Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i. Haftal k Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta ( May s 2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i. Haftal k Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta ( 23 29 May s 2011)"

Transkript

1 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i 23 MAYIS 2011, PAZARTES Haftal k Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta ( May s 2011) 09:30-10:30 Avrupa Birli i Genel Sekreter Vekili Büyükelçi Say n Haluk Il cak n, talya Eski Ba bakan Giuliano Amato ve European Stability Initiative (ESI) Ba kan Gerald Knaus ile görü mesi 09:30-12:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Kat l m Politikas Ba kan Sn. Seval I k n Avrupa Topluluklar Ara t rma ve Uygulama Merkezi nde (ATAUM) yapaca Müzakere Sürecinin Teknik Özellikleri ve Türkiye nin Kat l m Müzakerelerinde Mevcut Durumu konulu sunum ATAUM, Ankara 09:30-17:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Proje Uygulama Ba kanl AB leri Uzman Yard mc s Sn. Mustafa Murat Özçelebi nin, Siirt Valili i nde verece i Proje Haz rlama E itimi (23-24 May s 2011) Siirt Valili i, Siirt 10:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Mali birli i Ba kanl yetkililerinin, zleme Bilgi Sistemi kurulmas konusunda Devlet Planlama Te kilat Müste arl temsilcileriyle gerçekle tirece i toplant DPT, Ankara 10:30 Avrupa Birli i Genel Sekreter Yard mc s Say n Dr. F. H. Burak Erdenir in, Sivas li Avrupa Birli ine Uyum, Dan ma ve Yönlendirme Kurulu toplant s na kat l m Sivas Valili i, Sivas 24 MAYIS 2011, SALI 09:30-12:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl AB leri Uzman Sn. Hakan Karata n, TÜB TAK taraf ndan yürütülecek olan Strengthening FP7 Project Development Capacity of Turkish Research isimli Kat l m Öncesi Yard m Arac (IPA) 1. Bile eni projesinin aç l toplant s na kat l m TÜB TAK, Ankara 1/6

2 09:30-12:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Mali birli i Ba kanl Koordinatörü Sn. H. Serkan Körezlio lu nun, Milli Savunma Bakanl SATEM Komutanl nda Türkiye AB Mali birli i ne ili kin bilgilendirme yapmas Milli Savunma Bakanl, Ankara 12:00 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Tedarikçiler Genel Kurulu toplant s na kat l m Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, stanbul 14:30-16:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Ekonomik ve Mali Politikalar Ba kan Sn. Aylin Sak zl o lu ba kanl nda Kurma Hakk ve Hizmet Sunumu Serbestisi fasl na ili kin toplant 18:45 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, sveç Meclis Ba kan Say n Per Westerberg ba kanl ndaki sveç Parlamento Heyeti ile görü mesi 19:30-22:30 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Massachusetts Institute of Technology öncülü ünde kurulan MIT Enterprise Forum Turkey ve Toyota i birli iyle düzenlenen 50K Business Plan Competition adl yar man n ödül törenine kat l m Suada Club, Kuruçe me, stanbul 25 MAYIS 2011, ÇAR AMBA Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl AB leri Uzman Yard mc s Sn. Melek Gül en in, INTERACT ve Macaristan Ulusal Kalk nma Ajans taraf ndan düzenlenen Avrupa Bölgesel birli i Konferans na kat l m (25-26 May s 2011) Budape te, MACAR STAN 09:00-17:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Proje Uygulama Ba kanl taraf ndan yürütülmekte olan Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalo u- II Projesi Tar m ve Bal kç l k Hibe Program kapsam nda hibe faydalan c lar na yönelik olarak düzenlenecek Hibe Uygulama E itimi (25-27 May s 2011) Midas Hotel, Ankara 2/6

3 10:00-17:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i ve ngiltere D i leri Bakanl i birli i ile Türk Yerel Medyas AB Yolunda Projesi kapsam nda medya mensuplar na yönelik olarak düzenlenecek bölgesel bilgilendirme semineri (25-26 May s 2011) 09:30-18:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Mali birli i Ba kanl koordinasyonunda, Avrupa Komisyonu ve ilgili kamu kurumlar n n temsilcilerinin kat l m yla, sektörel uyum stratejilerine konu olacak hususlar n tart laca Kat l m Öncesi Yard m Arac (IPA) Programlama Semineri ve Atölye Çal malar Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara 10:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Siyasi ler Ba kanl AB leri Uzman Yard mc s Sn. A. Seçkin Koçak n, Tan k Koruma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi E le tirme Orta Seçim Toplant s na kat l m 12:00-13:30 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i ve ngiltere D i leri Bakanl i birli i ile ba lat lacak Türk Yerel Medyas AB Yolunda Projesi Mutabakat Zapt mza Töreni vesilesiyle verece i ö le yeme i ve konu mas 14:00-17:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl Koordinatörü Sn. Osman Düzel ba kanl nda, Emniyet Genel Müdürlü ünün Tan k Koruma Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu e le tirme projesinin seçim toplant s 20:00 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba ve Say n Beyhan N. Ba n, Bilfen Okullar Flarmoni Orkestras n n Ajda Pekkan ile birlikte verece i konsere kat l m Tim Maslak Show Center, stanbul 26 MAYIS 2011, PER EMBE 10:00-11:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Koordinatörü Sn. Turgay Payamo lu ve AB leri Uzman Yard mc s Sn. Altan Apar' n, Alman Teknik birli i Kurulu u (GTZ) yetkilileri ile Türkiye'de Kooperatifçilik konulu toplant s. 3/6

4 10:00-12:00 Devlet Bakan ve Ba müzakereci D i leri Özel Mü aviri Say n Faruk Kaymakc ve Sivil Toplum, leti im ve Kültür Ba kan Sn. Nazlan Ertan n, Karamano lu Mehmetbey Üniversitesi Avrupa Birli i Toplulu u heyetini kabulü 10:00-12:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Tek Pazar ve Rekabet Ba kanl AB leri Uzman Sn. Mutlu nce ve AB leri Uzman Yard mc s Sn. mdat Karakoç un, Sa l k Bakanl taraf ndan 2009 y l Programlamas kapsam nda yürütülen Doku ve Hücrede Uyum Projesi toplant s na kat l m Sa l k Bakanl, Ankara 10:00-15:45 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl Koordinatörü Sn. Osman Düzel ba kanl nda, Adalet Akademisinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu e le tirme projesinin seçim toplant s 13:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Kat l m Politikas Ba kanl AB leri Uzman Yard mc s Sn. Can Büyükpamuk un, Türkiye nin AB Müktesebat na Uyumu Çerçevesinde Mevcut Durumu ve Müzakere Süreci konusunda bilgilendirme yapmak üzere, Karabük li Avrupa Birli ine Uyum Dan ma ve Yönlendirme Kurulu Toplant s na kat l m Karabük 17:30-18:30 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Proje Uygulama Ba kanl taraf ndan yürütülmekte olan Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalo u- II Projesi Tar m ve Bal kç l k Hibe Program kapsam nda hibe faydalan c lar na yönelik olarak düzenlenecek Hibe Uygulama E itimi s ras nda canl olarak yay nlanacak TRT-Anadolu Kanal Bu Topra n Sesi program na, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Proje Uygulama Ba kan Sn. Bülent Özcan ve Tar m ve Bal kç l k Ba kan Sn. Fatma Can Sa l k n konuk olarak kat l mlar Midas Hotel, Ankara 27 MAYIS 2011, CUMA 09:00-14:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl AB leri Uzman Yard mc s Sn. Altan Apar n, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Giri imcilik ve Yenilik Program kapsam nda gerçekle tirilen Eko-Inovasyon Bilgilendirme Günü ne kat l m Odakule Beyo lu, stanbul 4/6

5 09:30-17:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Mali birli i Ba kanl AB leri Uzman Sn. Dr. Ferda Akgül ün, Tar m ve Köyi leri Bakanl personeline yönelik olarak düzenlenen Kat l m Öncesi Yard m Arac (IPA) Proje Haz rlama ba l kl seminere konu mac olarak kat l m TAGEM, Ankara 10:30 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Alman Marshall Fonu (The German Marshall Fund) Üç Yönlü Strateji Grubu nun ktidar ve Refah Üzerine Üç Yönlü Bak Aç s (Trilateral Perspectives on Power and Prosperity) ba l kl toplant s na kat l m ve konu mas Radisson Blu Bosphorus Otel, stanbul Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, s ras yla Ayd n ve Mu la illerini ziyaret edecek olan Say n Ba bakan m z Recep Tayyip Erdo an a refakati Ayd n, Mu la 11:00 Avrupa Birli i Genel Sekreter Yard mc s Say n Dr. F. H. Burak Erdenir in, Ad yaman Üniversitesi taraf ndan düzenlenen Demokratikle me ve Kamu Yönetimi - VI. Kamu Yönetimi Sempozyumu na kat l m Ad yaman 14:00-16:00 Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl AB leri Uzman Sn. Hakan Karata n, Diyarbak r Valili i himayesinde düzenlenen AB Programlar etkinli ine konu mac olarak kat l m Diyarbak r Valili i, Diyarbak r 21:30 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Bahçe ehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ile Amerikan Ara t rmalar Merkezi taraf ndan bu sene 13. Düzenlenecek olan Global Liderlik Forumu ak am yeme ine kat l m Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul 28 MAYIS 2011, CUMARTES 09:00 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Bahçe ehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ile Amerikan Ara t rmalar Merkezi taraf ndan bu sene 13. düzenlenecek olan Global Liderlik Forumu na kat l m ve konu mas Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul 5/6

6 29 MAYIS 2011, PAZAR 20:00 Devlet Bakan ve Ba müzakereci Say n Egemen Ba n, Ordulular Bulu mas na kat l m Ümraniye Haldun Ala a Spor Salonu, stanbul 6/6

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (24-30 Ekim 2011)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (24-30 Ekim 2011) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (24-30 Ekim 2011) 24 EKİM 2011, PAZARTESİ 08:30-09:30 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ın, AB Dönem Başkanı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 7. Hafta (14 20 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 7. Hafta (14 20 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 7. Hafta (14 20 Şubat 2011) 14 ŞUBAT 2011, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 20. Hafta (13-19 Mayıs 2013)

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 20. Hafta (13-19 Mayıs 2013) AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 20. Hafta (13-19 Mayıs 2013) 13 MAYIS 2013 PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzmanı Esil İnam ın, Valiliklerde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (12-18 Kasım 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (12-18 Kasım 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (12-18 Kasım 2012) 12 KASIM 2012, PAZARTESİ 09:30-12:15 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Erhan

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (30 Mayıs 5 Haziran 2011) 30 MAYIS 2011, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 39. Hafta (26 Eylül 2 Ekim 2011)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 39. Hafta (26 Eylül 2 Ekim 2011) 26 EYLÜL 2011, PAZARTESİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 39. Hafta (26 Eylül 2 Ekim 2011) 09:30-17:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (15-21 Ekim 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (15-21 Ekim 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (15-21 Ekim 2012) 15 EKİM 2012, PAZARTESİ 09:00-16:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir in, İllerimiz

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 44. Hafta (31 Ekim 6 Kasım 2011)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 44. Hafta (31 Ekim 6 Kasım 2011) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 44. Hafta (31 Ekim 6 Kasım 2011) 31 EKİM 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 38. Hafta (19-25 Eylül 2011) 19 EYLÜL 2011, PAZARTESİ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ın, Birleşmiş Milletler 66.Genel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 7. Hafta (13-19 Şubat 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 7. Hafta (13-19 Şubat 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 7. Hafta (13-19 Şubat 2012) 13 ŞUBAT 2012, PAZARTESİ 09:30-17:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı Koordinatörü

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (26 Mart-01 Nisan 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (26 Mart-01 Nisan 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (26 Mart-01 Nisan 2012) 26 Mart 2012, PAZARTESİ 09:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı temsilcilerinin Bulgaristan-Türkiye

Detaylı

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2005-2007 DÖNEMÝ ÇALIÞMA RAPORU Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2005-2007 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 20/27

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 50. Hafta (13-19 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 50. Hafta (13-19 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 13 ARALIK 2010, PAZARTESİ Haftalık Türkiye - AB Gündemi 50. Hafta (13-19 Aralık 2010) 09:00-11:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (7 13 Mart 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (7 13 Mart 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (7 13 Mart 2011) 7 MART 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (21-27 Mayıs 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (21-27 Mayıs 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (21-27 Mayıs 2012) 21 MAYIS 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı koordinasyonunda

Detaylı

NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r.

NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. AB BA IMSIZ KOM SYONU TÜRK YE Y HAZIR GÖRÜYOR 1..2.. TÜRK YE N KO ULLU TAR H GÖRÜ Ü 1..3.. TÜRK YE N N AB ÜYEL N TAR SEFERBERL K 1..4.. AVRUPA DAN TÜRK YE YE DESTEK

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 47. Hafta (21-27 Kasım 2011)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 47. Hafta (21-27 Kasım 2011) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 47. Hafta (21-27 Kasım 2011) 21 KASIM 2011, PAZARTESİ 08:45-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı AB Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Sn.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 44. Hafta (1-7 Kasım 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 44. Hafta (1-7 Kasım 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 1 KASIM 2010, PAZARTESİ Haftalık Türkiye - AB Gündemi 44. Hafta (1-7 Kasım 2010) 09:00-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007)

DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007) DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007) Demirta Sanayiciler Derne i Yönetim Kurulu, göreve geldi i günden itibaren geçmi dönemlerde oldu u gibi, bölgemizde faaliyetlerini sürdüren

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor Dr. Aykut ENG N MESS E itim Müdürü T ürkiye nin en köklü i veren sendikas MESS ve Türkiye nin en büyük i çi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (10-16 Mart 2014)

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (10-16 Mart 2014) AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (10-16 Mart 2014) 10 Mart 2014, PAZARTESİ 09:30-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanları Pınar

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

Te vikte detaylar belli oldu

Te vikte detaylar belli oldu ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Sorumlu Yaz leri Müdürü Bar YURTSEVER Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin

Detaylı