VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI"

Transkript

1 VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI Dr. İsmet KAYAOĞLU Vakıflar hakkındaki bu bibliyografik çalışmamız bir ihtiyaçtan doğmuştur. Şimdiye kadar Vakıflar üzerinde yapılmış geniş bir bibliyografyaya raslamadık. Bu konuda araştırma yapmak isteyenler için bu çalışmanın yararlı o- lacağı kanaatindeyiz. Çünkü vakfm tarihi, sosyal ve ekonomik yönü. hukuk tarihimizdeki yeri hakkında araştırma yapacak olan bir kimsenin bugüne kadar ne yapıldığını ne yazıldığım, seçtiği konu ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili yazılmış olan kitap, makale ve dokümanları kolayca görebilmesi mümkün olacaktır. Bu bibliyografya hazırlanırken birkaç nokta göz önünde tuttuldu : «Vakıflar Dergisi» ni başlı başma ele aldık. Derginin içindeki türkçe ve yabancı dil makaleleri ve kitap tanıtmalarını sıra ile tasnif ettik. Böylecce yalnız Vakıflar Dergisinin sistematik bibliyografyası yapılmış oldu. Ayrıca doğrudan doğruya vakıf konusunda yazılmış bir kitap ile vakıftan dolaylı şekilde bahseden bir kitabı ayrı ayrı tasnif etmek gereği duyuldu. Mesela birçok «şehir tarihi;> vardır ki içinde enteresan vakfiyeler ve vakıf kitabelelinin î-esimleri yayınlanmıştır. Biz bunlardan ancak el allında bulunan birkaçını anabildik. Vakıflarla ilgili birçok nıakab \'? yazılan dinî. hukuki ve taıihi dergile-- - de yayınlanmıştır. Bunlann hepshıi ramak imkanı olm.arnı.jı:r. Yalrız ara.=îirmacılarm ihtiyaçları göz önünde tutularak ciddi yayınlar almnnş g?zedelerde ve dergile'xleki ;na5tırmayj dayanmayan ya:.ilara yer veriknemiştir. Bu bibliyografyan;:ı yahi'z Türkçe yayınlarla sınırlı kalmaına?! iclv arapça. Fransızca \T- İııgikzce î-e^i'edlln:;? vakıfa ilgili kitap ve makaleleri de vermeye çalıştık. Şüphesiz bu bibkyoğvaî;-:-.. kkl k^ bir bibliyografya olmak iddkılında de ğildir. Ama ileride eksiklikleri tamaın lanmak üzere herhalde ilk '.a'^vr: uk; bilecek bir rehber sayılal^iîir. VAKIFLAR DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI Akar AzacJe, Tezyini sanatlarımızda vazo motifleri S. VII. s , Ankara 969, Akar Azade, Ayasofya'da bulunan Türl< eserleri ve süslemelerine dair bir araştırma, S.. s. 7-9, Ankara 97. Akçay İlhan, Yakutiye Medresesi, S. VI, s 46, Ankara 965. Akok Mahmut, IİPCK Ulu Cae'n,.S ı, 69-73, Ankara S65. Akok Mahmut, Kütahya BuyOk Bcdc:! S. Ill, s Akok Mahmut, DiyarixiKi! ij;.ir'j.,-,. ı, r^v ri manzumesi, S. VIII, s 3 --5'!. Anken: ik ; Akozon Feridun, Türk Küi!k/r-'eıi, S V.i', , Ankara 969.

2 Dr. ISMET KAYAOĞLU epe Münir, XVIII. y.y. vezirlerinden kapzrya Kaymak Mustafa Paşa'ya ait vak- S. VIII, s. 5-37, Ankara pe Münir, Manisa ayânlanndan Karağlu Mustafa Ağa ve 3 vakfiyesi hakkınaraştırma, S. IX, s Ankara epe Münir, Kara Osman Oğlu Hacı Osia'ya ait iki vakfiyesi, S. X, s. 6-75, 973. n Ara, Mardin Ulu Camii ve Çifte Miüzerine birkaç not, S. IX, s. 9-0, 97. m Ara, Anadolu'da Artuklu devri mednin plân şatnalon üzerine notlar, S. X. y., Ankora 973. I Mehliko, Mut'taki Karamanoğulları Devıri, S. V, s. 4-5, Ankara S6. I Hilmi, Divriği Ulu Camii Kuzey portamnari kuruluşu. S. V. s. 99-3, Ankara I Hilmi, Divriği Ulu Camiî tekstil kapısı rleri, S. V. s. 3-7, Ankaro 96. : Oluş, Malatya Ulu Camiinin asli plânı i hakkında, S. VIII, s Ankara ; Oluş, Neu datierung Grossen Mosche tya und restitution ihres ursprünglichen Vlll, s. K6-49, Ankara 969. : Rüchan, Erzurum'da iki cami, S. VIII, 67, Ankara 968 (İngilizce özeti s ınoğlu İnci, Tire'de Üç Cami, S. VIII, s. ;, Ankara 969 (İngilizce özet s. 66- noğlu Fazıl İsmail, Vakıflar idaresince jttirilen tarihi makbereler, S. II, s kara noğlu Fazıl, Ferhat Poşa ve gizli kalan S. VII. s Ankoro 968. MOğlu Fazıl, İstanbul'da yola kalbedilen saire, S. VIII. s , Ankara 969. ioğlu Fazıl, Tahrip edilen eski eserle' Jtfi Efendi Mezarı, S. IX, s. 6-65, 97. Aydın Filiz, Seyitgazi Aslanbey köyünde «Şeyh Sücaeddin» külliyesi, S. IX, s. 0i. Ankara 97 (İngilizcce çevirisi). Aydın Filiz, Sinop, Alâiye (Süleyman Pe,-. vane) medresesi, S. X, s. 5-73, Ankco S73. Ayverdi Ekrem Hakkı, Dimetokodo Sultan Mehmed Comiî, S. Ill, s. 3-7, ra 956. Çele-i Ank-ı. Ayverdi Ekrem Hakkı I. Murad devrin.:i3 Asılhan Bey Mimari manzumesi, S. Ill, s , Ankara 956. noğlu F. İsmail, Fatih devri ricali mean ve kitabeleri, S. IV, s , An- Ayverdi Ekrem Hakkı, Yugoslavya'da TI; ^ abideleri ve vakıftan, S. Ill, s. 5-5, Ankara 956. Ayverdi Ekrem Hakkı, Fatih devrinde İstanbul mahallelen, S. IV, s , Ankc Ayverdi Ekrem Hakkı, Mudurnu'da Yıldır.; Bâyezid manzumesi ve taş vakfiyesi, S. V Ankara 96. Ayverdi Ekrem Hakkı, İlk Fatih Camii hakkında yeni bir vesika, S. VI, s. 63-6S, Ankc o 865. Ayverdi Ekrem Hakkı, Bursa Orhonon ; Camiî ve Osmanlı mimarisinin menşei mest- j- si, S. VI, s , Ankara 965. Ayverdi Ekrem Hakkı, Gaozi Süleyn ; Paşa Vakfiyesi ve tahrir defterleri, S. Vü, 9-9. Ankara 968. Ayverdi Ekrem Hakkı, Yıldırım Beyaz Bursa vakfiyesi ve bir istibdalnâmesi, S. Viii Ankara 969. 'Barkan Ömer Lütfi, Osmanlı İmparator; ğunda bir iskân ve kolonizasyon metodu olaro : vakıflar ve temlikler, S. II, s , Ankar-; 94. Barkan Ömer Lütfi, Süleymaniye Camii v İmareti tesislerine ait yıllık bir muhasebe bilâ;- çosu ( ) S. IX. s, 09-63, Ankara 97. Bakırer Ömür, Hacı Ferruh Mescidi, S. Vüi s. 7-79, Ankara 988 (İngilizce özet s 79-85). Bakırer Ömür, Anadolu'da XIII. yüzyıl tuğıo minarelerinin konum, şekil, malzeme ve tezyinat örnekleri, S. IX, s , Ankara 97 (ingilizce özet). Bakırer Ömür, Vakfiyelerde binaların tamiratı ile ilgili şartlar ve bunlara uygulanması, S. ^ s, 3-7, Ankara 973.

3 366 ^ i ^ Dr. )^fet%yaoğlu, \ ' Aktepe Münir, XVIII. y.y. vezirlerinden kapdan-ı derya Kaymak Mustafa Paşa'yo ait vokfiyeler. S. Vlll, s. 5-37, Ankara 969. Aktepe Münir, Manisa ayânkınndan Karaosmanoğlu Mustafo Ağa ve 3 vakfiyasl hakkırn da 97. bir araştırma, S. IX, s , Ankara Aktepe Muınir, koro turnon Oğlu Hacı Osman Ağa'ya ait iki vokfiyesi. S. X, s. 6-75, Ankara 973. Altuh Aro,' Mordin Ulu Camii ve Cifte Minareler ^teeiirte birktiç riot, S. lx, s. 9-0, Ankara W7i^ ' J ' ^hıın Arb,' Anddolu'dd Aituklu devri medres^terinln plân ş^alöfı üzerine notlar, S. X, s?. e^js4; Ankono Wa : ^ - ; ; ' h Arel Mehlika, Mut'taki Karomanoğulları Oev^ ri eserleri, S. V, s. 4 T 5. Ankara S6. Arel Mllml, Divriği Ulü Camii Kuwy porta/fnin mimari f kuryluşu, Ş, V, s. ^',3, Ankara Ş6^, :- ::t,-;,. - ' Arkı Hilmi, Ojvriği Ulu Camiî teksui kapısı ve diğerleri., S. V, s.,,3-7, Ankara ^. Airık Oluş, Malatya Ülü^^ C^ asli plânı vö! tarihi hakkmda. S;, VIII, s. 4-46, Ankara 969. Arık Oluş, Neu dcşierung Grossen Mosche in Malatya und restitution ihres ursprüngjichğh plans; S. VIII, s. fl6-49, Ankara 969. ' Arık Rüchan, Erzurum'da iki cami, Ş. VIII, s , Ankara 969 {ingilizce özeti s ).-- " - ' J ' Aşlanoğlu İnci, Tire'de! Oç Cami, S. Vlll. s. 6T-İB6, Ankara l'ğ69 {İngilizce özet s. 66- Ayanoğlu Fazıl ismail, Vokıflar idaresince tanzim ettirilen tarihi makbereler. S. II, s , Ankoro 94. Ayanoğlu F. İsmail,''feıtih 'devri ricölı mfe-' zar taşları ve kitabeleri, S. IV, s , Ankora 958., Ayanoğlu Fazıl, Ferhat Paşo ve, gizli kolon Vol^ıflfir, ^.,vil, s.,45,r.,^. /^fll^arq ip. Ayanoğlu Fazıl, İstanbul'da yola ^ kdlbedilen cami vesaire,, S. VİIIÜŞ, ; Afi karcı-969. serili ' LÜtfi Efendi MSİain, S.'- fx^ s: Ankara 97. ' ' ' Aydın Rite. Seyitgazi Aslanbey köyünde tşeyh Sücaeddin» külliyesi, S. IX. s. 0. Ankoro 97 {İngilizcce çevirisi). Aydın Filiz, Sinop. Alöiye {Süleyman Pe-. vdnev medresesi, S. X, s. 5-73, Ankara 973. Ayanoğlu FdzıC'İahrip edilen dski sörle'- Ayverdi Ekrem Hakkı, Dimetokada Celebi Sulton Mehmed Comiî, S. Ill, s. 3-7, Ankara 956. Ayverdi Ekrem Hakkı I. Murod devrinde Asılhon Bey Miı^ori manzumesi, S. Ill, s Ankdro 966. Ayverxli Ekrem Hakkı, Yugoslavya'da TÜTK abideleri ve' vakıftan, S. Ill, s. 5-5, Ankara 956 ' : '. Ayverdi Ekt'Om Hakkı, Fatih devrinde istanbul mahalleleri, S. IV. s , Ankara 958. Ayverdi Ekrem Hakkı, Mudurnu'da Yı.cf rım Böyezid manzumesi Ve taş vakfiyesi, S. v, s 79-87, Ankoro^: 96. Ayverdi Ekrem Hakkı, İlk Fatih Camiî hakkında yeni bir vesikd, S. VI, s Ankaıa 965. Ayverdi Ekrem Hakkı, Bursa Orhonga?: Camiî ve Osmanlı mimarisinin menşei meselesi, S. VI, ş , Ankara 965. Ayverdi Ekrem Hakkı, Gaazi Süleyman Pdşo Vokfiyesi ve tahrir defterleri. S, Vij, s. &-9, Ankara 968. AyvertI Ekrem Hakkı, Yıldırım Beyc/-d in Bursa vokfiyesi ve bir istibdalnâmesi, S. V Ankara 969. 'Barkan Ömer Lütfi, Osmanlı İmparatorluğunda bir.iskân ye kolonizasyon metodu oi-arak vakıflar ve temlikler, S.' I, s , Ankca 94. Barkan Ömer Lütfi, Süleymaniye Camii./a İmareti tesislerine ait yıllık bir muhasebe büânçosu ŞfS (565,-986) S. IX, s , Ankara 97, Bakırer Ömür, Hacı Ferruh Mescidi, S. vin. s.; Arı!<qra i.969 (İngilizce özet s ).. Bofcırer Ömür, Anadolu'da XIII. yüzyıl tuo a minarelerinin konunı,' Şekil, malzeme ve tez. i- ndt'örneklerli S. IX, s , Ankara 97 (İngilizce özet), ^rır Bakırer ömür. Vakfiyelerde binaların tamiratı ile ilgili şartlar ve bunlara uygulanması, S, y s. 3-7, Ankara 973.

4 VAKİFLAR BİBLİYOGRAFYASI 367 Bflyburthıoğlu Zafer, Kahraman Maraş'ta bir gurup Pulkadifoğlu yapısı, S. X, s 34-5, Ankara 973, Baykol. İsmail, Fatih Sultan Mehmpd'in hususi kütüphanesi.^ Ş. IV. s Ankara 958. Şerkol Feraımız^ Türk vakıf k^qnsaraylan ve bugünün turizm hizmetinde kullanılması, S. X, s , Ankara 973. Berid A Hinıınet. İslâmda vakıf, Zağa nus Paşa ve zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri, S. IV s. 9-39, Ankara 958, ' Berki AU Himmet. Hukukî ve İçtimaî bakımdan vakıf, S. V, s. 9-5, Ankara 96. ^^B«rici A«Himme?,; Vakıf kuran, iik, Osmanlı Padişahı, S. V. s. 7-3, Ankara 96. Be>-J(i Ali Himmet, Vakıflortn hukuk ve tarih bakhnındofl.jtivmeti. S, Vl, s. 5 -, Ankara 985. Berki Air Himmet, Vakıfların torihi. mahiyeti, inkışofı ve. tekâmülü, cemiyet ye fertlere sağladığı faidelpr, Ş.-yi, s Ankara S55. BerM Ali Himmet, Vakıflarda, Şartlarfi: riayet meselesi, S. Vli. s Ankara 968. Berki Ali Himmet, Müstağn en-anh vakıfla, S. VHi s. 7-9, Ankara 968, Berki A î Himmet, Vakıflar ve vakıfların msruz kaldığı teca,yüz ve ihmâller. S, Vlll, s Î/Ankqfa J969. Berki Ali Himmet, 03 sayılı Vakıflar Konur j ve Nizamnânıesine göre. Vakıflar jidare. uzu\^larının vazife ve mesuliyetleri,. S. X, s. ^-66, Ankara 973. Berki Ali Himmet, Vakıf nasıl yopilıc S. X, s Ankara 973. " Berki Şakir, Vakfın lüzumu, faydaları ve vakıfları teşvik, S. V, s Ankara 9İ6. I ş_ıı "rr <«. : Berki Şakir, Vakıfların gördüğü çeşitli hizrnetler, S. V;, ş, 85-93, Ankara 965. Berki Şakir, Vokıfların devlete ve devletin vakıflara hizmeti. S. VII. S Ankara 958. Berki Şakir, Vakfın mahiyeti, S. Vlll. $.-9, Ankara 969., Berki Şakir, Türkiye'de İmparatorluk ve Cumhuriyet devrinde vakıf çeşitleri, S. IX. s Ankara 97. Berki Şakir, İmparatorluk ve Cumhuriyet vakıf hukukunda vakıf, şartları, S. X ' ' Ankara 973. Binark İsmet, Türk vakıfları, Türk sanatı ve İçtimâi hoyatı konusu ile ilgili eserlerin bib'ioğrafyası, S. Vlll, s. 357, Ankara 969 Binark İsmet, Türk mimarî sanatı bibllyoğraîyası, S.' IX. s. 447, Ankara 97. Binark İsmet, Türk dekoratif ve resim sanatları bibliyoğrafyosı. S. X. s , Ankara S73,. Burat Osman, Pertek Baysungur Camii'nin taşınması,,s. X, s. 8&-S8, Ankara 973, C.-fe;r{j'.u. Ah..net, Türk teâmül hukukuna göre tiçtimaî muâvenet» müessesesi, S. II, ç. 85-6, Ankara 94.. Corbet Spencer. Sinan, Kanunî Süleymanın Baş Miran (Çev. Nermin Sinemoğlu) S. V, s , Ankara 396,, Cunbur Mülgan, İstanbul'un 50C. Fet h yıidönümü dolayısiyle yapılan neşriyat, S. IV, s 65-83, Ankara 958. Cunbur Müigân, Vakıflar ve eski eserler konusuylo ilgili yayınlar, S. IV, s, S5-3?, Ankara less Cuntur Müjgûn, Ümmügülsüm Hatun "JKfiyesi, S, V, s. 07-3, Ankara 86, Cunbur Müjgân, Kayseri de Roşit Efenji Küîüp'nar.esi VB vakfiyesi. S. Vlll, s, 85-97, Ankara 969. Çağatay Neşet, OsmanI- 'T!; aıctorluğunda R'fca - Foîz kc.nusu, para vakffıc >.<; bonkör'- İlk, S, IX, s , Ankara Mr Irıgurzce ce virisi), DağliOğiu M. Turhan, Ankaro'da Cenabi Ahmet Paşa Camiî ve Cenabi Ahmet Paşa S, ü. s. 3-, Ankara 94. Dayıgit Feyzutiah, İstanbul Çinilerinde - Lâle, S. I, s. 83-9, (Metinden horic 0 lob'(-) Ankara 938. Dayıgll Feyzullah, İstanbul çinilerinde Lâle, S. II, S. 3, Ankara 94. Elker Sokıhaddin, Kitabelerde ebced tie:--- b.nm rolü. S. Ill, s Ankara 956. Erder Cevat, «Venedik Tüzüğü» ulusloro:, - sı tarihi onıtları onorım kuralları. S, VI!. s i r - 7, Ankara 968 Erder Cevat, Yorumlar üzerine ; uluslorogi tarihi anıtlar ve yerleşmeler kurulu ve tfc:rohrametrinin tarihî onıtloro uygulanma:-,ı; konulu toplantısı, S IX, s, , Ankara 9/-

5 pr İSMET KAYAÖĞLU Erdoğan Abdulkadlr, '^!iiv^ikâ >ı'âa Hadım İbrahim l^şa Cartilî, S. I, s (Metinden harta 9 resim). Arıkara isâö. Erdoğan Ab(}ülKddir.. Ksıraft tşrtâifpel^nin dil bakımından değerleirj, S. I, S. 4r-5& (NfeWnden fftıhc 3 resim), Ankara i/^iji Erdoğan Abdulkadir, Pertöv Paşanın hayatı ve eserleri; S. tt, s. 33-4, Ankara 94, ErdoŞım,; Muzaffer., Oşjnpnlı devrinde İstanbul bahçeleri, S. IV, s , Ankara 958.' ' i; ece; -î- -. i-.t- T - Eri^ap»ğtf0ffr, psmbnlı mimarisi tarihinin otantik Val:nıa kdynakla!;ıy S. VI,. -37, Ankara 965. " ' devriftae^ Ana V lrdoi^,mm^ dolu Sterind ^^^^ VII. s Ankara'^968. '?da^,etei i, S.', ^ ı ^ JşnıaJI.-Prizren JCttdbeteri, S: Vll. s Ankara İ968. : ErKc!ai,-Şaf?lh^Jfl*,,çiniciliğjn^ Kâbe tasvirleri.:ş, % lw/m, Ar>8âftf'T^7İ7' Erken^. Şabih, Edime Hamamları, S. X. s. 40?..4ŞI ^nkarçı^^9za ^ ^ ^ ^ Eral H ^AdiKW,^yBüröa dff tehokr İ5avrışjeriqe 4nat\ş ^^yi)fenin vakfiyesi. S.. II, s. 43-4^, Ankanj 94. ' ' - Eylco: Semavi, Bursq'da Osman ve Orhan Şgzl,^Ör^oj^^ı^,.Ş, y. s.^3 - m Ankara 96. ^EylĞB ^Semovl.^' OhrI'nin Türk devrine qit eserlif^, S. Vl,i i: 37=48, Ankara Eyice Semavi, Sincanlı'da Slnc>n Paşa \fnareti, & X, fe. gtö " 337, Artkdro 973._, Fltrot, Orta Asya'dq^^razi rneseı^ine'dair üc vesika, S. I, S. 47 -'^f59; (Roscadan te'fce'^ me)-ankaitcı 938.ı'-'nov I ^ridihis- r-i i.n:v.,-j Ğabıial kkiwt,,'toyıf^^ AtoWelerKiirt: Tamir ve ihtiyası. S. I, 7-5. (Metinden hari«4rresifn) Ankara 938. Gabriel Albert, Burşa'da- MM^Kİ lo^camiî, ve Osmanlı mimarisinin menşei meselesi. S. II, s. 37^45, Ankara ^; -' ^ '' "o?- Gazimihal Rahmud R. İstanbul muharasında Mifidtiöğülltirt;' S. İV,?--39. Ankara 958. ' " ^ - Gökay F. Kerim, Ruh hekihîüği satiasındd TOrİclerth ve vakıf mûössösesininvtutmetleri, s. iir'^ 63 ^67, T^katd 94; Gökbfigln Tayyib,^5^ve 6. qsirladaki Eyâlet-i Rûm. S. VI. s. 5-63İ" Ahkara 965. ^ ^ ' GöİiŞlj^ Tâlj^ Karaman e- ytrteti "fe törende tkoraman) vakıf ve müesseseleri. S. VIII. s Ankara 968. " GubayduUn Ki S. Azörbeycan vakıfları, S. s. 39-4Sr;'tRuscadan tercüeme) Ankara 938, SûıfeHPttasan, Vakıf sulan ve su vakıfları, S. IX, s Ankara 97. Güneri Hasan, Azınlık vakıflarının incelenmesi. T.X. S-'^ Ankara 973. Hattatoğlu MÜhiddin, istanbul, Silivrikapı'- da Topçubaşı Balo Süleymanağa mimari ma.-şzucnfe^îî. S: IV. s Ankara 958. Hasandedevfç Hiwzlya, Mostar'da Türk devri kültürel ye tarihî öıiıttar^; S. VII, s. 5-35, Ankara 9B8. ;. jher l^es. B*en dwnf Anad^^ Türk mimanölnde XI. y. y. Artukoğultarı medreselerinin yeri,,ş. VIII, s , Ankara 969. ^ Inazıl, istanbul'un eski vakıf hanları, X. S , Ankara 973. işlek Sevim, Ankara Etribğrafya iviüzesindeki norftbd ktfriakterli halılar. S. VIII, s ,, Ankara 96a, Kaleşi Hasan; Prizren Kitabeleri, s. Vll, s ,, Ankara karamağorah Beyhan, Edirne Eski Camiin kitabeleri ve mimarimizdeki yeri, S. IX. s Ankoro,97. kesk'ioğlu bsrtıbn, Fdtih devrine ait iki Kur - an-ı Kferîm tercemesi, S. IV. s. 9-05, Ankara 958. Keâkloğlu Osman, S. A. ei-roşidi: el-sultan Muhammed el-l=âtih kitâbı hakkında, S. IV. s , Ankara 958..K«sk(oğtU ;Osman, A. ii. Berki : Ebul-Feth el-sultan Muhammed kitabı hakkında. S. İV. s: 9j(-^, Antemî 958. Keskioğlu Osrnan, Vakıflar Genel Müdüriüğü İhtisas KKoplığındaki eski Kur'an tercümeleri, S. Yi s. 57-6, Ankara 96. Keskioğlur. Osman, Bulgaristan'daki trazı Türk vakıfları ve abideleri, S. Vll. s. 9-39, Ankara 968. keslrioğlu Osman, Bulgaristan'daki bazı Türk âbitleleri ve vakıf eserleri. S. VIII. s , Ankara 969. Keskioğlu Osnian, Bulgaristan'da Türk vakıfları ve Bâli Efendi'nin vakıf paralar hakkında bir mektubu, S. IX, s. 8-95, Ankara 97.

6 VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI 369 Keskioğhı Osmon, Bazı yönleriyle vakıflar, S. X, s Ankara 973. Kepdoğhı Kâmii, Tarihî Bilgiler ve vesikolar. S. II, s Ankara 94. Konyah İbrahim Hakkı, Bir hüccet iki Vokfiye, S. VII. s. 97 -, Ankara 968. Konyalı İbrahim Hakkı. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın vakfiyesi ve Manisa'deki hayır eserleri, S. VUC, s , Ankara 969. Konyalı İbrahim Hakla, çeşme. Çeşmede Kanuni'nin eşsiz bir kitabesi, Çeşme kervansarayı, S. IX. s Ankara 97. Konyah ^Amilim Hakkı. Aksaray Ulu Cami, S. X. s Ankara 973. Köker H. Sıdkı. Tefsiri Mevl^na KAustafo ve vakıflan. S. III. s Ankara 956. Köker Hüseyin Sıdkı, Vakıfkır tarihinde Tosya. S. V, s Ankara. I9g. Kuban Doğon. Restorasyon kriterleri <fo «Carta del Restauro». S. V, s Ankara 96. Kuban Doğan, Anadolu - Türk şehri. Tarihi gehşmesi, sosyal ve fiziki özellikleri üzerinde bazı gelişmeler, S. VII, s Ankara 968. Kuban Doğan, Modem restorasyon ilkeleri üzerine yorumkır. S. VIII, s Ankara 869. Kunter H. - Olgen S. Fatih CamH, S. I. s. 9 - {fâ. (metinden hariç 70 resim. 3 plân), Ankara 938 Kunter Halhn Baki, Türk vakıfları ve vakfiyeleri, S. I. s (metinden hariç 78 resim). Ankara 938. Kunter Hatan Baki, Kitabelerimiz. S. II. s Ankara 95. Kunter Halim Baki, Türk vakıflannın milliyetçilik cephesi, S. III. s. -3, Ankara 956. Kunter HaOm Baki, Emir Sultan vakıfları ve t=atih'in Emir Sultan Vakfiyesi. S. IV. s Ankara 958. Kunter Halim Baki, Rjtih devri sonlarında İstanbul mahalleleri, şehrin iskânı ve nüfûsu adlı eser hakkında. S. IV. s Ankara 958. Kunter H. Baki, Fatih ve Fatih devri eserleri sergisi, S. IV. s Kunter (talim Baki, Tarsus'taki Türkistan zaviyelerinin vakfiyeleri, S. IV, s. 3-5, Ankara 965. Kunter Halim Baki, Türk - isiöm Son'al eseflerine vücut veren manevî amiller, S. VIII. s 9-5, Ankara S89. Kunter Halim BoM, Bllinmiyen bir kervansaray tipi (Düğer Kervansarayı,) S. VIII, s. 5-7, Ankara 969, (ngilizce çevirisi, 7-9). Köprülü Fuat, Riböt. S. II, s Ankara 94. Köprülü Fuat, Vakıf müessesesinin hukuki mahiyeti ve tarihi tekamülü. S. II, s. ı - 37, Ankara 94. Köprülü Fuat, Sultân Baybarsa isnad edilen bir vakfiye, S. V, s. - 9, Ankara 96. Köprülü Fuat, Vakıf tstilohları, S., s. 3-38, Ankara 838. Köprülü Fuat, Vakıf müessesesi ve vakıf vesikalarının ehemmiyeti. 5. I, s. -7 Ankoro 938. Kuran Aptulloh, Tokat ve Niksar'da Yoğı - Basan medreseleri, S. VII, s , Ankaro 968. Kuran Abdulkıh, Karamanlı Medreseleri. S. VIII, s. 09-5, Ankara 969 Kuran Abdulkıh, Orta Anadoludo Klâsik Osmanlı mimarisi çağının sonlonndo yapılan iki külliye, S. IX, s Ankon 97, (ingilizce Özetti). Lewte Bernard, de bir Korayit'in Türkiye Seyahatnamesi, S. Ill, s Ankara 956. M. Cevdet, Sivas Darüşşifosı vakfiyesi je tercemesi, S. I, s Ankara 938. Madran Emre, Aydın Nasuh Paşa Kijliiyer,., S. IX, , Ankara 97, (İngilizce özetil). Madran Emre, Ariflerin menkibelerinde gecen yapı isimleri üzerine bir deneme, S. X, s 75 99, Ankara 973. Oğan Aziz, Aydın Oğullanndon İsa Be.' Camii, S. Ill, s. 73-8, Ankara 956. Oklc Tayyip, Belgrod'dakl Boyraklı Cam,, S. X, s , Ankara 973 Ongan Hallt, Ankara Şer ıye MahkoiTielan sicillerinde kayıtlı vakfiyeler. S. V, 3. 3?3. Ankara 96.

7 370 Dr. İSMET KAYAOĞLU Oral M. Zeki, Turgut Oğulları, eserleri - vakfiyeleri, S. Ill, s. 3-65, Ankara 956. Oral Zeki, Fatih Sultan Mehmed'in Gevale Kalesi ile Karaman illerini fetih ve Hâmidî'nin Terci-i bend'i, S. IV, s. 8-9, Ankara 958. Ortıl Zeki, Anodolu'da san'at değari o'on ahşap minberler, kitobeleci ve tarihçeleri, S. V. s. 3-79, Ankara S6. Oral Zeki, Aksaray'm tarihi önemi ve vakfiyeleri, S. V, s. 3-4, Ankara 96. Orhunlu Cengiz, Bayram Paşa Kervansarayı, S. X, s. 99-9, Ankara 974. Otto - Dom K., Bir Selçuk gümüş Kâses', S. Ill, S , Ankara 956. Ögei Bahaeddin, Fatih albümünde şeyhi imzalı minyatürler, S. IV, s. 09-4, Ankara 958. Ölez Tüloy, Edirne Saraylan çinileri üzerine, S. X, s , Ankara 973. önder MehmetJ, konyada Alevi Sultan Mescidi ve mihrabı, S. IV, s. 4-45, Ankara 958. önder Mehmet, Konya'da bilinmiyen bir Selçuklu devrf eseri, S. Vli, s. 7-9, Ankara 968. ' Öney Gönül, Artuklu devrinden bir hayat ağaccı kabartması hokkmda, S.-VIt, s. 7 -, Ankara 968. Öney Gönül, Anadolu'da Selçuk gelenöğintis küşlu, ciffbbşlv' kartallı şahini! ve arslanlı mezartaşları, S. Vlll, s. 83-9, Ankara (ingilizce çevirisi S ). ' Öhge Yılmaz.'-Çdnkın Dar üş-şifası, S. V, s.'5-57, Ankara 96. Önge Yılmaz, Konya - Beyşehir'de Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı, S. Vll, s , Ankara Önge Yılmaz, Anadolu'da XIII -XIV. yüzyılın nakışlı ahşap camilerinden bir örnek : Beyşehri Köşk Köyü Mescidi, S. IX, s. 9-97, Ankara 97. Önge Yılmaz, Konya'nın Meram mesiresindeki mimarî bir manzume S. X, s , Ankara 973. Özdural Alpay, Bir mimari fotoğrometri uygulaması - Karacabey Türbesi, S. IX, s. 7-39, Ankoro 97. Özergin M. Kemal,. Prizren Kitabeleri, S. VM, s , Ankara 968. Öz Tahsin, Sultan Ahmet Camiî, s. p 5-9 (4 resim), Ankara 938. Öz Tahsin, Sultan Ahmet Camiî'nin tezyini hususiyetleri S. II, s. 09-3, Ankara ^B^^ Öz Tahsin, Yurdumuzda Tesis (vakıf). S X s , Ankara 973. Ruben W. Budist Vakıflorı hakkında, s , Ankara 94. Sahillicğlu Halil, Ramazanoğullarındcn Davut Bey oğiu Mahmud Bey vakflyesiyle Fco' r Paşa oğlu Ali Bey Paşa vakfiyesi. S, X, s. r^s - 6, Ankara 973. ' Selçuk Füruzan, Vakıflar (Başlangıcındü 8. yüzyıla kadar) «islomic Society and the west,)) S, VI, s. -3, Ankara 965. Serav Münif, İtalya'da eski eserlerin < e güzel sanatların korunması, S., s. 7. ;5 : Ankara 95P, Sertoğlu Mithat, İkinci Murad'm Vasiye'- namesi, S. Vlll, s. 67-7, Ankara 969. Sertoğiu Mithat, Ashab-ı Kehf (Mağaro yoranı) vakıflarma dair orijinal bir belge, S. X s 3-33, Ankara 973. Şehsuvaföğlu Bediî N. Edirne Fatih üi-v-i eserlerine kı'so bir bakış ve Sitti Hatun Ca.ınî, S. V, s , Ankara 96. Şeşen Ramazan, Sinan Paşa'nm aıopoı Vakfiyesinin tercümesi. S, X, s An kara 973. Taeschner F. Kırşehir'de Ahi Evran Zav.er.inin mütevellisine ait bir Berat, S. İM, s. 93 -?? Ankara 956. Tamer Vehbi, Fatih devri ricalinden IshoK Paşa'nıh vakfiyeleri ve vakıfları, S. IV, s. C7-5, Ankara 858. Tahsel F. A. Memleketimizin acı kaybı Prof. Dr. Fuod Köprülü, S. Vll, s. -3, Anknra 988, («Belleten» den iktibas). Tansuğ Sezer, 8. yüzyılda İstanbul çsşmele.'-i ve Ayasofya Şadırvanı, S. VI, s. 93-0:, Ankara 965. Terzioğlu Arslan, İskenderiye kütüphanesi müslümanlar tarafından yakılmamıştır, S. ' >'. s , Ankara 97, (Almanca çevirisi). Tuncer Orhan C. Mardin - Cizre Kırm Medrese, S. X, s , Ankara 973. Turan Osman, Selçuklu devrine ait köy satışı hakkında bir vesika, S. X, s. 7-9, An karo 973. S

8 \' A K i F L A R s' E L i Y C G P ;. FY A r; 37 Turan Şerafeddin, Fatih'in İtalya seferi, S. IV, s , Ankara 958. Tükel Ayşıl, Sağmandaki çok fonksiyonlu Salih Bey camii, S. Vlll, s. 9-4, Ankara 9SS, (İngilizce özelli). Uzluk Feridun Nafiz, Karaman eyâletine ait vakıflarm fihristi, S. IV. s , Ankara S58. Uzluk F. Nafiz, Germiyanoğlu Yakup II. Bey' in vakiyesi, S. Vlll, s. 7-3, Ankara 969. Uzluk F, Nafiz, Hekim - Başı yalısı, P, IX, s. 5-6, Ankara 97. Uzluk F. Nafiz, Mevlevi Hilâfetnameieri, IX, s , Ankara 97. Uzluk Şahabettin, İstanbul'daki eski Fatih Camiînin bir benzeri Konya'da Selimiye Camiî, S. IX, s Ankara 97. Uzuncarşılı İ. H. Niğde'de Karamanoğ'.u Ali Bey Vakfiyesi. S. II, s. 45-8, Ankara 94. Uzunçarşılı İ. H. Sultan II. Murad'ın vasiyetnamesi. S. IV, s. - 9, Ankara 958. Ülgen A. Saim, iznik Türk Eserleri, S., s. 53-7, (metinden hariç 75 resim, 5 plân), Ankara 938. Ülgen A. Saim, Topkapı'da Ahmet Paşa Heyeti. S. II, s , Ankara S4. Ü.'gen A. Saim, Ankara'daki Cenabi Ahmet Paşa Camiî ve Türbesi, S. II, s Ankora 94. Ülgen A. Saim, Yenicami S., s , Ankara S4. Ülgen A. Saim, Pertev Mehmed Paşa'nın eserleri hakkında mimarî izahat, S. II, s Ankara 94. Ülgen A. Saim, Kırşehirde Türk eserleri, S. II, s , Ankara 94. Ülgen A. Saim, Niğde'de Akmedrese, S, s. 8-83, Ankara 94. Ülgen A. Saim, inegöl'de İshok Paşa mimari manzumesi, S. IV, s. 9 a - 93, Ankara 58. Ülgen Ali Saim, Sin Ulu Camiî, S. V, , Ankara 96, Ülgen Ali Saim, Şerei:; Koçhisar'da Alaüddin Camiî, S. V. s Ankara 96. Ülgen A i Saim, Trablusoar/'.a Turgut Reis mimari manzumesi, S. V, c r^.' '^3, Ankara 96. S Üigen Aii Saim, Divriği U:u Camii ve D':' üş-şifası, S. V, s. S3-99, Ankara S6, Ülken Hilmi Ziya, Vakıf sistemi ve Türk şe hirciiiği, S. IX, s. 3-39, Ankara 97. Ülken Hilmi Ziya, Türkiye tarihinde sosy-;! kuruluş ve toprok rejiminin gelişmesi (Osmoı: lora kadar), S. X, s. - 63, Ankara 973, Unver Gülbün, Osnıan!ı sanatında vazo j ve vazosuz çiçek demetleri, S. ix. s, 3-3;-; Ankara 97, (İngilizce çevirisi) Ünver A. Süheyl, Büyük Selçuklu l-nparotorluğu zamanında vakıf hostohaneierinin bir kısımma dair. S, I, s. 7-5, (metinden har-c 0 resim), Ankoro 938. Ünver Süheyl, Fatih Külliyesine üıt muh m bir vesika, S. I, s, (metinden hariç Z resim), Ankaro 938, Ünver Süheyl, İstanbul'un zabtından so:^ra Türklerde tıbbî tekâmüle b:r bokış, S ), (metinden horic I3 resim), Ankorc 93- Ünver Süheyl, Süleymaniye K'j" darüşşifo. Tıp medresesi ve darüloko - : n- S. II, s , Ankara 94. Ünver Süheyl, İstanbul Yedinci Tepe Hamamlarına dair bazı notlar, S. II, s , Ankara 94. Ünver Süheyl, Edirne'de,:)hTij;-^v Poş] Comii nakışları. S. Ill, s '.nkca 953. Ünver Süheyl, Mahmul Paşa akıfları ve ekleri. S, IV, s 75-77, Ankaro 958 Ünver Süheyl, Edirne'de.Tiimarr eser'-jrmizdeki tabiî çiçek süslemeler: i-,cm',;nda, S, V, s 5-9, Ankara 96, Ünver Süheyl, II, Sultan Bâyezid'in Edirne' deki vakıf kitaplarına dair S, IV, f,, 03-07, Ankara 958. Ünver Süheyl, II. Sultan Bövezid,n Ed.rno'- köri Löke işleri ve sanatkârları, S Vi s.'l, Ankora 965. Cinver Süheyl, Anadolu'da Selçuklu devlcl be. f. en resmi daireleri ve toplantı yerierini- Q'o^r. S Vlll s, Ankara 969. Unver Süheyl, Türkiye'de Lâle Tar:h!, ^' IX, s. fkr.vv'c "iq?!. (İngilizce Ce\:r Ünver Süheyl, Her devirde ı<ağıthane, S - s Ankara 973. Üstünkok Okon, E^-kı esorlerin onarım çevresel anic"; ' IX, s A;- «: 7

9 37 Dr. İSMET KAYAOĞLU Yaltkaya Şerafeddfn, Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi, S. II, s , Ankora 94, Yetkin Şerare, İstanbul Hekimoğlu, Ali Paşa Camiinden hayvon figürlü bir Türk kilimi, S. IX, s Ankoro 97. Yurdakul Erol, Tokat vilayetinin Gümüştop (Dazya) köyündeki XIV. yüzyıla ait eski eserler, S, VIII, s , Ankaro 969. Yardaydın Hüseyin G, Kemal Paşazâdenin Tevarih-i AI-İ Osman'ının X. cildi, S III, s. 07-7, Ankara 956. Yücel Erdem, Manisa Muradiye Cami,,,5 külliyesi, S. VII, s Ankara 6s, Yücel Erdem, Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, S. VIII, S , Ankara S69. Yücel Erdem, Büyükçekmece'de Türk eseleri, S. IX, s , Ankara 87. Yecel Eruzm, Ayosofya onarımı ve.ok f arşivinde bulunan bazı belgeler, S. X, s. 0, Ankara 973. YABANCI DİL MAKALELER : Bariton Ömer LütfI, Les fondations pieuses comme methode de peuplement et de colonisation. S. II, s. 59, Ankara 94. Gabriel AUıert, Restauration des monuments historlques Turcs, S. I, s. -, Ankara 938. Gabriel Albert, La Mosquee de Murat I. o Brouse et le Probleme des origines de L'architecture Ottoman, S. II, s. 49, Ankara 94. Köprülü Fuat, L'institution du Vakouf sa naturei'juridique et son evolotion S. II, s. 3, Ankara 94. Kunter Halim Baki, L'Aspect national historique, des fondations pieuses turques (vakoufs), S. Ill, s , Ankara 956. Köprülü Fuat, L'institution devakf et L'importance historique des documents de vakf, S. I, s. 3-, Ankara 938. Lewis Bernard, A Karaite itinerary Through Turkey in 64-64, S. II, s. 3;^ 35 Ankaro 956. Si rcrsc- Otto - Dorn, Eine Seldchukische hale, S. Hi. s , Ankara 956, Öney Gönül, Über eine Ortukidisc;,5 Lsbenstxjum dor - stellung, S. Vil, s. ; -7, Ankara 968. Ruben Walter, Clber Buddhistiscties Kirchengut, S. II, s. 3, Ankara 94. Taeschner F., Eine Urkunde Fur Den Stiftungsinhober Der Zaviya Des Ahi Evran hi Kırşehir. S. Ill, s Ankara 956, Tansuğ Sezer, The Fountains of is anbji in the 8 th Century and the Shadirvan Saint Sofia. S. VI, s. 0-. Ankara 965. Ülgen A Saim, Les oeuvres Archite, lurals turque d'iznik. S. s. -7. Ankara v::^. KÎTAP TANITMALARI. Bulup Sadettin, Valens - Aquaedukt :n KonstantinopI (Kunt Olaf Dalman). S, II, s , Ankara 94. Cunbur Müjgân, İstanbul Oni. Edebiyat Fakültesinde yapılmış tarih tezlerinden bazıları, S. Ill, S , Ankara 956. Cunbur Mü gân, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde vakıf ve sanatla ilgili tezler, S. Ill, s Ankara 956. Cunbur Müjgân, Şark ve Türk vakıflarıyla ilgili birkaç garp eseri, S. Ill, s , Ankara 956. Erzi H Adnan, Les decrets Mem ouk.s de syrie (J. Sauvaget), S. II, s Ankara 94 Esin Emel, «The Seljuks in Asia Mıl or» adlı eserin tenkidi, S. V, s. 75-8, A; VKD 96. Keskioğiu Osman, Prof Buut Kemal ^vt- Kin'in İslâm Sanatı Tarihi, S. Ill, s. 8 - Ankara 956. Köprülü Fuat, Eine Kaschgarische Vv'a ;: - urkunde aus der Khodschazeit ost - Turkesia;! (G. Roquette), S. I, s. 59-6, Ankara 9:iS,

10 VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI 373 Köprülü Fuat, Mameleke istinat eden şahsiyet (vakıf) ve Medeni Hukuk (Prof Esat Arsebük), S. II. s S, Ankara. 94. Köpülü Fuat, Vakıflar (Ali Himmet Berki). S. II, s , Ankara 94. Köprülü Fudt, Sultan Kayıtbay Vakfiyesi (L. A. Mayer), S. II, s Ankara 94. Köprülü Fuat, Şer'i miras hukuku ve evlâ; İlk vakıflar (Ö. Lütfî Barkan). S. II, s â, Ankara 94. Küprülü Fuat, Tarih al-irak (Abbas al-a^zavi), S. II, s , Ankara 94. Köprülü Fuat, Suriye Kervansarayları M. Sauvaget), S. II. s Ankara 94 Ülgen Ajj Salm, Prof Ernst Diez'in Türk Sanatı Kitabı. S. III. s. 65-6, Ankara 9:6 Ülgen Ali Salm, E. H. Ayverdi : Fatih devri mimarisi kitabı hokkındo. S. IV. s Ankara S5B. II K İ T A P L A R Ali Haydar, Tertib es-sunûf fi ahkâm 3 - vukûf. İstanbul 40. (84). Barkan Ömer Lütfi, Ayverdi E. H., İstanbul vakıfları tahrir defteri 853 (546) tarihli, İstanbul 570. Bayatlı Osrrtan, Bergama'da Karoosmanoğulları - Hacı Ömerağa Oğlu Mehmetağa vo'ıfı. s. 7 İzmir 957. Berki Ali Himmet, Vakıflar. İstonbul 946. Berki Ali Himmet, Vakfa dair yazılan eserlerle vakfiye ve l>enzeri vesikalarda gecen ıstılah ve tabirler. Ankara 966. Berkil İsmet, Eski ve yeni hukuka göre vakıf ve tesis. İS., 8, Ankara 937. Bilmen Ö. N., Hukuk-ı İsmomiye ve İstila höt-ı fıkhıye kâmusu. C. IV, İstanbul. Cumhuriyetin 50. yılmda vakıtlor, 84 s Vokıflor Genel Md. Yoy, Ekrem Gemal, Vakıflar. 3 s.. 8, istanbul Ergin Osman, Türk tarihinde evkaf, belediye ve patrikhaneler. XII + 5 s. İstanb 937. Ergin Osman, Türk imor tarihinde vakıflar belediyeler, patrikhane. 5 s, İstanbul S44 Fatih Mehmet II VöMIyelerl Vakıflar V-r -.'v Müdürlüğü neşrivatı, No :, Ankara 936 Gökbllgin Tayyib. XV - XVI. asırlarda Eane ve Paşa Livası, vakıflar - mülkiet - mukotc alor. İstanbul 95. Hatemi H., Türk hukukunda vakıf kurm; muamelesi. İstanbul '569 Hüseyin Hüsömeddln Yaşor ve Ibnul - Em n Mahmud Kemal (İnal), Evkâf-ı hümâyûn nezâretinin târihce-i teşkilatı ve nuzzârm teröcim-ı ahvâli. İstanbul 335/S7, Hüseyin HüsnI, Ahkâm-ı evköf. Istonb... 3 (E93). dctihod! der İleri C. N., Kavönin-i vakfiye gisi, no 6. S. mama- resim!:, Konyalı İbrahim Hakkı, Koracobey res!. Vakfiyes:, eserleri ve tonhı 75 s vesikalı, istanbul S43. Konyalı İbrahim Hakkı, Fc-ıh n nvnıarlonn den Azadlı Sinan (Sinan-ı Aiıkl V.-'.tier; ese'- leri. hayatı ve mezarı XIV -t.'j s istanb.ı: Fetih Derneği yoy istanbu! 53 Kunter H. Baki, Türk vokıflor].e vokfıifeleri üzerine mücmel bir etud. Istonb,. 939 Kunler Halim Baki. Turk vokıflon ve vokl yeleri 3 s, + 88 resim İstanbul 935 KürkcüOğlu K. E. Ankara 96 Mehmed HomdI (Yozır) Irçad u! kami'l evköf istanbul 330 (9). Sule.'mQnıye Vak!ıve3i, T' I Milllot L., Demembrenenls d.; u-jbz.ırr.enföo, gzö. guelso, zina iftıghrâ. Pari"; ı?"" Oral Zeki, Kn-ymonogullori to- : -if o;; f koior : Yatağan N<urr-c! vokfiyes' Bclifl'" XVIII. Sayı 7. s Ankorc "-', Ömer Hilmi, Ithof ol ohlâf ' ahkor-i e' t^vkof, Isıonbul 307 I88S) Pakolın M. Z., Vak), Oî,manlı ı.r hti'-. :T<'" ve terimler, "..ozluğü, C IH. Islonbjl tvl'ı

11 374 Dr. İSMET KAYAOĞLU Temlr Ahmet, Caca oğlu Nureddin'in 7 tarihli arapça - mbğolco vakfiyesi, T.T.K yov ı Ankara 959. Togan Z. V. İranda Kütüphane-i melikteki yazmalardan : n, 33 vaqıfnâme-i xoca Râşid al-din vazir. tislâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi», C. Ill, fas. r -, istanbul Uzluk F. Nafiz, Fatih devrinde Karaman eyaleti vakıftan fihristi, Ankara 958. Uzunçarşıd I. Hakkı, Gazi Orhan Bey vakfiyesi s , istanbul 94, Ünver Süheyl, Büyük Selçuklu İmparatoriuğu Zamanında vakıf hastahanelerin bir kısmına dair, 939. Ünver Süheyl, Fatih Külliyesi'nin ilk vakfiyesine göre Fatih darüşşifası, 94. YeşHyaprak Vahdettin, Vakıfların tarihi gelişmesi ve Batı'dan örnekler, flisans tezi), Ankoro 968. VAKIF KONUSU İLE İLGİLİ KİTAPLAR : Ahmet Refik (Altmay), Hicri onbirlncci asır- İstanbul hayatı (iloo-00). 40 s., İstanbul 930. Ahmet Refik {Altınay), Hicri onbirinc iasırda Istonbul hayatı (000-00), 59 s., İstanbul 93. Ahmet Refik (Altmay), Hicri onüşüncü asırda İstanbul hayatı (00-55), 33 s., İstanbul 93, Ahmet Refik l(altınay), Hicri onaltıncı asırda İstanbul hayatı (553-59), 55 s., iştanbul 935. ' - Âkın Himmet, Aydınoğullan tarihi hakkında bir araştırma, 53 s., resimler.. baskı. Ankara 968 Dil r Tarih - Coğrafya Fak. Yay. Arsebük Esat, Medeni hukuk, Ankara Hukuk Fak. yay., seri II. sayı: 6, Ankara 938. Atıf Beği'' Şörh-r Kahun-nûme-i arazi İstanbul J309. (69). " Beiin, -Türkiye İktisadi tarihi hakkında tetkikler, (Pev. M. Ziya), İstanbul 93. Şe^^ Abdurrabim Şerif,. Erzunum, Tarihi, anıtları, Icit^lbeleri. istanbul 936., Ergin Osman N.. Türkiye'de Şehİrciİİgi'n Tafihi-inkşaft,sîârtbul Hukuk Fak.ifft^.V 53 s.. ist«ibii:^-i93b;i. ' :>'rn;-: Ergin Osman N., Türk tarihinde evkaf, belediye ve Patrikhaneler, XII + 5 S.. İstanbul 937. Ergin Osman N., Türk şehirierinde imaret sistemi, İstanbul 939, Götcçen İbrahim, Manisa tarihinde vakıflar ve hayırlar (Hicri ). 39 s. resimli, İstanbul 946. Konyalı İbrahim Hakkı, Abideleri ve kitabeleri ile Konya Tarihi. 3 s. resimli, vesikalı, Konya 964. Konyah İbrahim Hakkı, Abideleri ve kitabeleri ile Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut âbideleri, 799 s. -t- res., İstanbul 967, Tanm Cevat Hakkı, Tarihte Kırşehri - Gülşehri. Babailer - Ahiler - Bektaşiler. s. -- indeks 4 s., resim. III. baskı, İstanbul 948, Uzunçarşıd İ. H, Kitabeler ve Sahip. Soruhan. Aydın. Menteşe, İnanç, Hamit Oğulları hakkında malûmat 89 S. -l- 3 res,, İstanbul 99. Ulucay Çağatay, Saruhanoğulları ve eserlerine dair vesikalar, Manisa Halkevi yay. 7 s,, istanbul 940. Ünver Süheyl, Selçuk tababeti, (Tarih vo basıldığı yer yazılmamış). MAKALELER: Akın Zeki, Vakıf ve tesis müessesele.'inin genel olarak bünyeleri, hukukî hüküm ve neîçeleri. Adalet Dergisi, Cilt 44, Sayı -, s, 5-67, Barkan Ömer Lütfi, Türkiye'de Toprak meselesinin tarihi esasları. Ülkü Halkevleri Dergisi s. 5-64, sayı 6, mart 938, s. 33-4, sayı 63, mayıs 938; s, sayı: 64, haziran 938. Barkan Ö. L., XV. ve XVI, asıriardo Osmanlı İmparatoriuğunda ziröi ekonominin hukuki ve mali esasları, İstanbul 945. Barkan Ö. L., Toprak vakıflarının idarî - malî muhtariyeti meselesi, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, C. i. S. -5,. Ankara 944. Barkan Ö. L, Şer'i miras hukuku ve evlatlık vakıflar. Hukuk Fakültesi Mecmuası. C. VI no :, istanbul Barimn Ö,J... Şehirlerin teşekkül ve inj<işafı tarihi bakımından Osmanlı İmparatorluğunda

12 VAKİFLAR BİBLİYOGRAFYAM 375 imaret siteierinin kuruluş ve işleyişi tarzına dair araştırmalar, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mec, 3. Cilt. No : -, İstanbul. Cumbur M., Abdulhamit I. vakfiyesi, A. Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XX\I, 964. Çopur Kadızade Hüseyin Hilmi, Vakfa dair tetkik,. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası; sene II, sayı, s. 95 İstanbul. (Eldem) Hali Ethem, Anadolu'da İslâmi kitâbeler. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, C. XXVII s. 49-5, XXVIII. s. 56. Gökbilgin Tayyib, Murad I. tesisleri ve Bursa imareti vakfiyesi, Türkiyat mecmuası. C. X, s. 7-34, İstanbul 953. Hatemî H., Vakıf kurumu nedir, nasıl olmalıdır, 'Milliyet' gazetesi, 4 nisan 974. Hüsameddin, Orhan Bey'in vakfiyesi, :<T Tarih Encümeni Mecmuası», no : 7, yıl 96, s , İstanbul, Kayooğlu İ., Eğitim vakıfları. Eğitim Hareketleri dergisi, C. XX. sayı : s Kayooğlu İ., Vakıflar (Doğuşu ve Gelişmesi), Diyanet Dergisi, C. XIV, sayı: I, s. 5-57, Ankara 975. Köprülü Bülent, Evvelki hukukumuzda vakıf ve neviyetleri ve icareteynli vakıflar, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl : 95, savı 3-4, İstanbul 95, yıl 95, sayı -, İstanbul 95. Kunter Halim Baki, Türkiye maarifinde vakıflar. «Eğitim Hareketleri,» S. II, 955, Ankara Mardin Ebul Ola, Vakıf müessesesi, 'iktisat ve ticaret Ansiklopedisi', C. X, s. 33. Mardin Ebuiûlo, İstanbul vakıf katma suları, Cemil Birsel'e Armağan, S İstanbul Oral M. Zeki, Selçuklu devri vesikaları, Ahi Ahmet Nahcivani vakfiyesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. Ill, sayı 3-4. s Ankara 954. Oral Zeki, Karomon'da Hoca Mahmud mescidi, Dar-ül-Huffazı vakfiyesi ve kitabeleri. Belleten, C. XXIII sayı 90, S. 3-7, res. Ankara 959. Oral Zeki, Mevcut vesikalara göre Burdur kütüphaneleri ve kitap vakfiyeleri vesikaları, Belleten C. XXtV, sayıl 94, s. 33-6, Ankara 960. Oral Z., Ahi Ahmet Nahcivani vakfiyesi, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Derg.. Ill - IV, S , Ankara 954. Öz T., Murat I. ile Emir Süleymona ait.-.i vakfiye. Tarih Vesikaları Dergisi, sayı ; 4, 84 Öz Tahsin, Murat I. ve Emir Süleyman'a ait iki vakfiye. Tarih vesikaları, sayı 4, İstanbul 94. Turan Osman, Celâleddin Karatay, Vakıfları ve vakfiyeleri «Belleten» dergisi, O. XII, soyı 45, s Turan Osman, Mubârizeddin Er - Tokuş ve Vakfiyesi, «Belleten» dergisi, O. XI, sayı 43. s Ankara 947. Turan Osman, Şemseddin Altun - Aba Vakfiyesi ve hayatı «Belleten» dergisi, C. XI, sayı 4, s. S7-37, Ankara 947. Turan Osman, Türkiye Selçuklularında toorak hukuku, mirî topraklar ve hususi mülkiyeî. «Belleten» dergisi, C. XII, Ankara 948. Türk - Ermeni - Katolik Cemaatına aiı iumum vakıfların maddi ve manevi hakların koruma, müdafaa ve yardımlaşma derneği ana tüzüğü, İstanbul 95. Uzuncorşılı İsmail Hakkı, Koramanoğuünrı devri vesikalarında ibrahim Bey'in Koraman imareti vakfiyesi, Belleten, C. I, iv, s 56-58, 59 -SI (faks), 9-7, :Ai ft taks. res., pl.), (Erklaerung.-d Übeıse!- rung der Stiftung surkunden im Au;.zug). Uzunçarşılı İsmail Hakkı, XIV ve XV in.i asırlarda Anadolu Beyliklerinde toprak ve halk idaresi, «Belleten» dergisi, C. ü. Anko'a C38 Uzuncorşılı İsmail Hakkı, Orhnn Gazini'! vefat eden oğlu Süleyman Paşa ic:n tertip ittirdiği vakfiyenin aslı, «Belleler; deıgısi, C XXVI!, sayı 07, s , Ankara 953, Sezgin F. Âtıf Efendi Kütüphanesinin vakfiyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C VI, ^ 3-44, İstanbul 854. Ünver Süheyl, Amasyo dorusşitası 308 Tedavi Seririyatı ve Laborotuvon, C V, no : 7, 6 s. istanbul 935. ARAPÇA MAKALELER: Darrogh A. Huccat voq Bnısbov Waqf Barsbay). (XIV + aropco 8 s sızca 96 s.). Kahire 963. (Acic-.ie f

13 376 Dr. İSMET KAYAOĞLU ko 8u04, RıââM n vam «I nukûd vö ce- ^hi, (eü - yozftmsi) sql^moniye katophahesl, Bağdadlı Vehbi Efendi no: 477/. İâtdntoul. HamU, m»u Bakf Ahmed b. Afnr eş Şeybani. Ahkemu'l Evkâf, (Kahire) 3te (904). ton Ntodiyıiı, Bahru'r-râik Şerhu kenzu-d' dakâtk, C. V, s (tarihsiz). li'l-ka- Kadri Paça, Kânûnui l'adi ve'lnnsâf dâ, âia muşklidti'l^kâf. Bulak 3. M. Cevctet, Zeyl âlâ faslu'l ohiyyeti'l fityani't-türkiyye fi kitabı-r' Rihlet li'lbni Battuta, Istanbyt 35t (M). FRANSIZCA MAKAlvEtBR : Belin, Extrait d'un m6moire sur l'origine et la constitution des biehs de rhainmorte en pays muöulmons, faris Bosworti\ C. E., A propos de deux actes de Waqf cjournal Âsiatİque». t. CCLVI fasc. 3-4, p , t'ari Cahen cl., Reflexions sül- le waqf 'Studio islomica'. C. X V. 96. ümta. eiikel i., brûlt rtıusulmdrt. Loröse. Pdril - «İ6. Clavel E., Ue waqf ou habous, t. I, Le Caira 806. Darrâ^h A., Acte de Waqf de Borsbay (Hueccat waqf Barsbay), (XIV - - arapea 8 s. + Fransızca 96 s.), Kahire 863. D» Jansmm Bit kes woqfs dons l'lslam contemporain, Paris, P. Geuthner, 96. DMaVBIr Y. M., L6 wat]t et l'ütilitg ĞCohomique de sört ftwinti6rt ert ^gyptd, PdHâ G&rteiehı, Etuas sue la pfbpfi6t6 foneiere, Igs nypolh^t U6İS et löâ Wöqfâ, AteXahdfie, 096. Heffenlng, Wokf. Encyclopedie de L'lslom Ö. IV. İ9â. Khadr M., Deux actes de Wakf d'un qarahanide d'asie Centrale (l'introduction de M. Cl. Cohen). «Journal Asiatique», t. CCLV, fose 3 - A, P Paris 967. Loussarar J. D., l'histoire et la theorie 'ie la propriğtâ fonciere dans le droit public ottoman. Paris 9, kuiiciotti'j, Le habous &U wopf (rit6 kite et honefite). CasâBlöhsaı 84. mdi^^ MOSSlgiıân L., DotumSnts sur certains Wdqfs des llsux faints dd L'lâlani, P. Geuthner. Paris. 95. Meroler f., Le cedd du haböus on oua,<f S6loh la leğiblatidn muâuirhalle, Cohstantine Mllllol L,, Intröduötlbn â l'6tude du droit rtlusulman Raoueil Sirey, Pdrl Morand M., De la nature juridique du Habdus. tetudes de droit lîlüsuirtıon Algerien» Alger 90. Muhammed Kadri ^aşa, Du wokf, le Caire 895. Nejib H. Chiha, traite de la propriete immobiliere en droit ottoman, Le Caire 906. Padal W. - L. âteeg, De la le'gisiatlon fonci6re ottomane, Paris 904. Pesle O., La thğorie et la pratique des habous dans le rite mal6kite, Casablonca, (tarihsiz.). Santayra E.^ Cherbonneau E., Droit musulman. du statut personnel et des successions, Maisofiheuvfe, Paris Ö74. Sekaiy A., Le probleme des waqfs en Egypte, 'Revue des Etudes islamiques," G. HI, Paris 99. Tyan E., Histoire de I'organisation judicioiie en pays d'lslam, II. ed E. J. Brill, Leiden S60. II^GiLiZee MAKALELER: Heffsning, Wakf, Encyclopedia of Islam, C IV, 939, Layish Aharon, The Muslim waqf in Israel, Asian and Atricdn Studies, Annual of the israel Annual of the Israel oriental Society, vol.?, 966. Mdyer L. A. The Buldings of qdytbay ;is desoeribed in his endowment ded, cüz I (metin ve index), London (A. Probsthain), 938, x f 99 S., Saarisaio A. The Turkish waqf, «Studia oriental SöĞİety, Vol., &6e. Vakıflar hakkındaki yabancı yayınlan öğröhrhök icihi lölğttı İlimlefi Iİ6 ilgili bir Sââf oiott intiax i6iainıtius a ba$ bibliyografik vurmalıdır, d. 0: f>edf6bn târafınian İngiltöföde yayınlananı bu eser VI. ci'de ulaşmıştır.

14 Sayfa Sütun Satır Y a n i i ş D o ğ r u 'un devam:. 5 Merf'î (39. Not) 'den itibaren: 'deki: (50. Not) 6,7, 8'inci satırlar fazla (çıkarılacak) 3, A'üncü satırlar fazla (çıkarılacak) (69. Not)'un devamı : netmeliği : RG 7 (7. Not)'un devamı Sahibine ve haleflerine sağinyncağı bü- Fazla, çıkarılacak, mer'i Örneğin (5), bir bakkal dükkâ n aç- (eklenecek) Örneğin (5), bir bakkal dükkânı aç- (İbaresi fazla, çıkarılacak) tylüi 559, S. 3303, sh. -5; VTkıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliçi! : RG 9 Eylül 97, S 395, sh Ansiklopedik Lügat. Ankara, Doğuş Ltd. Şti. Moibao-;; 96. sh. 35. adına rîiüteşellim 8 voyvodalığma 9 sahuhan 3 ol- 9 kanumuzo 44 Gusval 6 geirdiklterini 35 uygulamış 89 düşünüşünde 39 görünün 8 kun 9 kun yan yüzlerinin bezeme alanına ko- 0 kitaba 3 Anadolu 38 Ta;kapı bir. için proflasyor>lu dordürlerin Fene! öyüzün yapılarda kanatiraın sanatcmn yalındığm kaynamış mazkai Benzemeli yapılarfında adını 755 mütesellim voyvodalığına Saruhan olduğunu konumuza Gustav getirdiklerini ulamış düşünüsünde görünüm kan mükerrer kitabe Türkiye Taçkapı 5, satır baştarafta olacak mükerıer içi profilcsyonlu bordürlerin Gene! önyüzün yapılarında kanatların sanatçının yalınlığın kaynaşmış mazgal Bezemeli yapılarında

15 Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru no 5 ne yer 5 yodo 8 strüktürle 40 taşlık 37 sanatı» olarak 5 soradan 4 önerlllebllir. 6 dügûn AFGUN MEDRESESİ KAYSERİ 36 destekti! 4 değerlendirerek ayrıntılar 7 bilinmektdeir. 3 şahaserlerinden» hüscresinin Abul 7 görlen 8 en 5 düşünülebilir 7 Ağzıdkröl taşındığ 8 tedir. 8 rsath- 38 işe 5 acıkh 5 düşemelerl, 7 çapraş ' 8 carprcfz ui.'i 7 odalarnıda' 7 rastanamai 5 zler ;- 6 Intibmı şit.clu 30 söriudiî'^c^îiî;';' 30 uortaya şimdiye r.! 9 sonuna. (nokta) r; - 5 the (tekrarlanmış) 8 in between (tekrarlanmış) 37 demollsthed 8 east,:.35r- ;AzermayQon : 47 haç Örgen 34 bezqr 7 kapısınnr -. 4 hiçbiıind: eböyle 7 gönüne 9 Allat 3 merdtve nirişd 34 göle ' 3 künbtefîn"^"'-" 30 bus 33 benlslhln 9 yüz^rtb yeri yonda strüktürel taçlık sanatı» nın ürünleri yodo verileolarak sonradan önerilebilir. düzgün MEDRESELER AFGUN MEDRESESİ KAYSERİ destekli değerlendirilerek ayrılıklar bilinmektedir «şaheserlerinden» hücresinin Ebul görülen ne düşünülebilir Ağzı kara taşıdığı tadır. rastlı- Ise açıklığı döşemeleri,,; ç a p r a z, - :, K çapraz t odalqrindg,. rastla namp-\_ izler-' intibaını : ortaya n;;.,; şimdiye nn-l,,',:lyirgül) (kalkacak), (kalkacal<:) demoslişhed, East Azerbeycan kaç 967 Onger* mezet : kapısını ; hiçbirinde, böyle önüne:. - Ahlar merdfvert ^Inşa, göre ' i;" künbetik'- müslim baniöinin" '

16 Sayfa Sütun Satır Y a n l ı ş Doğru S , I3j 40 UO UO lerden dolayı... ile devam eden kısım 5 ratlandığmı 6 oturmalı 35 lugladardır 4 guruplaşmalor göz aörgmaktır. 7 izofeleten 33 kaprsının 8 yükselmektir. kızey-doğu 9 rında görüleri yükselmiş oltnasıtig mitobece 6 i. Haki 9 Almed'irı -3 zeyinde, Van gölü kenarında görmek süslem eşeridi 8 İÇŞ. 6 nucundak 4 e nsüslülerinden satırlar yonlış yer almış çift, lan ilgi Abriel sözetmiştir. taınnma hqplankamış haci mdaire. uhr genler, teşkil 9 : çekmiştir kanımızsa 30 dayanılara, r, özle 4 ' ibr 0 ihşaatını 43 veremv. ilk iki satır fazla 0 bahçeni netrafında 44 süslenimş 5 yarı mkare 9 kemerlerle rumilerrin yivrilerlc 3 (Bk. s. 3) satır yanlış yerde 5 sınundd 38 izg- 4 (o.e.g.) 5 (Ahlak 4 artış pepcer saçılmıştır. 9. No.!u dipnotun devamıdır rastlandığını oturmalık tuğladandır, (fazla, kalkacak) izafeten kapısının yükselmektir, kuzey-doğu mükerrer, mükerrer, kitabede i. Hakkı Ahmed'in birini kuzeyinde Van göiü kenarında görmekteyiz. süsleme şeridi çiş nucuiida en süslüleri:iden önce 38. satır, SÜ'-.'O 37. satırın yer atması gerekir, cifte adlandır idn yıldız örnekle'-ini makla birlikte ilgi Gabriel sözetmiştik: tanınma pahlana- mamış hdcim daire unsurların düzgün sekizgenler -'e beşgenler teşkil çekmiştik. kanımızca dayanılarak, özel Bir - inşaatın! vermek (mükerrer çıkarılacak) bahçenin etrafında süslenmiş yarım ko'e kemerlemeler rumilerin yivlerle (Bk. s. 4) ) 30. satır, -c!. satırlar arasına girecek. sonunda zig- (a.g.s.) (Ahlat artmış pencere açılnnışiır.

17 SayfO Sütun Satır Yanlı? Doğru sögelerse 7 pencereleerin 7 ülçûzüz 36 girtidiiğnde 0 mjrthosıran 3 sâtuncuk 37 yuvorlark kâyün 6 kısmının değiliğ 6 inikıgen 4 Artık 7 Osmanlıcca 4 olmalsıdır 8 (S. 6-0) 3 (8. 0-4) satır yanlış yerde 0 (8. 6-7) 5 [s. 8-0) 8 (S. 0) 3 (s. ) 7 (8. ) 3 3-5) 38 (8.6-33) 36 (S. 4-43) (S ) 5 ( ) 3 (s. 49-5) 3 (S. 53) 7 (s ) 5 tutuştur âyetle 7 Alah'in iyiliklerinden yararlanır. Ufku ve kavrayışı 43 Meydan Larausse gibi genel 33 ayrı 0 (780?-850) mem'ur IC 3 Fatih, 3 olayı 7 Al - KIkasondi'dir. 0 Mahmut 4 Onlar 9 Yangöy 7 kitaixi nasif 4ö duvarını nortasın- 40 mazgalla rkolmış- Doğru satırlar fazla 9 nizde sögelere pencerelerin ölçüsüz girildiğinde münhasıran sütuncuk yuvarlak köyün kısmını değiliz onikigen Atkı Osmanlıca almasıdır. (s. 4-8) (s. 8-30) satır 9. satırdan sonra (s. 3-3) ( ) (8. 34) (8. 34) (8. 36) ) (s ) ( ) (s. 5-54) ) (s ) (8. 59) (s. 60-6) tutmuştur öyetler (mükerrer, çıkarılacak) Meydan Larousse Türk Ansiklopedisi gibi gene da ( ?) mem'un 494 IV Faith dolayı Al-Kalkaşandi'dir. Mehmet Anlar Yanköy kltâbe 8 masif duvarının ortasınnazgolar kalmış- Doğu çıkarılacak) mizde

18 k&ndiller 5 essiz 5 derinleşinci 3 yanın 0 olduğun 47 şardaki 3 terafında 9 hanedena 44 nundadır. 8 «Akkor» BUGÜNKÜ MUKABİLİ BUGÜNKÜ MUKABİLİ BUGÜNKÜ MUKABİLİ 8 Portaaki 0 macunununn 40 binefsini er kandiller eşsiz derinleşince yanında olgun şarkdcki etrafında hanedana mundodır, «Aktar» İptal edilecek. iplal edilecek. 'Ptai edilecek. Portakal nacununun binersin; 953 SSÖ

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR Dr. MÜJGÂN CUNBUR Millt Kütüphana Uzınanlanndan Türklerin ebedi mülkü, şehitler

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI Xl

OSMANLI ARAŞTIRMALARI Xl OSMANLI ARAŞTIRMALARI Xl Neşir Heyeti -.EditoriaJ Board HAL!L İNALCIK - NEJAT GÖYtlNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAİL ERtlNSAL (BERT FRAGNER - KLAUS KREISER) THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Xl İstanbul-1991 DİVRİCÜ

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

İSTANBUL HAMAMLARI BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 / Nisan / 1987 İÇİNDEKİLER İNDEKİLER Kısaltmalar... 3 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR)... 4 İSTANBUL HAMAMLARI KONULU

Detaylı

ilahiyat- F AIZÜL TESİ DERGiSi

ilahiyat- F AIZÜL TESİ DERGiSi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 - o ~.. ---.', :J3S ' '...; --,~--.i.. ilahiyat- F AIZÜL TESİ DERGiSi 5. Sayı Atatürk Üniversitesi Basımevi -ERZURUM, 1982 RAMAZANOGULLARI BEYLİGİ MiMARi ESERLERİNDEN ADANA ULU CAMii

Detaylı

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005)

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) Yazma Kitaplar Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLARIN SUNUŞU I. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ YAZMALARIN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM A. Adnan Adıvar OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM Remzi Kitabevi 1. Baskı Paris 1939 2. Baskı İstanbul 1943 3. Baskı İstanbul 1970 4. Baskı İstanbul 1982 EVRİM Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S. 3 Cağaloğlu

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU I TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU 2011 Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ

Detaylı

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369 Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan

Detaylı

İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA

İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA Sadi BAYRAM ABBOT, Nabia; The Rice of the North Arabic Script and its Kur'anic Development, Chicago, 1939. ABUT, Mualla; 'Turkish Bindings" Türkiye Turing

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984

BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984 BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984 Önsöz Türkiye'nin, ne kadar çelişkiler ülkesi olduğu her vesileyle akla gelir ve çeşitli çevrelerde tekrarlanır. Bu yayınımızla, sevgili ülkemizin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANA BİLİM DALI ANKARA KARACABEY KÜLLİYE YAPI GRUBUNDA BULUNAN KARACABEY ÇİFTE HAMAMI İÇ MEKAN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ

KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ Kenan DOĞAN* Özet Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya nın, dört bir tarafı Anadolu Selçuklularının seçkin eserleri ile donatılmıştır. Bu eserlerden

Detaylı

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi UZUNHARMAN Yüksek

Detaylı

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Library Culture in Ottomans and Its Effect on Scientific Life Hakan Anameriç Özet Osmanlı Devleti içerisinde önemli vakıf kurumlarından olan kütüphaneler,

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI II

OSMANLI ARAŞTIRMALARI II OSMANLI ARAŞTIRMALARI II Neşir Heyeti - Editorial Board HALİL İNALCIK - NE.JAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES II!stanbul - 1981 ŞEHİR MİMARLAR!* Cengiz Orhonlu Giriş, I - Osmanlı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ

ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47, 1 (2007) 179-201 ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ Mustafa Beyazıt Özet Erken Osmanlı Devri mimari eserlerinden biri olan yapı, Ankara da Oğuz Mahallesi

Detaylı

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI Dr. Yılmaz KURT* Bu makalemizde XVI. yüzyılda Sivas Sancağı'nda kullanılan kişi adlarından ve adbilim (orıomastik) çalışmalarında Tahrir Defterleri'nin kaynak olarak kullanılmasının

Detaylı

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ Hazırlayan: TÜRSAB Ar-Ge Departmanı / Mayıs 2006 Turizmin en önemli niş pazarlarından birisi olan kabul edilen inanç turizminde büyük bir potansiyeli olan Türkiye, küresel merak

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

AHİ RESUL ZÂVİYESİ VE HİSARCIK A AİT BELGELER. Mustafa Güler * ÖZET

AHİ RESUL ZÂVİYESİ VE HİSARCIK A AİT BELGELER. Mustafa Güler * ÖZET AHİ RESUL ZÂVİYESİ VE HİSARCIK A AİT BELGELER ÖZET Mustafa Güler * Mahalli tarih çalışmaları bilhassa sosyal tarihçilik açısından son derece önemlidir. Büyük merkezlerden başlayarak kasabalar ve köylerin

Detaylı

SOMUNCU BABA NIN MEZARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER. Orhan ÖZDİL

SOMUNCU BABA NIN MEZARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER. Orhan ÖZDİL TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 241 258 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı