bu bibkyoğvaî;-:-.. kkl k^ bir bibliyografya olmak iddkılında de ğildir. Ama ileride eksiklikleri tamaın lanmak üzere herhalde ilk '.a'^vr: uk; bilecek bir rehber sayılal^iîir. VAKIFLAR DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI Akar AzacJe, Tezyini sanatlarımızda vazo motifleri S. VII. s , Ankara 969, Akar Azade, Ayasofya'da bulunan Türl< eserleri ve süslemelerine dair bir araştırma, S.. s. 7-9, Ankara 97. Akçay İlhan, Yakutiye Medresesi, S. VI, s 46, Ankara 965. Akok Mahmut, IİPCK Ulu Cae'n,.S ı, 69-73, Ankara S65. Akok Mahmut, Kütahya BuyOk Bcdc:! S. Ill, s Akok Mahmut, DiyarixiKi! ij;.ir'j.,-,. ı, r^v ri manzumesi, S. VIII, s 3 --5'!. Anken: ik ; Akozon Feridun, Türk Küi!k/r-'eıi, S V.i', , Ankara 969.

2 Dr. ISMET KAYAOĞLU epe Münir, XVIII. y.y. vezirlerinden kapzrya Kaymak Mustafa Paşa'ya ait vak- S. VIII, s. 5-37, Ankara pe Münir, Manisa ayânlanndan Karağlu Mustafa Ağa ve 3 vakfiyesi hakkınaraştırma, S. IX, s Ankara epe Münir, Kara Osman Oğlu Hacı Osia'ya ait iki vakfiyesi, S. X, s. 6-75, 973. n Ara, Mardin Ulu Camii ve Çifte Miüzerine birkaç not, S. IX, s. 9-0, 97. m Ara, Anadolu'da Artuklu devri mednin plân şatnalon üzerine notlar, S. X. y., Ankora 973. I Mehliko, Mut'taki Karamanoğulları Devıri, S. V, s. 4-5, Ankara S6. I Hilmi, Divriği Ulu Camii Kuzey portamnari kuruluşu. S. V. s. 99-3, Ankara I Hilmi, Divriği Ulu Camiî tekstil kapısı rleri, S. V. s. 3-7, Ankaro 96. : Oluş, Malatya Ulu Camiinin asli plânı i hakkında, S. VIII, s Ankara ; Oluş, Neu datierung Grossen Mosche tya und restitution ihres ursprünglichen Vlll, s. K6-49, Ankara 969. : Rüchan, Erzurum'da iki cami, S. VIII, 67, Ankara 968 (İngilizce özeti s ınoğlu İnci, Tire'de Üç Cami, S. VIII, s. ;, Ankara 969 (İngilizce özet s. 66- noğlu Fazıl İsmail, Vakıflar idaresince jttirilen tarihi makbereler, S. II, s kara noğlu Fazıl, Ferhat Poşa ve gizli kalan S. VII. s Ankoro 968. MOğlu Fazıl, İstanbul'da yola kalbedilen saire, S. VIII. s , Ankara 969. ioğlu Fazıl, Tahrip edilen eski eserle' Jtfi Efendi Mezarı, S. IX, s. 6-65, 97. Aydın Filiz, Seyitgazi Aslanbey köyünde «Şeyh Sücaeddin» külliyesi, S. IX, s. 0i. Ankara 97 (İngilizcce çevirisi). Aydın Filiz, Sinop, Alâiye (Süleyman Pe,-. vane) medresesi, S. X, s. 5-73, Ankco S73. Ayverdi Ekrem Hakkı, Dimetokodo Sultan Mehmed Comiî, S. Ill, s. 3-7, ra 956. Çele-i Ank-ı. Ayverdi Ekrem Hakkı I. Murad devrin.:i3 Asılhan Bey Mimari manzumesi, S. Ill, s , Ankara 956. noğlu F. İsmail, Fatih devri ricali mean ve kitabeleri, S. IV, s , An- Ayverdi Ekrem Hakkı, Yugoslavya'da TI; ^ abideleri ve vakıftan, S. Ill, s. 5-5, Ankara 956. Ayverdi Ekrem Hakkı, Fatih devrinde İstanbul mahallelen, S. IV, s , Ankc Ayverdi Ekrem Hakkı, Mudurnu'da Yıldır.; Bâyezid manzumesi ve taş vakfiyesi, S. V Ankara 96. Ayverdi Ekrem Hakkı, İlk Fatih Camii hakkında yeni bir vesika, S. VI, s. 63-6S, Ankc o 865. Ayverdi Ekrem Hakkı, Bursa Orhonon ; Camiî ve Osmanlı mimarisinin menşei mest- j- si, S. VI, s , Ankara 965. Ayverdi Ekrem Hakkı, Gaozi Süleyn ; Paşa Vakfiyesi ve tahrir defterleri, S. Vü, 9-9. Ankara 968. Ayverdi Ekrem Hakkı, Yıldırım Beyaz Bursa vakfiyesi ve bir istibdalnâmesi, S. Viii Ankara 969. 'Barkan Ömer Lütfi, Osmanlı İmparator; ğunda bir iskân ve kolonizasyon metodu olaro : vakıflar ve temlikler, S. II, s , Ankar-; 94. Barkan Ömer Lütfi, Süleymaniye Camii v İmareti tesislerine ait yıllık bir muhasebe bilâ;- çosu ( ) S. IX. s, 09-63, Ankara 97. Bakırer Ömür, Hacı Ferruh Mescidi, S. Vüi s. 7-79, Ankara 988 (İngilizce özet s 79-85). Bakırer Ömür, Anadolu'da XIII. yüzyıl tuğıo minarelerinin konum, şekil, malzeme ve tezyinat örnekleri, S. IX, s , Ankara 97 (ingilizce özet). Bakırer Ömür, Vakfiyelerde binaların tamiratı ile ilgili şartlar ve bunlara uygulanması, S. ^ s, 3-7, Ankara 973.

3 366 ^ i ^ Dr. )^fet%yaoğlu, \ ' Aktepe Münir, XVIII. y.y. vezirlerinden kapdan-ı derya Kaymak Mustafa Paşa'yo ait vokfiyeler. S. Vlll, s. 5-37, Ankara 969. Aktepe Münir, Manisa ayânkınndan Karaosmanoğlu Mustafo Ağa ve 3 vakfiyasl hakkırn da 97. bir araştırma, S. IX, s , Ankara Aktepe Muınir, koro turnon Oğlu Hacı Osman Ağa'ya ait iki vokfiyesi. S. X, s. 6-75, Ankara 973. Altuh Aro,' Mordin Ulu Camii ve Cifte Minareler ^teeiirte birktiç riot, S. lx, s. 9-0, Ankara W7i^ ' J ' ^hıın Arb,' Anddolu'dd Aituklu devri medres^terinln plân ş^alöfı üzerine notlar, S. X, s?. e^js4; Ankono Wa : ^ - ; ; ' h Arel Mehlika, Mut'taki Karomanoğulları Oev^ ri eserleri, S. V, s. 4 T 5. Ankara S6. Arel Mllml, Divriği Ulü Camii Kuwy porta/fnin mimari f kuryluşu, Ş, V, s. ^',3, Ankara Ş6^, :- ::t,-;,. - ' Arkı Hilmi, Ojvriği Ulu Camiî teksui kapısı ve diğerleri., S. V, s.,,3-7, Ankara ^. Airık Oluş, Malatya Ülü^^ C^ asli plânı vö! tarihi hakkmda. S;, VIII, s. 4-46, Ankara 969. Arık Oluş, Neu dcşierung Grossen Mosche in Malatya und restitution ihres ursprüngjichğh plans; S. VIII, s. fl6-49, Ankara 969. ' Arık Rüchan, Erzurum'da iki cami, Ş. VIII, s , Ankara 969 {ingilizce özeti s ).-- " - ' J ' Aşlanoğlu İnci, Tire'de! Oç Cami, S. Vlll. s. 6T-İB6, Ankara l'ğ69 {İngilizce özet s. 66- Ayanoğlu Fazıl ismail, Vokıflar idaresince tanzim ettirilen tarihi makbereler. S. II, s , Ankoro 94. Ayanoğlu F. İsmail,''feıtih 'devri ricölı mfe-' zar taşları ve kitabeleri, S. IV, s , Ankora 958., Ayanoğlu Fazıl, Ferhat Paşo ve, gizli kolon Vol^ıflfir, ^.,vil, s.,45,r.,^. /^fll^arq ip. Ayanoğlu Fazıl, İstanbul'da yola ^ kdlbedilen cami vesaire,, S. VİIIÜŞ, ; Afi karcı-969. serili ' LÜtfi Efendi MSİain, S.'- fx^ s: Ankara 97. ' ' ' Aydın Rite. Seyitgazi Aslanbey köyünde tşeyh Sücaeddin» külliyesi, S. IX. s. 0. Ankoro 97 {İngilizcce çevirisi). Aydın Filiz, Sinop. Alöiye {Süleyman Pe-. vdnev medresesi, S. X, s. 5-73, Ankara 973. Ayanoğlu FdzıC'İahrip edilen dski sörle'- Ayverdi Ekrem Hakkı, Dimetokada Celebi Sulton Mehmed Comiî, S. Ill, s. 3-7, Ankara 956. Ayverdi Ekrem Hakkı I. Murod devrinde Asılhon Bey Miı^ori manzumesi, S. Ill, s Ankdro 966. Ayverxli Ekrem Hakkı, Yugoslavya'da TÜTK abideleri ve' vakıftan, S. Ill, s. 5-5, Ankara 956 ' : '. Ayverdi Ekt'Om Hakkı, Fatih devrinde istanbul mahalleleri, S. IV. s , Ankara 958. Ayverdi Ekrem Hakkı, Mudurnu'da Yı.cf rım Böyezid manzumesi Ve taş vakfiyesi, S. v, s 79-87, Ankoro^: 96. Ayverdi Ekrem Hakkı, İlk Fatih Camiî hakkında yeni bir vesikd, S. VI, s Ankaıa 965. Ayverdi Ekrem Hakkı, Bursa Orhonga?: Camiî ve Osmanlı mimarisinin menşei meselesi, S. VI, ş , Ankara 965. Ayverdi Ekrem Hakkı, Gaazi Süleyman Pdşo Vokfiyesi ve tahrir defterleri. S, Vij, s. &-9, Ankara 968. AyvertI Ekrem Hakkı, Yıldırım Beyc/-d in Bursa vokfiyesi ve bir istibdalnâmesi, S. V Ankara 969. 'Barkan Ömer Lütfi, Osmanlı İmparatorluğunda bir.iskân ye kolonizasyon metodu oi-arak vakıflar ve temlikler, S.' I, s , Ankca 94. Barkan Ömer Lütfi, Süleymaniye Camii./a İmareti tesislerine ait yıllık bir muhasebe büânçosu ŞfS (565,-986) S. IX, s , Ankara 97, Bakırer Ömür, Hacı Ferruh Mescidi, S. vin. s.; Arı!<qra i.969 (İngilizce özet s ).. Bofcırer Ömür, Anadolu'da XIII. yüzyıl tuo a minarelerinin konunı,' Şekil, malzeme ve tez. i- ndt'örneklerli S. IX, s , Ankara 97 (İngilizce özet), ^rır Bakırer ömür. Vakfiyelerde binaların tamiratı ile ilgili şartlar ve bunlara uygulanması, S, y s. 3-7, Ankara 973.

4 VAKİFLAR BİBLİYOGRAFYASI 367 Bflyburthıoğlu Zafer, Kahraman Maraş'ta bir gurup Pulkadifoğlu yapısı, S. X, s 34-5, Ankara 973, Baykol. İsmail, Fatih Sultan Mehmpd'in hususi kütüphanesi.^ Ş. IV. s Ankara 958. Şerkol Feraımız^ Türk vakıf k^qnsaraylan ve bugünün turizm hizmetinde kullanılması, S. X, s , Ankara 973. Berid A Hinıınet. İslâmda vakıf, Zağa nus Paşa ve zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri, S. IV s. 9-39, Ankara 958, ' Berki AU Himmet. Hukukî ve İçtimaî bakımdan vakıf, S. V, s. 9-5, Ankara 96. ^^B«rici A«Himme?,; Vakıf kuran, iik, Osmanlı Padişahı, S. V. s. 7-3, Ankara 96. Be>-J(i Ali Himmet, Vakıflortn hukuk ve tarih bakhnındofl.jtivmeti. S, Vl, s. 5 -, Ankara 985. Berki Air Himmet, Vakıfların torihi. mahiyeti, inkışofı ve. tekâmülü, cemiyet ye fertlere sağladığı faidelpr, Ş.-yi, s Ankara S55. BerM Ali Himmet, Vakıflarda, Şartlarfi: riayet meselesi, S. Vli. s Ankara 968. Berki Ali Himmet, Müstağn en-anh vakıfla, S. VHi s. 7-9, Ankara 968, Berki A î Himmet, Vakıflar ve vakıfların msruz kaldığı teca,yüz ve ihmâller. S, Vlll, s Î/Ankqfa J969. Berki Ali Himmet, 03 sayılı Vakıflar Konur j ve Nizamnânıesine göre. Vakıflar jidare. uzu\^larının vazife ve mesuliyetleri,. S. X, s. ^-66, Ankara 973. Berki Ali Himmet, Vakıf nasıl yopilıc S. X, s Ankara 973. " Berki Şakir, Vakfın lüzumu, faydaları ve vakıfları teşvik, S. V, s Ankara 9İ6. I ş_ıı "rr <«. : Berki Şakir, Vakıfların gördüğü çeşitli hizrnetler, S. V;, ş, 85-93, Ankara 965. Berki Şakir, Vokıfların devlete ve devletin vakıflara hizmeti. S. VII. S Ankara 958. Berki Şakir, Vakfın mahiyeti, S. Vlll. $.-9, Ankara 969., Berki Şakir, Türkiye'de İmparatorluk ve Cumhuriyet devrinde vakıf çeşitleri, S. IX. s Ankara 97. Berki Şakir, İmparatorluk ve Cumhuriyet vakıf hukukunda vakıf, şartları, S. X ' ' Ankara 973. Binark İsmet, Türk vakıfları, Türk sanatı ve İçtimâi hoyatı konusu ile ilgili eserlerin bib'ioğrafyası, S. Vlll, s. 357, Ankara 969 Binark İsmet, Türk mimarî sanatı bibllyoğraîyası, S.' IX. s. 447, Ankara 97. Binark İsmet, Türk dekoratif ve resim sanatları bibliyoğrafyosı. S. X. s , Ankara S73,. Burat Osman, Pertek Baysungur Camii'nin taşınması,,s. X, s. 8&-S8, Ankara 973, C.-fe;r{j'.u. Ah..net, Türk teâmül hukukuna göre tiçtimaî muâvenet» müessesesi, S. II, ç. 85-6, Ankara 94.. Corbet Spencer. Sinan, Kanunî Süleymanın Baş Miran (Çev. Nermin Sinemoğlu) S. V, s , Ankara 396,, Cunbur Mülgan, İstanbul'un 50C. Fet h yıidönümü dolayısiyle yapılan neşriyat, S. IV, s 65-83, Ankara 958. Cunbur Müigân, Vakıflar ve eski eserler konusuylo ilgili yayınlar, S. IV, s, S5-3?, Ankara less Cuntur Müjgûn, Ümmügülsüm Hatun "JKfiyesi, S, V, s. 07-3, Ankara 86, Cunbur Müjgân, Kayseri de Roşit Efenji Küîüp'nar.esi VB vakfiyesi. S. Vlll, s, 85-97, Ankara 969. Çağatay Neşet, OsmanI- 'T!; aıctorluğunda R'fca - Foîz kc.nusu, para vakffıc >.<; bonkör'- İlk, S, IX, s , Ankara Mr Irıgurzce ce virisi), DağliOğiu M. Turhan, Ankaro'da Cenabi Ahmet Paşa Camiî ve Cenabi Ahmet Paşa S, ü. s. 3-, Ankara 94. Dayıgit Feyzutiah, İstanbul Çinilerinde - Lâle, S. I, s. 83-9, (Metinden horic 0 lob'(-) Ankara 938. Dayıgll Feyzullah, İstanbul çinilerinde Lâle, S. II, S. 3, Ankara 94. Elker Sokıhaddin, Kitabelerde ebced tie:--- b.nm rolü. S. Ill, s Ankara 956. Erder Cevat, «Venedik Tüzüğü» ulusloro:, - sı tarihi onıtları onorım kuralları. S, VI!. s i r - 7, Ankara 968 Erder Cevat, Yorumlar üzerine ; uluslorogi tarihi anıtlar ve yerleşmeler kurulu ve tfc:rohrametrinin tarihî onıtloro uygulanma:-,ı; konulu toplantısı, S IX, s, , Ankara 9/-

5 pr İSMET KAYAÖĞLU Erdoğan Abdulkadlr, '^!iiv^ikâ >ı'âa Hadım İbrahim l^şa Cartilî, S. I, s (Metinden harta 9 resim). Arıkara isâö. Erdoğan Ab(}ülKddir.. Ksıraft tşrtâifpel^nin dil bakımından değerleirj, S. I, S. 4r-5& (NfeWnden fftıhc 3 resim), Ankara i/^iji Erdoğan Abdulkadir, Pertöv Paşanın hayatı ve eserleri; S. tt, s. 33-4, Ankara 94, ErdoŞım,; Muzaffer., Oşjnpnlı devrinde İstanbul bahçeleri, S. IV, s , Ankara 958.' ' i; ece; -î- -. i-.t- T - Eri^ap»ğtf0ffr, psmbnlı mimarisi tarihinin otantik Val:nıa kdynakla!;ıy S. VI,. -37, Ankara 965. " ' devriftae^ Ana V lrdoi^,mm^ dolu Sterind ^^^^ VII. s Ankara'^968. '?da^,etei i, S.', ^ ı ^ JşnıaJI.-Prizren JCttdbeteri, S: Vll. s Ankara İ968. : ErKc!ai,-Şaf?lh^Jfl*,,çiniciliğjn^ Kâbe tasvirleri.:ş, % lw/m, Ar>8âftf'T^7İ7' Erken^. Şabih, Edime Hamamları, S. X. s. 40?..4ŞI ^nkarçı^^9za ^ ^ ^ ^ Eral H ^AdiKW,^yBüröa dff tehokr İ5avrışjeriqe 4nat\ş ^^yi)fenin vakfiyesi. S.. II, s. 43-4^, Ankanj 94. ' ' - Eylco: Semavi, Bursq'da Osman ve Orhan Şgzl,^Ör^oj^^ı^,.Ş, y. s.^3 - m Ankara 96. ^EylĞB ^Semovl.^' OhrI'nin Türk devrine qit eserlif^, S. Vl,i i: 37=48, Ankara Eyice Semavi, Sincanlı'da Slnc>n Paşa \fnareti, & X, fe. gtö " 337, Artkdro 973._, Fltrot, Orta Asya'dq^^razi rneseı^ine'dair üc vesika, S. I, S. 47 -'^f59; (Roscadan te'fce'^ me)-ankaitcı 938.ı'-'nov I ^ridihis- r-i i.n:v.,-j Ğabıial kkiwt,,'toyıf^^ AtoWelerKiirt: Tamir ve ihtiyası. S. I, 7-5. (Metinden hari«4rresifn) Ankara 938. Gabriel Albert, Burşa'da- MM^Kİ lo^camiî, ve Osmanlı mimarisinin menşei meselesi. S. II, s. 37^45, Ankara ^; -' ^ '' "o?- Gazimihal Rahmud R. İstanbul muharasında Mifidtiöğülltirt;' S. İV,?--39. Ankara 958. ' " ^ - Gökay F. Kerim, Ruh hekihîüği satiasındd TOrİclerth ve vakıf mûössösesininvtutmetleri, s. iir'^ 63 ^67, T^katd 94; Gökbfigln Tayyib,^5^ve 6. qsirladaki Eyâlet-i Rûm. S. VI. s. 5-63İ" Ahkara 965. ^ ^ ' GöİiŞlj^ Tâlj^ Karaman e- ytrteti "fe törende tkoraman) vakıf ve müesseseleri. S. VIII. s Ankara 968. " GubayduUn Ki S. Azörbeycan vakıfları, S. s. 39-4Sr;'tRuscadan tercüeme) Ankara 938, SûıfeHPttasan, Vakıf sulan ve su vakıfları, S. IX, s Ankara 97. Güneri Hasan, Azınlık vakıflarının incelenmesi. T.X. S-'^ Ankara 973. Hattatoğlu MÜhiddin, istanbul, Silivrikapı'- da Topçubaşı Balo Süleymanağa mimari ma.-şzucnfe^îî. S: IV. s Ankara 958. Hasandedevfç Hiwzlya, Mostar'da Türk devri kültürel ye tarihî öıiıttar^; S. VII, s. 5-35, Ankara 9B8. ;. jher l^es. B*en dwnf Anad^^ Türk mimanölnde XI. y. y. Artukoğultarı medreselerinin yeri,,ş. VIII, s , Ankara 969. ^ Inazıl, istanbul'un eski vakıf hanları, X. S , Ankara 973. işlek Sevim, Ankara Etribğrafya iviüzesindeki norftbd ktfriakterli halılar. S. VIII, s ,, Ankara 96a, Kaleşi Hasan; Prizren Kitabeleri, s. Vll, s ,, Ankara karamağorah Beyhan, Edirne Eski Camiin kitabeleri ve mimarimizdeki yeri, S. IX. s Ankoro,97. kesk'ioğlu bsrtıbn, Fdtih devrine ait iki Kur - an-ı Kferîm tercemesi, S. IV. s. 9-05, Ankara 958. Keâkloğlu Osman, S. A. ei-roşidi: el-sultan Muhammed el-l=âtih kitâbı hakkında, S. IV. s , Ankara 958..K«sk(oğtU ;Osman, A. ii. Berki : Ebul-Feth el-sultan Muhammed kitabı hakkında. S. İV. s: 9j(-^, Antemî 958. Keskioğlu Osrnan, Vakıflar Genel Müdüriüğü İhtisas KKoplığındaki eski Kur'an tercümeleri, S. Yi s. 57-6, Ankara 96. Keskioğlur. Osman, Bulgaristan'daki trazı Türk vakıfları ve abideleri, S. Vll. s. 9-39, Ankara 968. keslrioğlu Osman, Bulgaristan'daki bazı Türk âbitleleri ve vakıf eserleri. S. VIII. s , Ankara 969. Keskioğlu Osnian, Bulgaristan'da Türk vakıfları ve Bâli Efendi'nin vakıf paralar hakkında bir mektubu, S. IX, s. 8-95, Ankara 97.

6 VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI 369 Keskioğhı Osmon, Bazı yönleriyle vakıflar, S. X, s Ankara 973. Kepdoğhı Kâmii, Tarihî Bilgiler ve vesikolar. S. II, s Ankara 94. Konyah İbrahim Hakkı, Bir hüccet iki Vokfiye, S. VII. s. 97 -, Ankara 968. Konyalı İbrahim Hakkı. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın vakfiyesi ve Manisa'deki hayır eserleri, S. VUC, s , Ankara 969. Konyalı İbrahim Hakla, çeşme. Çeşmede Kanuni'nin eşsiz bir kitabesi, Çeşme kervansarayı, S. IX. s Ankara 97. Konyah ^Amilim Hakkı. Aksaray Ulu Cami, S. X. s Ankara 973. Köker H. Sıdkı. Tefsiri Mevl^na KAustafo ve vakıflan. S. III. s Ankara 956. Köker Hüseyin Sıdkı, Vakıfkır tarihinde Tosya. S. V, s Ankara. I9g. Kuban Doğon. Restorasyon kriterleri <fo «Carta del Restauro». S. V, s Ankara 96. Kuban Doğan, Anadolu - Türk şehri. Tarihi gehşmesi, sosyal ve fiziki özellikleri üzerinde bazı gelişmeler, S. VII, s Ankara 968. Kuban Doğan, Modem restorasyon ilkeleri üzerine yorumkır. S. VIII, s Ankara 869. Kunter H. - Olgen S. Fatih CamH, S. I. s. 9 - {fâ. (metinden hariç 70 resim. 3 plân), Ankara 938 Kunter Halhn Baki, Türk vakıfları ve vakfiyeleri, S. I. s (metinden hariç 78 resim). Ankara 938. Kunter Hatan Baki, Kitabelerimiz. S. II. s Ankara 95. Kunter Halim Baki, Türk vakıflannın milliyetçilik cephesi, S. III. s. -3, Ankara 956. Kunter HaOm Baki, Emir Sultan vakıfları ve t=atih'in Emir Sultan Vakfiyesi. S. IV. s Ankara 958. Kunter Halim Baki, Rjtih devri sonlarında İstanbul mahalleleri, şehrin iskânı ve nüfûsu adlı eser hakkında. S. IV. s Ankara 958. Kunter H. Baki, Fatih ve Fatih devri eserleri sergisi, S. IV. s Kunter (talim Baki, Tarsus'taki Türkistan zaviyelerinin vakfiyeleri, S. IV, s. 3-5, Ankara 965. Kunter Halim Baki, Türk - isiöm Son'al eseflerine vücut veren manevî amiller, S. VIII. s 9-5, Ankara S89. Kunter Halim BoM, Bllinmiyen bir kervansaray tipi (Düğer Kervansarayı,) S. VIII, s. 5-7, Ankara 969, (ngilizce çevirisi, 7-9). Köprülü Fuat, Riböt. S. II, s Ankara 94. Köprülü Fuat, Vakıf müessesesinin hukuki mahiyeti ve tarihi tekamülü. S. II, s. ı - 37, Ankara 94. Köprülü Fuat, Sultân Baybarsa isnad edilen bir vakfiye, S. V, s. - 9, Ankara 96. Köprülü Fuat, Vakıf tstilohları, S., s. 3-38, Ankara 838. Köprülü Fuat, Vakıf müessesesi ve vakıf vesikalarının ehemmiyeti. 5. I, s. -7 Ankoro 938. Kuran Aptulloh, Tokat ve Niksar'da Yoğı - Basan medreseleri, S. VII, s , Ankaro 968. Kuran Abdulkıh, Karamanlı Medreseleri. S. VIII, s. 09-5, Ankara 969 Kuran Abdulkıh, Orta Anadoludo Klâsik Osmanlı mimarisi çağının sonlonndo yapılan iki külliye, S. IX, s Ankon 97, (ingilizce Özetti). Lewte Bernard, de bir Korayit'in Türkiye Seyahatnamesi, S. Ill, s Ankara 956. M. Cevdet, Sivas Darüşşifosı vakfiyesi je tercemesi, S. I, s Ankara 938. Madran Emre, Aydın Nasuh Paşa Kijliiyer,., S. IX, , Ankara 97, (İngilizce özetil). Madran Emre, Ariflerin menkibelerinde gecen yapı isimleri üzerine bir deneme, S. X, s 75 99, Ankara 973. Oğan Aziz, Aydın Oğullanndon İsa Be.' Camii, S. Ill, s. 73-8, Ankara 956. Oklc Tayyip, Belgrod'dakl Boyraklı Cam,, S. X, s , Ankara 973 Ongan Hallt, Ankara Şer ıye MahkoiTielan sicillerinde kayıtlı vakfiyeler. S. V, 3. 3?3. Ankara 96.

7 370 Dr. İSMET KAYAOĞLU Oral M. Zeki, Turgut Oğulları, eserleri - vakfiyeleri, S. Ill, s. 3-65, Ankara 956. Oral Zeki, Fatih Sultan Mehmed'in Gevale Kalesi ile Karaman illerini fetih ve Hâmidî'nin Terci-i bend'i, S. IV, s. 8-9, Ankara 958. Ortıl Zeki, Anodolu'da san'at değari o'on ahşap minberler, kitobeleci ve tarihçeleri, S. V. s. 3-79, Ankara S6. Oral Zeki, Aksaray'm tarihi önemi ve vakfiyeleri, S. V, s. 3-4, Ankara 96. Orhunlu Cengiz, Bayram Paşa Kervansarayı, S. X, s. 99-9, Ankara 974. Otto - Dom K., Bir Selçuk gümüş Kâses', S. Ill, S , Ankara 956. Ögei Bahaeddin, Fatih albümünde şeyhi imzalı minyatürler, S. IV, s. 09-4, Ankara 958. Ölez Tüloy, Edirne Saraylan çinileri üzerine, S. X, s , Ankara 973. önder MehmetJ, konyada Alevi Sultan Mescidi ve mihrabı, S. IV, s. 4-45, Ankara 958. önder Mehmet, Konya'da bilinmiyen bir Selçuklu devrf eseri, S. Vli, s. 7-9, Ankara 968. ' Öney Gönül, Artuklu devrinden bir hayat ağaccı kabartması hokkmda, S.-VIt, s. 7 -, Ankara 968. Öney Gönül, Anadolu'da Selçuk gelenöğintis küşlu, ciffbbşlv' kartallı şahini! ve arslanlı mezartaşları, S. Vlll, s. 83-9, Ankara (ingilizce çevirisi S ). ' Öhge Yılmaz.'-Çdnkın Dar üş-şifası, S. V, s.'5-57, Ankara 96. Önge Yılmaz, Konya - Beyşehir'de Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı, S. Vll, s , Ankara Önge Yılmaz, Anadolu'da XIII -XIV. yüzyılın nakışlı ahşap camilerinden bir örnek : Beyşehri Köşk Köyü Mescidi, S. IX, s. 9-97, Ankara 97. Önge Yılmaz, Konya'nın Meram mesiresindeki mimarî bir manzume S. X, s , Ankara 973. Özdural Alpay, Bir mimari fotoğrometri uygulaması - Karacabey Türbesi, S. IX, s. 7-39, Ankoro 97. Özergin M. Kemal,. Prizren Kitabeleri, S. VM, s , Ankara 968. Öz Tahsin, Sultan Ahmet Camiî, s. p 5-9 (4 resim), Ankara 938. Öz Tahsin, Sultan Ahmet Camiî'nin tezyini hususiyetleri S. II, s. 09-3, Ankara ^B^^ Öz Tahsin, Yurdumuzda Tesis (vakıf). S X s , Ankara 973. Ruben W. Budist Vakıflorı hakkında, s , Ankara 94. Sahillicğlu Halil, Ramazanoğullarındcn Davut Bey oğiu Mahmud Bey vakflyesiyle Fco' r Paşa oğlu Ali Bey Paşa vakfiyesi. S, X, s. r^s - 6, Ankara 973. ' Selçuk Füruzan, Vakıflar (Başlangıcındü 8. yüzyıla kadar) «islomic Society and the west,)) S, VI, s. -3, Ankara 965. Serav Münif, İtalya'da eski eserlerin < e güzel sanatların korunması, S., s. 7. ;5 : Ankara 95P, Sertoğlu Mithat, İkinci Murad'm Vasiye'- namesi, S. Vlll, s. 67-7, Ankara 969. Sertoğiu Mithat, Ashab-ı Kehf (Mağaro yoranı) vakıflarma dair orijinal bir belge, S. X s 3-33, Ankara 973. Şehsuvaföğlu Bediî N. Edirne Fatih üi-v-i eserlerine kı'so bir bakış ve Sitti Hatun Ca.ınî, S. V, s , Ankara 96. Şeşen Ramazan, Sinan Paşa'nm aıopoı Vakfiyesinin tercümesi. S, X, s An kara 973. Taeschner F. Kırşehir'de Ahi Evran Zav.er.inin mütevellisine ait bir Berat, S. İM, s. 93 -?? Ankara 956. Tamer Vehbi, Fatih devri ricalinden IshoK Paşa'nıh vakfiyeleri ve vakıfları, S. IV, s. C7-5, Ankara 858. Tahsel F. A. Memleketimizin acı kaybı Prof. Dr. Fuod Köprülü, S. Vll, s. -3, Anknra 988, («Belleten» den iktibas). Tansuğ Sezer, 8. yüzyılda İstanbul çsşmele.'-i ve Ayasofya Şadırvanı, S. VI, s. 93-0:, Ankara 965. Terzioğlu Arslan, İskenderiye kütüphanesi müslümanlar tarafından yakılmamıştır, S. ' >'. s , Ankara 97, (Almanca çevirisi). Tuncer Orhan C. Mardin - Cizre Kırm Medrese, S. X, s , Ankara 973. Turan Osman, Selçuklu devrine ait köy satışı hakkında bir vesika, S. X, s. 7-9, An karo 973. S

8 \' A K i F L A R s' E L i Y C G P ;. FY A r; 37 Turan Şerafeddin, Fatih'in İtalya seferi, S. IV, s , Ankara 958. Tükel Ayşıl, Sağmandaki çok fonksiyonlu Salih Bey camii, S. Vlll, s. 9-4, Ankara 9SS, (İngilizce özelli). Uzluk Feridun Nafiz, Karaman eyâletine ait vakıflarm fihristi, S. IV. s , Ankara S58. Uzluk F. Nafiz, Germiyanoğlu Yakup II. Bey' in vakiyesi, S. Vlll, s. 7-3, Ankara 969. Uzluk F, Nafiz, Hekim - Başı yalısı, P, IX, s. 5-6, Ankara 97. Uzluk F. Nafiz, Mevlevi Hilâfetnameieri, IX, s , Ankara 97. Uzluk Şahabettin, İstanbul'daki eski Fatih Camiînin bir benzeri Konya'da Selimiye Camiî, S. IX, s Ankara 97. Uzuncarşılı İ. H. Niğde'de Karamanoğ'.u Ali Bey Vakfiyesi. S. II, s. 45-8, Ankara 94. Uzunçarşılı İ. H. Sultan II. Murad'ın vasiyetnamesi. S. IV, s. - 9, Ankara 958. Ülgen A. Saim, iznik Türk Eserleri, S., s. 53-7, (metinden hariç 75 resim, 5 plân), Ankara 938. Ülgen A. Saim, Topkapı'da Ahmet Paşa Heyeti. S. II, s , Ankara S4. Ü.'gen A. Saim, Ankara'daki Cenabi Ahmet Paşa Camiî ve Türbesi, S. II, s Ankora 94. Ülgen A. Saim, Yenicami S., s , Ankara S4. Ülgen A. Saim, Pertev Mehmed Paşa'nın eserleri hakkında mimarî izahat, S. II, s Ankara 94. Ülgen A. Saim, Kırşehirde Türk eserleri, S. II, s , Ankara 94. Ülgen A. Saim, Niğde'de Akmedrese, S, s. 8-83, Ankara 94. Ülgen A. Saim, inegöl'de İshok Paşa mimari manzumesi, S. IV, s. 9 a - 93, Ankara 58. Ülgen Ali Saim, Sin Ulu Camiî, S. V, , Ankara 96, Ülgen Ali Saim, Şerei:; Koçhisar'da Alaüddin Camiî, S. V. s Ankara 96. Ülgen A i Saim, Trablusoar/'.a Turgut Reis mimari manzumesi, S. V, c r^.' '^3, Ankara 96. S Üigen Aii Saim, Divriği U:u Camii ve D':' üş-şifası, S. V, s. S3-99, Ankara S6, Ülken Hilmi Ziya, Vakıf sistemi ve Türk şe hirciiiği, S. IX, s. 3-39, Ankara 97. Ülken Hilmi Ziya, Türkiye tarihinde sosy-;! kuruluş ve toprok rejiminin gelişmesi (Osmoı: lora kadar), S. X, s. - 63, Ankara 973, Unver Gülbün, Osnıan!ı sanatında vazo j ve vazosuz çiçek demetleri, S. ix. s, 3-3;-; Ankara 97, (İngilizce çevirisi) Ünver A. Süheyl, Büyük Selçuklu l-nparotorluğu zamanında vakıf hostohaneierinin bir kısımma dair. S, I, s. 7-5, (metinden har-c 0 resim), Ankoro 938. Ünver Süheyl, Fatih Külliyesine üıt muh m bir vesika, S. I, s, (metinden hariç Z resim), Ankaro 938, Ünver Süheyl, İstanbul'un zabtından so:^ra Türklerde tıbbî tekâmüle b:r bokış, S ), (metinden horic I3 resim), Ankorc 93- Ünver Süheyl, Süleymaniye K'j" darüşşifo. Tıp medresesi ve darüloko - : n- S. II, s , Ankara 94. Ünver Süheyl, İstanbul Yedinci Tepe Hamamlarına dair bazı notlar, S. II, s , Ankara 94. Ünver Süheyl, Edirne'de,:)hTij;-^v Poş] Comii nakışları. S. Ill, s '.nkca 953. Ünver Süheyl, Mahmul Paşa akıfları ve ekleri. S, IV, s 75-77, Ankaro 958 Ünver Süheyl, Edirne'de.Tiimarr eser'-jrmizdeki tabiî çiçek süslemeler: i-,cm',;nda, S, V, s 5-9, Ankara 96, Ünver Süheyl, II, Sultan Bâyezid'in Edirne' deki vakıf kitaplarına dair S, IV, f,, 03-07, Ankara 958. Ünver Süheyl, II. Sultan Bövezid,n Ed.rno'- köri Löke işleri ve sanatkârları, S Vi s.'l, Ankora 965. Cinver Süheyl, Anadolu'da Selçuklu devlcl be. f. en resmi daireleri ve toplantı yerierini- Q'o^r. S Vlll s, Ankara 969. Unver Süheyl, Türkiye'de Lâle Tar:h!, ^' IX, s. fkr.vv'c "iq?!. (İngilizce Ce\:r Ünver Süheyl, Her devirde ı<ağıthane, S - s Ankara 973. Üstünkok Okon, E^-kı esorlerin onarım çevresel anic"; ' IX, s A;- «: 7

9 37 Dr. İSMET KAYAOĞLU Yaltkaya Şerafeddfn, Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi, S. II, s , Ankora 94, Yetkin Şerare, İstanbul Hekimoğlu, Ali Paşa Camiinden hayvon figürlü bir Türk kilimi, S. IX, s Ankoro 97. Yurdakul Erol, Tokat vilayetinin Gümüştop (Dazya) köyündeki XIV. yüzyıla ait eski eserler, S, VIII, s , Ankaro 969. Yardaydın Hüseyin G, Kemal Paşazâdenin Tevarih-i AI-İ Osman'ının X. cildi, S III, s. 07-7, Ankara 956. Yücel Erdem, Manisa Muradiye Cami,,,5 külliyesi, S. VII, s Ankara 6s, Yücel Erdem, Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, S. VIII, S , Ankara S69. Yücel Erdem, Büyükçekmece'de Türk eseleri, S. IX, s , Ankara 87. Yecel Eruzm, Ayosofya onarımı ve.ok f arşivinde bulunan bazı belgeler, S. X, s. 0, Ankara 973. YABANCI DİL MAKALELER : Bariton Ömer LütfI, Les fondations pieuses comme methode de peuplement et de colonisation. S. II, s. 59, Ankara 94. Gabriel AUıert, Restauration des monuments historlques Turcs, S. I, s. -, Ankara 938. Gabriel Albert, La Mosquee de Murat I. o Brouse et le Probleme des origines de L'architecture Ottoman, S. II, s. 49, Ankara 94. Köprülü Fuat, L'institution du Vakouf sa naturei'juridique et son evolotion S. II, s. 3, Ankara 94. Kunter Halim Baki, L'Aspect national historique, des fondations pieuses turques (vakoufs), S. Ill, s , Ankara 956. Köprülü Fuat, L'institution devakf et L'importance historique des documents de vakf, S. I, s. 3-, Ankara 938. Lewis Bernard, A Karaite itinerary Through Turkey in 64-64, S. II, s. 3;^ 35 Ankaro 956. Si rcrsc- Otto - Dorn, Eine Seldchukische hale, S. Hi. s , Ankara 956, Öney Gönül, Über eine Ortukidisc;,5 Lsbenstxjum dor - stellung, S. Vil, s. ; -7, Ankara 968. Ruben Walter, Clber Buddhistiscties Kirchengut, S. II, s. 3, Ankara 94. Taeschner F., Eine Urkunde Fur Den Stiftungsinhober Der Zaviya Des Ahi Evran hi Kırşehir. S. Ill, s Ankara 956, Tansuğ Sezer, The Fountains of is anbji in the 8 th Century and the Shadirvan Saint Sofia. S. VI, s. 0-. Ankara 965. Ülgen A Saim, Les oeuvres Archite, lurals turque d'iznik. S. s. -7. Ankara v::^. KÎTAP TANITMALARI. Bulup Sadettin, Valens - Aquaedukt :n KonstantinopI (Kunt Olaf Dalman). S, II, s , Ankara 94. Cunbur Müjgân, İstanbul Oni. Edebiyat Fakültesinde yapılmış tarih tezlerinden bazıları, S. Ill, S , Ankara 956. Cunbur Mü gân, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde vakıf ve sanatla ilgili tezler, S. Ill, s Ankara 956. Cunbur Müjgân, Şark ve Türk vakıflarıyla ilgili birkaç garp eseri, S. Ill, s , Ankara 956. Erzi H Adnan, Les decrets Mem ouk.s de syrie (J. Sauvaget), S. II, s Ankara 94 Esin Emel, «The Seljuks in Asia Mıl or» adlı eserin tenkidi, S. V, s. 75-8, A; VKD 96. Keskioğiu Osman, Prof Buut Kemal ^vt- Kin'in İslâm Sanatı Tarihi, S. Ill, s. 8 - Ankara 956. Köprülü Fuat, Eine Kaschgarische Vv'a ;: - urkunde aus der Khodschazeit ost - Turkesia;! (G. Roquette), S. I, s. 59-6, Ankara 9:iS,

10 VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI 373 Köprülü Fuat, Mameleke istinat eden şahsiyet (vakıf) ve Medeni Hukuk (Prof Esat Arsebük), S. II. s S, Ankara. 94. Köpülü Fuat, Vakıflar (Ali Himmet Berki). S. II, s , Ankara 94. Köprülü Fudt, Sultan Kayıtbay Vakfiyesi (L. A. Mayer), S. II, s Ankara 94. Köprülü Fuat, Şer'i miras hukuku ve evlâ; İlk vakıflar (Ö. Lütfî Barkan). S. II, s â, Ankara 94. Küprülü Fuat, Tarih al-irak (Abbas al-a^zavi), S. II, s , Ankara 94. Köprülü Fuat, Suriye Kervansarayları M. Sauvaget), S. II. s Ankara 94 Ülgen Ajj Salm, Prof Ernst Diez'in Türk Sanatı Kitabı. S. III. s. 65-6, Ankara 9:6 Ülgen Ali Salm, E. H. Ayverdi : Fatih devri mimarisi kitabı hokkındo. S. IV. s Ankara S5B. II K İ T A P L A R Ali Haydar, Tertib es-sunûf fi ahkâm 3 - vukûf. İstanbul 40. (84). Barkan Ömer Lütfi, Ayverdi E. H., İstanbul vakıfları tahrir defteri 853 (546) tarihli, İstanbul 570. Bayatlı Osrrtan, Bergama'da Karoosmanoğulları - Hacı Ömerağa Oğlu Mehmetağa vo'ıfı. s. 7 İzmir 957. Berki Ali Himmet, Vakıflar. İstonbul 946. Berki Ali Himmet, Vakfa dair yazılan eserlerle vakfiye ve l>enzeri vesikalarda gecen ıstılah ve tabirler. Ankara 966. Berkil İsmet, Eski ve yeni hukuka göre vakıf ve tesis. İS., 8, Ankara 937. Bilmen Ö. N., Hukuk-ı İsmomiye ve İstila höt-ı fıkhıye kâmusu. C. IV, İstanbul. Cumhuriyetin 50. yılmda vakıtlor, 84 s Vokıflor Genel Md. Yoy, Ekrem Gemal, Vakıflar. 3 s.. 8, istanbul Ergin Osman, Türk tarihinde evkaf, belediye ve patrikhaneler. XII + 5 s. İstanb 937. Ergin Osman, Türk imor tarihinde vakıflar belediyeler, patrikhane. 5 s, İstanbul S44 Fatih Mehmet II VöMIyelerl Vakıflar V-r -.'v Müdürlüğü neşrivatı, No :, Ankara 936 Gökbllgin Tayyib. XV - XVI. asırlarda Eane ve Paşa Livası, vakıflar - mülkiet - mukotc alor. İstanbul 95. Hatemi H., Türk hukukunda vakıf kurm; muamelesi. İstanbul '569 Hüseyin Hüsömeddln Yaşor ve Ibnul - Em n Mahmud Kemal (İnal), Evkâf-ı hümâyûn nezâretinin târihce-i teşkilatı ve nuzzârm teröcim-ı ahvâli. İstanbul 335/S7, Hüseyin HüsnI, Ahkâm-ı evköf. Istonb... 3 (E93). dctihod! der İleri C. N., Kavönin-i vakfiye gisi, no 6. S. mama- resim!:, Konyalı İbrahim Hakkı, Koracobey res!. Vakfiyes:, eserleri ve tonhı 75 s vesikalı, istanbul S43. Konyalı İbrahim Hakkı, Fc-ıh n nvnıarlonn den Azadlı Sinan (Sinan-ı Aiıkl V.-'.tier; ese'- leri. hayatı ve mezarı XIV -t.'j s istanb.ı: Fetih Derneği yoy istanbu! 53 Kunter H. Baki, Türk vokıflor].e vokfıifeleri üzerine mücmel bir etud. Istonb,. 939 Kunler Halim Baki. Turk vokıflon ve vokl yeleri 3 s, + 88 resim İstanbul 935 KürkcüOğlu K. E. Ankara 96 Mehmed HomdI (Yozır) Irçad u! kami'l evköf istanbul 330 (9). Sule.'mQnıye Vak!ıve3i, T' I Milllot L., Demembrenenls d.; u-jbz.ırr.enföo, gzö. guelso, zina iftıghrâ. Pari"; ı?"" Oral Zeki, Kn-ymonogullori to- : -if o;; f koior : Yatağan N<urr-c! vokfiyes' Bclifl'" XVIII. Sayı 7. s Ankorc "-', Ömer Hilmi, Ithof ol ohlâf ' ahkor-i e' t^vkof, Isıonbul 307 I88S) Pakolın M. Z., Vak), Oî,manlı ı.r hti'-. :T<'" ve terimler, "..ozluğü, C IH. Islonbjl tvl'ı

11 374 Dr. İSMET KAYAOĞLU Temlr Ahmet, Caca oğlu Nureddin'in 7 tarihli arapça - mbğolco vakfiyesi, T.T.K yov ı Ankara 959. Togan Z. V. İranda Kütüphane-i melikteki yazmalardan : n, 33 vaqıfnâme-i xoca Râşid al-din vazir. tislâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi», C. Ill, fas. r -, istanbul Uzluk F. Nafiz, Fatih devrinde Karaman eyaleti vakıftan fihristi, Ankara 958. Uzunçarşıd I. Hakkı, Gazi Orhan Bey vakfiyesi s , istanbul 94, Ünver Süheyl, Büyük Selçuklu İmparatoriuğu Zamanında vakıf hastahanelerin bir kısmına dair, 939. Ünver Süheyl, Fatih Külliyesi'nin ilk vakfiyesine göre Fatih darüşşifası, 94. YeşHyaprak Vahdettin, Vakıfların tarihi gelişmesi ve Batı'dan örnekler, flisans tezi), Ankoro 968. VAKIF KONUSU İLE İLGİLİ KİTAPLAR : Ahmet Refik (Altmay), Hicri onbirlncci asır- İstanbul hayatı (iloo-00). 40 s., İstanbul 930. Ahmet Refik {Altınay), Hicri onbirinc iasırda Istonbul hayatı (000-00), 59 s., İstanbul 93. Ahmet Refik (Altmay), Hicri onüşüncü asırda İstanbul hayatı (00-55), 33 s., İstanbul 93, Ahmet Refik l(altınay), Hicri onaltıncı asırda İstanbul hayatı (553-59), 55 s., iştanbul 935. ' - Âkın Himmet, Aydınoğullan tarihi hakkında bir araştırma, 53 s., resimler.. baskı. Ankara 968 Dil r Tarih - Coğrafya Fak. Yay. Arsebük Esat, Medeni hukuk, Ankara Hukuk Fak. yay., seri II. sayı: 6, Ankara 938. Atıf Beği'' Şörh-r Kahun-nûme-i arazi İstanbul J309. (69). " Beiin, -Türkiye İktisadi tarihi hakkında tetkikler, (Pev. M. Ziya), İstanbul 93. Şe^^ Abdurrabim Şerif,. Erzunum, Tarihi, anıtları, Icit^lbeleri. istanbul 936., Ergin Osman N.. Türkiye'de Şehİrciİİgi'n Tafihi-inkşaft,sîârtbul Hukuk Fak.ifft^.V 53 s.. ist«ibii:^-i93b;i. ' :>'rn;-: Ergin Osman N., Türk tarihinde evkaf, belediye ve Patrikhaneler, XII + 5 S.. İstanbul 937. Ergin Osman N., Türk şehirierinde imaret sistemi, İstanbul 939, Götcçen İbrahim, Manisa tarihinde vakıflar ve hayırlar (Hicri ). 39 s. resimli, İstanbul 946. Konyalı İbrahim Hakkı, Abideleri ve kitabeleri ile Konya Tarihi. 3 s. resimli, vesikalı, Konya 964. Konyah İbrahim Hakkı, Abideleri ve kitabeleri ile Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut âbideleri, 799 s. -t- res., İstanbul 967, Tanm Cevat Hakkı, Tarihte Kırşehri - Gülşehri. Babailer - Ahiler - Bektaşiler. s. -- indeks 4 s., resim. III. baskı, İstanbul 948, Uzunçarşıd İ. H, Kitabeler ve Sahip. Soruhan. Aydın. Menteşe, İnanç, Hamit Oğulları hakkında malûmat 89 S. -l- 3 res,, İstanbul 99. Ulucay Çağatay, Saruhanoğulları ve eserlerine dair vesikalar, Manisa Halkevi yay. 7 s,, istanbul 940. Ünver Süheyl, Selçuk tababeti, (Tarih vo basıldığı yer yazılmamış). MAKALELER: Akın Zeki, Vakıf ve tesis müessesele.'inin genel olarak bünyeleri, hukukî hüküm ve neîçeleri. Adalet Dergisi, Cilt 44, Sayı -, s, 5-67, Barkan Ömer Lütfi, Türkiye'de Toprak meselesinin tarihi esasları. Ülkü Halkevleri Dergisi s. 5-64, sayı 6, mart 938, s. 33-4, sayı 63, mayıs 938; s, sayı: 64, haziran 938. Barkan Ö. L., XV. ve XVI, asıriardo Osmanlı İmparatoriuğunda ziröi ekonominin hukuki ve mali esasları, İstanbul 945. Barkan Ö. L., Toprak vakıflarının idarî - malî muhtariyeti meselesi, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, C. i. S. -5,. Ankara 944. Barkan Ö. L, Şer'i miras hukuku ve evlatlık vakıflar. Hukuk Fakültesi Mecmuası. C. VI no :, istanbul Barimn Ö,J... Şehirlerin teşekkül ve inj<işafı tarihi bakımından Osmanlı İmparatorluğunda

12 VAKİFLAR BİBLİYOGRAFYAM 375 imaret siteierinin kuruluş ve işleyişi tarzına dair araştırmalar, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mec, 3. Cilt. No : -, İstanbul. Cumbur M., Abdulhamit I. vakfiyesi, A. Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XX\I, 964. Çopur Kadızade Hüseyin Hilmi, Vakfa dair tetkik,. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası; sene II, sayı, s. 95 İstanbul. (Eldem) Hali Ethem, Anadolu'da İslâmi kitâbeler. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, C. XXVII s. 49-5, XXVIII. s. 56. Gökbilgin Tayyib, Murad I. tesisleri ve Bursa imareti vakfiyesi, Türkiyat mecmuası. C. X, s. 7-34, İstanbul 953. Hatemî H., Vakıf kurumu nedir, nasıl olmalıdır, 'Milliyet' gazetesi, 4 nisan 974. Hüsameddin, Orhan Bey'in vakfiyesi, :<T Tarih Encümeni Mecmuası», no : 7, yıl 96, s , İstanbul, Kayooğlu İ., Eğitim vakıfları. Eğitim Hareketleri dergisi, C. XX. sayı : s Kayooğlu İ., Vakıflar (Doğuşu ve Gelişmesi), Diyanet Dergisi, C. XIV, sayı: I, s. 5-57, Ankara 975. Köprülü Bülent, Evvelki hukukumuzda vakıf ve neviyetleri ve icareteynli vakıflar, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl : 95, savı 3-4, İstanbul 95, yıl 95, sayı -, İstanbul 95. Kunter Halim Baki, Türkiye maarifinde vakıflar. «Eğitim Hareketleri,» S. II, 955, Ankara Mardin Ebul Ola, Vakıf müessesesi, 'iktisat ve ticaret Ansiklopedisi', C. X, s. 33. Mardin Ebuiûlo, İstanbul vakıf katma suları, Cemil Birsel'e Armağan, S İstanbul Oral M. Zeki, Selçuklu devri vesikaları, Ahi Ahmet Nahcivani vakfiyesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. Ill, sayı 3-4. s Ankara 954. Oral Zeki, Karomon'da Hoca Mahmud mescidi, Dar-ül-Huffazı vakfiyesi ve kitabeleri. Belleten, C. XXIII sayı 90, S. 3-7, res. Ankara 959. Oral Zeki, Mevcut vesikalara göre Burdur kütüphaneleri ve kitap vakfiyeleri vesikaları, Belleten C. XXtV, sayıl 94, s. 33-6, Ankara 960. Oral Z., Ahi Ahmet Nahcivani vakfiyesi, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Derg.. Ill - IV, S , Ankara 954. Öz T., Murat I. ile Emir Süleymona ait.-.i vakfiye. Tarih Vesikaları Dergisi, sayı ; 4, 84 Öz Tahsin, Murat I. ve Emir Süleyman'a ait iki vakfiye. Tarih vesikaları, sayı 4, İstanbul 94. Turan Osman, Celâleddin Karatay, Vakıfları ve vakfiyeleri «Belleten» dergisi, O. XII, soyı 45, s Turan Osman, Mubârizeddin Er - Tokuş ve Vakfiyesi, «Belleten» dergisi, O. XI, sayı 43. s Ankara 947. Turan Osman, Şemseddin Altun - Aba Vakfiyesi ve hayatı «Belleten» dergisi, C. XI, sayı 4, s. S7-37, Ankara 947. Turan Osman, Türkiye Selçuklularında toorak hukuku, mirî topraklar ve hususi mülkiyeî. «Belleten» dergisi, C. XII, Ankara 948. Türk - Ermeni - Katolik Cemaatına aiı iumum vakıfların maddi ve manevi hakların koruma, müdafaa ve yardımlaşma derneği ana tüzüğü, İstanbul 95. Uzuncorşılı İsmail Hakkı, Koramanoğuünrı devri vesikalarında ibrahim Bey'in Koraman imareti vakfiyesi, Belleten, C. I, iv, s 56-58, 59 -SI (faks), 9-7, :Ai ft taks. res., pl.), (Erklaerung.-d Übeıse!- rung der Stiftung surkunden im Au;.zug). Uzunçarşılı İsmail Hakkı, XIV ve XV in.i asırlarda Anadolu Beyliklerinde toprak ve halk idaresi, «Belleten» dergisi, C. ü. Anko'a C38 Uzuncorşılı İsmail Hakkı, Orhnn Gazini'! vefat eden oğlu Süleyman Paşa ic:n tertip ittirdiği vakfiyenin aslı, «Belleler; deıgısi, C XXVI!, sayı 07, s , Ankara 953, Sezgin F. Âtıf Efendi Kütüphanesinin vakfiyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C VI, ^ 3-44, İstanbul 854. Ünver Süheyl, Amasyo dorusşitası 308 Tedavi Seririyatı ve Laborotuvon, C V, no : 7, 6 s. istanbul 935. ARAPÇA MAKALELER: Darrogh A. Huccat voq Bnısbov Waqf Barsbay). (XIV + aropco 8 s sızca 96 s.). Kahire 963. (Acic-.ie f

13 376 Dr. İSMET KAYAOĞLU ko 8u04, RıââM n vam «I nukûd vö ce- ^hi, (eü - yozftmsi) sql^moniye katophahesl, Bağdadlı Vehbi Efendi no: 477/. İâtdntoul. HamU, m»u Bakf Ahmed b. Afnr eş Şeybani. Ahkemu'l Evkâf, (Kahire) 3te (904). ton Ntodiyıiı, Bahru'r-râik Şerhu kenzu-d' dakâtk, C. V, s (tarihsiz). li'l-ka- Kadri Paça, Kânûnui l'adi ve'lnnsâf dâ, âia muşklidti'l^kâf. Bulak 3. M. Cevctet, Zeyl âlâ faslu'l ohiyyeti'l fityani't-türkiyye fi kitabı-r' Rihlet li'lbni Battuta, Istanbyt 35t (M). FRANSIZCA MAKAlvEtBR : Belin, Extrait d'un m6moire sur l'origine et la constitution des biehs de rhainmorte en pays muöulmons, faris Bosworti\ C. E., A propos de deux actes de Waqf cjournal Âsiatİque». t. CCLVI fasc. 3-4, p , t'ari Cahen cl., Reflexions sül- le waqf 'Studio islomica'. C. X V. 96. ümta. eiikel i., brûlt rtıusulmdrt. Loröse. Pdril - «İ6. Clavel E., Ue waqf ou habous, t. I, Le Caira 806. Darrâ^h A., Acte de Waqf de Borsbay (Hueccat waqf Barsbay), (XIV - - arapea 8 s. + Fransızca 96 s.), Kahire 863. D» Jansmm Bit kes woqfs dons l'lslam contemporain, Paris, P. Geuthner, 96. DMaVBIr Y. M., L6 wat]t et l'ütilitg ĞCohomique de sört ftwinti6rt ert ^gyptd, PdHâ G&rteiehı, Etuas sue la pfbpfi6t6 foneiere, Igs nypolh^t U6İS et löâ Wöqfâ, AteXahdfie, 096. Heffenlng, Wokf. Encyclopedie de L'lslom Ö. IV. İ9â. Khadr M., Deux actes de Wakf d'un qarahanide d'asie Centrale (l'introduction de M. Cl. Cohen). «Journal Asiatique», t. CCLV, fose 3 - A, P Paris 967. Loussarar J. D., l'histoire et la theorie 'ie la propriğtâ fonciere dans le droit public ottoman. Paris 9, kuiiciotti'j, Le habous &U wopf (rit6 kite et honefite). CasâBlöhsaı 84. mdi^^ MOSSlgiıân L., DotumSnts sur certains Wdqfs des llsux faints dd L'lâlani, P. Geuthner. Paris. 95. Meroler f., Le cedd du haböus on oua,<f S6loh la leğiblatidn muâuirhalle, Cohstantine Mllllol L,, Intröduötlbn â l'6tude du droit rtlusulman Raoueil Sirey, Pdrl Morand M., De la nature juridique du Habdus. tetudes de droit lîlüsuirtıon Algerien» Alger 90. Muhammed Kadri ^aşa, Du wokf, le Caire 895. Nejib H. Chiha, traite de la propriete immobiliere en droit ottoman, Le Caire 906. Padal W. - L. âteeg, De la le'gisiatlon fonci6re ottomane, Paris 904. Pesle O., La thğorie et la pratique des habous dans le rite mal6kite, Casablonca, (tarihsiz.). Santayra E.^ Cherbonneau E., Droit musulman. du statut personnel et des successions, Maisofiheuvfe, Paris Ö74. Sekaiy A., Le probleme des waqfs en Egypte, 'Revue des Etudes islamiques," G. HI, Paris 99. Tyan E., Histoire de I'organisation judicioiie en pays d'lslam, II. ed E. J. Brill, Leiden S60. II^GiLiZee MAKALELER: Heffsning, Wakf, Encyclopedia of Islam, C IV, 939, Layish Aharon, The Muslim waqf in Israel, Asian and Atricdn Studies, Annual of the israel Annual of the Israel oriental Society, vol.?, 966. Mdyer L. A. The Buldings of qdytbay ;is desoeribed in his endowment ded, cüz I (metin ve index), London (A. Probsthain), 938, x f 99 S., Saarisaio A. The Turkish waqf, «Studia oriental SöĞİety, Vol., &6e. Vakıflar hakkındaki yabancı yayınlan öğröhrhök icihi lölğttı İlimlefi Iİ6 ilgili bir Sââf oiott intiax i6iainıtius a ba$ bibliyografik vurmalıdır, d. 0: f>edf6bn târafınian İngiltöföde yayınlananı bu eser VI. ci'de ulaşmıştır.

14 Sayfa Sütun Satır Y a n i i ş D o ğ r u 'un devam:. 5 Merf'î (39. Not) 'den itibaren: 'deki: (50. Not) 6,7, 8'inci satırlar fazla (çıkarılacak) 3, A'üncü satırlar fazla (çıkarılacak) (69. Not)'un devamı : netmeliği : RG 7 (7. Not)'un devamı Sahibine ve haleflerine sağinyncağı bü- Fazla, çıkarılacak, mer'i Örneğin (5), bir bakkal dükkâ n aç- (eklenecek) Örneğin (5), bir bakkal dükkânı aç- (İbaresi fazla, çıkarılacak) tylüi 559, S. 3303, sh. -5; VTkıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliçi! : RG 9 Eylül 97, S 395, sh Ansiklopedik Lügat. Ankara, Doğuş Ltd. Şti. Moibao-;; 96. sh. 35. adına rîiüteşellim 8 voyvodalığma 9 sahuhan 3 ol- 9 kanumuzo 44 Gusval 6 geirdiklterini 35 uygulamış 89 düşünüşünde 39 görünün 8 kun 9 kun yan yüzlerinin bezeme alanına ko- 0 kitaba 3 Anadolu 38 Ta;kapı bir. için proflasyor>lu dordürlerin Fene! öyüzün yapılarda kanatiraın sanatcmn yalındığm kaynamış mazkai Benzemeli yapılarfında adını 755 mütesellim voyvodalığına Saruhan olduğunu konumuza Gustav getirdiklerini ulamış düşünüsünde görünüm kan mükerrer kitabe Türkiye Taçkapı 5, satır baştarafta olacak mükerıer içi profilcsyonlu bordürlerin Gene! önyüzün yapılarında kanatların sanatçının yalınlığın kaynaşmış mazgal Bezemeli yapılarında

15 Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru no 5 ne yer 5 yodo 8 strüktürle 40 taşlık 37 sanatı» olarak 5 soradan 4 önerlllebllir. 6 dügûn AFGUN MEDRESESİ KAYSERİ 36 destekti! 4 değerlendirerek ayrıntılar 7 bilinmektdeir. 3 şahaserlerinden» hüscresinin Abul 7 görlen 8 en 5 düşünülebilir 7 Ağzıdkröl taşındığ 8 tedir. 8 rsath- 38 işe 5 acıkh 5 düşemelerl, 7 çapraş ' 8 carprcfz ui.'i 7 odalarnıda' 7 rastanamai 5 zler ;- 6 Intibmı şit.clu 30 söriudiî'^c^îiî;';' 30 uortaya şimdiye r.! 9 sonuna. (nokta) r; - 5 the (tekrarlanmış) 8 in between (tekrarlanmış) 37 demollsthed 8 east,:.35r- ;AzermayQon : 47 haç Örgen 34 bezqr 7 kapısınnr -. 4 hiçbiıind: eböyle 7 gönüne 9 Allat 3 merdtve nirişd 34 göle ' 3 künbtefîn"^"'-" 30 bus 33 benlslhln 9 yüz^rtb yeri yonda strüktürel taçlık sanatı» nın ürünleri yodo verileolarak sonradan önerilebilir. düzgün MEDRESELER AFGUN MEDRESESİ KAYSERİ destekli değerlendirilerek ayrılıklar bilinmektedir «şaheserlerinden» hücresinin Ebul görülen ne düşünülebilir Ağzı kara taşıdığı tadır. rastlı- Ise açıklığı döşemeleri,,; ç a p r a z, - :, K çapraz t odalqrindg,. rastla namp-\_ izler-' intibaını : ortaya n;;.,; şimdiye nn-l,,',:lyirgül) (kalkacak), (kalkacal<:) demoslişhed, East Azerbeycan kaç 967 Onger* mezet : kapısını ; hiçbirinde, böyle önüne:. - Ahlar merdfvert ^Inşa, göre ' i;" künbetik'- müslim baniöinin" '

16 Sayfa Sütun Satır Y a n l ı ş Doğru S , I3j 40 UO UO lerden dolayı... ile devam eden kısım 5 ratlandığmı 6 oturmalı 35 lugladardır 4 guruplaşmalor göz aörgmaktır. 7 izofeleten 33 kaprsının 8 yükselmektir. kızey-doğu 9 rında görüleri yükselmiş oltnasıtig mitobece 6 i. Haki 9 Almed'irı -3 zeyinde, Van gölü kenarında görmek süslem eşeridi 8 İÇŞ. 6 nucundak 4 e nsüslülerinden satırlar yonlış yer almış çift, lan ilgi Abriel sözetmiştir. taınnma hqplankamış haci mdaire. uhr genler, teşkil 9 : çekmiştir kanımızsa 30 dayanılara, r, özle 4 ' ibr 0 ihşaatını 43 veremv. ilk iki satır fazla 0 bahçeni netrafında 44 süslenimş 5 yarı mkare 9 kemerlerle rumilerrin yivrilerlc 3 (Bk. s. 3) satır yanlış yerde 5 sınundd 38 izg- 4 (o.e.g.) 5 (Ahlak 4 artış pepcer saçılmıştır. 9. No.!u dipnotun devamıdır rastlandığını oturmalık tuğladandır, (fazla, kalkacak) izafeten kapısının yükselmektir, kuzey-doğu mükerrer, mükerrer, kitabede i. Hakkı Ahmed'in birini kuzeyinde Van göiü kenarında görmekteyiz. süsleme şeridi çiş nucuiida en süslüleri:iden önce 38. satır, SÜ'-.'O 37. satırın yer atması gerekir, cifte adlandır idn yıldız örnekle'-ini makla birlikte ilgi Gabriel sözetmiştik: tanınma pahlana- mamış hdcim daire unsurların düzgün sekizgenler -'e beşgenler teşkil çekmiştik. kanımızca dayanılarak, özel Bir - inşaatın! vermek (mükerrer çıkarılacak) bahçenin etrafında süslenmiş yarım ko'e kemerlemeler rumilerin yivlerle (Bk. s. 4) ) 30. satır, -c!. satırlar arasına girecek. sonunda zig- (a.g.s.) (Ahlat artmış pencere açılnnışiır.

17 SayfO Sütun Satır Yanlı? Doğru sögelerse 7 pencereleerin 7 ülçûzüz 36 girtidiiğnde 0 mjrthosıran 3 sâtuncuk 37 yuvorlark kâyün 6 kısmının değiliğ 6 inikıgen 4 Artık 7 Osmanlıcca 4 olmalsıdır 8 (S. 6-0) 3 (8. 0-4) satır yanlış yerde 0 (8. 6-7) 5 [s. 8-0) 8 (S. 0) 3 (s. ) 7 (8. ) 3 3-5) 38 (8.6-33) 36 (S. 4-43) (S ) 5 ( ) 3 (s. 49-5) 3 (S. 53) 7 (s ) 5 tutuştur âyetle 7 Alah'in iyiliklerinden yararlanır. Ufku ve kavrayışı 43 Meydan Larausse gibi genel 33 ayrı 0 (780?-850) mem'ur IC 3 Fatih, 3 olayı 7 Al - KIkasondi'dir. 0 Mahmut 4 Onlar 9 Yangöy 7 kitaixi nasif 4ö duvarını nortasın- 40 mazgalla rkolmış- Doğru satırlar fazla 9 nizde sögelere pencerelerin ölçüsüz girildiğinde münhasıran sütuncuk yuvarlak köyün kısmını değiliz onikigen Atkı Osmanlıca almasıdır. (s. 4-8) (s. 8-30) satır 9. satırdan sonra (s. 3-3) ( ) (8. 34) (8. 34) (8. 36) ) (s ) ( ) (s. 5-54) ) (s ) (8. 59) (s. 60-6) tutmuştur öyetler (mükerrer, çıkarılacak) Meydan Larousse Türk Ansiklopedisi gibi gene da ( ?) mem'un 494 IV Faith dolayı Al-Kalkaşandi'dir. Mehmet Anlar Yanköy kltâbe 8 masif duvarının ortasınnazgolar kalmış- Doğu çıkarılacak) mizde

18 k&ndiller 5 essiz 5 derinleşinci 3 yanın 0 olduğun 47 şardaki 3 terafında 9 hanedena 44 nundadır. 8 «Akkor» BUGÜNKÜ MUKABİLİ BUGÜNKÜ MUKABİLİ BUGÜNKÜ MUKABİLİ 8 Portaaki 0 macunununn 40 binefsini er kandiller eşsiz derinleşince yanında olgun şarkdcki etrafında hanedana mundodır, «Aktar» İptal edilecek. iplal edilecek. 'Ptai edilecek. Portakal nacununun binersin; 953 SSÖ

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (),

Yediyıldız, B. (1991). Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları. Türk Yurdu, 11 (), Vakıflar Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (), 4-7, Özsayıner, Z. C. (). "Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi". İlgi, (45), 2-9, Topçu, N. (2005).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Dersin adı: GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI Dersin veriliş şekli: YÜZ-YÜZE; PROJEKSİYON İLE TAHTAYA YANSITMA

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu "Bilindiği üzere ülkemiz en ücra köşesine kadar Vakıf taşınmaz Kültür Varlıkları ile doludur. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu dünyanın hiçbir yeri ile kıyaslanamayacak

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22 Mayıs 2009 KİTAPLAR 1. KAZANCIGİL, AYKUT : OSMANLILARDA BİLİM VE TEKNOLOJİ * İSTANBUL: 1999. 366S. (GAZETECİLER VE YAZARLAR

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU EKONOMİ POLİTİĞİ ANABİLİM DALI MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları) Yüksek Lisans Tezi İDRİS AKARÇEŞME

Detaylı

Mimar Koca Sinan Kaynakçası

Mimar Koca Sinan Kaynakçası Mimar Koca Sinan Kaynakçası Aslanapa, O. (1962). "Kırım'da Türk Eserleri ve Mimar Sinan'ın Yaptığı Cami". Türk Kültürü Dergisi, III (28), 268-272, Ülgen, A. S. (1989). Mimar Sinan Yapıları (Katalog). Ankara:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER Prof. Dr. Yılmaz ÖNGE Memleketimizdeki eski eser kaçakçılığı, tahribi ve bunlarla ilgili nedenler ve alınması gerekli

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Dersin adı: GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI Dersin veriliş şekli: YÜZ-YÜZE; PROJEKSİYON İLE TAHTAYA YANSITMA

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi: Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası

Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 7, Say 13, 2009, 485-556 Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası Ömer İskender TULUK * Türkiye de Cumhuriyet sonrası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Tarih Bölümünde 4. Sınıfta (Örgün ve II. Öğretim) okutulmakta olan Bitirme Çalışması dersinde

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

OSMANLI İSTANBULU. editörler. Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan

OSMANLI İSTANBULU. editörler. Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan OSMANLI İSTANBULU I editörler Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. OSMANLI İSTANBULU I I. Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman Gökbilgin, M. T. (1966). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Seferleri ve Ölümü". Türk Yurdu, (329),, Razsa, G. (1976). "Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)". Askeri Tarih Bülteni,

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı