TEKNOKENT projesi baþlýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOKENT projesi baþlýyor"

Transkript

1 TOBB EML için Gümrük Müþavirliði hizmeti Çorum da OSB de yer bakýlacak TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin olumlu sonuçlandýðý müjdesini verdi. Baðcý, demiryolu istedi TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da gümrük müþavirliði hizmeti verilmesi için ayrý firma ile görüþtüklerini,. firma ile anlaþma yaparak Çorum'a davet ettiklerini söyledi. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 6 DA Trafik sorunu Baþkan Külcü ye aktarýldý * HABERÝ 6 DA Çetin Baþaranhýncal AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Kove misyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum un demiryolu talebini yeniden gündeme getirdi. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekilleri ni ziyaret etti. Saðlýðýn MR ý çekilecek Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ DE ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:14) 18 ARALIK 01 SALI ÇORUM Kalkýnma Bakanlýðý onayladý Hitit in bütçesi 8 milyon lira TEKNOKENT projesi baþlýyor TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi nin 013 yýlý bütçesinin TL olarak onaylandýðýný belirterek, Çorum'a hayýrlý olsun dedi. OKA aralýk ayý yönetim kurulu toplantýlarý Amasya da yapýldý. OKA Genel Sekreterliði nden yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum OSB ye kurulacak TEKNOKENT in fizibilite dosyasýnýn Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðý belirtildi. Açýklamada, 6 milyon lira olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz. denildi. * HABERÝ 1 DE Belediye eski Meclis Üyesi Fikret Kýlýçoðlu, siyasi baskýlarla ticari pazarlýklara yön verildiðini iddia etti; Yöneticiler siyasete boyun eðip ranta razý olmamalý Belediye eski meclis üyelerinden Fikret Kýlýçoðlu, iþyerinin kiralanmasý konusunda yaþadýðýný iddia ettiði siyasi baskýya isyan ederek, Yöneticiler, siyasete ve siyasetçiye boðun eðip, bitmiþ bir Fikret Kýlýçoðlu anlaþmayý deðiþtirerek, birilerinin haksýz rant elde etmesine razý olmamalý. dedi. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 4 DE Çorum un istihdam sýralamasý Toplantýya Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy de katýldý. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 'Örnek Yurttaþ' ödülü veril- Örnek Yurttaþ ödülü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan 'Örnek Yurttaþ' ödülüne layýk görüldü. Baþkan Külcü ATML'de düzenlenen törende, 'Örnek Yurttaþ Ödülü'nü teslim aldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde katýldýðý DemokrasiÝnsan Haklarý ve Yurttaþlýk konulu konferansta, "Türkiye yýllardýr yönetildiði bürokratik cumhuriyetten, demokratik cumhuriyete geçiyor. Cumhuriyet tek baþýna halkýn sesinin devlet yönetimine yansýtýldýðý bir yönetim biçimi deðildir. Halkýn sesinin gerçek anlamda devlet yönetimine yansýdýðý gerçek yönetim biçimi demokratik cumhuriyettir." dedi. * HABERÝ DE Abdibey in kapasitesi bin kiþiye çýkacak Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, atamalar konusunda milliyetçilik yaptýðý eleþtirilerine, Çorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Yavuz Çelik i örnek göstererek cevap verdi. * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 4 DE Bürokratik deðil demokratik cumhuriyet * HABERÝ DE Bakan Kýlýç ýn Çorumlu müsteþar yardýmcýsý Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre, Çorum un da içinde yer aldýðý Karadeniz Bölgesi nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýla kýyasla en fazla artýþ görülen illerin Bartýn ve Kastamonu oldu. Abdibey Camii ek binasý gövde inþaatý tamamlandý. Devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Abdibey Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Bilal Keleþ, Ek bina tamamlandýðýn da camimizin kapasitesi iki katýna çýkarak bin kiþiye ulaþacak dedi. * HABERÝ 7 DE Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine seminer verdi. Konuþma dili önemli Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine "Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konusunda konferans verdi. * HABERÝ 8 DE Baþhekim e hakarete 7 bin lira ceza Çorum un Osmancýk ilçesinde, tartýþtýðý hastane baþhekimine hakaret ettiði iddiasý ile hakkýnda dava açýlan hemþire 7 bin TL para cezasýna çarptýrýldý. Bilal Keleþ, ek bina inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte Yazýçarþý nýn 40 yýllýk özleminin son bulacaðýný söyledi. Yavuz Donat Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi ni yazdý Kübra Özkan * HABERÝ 1 DE Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi nin öyküsünü yazdý. * HABERÝ 14 DE

2 SALI 18 ARALIK 01 Demiryolumuz neden yok? Ýþte cevabý! RT TÜRK Televizyonu'nda Türkiye'nin enerji vizyonu deðerlendirilirken akade- birisi Çorum'un demiryolu ihtiyacýna dikkat çekmiþ. Programý ta- Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk ve Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Satman, Marmara Tmisyenlerden kip eden okurlar arayýnca haberim oldu. Ahmet Han ile yapýlan deðerlendirmelerde Çorum'dan da bahsedilmiþ. Zafer Elgin moderatörlüðünde cuma akþamý Siyaset Akademisi adlý programda Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Zaman Gazetesi Köþe Yazarý Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk, konuþmasýnýn detaylarýnda Çorum makine sanayisini örnek gösterip bu hafta Türkiye'nin enerji potansiyeli, enerji ekonomisi ve enerji stratejileri masaya yatýrýlmýþ. kentin demiryolu ihtiyacýna dikkat çekmiþ. Bakýn hoca ne diyor; "Türkiye denizyolunu, demiryolunu kullanamayan ülkeler arasýnda ilk sýralara geliyor. Çorumlu gariban makine yapýp Almanya ile yarýþ yapýyor, tebrikler, takdirler. Ama Çorumlu'nun demiryolu yok. Týrlara koyup Almanya'ya, Avrupa'ya göndermek zorunda kalýyor. Devlet, üniversiteler, kamu kurumlarýnda bu ihtiyaçlarý görebilecek akýlcý zihni deðiþim yok..." Hatýrlatalým, Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk Çorumlu deðil, ama bizim siyasetçilerin yýllardýr görmezden geldiði demiryolu ihtiyacýmýzý ne kadar güzel özetlemiþ deðil mi? Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk TRT TÜRK Televizyonu'nda Türkiye'nin enerji vizyonu deðerlendirilirken Çorum un demiryolu ihtiyacýna dikkat çekilmiþ... Baðcý, demiryolu istedi Parti Çorum AK Milletvekili TBMM Plan Bütçe Kove misyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum un demiryolu talebini yeniden gündeme getirdi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, TBMM Selim Özkabakçý Genel Kurulu'ndaki 013 yýlý bütçelerinin görüþülmesine devam edildi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, iktidarlarý döneminde ulaþým aðýnda önemli mesafeler alýndýðýný söyledi. Yapýlan bölünmüþ yollar hakkýnda bilgi Bülent Gökgöz veren Baðcý, yeni otoyol, köprü, tünel ve diðer projelerden bahsetti. Baðcý, Ulaþtýrma Bakanlýðý bütçesinin 3 milyar liraya, bu bütçeden yatýrýmlara ayrýlan payýn da 14. milyar liraya ulaþtýðýný kaydetti. Cahit Baðcý, 3 bin 400 kilometre demiryolu yapýmý çalýþmalarýnýn sürdüðünü de anlatarak, bu alandaki yatýrýmlarýn illerin rekabet gücüne ve ülke ekonomisine olumlu katký yapacaðýný söyledi. Baðcý, Çorum'a da demiryolu baðlantýsý istedi. Baþýboþ atlardan kurtulamayacak mýyýz? Cahit Baðcý Ýlk yardým bugün yola çýkýyor uriya Halkýyla Dayanýþma SPlatformu, Suriye ye yardým çalýþmalarýnýn ilk kýsmýný tamamladý. Oluþan yardýmlarýn ilk bölümü bugün saat :00 da Emiroðlu Un dan platfom üyesi kurumlarýn katýlýmý ile dualarla uðurlanacak. ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý ve Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Elimizde bir týrý aþkýn malzeme bulunmakta. Ýlk týrý yola çýkardýktan sonra ikinci týr için çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Tüm destek olan kardeþlerimizden Allah razý olsun. dediler. Yardým týrýna Suriye sýnýrýna kadar refakat edeceklerini belirten Özkabakçý ve Gökgöz, þunlarý söylediler; Yardýmlarý Suriye nin iç bölgelerine kadar ulaþtýrmayý planlýyoruz. Sýnýr bölgesinde Suriye içerisinde ÝHH çalýmalarýný devam ettirmektedir. Bizlerde ÝHH nýn bölgedeki ekibine dahil olacaðýz. orum þehir merkezi- muhtelif bölge- Çnin leri ile bilhassa Çevre Yolu güzergâhýnda baþý boþ atlarýn cirit attýðýný çok yazdýk. Þikâyetler uzayýp çözüm bulunamayýnca, vatandaþlar tarým arazilerine zarar veren hayvanlarý kendisi kovalamaya baþladý. Bu defa da atlar meskûn mahale yöneldi. Yazýçarþý'nýn göbeðinde, Binevler'de görülmeye baþladýlar. Tepkiler artýnca Çorum Belediyesi devreye girdi. Baþýboþ atlar yakalanýp Gýda Toptancýlar Sitesi karþýsýnda bulunan geçmiþte otomobil yarýþlarýnýn yapýldýðý etrafý tel örgülerle çevrili alana hapsedildi. Ardýndan atlarýn sahibi olduðu söylenen bir kaç kiþiyle görüþüldü. Þehir dýþýnda bir ahýr kiralanýp at baþýna ücret ödeme fikri ortaya atýldý. Lâkin bu öneri verimli bulunmayýnca çözümsüzlük baki kaldý. Geçmiþten Bir Eser, Geleceðe Miras Katipler Konaðý Çorum Mutfaðý nýn en lezzetli yöresel yemekleri, Baklava, Börek ve Kurabiye çeþitleriyle ANKARA da hizmetinizde. Adres: Turan Güneþ Bulvarý 48/B Yýldýzevler-Çankaya/ANKARA Tel: Not: Özel günler ve toplantýlarýnýz için rezervasyon yapýlmasý rica olunur. Doktorlar, Diþ Hekimleri, Eczacýlar, Veterinerler ve yoðun talep üzerine Öðretmenlerimize yönelik özel satýþ desteðimiz sürüyor. Geçtiðimiz gün de bir okurumuz aradý. Burunçiftlik Kavþaðý'nda 4 ayrý týr ile otomobillerin trafik kazasý riski atlattýðýný söyledi. Nedeni baþýboþ atlarýn kavþakta seyir halindeki araçlarýn önüne çýkývermesi. Az daha týrlar birbirine giriyormuþ. Hatta trafik polisleri atlarý yoldan çýkarmak için kovalamýþ. Br kaç gün önce yine atlarýn neden olduðu bir kaza daha yaþanmýþ. Çorumlu nun cevabýný merak ettiði soru þu; Baþýboþ atlardan kurtulamayacak mýyýz.? Çorumlu baþýboþ atlardan kurtulamayacak mýyýz sorusunun cevabýný arýyor... Çorum Valiliði nin Suriye yardýmý haber sitelerinde yer aldý. Suriye yardýmý yaygýn sitelerde aziantep Valiliði nin talebi, Vali Sabri Baþköy ün giriþimleri Gile hayýrseverler tarafýndan Suriyeli mültecilere gönderilen ton un ve 3 ton makarnadan oluþan yardým malzemeleri bazý internet sitelerinde yer aldý. Öte yandan Türk Kýzýlayý tarafýndan Suriye Kýzýlay ýna teslim edilen malzemelerin, Suriyeliler tarafýndan büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karþýlandýðý ifade edildi. Duygularýný paylaþan Suriye Kýzýlayý temsilcileri, Çorum halkýna göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yapmýþ olduklarý yardýmlardan dolayý minnettar olduklarýný bildirdiler Aralýk-30 Aralýk tarihleri arasýnda özel fiyat avantajlarý Hyundai de. Üstelik, Haziran 013 te baþlayan ödemeler, 60 aya varan vade ve %0.88 den baþlayan faizlerle.

3 Ç Ölen askerin son sözü orum un Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesinde vatani görevini yapan Hüseyin Ildýz, tartýþtýðý asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý hastane yolunda hayatýný kaybederken, olay öncesi bir sosyal paylaþým sitesinde görülen sözleri dikkat çekti. Olay, saat sýralarýnda Çorum un Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesinde meydana geldi. Nöbetçi Çavuþ Hüseyin Ildýz (1), henüz belirlenemeyen bir nedenle nöbet mahallinde Er F.Ö (0) ile tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucunda öfkelerine hakim olamayan iki asker birbirlerine nöbet tuttuklarý tüfeklerle ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalelerin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildiler. orum un Osmancýk ilçesi askerlik Çþubesinde birlikte görev yaptýðý asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz, þehit statüsüne alýnmazken, asker eðlencesindeki görüntüleri ailesi ve sevdikleri ile bir araya geldiði son görüntüler oldu. Çorum da askerlik görevini yaparken asker arkadaþý ile kýz meselesinden dolayý çýkan tartýþmada, arkadaþýnýn silahýndan çýkan iki kurþunla yaþamýný yitirdiði iddia edilen Piyade Çavuþ Hüseyin Ildýz ýn cenazesinin yarýn memleketi Afyonkarahisar ýn Anýtkaya beldesinde askeri törenle topraða verileceði belirtildi. HUKUKÝ SÜREÇ BAÞLATILACAK Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þubesi Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý, basýn mensuplarýnýn sorusu Askerlerden göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan Hüseyin Ildýz, yolda hayatýný kaybetti. ÝKÝMÝZDE AYNI KIZI SEVÝYORDUK Kalçasýna isabet eden kurþunla yaralanan Er F.Ö, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. F.Ö nün Osmancýk Devlet Hastanesi'nde alýnan ilk ifadesinde Ýkimizde ayný kýzý seviyorduk, o yüzden kavga ettik. Ben yanýndan ayrýlýrken arkamdan ateþ etti. Ben de geri döndüm iki el ateþ ettim dediði iddia edildi. SABRIMLA RUS RULETÝ OYNAYAN- LAR VAR Olayda hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz ýn bir sosyal paylaþým sitesinde 14 Aralýk Cuma günü paylaþtýðý Sabrýmla Rus ruleti oynayanlar var, aman diyim ha þeytan doldurur sözü dikkat çekerken, Ildýz ýn dün ayný sosyal paylaþým sitesinde var olan iliþki durumunu yok diye güncellediði ortaya çýktý. Ölüm haberi üzerine Hüseyin Ildýz ýn Afyonkarahisar a baðlý Anýtkaya kasabasýndaki baba ocaðýna ateþ düþerken, cenazenin aileye ne zaman teslim edileceði konusunda bir açýklama yapýlmadý.(ýha) Þehit statüsüne alýnmadý Ç Burak B. orum'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliðinde 13 parça ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Ýl Emniyet Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ile Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Ý.S'nin (47) kullandýðý 0 Olayda hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz. Hüseyin Ildýz, þehit statüsüne alýnmadý. Tarihi eser operasyonu EL 886 plakalý otomobili Çorum- Samsun karayolunda durdurdu. Otomobilde yapýlan aramada tarihi eser niteliðinde 11 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet at heykelciði bulundu. Otomobil sürücüsü gözaltýna alýndý. Soruþturma sürdürülüyor. üzerine, Ildýz ýn askeri kayýtlara normal vefat olarak geçtiðini, þehit statüsüne alýnmadýðýný belirtti. Ildýz ýn þehit sayýlmasý için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þubesi olarak gerekli hukuk sürecini de baþlatacaklarýný kaydeden Kumartaþlý, olayýn kendilerini derinden üzdüðünü söyledi. SON GÖRÜNTÜLERÝ Öte yandan Ildýz ýn askere gitmeden önce, 8 Temmuz 011 tarihinde çekilmiþ asker eðlencesi görüntüleri ailesi ve sevenleri ile son kez bir araya geldiði anlar olarak anýlarda kaldý. Ildýz ýn öðrenim gördüðü Balýkesir Üniversitesi Elektronik Bölümü'nden ayrýlarak askere gittiði belirtildi. Oðullarýnýn ölüm haberini alan baba Veysel Ildýz, annesi Ayþe Ildýz, aðabey Abdullah Ildýz ve ablasý Melek Önkal gözyaþlarýna boðuldu.(ýha) Evde ölü bulundu Melik Gazi de kaza ahçelievler Mahallesi Melik BGazi 1. Sokak ta meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. K.Y. araçla giderken M.Ý. nin kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada G.B. ile sürücü K.Y. yaralandý. Mehmet Akif Ersoy Caddesi nde ise B.S. un kullandýðý araçla T.G. nin kullandýðý araç çarpýþtý. Kazada sürücü B.S. yaralandý. Yaþlý adam düþtü skilip te dengesini kaybedip düþen Ýyaþlý adam yaralandý. Meydan Malhallesi Akþemsettin Caddesi nde yürüyen H.Þ. isimli yaþlý adam dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan yaþlý adam ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. ecitözü nde Burak. MB adlý gencin intihar ettiði bildirildi. Ýddialara göre, Burak B., evde kimsenin olmadýðý sýrada babasýna ait ruhsatlý tabancayý baþýna dayayarak yaþamýna son verdi. Uzun süre kendisinden haber alamayan aile, eve geldiklerinde çocuklarýný kanlar içerisinde yerde buldu. Yapýlan incelemenin ardýndan gencincenazesi, otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Gencin intihar nedeni araþtýrýlýrken konuyla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) SALI 18 ARALIK 01 3 Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Oðluna iþ istedi orum Belediyesi yatalak hasta ÇHalk Günü olduðunu, Toplantýsý dün geçinemediklerini Belediye Baþkan ifade etti. Yardýmcýsý Zeki Gül Fikret Ergin baþkanlýðýnda isimli vatandaþ ise, gerçekleþtirildi. oðlu için iþ talebinde Belediye Meclis bulundu. oðlu olan Salonu'nda Ergin, oðlunun birinin düzenlenen toplantýya hapiste olduðunu, katýlan vatandaþlar diðer oðlunun iþsiz Gül'e talep ve olduðunu belirtti. sorunlarýný iletti Vatandaþlarýn Eþinin 90 bin lira sorun ve taleplerini borç býrakarak not eden Belediye kendilerini terk etmesi Baþkan Yardýmcýsý nedeniyle zor Zeki Gül, taleplerin durumda kaldýklarýný tamamýnýn ilgili belirten bir kadýn, için birimlere iletilerek yardým istedi. Maðdur kadýn, kaynanasýnýn çözüm yolu bulunmasý evinde kaldýðýný, için çalýþacaklarýný Fikret Ergin kayýnpederinin de kaydetti.

4 4 SALI 18 ARALIK 01 Hitit in bütçesi TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, üniversite bütçesinin Çorum a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Çorum un istihdam sýralamasý TKDK bilgilendirdi arým ve Kýrsal Kalkýnmayý TDestekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan Leblebiciler Kooperatifi nin ilk genel kurulunda TKDK'nýn yöresel gýda ve tarým ürünleri kapsamýnda verdiði destekler anlatýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü 8 milyon Kariyer.net istihdam endeksi verilerine illerin istihdam haritasý hazýrlandý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý nda yapýlan genel kurulda, Çorum leblebisinin sahip olduðu Coðrafi Ýþaret Sertifikasý nýn önemli bir þans olduðu ve bu þansýn kullanýlmasý gerektiðinin üzerinde durulduðu belirtildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göre, inþaat H afta sonu gerçekleþtirilen bütçe görüþmelerinde üniversitelerin bütçesi de görüþüldü. TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi nin 013 yýlý bütçesinin TL olarak onaylandýðýný belirterek, Çorum'a hayýrlý olsun dedi. ariyer.net istihdam endeksi verilerine göre, 01 yýlýnda bir ön- yýla kýyasla en fazla ilan artýþý görülen iller, Marmara da Kceki Kocaeli, Ege de Manisa, Akdeniz de Kahramanmaraþ, Ýç Anadolu da Sivas, Doðu Anadolu da Muþ, Güneydoðu Anadolu da Mardin ve Karadeniz Bölgesi nde Bartýn ve Kastamonu oldu. 01 yýlýnda yayýnlanan yeni iþ ilanlarý sayýlarýný ve istihdam rakamlarýný deðerlendiren Kariyer.net Genel Müdür Yusuf Azoz, 01 yýlýnda yayýnlanan yeni iþ ilanlarý sayýlarýnda 011 yýlýna kýyasla yüzde 8, oranýnda artýþ görüldü. 01 yýlý sonu itibariyle toplam yeni iþ ilanlarý sayýsý 160 bini aþarken; yaklaþýk 00 bin kiþiye yeni iþ fýrsatý doðdu. Bu rakamlar 011 yýlýnda 148 bin ile toplam 40 bin kiþi için iþ fýrsatýna iþaret ediyordu dedi. -MARMARA DA KOCAELÝ DE ARTIÞ- Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, bölgesel bazlý geliþmeleri þöyle deðerlendirdi: Ýstihdam endeksi verilerine göre 01 yýlýnda Marmara Bölgesi nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda en fazla artýþ görülen il Kocaeli oldu. 01 yýlýnda Kocaeli nde toplam 7 bin 46 yeni iþ ilaný yayýnlandý. Bir önceki yýla göre yeni iþ ilaný sayýlarýnýn ortalama yüzde 0 arttýðý ilde, yaklaþýk 1 bin 738 kiþi yeni iþ fýrsatý yakaladý. Marmara Bölgesi nden gelen ilan yeni iþ ilaný sayýlarý illere göre þöyle daðýldý: Ýstanbul 116 bin 319, Bursa bin 481, Kocaeli 7 bin 46, Tekirdað 3 bin 339, Sakarya 1.1, Balýkesir 964, Edirne 677, Kýrklareli 644, Çanakkale 43, Yalova 3 ve Bilecik 7. -EGE NÝN ÞAMPÝYONU MANÝSA- Ege Bölgesi nde 01 yýlýnda yeni iþ ilanlarý sayýsýnýn bir önceki yýla göre en fazla arttýðý il Manisa olduðunu söyleyen Yusuf Azoz, Bu þehirden gelen iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýla kýyasla ortalama yüzde 0 artýþ görüldü. Bin 861 iþ ilanýnýn yayýnlandýðý Manisa da, yaklaþýk bin 83 kiþiye yeni iþ fýrsatý doðdu. Ýstihdam endeksi verilerine göre Ege Bölgesi nden 01 yýlýnda gelen yeni iþ ilanlarý sayýlarý illere göre þöyle: Ýzmir 11 bin 19, Muðla bin 177, Manisa bin 861, Denizli bin 7, Aydýn 931, Kütahya 86, Afyon 6 ve Uþak 37 diye konuþtu. Azoz, þöyle devam etti: Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre 01 yýlýnda Akdeniz Bölgesi nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda en fazla artýþýn görüldüðü il Kahramanmaraþ oldu. Kahramanmaraþ tan gelen yeni iþ ilanlarý sayýsýnda 011 yýlýna kýyasla yüzde artýþ yaþandý. Toplam 40 yeni iþ ilanýnýn yayýnlandýðý kentte, yaklaþýk bin 300 kiþiye yeni iþ imkâný doðdu. Akdeniz Bölgesi nde þehirler istihdam açýsýndan Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Isparta ve Burdur olarak sýralandý. -DOÐU ANADOLU DA SÝVAS DÝKKAT ÇEKTÝ- Yusuf Azoz, 01 yýlýnda Ýç Anadolu Bölgesi nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda en fazla artýþ görüldüðü ilin Sivas olduðunu belirterek Bir önceki yýla kýyasla yeni iþ ilanlarý sayýsýnda yüzde 6 artýþ görülen ilde, toplam 39 yeni iþ ilaný ile yaklaþýk bin 00 kiþi yeni iþ fýrsatý yakaladý. Ýç Anadolu Bölgesi ndeki iller istihdam fýrsatlarý bakýmýndan Ankara, Konya, Kayseri, Eskiþehir, Sivas, Aksaray, Nevþehir, Niðde, Kýrýkkale, Karaman, Yozgat, Kýrþehir ve Çankýrý olarak sýralandý dedi. Karadeniz Bölgesi nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýla kýyasla en fazla artýþ görülen illerin Bartýn ve Kastamonu olduðunu ifade eden Yusuf Azoz, 01 yýlýnda yüzde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda yüzde 69 artýþ yaþanan Bartýn ý ayný oranla Kastamonu izledi. Karadeniz Bölgesi nde istihdam açýsýndan iller þöyle sýralandý: Samsun, Trabzon, Düzce, Bolu, Zonguldak, Ordu, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya, Rize, Karabük, Giresun, Bartýn, Artvin, Sinop, Gümüþhane ve Bayburt diye konuþtu. -MUÞ VE MARDÝN ATAKTA- Kariyer.net verilerine göre, Muþ, yeni iþ ilanlarý sayýsýnda yaþanan yüzde 8 lik artýþ ile 01 yýlýnda Doðu Anadolu Bölgesi nde en çok istihdam artýþý yaþanan il oldu. Bölgede iþ ilanlarý illere göre Malatya, Erzurum, Van, Elazýð, Erzincan, Aðrý, Kars, Muþ, Bitlis, Bingöl, Iðdýr, Ardahan, Tunceli ve Hakkâri olarak sýralandý.kariyer.net istihdam endeks verilerine göre Mardin, Güney Doðu Anadolu Bölgesi nden 01 yýlýnda en çok istihdam artýþý yaþanan il oldu. Mardin de yayýnlanan yeni iþ ilanlarýnda bir önceki yýla kýyasla yüzde 7 oranýnda artýþ yaþandý. Bölgede en çok iþ fýrsatý olan iller ise þöyle sýralandý; Gaziantep, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Adýyaman, Batman, Siirt, Þýrnak ve Kilis. -01 YILINDA ÝSTÝHDAMIN LOKOMOTÝFÝ YAPI SEK- TÖRÜ- Geride býrakmaya hazýrlanýlan 01 yýlýndan en çok istihdam yaratýlan sektör yapý olduðunu ifade eden Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, Ýstihdam endeksi verilerine göre 01 yýlýndan yapý/ inþaat sektöründen gelen yeni iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýlan kýyasla yüzde 38 lik artýþ yaþandý. Ýstihdam endeksi verilerine göre yapý sektöründen toplam 18 bin 99 yeni iþ ilaný geldi ve yaklaþýk 6 bin 787 kiþilik istihdam yaratýldý. Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre 01 yýlýnda yeni iþ ilanlarýnýn bir önceki yýla kýyasla arttýran sektör ise üretim oldu. Üretim sektöründen gelen iþ ilanlarýnda 011 yýlýna göre yüzde 88 artýþ yaþandý. Toplam 11 bin 79 yeni iþ ilaný yayýnlanan sektörde yaklaþýk 3 bin 38 kiþiye yeni iþ imkâný doðdu dedi. -KASIM DA YENÝ ÝÞ ÝLANLARI YÜZDE 13 ARTTI- Öte yandan,kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre Kasým ayýnda yeni iþ ilaný sayýlarýnda yüzde 13 artýþ görüldü. Toplam 1 bin 809 yeni iþ ilaný yayýnlanýrken, yaklaþýk 38 bin kiþiye yeni iþ fýrsatý doðdu. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 13, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 1 artýþ anlamýna geliyor. Kasým ayýnda en çok iþ ilaný yayýnlanan pozisyonlar þu þekilde sýralandý: Satýþ temsilcisi bin 784, mühendis bin 391, muhasebe elemaný 603, tekniker/ teknisyen 416, yazýlým uzmaný 3, satýþ yöneticisi 37, çaðrý merkezi müþteri temsilcisi 17, maðaza müdürü 167, insan kaynaklarý uzmaný 16 ve mimar 147. (ANKA) Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü destekler hakkýnda bilgilendirme yaptý. yapýmlarý, makine-ekipman alýmý, baþvuru paketi (Proje) hazýrlýðý ve görünürlük (Tabela ve pano) alýmlarý olmak üzere 4 ana baþlýkta destek verildiði anlatýlan sunumda, destek oranýnýn % 0 ve desteklenebilecek en yüksek miktarýn avro olduðu vurgulandý. Þu anda 8. baþvuru çaðrý ilanýnýn yayýnlandýðý ve bu kapsamda dün itibarý ile proje kabullerinin baþlayacaðý, 1 Ocak 013 günü saat 1:00 e kadar proje kabullerinin devam edeceði ifade edilirken internet adresinden proje baþvuru iþlemleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaþýlabileceði, ayný zamanda çevre yolu üzeri PTT Baþmüdürlük binasýnýn 3. katýnda bulunan Ýl Koordinatörlüðü yardým masasýna da her zaman müracaat edebileceði kaydedildi. l Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekilleri ni ziyaret etti. Yeni saðlýk müdürü vekillerle görüþtü orum Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum ÇMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, Dr. Turgay Happani'nin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'ne atanmasýnýn ardýndan vekâleten yürütülen Saðlýk Ýl görevine Dr. Ýsmail Yücel atandýðý, Yücel'in ilk ziyaretinin Çorum Milletvekillerine olduðu belirtildi. Çorum Milletvekilleri Uslu, Baðcý ve Yýldýrým, Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Saðlýk alanýnda iktidarlarý döneminde Çorum un büyük yatýrýmlar aldýðý, Genel Sekreter Turgay Happani ile koordineli çalýþmalar yaparak Ýl merkezi ve ilçelerin ihtiyaçlarýnýn gözden geçirilmesi gerektiðini vurgulayarak, kendisinden baþarýlý hizmetler beklediklerini ifade ettiler. Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, bir ay içerisinde Çorum da saðlýk alanýnda neler yapýlabileceði ile ilgili bir çalýþma yaparak milletvekillerine bilgi sunacaðýný belirtti. HÝTÝTSÝAD, sektörel dergi hazýrlýðýnda H itit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝ- AD), Çorumlu Ýþadamlarýndaki ortaklýk kültürünün temel alýndýðý dergi çalýþmalarýna baþladý. Çorum'la beraber Türkiye'nin birçok bölgesinde daðýtýmý gerçekleþtirilecek dergi, Çorum ekonomisinin nabzýný tutarken ve Çorum'a yapýlan yeni yatýrýmlar hakkýnda da bilgi verecek. Yapýlan açýklamaya göre, HÝTÝTSÝ- AD, derginin ana temasýný þekillendirmek için Çorum'un önde gelen iþadamlarýyla özel haber çalýþmalarýna ve özel fotoðraf çekimlerine geçtiðimiz hafta itibariyle baþladý. Çorum'un ekonomik nabzýný tutacak dergi, iþadamlarýný sektörel konularda aydýnlatacak ve çaðýn getirdiði zorunluluklarý da okuyucularýyla paylaþacak. Þirketlere medya iletiþimi, sosyal medya yönetimi gibi konularda bilgiler aktararak Çorum'u her alanda yeniliklerden haberdar ederek, þirketleri her zaman bir adým önde tutan bilgileri, konularýnda uzman kiþiler aracýlýðýyla dergi okurlarýna aktaracak. HÝTÝTSÝAD dergisinin yapýmýný üstlenen Yön Medya Reklam&Tanýtým yetkilileri, Çorum da bugüne kadar yapýlmamýþ bir çalýþmayý üstlenmiþ bulunmaktayýz. Sýradan bir dergiden ziyade Çorum'a yakýþýr ve Çorum'un ekonomisinde yeri olacak bir çalýþma içerisine girdik. Bu dergi için çok hassas davranýyoruz. Bunun için de özel ekibimizle beraber derginin içerik stratejisini belirleyerek özel görüþmelerimizi sürdürüyoruz. dediler. YAÐMAKSAN Yöneticilerinden Fatih Yaðlý, Meþhur Çorum Leblebisi Fabrikasý Kurucularý ve HÝTÝT- SÝAD Genç Komisyon Baþkaný ile yapýlan özel haber çalýþmalarý ve özel fotoðraf çekimleriyle startý verilen dergi, 013 yýlýnýn ilk aylarýnda takipçileri ve okurlarýyla buluþacak. Derginin editörlüðünü yapan Yön Medya ekibinden Sefa Köylü, derginin Türkiye'nin önde gelen sektör dergileriyle eþ deðerde olacak þekilde hazýrlandýðýný belirterek, "Çorum'un ortaklýk kültürünü Türkiye'ye model olarak sunacaðýz. Çalýþmalarýmýzý bu yönde yaparken, üstlendiðimiz iþin sorumluluðunu bilerek dergi içeriðini ince eleyip sýk dokuyoruz. Öncü ve takip edilen bir dergi olmasý için ekibimizi de bu yönde kurduk. Çorum'un Türkiye'ye açýlan penceresi olmaya yönelik hazýrlýklarýmýz sürüyor. açýklamasýnda Ýnþaat Ýþ Forumu verimli geçti H itit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), geçtiðimiz Cumartesi günü Ýnþaat Ýþ Geliþtirme Forumu na katýldý. Foruma, inþaat sektöründeki üyeleri ile katýlan HÝTÝTSÝAD ýn, Ýnþaat Ýþ Forumu nda verimli görüþmeler elde ettiði kaydedildi. HÝTÝTSÝAD dan yapýlan açýklamaya göre, baðlý olunan AN- FED bünyesindeki dernek üyesinin katýldýðý foruma 400'ün üzerinde iþadamý katýldý. Programýn davetlisi olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halit Etyemez, Avrupa ekonomik bunalýmda iken Türkiye'nin ekonomisinde büyük bir ilerleme katettiðini söyledi. Etyemez, Türkiye nin artýk dýþ ekonomide büyüyen bir yol haritasý izlediðini, özellikle Afrika pazarýnda önemli geliþmeler olduðunu ve bu geliþmelerin Türkiye'ye önemli katkýlarý olduðunu belirterek Türkiye nin ileriye dönük umutlu ve emin adýmlarla büyüme katettiðini Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði dergi çalýþmalarýna baþladý. dile getirdi. ANFED Baþkaný Rahmi Býyýk ise, inþaatýn önemli duayenlerinin forumda bulunduðunu ve bu programlarýn devam edeceðini, ilerleyen zamanlarda bunlarýn veriminin alýnacaðýný vurgulayarak, iþ adamlarýnýn saðlam ve emin adýmlarla ülke ekonomisinde büyümeye katký saðlayacaklarýný vurguladý. Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði inþaat iþ forumuna katýldý. Ýnþaat Ýþ Forumu nda verimli görüþmeler yapýldýðý belirtildi.

5 SALI 18 ARALIK 01 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gençlere demokrasi ve insan haklarý konularýnda nasihatlerde bulundu. Türkiye bürokratik cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçiyor B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde katýldýðý Demokrasi-Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk konulu konferansta, "Türkiye yýllardýr yönetildiði bürokratik cumhuriyetten, demokratik cumhuriyete geçiyor. Cumhuriyet tek baþýna halkýn sesinin devlet yönetimine yansýtýldýðý bir yönetim biçimi deðildir. Halkýn sesinin gerçek anlamda devlet yönetimine yansýdýðý gerçek yönetim biçimi demokratik cumhuriyettir." dedi. Öðrencilerin alkýþlarý eþliðinde salona gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, öðrencilerden kendilerini geleceðe çok iyi hazýrlamalarýný tenbih ederek, çok kitap okumalarý ve Türkçe'ye sahip çýkmalarý konularýnda uyardý. 'Her þey insan için yaratýlmýþtýr. Hayat anlayýþýmýzý insaný merkeze alarak þekillendirmeliyiz." diyen Külcü, insana saygý duyulmasý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde konuþtu. için sadece insan oluþunun bile yeterli geleceðini hatýrlatarak, dünyada yaþanan zulme ve sömürülere örnekler vererek, batý medeniyetinin iki yüzlü bir medeniyet olduðunu, akan gözyaþý ve kanýn batýnýn umurunda olmadýðýný, batý ülkelerinin sadece kendi menfaat ve çýkarlarý doðrultusunda adým attýðýný ifade etti. Demokrasi ve insan haklarýnýn içini dolduran gerçek deðerlerin, Türkler'in medeniyet deðerleri olduðuna iþaret eden Külcü, konferansýnda þunlarý söyledi, "Dünyanýn bencillikten kurtulmasý lazým. Ne pahasýna olursa olsun, çýkarýný korumak için öldürmek caizse, iþ o batý medeniyetinin anlayýþýdýr. Batý medeniyeti kendine bile hayrý olmayan bir medeniyettir. Biz kendimize iyi bakýp, kendimizi çok iyi yetiþtirmeliyiz. Birleþmiþ Milletler þu anda zalimin zulmünü alkýþlayan bir kurum haline geldi. Onlar kendi çý- Haklarý ve Temel Özgürlüklerin korunmasý, yaygýnlaþtýrýlmasý noktasýnda öðrencilerimizde farkýndalýk oluþturma ve yurttaþlýk görevlerimiz konusunda da sorumlu, donanýmlý birer vatandaþ yetiþtirme arzumuzu gerçekleþtirmek amacýyla demokrasi ve insan haklarý haftasýnda gerçekleþtirmek istediðimiz bir toplum hizmeti çalýþmasýdýr." diye konuþtu. ATML Müdürü Galip Þahin; açýlýþ konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "Doðmakla sahip olunan þey hür ve eþit olmaktýr. Bu, insan haklarýnýn temelidir. Ýnsan haklarýnýn en iyi uygulanabileceði, korunabileceði, dile getirilebileceði yönetim biçiminin demokrasi olmasý, insan haklarýný ve demokrasiyi kardeþ kavramlar olarak görmemizi saðlýyor. Demokrasi, öncelikle insan haklarýný temel alan bir rejimdir. Demokrasilerde halk, serbest iradeleriyle yöneticilerini seçer. Demokrasi en yalýn haliyle, halkýn kendi kendisini yönetmesi sistemine dayanan bir yönetim þeklidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet yönetimi ile birlikte demokrasiyi benimsemiþ bir hukuk devletidir. Ýnsanlar arasýnda ýrk, renk, din, yaþ, cinsiyet ayrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmek, insanýn insan olma haysiyeti ile sahip olmasý gereken haklarýn tamamý insan haklarýný oluþturur. Ýnsan Haklan, insanoðlunun varoluþu kadar eskidir. Tarihin deðiþik evrelerinde hak ve özgürlükler deðiþik biçimlerde dile getirilmiþ ve savunulmuþtur. Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu karlarýnýn olduðu yerde, sömürülerini daha da artýrmak için demokrasi getirdikleri iddiasýyla ülkeleri iþgal ediyorlar. Demokrasi kendi içinde güzellikleri olan, ancak uygulamadan doðan aksaklýklarý da bünyesinde barýndýran bir olgudur. Cumhuriyet tak baþýna halkýn sesini devlet yönetimine tam anlamýyla yansýtmaz ki bunun örnekleri pek çok ülkede görülebilir. adýnda cumhuriyet bulunan pek çok ül- kede demokrasi yoktur. Demokrasi, cumhuriyetin nasýl olacaðýný belirler. Türkiye, yýllarca bürokratik cumhuriyetle idare edildi. Seçkinler sýnýfý, yeri gelir millete bidon kafalý der, benim oyumla daðdaki çobanýn oyu bir mi diye sorar. Türkiye büyük bir deðiþim yaþýyor, bürokratik cumhuriyetten, demokratik cumhuriyete geçiyoruz. Bu dönüþümle birlikte, devlet vatandaþýna emir eden buyurgan devlet, soðuk yüzlü devlet olmaktan çýkýp, vatandaþýna hizmet eden sýcak yüzlü bir devlet haline geliyor. Bir süre sonra yönetim mekanizmasýnda gençlerimiz olacak, biz buralarý ve ülkemizi gençlerimize emanet edeceðiz. Gençlerimizin kendilerini geleceðe göre yetiþtirip, en iyi donanýmlarla donanmasýný istiyoruz. Bunun en önemli yolu çok okumak ve diline sahip olmaktan geçiyor." Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 'Örnek Yurttaþ' ödülü verildi. Hür ve eþit olmak en Muzaffer Külcü'ye temel insan hakkýdýr 'Örnek Yurttaþ' ödülü A nadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Müdürü Galip Þahin, hür ve eþit olma hakkýnýn, doðmakla sahip olunan en temel insan hakký olduðunu söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Örnek Yurttaþ ödülünü aldýðý törende bir konuþma yapan Þahin, yapýlan çalýþmanýn öðrenciler arasýnda ve kamuoyunda demokrasi ve insan haklarý konusunda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýðýný ifade etti. "Bu projeyi hazýrlayarak hayata geçiren kulüp danýþman öðretmenimiz ve kulüp öðrencilerimiz ile bu programa emeði geçen tüm idareci, öðretmen ve öðrencilerimize huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum." diyerek, kulüp yönetici ve öðrencilerini tebrik eden Þahin, "Demokrasi, Ýnsan Haklarý Ve Yurttaþlýk Kulübümüzün "Örnek Yurttaþ" Projesi; Demokrasi, Hukukun Üstünlüðü, Ýnsan B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan 'Örnek Yurttaþ' ödülüne layýk görüldü. Baþkan Külcü ATML'de düzenlenen törende, 'Örnek Yurttaþ Ödülü'nü teslim aldý. ATML Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, ATML Müdürü Galip Þahin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, okul idareci ve öðretmenleri, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müdürü Galip Þahin'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 'DemokrasiÝnsan Haklarý ve Yurttaþlýk' konulu bir konferans verdi. Külcü, konferansta cumhuriyet ve demokrasi iliþkilerine, dünya üzerinde yaþanan insan haklarý ihlallerine ve bilinçli yurttaþ tanýmlamasýna deðindi. Külcü'nün konferansýnýn ardýndan Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Okul Müdürü Galip Þahin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ödülünü takdim etti. Konferans ve ödül töreninden sonra, program düzenlenen kokteylle sona erdi. Külcü nün uzun süredir Gazi ve Ýnönü Caddesi devam eden alt yapý çalýþmalarýna iliþkin yorumu; Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Müdürü Galip Þahin tarafýndan kabul edilmiþ ve Aralýk 1948 tarihinde ilan edilmiþtir. Türkiye'de ise 7 Mayýs 1949 tarihinde resmi gazetede yayýnlanmýþtýr. Devletimiz temel hak ve özgürlüklerin saðlanmasý konusunda kendi üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmekle beraber vatandaþlarýna da çeþitli ödevler yüklemiþtir. Devletten beklediðimiz sorumluluklarý yerine getirebilmesi için bizim de bu noktada vatandaþlýk görevlerimiz olan vergi, vatan hizmeti, oy kullanma, yasalara uyma gibi sorumluluklarýmýzý yerine getirerek örnek yurttaþlar olmamýz dileðiyle, konuþmamý Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle tamamlamak istiyorum; 'Dünya üzerinde yaþamýþ ve yaþayan uluslararasýnda ruhen demokrat doðan tek millet Türkler'dir." Geç oldu güzel oldu B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirme yaptý. Çalýþmalarýn geciktiðini kabul eden Külcü, "Geç olduysa da güzel oldu." dedi. ATML'de düzenlenen konferansta konuþan Baþkan Külcü, cadde üzerinde yapýlan çalýþmalarla tüm alt yapý eksikliklerinin tamamlandýðýný, direklerin deðiþtiðini, çöplerin yer altýna alýndýðýný, kaldýrýmlarýn tamamen yenilendiðini söyledi. "Güzel iþ yaparsanýz zihinlerde kalýrsýnýz." diyen Külcü, yeni göreve baþladýðýnda, bu konuda yapacaðý çalýþmalarý paylaþtýðýnda, birilerinin kendisine sadece kaldýrým taþlarýný deðiþtirmeyi önerdiðini, diðer çalýþmalarýn risk taþýdýðýný söylediklerini hatýrlatarak, "Halkýn takdirini almak için minare yapmayý öðütlerlermiþ, kuyu vurdurmayý ise boþ iþ olarak algýlarlarmýþ. Çünkü minare göz önünde olduðu için herkes tarafýndan görülür, kuyunun ise kimse farkýna varmaz. Ancak kuyuyu açmazsanýz da bu kez suyu bulamazsýnýz, hizmetlerin devamýný saðlayamazsýnýz. Biz de kuyu vurmaktan geri durmadýk, caddelerimizin tüm alt yapý eksiklerini tamamladýk. Geç oldu ama güzel oldu, çalýþmalarý bitirdik." dedi.

6 6 SALI 18 ARALIK 01 TOBB EML için OSB de yer bakýlacak T SO nun 01 yýlý Tson toplantýsýnda konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde bir anket çalýþmasý yapýldýðýný, yapýlan anketin TSO ile hiç bir ilgisinin bulunmadýðýný söyledi. Son günlerde yapýlan bir anketin TSO tarafýndan yaptýrýldýðý gibi bir algý oluþtuðuna þahit oluyoruz. Bizim TSO olarak yaptýrdýðýmýz bir anket yok, TSO tarafýndan yapýldýðýnýn zannedildiði anketle de hiç bir ilgimiz yok. diyen Çetin Sanayinin kapýlarý EML öðrencileri için açýlýyor SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin olumlu sonuçlandýðý müjdesini verdi. Önceki toplantýda konu ile ilgili Çetin Baþaranhýncal Baþaranhýncal, anketle ilgili araþtýrma yaptýklarýnda, Ankara dan bir kamuoyu araþtýrma þirketinin çýktýðýný, anketi kimin düzenlediðine iliþkin sorularýna ise gizlilik sözleþmesi gereði bilgi verilemeceði cevabýný aldýklarýný anlattý. Baþaranhýncal, anketin amacýný ve sonuçlarýnýn nasýl paylaþýlacaðýný bilmediklerini ifade ettiði konuþmasýnda, sorularýn TSO diye baþlamasý nedeniyle, anketin TSO tarafýndan yaptýrýldýðý gibi bir algýnýn oluþtuðunun sgari Ücret Tespit AKomisyonu, gelecek yýl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 0 Aralýk Perþembe günü saat.00'da üçüncü kez toplanacak. TÝSK Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilecek toplantýya kamu temsilcileri, Türk-Ýþ ve Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) heyetleri katýlacak. Ýkinci toplantýda, ilk turda alýnan karar doðrultusunda Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Kalkýnma Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý'ndan istenen ekonomik ve sosyal durumla ilgili veriler deðerlendirilmiþti. Öte yandan ilk toplantýda söz alan iþçi temsilcileri, Maliye Bakanlýðý'ndan en düþük devlet memuru maaþýnýn ne olduðunun sorulmasýný ve asgari ücret hesaplanýrken en düþük memur maaþýnýn da esas alýnmasýný talep etmiþti. Ýþçi temsilcileri ayrýca, TÜÝK'in ''asgari ücretin belirlenmesinde kullanýlmak üzere, geçim þartlarýnýn (gýda, konut, eðitim, saðlýk, kültür, ulaþým ve benzeri harcamalarýn toplamý) ne olduðunun'' TÜÝK tarafýndan hesaplanarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulmasýný da istemiþti. Üçüncü turda iþçi ve iþveren temsilcileri karþýlýklý olarak taleplerini birbirine sunacak. Türk-Ýþ, yapýlacak çalýþmalarda anayasada yer alan ''geçim yürütülen çalýþmalardan bahseden Baþaranhýncal, somut müjdeyi verdiði toplantýda, TOBB dan EMLsözünün alýnmasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu nun da katkýsýnýn bulunduðunu söyledi. TOBB dan ilgili yetkililerin yarýn gelerek OSB de inceleme ve görüþme yapacaklarýný aktaran Çetin Baþaranhýncal, yer tespitinin ardýndan yatýrýmýn kýsa sürede baþlanacaðýný duyurduðu konuþmasýnda, OSB de yapýlacak olan EML nin hayýrlý olmasýný diledi. 01 nin son toplantýsýný gerçekleþtiren TSO meclisi, 013 tahmini bütçesini milyon 0 bin TL olarak onayladý. TSO nun anketle ilgisi yok Çetin Baþaranhýncal, TSO adýna yapýldýðý iddia edilen anket çalýþmasýyla ilgili bilgi verdi. altýný çizerek, anketle ilgilerinin bulunmadýðýnýn kamuoyu ve üyeleri Asgari ücrette 3. tur perþembe günü þartlarý'' yaklaþýmýnýn dikkate alýnmasýný isteyerek, iþçinin ailesi ile günün ekonomik ve sosyal koþullarýna göre insanca yaþamasýný mümkün kýlacak bir tutarýn esas olmasýný talep ediyor. Komisyon sonucunda iþverenler, yanlarýnda çalýþan iþçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düþük ücret ödeyemeyecek. 013 Yýlý Programý'nda asgari ücrete yapýlacak zamma iliþkin öngörüye yer verilmiþti. Buna göre, asgari ücretin gelecek yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yüzde 3 artýrýlmasý planlanýyor. Geçen yýl, asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde,91, ikinci 6 ay için yüzde 6,09 oranýnda artýrýlmýþ ve yýllýk artýþ oraný ise yüzde 1,37 olmuþtu. Asgari ücret, halen 16 yaþýndan büyük bekâr bir iþçi için brüt 940,0, net 739,79 lira olarak uygulanýyor. 16 yaþýndan küçükler için brüt 80,0, net 643,14 lira olan asgari ücret, kapýcýlar için ise brüt 940,0, net 799,4 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için 00,71 lira, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 16,36 lira, kapýcýlar için ise 141,08 lira kesinti yapýlýyor. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için 9,68 lira, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 938,41 lira, kapýcýlar içinse 9,68 lirayý buluyor. Mevzuatlar TBMM internet sitesinde BMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Tdüzenlemeler ve görüþme tutanaklarýna, ''mevzuat.tbmm.gov.tr'' adresinden ulaþýlabiliniyor. TBMM Yasama Bilgi Merkezi'nce hazýrlanan sayfada, son çýkan kanunlarýn yaný sýra 3 Nisan 190'den bugüne kadar kabul edilen kanunlar, kabul tarihiyle yer alýyor. Sayfada ayrýca, düzenlemeye iliþkin komisyon raporlarý, Genel Kurul tutanaklarý da bulunuyor. Yürürlükte bulunan kanunlarýn son haline ise Baþbakanlýðýn sitesinden ulaþabiliniyor. Ýþsizlik oraný yükseldi ürkiye Ýstatistik TKurumu'nun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, ''01 Eylül Dönemi Sonuçlarý''ný açýkladý. Türkiye'de bu yýlýn Eylül ayýnda iþsizlik oraný, geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,3 puan artarak yüzde 9,1 oldu. Eylül ayýnda kentsel alanlarda iþsizlik oraný 0, puanlýk artýþla yüzde 11,3, kýrsal alanlarda ise 0,3 puanlýk artýþla yüzde 4,8 olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, ''01 Eylül Dönemi Sonuçlarý''na göre, geçen yýlýn Eylül ayýnda milyon 398 TSO meclisi 01 yýlýnýn son toplantýsýný yaptý. TSO anlaþma yaparak Çorum a davet ettiði gümrük müþavirliði firmasý ile Çorum un önemli bir eksiðini daha giderdi. Gümrük iþleri Çorum da yapýlsýn, Çorum kazansýn SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TÇorum'da gümrük müþavirliði hizmeti verilmesi için ayrý firma ile görüþtüklerini,. firma ile anlaþma yaparak Çorum'a davet ettiklerini söyledi. TSO Toplantýsý'na davet edilen firma yetkilisini Yunus Gündüzlü, TSO tarafýndan aldýklarý davet neticesinde yýlbaþýndan itibaren Çorum'da hizmet vermeye baþlayacaklarýný dile getirdi. Çetin Baþaranhýncal, gümrük müþavirliði hizmeti veren firmalarýn Trafik sorunu Baþkan Külcü ye aktarýldý azi ve Ýnönü Cad- uygula- Gdeleri'nde nacak olan yeni düzenlemeye iliþkin, cadde esnafýnýn talep ve önerilerini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye aktardýklarýný bildiren TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Külcü'nün gelen talepleri dikkatle inceleyeceklerini, bilimsel bir araþtýrma sonucunda uygulamaya karar vereceklerini söylediðini ifade etti. Kargoculardan özel cep talebi Çetin Baþaranhýncal'ýn konuya deðinmesi üzerine Meclis Üyesi Haluk Aþkýn da, özellikle cadde üzerinde kargo ve ambar firmalarýnýn mal indirip bindirme konusunda sýkýntý yaþadýðýný, bu konuda cadde üzerinde belirli bölgelerde oluþturulacak ceplerle hem kargo firmalarýnýn hem de cadde esnafýnýn probleminin çözüleceðine inandýðýný, bu konunun da dikkate alýnmasýný istediklerini dile getirdi. Meclis te Gazi ve Ýnönü Caddesi nde uygulanacak trafik tedbirleri ele alýndý. Ankara da 4 firma ziyaret edilecek orumlu sanayiciler, savunma Çsanayi konusunda üretim yapan firmalarý ziyaret edecek. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, savunma sanayi konusunda yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, Ankara da faaliyet gösteren 4 firmanýn ziyaret bin kiþi olan iþsiz sayýsý 141 bin kiþi artarak, bu yýlýn ayný ayýnda milyon 39 bin kiþiye yükseldi. Yunus Gündüzlü olmamasý nedeniyle Çorum'dan yapýlan ihracatýn diðer illerden yapýldýðýný, bunun da Çorum'a geri dönüþüm bakýmýndan zarar verdiðini kaydettiði konuþmasýnda, "Bir çok konuda, ihracat rakamlarýnýn gerçeði yansýtmamasý nedeniyle Çorum olarak muzdariplik yaþýyoruz. Gerçek rakamlarýn Çorum adýna kayýt altýna alýnmasý ve istatistiklerde gözükmesi çok önemli. Bu bakýmdan üyelerimizi ve sanayicimizi, yapacaðý ihracatta Çorum Gümrüðü'nü kullanmaya davet ederek, bu konuya destek vermelerini bekliyoruz." dedi. Ýstihdam ise 4 milyon 749 bin kiþiden milyon 47 bin kiþiye çýktý. edileceðini, katýlmak isteyen firmalarýn da gezide bulanabileceðini duyurdu. Baþaranhýncal, Ankara gezisinin -11 Ocak tarihleri arasýnda gerçekleþtirileceðini bildirdi. Eylül ayýnda iþgücüne katýlma oraný yüzde 1 olarak belirlendi.

7 SALI 18 ARALIK 01 7 Abdibey in kapasitesi katýna çýkacak A Abdibey Camii ek binasý gövde inþaatý tamamlandý. bdibey Camii ek binasý gövde inþaatý tamamlandý. Devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Abdibey Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Bilal Keleþ, Ek bina tamamlandýðýnda camimizin kapasitesi iki katýna çýkarak bin kiþiye ulaþacak dedi. Abdibey in cemaat açýsýndan Çorum un en yoðun camileri arasýnda yer aldýðýný hatýrlatan Bilal Keleþ, Haziran ayýnda temeli atýlan ek binanýn kýsa sürede yükselerek kubbesinin tamamlandýðýný söyledi. Osmancýk Caddesi Yazýçarþý Meydaný nda bulunan caminin bölgenin ibadet merkezi olduðunu vurgulayan Keleþ, ek bina inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte 40 yýllýk bir özlemin son bulacaðýný kaydetti. Bilal Keleþ, ek bina inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte Yazýçarþý nýn 40 yýllýk özleminin son bulacaðýný söyledi. Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Ateþ, fýndan. Osmancýk Sokak ile Abdibey Sokaðý buluþturan yeni bir Kerim Topþahin, Kadir Sert ve Faruk Özdemir le birlikte, bitiþik yaya yolu açýldý. Trafiðe kapalý olan bu yolla birlikte camimizin nizam planýna göre inþaa edilen iki kubbeli ve iki minareli cami cenaze alanýna giriþ ve çýkýþ problemi de ortadan kalkmýþ oldu. projesini de anlatan Keleþ, hayýrseverlerin desteðini beklediklerikapasýte KATINA ÇIKACAK ni söyledi. Günümüze uygun olarak projelendirilen ek bina ile Abdibey EK BÝNA %60 ORANINDA TAMAM Camii nin kapasitesi %0 artacak. Yani bin kiþi olan mevcut ka1970 li yýllarda yapýlan Abdibey Camii nin zamanla ihtiyaca pasite bine çýkmýþ olacak. Böylece cuma namazlarý ve Ramacevap vermekte zorlandýðýný belirten Keleþ, açýklamalarýný þöyle zan Ayý nda yaþanan yoðunluða cevap verebilir hale gelecek. sürdürdü: kubbeli ve minareli olarak projelendirilen ek bina bitiþik nizam Yazýçarþý nýn en büyük, Çorum un ise cemaat bakýmýndan üzere inþaa edilecek. Ayrýca camimizin en önemli ihtiyaçlarý araikinci büyük ibadethanesi olan Abdibey Camii ni fiziki açýdan sýnda olan cenaze namazý alaný da bu projeyle kazanýlmýþ olacak. geniþletecek ve tepeden týrnaða yenileyecek bir çalýþmayý baþlatabdibey Camii ek bina inþaatýna baðýþta bulunmak isteyentýk. ler, camideki Dernek Büromuza baþvurabilir, ve Cemaatten gelen talepler doðrultusunda hazýrladýðýmýz ek numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirbina projesi için önce caminin hemen yaný baþýnda. Osmancýk ler. Sokak ta bulunan 3 katlý apartmaný hayýrseverlerin desteði ile sanakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmtýn aldýk. Yýkýmý gerçekleþtirilen binadan boþalan yaklaþýk 400 da bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmemetrekarelik alana Abdibey Camii için ek bir bina yapmak için lerini rica ediyoruz. kollarý sývadýk. 6 ay gibi bir sürede ek bina inþaasýný %60 oranýnbugüne kadar Abdibey Camii ne katkýda bulunan ve yarda tamamladýk. dýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere de teþekkür ediyor, dederneðimizin giriþimleri sonucunda Çorum Belediyesi taravamýný diliyoruz. TEÞEKKÜR Camimizin çevre düzenlemesi ve yeni yol çalýþmalarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü ve ekibine derneðimiz ve cemaatimiz adýna teþekkür ederiz. Ayrýca temelinden bugüne cami inþaatýmýza maddi ve manevi destekte bulunan tüm hayýrseverlere de þükranlarýmýzý sunuyor, baðýþlarýnýn devamýný diliyoruz. ABDÝBEY CAMÝÝ (Ç.HAK:3736) Yaptýrma ve Yaþatma Derneði adýna Baþkan Bilal Keleþ BAÐIÞLARINIZ ÝÇÝN ÝRTÝBAT TELEFONLARI: ve

8 8 SALI 18 ARALIK 01 Konuþma dili önemli H itit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine "Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konusunda konferans verdi. Konuþmasýna insanlar arasýndaki iletiþimde kelimelerle konuþmanýn beden dili ile konuþmaya göre daha öncelikli ve önemli olduðu vurgusuyla baþlayan Yrd. Doç. Dr. Salur, iletiþim cihazlarýnýn doðru kullanýmý, eðitimde motivasyonu Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine seminer verdi. sekteye uðratan sebepler, baþarýya giden yolda hedefler ve hayal etmenin önemi konularýnda güncel ve yaþanmýþ örnekler verdi. Konferansýn sonunda Okul Müdürü Aþkýn Liman, konferansýn öðrenciler için çok verimli olduðunu söyleyerek farklý konularda hazýrlanmýþ konferanslarýn öðrenciler için öneminden bahsetti ve gösterdiði ilgi için Hitit Üniversitesi'ne ve Yrd. Doç. Dr. Salur a teþekkür etti. Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi nde "Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konul konferans düzenlendi. Yazar Mürvet Sarýyýldýz geliyor H itit Üniversitesi Hitit Okuma Kulübü, Kayýp Aþk, Aþk Mahal, Antik Kentte Aþk, Ýki Cami Arasýnda Aþk romanlarýnýn yazarý Mürvet Sarýyýldýz ile söyleþi düzenledi. Program Aralýk 01 Cumartesi günü saat da ÝÝBF Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Hitit Okuma Kulübü, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümü ile Kadýna Yönelik Çalýþmalar Kulübü nün katkýlarýyla düzenlenen söyleþiye üniversite öðrencileri, akademik ve idari personel ile tüm Çorumlular davet edildi. ANATIPDER Gine yolcusu A Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Afrika Gine Cumhuriyeti ne uygulamalý saðlýk eðitimine gidiyor. Gine de saðlýk eðitimi ve saðlýk taramasý yapýlacak. ANATIPDER daha önce de Gine yi ziyaret etmiþti. nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Afrika Gine Cumhuriyeti ne uygulamalý saðlýk eðitimine gidiyor. 006 yýlýnda kurulan ANATIPDER in, tüm dünyada saðlýklý birey ve toplumlarýn geliþmesine katkýda bulunmak, çevre saðlýðý hizmetleri ile daha yaþanabilir ortamlar oluþturmak amacýyla çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý, bu çerçevede hazýrladýklarý projenin TÝKA tarafýndan kabul edildiðini ve dernek üyelerinden oluþan gönüllü doktorlarla 0 Aralýk 01 Perþembe günü Batý Afrika ülkelerinden Gine Cumhuriyeti ne saðlýk eðitimi ve saðlýk taramasýna gideceklerini açýkladý. Proje hazýrlanýrken gidilecek ülkenin ihtiyacý olan branþlardaki doktorlardan olmasýna özen gösterildiðini ve ülke ihtiyacýna göre ekip oluþturulduðunu söyleyen Baþkan Zobacý, þöyle devam etti; Derneðimiz ülkemizin ve Türklerin yardýmseverliði ve dayanýþmasýnýn tanýtýlmasý ve sosyal sorumluluðun yerine getirilmesi amacýyla Afrika ülkelerinden Mali'ye ve Gine'ye giderek bu ülkelerin saðlýk kurumlarý ile iþbirliði içerisinde yerel halklarýna saðlýk taramalarý ve tedavi hizmetleri gerçek- Mürvet Sarýyýldýz leþtirmektedir. Diðer yandan, bu ülkelerde görevli saðlýk personellerine uygulamalý saðlýk eðitimleri verilmektedir. Gidilen ülkelerde dernek üyesi ve gönüllü uzman, pratisyen doktorlar ve yardýmcý saðlýk personelleri ile yapýlan uygulamalý eðitim projesinde birçok Mali ve Gineli hastaya küçük ve orta büyüklükte cerrahi müdahale ameliyatlar yapýlarak tedavi hizmetleri gerçekleþtirilmiþtir. (Katarakt, Fýtýk, Kist, Tümör ameliyatlarý v.b.), ayný þekilde bu projemiz ile de Gineli doktor ve saðlýk personeline uygulamalý olarak yeni teknikler hakkýnda uygulamalý eðim verilecektir. Ayrýca Gineli hastalar için poliklinik ve ameliyatlar planlanmaktadýr. Bu çalýþmalarýn yapýlabilmesi için derneðimiz tarafýndan Çorum halkýnýn katkýlarýyla 1 ton týbbi malzeme (ameliyatlarda kullanýlacak malzemeler, hastalara verilecek haplar, þuruplar. vb.) toplanmýþ ve 7 Aralýk 01 tarihi itibariyle kargo ile Gine Cumhuriyeti nin baþkenti Conakry'ye gönderilmiþtir. Bu konuda da duyarlý olan Çorum halkýna çok teþekkür ediyoruz. Ayrýca yapýlan bir projemiz ile Gineli doktorlarýn ülkemize ve þehrimize gelerek buradaki çalýþmalarý yerinde görmeleri de planlanmaktadýr. Ankara ya eðitim gezisi Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programý öðrencileri teknik gezi düzenledi. H itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programý öðrencileri için Ankara'ya eðitim gezisi düzenlendi yýlýnda eðitim-öðretime baþlayan Restorasyon Programý, ilk eðitim gezisini geçtiðimiz hafta Öðr. Gör. Eyüphan Avcý, Öðr. Gör. Cemal Ekin, Uzm. Doðan Koþan ve Mimari Restorasyon öðrencileriyle birlikte Ankara'ya yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, geziye Ankara Altýndað Belediyesi'nin yaptýðý restorasyon çalýþmalarýyla "011 Avrupalý Seçkin Turist Destinasyonu" ödülünü aldýðý Hamamönü evleriyle baþlandý. Gezi, tarihi yapýlar, restorasyonu tamamlanan Hacý Bayram-ý Veli Cami ve Türbesi, I. ve II. TBMM binalarý, Augustos Tapýnaðý ve halen restorasyonu devam eden Ankara Kalesi evleri ile Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alaný çalýþmalarý gezi kapsamýnda yerinde gözlemlendi. Bu eðitim gezisi ile yoðun bir þekilde yapýlan restorasyon çalýþmalarý yerinde görülerek fotoðraflandý. Böylece gezi boyunca geleneksel konut mimarisi, dini, sivil ve as- keri yapýlar ile restorasyon uygulamalarýný yerinde görerek kazanýlan teorik bilgiler pekiþmiþ oldu. Ankara'da eðitim gezisi yapýldý. Tarihi ve mimari özellikli binalar incelendi. Kimya öðrencilerine teknik gezi H itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü son sýnýf öðrencileri, Endüstriyel Kimya I dersi kapsamýnda Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökmeþe nin sorumluluðunda, Ece Banyo ya teknik gezi düzenleyerek seramik ham maddeleri, üretim ve kapasite hakkýnda bilgi edindiler. Daha sonra Çorum Þeker Fabrikasý'ný ziyaret eden öðrenciler, þeker fabrikasyonu ile ilgili bilgi alarak üretimin her aþamasýnda iþleyiþin nasýl olduðu hakkýnda gözlemde bulundular. Gezi kapsamýnda Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ da öðrencileri fabrikanýn kapasitesi ve kampanya dönemi hakkýnda ayrýntýlý olarak bilgilendirdi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ECE Banyo yu ziyaret etti. Geziye Kimya Bölümü son sýnýf öðrencileri katýldý. Öðrenciler Çorum Þeker Fabrikasý'ný ziyaret ederek üretim hakkýnda bilgi aldýlar.

9 Belediye eski Meclis Üyesi Fikret Kýlýçoðlu, siyasi baskýlarla ticari pazarlýklara yön verildiðini iddia etti; Yöneticiler siyasete boyun eðip ranta razý olmamalý Fikret Kýlýçoðlu elediye eski meclis üyelerinden Fikret Kýlýçoðlu, iþ- kiralanmasý konusunda yaþadýðýný iddia etti- Byerinin ði siyasi baskýya isyan ederek, Yöneticiler, siyasete ve siyasetçiye boðun eðip, bitmiþ bir anlaþmayý deðiþtirerek, birilerinin haksýz rant elde etmesine razý olmamalý. dedi. Buharaevler de bulunan iþyerinin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani tarafýndan Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi olarak kiralandýðýný, anahtarýn teslim alýndýðýnýn ertesi günü ise çeþitli oyunlarýn dönerek, anahtarýnýn kendisine iade edildiðini iddia eden Kýlýçoðlu, Çorum'da siyasetin akýl almaz hýrçýnlýðý, her þey benim olsun, kimse kazanmasýn tek kazanan ben olayým anlayýþý ne yazýk ki ayyuka çýkmýþtýr. Üç kuruþluk menfaat peþinde koþan kimi siyasiler, insanlarýn tamamlanan alýþveriþlerine bile müdahale ederek, en küçük bir þeyden kendilerine rant çýkarma çabasýndalar. Bunun için hiçbir insani ve ahlaki deðeri tanýmayan siyasiler, kendilerine karþý el pençe duran bürokratlarý da emellerine alet ederek, kendilerince uyanýklýk yaparak, sel önünden kütük kapma yarýþlarýna devam ediyorlar. diye konuþtu. Fikret Kýlýçoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, cevaplanmak üzere Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ye sorular yöneltti. Amacýnýn kendi meselesi ile kamuoyunu meþgul etmek olmadýðýnýn altýný çizen Kýlýçoðlu, yaþananlarý deþifre ederek, siyasetin adet edindiði tavrýnýn kamuoyuna aktarýlmasýný amaçladýðýný ileri sürdü. Kýlýçoðlu, açýklamasýnda þu iddialara yer verdi; Ben, Çorum Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyesi olarak hizmet eden, yýllardýr da Çorum'da esnaflýk yapan bir insaným. Gerek aktif siyasi görevim sýrasýnda, gerekse tüm yaþamým boyunca hiçbir zaman bu tür kirli iliþkilerin yanýnda olmadým ve gücümün yettiði kadar karþýsýnda durdum. Burada kamuoyuna aktarmak istediðim konu, evet þahsi meselem olabilir, ancak bu açýklamadaki hedefim, iþyerimi kiralayan bir kuruma yapýlan siyasi baskýnýn deþifre edilmesi ve kamuoyunun vicdanýna havale edilmesidir. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Aðýz Diþ Saðlýðý Hastanesi Yöneticileri, þahsýmla görüþerek, Buharaevler. Cadde üzerinde bulunan iþyerimi, Buhara Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi olarak kiralamak istediklerini bildirdi. Yapýlan pazarlýk ve görüþmeler neticesinde, yetkililer hayýrlý olsun diyerek, benimle el sýkýþýp, iþyerinin anahtarýný teslim alarak, protokol hazýrlanýnca imza için çaðrýlacaðýmý ifade ettiler. Aradan bir gün geçti ki, yetkililer den biri büyük bir mahcubiyet ve özür sözleriyle iþyerimin anahtarýný teslim etti. Aslýnda vazgeçilemez ya da iptal edilemez bir alýþveriþ yoktur. Vazgeçme gerekçeleri haklý olduðu sürece her alýþveriþ, karþýlýklý rýza ile sonlandýrýlabilir. Ancak kýsa bir araþtýrma neticesinde, bu vazgeçmenin masum bir vazgeçme olmadýðý ortaya çýktý. Kendisi de AK Parti yönetiminde olan bir müteahhidin, þu anda halen inþaat halinde olan iþyerinin kiralanacaðýný öðrenmek, sözlerimin baþýnda belirtiði rant kavgasýnýn geldiði noktayý açýkça bir kez daha gözler önüne serdi. Tamamlanmýþ bir pazarlýðý bozmaktan ar etmeyen, kendi menfaatin için siyaseti alet edip, rant peþinde koþmayý kâr kabul eden zihniyet, bir kez daha varlýðýný ortaya koydu. Þimdi, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani Bey'den þu sorulara cevap vermesini bekliyorum: Israrla pazarlýk edip, anahtarýný teslim aldýðýnýz ve hayýrlý olsun dediðiniz bu alýþveriþten neden vazgeçtiniz? Üzerinizdeki siyasi baskýnýn boyutu nedir? Herhangi bir tehdit mi aldýnýz, yoksa herhangi bir teklif mi aldýnýz? Size 6 ay kira almamayý taahhüt eden ve tefriþatý da üzerine alacaðýný söyleyen müteahhidin sahibi olduðu satacaðý dairelerin rantýný mý düþünüyorsunuz, yoksa devletin birkaç kuruþunu mu düþünüyorsunuz? Kaldý ki müteahhit size yapmýþ olduðu bu teklifler karþýsýnda birkaç doktora deðerinin üzerine daire satarým, verdiðimi fazlasýyla almýþ olurum dediðini bizzat duydum. Acaba benim yerimi kiralamýþ olmasaydýnýz, malum müteahhit size bu çirkin teklifi yapacak mýydý? Benim inþaatý bitmiþ, hiçbir sorunu olmayan ve kiralarken çok beðendik dediðiniz yerimden vazgeçerken, halen inþaat halinde olan yerin tutulmasý, inþaatýn da birkaç yýl daha devam edecek olmasýndan dolayý, bu gibi saðlýk tesislerine hastalarýn yoðunlukla girip çýkacaðý göz önünde bulundurulunca, bir hastanýn baþýna bir inþaat malzemesi düþse hasta hayatýný kaybetse, bunun vicdani sorumluluðunu kim üstlenecek? Böyle saðlýk tesisi gibi önem arzeden bir yeri, site ve inþaat halindeki yere yapmanýz durumunda, Saðlýk Bakanlýðý'ndan gerekli ruhsat verilecek mi? Ben burada, bu ahlaki olmayan konuda mülki amirimiz olan Sayýn Valimizi de göreve çaðýrýyorum. Hastaneler Birliði gibi önemli bir kurumun baþýnda bulunan bir kiþi, böyle bir meselede bile tutarsýz ve tutumsuz davranýyorsa, böylesine önemli bir kurumun baþýnda olmasý sebebiyle baþka meselelerde de ayný tutarsýz ve tutumsuz hareketler sergilemeyeceði ne mâlum? Konuyu yetkililerin ve kamuoyunun vicdanýna havale ediyorum. Kadýnlara negatif ayrýmcýlýk yapýlamaz Kadir Þimþek adýnlara negatif ayrýmcýlýðýn, Anayasaya aykýrý oldu- belirten Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Alaca Kðunu Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, baþörtüsü yasaðýna iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Müslüman bir ülkede Ýslam'ýn bir emrinin yasak olmasý izah edilecek bir durum deðildir diyen Þimþek, Ülkemizde çok önemli geliþmeler olmaktadýr. Ýnsan hak ve hürriyetleri her geçen gün geliþmektedir. Ülkemizde bir çok açýlým yapýlmýþtýr. Demokratik açýlým, Roman açýlýmý, Kürt açýlýmý, Alevi açýlýmý gibi. Artýk ülkemizin kanayan yarasý baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için de bir açýlým yapýlmasý gerekiyor. Artýk son yapýlan düzenlemeyle öðrenciler kýyafetlerini kendileri seçebilecek, ne giyeceklerine kendileri karar verebilecekken, öðretmenlerin ve diðer memurlarýn kýyafetlerini hala devletin belirlemesi öðretmenlere ve memurlara hakarettir. dedi. Eðitim-Bir-Sen olarak baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nde tüm yurtta ve Alaca'da meydanlara çýkarak basýn açýklamalarý yaptýklarýný hatýrlatan Þimþek, mücadelelerinin bu yasak kalkana kadar, tüm kamu çalýþanlarýna kýlýk kýyafet serbestliði gelene kadar devam edeceðini dile getirdi. Þimþek, konuyla ilgili açýklamasýna þu sözlerle devam etti; 0 yýlýnda Anayasa reformuyla, kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý kabul edilmiþ olmasýna raðmen, bugün hala kadýnlara negatif ayrýmcýlýk yapýlarak kadýnlarýn baþörtülü çalýþma isteði görmezden geliniyor. Anayasa çiðneniyor. Halkýmýzýn % 77'si kamuda baþörtülü çalýþma isteðini onaylamaktadýr. Kýlýk kýyafet yönetmeliðinde erkek ve kadýn memurlara bir çok sýnýrlama getirilmesine raðmen, yönetmeliðin sadece baþörtüsü ile ilgili bölümü sert bir þekilde uygulanmaktadýr. Kýlýk kýyafet yönetmeliðinde sadece baþörtüsü yasaðý yoktur. Erkek memurlar için; býyýklarýn üst dudak hizasýný geçmeyecek olmasý, býyýk alt uçlarýnýn dudak hizasýný geçmeyecek olmasý, saçlarýn gömlek yakasýný geçmeyecek olmasý, favullerin kulak ortasýný geçmeyecek olmasý, sakal býrakýlmayacak olmasý (top sakal, ideolojik býyýk býrakan bir çok memur görüyoruz) Kadýn memurlar için ise; mini etek, yýrtmaçlý etek, streç dar pantolon, açýk yakalý, kolsuz elbise ve tiþört giyilemez hükmü olmasýna raðmen sadece baþörtüsüne saldýrýlmasý dini deðerlere düþmanlýðýn göstergesidir. Ýþin garip tarafý ise; yýllardýr baþörtüsü yasaðýný uygulayan idarecilerin genellikle dinsiz, komünist veya devletçi kemalist ideolojiye mensup idareciler olduðunu düþünürdük ve realitede çoðu zaman böyleydi. Fakat bugün baktýðýmýzda, idarecilerin çoðunluðu milli ve manevi deðerlere baðlý olan, inançlý, imanlý, muhafazakar insanlardan oluþmaktadýr. Buna raðmen bu yasak, bazý muhafazakar idarecilerin içine öylesine iþlemiþ ki; kýlýk kýyafet yönetmeliðinin bütün maddelerini bir kenara býrakmýþlar, sadece baþörtüsü ile ilgili olan bölümü üzerinde duruyorlar. Bazý okullardaki idareciler, baþörtülü olarak okula gelen bir öðretmeni, neredeyse okulun bahçe kapýsýnda hizaya geçirerek baþörtüsünü çýkarttýrmasý, neredeyse yapýlmasý gereken en önemli vazife gibi algýlamaktadýrlar. Sanki kale savunmasý yapar gibi, baþörtülü bir öðretmene karþý hemen tutanak tutup ceza verme yoluna baþvurmaya çalýþmak yada 8 Þubat'ýn en þiddetli dönemlerinde üniversite öðrencilerine uygulanan ikna odalarý gibi, öðretmeni baþýný açmaya ikna etmeye çalýþma teþebbüsleri. Mücadelemizde kararlýyýz Maalesef baþörtülü öðretmene karþý çýkan idarecilerimizin bir kýsmý, inançlý, imanlý, hatta "Ben de sizin gibi düþünüyorum ama " diye baþlayan cümlelerle, inandýðý dinin emirleri gereði baþýný örtmeyi tercih eden bayan öðretmeni ikna etmeye çalýþan, "Aksi halde yönetmeliði uygulayarak ceza vermek zorunda kalacaðým" diyen idarecinin 8 Þubat dönemindeki ateist ve komünist idareciden ne farký vardýr? Hiçbir hukuki dayanaðý olmayan baþörtülü çalýþma yasaðý kalkana kadar, tüm kamu çalýþanlarýna kýlýk kýyafet serbestliði gelene kadar mücadelede kararlýyýz. Buradan Eðitim-Bir-Sen olarak bildiriyoruz ki; baþörtüsünün yanýnda olanlarýn yanýndayýz. Baþörtüsünün karþýsýnda olanlarýn ise sonuna kadar karþýsýndayýz. Hitit Tv'den ödül gecesi itit Televizyon HRadyo Yayýncýlýk A.Þ. nin (Hitittv.com) Çorum da bir ilke imza atmaya hazýrlandýðý bildirildi. Hitittv.com dan yapýlan açýklamaya göre, 7 Ocak 013 saat 19.00'da Devlet Tiyatro Salonu nda Çorum a marka deðeri katan firmalarý ödül töreni düzenlenecek. Hitittv.com Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Þimþek, geceyle ilgili açýklamalarda bulundu. Çorum un ve Çorumlularýn gerek Türkiye'de gerekse yurtdýþýnda önemli bir yere sahip olduðunun altýný çizen Elvan Þimþek, açýklamasýnda þunlarý söyledi; Hitittv.com ailesi olarak bizlerde gerek Türkiye'ye, gerekse yurt dýþýna önemli mesajlar vermek amacýyla düzenleyeceðimiz gecede Çorum a marka deðeri katan firmalarýmýzý ödüllendirmek istedik. Uzun süredir yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz neticesinde 01 yýlýnýn en baþarýlý firmalarýný seçtik. Bu firmalarýn hem ilimize hem de insanlara saðladýðý faydanýn bir karþýlýðý olarak onlarý böylesine anlamlý bir geceyle onurlandýrmayý düþündük. Gecede Sanat, Akademi, Gazete, Televizyon, Fotoðraf, Spor, Müzik, Saðlýk, Turizm ve yýlýn bakaný gibi çeþitli alanlarda ödüller daðýtýlacak 7 Ocak Elvan Þimþek SALI 18 ARALIK 01 9 Geri Dönüþüm Projesi baþladý erkez Yatýlý MBölge Ortaokulu Fen ve Teknoloji Bilgisi Öðretmeni Selim Bozkurt tarafýndan hazýrlanan Geri Dönüþüm Projesi baþladý. Proje ile çevreye duyarlý geri dönüþümün bilincinde insanlar yetiþtirmek amaçlanýyor. Okulun muhtelif yerlerine konulan geri dönüþüm kutularýna öðrenciler cam, plastik, kaðýt ve eski pilleri atarak projenin bizzat içerisinde yer aldýlar. Ayrýca þiþe kapaklarýný da ayrý bir þekilde toplayarak Mavi Kapak projesine de destek veriyorlar. Geri Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu Geri Dönüþüm Projesi baþlatýldý. Okulun muhtelif yerlerine geri dönüþüm kutularý konuldu. vatandaþlarýn ve velilerin de bu konuya duyarlý olmalarý saðlanýyor. Görevli öðrenciler dönüþüm kutularýndan bir takýmý da okul yakýnýndaki otobüs duraðýnýn yakýnýna konularak dolan geri dönüþüm kutularýný toplayarak depoluyor, daha sonra bunlarý ilgili yerlere ulaþtýrýyorlar. Linea yoðun talep görüyor iat Karakaþlar dan Fyapýlan açýklamada, piyasaya ilk olarak 007 yýlýnda çýkan Fiat Linea nýn, Türkiye'de kendi sýnýfýnýn en çok satan aracý olarak listenin baþýnda yer aldýðý ve standart kullanýcýlar dýþýnda, filo müþterileri tarafýndan da yoðun talep gördüðü belirtildi. Fiat'ýn Çorum'daki temsilcisi olan Karakaþlar Otomotiv'de en çok satanlar listesinde Fiat Linea nýn yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Linea nýn liderliðini sürdürdüðünü belirten Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar Otomotiv satýþ danýþmanlarýndan Asým Avcý, Linea'ya Çorum halkýnýn büyük raðbet gösterdiðini belirtti. Her rekorun ardýnda Fiat'a olan güven ve satýþlarda cazibiyet olduðunu, Fiat olarak otomotiv pazarýn üzerinde bir performans sergilediklerinin altýný çizen Avcý, Fiat olarak otomobil ve hafif ticari araçtan oluþan toplam satýþýmýzý bu dönemde yüzde 1 oranýnda artýrmayý baþardýk. Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Linea modelinin yaný sýra sýnýflarýnýn en fazla tercih edilen hafif ticari araç modelleri Fiat Doblo ve Fiat Fiorino'nun da elde edilen baþarýda büyük payý var deðerlendirmesini yaptý. Karakaþlar olarak geçen ay ticari araçlarda kýrdýklarý Türkiye rekoruna da deðinen Avcý, 01 yýlýnýn son ayýnda Çorumlular ý bir Fiat araç sahibi olmaya davet etti. Takas ve taksit imkanlarý ve Linea'daki konfordan herkesin yararlanmasý gerektiðini söyleyen Avcý, Tüm vatandaþlarýmýz þu son kampanyalardan yararlanmalýdýrlar. Her sezonun son aylarýnda yapýlan kampanyalar ile vatandaþlarýn araç sahibi olabilmesi daha kolaydýr. dedi. EML de Deprem ve Korunma Yollarý ndüstri Meslek ELisesi öðrencilerine Deprem ve Korunma Yollarý konulu konferans verildi. Okulun konferans salonunda verilen konferansa okul müdürü, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý nýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, deprem öncesi, aný ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenler hayatýn içinden örneklerle, þiirlerle anlatýldý. Konferans sonunda öðrencilerin sorduðu sorulara cevap veren Odabaþý, Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine Deprem ve Korunma Yollarý konulu konferans verildi. öðrencilerin öðrendiklerini çevrelerine anlatmalarýný istedi.

10 SALI 18 ARALIK 01 TFMD den Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 01 yarýþmasý ürkiye Foto Muhabirleri Derneði Yýlýn Basýn Fotoð- 01 yarýþmasý düzenliyor. Traflarý Türkiye deki haber fotoðraflarýnýn deðerlendirildiði tek yarýþma olma özelliði taþýyan aktivite de Haber Spor, Foto Röportaj, Çevre ve Siyaset kategorilerinde düzenlenecek. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði nce yarýþma hakkýnda þu bilgiler verildi; Basýn sektöründe, zor þartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek. Basýn fotoðrafçýlýðýnýn geliþmesinde katký saðlamak, basýn fotoðrafçýlarýný desteklemek. Seçilen fotoðraflarýn Yurtiçi ve yurt dýþýnda sergilenmesi ile haber fotoðrafçýlýðýna ve basýn fotoðrafçýlarýna olan ilgiyi yüksek tutmak. Türkiye deki basýn fotoðrafçýlýðýnýn seçkin ürünlerini basýlý eserler haline getirerek kaynak yayýnlar oluþturmak. Yarýþma katýlým koþullarý Yarýþmaya tüm basýn mensuplarý katýlabilirler. Yarýþmaya jüri üyeleri katýlamaz. Yarýþmaya 01 yýlýnda çekilmiþ fotoðraflar katýlabilir. Foto muhabiri yarýþmaya her kategoride en fazla eserle katýlabilir. Yarýþmaya Foto Röportaj dalýnda katýlacak eserlerde her hikaye en fazla 1 fotoðraflýk bir seriden oluþabilir. Bu kategorideki baþvurularda daha fazla fotoðraf gönderilmesi halinde ise TFMD yönetimi bu fotoðraflar arasýndan 1 tanesini juriye sunar. Foto Röportaj dalýnda 01 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflarýn yaný sýra önceki yýllardan süren ancak bu yýl çekilen fotoðraflarla tamamlanan seriler de katýlabilir. Yarýþmaya bir fotoðraf yalnýzca tek bir kategoride katýlabilir. Örneðin ayný fotoðraf hem foto röportaj içerisinde hem de baþkaca bir dala gönderilemez. Tespit edildiði anda iki fotoðrafta tasnif dýþý býrakýlýr. Yarýþmaya katýlan eserler þekilde alýnýr. Yarýþmaya katýlacak eserlerin çözünürlüðü en az 7 DPI, uzun kenarýda en az 3000 pixel olmalýdýr. Fotoðraflarýn Adobe Photoshop ta File Ýnfo bölümünde katýlýmcýnýn ismi, soyadý, fotoðrafýn açýklamasý, fotoðrafýn çekildiði tarih açýkça belirtilmelidir. File Ýnfo bölümünde yer alan Category kýsmýna fotoðrafýn yarýþmada gönderildiði kategori kodu yazýlmalýdýr. Yarýþma baþvurularý online olarak kabul edildiðinden bu bölümün Türkçe harf ve noktalama kurallarý ile altyazýlý þekli ile gönderilmesi zorunludur. Fotoðraf kayýt edilirken kategori kodu, foto muhabirinin isminin baþharfi ve soydýnýn tamamý yazýlacak ardýndan numara verilecektir. Seri fotoðraflarda numaranýn sonuna harf eklenecektir. Yarýþmaya katýlacak eserler Adobe Photoshop AdobeRGB veya srgb olarak JPEG formatýnda kalitesi maksimumda (1) kayýt edilmelidir. Yarýþmacý, baþvuru formundaki isim, soyadý, çalýþýlan kurum, görev kýsmý ile iletiþim bilgilerini eksiksiz olarak doldurulmak zorundadýr. Gönderilen fotoðraflar iade edilmez. Her türlü kulaným haklarý Türkiye Foto Muhabirleri Derneði ndedir. (Dernek bu fotoðraflarý Yýlýn Basýn Fotoðraflarý Kataloðu nda, yayýnlarýnda veya katký saðladýðý basýlý eserlerde, takviminde ve sergilerinde kullanabilir. Sponsor firma ödül alan fotoðraflarý dernek ve kiþi adý geçerek ilgili yayýnlarýnda kullanabilir) Yarýþmaya katýlan eser sahibi bu þartý kabul etmiþ sayýlýr. Yýlýn Basýn Fotoðrafý Jüri tarafýndan katýlan tüm eserler arasýndan seçilir. Yarýþmaya katýlan eserin gönderildiði kategori ile uyuþmamasý halinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneði, eserin dalýný deðiþtirebilir. Yarýþmaya katýla foto muhabiri bu þartý kabul etmiþ sayýlýr. Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflarýn Fotoðraflarla Türk Basýný kataloðunda yayýnlanmasýna Türkiye Foto Muhabirleri Derneði karar verir. Yýlýn Basýn Fotoðrafý ödülünü alan foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneði yarýþma sponsorlarý dýþýndaki firma, kuruluþ veya kiþinin tanýtýmýna yönelik reklam kampanyalarý ve organizasyonlara katýlamaz. Ödül alan foto muhabirlerinin açýk kimlik ve yüzleri, sponsor firmalarca gazete, dergi, internet ve televizyon ilanlarýnda kullanýlabilir. Yarýþma kurallarý dýþýnda yapýlan tüm baþvurular, tasnif dýþý býrakýlýr. Yarýþmaya katýlacak fotoðrafta karanlýk oda müdahalelerinin dýþýnda manüplasyon yapýldýðý tespit edilmesi halinde söz konusu yarýþmacý, bu tarihten sonra Türkiye Foto Muhabirleri Derneði nin organize ettiði hiçbir yarýþmaya katýlamaz. Yarýþmacý dernek üyesi ise ihraç istemiyle jüri tavsiyesi ile TFM Yönetim Kurulu na sevk edilir. (Yarýþmaya gönderilen fotoðraflarda filtre kullanýlamaz, çoklu fotoðraf uygulamasý yapýlamaz, fotoðraftaki bir bölüm silinemez veya fotoðrafa ekleme yapýlamaz, fotoðrafa orjinalinde olmayan renk filtreleri uygulanamaz, fotoðrafýn üzerine isim veya yazý yazýlamaz, fotoðrafa pasparto veya arkaplan eklenemez, fotoðraf iþlenirken katman-layer- açýlamaz) Yarýþmaya yapýlacak itirazlar Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Yönetim Kurulu tarafýndan deðerlendirilir. Yarýþma takvimi Yarýþmaya son katýlým tarihi 0 Ocak 013 dur. Bu tarihten sonra yapýlan baþvurular kesinlikle dikkate alýnmayacaktýr. Jüri -7 Þubat ta Antalya da Rixos Downtown Oteli nde toplanýr ve ödüller açýklanýr. Ýlk sergi Mart ayýnda Ankara da Antares AVM de açýlacaktýr. Ödül töreni en geç Nisan ayý içerisinde gerçekleþtirilir. Yarýþma dallarý HABER: GGündemde olan veya ani geliþen olaylar ile deprem, sel, yangýn, savaþ, yangýn gibi alanlarda 01 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflar katýlabilir SERBEST: Gündemde olan veya özel olarak takip edilen konular ile opera, bale, günlük yaþamýn içinden kareler, sanat ve magazin alanýnda 01 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflar katýlabilir. SPOR: Her türlü spor organizasyonunda veya hazýrlýðý sýrasýnda çekilen fotoðraflar ile spor kamuoyunun tanýdýðý isimlerin 01 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflarý katýlabilir. FOTO RÖPOR TAJ: Konu sýnýrý olmadan bir hikayeyi anlatan en az 1 fotoðraftan oluþan 01 yýlý içerisinde tamamlanmýþ projeler katýlabilir. ÇEVRE: Doðal hayatý anlatan fotoðraflar ile yangýn, sel, kuraklýk gibi çevre felaketlerinden 01 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflar katýlabilir. SÝYASET: Politik portreler, siyasi olaylar, meclis ve siyasi partilerde yaþanan geliþmeler ve politikacýlarýn 01 yýlý içerisinde çekilmiþ fotoðraflarý katýlabilir. Ödüller Yýlýn Basýn Fotoðrafý Ödülünü alan foto muhabiri SLR fotoðraf makinesi ve Yýlýn Basýn Fotoðrafý plaketi alýr. Haber, Serbest, Spor, Foto Röportaj, Çevre ve Siyaset dallarýnýn birincileri 000 TLPara ödülü kazanýr. Bu dallarda ödül alanlar Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 1 plaketi alýr. Rafet Hüner Özel Ödülü, Mustafa Pekcan Özel Ödülü kazanan foto muhabirleri Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 1 Plaketi alýr. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 01 yarýþmasý düzenliyor. Ünlü oyuncularla Antigone S ophokles in yazdýðý, Sabahattin Ali nin çevirdiði, Kenan Iþýk ýn oyunlaþtýrýp yönettiði Antigone Çorum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Ýktidarý ele geçirmek adýna savaþa tutuþup birbirlerini öldüren iki kardeþten birinin gömülmesine devlet otoritesinin izin vermemesi nasýl bir toplumsal travmaya yol açar? Güçlüler, iktidar sahipleri ne adýna ve niçin yasa koyarlar? Bu yasalar toplumun genel çýkarlarý için midir yoksa sadece güç ve para sahiplerinin iþine gelen yasalar mýdýr? Sadece aileyi ya orum un Sungurlu Be- Medine Mü- Çlediyesi dafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa adlý tiyatro oyununu Sungurlu ya getiriyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Fahreddin Paþa, þanlý müdafaasýyla Osmanlý tarihine adýný yazdýrmýþ kahraman bir askerdir. Kutsal Þehir Medine yi düþmana vermemek için verdiði mücadeleyi anlatan bir tiyatro oyununu vatandaþlarýmýzla buluþturmak istedik. Tüm da bir aþireti ilgilendiren çok özel, spesifik durumlar için de yasa koymak doðru bir yaklaþým mýdýr? Ölen bir yakýnýna - kardeþine - nasýl bir cenaze töreni yapýlmasýna devlet mi karar vermelidir aile bireyleri mi? Ünlü oyuncular Ali Sürmeli, Attila Olgaç, Taies Farzan, Selin Tekman, Suna Selen, Murat Sarý, Barýþ Baðcý, Tuðçe Þartekin, Karasu, Fatma Medine müdafaasý Sungurlu da Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa adlý tiyatro oyunu Sungurlu da sahnelenecek. Antigone Çorum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Ýnan, Tarkan Koç, Eylem Server Ünüvar, Gökhan Yýlmaz, Gökhan Mert Yýlmaz ýn sahne alacaðý oyun, 1 Aralýk 01 Cuma 0:00; Aralýk 01 Cumartesi 14:00 ve 0:00 de Çorum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. halkýmýzý bu þanlý kahramaný anlatan tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum dedi. Medine Kumandaný Fahreddin Paþa nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn anlatýldýðý oyun, 18 Aralýk Salý Günü saat: da Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu nda sahnelenecek. Aksiyon-gerilim-dram türünde olan perdelik oyunu, Sungurlulu tiyatro severler ücretsiz olarak izleyebilecekler.(ýha) Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Hayriye Kartal mevlid okuttu. Kamile-Hacý Ahmet Akdað da mevlid okundu K amile-hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Hayriye Kartal, huzurevinde mevlid okuttu. Mevlid-i Þerifi din görevlilerinden Ali Yýldýz, Ýsmail Þanal, Murat Küyük, Cavit Çakal, Saffet Çalýþ okudular. Okunan Mevlid-i Þerifi huzurevi sakinleri büyük bir feyiz alarak dinlediler ve bu manevi atmosferden oldukça memnun olduklarýný ifade ettiler. Mevlid okuyan hocalara ve Huzurevi sakinleri yaþadýklarý manevi atmosferden memnun kaldý. bildirdiler. Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz, yaþlýlarýn moral ve motivasyonlarýný yüksek tutmak için bu tür Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz a düzenlenen program için teþekkür ettiler. Bu organizasyonlarýn sýkça yapýlmasýný istediklerini organizasyonlarýn devam edeceðini belirterek, mevlid okuyan hocalara, huzurevi sakinlerine bu manevi atmosferi yaþattýklarý için teþekkür etti. Kur an ve namaz yýpratýlmaya çalýþýldý zgür-der Çorum ÖÞubesi nin düzenlediði dönemine ait alternatif eðitim seminerleri Þapka, Türkçe Ezan, Kur'an Yasaðý vb. Dayatmalara Karþý Tepkilerin Anlamý konusu ile devam etti. Seminerin konuþmacýlarý Yakut Bozdoðan ve Ömer Ýslam oldu. Yapýlan açýklamaya göre, Cumhuriyet kurucu kadrolarýnýn batýlýlaþma faaliyetlerinin sadece o döneme has bir uygulama olmadýðýný vurgulayarak konuþmasýna baþlayan Ömer Ýslam, Osmanlý dönemi batýlýlaþma faaliyetlerinden söz ederek, Cumhuriyet dönemi batýlýlaþma faaliyetlerinin bu sürecin devamý olduðunu söyledi. Ulusal kimliðin inþasý süresince gerçekleþtirilen kanunlarla ve Ýstiklal Mahkemelerini de arkasýna alan iradenin varlýðýný hatýrlatan Ýslam, bu iradenin muhalif her türlü sesi kestiðini ve en ufak bir müsamahaya göz yummadýðýný belirtti. Ancak; tüm bu baskýlara raðmen organizeli bir örgütlenme olmasa da Ýslami aidiyetle iyi niyetli ve takdir edilmesi gereken Süleyman Hilmi Tunahan ve Said Nursi'nin de içinde olduðu çabalardan bahsetti. Sistemin ümmetten ulus yaratma olarak ifade ettiði bu dönemi, Halifeliðin kaldýrýlmasý, Latin alfabesine geçiþ ve ezanýn Türkçeleþmesiyle Ýslamýn sembollerinden olan Kur an ve namaz gibi iki önemli olgunun yýpratýlmaya çalýþýldýðýný ve beraberinde diðer Müslüman coðrafyalardaki halklarla baðlarýn kopartýlmasýna dönük politikalar olduðunu vurgulayarak sözlerini tamamladý. Batýlýlaþma çabalarýnýn ve dayatmalarýnýn sadece Anadolu'ya has bir uygulama olmadýðýný hatýrlatarak konuþmasýna baþlayan Yakut Bozdoðan da, tüm Ýslam coðrafyasýndan sömürgeci güçler eliyle bu politikalarýn gerçekleþtirilmeye çalýþýldýðýndan bahsetti. Seminerin konuþmacýlarý Yakut Bozdoðan ve Ömer Ýslam oldu. Þapka kanununu ve Türkçe ezan dayatmalarýna karþý Atýf Hoca'nýn mücadelesinden ve muhtelif yerlerde þartlara göre direniþlerin olduðunu, halkýn baskýlarýn müsebbibi olanlarý tanýdýðýný ve kendi baðlamýnda tavýr aldýðýný örnekler vererek aktardý. Geçmiþi o günkü þartlarý göz önünde bulundurarak deðerlendirmenin gerekliliði üzerinde duran Bozdoðan, geçmiþi yargýlamak yerine, bugün ne yapýyoruz sorusunu kendimize sormamýz gerektiðini söyledi. Baþörtüsü yasaðý özelinde, maðduriyetin ve yasaðýn muhatabýný bayanlar olarak gören erkeklerin varlýðýndan söz etti ve özeleþtiri yaparak sözlerini tamamladý. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. Köylerde enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl ÇKoordinatörlüðü 01 Yýlý Çorum Kýrsal Þebeke Tesis Yapým Ýþleri çalýþmalarý kapsamýnda Bayat ilçesinde Horozlar KÖK - Kýzýlcapelit KÖK ENH yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Bu çerçevede, yarýn ve 0-1- Aralýk 01 tarihlerinde 08:00-16:00 saatleri arasýnda Ýmamoðlu Mah., Taþlýk Mah., Kunduzlu Beldesi, Kunduzlu Yaylasý, Kozdere Köyü, Çaðýl Mah., Sungur Yaylasý, Aþ. Yoncalý, Orta Yoncalý, Yk. Yoncalý, Kýzýlcapelit Köyü, Falýköy, Çukuröz, Fýndýcak, Ahacýk, Soyuk, Karabalçýk Köyleri, Kalýnpelit Köyü, Karþý, Geriþ, Yeþilyurt Mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenen yüksek tüketimli müþteri Köseoðllarý Madencilik Öbek Kömür Ocaðý.

11 Alt yapý sonrasý yollarda onarým SALI 18 ARALIK 01 O smancýk Belediyesi ilði büyük alt yapý projesi kapsamýnda kazý yapýlan çede gerçekleþtirilen alanlarýn üstlerinin çalýþalt yapý yatýrýmlarýnda kamalarýn tamamlanmasýnýn nalizasyon hatlarýnýn döardýndan kapatýldýðýna þenmesi için kazýlan yollardikkat çeken Baþkan Yazýda onarým çalýþmalarýna cý, "Biz belediye olarak baþladý. Belediye Baþkaný çalýþmalar sýrasýnda ve Bekir Yazýcý, çalýþmalar sýsonrasýnda bütün tedbirlerasýnda bütün tedbirlerin rimizi alýyoruz. Ancak ne alýndýðýný, çalýþmalarýn takadar tedbir alýrsak alalým, mamlandýðý bölgelerde ise mevsim dolayýsýyla yaðýþyol onarýmlarýnýn baþladýlarýn ardýndan bölgede çaðýný bildirdi. mur þikayetleri oluyor. Osmancýk BelediyeBöyle bir çalýþma bu þikasi nden yapýlan açýklamaya yetler olmadan maalesef göre, Osmancýk'ta 1 milgerçekleþemiyor. Bu tür yonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalarda böyle duosmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yollarda onarým yapýldýðýný belirtti. çalýþmalar sürüyor. Ýlçede rumlar ortaya çýkýyor. Biz kanalizasyon hatlarýnýn dede maðduriyetleri en aza ðiþtirilmesi için ihaleyi alan indirmek için çalýþmalarýn yüklenici firmanýn büyük tamamlandýðý alanlarda bir itinayla çalýþmalarýný hemen kumlama ve onasürdürdüðünü ifade eden rým çalýþmalarýmýza baþlabelediye Baþkaný Bekir dýk. Kapatýlan alanlarda Yazýcý, çalýþmalarýn taekiplerimiz kumlama iþlemamlandýðý bölgelerde ise mini gerçekleþtiriyor. yol onarým çalýþmasý baþtüm tedbirlerimizi alarak lattýklarýný kaydetti. Kanaçalýþýyoruz" dedi. lizasyon hatlarýnýn döþenalt yapý çalýþmalarýmesi için kazýlan bölgelernýn ardýndan Osmancýk'ýn de maðduriyeti gidermek sýcak asfalta kavuþacaðýna için Fen Ýþleri da dikkat çeken Baþkan ekiplerinin greyder, kepçe, Yazýcý, "Üstü kapatýlan silindir gibi iþ makineleri bölgelerimizde ayrýca içile bölgede onarým çalýþme suyu için de kazma vumalarýna baþladýðýný ifade 1 milyonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. rulacak. Bu nedenle hem eden Baþkan Yazýcý, hatlamevsim þartlarý hem de çalýþmalarýn tamamlanmamasý nedeniyle asrýn döþendiði bölgelerde onarýmlarýn süreceðini dile getirdi. falt iþlemine baþlayamýyoruz. Bölgedeki tüm çalýþmalarýn bitmesinin Ýlçenin tarihi bir sorununa kazma vurulduðunu ve 38 yýldýr kulardýndan bahar ayýnda asfalt iþlemine baþlanacak ve çalýþmalarýmýza lanýlan kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirildison noktayý koyacaðýz" diye konuþtu. Ücretsiz termal masaja ilgi O smancýk ilçesinde termal masaj yataklarý satan bir firmanýn ücretsiz masaj hizmeti yaþlýlar tarafýndan yoðun ilgi görüyor. Org. Ahmet Çörekçi Caddesi nde termal masaj yataklarýnýn satýþýný yapan Miracle Plus isimli firma, maðazaya gelenlere sýnýrsýz masaj hizmeti veriyor. Firmanýn müþterisi olmayanlara da ücretsiz hizmet vermesi özellikle bel aðrýlarýndan kurtulmak isteyenlerin yoðun ilgisini çekiyor. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, masaj için satýþ ofisine gelenlere önce müzik eþliðinde uzmanlar tarafýndan sabah sporu ve egzersiz yaptýrýldýðý, sabah sporundan sonra masaj koltuklarýnýn ücretsiz hizmete sunulduðu kaydedildi. Ýsteyenler Kore Yeþim Taþý kaplý termal battaniyeleri kullanmayý tercih ediyor. Yaklaþýk 180 gündür ücretsiz masaja geldiðini söyleyen 6 yaþýndaki Þükrü Eravcý, 4 gün önce doktorunun yaptýðý muayenede bel fýtýðýnýn iyileþmeye baþladýðýný, masaja devam etmesini tavsiye ettiðini söyledi. Miracle Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Sema Yalçýn, bir yýl önce hizmete baþladýklarý günden beri masaja devam edenlerin olduðunu belirtti. Masaj koltuklarýnýn özellikle bel aðrýsý çekenler için faydalý olduðunun altýný çizen Yalçýn, ücretsiz masajdan önce kan dolaþýmýný hýzlandýrmak için önce sabah sporu yaptýrdýklarýný söyledi. Yeþim taþý mucizesini kullanan masaj koltuklarýnýn üç farklý masaj yöntemi uyguladýðýný kaydeden Miracle Satýþ Departmanýndan Gülbahar Korkmaz ise, masaj hizmeti almak isteyenlere herhangi bir alýþveriþ zorunluluðu olmadýðýný, firmanýn satýþ yapmanýn yaný sýra ücretsiz hizmet vermeyi amaçlayan bir vizyonunun olduðunu, özellikle yaþlýlar ve orta yaþlýlarýn bir tedavi merkezi gibi günlük masaja devam ettiklerini kaydetti. Ücretsiz masaj hizmeti yaþlýlar tarafýndan yoðun ilgi görüyor. Miracle Plus isimli firma cihazlarýný tanýtýyor. 48 yýl sonra ayný yerde ayný pozu verdiler Ç orum un Sungurlu ilçesinde bir dükkanýn önünde 1964 yýlýnda bir poz veren arkadaþ 48 yýl sonra ayný dükkanýn önünde ayný pozu tekrar verdi. 7 Mart 1964 tarihinde o zamanlar Mavi Köþe Kýrk Ambar olan Hüseyin Berber e ait iþyerinin önünde iki arkadaþ olan Hüseyin Berber ile Osman Nazlýmoðlu bir fotoðraf çektirmiþ, kendileri tarafýndan bu fotoðraf arþivlenmiþti. Arkadaþlýklarý devam eden Berber ile Nazlýmoðlu 14 Aralýk 01 tarihinde tablonun aynýsý oluþturmak istemiþ. Þimdilerde Mavi Köþe Çiçekçi dükkaný olan iþyerinin önünde Berber ile Nazlýmoðlu, 48 yýl sonra ayný duruþ biçimleri ile ayný fotoðrafý Sungurlu da arkadaþ 48 yýl sonra ayný dükkanýn önünde ayný pozu tekrar verdi. 11 Çorum Kafkas Derneði, Suriye'den gelen Çerkezler'e destek gecesi düzenledi. Suriye deki Çerkezler için dayanýþma gecesi düzenlendi Ç orum Kafkas Derneði, Suriye'den gelen Çerkezler'e destek olmak amacýyla dayanýþma gecesi düzenledi. Kafkas Derneði Gençlik Komisyonu tarafýndan düzenlenen gecede, Devlet Tiyatro Salonu tamamen doldu. Elbruz Kafkas Halk Danslarý Topluluðu ve Nibjeug Tiyatro Topluluðu'nun sahne alarak birbirinden güzel gösterilere imza attýðý geceye Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Ali Deniz Sürmen, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan ve çok sayýda davetli katýldý. Sürgün ezgileri ve görüntüleri eþliðinde baþlayan gecede, sahne alan oyuncular Kafkasya sürgününü canlandýrdý. Kimi zaman duygusal anlarýn yaþandýðý gecede, Suriye'den mülteci olarak gelen bir ailenin hikayesi paylaþýldý. Kafkas Derneði Gençlik Komisyonu Baþkaný Büþra Atik, 'Suriye halký için tek yürek olma vakti' sloganýyla düzenlenen geceden elde edilen gelirin Suriye'de yaþayan Çerkezler'e ulaþtýrýlacaðýný ifade etti. Gece sürgün ezgileri ve görüntüleri eþliðinde baþladý. Elbruz Kafkas Halk Danslarý Topluluðu ve Nibjeug Tiyatro Topluluðu sahne aldý. Etkinlik 'Suriye halký için tek yürek olma vakti' sloganýyla düzenlendi. Kafkas Derneði nden hastane ziyareti Ç orum un Sungurlu ilçesi Kafkas Derneði, Sungurlu Devlet Hastanesi ne yeni atanan Baþhekim Uzm. Dr. Metin Yavuz u ve yeni yönetimi ziyaret etti. Ziyarete Kafkas Derneði Baþkaný Ahmet Özsaray ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Nikbay, Hacý Ahmet Tosundereoðlu, Necati Piþmaf ve Özer Özsaray katýldý. Kafkas Derneði Baþkaný Özsaray, ziyarette yaptýðý konuþmada hastanenin yeni yönetimine görevinde baþarýlar dileyerek Hastanemizin yeni Baþhekimi Uzm. Dr. Metin Yavuz a ve yönetimine yeni görevlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyoruz. Dernek olarak toplumun menfaati olacak her konuda üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz dedi. Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Yavuz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Kafkas Derneði'nin gerçekleþtirdiði nezaket ziyaretinden dolayý çok memnun oldum. Kafkas Derneði'ne teþekkür ederim." dedi.(ýha) Sungurlu Kafkas Derneði, Uzm. Dr. Metin Yavuz u ziyaret etti.

12 1 SALI 18 ARALIK 01 Özel hediye arayanlarýn mekâný Kübra ÇITAK Tolga Kayiþoðlu, 'Müþterilerimizin istediði her türlü tasarýmý yapabiliriz." diyor. Yeni yýl için hediye geleneðini sürdürenler de bir telaþ baþladý. Klasik hediyelik eþyalardan sýkýldýysanýz, renkli ilginç tasarýmlarýn bulunduðu Kayiþoðlu Taký-Tasarým'a uðramanýzý tavsiye ediyoruz. Sürekli geliþen ürün yelpazesiyle aranýlan bir yer olmakta emin adýmlarla yürüyen Kayiþoðlu TakýTasarým'a bu aralar yýlbaþý için yoðun ilgi var. A. Tolga Kayiþoðlu Taký-Tasarým'a bu aralar yýlbaþý için yoðun ilgi var. Kayiþoðlu ile sizin için hediyelik eþyalarla ilgili sohbet ettik. Yýlbaþý, sevgililer günü gibi özel zamanlarda yoðunluk yaþadýklarýný ifade eden Tolga Kayiþoðlu 'Bu yýl hediyelik çeþidini çoðalttýk. Müþterimiz geldiði zaman istediði þeyi bulamama gibi bir ihtimali yok.' dedi. En çok tercih edilen ürünler arasýnda otantik arabalar, Pinokyo, taraftar saatleri, özel hazýrlanan plaketler, Hindistan cevizinden el yapýmý gece lambasý, otantik cam nazar boncuklarý ve özellikle taþlarýn uðruna inananlar için özel taþlardan yapýlan tespihler bulunuyor. Bazý sipariþleri önceden aldýklarýný söyleyen Tolga Kayiþoðlu, 'Müþterilerimizin istediði her türlü tasarýmý yapabiliriz." diye konuþuyor. 'Eðitimde Kalite ve Baþarý' semineri Y aþam Tarzý Danýþmaný Eczacý Rahmi Çýbýkçý tarafýndan, dün Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda 'Eðitimde Kalite ve Baþarý' konulu bir eðitim semineri düzenlendi. Seminere veliler katýldý. Katýlýmcýlara soruluk anket daðýtýlýp doldurulmasý istendi. Eczacý Rahmi Çýbýkçý'nýn slayt eþliðinde yaptýðý sunumun ardýndan anketler toplandý. Katýlýmcýlara Ocak ayýnda Tokat Osman Gazi Osman Paþa Üniversitesi (GOP) Öðretim Görevlisi Psikolojik Danýþman Osman Zati Yazar tarafýndan seminer verilecek. Eðitimde Kalite ve Baþarý' konulu bir eðitim semineri düzenlendi. Seminere veliler katýldý. Ýzmir de hamsi þöleni var K aradenizliler, Hamsi Þöleni için Karþýyaka da buluþmaya hazýrlanýyor. Karþýyaka Belediyesi, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON), Tokatlýlar Derneði Karþýyaka Þubesi, Karþýyaka Karadenizliler Derneði ve Çorum Dernekleri Federasyonu iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek. Hamsi Þöleni nde ton hamsi daðýtýlacak. 1-4 Aralýk tarihleri arasýnda Bostanlý Pazaryeri nde gerçekleþtirilecek. Hamsi Þöleni nde açýlacak stantlarla Karadeniz kültürü tanýtýlacak. Mahalli sanatçýlarýn konserleri ile renklenecek Hamsi Þöleni nde eðlence ise 3 Aralýk ta zirve yapacak. Ünlü sanatçý Zeynep Baþkan ýn sahne alacaðý 3 Aralýk ta alana kurulacak 00 mangalda piþirilecek ton hamsi ziyaretçilere ikram edilecek. 4 gün boyunca devam edecek Þölen e on binlerce Karadenizli nin katýlýmý bekleniyor. Sadece Karadenizlilerin deðil, tüm Ýzmirlilerin Þölene davetli olduðunu hatýrlatan Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, Anadolu nun tüm renklerini Karþýyaka da buluþturmaya devam ediyoruz. Anadolu nun sahip olduðu birliktelik ve kardeþlik ruhunu kentimizde bu þekilde yaþatmaya çalýþýyoruz dedi.(ýha) Kardan sonra yaðmur Çorum önümüzdeki günlerde yaðýþlý ve soðuk havanýn etkisinde olacak. M eteoroloji nden edinilen bilgiye göre, Çorum önümüzdeki günlerde yaðýþlý ve soðuk havanýn etkisinde olacak. Önümüzdeki iki gün boyunca Çorum da yaðýþ tahmininde bulunlurken, en yüksek sýcaklýk bugün 7, yarýn da 9 derece olacak. Perþembe günü ise kar bekleniyor. Karla birlikte sýcaklýk 4 dereceye düþecek. Kar geldi, fiyat arttý H avalarýn soðumasý pazar fiyatlarýný etkiliyor. Haftalardýr fiyatlarýn düþük olduðu pazarda havalarýn soðumasýyla sebze fiyatlarý yükselmeye baþladý. Fiyatlarýn yükselmesine karþýn talebin az olmasý Pazar esnafýný düþündürüyor. En çok fiyatý artan ürünler arasýnda, karnabahar, brokoli ve domates olduðunu söyleyen pazarcýlar, "kýþ mevsiminin sonuna kadar fiyatlar ve satýþlar bu þekilde devam eder.' Diyor. Yapýlan zamlarýn alým gücünü etkilediðini söyleyen pazarcýlar, 'vatandaþta para yok, pazara gelmiyor.' yorumunu yapýyor. Bu hafta Pazartesi pazarýnda fiyatlar þu þekilde; Salatalýk: 1 TL Fasulye: TL Biber: 1,0 TL Marul: 1 TL Domates: 1,0 TL Havuç: 1 TL Pýrasa: 1,0 TL Ispanak: 1,0 TL Patlýcan: TL Turp: 1 TL Kelem: 1 TL Fiyatlarýn yükselmesine karþýn talebin az olmasý Pazar esnafýný düþündürüyor. Alaca da yoðun sis Havalarýn soðumasý pazar fiyatlarýný etkiliyor. Ç Karadenizliler, Hamsi Þöleni için Karþýyaka da buluþmaya hazýrlanýyor. Organizasyona Çorum Dernekleri Federasyonu da destek veriyor. orum un Alaca ilçesindeki yoðun sis trafiði olumsuz þekilde etkilemeye devam ediyor. Ýlçe merkezinde hemen hemen her sabah erken saatlerden itibaren kendini hissettiren sisli hava hayatý olumsuz etkiliyor. Özellikle ÇorumAlaca karayolunun 30 ile 4 nci kilometreleri arasýnda yaþanan sis nedeniyle görüþ mesafesi metrenin altýna inerken araç sürücüleri zor anlar yaþadý. Yetkililer trafiðe çýkan sürücülerden son günlerde sýkça görülen sislenme nedeniyle tedbirli davranmalarý ve aþýrý hýz yapmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu.(ýha) laca ilçesindeki yoðun sis trafiði olumsuz þekilde etkilemeye devam ediyor.

13 SALI 18 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi: Kanun-i Evvel 148 Kasým: ARALIK Sabýr ile duâ, mü'minin ne güzel silâhýdýr. Hadîs-i þerîf Ölümü hatýrlamak hýrs ateþini söndürür. Ýmâm-ý Gazâlî Rahmetullahi Aleyh YUMURTA TOK TUTAR Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 0.16 GÜNEÞ ÖÐLE 11.4 ÝKÝNDÝ AKÞAM 16.3 YATSI Saðlýk uzmanlarý diyor ki: Yüksek proteinin yaný sýra, vücut için gerekli tüm vitamin, mineral ve aminoasitleri içinde bulunduran yumurtanýn kalori miktarý çok düþüktür. Saðlýk açýsýndan gerekli olan doymamýþ yað asit oranlarý oldukça yüksek olan yumurta, kiþinin kendisini uzun süre tok hissetmesini saðlar. Bilhassa, Ramazanda oruçlu iken aç kalan vücudun, tok ve enerjik olmasýný saðladýðý için, sahurda yumurta tüketilmelidir. Ayrýca, dengeli beslenmeye de destek verir. Yumurta ayný zamanda açlýðý geciktirici özelliðe sahip olduðu için, diðer günlerde de sabah öðününde tüketildiðinde, dikkati artýrýr ve öðlen saatlerine kadar kiþinin kendini tok hissetmesini saðlar. Üstelik yumurta tüketimi aile bütçesini de sarsmaz. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 13 Acil Yardým 11 Yangýn 1 Polis Ýmdat 1 Alo Trafik 14 Jandarma Ýmdat 16 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 18 Telefon Arýza 11 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 17 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi 8 68 Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: 13 1 Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye 08 Jandarma Emniyet 4 09 Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) VEFAT EDENLER 1- Eskice Köyü' nden gelme, Taksici esnafýndan Salih ve Mustafa CEYLAN' ýn babalarý; Ali CEYLAN. - Hamamlýçay Köy' den gelme, Sebzeci esnafýndan Zeki, Þahin ve Bahri ÖZDEMÝR' in babasý; Uzun Mehmet ÖZDEMÝR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. K Ne bileyim, devletinizi uyanýk zannettim anuni Sultan Süleyman ile yaþlý bir kadýn rýn Türkler hakkýnda þöyle bir tespiti olduðu arasýnda geçen meþhur bir olay anlatýlýr. söylenir: ' Türkler bir afet yaþadýklarýnda 3 ay Doðrusu benim çok hoþuma gitti. Ümit ederim onun hakkýnda çok konuþur ama daha sonra hiç sizlerinde hoþuna gidecek, gülerken belki de sivil savunma açýsýndan düþüneceksiniz. Amacýverirler.'' yaþamamýþ gibi eski alýþkanlýklarýna devam edimýz zaten toplumun temel afet bilinci hakkýnda Eski Vali Yardýmcýmýz Sefa Çetin Beyden birazcýk düþün-mesine vesile olabilmek. dinlemiþtim. Bir milyon nüfusu olan bir Ýlimizde sivil savunma tatbikatý yapýlýyor ama sadece Ýstanbul'un kenar mahallelerinin birinde Mahir ODABAÞI Milli Eðitim oturan yaþlý kadýn günün birinde saraya gidip Sivil Savunma Uzmaný 0 kiþi katýlýyor. Onlarda kamu görevlisi olduðu için mecburiyetten. (Tabii bu arada biz sivil Padiþahla görüþmek ister. Öyle ýsrar eder ki, devrin Padiþahý Kanuni Sultan Süleyman, yaþlý savunmacýlarla beraber, sivil savunma teþkilatýnýn da öz eleþtiri yapmasý lazým) Çünkü Japonya'nýn 1 kadýný huzuruna alýr: Söyle bakalým derdin nedir? bin nüfuslu bir þehrinde sivil savunma tatbikatý yapýlýyor. ''Dün gece evime hýrsýz girdi, her þeyimi çaldýlar.'' Deyince, Padiþah yol gösterir: kiþi katýlýyor. Katýlýmcýlara bakýldýðýnda görevli dýþýnda beþ yaþýndaki çocukta var, 80 yaþýndaki yaþlý vatandaþta var. Adamlarda temel afet kültürü anaokulundan deðil, ana kucaðýndan baþlýyor. Böyle olunca, hayatýn her saf- '' Karakolhaneye þikayete gitseydin yahut Kadý Efendiye Neden bana geldin.'' hasýnda afetlere karþý ciddiyet kendini hissettiriyor. Toplumda temel afet bilinci oluþunca, 6-7 þiddetindeki dep- Kadýn öfkeli gözlerle Kanuni'ye þöyle bir bakar. Sana geldim ki hali ahvali bilesin. remde bile bir Japon vatandaþýnýn burnu kanamayabiliyor ''Peki, hýrsýzlarý gördün mü?'' ''Görmedim uyuyordum.'' Yýllardýr eðitimin içinde olan bir eðitimci olarak doðrusu üzülüyorum. Niye üzülüyorum, çünkü Afyon'da mey- ''Týkýrtýlarý da mý duymadýn?'' dana gelen, þiddetindeki depremi, Konya'da hissedip ''Uyuyordum dedim ya, duymadým.'' korkuyla, panikle kalp krizi geçirip ölen vatandaþýmýzý ''Kanuni bu derin uyku kadýn karþýsýnda, hafifçe celallenir.'ki depremlerde panikle balkondan, camdan atlayýp kolunu duydukça üzülüyorum. Niye üzülüyorum, 3-4 þiddetinde- ''Be hey kadýn, bu ne derin uykudur?'' bacaðýný kýrýp hastanelerin acil servislerine koþan eðitimli ''Yaþlý kadýn dik dik padiþaha bakar; (ama afetlere karþý eðitimsiz) vatandaþlarýmýzý duydukça ''Yaþlýlýk uykusu Padiþahým. Ne bileyim, sizi ve devletinizi uyanýk zannettiðimden mýþýl mýþýl uyumuþum. Gel- diðer personele hala depremden korunma yollarýný zoraki üzülüyorum. Üniversiteyi bitiren öðretmenlerimize veya dim gördüm ki gaflet uykusundasýnýz. Gayri damla uyku anlatmaya çalýþtýðýmýzý baþka illerdeki meslektaþlarýmla girmez gözüme! Artýk hiç uyuyamam.'' konuþtuðumda üzülüyorum. Bazen bulunduðum ortamlarda ciddi olarak alýnacak sivil savunma tedbirlerinin ne kadar önemli olduðunu bir iki cümle ile dikkat çekmeye ça- Padiþah donup kalýr. Yaþlý kadýn feracesini savura savura çýkar gider lýþtýðýmda gayri ciddiye alýndýðýný görünce üzülüyorum * Çünkü bu iþler arz - talep meselesi. Efendim tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde doðal Neticeyi kelam, ''Burada hizmet eriyiz ama baþka yerde müþteriyiz'' hesabý 7 milyonun rahat uyuyabilmesi için, afetler zaman zaman yaþanmakta olup; bu afetler bazen deprem, bazen sel, bazen yangýn veya daha farklý þekilde yine 7 milyonla beraber, özellikle sorumlularýn doðal afetlere karþý ciddi anlamda duyarlý olmasý gerekmektedir. Bu kendini göstermekte ve gündemin bir numarasýnda yerini almakta. Böyle olunca tabiri caizse belirli bir süre onunla nedenle ''Toplumda temel bilinci oluþturulmasý'' kervanýna yatýp onunla kalkýyoruz. Hatta hemen sigorta acentelerine tüm hemþerilerimizin gönüllü olarak katýlmalarýný baþka koþup, evlerimizi, arabalarýmýzý vs. olasý gelecek afetlerde bir ifade ile bu noktada duyduklarýný, okuduklarýný - duymayanlara, okumayanlara aktararak onlarýnda olasý afetler- kaybetmemek için, sigorta yaptýrýyoruz. Afetlerde eften püften tabir edilen olumsuzluklar nedeniyle meydana gelen de bilinçli hareket etmelerine vesile olmalarýný arzu ediyoruz... can ve mal kaybý hakkýnda çokça yorumlar yapýlýyor. Gelecekte ayný hataya düþmemek için temenniler dileniyor. Özetin özeti : ''MESULÝYET YÜKÜ HERÞEYDEN, Biraz zaman geçip ortalýk durulunca, toplum olarak eski ÖLÜMDEN BÝLE AÐIRDIR!'' (Atatürk) alýþkanlýðýmýza dönüveriyoruz. Hatta bu noktada Almanla- Sinüzit deyip geçmeyin! asit bir soðuk algýnlýðý olarak görülen, ken- geçeceði düþünülerek önem ve- Bdiliðinden rilmeyen bir gribal enfeksiyon, doðru tedavi edilmediðinde sinüzite yol açabiliyor. Sinüzit ise bu hastalýklara davetiye çýkarabiliyor... Sinüzit ise kronik farenjit, kronik bronþit, gastrit, reflü, göz çevresi enfeksiyon ve apseleri, menenjit ve beyin apsesine kadar varabilen ciddi hastalýklara davetiye çýkarabiliyor. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Hasan Yýlmaz sinüzit, tedavisi ve korunma yollarý hakkýnda þu bilgileriveriyor: "Sinüsler kafamýzda bulunan hava boþluklarýdýr. Baþýmýzda aðýrlýk olmasýný engeller; kafa travmalarýnda bir nevi tampon görevi görürler ve beyin hasarýný önlerler. Sinüslerden salgýlanan mukuslar, sekresyonlar dýþarýdan gelen havayý nemlendirir ve enfeksiyonlara karþý bariyer oluþturur. Sinüzit ise sinüslerin iltihaplandýðý durumu tarif eder. Sinüzit sýklýkla soðuk algýnlýðý sonrasýnda oluþur. Sinüsler bir kanalla burun içerisine açýlýr. Bu kanallar týkandýðýnda sinüsün içerisinde kendisinin üretmiþ olduðu mukuslar birikerek enfeksiyon geliþimine yol açar. Sinüzit oluþumuna yol açan diðernedenler burnu ikiye ayýran nazal septum adý verilen kemikte belirgin bir eðriliðin olmasý, nazal polip, alerji ya da burun içindeki diðer yapýsal anomaliler olarak sýralanabilir. Sinüzitin baþlýca belirtisi öne doðru eðilmekle artan baþ aðrýsýdýr. Hangi sinüsün etkilendiðine baðlý olarak yüzde, ensede, alýn bölgesinde ve diþlerde aðrýolabilir; hissedilen aðrýya eþlik eden koyu sarý yeþile dönük renkte geniz akýntýsý, burunda týkanýklýk, seste deðiþiklik,koku ve tat alma bozukluðu diðer sinüzit belirtilerdir. 3 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA AME- LÝYAT ÖNERÝLÝYOR Tanýsý Kulak-Burun-Boðaz muayenesi, endoskopik muayene, direkt grafi ve sinüs tomogrofisi yöntemleri ile konulan sinüzit Akut, Subakut ve Kronik olarak sýnýflandýrýlýr. Akut sinüzitler yaklaþýk 4 hafta boyunca sürer. Ýlaçtedavisiyle ya da kendiliðinden geçer. Subakut sinüzit bir geçiþ evresidir. Bu evrede akut sinüzit iyileþmemiþ; kronik sinüzit ise tam olarak oluþmamýþtýr. Kronik sinüzit ise yaklaþýk 3 aydan uzun süren sinüzitlerdir. Öncelikle ilaç tedavisi uygulanýr. Eðer sinüzit kronikleþmiþ ise yani ilaç ile tedavi edilemiyorsa cerrahi müdahale gerektirebilir. BALON SÝNOPLASTÝ YÖNTEMÝNÝN AVANTAJI Kronik sinüzit hastalarýna Endoskopik Sinüs Cerrahisi ya da uygun görülen hastalarda Balon Sinoplasti Cerrahi yöntemi uygulanabilmektedir. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde sinüslerin doðal kanallarýný týkayan polip veya diðer anatomik bozukluklar düzeltilerek sinüslerin kanallarý açýlmaktadýr. Fakat bu yöntem daha uzun iyileþme dönemi gerektirmektedir; komplikasyon riski açýsýndan dikkatli ve özenli yapýlmasý gereken bir ameliyattýr. Balon Sinoplasti daha güncel bir yöntem olup sadece yüz, alýn ve geniz bölgesindeki sinüslere uygulanmaktadýr. Hastanýn bu yöntem için uygunluðu doktor tarafýndan belirlenmelidir. Bu tedavi ile hasta ayný gün taburcu edilmekte, ertesi gün iþine dönebilmekte ve hastanýn doðal anatomik yapýsý bozulmamaktadýr." Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 4 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: ARALIK 01 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 0 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Sýla-i Rahim 3 Yüzlerce dava Tefekkür arkadaþlarýnýn arasýnda yalnýz kalanlarýmýz. Dünyamýz Asý firkat ve gurbet budur. Ve, bu asýrda bu mana da insanýmýz o kadar çoktur ki. Bereket versin bizler öyle deðiliz. Yukarýda sayýlan hüzünler ve kahýrlar bizim Dünyamýza Raþit Yücel uðramaz. Bu bir baþýboþluðun corumhakimiyet. net eseridir. Gülmeyene gülmek, aðlayan ile aðlamak, kederler içinde kalanlara tesellici olmayý öðrendik. Binlerce insan bu hasletlere muhtaç Ama önce kendimiz Biz hasta isek baþkalarýný tedavide yardýmcý olamayýz. Kendi iç Dünyamýz ile yabancýlaþmak en büyük gurbettir. "Sýla-i Rahim "o zaman gerekli olur. Aklýn iz'aç ve tacizinde kurtulmak isteyenler. Vatan-ý aslisi olan öz deðerlerine dönmeli. Gerçek teselliyi orada buluruz. Hayat þartlarý çok aðýr. Ýnsan zayýf, Ýnsan fakir, Ýnsan aciz. Yoksa gurbet ne ki? ALIÞ 96,31 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : TL. : 160 TL. : 0 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ 97,7 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY YENÝ GÖÐÜS HAST.HAS- TANE - ESKÝ SSK HASTANE KARÞISI ALBAYRAK U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 0 TL. 0, 00 TL. 1, 00 TL. 0, 00 TL. 0, 00 TL. 1, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/9 (Posta Kodu )

14 14 SALI 18 ARALIK 01 Kamu-Sen den Memur-Sen e cevap: Ortaoyununun malzemesi ve figüraný olmayacaðýz T ürkiye Kamu-Sen ÇoOn yýldýr siyasi iktirum Þubesi Baþkanlar darda olan zinayý bile suç Konseyi, Memur-Sen Geolmaktan çýkaran AKP nel Baþkaný Ahmet Günsiyasi iktidarýn baþörtü doðdu nun Çorum da ile ilgili Anayasa ve kayaptýðý açýklamalara banunlarda devam eden yasýn toplantýsýyla cevap saklarý kaldýrmadýðý için verdi. programlarýnýza katýlan Cumhurbaþkanýndan Dün akþam sendika Baþbakanýna ve Bakanlabinasýnda düzenlenen bara kadar hangi protesto sýn toplantýsýna Kamuile karþýlaþtýlar. Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan ve Kamu-Sen e Sizin ilkeli sendikabaðlý sendikalarýn þube cýlýðýnýzla referandumda baþkanlarý katýldý. evet dememizle çýkan anti demokratik hukuk dememur-sen in Kanetimi dýþýndaki sendika mu-sen hakkýndaki eleþkamu-sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Memur-Sen i eleþtirdi. yasasýna niçin evet deditirilerine cevap veren niz. Sizin ilkeleriniz yümahmut Alparslan, Senzünden Belediyelerde kaç iþci baþka kurumlara gönderildi. dikamýz hiçbir zaman bu ortaoyununun malzemesi ve figüraný olmayacak dedi. Toplu sözleþme öncesi öðretmenler için ek ödeme alacaðýnýzý, ek ödeme bizim namusumuzdur derken býrakýn ek ödeme Memur-Sen Genel Baþkaný Gündoðdu yu þark kurnazlýðý almayý kamu çalýþanlarýný temsilen gönderdiðiniz kiþi bile %3 yapmak suçlayan Alparslan, Kamu-Sen in baþörtüsü özgürlüðüne +3'e emanet derken masada býraktýðýnýz bir kuruþ ek ödeme alakarþý olmadýðýný söyledi. Alparslan, yaptýðý yazýlý açýklamada þu mazken söylediðiniz bu sözü sindirmek mi sizin ilkeli sendikacýifadelere yer verdi: lýðýnýz. Memur-Sen Genel Baþkaný'nýn Çorum da katýldýðý bir Baþkalarýný darbecilikle suçlarken bugün Ergenekon sanýðý programda sendikamýza yönelik ifadeleri gayri ciddi, gayri ahlaolan Doðu Perincek e Memur Sen'de konferans verdirmek mi? ki daha da kötüsü gerçeðe aykýrý ifadelerdir. Çorum da 76. madde ile görevden alýnmasýna raðmen beþ yýözellikle Sayýn Ahmet Gündoðdu'nun Türkiye Kamu-Sen'e lý aþkýn süredir görevlendirme müdürlük yapanlarý il baþkaný yapve Türk Eðitim Sen'e yönelik bizi yasakçý ve baþörtüsüne karþý mak mý sizin ilkeli sendikacýlýðýnýz? imiþ gibi gösterme gayretleri abesle iþtigaldir. Yoksa yalnýzca Ýskilip ve merkezde 300 üzerinde üye kaybu ifadeleri kullananlar, Türkiye Kamu Sen'in baþ örtüsüne bettiði halde 3 bin 00 hedefi koyarak kendini ve bizi kandýrmak karþý veya darbeleri öven bir tek açýklamasýný bulup belgeleriyle mý sizin ilkeli sendikacýlýðýnýz? ortaya koymak zorundadýr. Türkiye Kamu Sen 8 Þubat sürecinde kesintisiz demokrasi istiyoruz diye alanlara çýkan tek sivil top HER TÜRLÜ EYLEME HAZIRIZ lum kuruluþudur. Saðýr kulaklar bir kez daha duysun, kör olan gözler bir kez Ayrýca baþörtüsüne özgürlükle ilgili eylemlerin hiç birine kadaha görsün diye tekrar ediyoruz. týlmadýðý iddiasýnýn ardýna sýðýnmak ise tam bir þark kurnazlýðýtürkiye Kamu-Sen hiçbir anti demokratik uygulamanýn taradýr. fý olmamýþtýr, olmayacaktýr. Türkiye Kamu -Sen baþörtüsü ile ilmemur-sen E SORULAR gili tüm yasaklarýn bir an önce kaldýrýlmasýna yönelik iþin muhatabý olan hükümete karþý her türlü eyleme hazýr. Ahmet Gündoðdu'ya asýl sorulmasý gerekenler Kamu Sen'in ilkeleri deðil kendi ilkesizlikleridir. Ancak unutulmamalýdýr ki Türkiye Kamu Sen bu tür ortaoyunlarýn malzemesi ve figüraný olmayacak. Kamu oyuna mesaj, Kendilerinin ilkeler ve deðerler sendikacýlýðýný yaptýðýný hükumete selam duracak, yanar döner politikalarýn bir parçasý olsöyleyenler 8 Þubat ta hangi eylemler içinde idiniz? Hangi eylemayacak. Baþörtüsü eylemleri yapýp Ankara'da hükümet yetkilimi hangi protestoyu yaptýnýz? leri ile ilgili pozlar vermeyeceðiz. Urallar Mobilya da indirim kampanyasý Urallar Mobilya, Uður Mumcu Caddesi numara 14/A da faaliyet gösteriyor. U rallar Mobilya Maðazasý nda indirim kampanyasý baþladý. Eviniz Adýna Herþey sloganýyla faaliyet gösteren Urallar Mobilya, kýþ sezonu nedeniyle tüm ürünlerde %0 ye varan indirim kampanyasý düzenledi. Kampanya hakkýnda bilgi veren Urallar Mobilya yetkililerinden Ömer Ural, Tüm müþterilerimize cazip fiyat ve ödeme imkaný sunuyoruz dedi. Yatak odasý, yemek odasý, oturma odasý, baza, kanepe, genç odasý ve oturma gruplarýnda benzersiz fiyat avantajlarý sunduklarýný anlatan Ömer Ural, kampanyanýn halý çeþitlerinde de geçerli olduðunu Kamu-Sen Baþkanlar Konseyi, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu nun yaptýðý açýklamalara basýn toplantýsýyla cevap verdi. Kürkçü ve Yýlmaz Aileleri nin mutlu günü O Onur ile Seher den evlilik yolunda ilk adým nur Kürkçü, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Avukat Seher Yýlmaz la niþanlandý. Güzide-Hayrettin Kürkçü çiftinin oðlu Onur ile Asiye-Mete Yýlmaz çiftinin kýzý Seher, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Ankara da düzenlenen niþan törenine Kürkçü ve Yýlmaz Aileleri ile davetliler katýldý. Törende genç çiftin niþan yüzüklerini damadýn dayýsý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özüyaðlý taktý. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Ömer Ural Kampanya ile cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuluyor. Urallar Mobilya Maðazasý nda indirim kampanyasý baþladý. söyledi. Ural, Kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Uður Mumcu Caddesi Hitit Ayakkabý yaný numara 14/A da faaliyet gösteren mobilya maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Bakan Kýlýç ýn Çorumlu müsteþar yardýmcýsý G ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, atamalar konusunda milliyetçilik yaptýðý eleþtirilerine cevap verdi. Ýki müsteþar yardýmcýmýzdan biri Çorum, diðeri Samsunlu diyen Suat Kýlýç, atamalarda memleket milliyetçiliði ve hemþehricilik duygularýna göre karar vermediðinin altýný çizdi. Bakan Kýlýç ýn bahsettiði Çorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Yavuz Çelik, 1 Ocak 197 yýlýnda Osmancýk ta doðdu yýlýnda Hacettepe Üniver- Yavuz Çelik sitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yavuz Çelik, çalýþma hayatýna 1999 yýlýnda Baþbakanlýk Kanunlar ve Kararlar Genel nde Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý olarak baþladý. 003 yýlýnda Baþbakanlýk Uzmaný oldu. 6 yýl Baþbakanlýk Uzmanlýðý görevini yürüten Çelik, 009 yýlýnda Baþbakanlýk Kanunlar ve Kararlar Genel Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirildi. 011 yýlýnda halen sürdürmekte olduðu Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý görevine atanan Çelik, evli ve iki çocuk babasý. Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi ni yazdý S abah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi nin öyküsünü yazdý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn geçtiðimiz günlerde düzenlediði toplu açýlýþ töreninde bazý isimlere gösterdiði vefadan bahseden Yavuz Donat, Karayollarý nýn da DSÝ gibi vefalý bir kamu kurumu olduðunu dile getirdi. Donat, yazýsýnda þu bilgilere yer verdi: Hasan Zahir Çeþmesi Güzide-Hayrettin Kürkçü çiftinin oðlu Onur, Asiye-Mete Yýlmaz çiftinin kýzý Seher le niþanlandý. Ankara-Samsun yolu üzerinde... Çorum'u 7 kilometre geçince. "Karayollarý" yaptýrmýþ. O yolun inþasý sýrasýnda "iþ maki- Yavuz Donat nesi altýnda kalýp ölen bir Karayollarý çavuþunun" anýsýna. Çeþmenin bulunduðu yer "Karayollarý Parký" olmuþ. Þimdi ise "Hasan Zahir Et Lokantasý... Bölgenin önemli mekânlarýndan." Karayollarý da "DSÝ gibi vefalý." Pek çok köprüde, tünelde, viyadükte "eski mühendislerinin" adýný yaþatýyor... Çorum'da olduðu gibi "yol çavuþunun bile."

15 Kalkýnma Bakanlýðý onayladý TEKNOKENT projesi baþlýyor rta Karadeniz OKalkýnma Ajansý (OKA) ile Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði nin (YHKB) aralýk ayý yönetim kurulu toplantýlarý Amasya da yapýldý. OKA Genel Sekreterliði nde yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum OSB ye kurulacak TEKNOKENT in fizibilite dosyasýnýn Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðý belirtildi. Açýklamada, 6 milyon lira olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz. denildi. Amasya Valisi A. Celil Öz ün ev sahipliðinde valilik toplantý salonunda düzenlenen OKA yönetim kurulu toplantýsýna Vali Öz'ün yaný sýra Çorum Valisi ve OKAYönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Çittýr, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý. OKA Genel Sekreterliði nde yapýlan yazýlý açýklamada toplantýya iliþkin þu ifadelere yer aldý: Kalkýnma Ajansýmýz bölgemizde bulunan baþta kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversiteler olmak ilgili tüm aktörlerin kurumsal kapasitelerinin ve rekabet kabiliyetlerinin geliþtirilmesini desteklemek üzere önemli mali destek Sözleþmelilerin kadro tarihi alýþma ve Sosyal Güvenlik ÇBakaný Faruk Çelik, sözleþmeli belediye personelini bu yasama döneminde kadroya alacaklarýný söyledi. Devlet Personel Baþkaný Mehmet Ali Kumbuzoðlu da sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili tarih verdi. Bakan Faruk Çelik'ten sözleþmeli belediye personeline kadro müjdesi geldi. Bir önceki seçimlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yerel Ç orum un Osmancýk ilçesinde, tartýþtýðý hastane baþhekimine hakaret ettiði iddiasý ile hakkýnda dava açýlan hemþire 7 bin TL para cezasýna çarptýrýldý. Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Mart tarihinde Osmancýk Devlet Hastanesi nde meydana geldi. Ýddiaya göre, devlet hastanesi baþhekimi Yüksel Yücel ile hastanede çalýþan hemþire Kübra Özkan () arasýnda tartýþma yaþandý. Tartýþmanýn ardýndan Baþhekim Yücel kendisine hakaret ettiði Toplantýya Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy de katýldý. Amasay da düzenlenen toplantýda bölge illerinin temsilcileri hazýr bulundu. programlarýnýn yanýnda doðrudan faaliyet desteði ve teknik destek olmak üzere diðer programlar uygulamakta ve böylelikle bölgemizi geliþtirmek için faaliyet göstermektedir. Ajansýmýzýn mali destek araçlarýndan bir diðeri de 'Güdümlü Proje' uygulamalarýdýr. Güdümlü proje uygulamalarýnda bölgesel geliþmenin hýzlandýrýlmasý, bölgenin rekabet edebilirliðinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iþ ortamýnýn iyileþtirilmesi açýsýndan önem taþýyan projeleri ajansýn öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesi esastýr. Bu kapsamda, OKA tarafýndan yaklaþýk 1 yýldýr yürütülen Güdümlü Proje Desteði hazýrlýk çalýþmalarý sonucu projelendirme iþlemleri tamamlanan 'Çorum ilinde Teknoloji Bölgesi Kurulmasý Projesi'nin fizibilite dosyasý Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþtýr. Toplam bütçesi 6 milyon lira olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz. Bu projeye ajans tarafýndan 01/013 yýlý bütçelerinden toplam 4, Milyon lira tutarýnda hibe verilecektir. Ajansýn azami desteði yüzde 7 oranýnda olduðu için teknoloji bölgesi yatýrým bütçesinin geri kalaný Çorum Organize Sanayi Bölgesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþadamlarý Derneði tarafýndan karþýlanacaktýr. Bilindiði üzere, 011 yýlýnda Güdümlü Proje Desteði kapsamýnda Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanan 'Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi' 9 Haziran 011 tarihi itibari ile uygulanmaya baþlanmýþ olan bu projenin toplam maliyeti 1 milyon TL olup bunun 7 milyon TL lik bölümü ajans tarafýndan saðlanmaktadýr. Bu projenin 013 yýlý ilk yönetimlerdeki sözleþmeli personelin kadroya alýnacaðýyla ilgili bir vaadi olduðunu hatýrlatan Çelik, bu vaadin yerine getirileceðini kaydetti. Bakan Çelik, "O dönemde 00 bin sözleþmeli personel kadroya alýnmýþ. Fakat, yerel yönetimlerdeki personel alýnmadýðý için bununla ilgili bir talep bize iletildi, Baþbakanýmýza aktardýk. Böyle bir sözünün olduðunu kendilerine ifade ettik. O da Bizim hiçbir sözümüz yerde kalmamýþtýr' dedi. Yerel yönetimlerdeki sözleþmeli personelin kadroya alýnmasýyla ilgili çalýþmalarýmýzý þu anda sürdürüyoruz. Bu dönem içerisinde, yani bu yasama yýlý içerisinde ya baþýnda ya sonunda sonuna kadar mutlaka bu sorunu çözeceðiz. Onla ilgili yasal düzenleme hazýr. Genelde sözleþmelilerle ilgili bir talep var. Sözleþmeli dediðiniz zaman þu anda bizim çeyreði sonunda tamamlanmasýný hedefliyoruz. Ayný þekilde, önümüzdeki aylarda Amasya ve Tokat illerimizde de birer tane güdümlü projenin uygulanmasý için hazýrlýklarýn baþlatýlmasýný ve en kýsa sürede tamamlanarak ajansa ve bakanlýða baþvurulmasýný bekliyoruz. Bu güdümlü projeler ile bölgemizin geliþmesi için yapýlan çalýþmalarýn daha büyük bir ivme kazanacaðýna inanýyoruz. Bugün bu toplantýda yönetim kurulumuzun ve ajansýn gündeminde bulunan konulara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr. Bu çerçevede, 01 yýlý boyunca uygulamakta olduðumuz doðrudan faaliyet desteði, teknik destek programý, güdümlü projelerimiz ile beraber diðer mali destek programlarýnýn uygulama süreçlerini ve ilerleme raporlarýný gözden geçirilecektir. OKA yönetim kurulu toplantýsýnýn ardýndan, Amasya Valisi Öz ün baþkanlýk ettiði YHKB encümen toplantýsýnda ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý- Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý nýn Özelikle Kýz çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn Artýrýlmasý Hibe Programý kapsamýnda hazýrlanan Yeþilýrmak Havzasýnda Özellikle Kýz Çocuklarýnýn Eðitimi Farkýndalýðý Projesi (ÖKÇEFAP) adlý ön proje teklifi konusunda bilgilendirme yapýldýðý ifade edildi. (ÝHA) sistemimizde 16 bin sözleþmeli personel var. Bunlarla ilgili bazýlarýnýn talepleri, bazýlarýnýn da sözleþmeli kalma talepleri var. Bu boyutuyla da bir kez daha bir sözleþmelilik sistemimizi gözden geçirme imkanýný elde etmiþ olacaðýz. Ama vaadimiz olan yerel yönetimlerdeki sözleþmelilerin kadroya alýnmasý konusunda bir sýkýntý yok. Onla ilgili düzenlemeyi yapacaðýz" dedi. Baþhekim e hakarete 7 bin lira ceza gerekçesiyle hemþire Kübra Özkan dan þikayetçi oldu. Osmancýk Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn. duruþmasýnda karar çýktý. Duruþmaya mahkeme heyetinin yaný sýra hemþire Kübra Özkan ve avukatý ile baþhekim Yüksel Yücel in avukatý katýldý. Duruþmada Hemþire Özkan ýn hakaret eylemini kamu görevlisine karþý iþlediðini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, TCK nýn 1/3-a maddesinin 1/1 maddeye yapmýþ olduðu atýfla sanýðýn 1 yýl, ayrýca sanýðýn eylemin alenen gerçekleþtirilmesinden dolayý da TCK nýn 1/4 maddesi gereðince 1 yýl ay hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar verdi. Mahkemeye heyeti duruþmadaki tutum ve davranýþlarý ve sabýkasýz geçmiþi lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK nýn 6 maddesi gereðince Özkan hakkýndaki hapis cezasýný 11 ay 0 güne indirdi. Hürriyeti baðlayýcý cezayý 37 sayýlý TCK nýn 0/1-a Yüksel Yücel maddesi uyarýnca para cezasýna çevrilmesine karar veren mahkeme heyeti, hemþire Özkan ýn 7 bin TL adli para cezasý ile cezalandýrýlmasýna hükmetti. Hemþire Özkan ýn kendisinden þikayetçi olan Kübra Özkan Baþhekim Yüksel Yücel ile hizmet içi eðitim görevlendirmesi nedeni ile tartýþtýklarý iddia edildi. Suçlamalarý kabul etmeyen Özkan ýn ise avukatý aracýlýðýyla kararýn temyizi için Yargýtay a baþvurduðu öðrenildi. orum un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Ç tarafýndan taþýmalý eðitim araçlarý denetlendi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Erdal Aksoy, Þef Ahmet Can, Milli Eðitim Personelleri Aydýn Karaman ve Þükrü Kýzýlova ile birlikte Taþýmalý Eðitim Okul Servis Araçlarý denetlendi. Sabah da baþlayan denetimde, çeþitli köylerden ilçe merkezindeki liselere taþýma lke genelinde Üetkili olan kýþ þartlarý her þart ve ortamda mutlu olmasýný bilen göçebe romanlarý da zora soktu. Çorum dan aylar önce yola çýkýp, at arabasý ile konar göçer vaziyette Aydýn a gelen Bahtsýz Ailesi, günlerdir yaðan yaðmur ve soðuk hava nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný belirttiler. Aydýn-Muðla yolu üzerinde bulunan boþ arazilere çadýrlarýný kurup bölgede yaþamaya baþlayan Nergis Bahtsýz, eþi ve çocuklarý ile derme çatma naylon çadýrda yaþýyor. Kaðýt toplayarak ekmek parasý kazanmaya çalýþtýklarýný belirten evin 6 yaþýndaki beyi Erhan Bahtsýz, yaðmurla birlikte her taraf ýslandýðý için kaðýt toplama iþinin de olmadýðýný ve topladýklarý kaðýtlarýn da ýslandýðýný belirterek yetkililerden yardým istedi. Yetkililer kendileri ile ilgilenilmediði gerekçesi ile sitem eden Erhan Bahtsýz, Hýrsýzlýk yapsak cezaevine atýyorlar. Ýþ yok güç yok. Biz ne SALI 18 ARALIK 01 1 Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim tarafýndan taþýmalý eðitim araçlarý denetlendi. Okul servis araçlarý denetlendi orum un Sungurlu ilçesinde genç Çgiriþimciler ve kadýn giriþimciler icra komitesi seçimleri yapýldý. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu yu Çorum da temsil edecek olan Genç Giriþimciler Kurulu na Bahri Sezen, Osman Ocaklý, Mehmet Ergül ve Mahmut Karaman olduðunu, Elif Gökçen Þahiner ve Leyla Güneþligün ün ise Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesine seçildiðini söyledi. öðrencilerin bulunduðu minibüsler teker teker durdurularak, taþýmalý ilköðretim yönetmeliði ile okul servis araçlarý yönetmeliðine uyup uymadýklarý kontrol edildi. Denetimlerde sürücüler uyarýlýrken, kurallara uyduðu tespit edilen þoförlere Þube Müdürü Erdal Aksoy tarafýndan teþekkür edildi. Aksoy, ayrýca kurallara uyma ve öðrencilerin güvenli bir þekilde nakilin yapýlmasý konusunda sürücülere uyarýlarda bulundu.(ýha) Sungurlu da seçim Gençlerin Sungurlu da daha aktif rol almalarý ve fikir üretmeleri açýsýndan kiþilik genç giriþimcilerin kendi aralarýnda görev daðýlýmý yaptýðýný dile getiren Þahiner, kurul baþkanlýðýna Ahmet Evliyaoðlu nun seçildiðini dile getirdi. Ýlçenin geliþmesinde gençlerin öneminin büyük olduðunu kaydeden Þahiner, gençlerin bu konuda lokomotif görevini üstlenmesini beklediklerini açýkladý.(ýha) Akýncýlar dan dýþ politikaya eleþtiri orum Akýncýlar Derneði ta- yapýlan açýklama- Çrafýndan da dýþ politikaya iliþkin uyarýlarda bulunuldu. Açýklamada Filistin de direniþin her zaman devam ettiði belirtilerek, bu meseleye sessiz kalýnmamasý istendi. Suriy ekonusunda da toplumun ve dünya kamuoyunun bir çeliþki içinde olduðu belirtilen açýklamada, Bizler mevcut devlet yöneticilerimizden bu konunun samimi takipçileri olmasýný ve tavizsiz Göçebe kadýnlarýn yaþam mücadelesi yapacaðýmýzý ne yiyip içeceðimizi þaþýrdýk. Devlet Suriye den gelenlere sahip çýkýyor. Biz de bu ülkenin vatandaþýyýz bize sahip çýkan yok diyerek çaresiz durumda olduklarýný Ýlk kitaba þiir dinletisi ülser Kýrýþ ýn ilk þiir kitabý G Ýçimde Bir Boþluk çýktý. Kýrýþ kitabýnýn basýmýnýn A. Kadir Þahiner bir dýþ politika izlenmesini talep ediyoruz. Libya NATO tarafýndan vurulduðu zaman bize kazanç diye gösterilen füze kalkanlarý kalmýþ ve ülkemiz bir nevi sanal iþgalle karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Suriye deki direniþin ardýndan bir kaleyi de patriotlarýn Türkiye ye yerleþtirilmesi politikasýyla kaybetmek üzereyiz. Hiçbir aklý selim insan ülkesine dýþ güçlerin emir komutasýnda çalýþacak silahlarý konuþlandýrmaz ve talep etmez. Kontrolü bizde olmayan silahlardan Göçebeler Çorum dan aylar önce yola çýktý. ardýndan þiirle yolculuðunu Tercümeihâl þiir dinletisinde anlatacak. Dinleti Aralýk Cumartesi günü saat da yapýlacak bir saldýrý bizleri doðrudan savaþýn içine itecektir ve biz bunun bedelini tarihde kontrolü bizde olmayan savaþ gemilerinin bir baþka ülkeye saldýrmasýyla aðýr olarak ödemiþ, 1. Dünya Savaþý na girerek yaþamýþýzdýr. Bu teslimiyetçi dýþ politika yerine onurlu izzetli Ýslam Birliði ni, Ýslam Ortak Pazarý ný kapsayacak ve yeni bir dünyayý kurabilecek dýþ politikalar üretilmesi milletimizin beklentisidir. denildi. Turgut Özal Ýþmerkezi nde. Dinletiye tüm sanatseverler davetli.

16 16 SALI 18 ARALIK 01 z Mahammed (sav) gül zarýn- yetiþmiþ ve bu dünyaya o Hda bahçenin râyihasýný ulaþtýran gönül erleri, ilâhî kaynaðýn ilham sunucularýdýr. Hz. Mevlânâ'nýn eserleri arasýnda bulunan Fîhi Mâ Fîh de, bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumaðýndan örülmüþ bir kaftan ve rabbani bir ilhamdýr. Fîhi Mâ Fih "Onun içindeki içindedir" manasýna gelmektedir Anlam karþýlýðý ise "ne varsa onun içinde var", "ne varsa onda var" olarak satýlabilir. Bu eser Mevlânâ'nýn çeþitli meclislerde yaptýðý sohbetlerin, oðiu Sultan Veled tarafýndan toplanmasý ile meydana gelmiþtir. Fihi ma fih kýsalý uzunlu 61 fasýldan (bölümden) oluþmaktadýr (Bu bölümlerden bir kýsmý, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alýnmýþtýr) Bu fasýllar ya doðrudan doðruya ele alýnan bir mesele ile veya meclisde bulunan her hangi bir müridin sualine, Mevlânâ'nýn verdiði cevapla baþlar.her fasýl muhtevasý bakýmýndan müstakil olmakla beraber,hz. Mevlânâ'nýn umumi olarak tasavvuf! düþüncelerini, görüþünü, tabiatýný, þiir telakkisini, devrinin birçok dini, felsefi, ahlaki akidelerini, dünya ve insanlýk mühim olaylarýný, muhitini ve nihayet geniþ muhiti üzerindeki derin ve büyük tesirini anlatmasý bakýmýndan tam bir bütünlük gösterir,.. Eserde bazý siyasi olaylara da temas edilmesi yönünden, bu eser ayný zamanda tarihi bir kaynak olarak da kabul edilmektedir Eserde Mevlânâ'nýn düþünüþü, dünya görüsü, devrini bildiriþi, din ve insanlýk hakkýndaki düþünüþleri, anlatýlýr Cennet ve cehennem, dünya ve âhiret, mürþit ve mürit, aþk ve semâ gibi konular iþlenmiþtir. Bu esere "fihi ma fih" isminin hangi maksatla verildiðini kesin bir tarzda söylemek doðru olmaz; fakat "içinde olmasý gereken þeyler buradadýr" manasýnýn kastedilmiþ olabileceði ihtimalini düþünebiliriz Mevlâna'nýn üç mensur eserinden biridir. Diðer eserleri gibi bu kitap da Mevlâna'nýn eliyle yazýlmamýþ; muhtelif konulardaki sohbetleri, yakýnlarý ve müritleri tarafýndan kaleme alýnmýþ ve kitaplaþtýrýlmýþtýr. Mevlâna'nýn dönemine yakýn kaynaklardan Sipehsâlâr'ýn risalesinde adýnýn geçmesi, eserin onun ölümünden önce veya hemen sonra meydana getirilmiþ olma ihtimalini doðurmaktadýr. Kitabýn adý da yine onu meydana getiren kiþiler tarafýndan konmuþ. Fîhi mâ Fîh, bazý yazma nüshalarda da Esrârü'l-Celâliyye, Risâle-i Sultân Veled gibi isimlerle geçer. Fîhi mâ Fîh'in Türkiye ve diðer ülke (özellikle Ýran ve Hindistan) kütüphanelerinde birçok yazmasý olup; metni ilk kez 1333/191 yýlýnda Tahran'da açýklamalarla birlikte basýlmýþtýr. Hindistan'daki baskýsý ise 198 yýlýnda yapýlmýþtýr. Fîhi mâ Fîh 7 Türkçe'ye ilk kez Ahmed Avni Konuk (ö.1938) tercüme etmiþ; fakat neþretmeye muvaffak olamayýp tercümesini Mevlâna Müzesi'ne baðýþlamýþtýr. 73 Fasýl olan bu tercüme uzun zaman sonra 1994 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Eserin ikinci tercümesini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi öðretim üyelerinden Prof.Dr.Meliha Ü.Tarýkâhya (Anbarcýoðlu) yapmýþtýr. Furûzânfer'in neþri esas alýnarak yapýlan bu tercüme önemli açýklamalarla birlikte 194 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý (Maârif Basýmevi) arasýnda yayýnlanmýþtýr. (LVI+403 s.) Fîhi mâ Fih'in üçüncü ve þu ana kadar hazýrlanmýþ son tercümesi ise Abdülbaki Gölpýnarlý tarafýndan yapýlmýþ ve bu tercüme de 199 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. (Ýst. Remzi Kitabevi, XXIII+99 s. Eserde hâkim olan unsur tasavvuftur. Mevlâna'nýn umumî olarak tasavvufî düþünceleri, görüþleri, devrinin birçok dinî, felsefî, ahlâkî inançlarý, siyâsî olaylarý ve muhiti üzerindeki derin ve büyük tesiri yer almaktadýr. Birçok fasýllarda doðrudan doðruya varlýk birliði inancýndan,mutlak varlýk ve zuhurundan akl-ý küll ve nefs-i külden, Allah, kainat, akýl, âlem, zaman, dünya ve âhiretden, insan, velî,nebî, sülük, mürþid ve mürid, yakýn, semâ, din, amel, ibâdet, irâde, sorumluluk,aþk ve cezbeden bahsedilmiþtir. Ýnsanýn gerçek mahiyet ve deðerini Mevlana kadar bilen ve bir insana layýk olduðu deðeri Mevlana kadar inanarak verebilen insan yeryüzüne az gelmiþtir. Mevlana'ya göre bütün maddi ve manevi sevgi ve baðlarýn hepsi, gerçekte Tanrý'yý sevmek ve bilmektir. Gerçek aþýða aþýktan baþka her þey haramdýr. Kalp huzuru olmadan kýlman namaz, namaz olmaz. Oruç insaný bütün zevklerin, güzelliklerin kaynaðý olan yokluða doðru götürür. Tanrý daima sabredenlerle beraberdir. Mevlana'nýn her dinden, her milletten ve her tabakadan olan insanlardan bir araya gelmiþ çok geniþ bir muhiti olduðunu Fihi ma fih de göstermiþtir. Mevlana halký seviyor ve onlara çok kýymet veriyor. Herhangi bir meselede halkýn görüþü, halkýn sevgisi ve alakasý onu çok ilgilendirir. Ona göre bir insan halk ile ilgilenmez, halktan þikâyet eder ve onu anlamak için bir gayret sarf etmezse o, insan deðildir. Kendi muhiti üzerinde büyük tesiri olan Mevlana, herkesin ayrý sevgi ve saygýsýný kazanmýþtýr. Bütün insanlarý bir gören ve seven Mevlana, þark memleketlerinde bugün bile eriþilemeyen ileri bir görüþle, kadýnlýða layýk olduðu hakiki deðeri vermiþtir. Ýnsan psikolojisini gayet iyi bilen Mevlana, kadýn ruhunun inceliklerini belirttikten sonra, onun daima aksi tesirler yaratan manasýz baskýlar tatbik edilerek deðil de, kendi yaradýlýþýnýn icaplarýna uyularak serbest býrakýlmak suretiyle, iyi bir insan olacaðýný eserinde misallerle anlatmýþtýr. Mevlana bir bahsi anlatýrken,ayet ve hadislerden, Kur'andaki hadislerden, Kur'andaki kýssalardan, Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Þirin, Yusuf ile Züleyha gibi maruf aþk hikayelerinden, efsanelerden, mesellerden, Arapça ve Farsça manzum parçalardan, meþhur mutasavvuflarýn ve büyüklerin sözlerinden, arifane nükte ve hikayelerinden faydalanmýþtýr. Mevlâna'nýn diðer eserleri gibi Farsça olan bu kitabýn birkaç bölümü Arapça'dýr. Farsça'sý ise sohbet konularýný içerdiði için konuþma diline oldukça yakýndýr. Eser "Mevlâna diyor ki...", "Hüdavendigâr þöyle buyurdu..." gibi konu baþlýklarýyla Mevlâna'nýn tasavvufî konulardaki sohbetlerini içermekle birlikte, Mesnevî'de yer alan bazý konularýn zikredilmesi ve bunlarýn açýklanmasý bakýmýndan da Mesnevî'nin þerhi olarak da deðerlendirilir. Yine; Mesnevî'de vezin ve kafiye söz konusu olduðu için Mevlâna orada istediklerini tam açamaz, oysa Fîhi mâ Fih mensur olduðu için istenilen þeyleri söylemek daha kolaydýr. Mevlâna bu eserinde de diðer T.C. ÇORUM. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý : 01/40 ÝLAN Çorum. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih 08/11/01 tarih Sayý: 01/40 Esas Karar No: 01/44 sayýlý kararý ile; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Karakeçili Mahallesi, Cilt:6, Hane:381, BSN:1'de nüfusa kayýtlý Ömer kýzý /1/198 doðumlu (TC Kimlik No: ) SATI ÖZSAÇMACI'nýn "SATI" olan isminin "SELMA" olarak Mevlana ve Fihi Mafîh eserlerinde olduðu gibi bahsettiði konulara açýklýk getirmek için baþta Ayet ve Hadisler olmak üzere hikaye ve bazý tarihi olaylara deðinir; bazen diðer þairlerden bazen de Mesnevî'sinden ve þiirlerinden beyitler nakleder. Eserde, babasý Sultânü'l- Ulemâ Baha Veled, hocasý Tirmizî, hem-hâli Þems, halifesi ve dünürü Selâhaddin Zerkûb'un adlarýný da anan Mevlâna, bazen bu þahýslarýn sözlerinden ve bunlarýn muhatap olduklarý olaylardan nakillerde bulunur. Fîhi mâ Fîh'in bazý bölümleri de ya müritlerden birinin sorduðu soruya Mevlâna'nýn cevabýný içerir; yada Mevlâna'nýn huzuruna gelen bir cemaatle yapýlmýþ sohbetleri kapsar. Fihi ma fihde Mevlâna'nýn babasý Sultan-ul Ulema Bahaeddin Veled, oðlu Sultan Veled, hocasý Seyyid Burhaneddin, Þems-i Tebrizi ve Salaheddin Konevi'den onlarýn sözleri ve hikayelerini nakletmek suretiyle bahsedilmiþtir. Fihi ma fihde Þems'den daha az bahsedilmiþtir. Fihi ma fihde bahis konusu edilen en mühim meselelerden biri, þüphesiz Mevlâna'nýn kendi þairliði hakkýndaki görüþüdür. Fihi ma fin, Mevlâna'nýn idari ve içtimai düzensizlik sonunda kendilerini manevi nimetlerle teselli etmeye çalýþan ve her türlü anlayýþ ve kabiliyette olan geniþ ölçüdeki müritleriyle çeþitli meseleler ve mevzulara dair yaptýðý konuþmalardan meydana gelmiþ bir Çorum saðlýkta çað atlýyor eçen hafta Ýl Ýnsan Haklarý GKomisyonu olarak Çorum merkezindeki kamu hastanelerini gezdik. Hepsinde de gerek hizmet kalitesi gerek fiziki þartlar açýsýndan çok güzel geliþmelere tanýk olduk. Bu geliþmelerden ve yapýlan özverili hizmetlerden halkýmýzýn haberi olmasý amacýyla bu haftaki yazýmý hastanelerimize ayýrmaya karar verdim. Aslýnda hepsi ayrý bir yazý olacak kadar geniþ bir konu olmasýna raðmen diðer hastanelerimizden kýsaca bahsettikten sonra özellikle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki kardiyoloji alanýnda yaþanan geliþmeleri anlatmak istiyorum. Öncelikle Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi; her doktorun kendisine ait poliklinik odalarýnda verdiði hizmet ile diðer illere göre üst seviyedeki hastanelerden birisi olmuþ durumda. Doktorlarýmýz akþam 7'ye kadar mesaiye ve nöbete kalarak özverili bir þekilde çalýþmaktalar. Daha önce yapýlamayan ve özele sevk edilen 'kanal tedavisi' gibi birçok hizmet en güzel þekilde uygulanýyor. Temizliði ve fiziki þartlarý çok iyi olan bu hastanemizde hastalarýmýz güvenle hizmet alabilir. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi; acil poliklinik ve göðüs hastalýklarý poliklinik hizmetleri, sigara býraktýrma polikliniði ve yatan hastalara servis hizmetleri olarak üst seviyede bir hastane olmuþ durumda. Özellikle yeni kurulan solunum fizyoterapi ünitesi çok güzel olmuþ. Laboratuarý kendi hastanesine hizmet vermenin yanýnda tüm aile hekimlerimizden gelen tetkikleri de yapýyor. Teknik donaným olarak gayet yeterli olan hastanemizin özellikle kýþ aylarýnda artan hasta sayýsý nedeniyle yatak ihtiyacý oluyor. Her iki hastanemizde de hizmette emeði geçen idari ve týbbi personele teþekkür ediyorum. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde birçok poliklinik, servis, yoðun bakým KETEM ve ameliyathane ünitelerinde hizmet veriliyor. Çok fazla hasta olmasýna raðmen hastane personeli yoðun bir þekilde çalýþarak gayet güzel bir hizmet yürütüyor. Kýsa bir süre önce hastaneye Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve 3. Basamak Yoðun Bakým Servisi ve yeni yoðun bakým yataklarý kazandýrýlmýþ. Anjiyografi ünitesi. KVC ameliyathanesi ve son teknoloji malzemelerle donatýlmýþ KVC yoðun bakýmýnýn hizmete sokulmasýyla kalp hastalarýnýn ayaktan tanýsý ve acil müdahaleleri için gerekli bütün alt yapý tamamlanmýþ. Yapýlan bu yatýrýmlarla bölgenin saðlýk merkezi haline gelmeye baþlayan hastanemize çevre illerden çok sayýda hasta gelmekte. Kardiyoloji uzmaný Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi olan sayýn baþhekimimiz Yrd. Doç. Dr. Taner SA- RAK beyle yeni açýlan üniteler hakkýnda konuþup bilgi aldým. Açýldýðý günden beri bu ünitelerde 8 Anjiografi, Stent ve 4 Bypass ameliyatý yapýlmýþ. Günümüzde Anjiografi kalp hastalýklarýnýn tanýsýnda çok önemli bir yer tutuyor. Kalp krizi geçiren hastalara ne kadar erken müdahale edilirse tedavi ve iyileþme þansý o kadar yüksek oluyor. Maalesef eskiden hastalar kilometrelerce uzaklýktaki yerlere gitmek zorunda kaldýðý için, geçen bu süre zarfýnda erken taný ve tedavi þansýný kaybediyorlardý. Yýlda Yaklaþýk 00 e yakýn hastanýn çevre hastanelerde bu hizmeti aldýðý tahmin ediliyor. Tabi bu hizmeti almak için hastalarýn ambulanslarla götürülmesi, gittikleri yerlerde yatak bulabilmek için kapý kapý dolaþmalarý ve hasta yakýnlarýnýn çektikleri eziyetleri ancak çekenler bilir. Anjiografinin kendi ilimizde yapýlmaya baþlanmasý bu açýdan bulunmaz bir fýrsat. Þu anda ünitemizde günlük 1-0 hasta anjiografi yapýlabiliyor. Anjiyo sonucunda hastalýk tespit edilen hastalarýmýza 3 ayrý tedavi uygulanabiliyor. Birinci gruba sadece ilaç tedavisi yeterli oluyor. Ýkinci gruba kalp damarlarýný açýcý stent takýlmasý gerekiyor. Üçüncü grupta ise bu tedavilerden fayda göremeyen Ayþe ÇETÝNTAÞ Hitit Üniv. Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi eserdir. Eserde cümleler umumiyetle kýsadýr; müteradif kelimeler az kullanýlmýþtýr. Arapça mesel ve manzum parçalar da Farsçalara nisbetle daha az yer almýþtýr. Hiçbir sanat endiþesi gözetmeden sadece, toplantýlarda vaziyete göre anlatýlan muhtelif, mütenevvi þeylerden veya sorulan suallere verilen cevaplardan meydana gelmiþ bulunan Fihi ma fih, ancak esaslarýna temas edilmiþ bulunan bu hususiyetlerle sade ve tabii Fars nesrinin en güzel örneklerinden biri olmuþtur. ESERDEKÝ AHLAKÝ BA- HÝSLER Mevlana'nýn doðruluk, iyilik, kötülük ve nedamet duymak hakkýndaki düþünceleri þöyledir: Doðru olmayan þeyler yaptým, deme. Doðruluðu tut. O zaman hiçbir eðrilik kalmaz. Doðruluk Musa'nýn asasý gibidir; eðrilik ise sihirbazlarýn sihrine benzer. Doðruluk ortaya çýkýnca, bütün eðrilikleri yutar. Kötülük yapan bir insan gerçekte baþkasýna deðil, bizzat kendisine fenalýk etmiþ olur.bir kötülük yaptýktan sonra piþmanlýk hissetmek, Tanrý'mn inayet ve muhabbetine mazhar olmanýn delilidir. Bir insanýn baþkalarýnýn kusurlarýný görmesi ve onlarý ayýplamasý, gerçekte kendi kusurunu görmesi demektir. Ýnsan evvela kendisindeki kin, kýskançlýk, hýrs, merhametsizlik gibi kötü huylan görüp, onîarý ýslah ettikten sonra baþkalarýný kýnamalýdýr. Sýkýntý ve huzursuzluk mutlaka bir günahýn cezasý, huzur ise bir ibadetin karþýlýðýdýr. Ýyilik yapmak bir nevi ibadettir ki hem yapan, hem de yapýlan kimse için faydasý vardýr. Tanrý o kadar büyüktür ki insanlarýn suçlarýný baðýþlar. Baþkasýnýn suçunu baðýþlamak suretiyle büyüklük gösterenleri ve iyilik edenleri de sever. Mevlana bilhassa alçak gönüllülüðü övmüþtür: Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dalý, meyveleri aþaðý doðru çeker; meyvesiz bir dalýn ucu ise servi aðacý gibi havada olur. Meyve arttýkça, dallarýn büsbütün yere düþmemesi için direk dayarlar. Peygamber (SAV) çok alçak gönüllüydü; çünkü her iki âlemin meyveleri onda toplanmýþtý. Rüþvet almanýn ve dilenmenin þiddetle aleyhindedir. Çalýþmayý över, tembelliði yerer. MEVLANA'NIN TABÝATI Ýnsanlara çok kýymet veren Mevlana, bütün insanlara karþý mütevazý, müþfik ve müsamahakâr davranýr. Etrafýný kýrmamaya ve incitmemeye bilhassa dikkat ettiðini görüyoruz. Kendisini ziyaret etmeye gelen dostlarýndan özür dileyerek: "Eðer sizin için ayaða kalkmýyor ve sizinle konuþmuyorsam, halinizi hatýrýnýzý sormuyorsam, bu size saygý göstermemdendir. Ýnsaný günaha sokacak, siteme müstahak edecek bir þeyden sakýnmak, bizzat ona iltifat etmek ve onun gönlünü almaktýr. Çünkü bu þekilde onlarý cezalandýran bir þeyden sakýnýlmýþtýr." Mevlana dostluða çok kýymet veriyor; fakat dostluðu ifrata vardýrmamak kaydýný da ihmal etmiyor. Onun için hatýr aziz bir þeydir. Mevlana'nýn gözünde ihtiyarlýðýn yüceliði Tanrý'nýnkinden de büyüktür. O maddi þeylere deðer vermez; kanaatkar olduðu için Tanrý onun bütün maddi ihtiyaçlarýný baðýþlar. Fikir hürriyetine hürmet eder. Mevlana'ya göre düþünceler muaheze olunamaz. Ýnsanýn içi hürriyet âlemidir. Düþünceler latiftir; onlara hükmolunamaz. Bütün insanlarý deðerlendiren Mevlana, kendi deðerinin azametine inanmýþ bir insan olarak gerektiði zaman kendi üstün müstesna derecesini de belirtmekten çekinmiyor. Rivayet etmiþlerdir ki: Peygamber (S.A.V.) zamanýnda ashâbdan her kim, yarým veya bir sûre öðrense, ona büyük adam derler ve bir yahut yarým sûreyi biliyor, diye parmakla gösterirlerdi. Çünkü onlar Kur'an'ý adeta yerlerdi (iyice hazmederlerdi). Bir veya yarým batman ekmek yemek hakikaten güç bir iþtir. Fakat aðýzlarýna alýp, çiðneyip- çiðneyip atarlarsa, bu þekilde yüzbin merkep yükü ekmek yenebilir. Peygamber, 'Ne kadar Kur'an okuyan vardýr ki Kur'an ona lanet eder." buyurmamýþ mýdýr? Ýþte bu, Kur'an'ý okuduðu halde, mânâsýný bilmeyen kimse hakkýnda söylenmiþtir. Fakat böyle olmasa da yine iyidir. hastalara Bypass ameliyatý yapýlýyor. Yapýlan 4 ameliyatta gayet baþarýlý sonuçlar alýnmýþ, hastalarýmýzýn 3'ü taburcu edilmiþ bile. Ankara Yüksek Ýhtisas Hastanesi iþbirliði ve hastanemiz kalp damar cerrahi uzmanlarýnýn da katýlýmý ile bypass yapýlýyor. Ameliyat sonrasý bakýmlarý da özel yoðun bakým ünitelerinde titizlikle yürütülüyor. Sayýn baþhekimimizin belirttiðine göre halen kardiyoloji ünitemizde iki adet Yardýmcý Doçent doktorumuz mevcut. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerine yeni öðretim üyelerinin gelmesiyle kadrolarýn daha kuvvetlendirilmesi planlanýyor. Kalp hastalarýnýn çektikleri eziyetleri bilen bir kiþi olarak kendi ilimizde bu hizmetlerin alýnabilmesinin ne kadar önemli olduðunu bir defa daha belirtmek istiyorum. Yazýmýn baþlýðýnda da yazdýðým gibi bu hizmetler bizim için saðlýkta adeta bir çað atlama ve tarihi bir geliþmedir. Kýymeti gün geçtikçe herkes tarafýndan çok daha iyi anlaþýlacak olan bu ünitelerin Çorum'a kazandýrýlmasýnda emeði geçen baþta Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah KAF- KAS Bey'e ve tüm saðlýk personeline binlerce defa teþekkür ediyorum. Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Herkese saðlýklý ve güzel günler dileðimle hoþcakalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " "

17 SALI 18 ARALIK 01 Küçükler Hentbol il birinciliðinde kýzlarda Yunus Emre Ýlkokulu þampiyonluðu daha önce garantilemiþti. Dün erkeklerde 19 Mayýs, Toprak Sanayi yi 13-8 yenerek mutlu sona ulaþtý. 17 Erkeklerde þampiyon 19 Mayýs Küçükler Hentbol il birinciliðinde 19 Mayýs kýz takýmý son maçýnda Toprak Sanayi Ýlköðretim önünde ilk yarýsý 3-3 biten maçta rakibini ikinci yarýda bulduðu gollerle 1-4 lük skorla ikincilik kupasýný aldý. Kýzlarda Yunus Emre daha önce þampiyonluðu garantilemiþti, Erkeklerde son maçýnda Toprak Sanayi ni 13-8 yenmeyi baþaran 19 Mayýs þampiyonluðu kazandý. 19 Mayýs: 13-Toprak Sanayi: 8 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Eyüp Yöndem. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Fazlý, Kenan Can, Re- sul, Yasin, Batuhan, Ahmet, Semih, Vahitcan, Memduh, Burak, Atýf, Emircan. TOPRAK SANAYÝ ÝLKOKULU: Ahmet, Enes, Süleyman, Emre, Mehmet, Murat, Ö.Furkan, Cengiz. ÝLK YARI : - (19 Mayýs Ýlkokulu). Erkeklerde þampiyon olan 19 Mayýs ýn kupasýný Yunus Emre Ýlkokulu Müdürü Mustafa Ünlü verdi. Erkeklerde ikinci olan Yunus Emre Ýlkokulu nun kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi K üçükler Hentbol il birinciliðinde kýzlarda Yunus Emre nin kazandýðý þampiyonluðun ardýndan erkeklerde mutlu sona 19 Mayýs Ýlkokulu ulaþtý. Üç okulun mücadele ettiði küçük kýzlarda ilk iki maçýný kaazanan Yunus Emre Ýlkokulu daha önceden þampiyonluðu garantilemiþti. Dün kýzlarda ikincilik üçüncü maçýnda Toprak Sanayi ile 19 Mayýs Ýlkokullarý karþýlaþtý. Ýlk yarýsý büyük çekiþmeye sahne olan ve 3-3 berabere biten maçýn ikinci yarýsýndaki oyunu ile 1-4 kazanan 19 Mayýs ikincilik kupasýný alýrken Toprak Sanayi Ýlkokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise son maçta Toprak Sanayi Ýlkokulu nu 13-8 yenen 19 Mayýs mutlu sona ulaþtý. Ýlk maçýnda Toprak Yunus Emre yi yenerek þampiyonluk kupasýnýn bir ucundan tutan 19 Mayýs ilk maçýnda Yunus Emre ye yenilen Toprak Sanayi önüne kupanýn sahibi olmak için çýktý. Rakibi önünde ilk yarýsýný - önde tamamladýðý maçtan 13-8 lik skorla galibiyetle ayrýlan 19 Mayýs erkek takýmý þampiyonluðu kazanýrken Yunus Emre Ýlkokulu ikinci Toprak Sanayi Ýlkokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Dün oynanan son maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. 19 Mayýs: 1-Toprak Sanayi: 4 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Eyüp Yöndem. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Miyase, Melike, Nursena, Halise, Tuðba, Elmas, Hayriye, Firuze, Defne, Sena. TOPRAK SANAYÝ ÝLKOKULU: Aleyna, Hatice, Melike, Selvi, Gülþah, Özem, Merve, Berna. ÝLK YARI : 3-3. L re altý grupta toplam 3 okulun mücadele ettiði grup maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 1 takým ikinci tura yükseldiler. SALON : Atatürk. HAKEMLER : BUHARA KIZ MESLEK LÝSESÝ : Esra, Ýskilip A. Öðret:3-Buhara K. Meslek: 0 Zehra Tekinbasar, Tuncay Sevim. ÝSKÝLÝP ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Semiha, Nur, Özge, Aynur, Eyþenur, Sümeyye, Hanife, Sümeyye, Büþra, Þennur. Dün oynanan maçlar sonunda A grubundan Mecitözü Lisesi birinci Ýskilip Anadolu Öðretmen ikinci, B grubundan Fatih Anadolu birinci çýkarken Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci olarak ikinci tura Çorum FB, Hacettepe Fenerbahçe maçýný izledi Ç Erkeklerde üçüncü olan Toprak Sanayi nin kupasýný okul Beden Eðitimi Öðretmeni Halil Geylan verdi yükseldi. C grubunda Ticaret Meslek Lisesi birinci Ýskilip Kýz Meslek ikinci, D grubundan Osmancýk Lisesi birinci Oðuzlar Anadolu Lisesi ikinci, A grubundan Osmancýk ÝMKB Teknik Endüstri Meslek Lisesi Kübra, Zümrüye, Nihal, Sedanur, Gamze, Büþra, Hacer, Þeyma, Semanur, Nisanur. SETLER : 1. Set: -13,. Set: -1, 3. Set: -0 (Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi). Fatih Lisesi:3-Kýz Meslek:1 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hüseyin Kamber, Caner Yýldýrým. FATÝH LÝSESÝ : Rabia, Demet, Ayþegül, Kübra, Hanife, Sedanur, Þehime, Semanur. KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSESÝ : Ezgi, Büþra, Esra, Ýlayda, Filiz, Eda, Dilan Boynueðri, Dilan Özkeskin, Þeyma, Gülten, Hatice, Çaðla. SETLER : 1. Set: - (Kýz Teknik ve Meslek),. Set: -1, 3. Set: -14, 4. Set: -11 (Fatih Lisesi). Spor Lisesi grubundaki üçüncü maçý kazanarak ikinci olarak ikinci biletini alan okul oldu SALON : Atatürk. HAKEMLER : GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Hasret, Beyzanur, Özlem, Pýnar, Mihriban, Burcu, Buse, Feyza. Ýskilip EML : 3 Ortaköy ÇPL : 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Fatih Asalýoðlu, Hasan Olgun. Yasemin, Büþra, Ayla, Esra, Hasret, Elif, Sandal, Tuðçe, Serap, Aysun. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Melike, Gülçin, Ayþe, Þeyma, Eda, Zeynep, Kübra, Beyza, Toprak, Aliye, Þenay, Esra. SETLER : 1. Set: -11,. Set: -8, 3. Set: -18 (Spor Lisesi). birinci Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ikinci, F grubundan ise Sungurlu Lisesi birinci Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi ikinci olarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazandý. 1 takým dün akþam çekilen kura sonucunda üçerli dört gruba ayrýlacak ve dört grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan dört takým final grubuna yükselecek. Final grubunda da tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda sýralama belli olacak. ORTAKÖY ÇOK PROÐRAMLI LÝSESÝ : Spor Lisesi: 3 - Atatürk : 0 Gül Ersoy, Hüseyin Kanber. Kýzlarda ikinci olan 19 Mayýs ýn kupasýný Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi Kýzlarda üçüncü olan Toprak Sanayi nin kupasýný Yunus Emre Müdür Yardýmcýsý Ahmet Çiçek verdi Genç Kýzlar Voleybol da grup maçlarý tamamlandý iseli Genç Bayanlar Voleybol il birinciliðinde grup maçlarý tamamlandý. Üç merkez, iki Osmancýk ve bir Sungurlu da olmak üze- Kýzlarda þampiyon olan Yunus Emre nin kupasýný 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli verdi ÝSKÝLÝP ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi grupta ikinci olarak ikinci tura yükselmeyi baþardý Büþra Uysal, Sevim, Sevilay, Büþra Koca, Ayþegül, Satý, Bircan, Selvi, Songül. SETLER : -6, 14, -13 (Ýskilip EML) orum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri pazar günü Ankara da Hacettepe ile Fenerbahçe Ülker takýmlarý arasýndaki maçý izlediler. Çorum FB Antrenörü Yaþar Yýlmaz ve 0 sporcunun izlediði maç öncesinde minik sporcular Fenerbahçe antrenörü Simone Piangiani, takým menejeri Serdar Apaydýn ve yardýmcý antrenör Ertuðrul Erdoðan a Çorum leblebisi hediye ettiler ve hatýra fotoðrafý çekindiler. Antrenör Yaþar Yýlmaz Fenerbahçe Ülker Basketbol Þube Direktörü Nedim Karakaþ ý EURO Lig de ilk 16 ya kalmasýndan dolayý tebrik etti ve bundan sonraki maçlarda da baþarýlar diledi. Çorum da yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Yýlmaz u kutlayan Karakaþ, kalabalýk bir taraftar grubu ile maçý izlemeye gelen Çorum kafilesine teþekkür etti. Poroy la birlikte izlediler Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri Hacettepe-Fenerbahçe Ülker maçýný yýllarý arasýnda Çorum Valiliði görevini yapan halende Danýþtay üyesi olarak Ankara da bulunan Hüseyin Poroy ile birlikte izlediler. Çorum FB basketbol okulu sporcularý yakýn ilgi gösteren Poroy, miniklerle sohbet etti ve çalýþmalar hakkýnda Yaþar Yýlmaz dan bilgiler aldý. Antrenör Yaþar Yýl- maz, Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu olarak sportif çalýþmalarýn yaný sýra sosyal ve teknik geliþime katký saðlayacak etkinliklerede aðýrlýk verdiklerini bu amaçla düzenledikleri Ankara gezisinin son derece yararlý olduðunu söyledi. Ýlk kez il dýþýna çýkan sporcularýn birlikte hareket etme, TV lerden izle- dikleri dünya çapýndaki sporcularý yakýndan görme imkaný bulduklarýný belirten Yýlmaz, Sporcularýn sosyal olmalarýný ve özgüvenlerini geliþtirdi. Kafilede kaptan olarak görev yapan Alperen Demirer de deplasman tecrübesiniminiklerle paylaþarak sporculara yardýmcýlý olmasý grup içirisinde dayanýþma ve iletiþimi saðlamasýnýn büyük katkýlarý oldu. Ayrýca Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy un davetimize icabet ederek maçý kafileyle birlikte izlemesi bizleri son derece mutlu etti. Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu camiasý adýna sayýn Poroy a teþekkür ediyorum dedi. Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy maçý Çorum FB öðrencileri ile birlikte izledi Çorumlu sporcular Fenerbahçe teknik heyetine leblebi ikram ettiler

18 18 SALI 18 ARALIK 01 Güzel oynamasakta dýþ sahada alýnan bir puan sevindirici Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Geredespor karþýsýnda iyi oynamadýklarýný ancak rakibine son 1 dakikalýk bölüm dýþýnda fazla pozisyon vermediklerini söyledi. Armutçu, takým olarak deplasmanda iyi oynayamadýklarýný ancak alýnan bir puanýn sevindirici olduðunu belirterek Bu hafta sahamýzda oynayacaðýmýz Adliyespor maçýný kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yok dedi. Bolu daki Çorumlular dan alkýþ Ý skilip Belediyespor u Bolu da oturan Çorumlular yalnýz býrakmadýlar. Maç öncesi otele gelerek Ýskilip Belediyespor a baþarýlar dileyen Boludaki Çorumlular cumartesi günü oynanan maçtada takýmlarýný yalnýz býrakmadýlar. Maç boyunca takýmlarýna destek veren Çorumlular maçýn ardýndan sahadan 00 lýk beraberlikle aynlan Ýskilip Belediyespor lu futbolculara tel örgülere çaðýrarak onlara alkýþlarla destek verdiler. Ýskilip li futbolcularda onlara alkýþlarla karþýlýk verdiler. S lacivertli taraftarlar, valilik binasý önündeki parkta toplandý. Bu sýrada Kültür Sitesi önünde toplanan arkadaþlarýnýn yanýna giden bir grup Galatasaray taraftarýyla sarý lacivertli grup arasýnda sözlü sataþma yaþandý. Ýki grup arasýnda arbedeye dönüþen olayda taraftar yaralandý. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavganýn büyümesi önlendi. Daha sonra valilik binasý önündeki parktan ellerinde meþaleler ile tezahürat yaparak maçý seyredecekleri kafeye yürüyen Fenerbahçeli taraftarlarla Kültür Sitesi önünde toplanan Galata- B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor da Geredespor karþýsýndaki futbol olmasada alýnan bir puan yüzleri güldürdü. Ligde oynadýðý deplasman maçlarýnda bir tek Eskipazar deplasmanýndan üç puanla dönen diðer maçlardan hep puansýz ayrýlan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü iyi oynamadýklarýný ancak son 1 dakikalýk bölüm dýþýnda rakibede pozisyon vermediklerini bu yüzden alýnan bir puanýn sevindirici olduðunu söyledi. Armutçu, takým olarak aþýrý soðuk havaya alýþýk olmadýklarýný Bolu da maçýn çok soðuk havada oynandýðýný bundan da etkilendiklerini ancak ilk yarýnýn büyük bölümünde üstün bir futbol ortaya koyduklarýný söyledi. Ýkinci yarýda kontrollü oynadýklarýný son bölümde geriye fazla çekilince rakibin etkili olduðunu belirten Armutçu Bu bölümde rakip pozisyonlar buldu ancak sonuçta sahadan puanla ayrýldýk ve mutluyuz. Þimdi önümüzde grupta þampiyonluk mücadelesi veren Adliyespor ile sahamýzda oynayacaðýmýz maçý düþünüyoruz. Hava þartlarý elverirde maçý Ýskilip te oynayabilirsek rakibimize ilk maðlubiyeti tattýrmak istiyoruz. Takým olarak iç saha maçlarýnda çok farklý oynuyoruz. Hafta sonuna kadar sakatlarýndan iyileþmesi halinde tam kadro olarak maça çýkacaðýmýzý düþünüyorum. Birde bizi mutlu eden diðer husus ise tüm uzak deplasman maçlarýný bitirdik. Ligin ikinci yarýsýnda hep yakýn deplasmanlara gideceðiz dedi. Derbi sonrasý Çorum da çirkin görüntüler por Toto Süper Lig'de, Galatasaray ve Fenerbahçe arasýnda oynanacak derbi maç öncesi Çorum'da, iki ta- kým taraftarlarý arasýnda arbede çýktý. Derbi öncesi takýmlarýna destek vermek için bir araya gelen sarý Maçýn ardýndan iki takým taraftarlarý Gazi Caddesi nde kavga etti Emniyet güçleri müdahele etti 1. saray taraftarlarý, yeniden birbirlerine sataþtý. Taraftarlar birbirlerine maytap türü patlayýcý maddeler attý. Güven- lik güçleri olaya müdahale ederek, sarý lacivertli taraftarlarý caddenin karþý tarafýna geçirdi. Olaylar nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiðe kapandý, vatandaþlar taraftarlara tepki gösterdi. (AA) görünüyor. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Osmancýkgücü, Osmancýk Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý üçer puan alarak yarýþta avantaj yakaladýlar. Ýlk yarýda aldýðý sonuçlarla beklentilerin üzerinde puan toplayan Hitit Gençlikspor ise son haftalarda yaþadý düþüþle yarýþta gerilerde kaldý. Alaca Belediyespor ilk haftalarda topladýðý skilip Belediyespor u Bolu da oynadýðý Geredespor maçýnda Bolu Çorumlular Kültür ve Dayanýþma Derneði üyeleri yalnýz býrakmadýlar. Maç öncesi Ýskilip Belediyespor un kaldýðý otelde ziyaret eden Dernek Baþkaný Fikret Kýsar ve Yönetim Kurulu üyeleri burada futbolcularla tanýþtýlar sohbet ettiler ve maçta baþarýlar dilediler. Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri cumartesi günüde Geredespor ile oyna- nan maçý izlediler ve Ýskilip Belediyespor a maç boyunca destek verdiler. Maçýn bitiminde ise Ýskilip Belediyespor u kazandýðý bir puandan dolayý yanlarýna çaðýrarak onlarý alkýþlarla yolcu ettiler. Ýskilipspor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Bolu da bin civarýnda Çorum lunun yaþadýðýný öðrendiklerini ve maç öncesi, maçta ve maç sonunda kendilerine gösterilen yakýn ilgiden dolayý baþta Baþkan Fikret Kýsar olmak üzere tüm Dernek Yöneticileri ve maçta destek veren Çorumlulara teþekkür etti. Ýskilip Belediye bir basamak geriledi ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor, Geredespor deplasmanýndan golsüz beraberlikle dönerken puan sýra- lamasýnda bir basamak geriledi, Grupta Zonguldak Kömürspor ve Adliyespor takýmlarý rakipleri ile puan farkýný açmaya devam ediyorlar. Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Emniyet olaylarýn büyümemesi için olaðanüstü önlemler aldý 1. Amatör Küme de ilk yarý sona erdi. Ulukavakspor ilk yarýyý da yaparak en yakýn rakibinin puan önünde devreyi lider kapattý. Final Grubu biletini þimdiden almýþ gibi görünen Ulukavakspor grubun en rahat takýmý. Ancak ligde gerek diðer üç final grubuna yükselecek takým gereksede ligden düþecek bir takým için mücadele ikinci yarýda çok daha zorlu geçecek. grubunda mücadeleyi etmeyi büyük oranda garantilemiþ olmanýn verdiði rahatlýkla çýkacak. Final Grubu mücadelesi son üç takým için olacak. Bunun içinde aday sayýsý oldukça fazla, Çimentospor, Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkgücü ve Osnancýk Belediyespor, Eti Lisesi Gençlikspor ve Hitit Gençlikspor takýmlarý üç koltuðun adaylarý olarak Ý Bolu Çorumlular Derneði nden Ýskilip Belediyespor a yakýn ilgi B 1. Küme de ilk yarý sona erdi ikinci yarý hafta sonu baþlýyor Amatör Küme de Ulukavakspor ilk yarýyý açýk ara lider kapattý. Ligde ilk yarýda oynadýðý maçýda kazanan Ulukavakspor devreyi en yakýn rakibinin puan farkla lider kapatýrken ilk yarýnýn enlerinde de rakiplerine açýk fark attý. Ligde on maçýnýda kazanan Ulukavakspor en çok gol atan, en az gol yiyen takým ünvanýnýda elinde bulunduruyor. Siyah beyazlý takým on maçta rakip filelere tam 4 gol býrakýrken bu maçta kalesinde gördüðü gol sayýsý ise yalnýzca beþ. Çok gol atan az gol yiyen Ulukavakspor ikinci yarýda final Ýskilip Belediyespor un Geredespor ile Bolu da oynadýðý maçtan önce Bolu Çorumlular Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Kýsar ve yöneticiler kaptan Ali Uyar ve Teknik Direktör Nihat Armutçu ya çiçek verdiler. puanlarýn ardýndan son haftalarda aldýðý farklý maðlubiyetlerle hýzla düþme hattýna yaklaþtý. Ancak ligde kalma mücadelesi veren diðer rakiplerine karþý üstünlüðü ile bu konuda azda olsa rahat görünüyor. Bayat Belediyespor ikinci yarýya umutlu baþlamak için kazanmaktan baþka çaresinin olmadýðý maçta Sungurluspor u - lik skorla geçerek puan sýralamasýnda iki basamak birden yükseldi. Bu galibiyet ligden düþecek takýmlar için oldukça zorlu mücadelenin habercisi oldu. Ligin ikinci yarýsýnda Mecitözüspor, Sungurluspor ve Bayat Belediyespor takýmlarý Geredespor - Ýskilip Belediyespor Bartýnspor- Akyurt Belediyespor Kozluspor - MKE Kýrýkkalespor Ostimspor - Eskipazar Belediyespor Sincan Belediyespor -Sorgun Belediyespor Tosya Belediyespor - Ankara Adliyespor Yahþihanspor - Zonguldak Kömürspor ligde kalmak için mücadele edecekler. Üç takýmýn kendi aralarýnda oynayacaklarý maçlar ligden düþecek takýmýn belirlenmesi için büyük önem taþýyacak. Ýkinci yarý ara vermeden bu hafta sonu baþlýyor. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan erteleme maçlarýnýn ardýndan ikinci yarý 3Aralýk pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. 1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý: Çimentospor - Ulukavakspor Bayat Belediyespor - Sungurluspor Mecitözüspor - Eti Lisesi Gençlik Osmancýk Belediye -Hitit Gençlikspor Osmancýkgücüspor- Alaca Belediyespor PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ulukavakspor. Çimentospor 3. Ýl Özel Ýdare 4. Osmancýkgücü. Osm. Belediye 6. Eti Lisesi 7. Hitit Gençlik 8. Alaca Belediye 9. Bayat Belediye. Sungurluspor 11. Mecitözüspor O G B M A Aralýk pazar : Eti Lisesi Gençlik - Çimentospor. Hitit Gençlik - Sungurluspor. Osmancýkgücü- Osmancýk Belediyespor. Mecitözüspor - Bayat Belediyespor. Alaca Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor. : 0-1 : - : 4- : -1 : 7-0 Y P PUAN DURUMU TAKIMLAR O G 1. Zonguldak K Adliyespor Sorgun Beled Sincan Belediye Bartýnspor Tosya Belediye Ostimspor Geredespor Kýrýkkalespor Ýskilip Belediye Kozlu Bele Akyurt Bele Yahþihanspor 11 1 B M A : 0-0 : 3-1 : 0-0 : 3-0 : -0 : 1-3 : 1-4 Y P Aralýk Pazar: Ýskilip Belediyespor - Adliyespor. Zonguldak Kömürspor - Geredespor. Akyurt Belediyespor- Kýrýkkale Yahþihanspor. Sorgun Belediyespor - Bartýnspor. MKE Kýrýkkalespor - Sincan Belediyespor. Eskipazar Belediye - Kozlu Belediyespor. Ostimspor - Tosya Belediyespor. Ýskilip Belediyespor, bu sezon deplasmandaki ilk beraberliði Geredespor deplasmanýnda golsüz skorla aldý. Temsilcimiz bu beraberlikle haftayý bir puanla kapatmasýna raðmen sýralamada bir basamak geriledi. Lider Zonguldak Kömürspor, Yahþihanspor deplasmanýndan 41 lik galibiyetle dönerek puana yükseldi ve liderliðini devam ettirdi. Liderin takipçisi Adliyespor da Tosya Belediyespor deplasmanýndan 3-1 lik galibiyet ve üç puanla sürdürerek lideri averajla takibini sürdürdü. Sincan Belediyespor ligdeki çýkýþýný sahasýnda konuk ettiði Sorgun Belediyespor maçýný -0 kazanarak sürdürürken Bartýnspor da üst sýrayla puan farkýnýn açýlmasýna Akyurt Belediyespor u evinde 3-1 yenerek izin vermedi. Ostimspor ise sahasýnda konuk ettiði Eskipazar Belediyespor u 3-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Kozluspor ile MKE Kýrýkkalespor ise sahadan golsüz beraberlik ve bir puanla ayrýldýlar. Ligde 1. hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Ýskilip Belediyespor 1. hafta maçýnda grupta averajla ikinci sýrada bulunan ve þampiyonluk adaylarýndan Adliyespor u sahasýnda ko-

19 Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn, kara yollarýnda güvenliði artýrmak ve çevre kirliliðini azaltmak amacýyla yaþ üzerindeki kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tanker ve çekicilerin hurdaya ayrýlmasýna iliþkin uygulamasý baþladý. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, yaþ üstü kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tanker ve çekicileri piyasa deðeri üzerinden almaya baþladý. Bakanlýk, uygulamayla karayollarýnda güvenliðin artýrýlmasý, çevre kirliliðinin önlenmesi ve nakliye piyasasýnda fiyat dengesinin saðlanmasýný amaçlýyor. Bu sýnýfa giren 486 bin 46 araç için yaþý, cinsi ve kilogramýna baðlý olarak araç baþýna bin lira ile 1 bin lira arasýnda ödeme yapýlarak, MKEK'nin Hurda Ýþletmesi tesislerinde imha edilecek. Karayolu Düzenleme Genel 'nün, 1990 ve öncesi yýllarda trafiðe çýkan kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tanker ve çekicilerin trafikten çekilmesi için hazýrladýðý uygulama planý devreye girdi. Karayolu Düzenleme Genel 'nün, hazýrladýðý uygulamanýn kapsamýný belirleyen teblið, 17 Kasým 01 tarihinden itibaren uygulanmaya baþlandý. Uygulama nedeniyle Bakanlýðýn yaný sýra MKEK ve Emniyet Genel gerekli tedbirleri aldý. Emniyet Genel, araçlarýn teslim edileceði hurda müdürlüklerindeki bürolarda görev yapmak üzere, teslimat yoðunluðu göz önüne alýnarak en az bir kiþi olmak üzere yeterli personel görevlendirecek. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Çorum Orman Ýþletme, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 7 Çorum Saat: 14:00 T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 9, sayfa 783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 6.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14: Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: :00 YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum ( cit) toplam 4 cilt dipkoçanlý giriþ betini kaybettim. Hükümsüzdür. Anadolu Organizasyon Ferdi Öztaþ Ulukavak Mah. Selimiye 3. Sk. No: 4/A ÇORUM T.C.No: (Ç.HAK:3731) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yeter KARAN Hasan kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3733) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Seyhan KARACA Abdullah kýzý 1973 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:373) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet YANDIM Abdullah oðlu 198 Çorum Büðdüz Köyü Doðumlu (Ç.HAK:379) 19 ARALIK Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah., Cengiz Topel Cad., No: 1 Çorum Saat: :00 0 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi UE 674 plakalý, 0 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 0.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: :00 Çorum Ýl Kültür ve Turizm Çorum Müze ve Örenyerlerine kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Kültür ve Turizm Saat: :30 1 ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 868, ada 61, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/ arsa paylý Ablok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 1:-1:0 T.C. Çorum 1. Ýcra 19 TE 86 plakalý 01 model yeni Kango Multix Ext Edit 1. Renault marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Sima Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. (Ankara Yolu 4. km Çorum) Saat: 14:00-14: 4 ARALIK Çorum Adliyesi Çorum Adliyesi 1 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Ýskilip ilçesi Ýmam Hatip Lisesi istinat duvarý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: 14:00 7 ARALIK DSÝ. Bölge Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 11/1 A blok no: 4 Çankaya / Ankara Saat: :00 8 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra 19 UB 181 plakalý, 011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: :-:1 OCAK 013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: :00 3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri lt motorin (euro dizel) ile.000 lt kurþunsuz benzin (9 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bilgisayar bilgisine sahip olan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Nasip Unlu Mamüller Eþref Hoca Cad. No: /B Çorum (3 Nisan Ýlkögretim okulu çaprazý) (Ç.HAK:3694) Hurda takvimi belli oldu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, bu araçlarýn trafikten çekildiðinde hurdaya ayrýlmasý ve tekrar kullanýlmasýný önlemek için MKEK ile protokol imzalamýþtý. Bu protokole göre, kapsama alýnan araçlarýn, MKEK Hurda Ýþletmesi tesislerinde imha edilecek. Hurdaya ayrýlacak araçlar kategorisinde, Emniyet Genel nde kayýtlý yaklaþýk 181 bin 83 kamyon, 13 bin 977 kamyonet, bin 17 minibüs, 30 bin 80 otobüs ve 8 bin 19 özel amaçlý olmak üzere 486 bin 46 araç bulunuyor. Bu kapsama giren araçlarýn hurdaya ayýrma iþlemlerinin 013 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý öngörülüyor. Araçlar, Hurda Ýþletmesi 'nün tesislerinin bulunduðu Kýrýkkale, Ýzmir Aliaða ve Kocaeli Seymen'deki Hurda Müdürlüklerinde teslim alýnarak imha edilecek. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, karayollarýnda güvenliðin artýrýlmasý, rekabet þartlarýnýn düzenlenmesi, nakliye piyasasýnda fiyat dengesinin saðlanmasý ve çevre kirliliðinin önlenmesi hedefiyle baþlatacaðý uygulama için yaklaþýk 400 milyon lira kaynak ayýrdý. Bu kaynak, hurdaya ayrýlacak araç sahiplerine ödenecek. Bakanlýk, hurdaya ayrýlacak araçlarýn model yýllarýna baðlý olarak, kilogram baþýna piyasa koþullarýna göre belirlediði hurda bedelini ödeyecek. Buna göre, bu sýnýfa giren 486 bin 46 araç için yaþý, cinsi ve kilogramýna baðlý olarak araç baþýna bin lira ile 1 bin lira arasýnda ödeme yapýlacak. Hak sahiplerine ödemeler, yetkililerce ''Hurdaya ayrýlmýþtýr'' kaþesi vurulduktan sonra yapýlacak. Ýdaresi Destek Hizmetleri Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: :00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Çorum Ýl Özel Ýdaresi ne kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: :00 4 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat Ýhale Odasý Saat: :00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri 013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 OCAK 013 Çorum 4. Ýcra (Dosya No: 011/70) Çorum Tapu nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 69 parsel de bulunan 6.41,00 m yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 79.38,0 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: :00-: Çorum 4. Ýcra (Dosya No: 0/44) Çorum merkez Tapu nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 80,0 m arsa üzerinde bulunan kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: :40-:0 T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 01/899 TLMT.) Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 1:00-1: ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum Tapu nün Bhaçelievler Mah. 199 ada, 493 parselde kayýtlý 48,84 m arsa üzerindeki binanýn. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Garson, Aþçý ve Aþçý Yardýmcýsý (Ç.HAK:378) alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:349) (Ç.HAK:344) (Ç.HAK:3666) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:4138) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D SALI 18 ARALIK ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. /1 (Ziraat Odasý Yaný) TOKÝ de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire KÝRALIK SOBALI DAÝRE (Ç.HAK:3649) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Stad 4. Sokak ta Devren Satýlýk Market Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler. Sok. No: Mür. Tel: (Ç.HAK:3688) ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik Ustasý Elektrik Ustasý Çay ve temizlik iþlerine bakacak bay eleman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3730) ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM CANDEMÝR TÝCARET Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 (Ç.HAK:366) Tel: 4 8 ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere logo ve ofis programlarý kullanabilen çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Ankara Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok (Ç.HAK:377) (Ç.HAK:3734) Satýlýk Düðün Salonu (Ç.HAK:3717) Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere B sýnýfý ehliyeti olan tecrübeli bay pazarlama elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3718) Küçük Sanayi Sitesi 3. Sok. No: Tel: No: 4 Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Vasýfsýz Bay elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 3 0 8

20 Ç SALI 18 ARALIK 01 Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Oyak Renault maçýnda iyi oynamadýklarýný ve ev sahibi takýmýn hakmý bir galibiyet aldýðýný söyledi. Gümüþdað, ilk yarýnýn bitimine bir hafta kalmasýna karþýn futbolcularýn hala kalitelerinin farkýnda olmadýklarýný ve çok hata yaptýklarýný ve sonucunda da yenilgi ile ayrýldýklarýný belirtti. Oyak Renault karþýsýnda kötü oynadýklarý rakibin daha istekli ve arzunu bir oyun ortaya koyduðunu bunu sonucunda da iyi oynayan takýmýn kazandýðýný belirten Gümüþdað Futbolcularým ligin ilk yarýsýnýn bitmesine raðmen halen kendi kalitelerinin idraki içinde deðiller, iyi oynuyorlar ancak çok hata yapýyorlar, hatanýn bedelini de yenilgi olarak ödüyoruz. Oyak Reneultspor sahasý sentetik saha olmasý bizim açýmýzdan dez avantajdý, rakip takým sürekli olarak bu sahada maç yaptýðý için iyi oynadýlar, güzel mücadele ettiler, kanatlarý iyi kullandýlar ve hak ettikleri bir galibiyet aldýlar. Mazeretlerin arkasýna sýðýnmayacaðýz, eðer kazanma isteði ile oynayamazsanýz kaybedersiniz, rakip kazanmayý daha çok istekliydi, Takým olarak yinede mücadele ettik ve pozisyonda bulduk, maçý berabere bitirebilirdik, son 3 dakika kala þansýz bir gol yedik ve maðlup olduk. Ben her zaman söylüyorum bu takým çok iyi her takýmý yenecek güçte ancak futbolcularým bir türlü kalitelerinin farkýnda deðil, çok basit hatalar yapýyoruz ve bu hatalarýn önüne geçeceðiz ve bu takýmý olduðu yere getireceðiz dedi. Çorumspor da üye aidatýný ödemeyenin kaydý silinecek Son gün 1 Aralýk Cuma orumspor Yönetimi tüzük gereði Çüyelik aidatlarýný ödemeyenlerin kaydýnýn silineceðini açýkladý. Yönetim Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre tüzük gereði yýl içinde üyelik aidatýný ödemeyenlerin üyeliklerinin düþürülmesi gerektiði belirtilerek Yýl sonunun yaklaþmasý nedeniyle 1 Gümüþdað Kazanma isteði ile oynamazsanýz kaybedersiniz Aralýk cuma günü mesai bitimine kadar yýllýk üyelik aidatlarýný ödemeyenlerin üyelikleri düþürüleceðin bilinmesini isteriz. Üye aidatlarýný Çorumspor Kulübü müdürlüðüne makbuz karþýlýðý ödemeyen üyelerin üyeliklerinin düþeceðinin bilinmesini isteriz denildi. Ýyi oynadýk kötü goller yedik Çorumspor Teknik Direktörü Elvan Milað, Gölcükspor karþýsýnda kötü oynamadýklarýný ancak çok basit goller yediklerini bunun sonucunda da sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný söyledi. Bu kadronun gelecekte iyi iþler yapacaðýna inandýklarýný ancak puan farkýnýn açýlmasýnýn morallezi bozduðunu umutlarý azalttýðýný belirten Milað Siirtspor maçýndan alacaðýmýz puanlarla bu moralleri ve umutlarý düzeltmek istiyoruz dedi. Ç orumspor Teknik Direktörü Elvan Milað, Gölcükspor karþýsýnda iyi oynadýklarýný ancak basit goller yiyerek sahadan puansýz ayrýldýklarýný belirterek Ýlk yarýda sahamýzdaki son maçta taraftarlarýmýza puan sevinci yaþamatadýðýmýz için üzgünüz dedi. Çorumspor Teknik Direktörlerinden Tümer Uzun, Gölcükspor maçýnýn sonunda Milað, Kayseri Þeker farklý maðlubiyetinin baðladý ve iki takým oyuncularý dostça ayrýldýlar karþýlaþma içinde ufak bir tartýþma yaþadýðý futbolcu ile görüþerek sorunu tatlayý ardýndan hafta boyunca yet aldýk. Yetkin Özbey, Erkan Öztürk le görüþtü orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Gölcüks- maçýnýn ardýndan kýrmýzý siyahlý kulüpten alaterdik ancak olmadý. Takým olarak her geçen gün caðý olan isimlerden Erkan Öztürk ile görüþtü. Geçtiði- Çpor Maçýn geneline baktýðýmýzda iyi futbol oynadýðýmýzý düþünüyorum. ruz ancak bunu skora türk le maçýn ardýndan görüþen Yetkin Özbey kulübün iyiye gittiðimizi görüyomiz yýllarda kýrmýzý siyahlý formayý giyen Erkan Öz- Ancak her zaman olduðu yansýtamýyoruz. Futbolda hiç bir zaman dün konuyla ilgili olarak temasa baþladý. Özbey in kulüp- durumu hakkýnda bilgi verdi ve telefonunuda alarak gibi yine basit goller yedik ve sonucunda haketmediðimiz bir maðlubi- biz kaybediyoruz ve ra- ve sorunun çözümü için pazarlýklarýn devam ettiði öð- yoktur bugün vardý, oda ten alacaðý olan futbolcularla görüþmeleri sürdürdüðü Teknik Direktör Elvan Milað kiplerimizle aramýzdaki renildi. puan farký açýlýyor. Gelecek dönemlerde bu takýmýn çok iyi iþler yapacaðýna inanýyoruz fakat þu anda takým olarak artýk kaybe tahammülümüz kalmadý. Puan farký açýldýkça moraller bozuluyor ve ümitler azalýyor. Þimdi ilk yarýnýn son maçýnda Siirtspor ile deplasmanda oynayacaðýmýz maçta alacaðýmýz puanlarla ikinci yarýya daha umutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bu isimler ise ilk turlarda maçlarýnda rakiplerine amaçla bugünden itibaren çalýþmalarýmýza baþ- maç kazanmalarýna raðmen madalyaya çýkma mayý baþaramadýlar. layacaðýz dedi. yenilerek kürsüye çýk- futbolcularý bu maça hazýrlamaya çalýþtýklarýný ve sonucunda da sahada Evimizde oynadýðýmýz ilk yarýnýn son maçýnda taraftarlarýmýza puan sevinci yaþatmak iyi inandýðýný iþler yaptýklarýna belirterek is- Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda iki altýn madalya kazanan tek il Çorum Çorum adýna olmasa da beþ Çorumlu kürsüde Büyükler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Çorum adýna mindere çýkmasalarda beþ Çorumlu kürsüde yer aldý. 74 Kg da Yasin Bolat, 84 Kg da Hakký Ceylan altýn madalya kazanýrken Kg da Ahmet Peker gümüþ, 60 Kg da Ömer Uzan ve 96 Kg da ise Hüseyin Gümdüz sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. B üyükler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Çorum adýna mindere çýkmasada baþka kulüpler adýna mindere çýkan beþ Çorumlu güreþçi kürsüye çýkmayý baþardý. 74 Kg da Yasin Bolat ve 84 Kg da Hakký Ceylan sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazandý. Ankara da yapýlan Büyükler Türkiye Güreþ Þampiiyonasý nda Kg da ASKÝspor adýna mindere çýkan milli güreþçi Ahmet Peker final maçýnda ayný Kg da ikinci olan Ahmet Peker ödül töreninde görülüyor 74 Kg da sýkletinde altýn madalyanýn sahibi olan Yasin Bolat ödül töreni sonrasýnda kürsüde Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Oyak deplasmanýnda iyi oynamadýklarýný ve kazanmayý daha çok isteyen takýmýn sahadan üç puanla ayrýldýðýný söyledi. Ýlk yarýnýn son haftasýna gelmelerine raðmen kadrolarýndaki futbolcularýn hala kalitelerinin farkýna varamadýklarýný belirten Gümüþdað Ýkinci yarýda basit hatalarýn önüne geçeceðiz ve takýmý layýk olduðu yere getireceðiz dedi. kulüpten Sezer Akgün e yenilerek gümüþ madalya kazandý. 60 Kg da ASKÝspor adýna mücadele eden Ýskilip li güreþçi Ömer Uzan skletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diðer isim oldu. 74 Kg da Ýstanbul Sancaktepe Belediyespor adýna mindere çýkan Yasin Bolat ise final maçýnda Kahramanmaraþ Belediye takýmýndan Musa Gürbüz ü yenerek altýn madalyanýn sahibi oldu. 84 Kg da Ankara Ýller Bankasý adýna mücadele eden Hakký Ceylan da Ankara TE- DAÞ dan Namýk Korkmaz ý yenerek sýkletinde altýn madalya kazanan ikinci Çorumlu güreþçi oldu, 96 Kg da Ankara Þekerspor adýna mücadele eden Hüseyin Gündüz final maçýnda Kocaeli Büyükþehir Belediyespor dan Müren Mutlu ya yenilerek gümüþ madalya kazanan isim oldu. Þampiyonaya Çorum adýna katýlan genç zun yýllardýr yaptýðým gazetecilik hayatý- en kötü haftasýný geçirdim. Bir yan- Umýn dan dost bilip arkamdan oyun çevirenleri öðrendim, diðer yandan affedilmez bir skor hatasý yaptýk, bunlar yetmezmiþ gibide hafta sonu biri Çorum diðeri Bursa dan iki maðlubiyet haberi ile haftayý tamamladýk. Bu kadar olumsuzluðun ardýndan ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyiz. Fazla detaya girmeden dost ve arkadaþ bildiðimiz insanlar tarafýndan arkadan hançerlendik üzüldük ancak yanlýþ tanýdýðýmýz isimleri öðrendik sevindik. Gereðinide yaptýk bu iþi fazlada uzatmaya gerek görmüyorum. Çorumspor kendi sahasýnda ilk yarýda oynadýðý son maçta Gölcükspor a -1 maðlup oldu. Düþününki bir takým ilk yarýda evinde oynadýðý hiç bir maçta puan sevinci yaþayamadan devreyi bitiriyor. Sahaya bakarsak önceki maçlara göre daha iyi bir görüntü verdi genç futbolcular. Ancak, uzun süredir profesyonel futbol oynamalarýna raðmen henüz bir aþama kaydedememeleri beni en çok üzen konu. Futbolda yenersin yenilirsin ancak asýl önemli olan üzerine koymak. Çorumspor da genç gelecek vadeden isimler diye gördüðümüz yetenekler bizleri hayal kýrýklýðýna uðratmaya devam ediyorlar. Yeteneklerini bilmesek tanýmadýðýmýz isimler olsa belki tamam diyeceðizde yeteneklerini bildiðimiz isimlerin bu kadar kötü performans göstermeleri üzüyor insaný. Gelinen bu noktada Çorumspor un iþi çok zor. Bir yandan saha dýþýndaki sahipsizlik diðer yandan sahadaki futbolcularýn gösterdikleri performans diðer yandan puan tablosundaki vahim tablo. * Güzel oynamasakta dýþ sahada bir puan sevindirici. * Bolu Çorumlular Derneði nden Ýskilip e yakýn ilgi. * Ulukavak ilk yarýyý kayýpsýz kapattý: 1-0 * Derbi sonrasý Çorum da çirkin görüntüler. * 1. Küme de ilk yarý sona erdi ikinci yarý hemen baþlýyor * Küçükler Hentbol de kupalar sahiplerini buldu. * Çorum FB Hacettepe-Fenerbahçe maçýný izledi. Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz.:: GÖZLEM ::. Kötü bir haftanýn ardýndan Halil ÖZTÜRK Gruptaki takýmlarý gördükten sonra ikinci yarýda ligde kalmanýn çok olmadýðýný düþünüyorum. Fakat iþ saha dýþýna döndüðümüz zaman tam tersine dönüyor. Yönetim kendi içinde yine bölündü ve geriye çekilen isimler oldu. Zaten ekonomik olarak gücü az olan isimler (gerçi gücü çok olan isimlerde olsa nereye kadar verecekki) iaþesi ve diðer giderleri ancak karþýlayabiliyor. Transferin açýlmasý için gereken para asgari 0 desek bir o kadarda ligde kalmak için yapacaðýný transfere oldu 00. Bul nerden bulacaksan bu parayý. Çorum da yüzünü dönen hiç bir mülki amir yok, iþadamlarý mahkeme diyor çekiliyor kenara olay kalýyor sevenin omuzlarýna. Onlarýnda gücü olmayýnca kaçýnýlmaz sona adým adým gidiyoruz. Ekonomik olarak bitik Çorumspor bize böyle karamsar tablo çizerken, hiç bir sorunu olmayan ve aylýk ödemelerini alan Türkiye nin ender kulüplerinden Çorum Belediyespor da sahadaki performansý ile þaþýrtmaya devam ediyor. Yetkin Özbey, Erkan Öztürk ile maç sonunda görüþürken Son üç haftada oynadýðý maçlarý kazanmýþ olsa ikinci yarýda Belediyespor u ilk beþ hedefini kovalamasý çok daha kolaydý. Sancaktepe maçýný anlamak kolay, zorlu rakip deplasmanda oynuyorsun tamam. Geçen hafta Keçiören karþýsýnda çok kötü futbol buna raðmen öne geçmiþsin ancak evinde oynadýðýn maçta son bölümde golü yiyoruz galibiyeti kovalamak yerine beraberliði koruma telaþýný giriyoruz. Keçiören li futbolcu topu aðlardan alarak orta sahaya koþarak gidiyor, Belediyespor lu futbolcu topu korner köþesine götürerek zaman öldürüyor. Hayrettin hoca Oyak maçýnda galibiyete oynamadýklarýný maðlup olduklarýný söylüyor. Hocam galibiyete biz oynatmayacaðýz siz oynatacaksýnýz. Sekiz futbolcuyu kendi sahanýza hapsederseniz kusura bakmayýn maç kazanmak ancak þansla olur. Bu kadar ürkek futbolla maç kazanmak zor. Altý futbolcu gönderildi altý transfer gelecek demekki. Ancak bu mantýkla bu futbol anlayýþý ile Belediyespor un ikinci yarýda da baþarýyý yakalamasý çok zor. Yönetim ve Teknik Heyet oturacak þapkasýný önüne koyacak ve soruna köklü bir çözüm bulacak. Bu hafta tek tesellimiz Bölgesel Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor dan geldi. Grupta alt sýralardan kurtulmak adýna önem taþýyan maçta Geredespor deplasmanýndan golsüz beraberlikle 1 puanla döndü. Grupta iþi hala zor ve eðer bu performansýný ikinci yarýda sürdüremezse puan sýralamasýnda altlar çok yakýn ve tehlike büyük. Çoðunluðu Çorumlulardan oluþan takýmla bunu baþarmalarý tabiki bizleri mutlu edecek

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı