1. MADDE / wtustahzar VE gtrket / tg SAH NIN TANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MADDE / wtustahzar VE gtrket / tg SAH NIN TANITIMI"

Transkript

1 Tetrlikeli Maddelsr \ie Milstatrzarlara lligkin Glivenilk Bilgi Formlarnrtn Hazrrlanmast Ve DaO(rlmasr Hakklnda Ytinetmellk (R"S. 26/'1 2,l20nB \'ne uygun olarak hazrrlanrnl$ttr. HG OTO CAM BUZ 9OZUCU 1. MADDE / wtustahzar VE gtrket / tg SAH NIN TANITIMI 'l,1 Urrln tanrrnlayrcr N"inUn Adl Uriln Tfirli Urlin Tarlfi : HG OTO CAMI BUZ COZUCU : Stvt. : TUketim UrUnleri 1,2 Madde ve kan$lnun tanrnnlanan ilgifi kullanrrn{ar! ve kullanrlrnamasl gereken alanlart, Uygulanmaz. 1.3 Flrrnanln Tanrftr l.irstlci : HG International BV Damsluisweg 70 NL-1332 EJ - Almere Nederland Tel. Faks Internet +31 (0)36 54s47on +31 (0) wwttl.hq,cu Ithalatsl : HG TURKEY Temizlik Urtinleri Dag. Paz. ve Tic. Ltd. $ti So$anhk Yeni Mh. Aheste Sk. Kent Plus Residence C Blok Kat:12 D: Kartal/iSTANBUL Tel. Faks lnternet ' +90 (216) (216) Eu GEIF'den sorumiu klsinin s"mailaoresi ; 1.4 Acil durum telefornu Telefon Ruff!arqs! : 114 Ulusal Zehir Danrgma Merkezi Telefon numarasu Galt$ma saatleri : +90 (216) : TEH KELI.:R N TANITIMI 2"1 Madde yacla karrsrrrr ile ilgl5l srnsflandlrrna tirrln tanrmlama : Kart$tm Bu UrUn,1999l45lEC Direktifine ve ilavelerine q6re tehlikeli olarak srnrflandrrrlmrqtrr. Srnrflandrrma : R10 Xi; R36, R67 Fiziksel/kimyasaltehlllkeleri :Alevlenir. l''lsan$ar iqin saqlrk t,h!it{elerl : G6zleri tahrig eder. Buharlart uyugukluga ve bag ddnmesine neden olabilir. R ifadelerinin ve yukanda tanrmlanan H beyanlarrnrn tam metni igin 86ltim 16'ya bakrnrz. Sagltk ai gi ietkivebe irti erihakktndadahaayrtntl lbi gii9in11.b6 Umebaktn. 2,2 Htil-<et elemanlan Tehlike sembol veya sernboileri: Yayf $ tar!tri iryen r lerne tq ri h i : Sayfa.1/ 11

2 HG oto camr buz Tehllke G6stergssi Riek lfadeleri Gtlvenlik ifsdeleri Tehlikslt hilesenlcr llave etlket elcmantarr : Tahrig edici : R10- Alevlenir. R36- Gdzleri tahrig eder. R67-Buharlarr uyugukluga ve bag dcinmesine neden olabilir. : S2-Qocuklann ulagabilecegi yerlerden uzak tutun. S23-Aerosolllerini solumayrn. S43-Yangun durumunda gunlan kullanrn: Toz, Kum, Karbondioksit... S46-Yutulmasr halinde hemen bir doktora bagvurun, kabr veya etiketi gdsterin. 551-Sadece iyi havalandrrrlan yerlerde kullanrn. : propan-2-ol : Uygulanmaz. Kaplara soeuklafln agmasrn direncll kapaklar taktlmalrdrr Dokunmayla llgill tehrlike uyansr: 2"3 Dider tchllkeler Srncfl*ndrnlmada yen alrnayan dlser tehlikeler ; Uygulanmaz. : UygulanmaT. :Bilinmiyor. 3. BILESIMI/ LER HAKKINDA BILG Madde/Kartstnn : Karrgrm Srnrflandrrma UrUn/lgorik madds aclr Tantmleytctlar ol to 67t548 EEC TUeiik (Ec) No. 1272t2008lCLPl Tiir propan-2-ol EC: CAS: Endeks: <75 F; R11 Xi; R36 R67 Yukanda belirtilen R. ifadelerinin tumii'igin bkz:86lum 16. Flam. 1iq.2,H226 Eye lrrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Yukanda beyan edilen H beyanlarla ilgili metnin tamamr.igin Btiliim 16'va bakrnz. Tedarik edenin mevcult biloisi bilgisi dahilinde ve uvoulanabilir uygulanabilir konsantrasyonlarda, sagh$a veya gevreye tehlikeli olarak stntflandtrtlmtg, PBT vr:ya vpvb veya mesleki maruziyet limiti olan ve bundan dolayr bu bolumde bildirilmesi gerekli higbir ilave bilegenler y'oktur. Ttir [1] Saghk veya gevre ir;in tehlikeli olarak srnrflandrrrlmrg madde [2] lgyeri maruziyet limiti olan madde [3] Madde TUzUk (EC) No. 1907/2006, Ek Xlll gere$ince, PBT ile ilgili kriteri kargrlamaktadrr [4] Madde TUzUk (EC) No. 1907/2006, Ek Xlll gere$ince, vpvb ile ilgili kriteri kargrlamaktadrr Mesleki maruziyet srnrr de$erleri varsa b6lum 8'de listelenmigtir. 4. ILK YARDIIM ONLEMLE 4.1 llk yardrm dnlsmlerin tartm! Gdzle temas Soluma t11 I2I : Hemen ttbbi yardrm alrn. Derhal bol su ile yrkayrn ve imkan dahilinde'alt ve tist gdz kapaklartnt agrk tutun. Kontrol edin ve kontak lensleri gkann. En az 10 dakika sureyle galkalamaya devam edin. Kimyasal yanrklar bir doktor tarafrndan hemen tedavi edilmelidir. : Hemen trbbi yardrm aln. Kazazedeyi temiz havaya grkarrn ve nefes alabilmesi igin rahat bir pozisyonda tutun. Ortamda duman oldu$undan guphelendi$iniz durumlarda, kuftarma g6revlisi uygun bir maske veya komple solunum aracr kullanmahdrr. Nefes almtyorsa, nefes drizensizse veya solunum yollarr trkahysa, e$itimli bir kiginin suni solunum uygulamasrnr veya oksijen vermesini a$tza solunum Hakan,M Yayr n tari h lfye n I lem e ta rl h ; llelSayfa 2 / 11

3 Tshllketl Maddeler Vs M{lstahzarlara lligkin G0venllk Bllgl For"mlarf nln Haztrlanmast Ve Da$ltllrnasr Y$nstrnelf k {R.G. 26/1?/ 'ne olarak hazrrl HG oto carw buz vermek suretiyle yaprlan yardrm kigi igin zararh olabilir. Biling kaybr olursa, dilzgun bir pozisyona yerlegtirin ve hemen trbbi yardrm isteyin. Agrk hava girigi brrqkrn. Yaka, kravat, kemer veya kugak gibi giysinin srkl bdlumlerini gevgetin. Dcrl tomgsr : Hemen ttbbi yardrm ahn. Derinin kirlenen b6ltimiinri bol miktarda taz;rikli akan su ile ytkayrn. Kirlenen giysileri ve ayakkabrlarr grkarrn. Bulagmrg elbiseleri grkarmadan veya eldiven giymeden 6nce bol su ile yrkayrn. En az 10 dakika stlreyle galkalamaya devam edin. Kimyasal yanrklar bir doktor tarafrndan hemen tedavi edilmelidir. Yeniden kullanmadan cince giysileri yrkayrn. Ayakkabrlan yeniden kullanmadan 6nce iyice temizleyin. $lndirim : Hemen ttbbi yardrm alrn. Agrzr suyla galkalayarak yrkayrn. Varsa takma digleri gtkann. Kazazedeyi temiz havaya grkarrn ve nefes alabilmesi igin rahat bir pozisyonda tutun. Madde yutulduysa ve maruz kalan kigide biling kaybr yoksa, igmesi igin az miktarda su verin. Kusma tehlikeli olabilece$inden, maruz kalan kigi kendini k6tii hissederse durun. Trp g6revlileri tarafrndah dzellikle istenmemigse kusturmayin. Kusma meydana gelirse, kusmulun akci!erlere kagmamasr igin bagr agagrda tutun. Kimyasal yanrklar bir doktor tarafrndan hemen tedavi edilmelidir. Bilinci yerinde olmayan kigilere asla a$zdan bir gey vermeyin. Biling kaybr olursa, duzgun bir pozisyona yerlegtirin ve hemen trbbi yardrm isteyin. Aglk hava girigi brrakrn. Yaka, kravat, kemer veya kugak gibi giysinin srkr bd[imlerini gevgetin. ilk yardrm gdrevlller!nin konunmasr : Gerekli e$itimi almayan gdrevliler kigisel riske sebep olacak herhangi bir iglem yapmamaltdrrlar. Oftamda duman oldu$undan grlphelendiginiz durumlarda, kurtarma gdrevfisi uygun bir maske veya komple solunum araq kullanmahdrr. 14$rzdan a tza solunum vermek suretiyle yaprlan yardrm kigi igin zararh olabilir. Bulagmrg elbiseleri gtkarmadan veya eldiven giymeden once bol su ile ytkayrn. i bulgular ve etklleri G6ale temas Soluma Derl temnsr Sindirim Gbzle temas Soluma Feritemasr Sindirlm : Gclzler igin agrndrncr (korozif) etkisi vardrr. Yanrklara neden olur. : Sof unum sitemi igin gok tahrig edici veya agrndrrrcr gazlar, buharlar veya tozlar agr$a grkabilir. : Deri igin Agrndrrrcr (korozif). Yanrklara neden olur. : Agzr, bo$azrve mideyiyakabilir : Ters belirtiler aga$rda tanrmlananlan igerebilir: a$rr sulanma krzarrkhk : Buna ozgii bir veri yok. : Ters belirtiler agagrda tanrmlananlarr igerebilir: a$n yada tahrig krzarrkhk kabarcrklar meydana gelebilir. : Ters belirtiler aga$rda tanrmlananlan igerebilir: mide a!rrlarr d.3 Herhcngl blr acil ttbbl yardrm belirtisi ve gerekli olan fibbi tedevi Doktor lein notlar : Belirtilere uygun tedavi uygulayrn. Bilytik miktarda yutuldugu veya solundugu takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa gegin. : 6esl uygulamalar : Ozel bir tedavi gerekmez. 5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLER 5,1 Yangtn sbnd(irme malzemesi l.jygun yangrn edndiirme maddeel. t-!ygunauz yangrn sdndrirmc maddesi Kuru kimyasallar, CO, veya puskurme su (sis) kullantn.. Basrngh su kullanmayrn. 5.2 Maddcden ya da kangrmdan Maddeden ya da kan$rmdan gelcn tehlikcler lsryla ayruqan tehllkerli iirunler kaynakfanan 6zel tehf ikcf er Alevlenir srvr. Ategte kaldrgrnda veya rsftrldr$rnda basrng yukselir ve ltap patlayabilin. Bozunma UrUnlerine aga$tda tantmlanan maddeler dahil olabilir: karbondioksit. karbon monoksit iv'lur ER Yayrn tarf hflyenllenne tarlhl r Sedftka lio: SaVfa 3 / L1.

4 Tehl!keli Maddelcr \1e Mtistahzarlara lligkin Gtlvenlik Bilgi Formlannrn Hazrrlanmasr Ve Dadttt masl Hakkrnda Y6netrnelik?6/14/200E - ne un olarak HG oto camr huz koruma glrielmi Itfaiyeeiler igln 6zeN koruyucu ekipman : Yangrn durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklagtrrarak bolgeyi hemen bogalttn. Gerekli e$itimi almayan gorevliler kigisel riske sebep olacak herhangi bir iglem yapmamahdrrlar. Eger riske girmeden yapma imkanr varsa, konteynerleri yangtndan uzaklagtrnn. Atege maruz kalan konteynerleri so$uk tutrnak igin puskurtme su kullanrn..; : Yangrn sdndurme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basrng modunda galtgan tam bir yuz maskesine sahip kendi'iginden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmahdrr. Avrupa standardr EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysildri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak igin temel seviyede bir koruma sa$layacaktrr., 6. KAZA SOiIUCU YAYILMA ONLEM 6,1 Klglsel dnlemfor, konuyusu ekipman ve acil durum prosediirleri Acil durum personeli olmayanlqr f Qin Acil durunn personeli lgln 6,2 $evressl $nlemler 6"3 $tnrrlama vs tcmiirleme ile ilgili y6ntemler ve rnaddeler Ktiq0k d$k(llme : Gerekli egitimi almayan gdrevliler kigisel riske sebep olacak herhang[ bir iglem yapmamaltdrrlar. Qevredeki alanlan bogaliln. Gereksinim duyulmayan ve korunmayarr personelin igeri girmesini engelleyin. Dokrilen maddeye dokunmayrn yeya tizerinde yurumeyin. Buhar veya buguyu solumayrn. Yeterli havalandrrma sa$ ayrn. Havalandrrma yetersiz oldu$unda uygun maskeyi takrn. Uygun kigisel (oruyucu ekipman kullanrn. : Ddkiilen maddeyle baga gtkmak igin e$er ozel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Boltim 8 'de verilen her tilrlu bilgiyi dikkate altn. Ayrtca hijyen dnlemleriyle ilgili ek bilgi igin Boltim 8 'e bakrnrz. : Dcikillen malzemenin yaytlmastndan, akr;astndan ve gople, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kagrnrn. UrUn, gevresel kirlenmeye, neden oldu$unda (lagtmlar, su yollart, toprak veya hava) ilgili yetkili makamlan bilgilendirin. : Risk yoksa srzrntryr durdurun. Konteynerleri ddkiilme alanrndan bag.ka bir yere tagrilrn. Su ile seyreltin ve suda gdzunurse siliniz. Alternatif olarak, veya e$er suda gozqinurse, ineft bir kuru r ateryale emdirin ve uygun bir atrk bertaraf kabrna koyun. Ruhsatlt bir attk madde imha ytiklenici yardtmtyla imha etmek. B0ytlk d6ktllme : Ri$k yoksa srzrntryr durdurun, Konteynerleri d6kulme alanrndan bagka bir yere tagryrn. Sahnrma ruzgarr arkaya alarak yaklagmak. Kanalizasyona, qu gistemine, bodium katlarrna veya kapalr alanlara srzmasrnr dnleyin DdkUlen ma:ddeleri birsrvr atrk igleme tesisine yrkayarak akrtrn yada agagrda tanrmlandr!r gibi devam edin. DoKi.ilen maddeyi, kum, toprak, vermiktilit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici ma(delerle etrafrnr gevirip toplayrn ve yerel mevzuata uygun olarak atmak rizere bir konteynere yerlegtirin. Dokillen madde sodyum karbonat, sodyum bikarbonat yada sodlum hidroksitle ndtralize edilebilir. Ruhsatlt bir atrk madde lmha yiiklenici yar{rmryla imha etmek. Sallayrcrnrn vermig oldugu mevcut bilgiye dayanarak ve uygglanabilir konsantrasyonlarda, saglrga ya da gevreye zararh olarak srnrflandrrrlan ve dolayrsryla bu b6lilmde bildirilmesi gereken igerik maddeler yada katkr maddeleri bul!nmamaktadtr. 6.4 Diger btil0mlcre neferans : Aqil durum irlibat bilgisi igin B0him 1 'e baktntz. Uygun kigisel koruyucu ekipmanla ilgilibilgiigin B6lUm 8'e bakrnrz. Attklarrn iglenmesiile ilgiliek bilgiigin BolUm 13'e bakin. Bu b6liimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larrnda) belirtilen hertur[i kullanmayla ilgili6zel bilgi igin, B6ltim 1 'de yer alan Tanrmlanan Kullanrmlarla ilgili listeye baktlmaltdtr. 7. ELLE9LEnIE VE DEPOLAMA Bu bcilumde verilen billgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(lannda) belirtij6n her tiirlii kullanmayla ilgili 6zel lbilgi igin, 86lUm 1 'de yer alan Tanrmlanan Kullantmlarla ilgili listeye baktlmaltdtr, Giivenll kullanrmla ilgili kogullal Koruyueu Snlemler : Ulgun kigisel korunma ekipmanrnt giyin (bkz: Boliim 8). Gdze veya deriye veya giysllere bulagtrrmayrn. Buhar veya bu$uyu solumayrn, Yutmayrn. E$er normal kullqnrm srrasrnda madde solunum agrsrndan bir tehlike gosteriyorsai maddeyi yeterli havhlandrrma oldu!unda kullanrn yada uygun bir solunum cihazr kullanrn. Orijinal kabrnda veya uyumlu maddeden yaprlmrg bir onayh alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanrlmadrgrnda kabrn a$zrnr srkrca kapalt tutun. Alkalilerden uzakta tutun. Bog konteynerlerde UrUn kahntrsr kalabilir ve tehlikeli.olabilir. Konteyrleri yeniden Vavr n tarf h f IYen I lerne tarl h i ; Hakan iiiurl! 4/Lt

5 Tshllkell Maddoler Ve Mljstahzarlara iligkin Giivenllk Bilgi Forrnlannln Haztrfanmasf Ve Dagrttlrnasr Hskkrnda vsn tmelik (R.G" 26/1a1e008 " un olarak haz HG oto camr buz Genelmeelski hijyenle ilgllitavslye 7"2 Uyumeuzlul+lan dahil, guvenli depolama ile llgill koguilar : Malzemenin tagrndrgr, saklandrgr ve iglendigi yerlerde yemek, igmek_ye sigara kullanrlmasr yasaklanmalrdrr. lggiler yemek yemeden, igecek veya sigira igmeden once ellerini ytkamaltdtr. Yemek yenilen yerlere girmeden dnce kirlenmig giysilerinizi ve koruyucu ekipmanr grkartrn. Ayrrca hijyen cinlemleriyle ilgili ek bilgi igin B6lum g 'e bakrnrz. i :'. : Yerel mevzuata uygun bir gekilde saklayrn. Direkt giineg rgr!rndan korunmah kuru, serin ve iyi havalandrrrlmah bir alanda, uyumsuz oldu$u materyallerden (bakrnrz Bolum 10) ve grda maddeleri ve igeceklerden uzakta orijinal kaplarrnda depolayrn. Alkalilerden ayrt tutun. Konteyneri kullantma hazrr olana kadar srkrca kapah tutun ve mtihriinri agmaytn. Agrlan konteynerler dzenle szdrmaz bir bigimde yenioen kapattlmalt ve akmayt dnlemek igin yukarr do$ru tutulmalrdrr. Etiketlenmemig kaplarcla saklamayrn. Qevreye bulagmasrndan kagrnmak igin uygun bir kap kullanrn. Sanayl sekt$rune 6aslq6xilmler : Veri yok. : Veri yok. 8. MARUZIY'ET KONTROLLERI / KISISEL KORUNMA Bu boliimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larrnda) belirtilen her ttirlti kullanmayla ilgili 6zel bilgi igin, BcjlUm 1 'de yer alan Tanrmlanan Kullanrmlarla ilgili listeye bakrlmahdrr; 8,1 Kontrol parametreleri UrUn/ieerlk madde adl Maruzivet srnrr dederleri propan-2-ol NIOSH REL (Amerika Birlegik Devletleri, 0/2009). TWA:400 ppm 10 saatler. TWA: 980 mg/m3 10 saatler. STEL: 500 ppm 15 dakikalar. STEL: 1225 mg/m315 dakikalar. 6nerlfen ialeme proscd[lru ; E$er bu tirtjn maruziyet srnrrlarrnda bilegenler igeriyor ise, havalandrfma veya di$er konltrol onlemlerinin etkinli$ini ve/veya solunum koruyucu ekipman kullanrmrntn gerbkliligini belirlemek igin kigigel, gahgma ortamt veya biyolojik 6lgtlmleme yaprlmasl ger,bkebilir. Agagrda oldugu gibi, gozlemleme standartlarrna gore bagvuru cei Kullanrma hazrr DEL'ler voktur. Kullanrma hazlr PEC 'ler yoktur. 8, 2 h/laruziyet kontrolleri Uygun mijhendlsllk lkontrollerl : Qaf rgma srra'srnda toz, duman, gaz, buhar oluquyorsa, muhalaza altrna alma, yerel emmeli havalandrrma veya gahganlarrn tavsiye edilen yasal srnrrlar altrnda havaya kangmtg maddelere maruz kalmasrnr sa!lamak igin diger muhendislik kontrolleri ile ilgili iglemleri uygulayrn. t{ljycn 6nlemlerl ; Kipyasal rlrunleri kullandrktan sonra, yemekten 6nce, sigara igmeden 6nce ve tuveileti kullanmadan 6nce ve gahgma periyodunun sonunda elleri, koll rr ve yuzu iyice yrkayrn. Bulagmrg olabilecek giysileri ortadan kaldrrmak igin uygun teknikler kullantltr. Yeniden kullanmadan once kirli giysileri yrkayrn. Gciz yrkama istasyonlannrn ve acil durum duglannrn gahgma sahasrnrn bulundu$u yere yakrn olmasrnr sa$layln. Yayrn tar!hlfr/enilem6 tar9hl ; -2014t Hakan Mu

6 Tetrllkell Maddelsr V6 Mfistahzarlara lliskin GUventik Bllgi Formlarrnrn Haztrlanmasp Ve Dagqfi4lmasr Ha n tnr$nik (R.G. 2S11 A/2008 " rne olarak nm HG oto camr buz gdziicii G6:/y{J: koruma : Srvrlarrn stgramastna, dumanlara veya maruz kalmaktan kagrnmak ipin, onaylanmtg bir standart ile uyumlu emniyet gdzlu$u bir risk durumunda kullantlmahdrr. Eger temas olasrlrgt varsa, degerlendirme daha yiiksek derecede bir koruma oldugunu gostermedikge, agagldaki koruyucu aparat takllmahdrr: kimyasal madde stgramasrna kargt kullantlan ig gdzlukleri ve/veya yriz kalkant: E$er inhalasyon tehlikesi varsa, yerine yuzri tam koruyan bir respiratdr gerekli olabilir. Ellerin korunmasr V{,icudun korunmasl Dlder derl koruyueu : E$er bir risk degerlendirmesi gerekli gcisterirse, kimyasal ririrnler ile gahgrrken bir onaylanmrg bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanrkh su veya hiva gegirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imaldtgtsr tarafrndan tanrmlanah farametreler goz onune alarak, eldivenlerin kullanrlmasr srrasrnda koruyucu dzelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin gegirgenlik stiresi farldr eldiven imalatgtlarr igin farkh olabilecegi unutulmamahdrr. Kangrmlara gelince, bir kag maddeden olugtuklan goz 6nUne alndr$tnda, eldivenlerin koruma s0resini kesin olarak hesaplamak mumkun olmayabilir. : VUcut igin personel koruyucu ekipman, gergeklegtirilmekte olan gdr6ve ve gerekli rizikolara dayanarak segilmelidir ve bu UrUn kullanrlmadan cince bir uzrnan tarafrndan onaylanmalrdrr. : Yaptlmakta olan ige uygun ve ilgili risklere gdre ayakkabrlann kullanrlmasr ve her turlu ek deri koruma cinlemlerin uygulanmast segilmeli ve bu rirtinrj iglemeye baglamadan 6nce bir uzman tarafrndan onaylanmrg olmalrdlr. $olunum sistemininr korunmael: Bir risk durumu ortaya grktr$rnda, onaylanmrg bir standaft ile uyumlu, uygun gekilder taktlmrg, hava temizleyici veya hava veren solunum aygrtr kullanrn. Maske segimi, bilinen veya tahmin edilen maruz kalma duzeyleri, i.irriniin zararlan vb segilen maskeninguven iga tgmastntr artteme indeyapt ma tdtr. Qevresel maruaiyet kontrollerl : Havalandrrma ile ilgili emisyonlarrn yada galrgma prosesi ekipmanrn gevresel koruma yonetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gdsterip gdstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazr durumlarda, sdz konusu emisyonlan kabul e$ilebilir seviyelere indirgemek igin proses ekipmana duman sryrrrcrlar, filtret& uygulanmalr yada mijhendislikle ilgili degigiklikler yaprlmalrdrr. 9. FIZIKSEL VE KIMYASAL ER 9.1 Temel flziksel ve kimyasal tizelflklerle ilsili bllgi urqm Renk Koku Koku Eel$l Ph Parlama no st EuharlEsma hrur :. Qtvt. : Rbnksiz : Liinona benzer. :- Vpri ' l" yok. r -'-' : VFri yok. Alsv al aleckltgr lkatr, gaa) : Vbri yok. Yanma zamsnr Yanma nlepeti : KApah kap: 23-37,8'C : Vbriyok. : Uygulanmaz. : Uygulanmaz. tjsualt al vl Rme veya patlama lirvlitleri: Veri yok Euhar basrner VNriyok. Euhar yo$unlu$u Vpri yok. Flispl yo$unnuk Vbriyok. Gdz0neblNlrllk(ler) Vbri yok. Dagthnn kstsaytsr {n -oktanol/su) : Veri yok. Kendill$inden tutu$ma sreaklr$l Bozunma Arktgkanhk (vlskozlt ) Fatlayrerlrk Szelllklsrl oxldizlng probertles $,2 Dl$er bllgtler Ek bilgi yok. : Veri yok. Vbriyok. Veriyok. Vbriyok. Veriyok. 10. KARARLILIK VE KIME 10,1 Rcnktlfllk ; Bu tiriin ya da igerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi mevcut de$ildir., Yayr n tari h iaf en i l rnc ta rl h i I I Hakan

7 Tehllkell Maddeler Ve Miistahzarlara iligkin Grivengik ENlgl Fornrla4nln Haztrlanmasr Ve Da$rtrlmasr Flakkfnda Y$netmeHik (R,S.?6/ )'ne uygun olarak haztrlanmr$trr" HG oto camr buz gisziicii '1 0 2 Klmyasal karar.tff rk t 0.3 Tehlikeli reak$iyonlar oeastl!gl I s.4 Ka$rnrlmasl geu'eken durunrlar t 0,S Uyurnsuz madcleler it : Normal depolama ve kullanma kogullarr altrnda, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. : Buna ozgtr bir veri yok. ; Birgok metalle reaksiyona girerek havaylai.kangtrgrnda patlayrcr karryrm olugturan yijksek duzeyde yanrcr hidrojen gaz riretir. Agagrda yer alan maddelerle reaktif yada gegimsizdir: Alkali Tehlikeli bozunrna/ ayrugnfia urfinlerl o'" : Normal saklama ve kullanma kogullarrnda, tehlikeli bozunma tlriinlerin olugmamasr gerekir., F l. roksikc ] 11.1 Toksikoio.lik etl(ileriyle ilglli bilgi, ilr(inlneeri$< madde adl TGrler Doz {Vlqru:z kalma propan-2-ol LD50 Deriye Ait LD50 Agrz : Veri yok Tavgan Stgan mg/kg 5000 mg/kg anr dtrrna Lir'fi nllgerik madds ad! Sonuq Tii rler Puan Marwz kalma propan-2-ol Gdzler - Orta duzeyde tahrig edici Gdzler - Orta duzeyde tahrig edici G6zler - Ciddi tahrig edici Deri- ( )rta duzeyde tahrig edici Tavgan Tavgan Tavgan Tavgan 100 ': milligralns 10,. milligrams 100,":' milligrams 500 milliorarhs la Vdriyok. Vqriyok. Vqriyok. Vgri yok. V$riyok. i*aruz k{unmastyla I lglli olasr yollar hakkft.!da bllgi Veriyok. Vgriyok Gdzle ternas Soluma Deri temasr Sindirim : Gcizleri tahrig eder. : Buharlarr uyugukluga ve bag donmesine neden olabilir. : Derinin tahrig olmasrna neden olabilir. : Bifinen onemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. G$zlo temts Solurna &eri temasl : Ters beliftiler aga$tda tantmlananlan igerebilir: agrl sulanma krzarrklrk ;Buna ozgu bir veri yok. : Ters belirtiler agagrda tanrmlananlarr igerepilig - 'Hufan N\ER Yayln tarlhiffenilenne tarlhi : 2 4t SayfaT / LL,1199

8 HG oto camr buz Sindirim a$n yada tahrig krzarrkhk kabarcrklar meydana gelebilir : Ters belirtiler aga$rda tanrmlananlarr igerebilir: mide a!rrlarr Veri yok. Netlecl6zet Genel Karsino.lenllk Mutajenllk TerntoJenlsite Gclleimsel etkller Do$urgsnlrk etkllsri Bilinen onernli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen onemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Fl$er bllgllen Veri yok. 12. EKOLOJII BIL Urtin/laerlk madde adr Sonuc T0rfer Maruz kalma propan-2-ol Akut LC pg/l Deniz SUVU Kabuklu' Hayvanlar - Crangon cranoon 48 saat yok 11.2 Kafuelllk ve bozunabillr.lik Notieel0zet : Veriyok Blyoblrlkim potanslyeli Ur0n/leerlk mrdd6 sdl LogPow BCF Potansiyef propan-2-ol 0,05 dusuk 1 2,4 Toprakta harckotlllik Toprald$u Fs$llrmr ( KOe) Haroketllllk (Moblliter) VQri yok. VEri yok. 12,5 PBT vo vpvb dederlendirrnenih sonu$larr PBT : Ulgulanmaz. vpvb : Ulgulanmaz. 12,6 El$cr ters ctkllerr Bilinen cinemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. 13. BERTARAF ETME L E Bu bdhlmde verilen bilgi genel kullanmayla ilgili 6zel bilgi igin, rk iglcmc ydntesnlerl ve rehberlikle '. Maruz Senaryosunda(lartnda) belirtilen her turlu 1 'de yer alan Tanlmlanan Kullanrmlarla ilgili listeye bakrlmahdrr, Atmn y$ntemleri : Atikfartn olugmastndan kagtntlmaltdrr veya mumkun oldugu kadar en aza indiiilmelidir. Urrlnrln elden grkanlmasr, eriyiklerve tiriintin yakrnrnda bulunan herhangi bir gey, gevre koruma talimatlart ile ve attklart elden grkarma kanunlarr ile ve herhangi bir b6lgenin yerel yetkili makamtntn talimatlart ile daima uygun olmalrdrr. Fazla miktardaki ve geri-ddntjgtimstiz rirtlnlerin ruhsath bir ailk madde ytiklenici TehllkellAtrk Atma y6ntemleri indifilmelidir. Atrgrn ambalajr geri ddnugturulmelidir. Yakma veya gcimme sadece geri ddnijgtimtjn uygulanabilir olmad r!r hallerde drigrinrilmelidir. Yavrn tarlhlffenll me tarlhi : 14t

9 Tehl!kell Maddeler de Milstahzarlara lligkin Griven!!k Bilgl Forrnlannln Haztrlanmast Ve Dagrt;lmasr Hakktnda YbneunetllFs {R.G. 26/12/?008.. 'ne uvoun olarak hazlrla HG oto camr buz giiziicti tedbl!'ler : Bu madde ve kabr gijvenli bir bigimde bertaraf. Personel koruyucu giysi kullanmalrdrr. Koruyucu giysi segiminde, boyun ve bileklerdeki deride toz ile temas sonucu ortaya grkabilecek iltahaplanma ve tahrige kargr korunmak igip,ozen gcisterilmelidir. Bog konteynerler veya astar maddelerde Urtin kahntrsl kalabilir. Ddkiilen malzemenin yayrlmasrndan, akmasrndan ve g6ple, kanallafla, kanalizasyonla temas etmesinden kagrnrn 14. TA$ MAC) L K 14-4 [JN nilmaras!nl 14.2 [_'1r,1 uygun ssvl-(iyat adl ADR/RID ADN IMDG r\ta un1993 un1993 un1993 un1993 ALEVLENIR SIVI, N.O.S (2-Propanol) ALEVLENIR SIVI, N.O.S (2-Propanol) ALEVLENIR SIVI, N,O.S (2-Propanol) ALEVLENIR SIVI, N.O.S.(2-Propanol) 44,4 Ambalaj qrubunu Haytr. Hayrr. Haytr. Haytr. r l,.::j: iiii!,t.r,,jl :,,,:r, -ii!.:l! : Di$er uygulanabilir bllgileri Kullanrcrya ait mekanlarda tagrma: Her zaman kaoalr konteynerlerde dik ve emniyetli tagryqn. Bu UrUnU tagryan [<igilere kazaveya doklilme anrnda ne yapl'yrasl gerekti$i hakkrida qerekli biloileri verin. Ozel kogullar 640 (E) Ttinel kodu (D/E) Kullanrcrya ait mekanlarda tagrma: Her zaman kapalt konteynerlerde dik ve emniyetli tagtyrn. Bu tjrunij tagryan kigilere kazaveya d6kulme anrnda ne yapmasl gerektigi hakkrnda qerekli bilqileri verin Kullanrcrya ait mekanlarda tagrma: Her zaman kapalr konteynerlerde dik ve emniyetli tagryrn. Bu UrUnU tagryan kigilere kazaveya ddktilme antnda ne yapmasl gerektigi hakkrnda qerekli bilqileri verin Kullanrcrya ait mekinlarda tagrma: Her,eaman kapalr konteynerlerde dik vel emniyetli tagryrn. Bu tirtinti tagryan kigilerer kazaveya d6kulme antnda ne yapmasl gerektigi hakkrnda oerekli bilqileri verin 14.7 MARPoL 73/78, Ek ll v6 lec Kodu geregince drikme halde tasryln Veri yok. 15. MEVZUAT LG l dahil edilmemigtir. Ek XVll * Tenlikeli nraddeler!n, kart$rrnlartn ve tirlinilerin inqai edilmesl, piyasaya verilmesi ve kullantlmactylq llgill krsrtlarnalar : Uygulanmaz. Avrupa envanteri Kara Liste Kirnyasal Maddeler Oncslikli Kirnyasal lltladdeler Listesi En-tsgre klrtrennreni n 6n lenr-nesi ve kontrol listesi (lppci - hiava Yayrn tarahilyenllenre tarlf!i : : Belirli degildir. : Listelenmemigtir : Listelenmemigtir : Listelenmemigtir EF Ha\tan -11$' Sayfa 9./ llt

10 Tehltkell Maddelcr Ve Mtlstahzarlara {li$kin G,{.iventlk Bilgi Fornnlarrnrn t'lazrrfanmasr Ve Dagltllmasr l-{akkrnda lil( {R.G 'ne olarak hazrrlanm HG oto camr buz Entegre kirlenmenin 6nlenrnesi Listelenmemigtir ve kontrol listesi (IFPC) * Su lqeri$i (Regutation (teg) No 648/2004) Kimyasal Silahlar Konvansiyon Listesi Program I Kimyasal Maddeler Kimyasal Bllahlar Konvaneiyon Listesi Frogram ll Kimyasai Maddeler Kimyasal Sllahlar Konvaneiyon Listesi Program lll Kimyasal Maddeler parfumler Listelenmemigtir Listelenmemigtir Listelenmemigtir 't S.? Klmyassl G{lvenlik de$sreend!rme maddeler igerir. Bu iirun Kimyasal GUvenlik De$erlendirmelerin yapllmasrnr gerektiren F6. pgereilc[en ] Ktsaltrnalar ve eg an!arclfular ; ATE = Ong6riilen akut toksisite CLP = Slnrflandrrma Etiketleme ve Ambalajlama Trlzrigtj lfiiz0k (AB) No. 1272t20081 DNEL = TUretilmig etki olmayan seviye EUH ifadesi = CLP-OzelTehlike ifadesi PNEC = Ongortllen etki yapmayacak konsantrasyon RRN = REACH Kayrt Numarast (s $f) (ABlruzd-i$i)fe Flam. 1iq.3,H226 Eye lrrit. 2, H319 STOT ie. HE336 Edre srntfiandrnlrnr$ trvt Fto. 1d I drd[ruu I L Srntflandsnma Flam. Liq.3,H226 Eye lrrit. 2, H319 STOT SE, HE336 KisaltslmF$ h,l lfadelerln tarn Metni sl rr ufl an de rrn av I tu retm ekte ku I la n t I ah proseri tlr Gerekee Test verisine dayanarak Hesaplama metodu Hesaolama metodu :H225 Kolay alevlenir srvr ve buhar. H226 Alevlenir srvr ve buhar H3'19 Ciddi gciz tahrigine neden olur. H336 Uyugukluga veya bag ddnmesine neden olabilir. su-'rrflandrrmalarla ilglli tam : metin [GLF/GHS] KrsaltclmE$ R ibareleirlnin tarrn fi,/letni Flam. Liq. 3,H226 ALEVLENIR SIVILAR- Kategori3 Eye lrrit. 2,H319 CiDDi coz HASARI/GoZU TAHRI$ EDici-Kategori12 Flam. Liq. 3,H225 ALEVLENIR SIVILAR- Kategori2 stot se, HE336 ozel HEDEF ORGAN TOKS S TE (TEK MARUZiYET) [Uyugturucu etkisi]- Kategori3 :R11- Kolay alevlenir. R10- Alevlenir R36- Gozleri tahrig eder. R67- Buharlarr uyuguklu$a ve bag d6nmesine neden olabilir: Yayrn tarlhlffenilenre tanil're ; t

11 HG oto camr buz Stndandtrmclenn ttlm metni IDSD/DPDI :F - Kolay alevlenir Xi - Tahrig edici Hazrrlayan Uzman akredltaryon no : Kimyager Hakan Murat Unver : TSE GBF I Bu DokUman 91/155/EEC, 2OO1ls8/EC,lSO 14OO1-l uyannca, 26 Arahk 2008 tarih ve 27902Mj1k. Saylh "Tehlikeli Maddelen ve MUstahzarlara iligkin Giivenlik Bilgi Formlanntn Hazlrlanmast ve Da$filmajt Hakknda Ytinetmelik" gergevesinde hazrrlanmrg ve yiinetmeli$in tingtirdtigii Sekilde belgelendirilmig akredite uzman personel taraflndan hazlrlanmlg ve onaylanmqttr,.. Elimizdeki bilgilere gtire, buradaki bilgiler do!rudur. Ancak, ne yukanda adl verilen tedarikgi,ne de alt kuruluglan buradal<i bilgilerin do$rulu$u veya eksiksiz olmasryla ilgili higbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir maddrenin kullantmrnrn uygun olup olmadr$rnrn belirlenmesi yalnrzca kullanrcqrn sorumlulu$undadtr. Maddelerin hepsinin bilinmeyen tehlikeleri olabilir ve dikkatli kullantlmalan gerekir. Burada bazl tehlikerler tarif edilmig olmasrna ra$men, varolan tehlikelerin sadece bunlar oldtiklannl garanti edilmez.!: Hakan Yayrn tarihlffenll6nne tarlhl r t

MALZEME GUVENLIK BiI-Ci TONMU

MALZEME GUVENLIK BiI-Ci TONMU Tehlikeli Madde ve Mi'istahzarlara iligt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazırlanmıştır - 1272/2008 CLP; 453/2010 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tarihi Sürüm 15/08/2013 4 BÖLÜM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU hazır lanmıştır BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı Ürün tarifi Ürün Türü Teşhis ile ilgili diğer bilgiler GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sivi poliüretan reçine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Avrupa 1. GÜVENLİK BİLGİ FORMU MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün Adı Kimyasal ad

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/201429204 mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi

Detaylı

Kullanım alanı : Muhtelif asetatlar, asetil bileşikler, suni ipek üretimi, kauçuk ve plastik

Kullanım alanı : Muhtelif asetatlar, asetil bileşikler, suni ipek üretimi, kauçuk ve plastik Page 1 / 10 1- MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : Ak10022 CAS No : 64-19-7 EINECS No : 200-580-7 Index-No. : 607-002-00-6 1.2 Madde veya müstahzarın

Detaylı

Motorin. 3. BiLEgiMil iqiruoeriler HAKKTNDA BiLGi. 1. MADDE / MUSTAHZAR VE $TRKET / r$ SAHTBTNTN TANTTTMT. unuru Ror rronnirqi. ep prrnorrrriq.s.

Motorin. 3. BiLEgiMil iqiruoeriler HAKKTNDA BiLGi. 1. MADDE / MUSTAHZAR VE $TRKET / r$ SAHTBTNTN TANTTTMT. unuru Ror rronnirqi. ep prrnorrrriq.s. 26 Arahk 2O0B tarihli, 27092 mukerrer sayr[, "T.C. Cevre ve Orman Bakanlrgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lliskin Guvenlik Bilgi Formlannrn Hazrrlanmasr ve Dagrtrlmasr Hakkrnda Yonetmeligi"'ne uygun

Detaylı

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI Sayfa No: 1/13 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı SDS No 1553/A 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tünel kalıp ön germeli beton uygulamaları,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2009 SDS No. 418-4 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1- Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi Ürünün Kodu : ORBAY 1K Akrilik Tampon Boyası : BA0230TB0XX 1.2- Madde / Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Kimyasal Saflık) 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİ TANITIMI Ürün Tanımı Kimyasal ismi (Kimyasal Saflıkta) Formülü C3H6 Kimyasal Aile Olefin CAS No 115-07-1 EINECS No. 204-062-1 Ürün kullanımı Üretici

Detaylı

M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması

M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması Sayfa : 1 / 12 ón 2.2 : Yanmayan ve zehirli olmayan Gazlar Uyarı. M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim : ENERMIX C18 MSDS numarası : 0208 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı